07. el sector primari a espanya (Esquema)

1,082 views

Published on

Esquema del tema corresponent al tema dels espai agraris, de l'assignatura Geografia d'Espanya (2 batxillerat).

Published in: Education
 • Be the first to comment

07. el sector primari a espanya (Esquema)

 1. 1. El sector primari a Espanya: paisatges agraris L’EspaiGeogràfic Espanyol J. F. CadenasJ. F. Cadenas IES Joan Fuster (Bellreguard)IES Joan Fuster (Bellreguard) francadenas.blogspot.com
 2. 2. Almeria
 3. 3. Físics: medi natural Humans • Estructura agrària: població rural; explotacions agràries; tècniques i sistemes agraris • Poblament i hàbitat • Política agrària:  Des de mitjans del XIX  La PAC • Estructura agrària: població rural; explotacions agràries; tècniques i sistemes agraris • Poblament i hàbitat • Política agrària:  Des de mitjans del XIX  La PAC territori on s’exerceixen activitats agrícoles, ramaderes i forestalsés • Relleu • Clima • Sòls • Relleu • Clima • Sòls • Agrícola: estructura i producció • Ramader: estructura i producció • Forestal • Agrícola: estructura i producció • Ramader: estructura i producció • Forestal • Nous usos • Crisi del món rural • Problemes del món rural i desenvolupament rural  Demogràfics  Econòmics  D’equipament  Mediambientals • Ordenació de l’espai rural  Desenvolupament econòmic  Millora de les infraestructures  Preservació del medi • Nous usos • Crisi del món rural • Problemes del món rural i desenvolupament rural  Demogràfics  Econòmics  D’equipament  Mediambientals • Ordenació de l’espai rural  Desenvolupament econòmic  Millora de les infraestructures  Preservació del medi ambient • Espanya humida • Interior peninsular • Mediterrani • De muntanya • De Canàries • Espanya humida • Interior peninsular • Mediterrani • De muntanya • De Canàries
 4. 4. 1. Factors de l’Espai rural1. Factors de l’Espai rural Físics: medi naturalFísics: medi natural Elements humansElements humans •Relleu •Clima •Sòls •Relleu •Clima •Sòls Estructura agrària:Estructura agrària: tradicional i actualtradicional i actual (1960)(1960) PolíticaPolítica agràriaagrària Poblament iPoblament i hàbitathàbitat •Transformacions demogràfiques •Transformacions en explotació, propietat i tinença •Transformacions tècniques i sistemes •Transformacions demogràfiques •Transformacions en explotació, propietat i tinença •Transformacions tècniques i sistemes • Disminució • Envelliment • Disminució • Envelliment • Concentració parcel·lària i de la propietat • Latifundi i minifundi • Concentració parcel·lària i de la propietat • Latifundi i minifundi • Revolució verda (intensificació) • Revolució verda (intensificació) POBLAMENT •Criteris: grandària, funcions •Tipologies: Dispers (absolut, intercalar, dispers lax). Concentrat (lineal, apinyat). •Transformacions HÀBITAT •Materials: pedra, fusta, fang. •Pla: casa bloc o casa composta POBLAMENT •Criteris: grandària, funcions •Tipologies: Dispers (absolut, intercalar, dispers lax). Concentrat (lineal, apinyat). •Transformacions HÀBITAT •Materials: pedra, fusta, fang. •Pla: casa bloc o casa composta • S. XIX-1986: Respecte a la propietat: desamortització; reforma agrària; colonització i regadiu. Respecte a la grandària: concentració parcel·lària i legislació sobre grans finques. Proteccionisme Rendiments • PAC • S. XIX-1986: Respecte a la propietat: desamortització; reforma agrària; colonització i regadiu. Respecte a la grandària: concentració parcel·lària i legislació sobre grans finques. Proteccionisme Rendiments • PAC
 5. 5. Elements humans: la política agrària comunitària (PAC)Elements humans: la política agrària comunitària (PAC) Integració mercat europeu Problemes • Vitivinícola, de l’oli, dels cereals… • Intervencions • Vitivinícola, de l’oli, dels cereals… • Intervencions Principal soci comercial amb • Principi de preferència comunitària • Aranzel exterior comú • Restitucions (exportació subvencionada) • Principi de preferència comunitària • Aranzel exterior comú • Restitucions (exportació subvencionada) Per a Augmentar la competitivitat amb • FEAGA • FEADER* • FEAGA • FEADER* • Costs • Productivitat • Exigències mediambientals • Despoblament • Diferències regionals, segons cultius Preus elevats mercats internacionals Excedents • Abandonament • Quotes • Extensificació • Altres productes • Ajuda única (desvinculada de la producció) • Abandonament • Quotes • Extensificació • Altres productes • Ajuda única (desvinculada de la producció) FactorsFactors * Abans, FEOGA i FSE    • Liberalització d’intercanvis amb la UE • Liberalització d’intercanvis amb la UE    • Esforç modernitzador • Esforç modernitzador ConseqüènciesConseqüències Desenvolupament rural OCMOCM 1. Factors de l’Espai rural1. Factors de l’Espai rural
 6. 6. Amb canvisAmb canvis ActivitatActivitat agrícolaagrícola Aportació de cada component en amb ActivitatActivitat ramaderaramadera amb ActivitatActivitat forestalforestal NousNous usosusos
 7. 7. Usos de l’Espai rural: l’activitat agrícolaUsos de l’Espai rural: l’activitat agrícola • Especialització de la producció • Tecnificació • Intensificació • Especialització de la producció • Tecnificació • Intensificació Transformacions estructura agrícola inclou • Mecanització • Consum de pesticides i fertilitzants • Ús de llavors seleccionades i cultius transgènics • Noves tècniques: encoixinat, arenat, hivernacles, cultius hidropònics amb • Regadius • Disminució del guaret • Intensius • Extensius • Avantatges i problemes • Distribució geogràficaamb Pla Nacional de Regadius Transformacions producció agrícola • Importància pinsos • Diferències secà/regadiu • PAC: quotes, reducció superfície i ajudes deslligades amb • Vinculació al cereal • PAC: ajudes deslligades • Producció de raïm de taula i vi • Augment dels rendiments; mercats. • PAC: abandó subvencionat, usos alternatius, substitució • Olives i oli • Costs i competència. Millores tècniques i foment de la qualitat. • PAC: de la subvenció a les quotes i les ajudes deslligades. • Creixement vinculat al major nivell de vida. • Regadiu. Exportació (competència) • PAC: retirada compensada del mercat MAPA: aprofitaments agrícoles per CCAA ambamb
 8. 8. Usos de l’Espai rural: l’activitat ramaderaUsos de l’Espai rural: l’activitat ramadera • Especialització de la producció • Tecnificació • Intensificació • Problemes • Especialització de la producció • Tecnificació • Intensificació • Problemes Transformacions estructura ramadera • En carn o llet • Selecció i desaparició de races amb Transformacions producció ramadera • Augment importància • Ramaderia bovina • Ramaderia ovina • Ramaderia porcina • Augment importància • Ramaderia bovina • Ramaderia ovina • Ramaderia porcina • Ramaderia avícola • Aptitud càrnia (ext./int.) • Aptitud càrnia (ext./int.) • PAC: ajudes a la carn i quotes llet • Mecanització Augment grandària explotacions • Augment rendiments • Estabulació • Pinsos Desplaçament localització geogràfica • Dependència pinsos • Reduïdes dimensions explotacions • Efectes PAC: competència i quotes • Sanitaris Localització geogràfica condiciona • Carn • Llet • Ramaderia transhumant (ext.) • Ramaderia estant (ext.) • Ramaderia estabulada (int.) PAC: Extensificació i ajuda deslligada • Règim intensiu (sistema d’integració) • Règim extensiu (deveses) • Règim intensiu (sistema d’integració) Causes PAC PAC: Només ajudes exportació. PAC: ajudes exportació i retirada
 9. 9. Usos de l’Espai rural: l’activitat forestalUsos de l’Espai rural: l’activitat forestal • Superfície: 18,8 milions d’ha (45% per a fusta) • Destí: aserrío i pasta de paper • Àrees productores: nord, Sòria i Huelva • Importacions • PAC i Pla Forestal Espanyol • Superfície: 18,8 milions d’ha (45% per a fusta) • Destí: aserrío i pasta de paper • Àrees productores: nord, Sòria i Huelva • Importacions • PAC i Pla Forestal Espanyol • Frondoses • Coníferes Usos recreatius i mediambientals amb • Repoblacions • Silvicultura
 10. 10. Cantàbria
 11. 11. són Combinació de:  Medi natural  Activitat agrària Combinació de:  Medi natural  Activitat agrària per PAISATGE NATURAL ACTIVITATS PRIMÀRIES PAISATGE AGRARI Paisatges agrarisPaisatges agraris Morfologia espai rural
 12. 12. Paisatges agrarisPaisatges agraris EspanyaEspanya humidahumida InteriorInterior peninsularpeninsular MediterraniMediterrani CanàriesCanàriesMuntanyaMuntanya • Localització i medi físic • Estructura agrària:  Població  Poblament  Propietat • Agricultura • Ramaderia • Explotació forestal • Localització i medi físic • Estructura agrària:  Població  Poblament  Propietat • Agricultura • Ramaderia • Explotació forestal amb
 13. 13. Els paisatges agraris d’EspanyaEls paisatges agraris d’Espanya • Nord i nord-oest • Estructura agrària • Usos • Nord i nord-oest • Estructura agrària • Usos 1. El paisaje agrario de la España húmeda • Relleu accidentat • Clima oceànic (precipitacions) amb • Superpoblació i envelliment • Poblament dispers intercalar • Minifundisme • Predomini ramaderia • Agricultura • Ramaderia • Explotació forestal • Secà (per las precipitacions) • Valls • Especialització: horta i plantes farratgeres • Explotacions petites i mitjanes • Implicacions de la PAC (quotes) i competitivitat europea Manca de competitivitat
 14. 14. Els paisatges agraris d'EspanyaEls paisatges agraris d'Espanya • Altiplans i depressió de l’Ebre • Estructura agrària • Usos • Altiplans i depressió de l’Ebre • Estructura agrària • Usos 2. El paisatge agrari de l’interior peninsular • Altitud • Precipitacions escasses • Risc de gelades • Emigració • Poblament concentrat (pobles grans en el sud) • Distribució: Minifundi Duero i Ebre; Gran propietat castellana i secà aragonés i extremeny. • Agricultura • Ramaderia • Explotació forestal • Secà extensiu (erms i camps) • Progrés de l’ordi • Retrocés del guaret (però efectes de la PAC) • Intensiva en zones de regadiu (vall de l’Ebre) Trilogia mediterrània Socuéllamos (Ciudad Real) Diversificació productiva • Ovina en els secans (alimentada amb restolls) • Boví i porcí intensius. • Deveses extremenyes (boví)
 15. 15. • Litoral i prelitoral mediterrani, vall del Guadalquivir i Balears • Estructura agrària • Usos • Litoral i prelitoral mediterrani, vall del Guadalquivir i Balears • Estructura agrària • Usos 3. El paisatge agrari mediterrani • Relleu accidentat • Precipitacions molt escasses • Població nombrosa. • Poblament dispers (tendeix a concentrar-se). • Propietat molt dividida en els regadius. • Agricultura • Ramaderia • Factors favorables al regadiu: temperatures, insolació, protecció relleu, sòls i mercat • Secans en el Guadalquivir i zones muntanyoses • Horticultura • Fructicultura Trilogia mediterrània i ametler El cas valencià Els paisatges agraris d'EspanyaEls paisatges agraris d'Espanya • Bovina i porcina a Catalunya (demanda urbana). • Ovina i caprina en secà. • Cap de bestiar Guadalquivir.
 16. 16. • Àrees de muntanya • Estructura agrària • Usos • Àrees de muntanya • Estructura agrària • Usos 4. El paisatge agrari de muntanya • Altitud i pendents • Precipitacions molt abundants • Hiverns freds • Molt baixa densitat de població. • Poblament dispers; tendència a la despoblació. • Xicoteta propietat tancada (bocage); muntanya pública. • Agricultura • Ramaderia • Explotació forestal • En el fons de les valls (nord). • Secans en terrasses (sud i aquest). • Extensiva. • Bovina o ovina en el nord (praderies). • Ovina en la muntanya mediterrània. En pisos i amb diferències pel clima Azparren (Navarra) • Llenya; fusta (eucaliptus, castany, pi) i cel·lulosa. Els paisatges agraris d'EspanyaEls paisatges agraris d'Espanya
 17. 17. Els paisatges agraris d'EspanyaEls paisatges agraris d'Espanya • Illes Canàries • Estructura agrària • Usos • Illes Canàries • Estructura agrària • Usos 5. El paisatge agrari de Canàries • Relleu volcànic accidentat • Clima càlid • Precipitacions escasses i irregulars • Població en retrocés. • Poblament concentrat lax. • Gran propietat en els regadius costaners. • Agricultura • Regadius litorals: monocultiu, plàstic, tropicals • Zones mitjanes i altes: secà tradicional Exportació Autoconsum Explotació platanera
 18. 18. amb o bé Economia mercat Explotació capitalista Crisi món rural ORDENACIÓ espai rural ORDENACIÓ espai rural requereix Espai rural profund Els espais rurals
 19. 19. 4. Dinàmiques recents del món rural4. Dinàmiques recents del món rural • Usos residencials • Usos industrials • Usos terciaris • Usos paisatgisticoculturals (turisme rural) • Usos residencials • Usos industrials • Usos terciaris • Usos paisatgisticoculturals (turisme rural) 4.1. Nous usos de l’Espai rural • Positives • Negatives • Positives • Negatives • Desenvolupament territorial • Major equilibri territorial • «Malestar urbà» • Descentralització • Cerca equilibri territorial amb conseqüències • Pèrdua d’identitat • Degradació mediambiental • Competència pels recursos • Conflictes socials
 20. 20. Dinàmiques recents del món ruralDinàmiques recents del món rural • Descens de la població activa ocupada en el sector • Disminució de la seua contribució relativa (%) al PIB • Reducció de la participació agrària en el comerç exterior • Dèficit de la balança comercial agrària (1970-1995) • Descens de la població activa ocupada en el sector • Disminució de la seua contribució relativa (%) al PIB • Reducció de la participació agrària en el comerç exterior • Dèficit de la balança comercial agrària (1970-1995) 2. Crisi del món rural? 3. Polítiques de desenvolupament rural • Unió Europea • Estat espanyol (MARM) • Comunitats Autònomes • Unió Europea • Estat espanyol (MARM) • Comunitats Autònomes • Competitivitat, medi ambient, diversificació econòmica i qualitat de vida • Pla Estratègic Nacional 2007-2013 • Llei per al Desenvolupament Sostenible del Medi Rural FEADER • Programes de Desenvolupament Rural • Directrius d’Ordenació Rural
 21. 21. 4. Problemes del món rural • Demogràfics • Econòmics • Equipaments i qualitat de vida • Mediambientals • Demogràfics • Econòmics • Equipaments i qualitat de vida • Mediambientals • Envelliment i abandó • Baixa qualificació accentua Atur • Escassa diversificació econòmica en el camp • Insuficiència tecnològica • Dependència respecte a la indústria i el mercat • Necessitat d’adaptar-se a les característiques de la demanda • PAC: noves exigències de sanitat, seguretat alimentària i benestar animal Mecanització • Accessibilitat • Serveis • Equipaments Baixa densitat demogràfica Debat finançament autonòmic    • Vegetació • Sòl • Aigües • Biodiversitat • Supervivència de paisatges naturals Desforestació Sobreexplotació i contaminació   Mesures   Mesures Bones Pràctiques Agràries       Mesures Mesures Agricultura ecològica    Dinàmiques recents del món ruralDinàmiques recents del món rural Costes en en
 22. 22. amb Dinàmiques recents del món ruralDinàmiques recents del món rural ProtagonistesProtagonistes Ordenació de l’Espai rural amb • Unió Europea • CCAA • Administració local Política de desenvolupament rural • Medi ambient • Infraestructures • Diversificació Ordenació rural Ordenació espai rural • Desenvolupament econòmic • Millorar les infraestructures i equipaments • Preservar el medi ambient • Desenvolupament econòmic • Millorar les infraestructures i equipaments • Preservar el medi ambient Per a • Diversificació econòmica • Modernització • Promoció de cooperatives • Indústria agroalimentària i artesania • Turisme rural para Frenar l’èxode rural D.O. i denominacions qualitat contra Dependència respecte indústria Per a • Absorbir migració rural en petits nuclis urbans • Política desenvolupament rural UE • Agricultura ecològica amb • Silvicultura • Extensificació • Adaptació noves demandes Reducció contaminació agrícola                amb amb
 23. 23. Camariñas (Galicia)
 24. 24. • Descens població activa • Disminució contribució PIB • Balança deficitària • Descens població activa • Disminució contribució PIB • Balança deficitària Els espais de l’activitat pesqueraEls espais de l’activitat pesquera ActivitatActivitat pesquerapesquera PolíticaPolítica pesquerapesquera • Regions pesqueres • Activitat pesquera • Regions pesqueres • Activitat pesquera ProblemesProblemes • Importància PPC • Regulació (caladors) • Reconversió • Trets flota pesquera • Aqüicultura • Política mediambiental • Importància PPC • Regulació (caladors) • Reconversió • Trets flota pesquera • Aqüicultura • Política mediambiental Indicadors deIndicadors de la crisisla crisis • Restriccions caladors • Disminució i envelliment població activa • Problemes flota pesquera. • Problemes mediambientals • Restriccions caladors • Disminució i envelliment població activa • Problemes flota pesquera. • Problemes mediambientals
 25. 25. • Espai pesquer: regions • Activitat pesquera • Espai pesquer: regions • Activitat pesquera 1. Espai activitat pesquera 2. La crisis de la pesca • Indicadors • Política pesquera • Problemes • Indicadors • Política pesquera • Problemes • Caladors • Aigües territorials • Quotes (PPC) amb • Espècies: predomini del peix blanc; lluç, tonyina, sardina, anxova i bonic. • Destí: consum humà (esp. fresc). • Flota: artesanal / altura / gran altura • Evolució: descens des de 1977. • Descens de la població activa (0,25% en 2007) • Disminució de la contribució al PIB (<1%) • Comerç exterior deficitari • Unió Europea: directrius 2007-2013 • Estat espanyol: planificació general i Pla Estratègic Nacional • CCAA: aigües costaneres • Competitivitat • Sostenibilitat • FEP Els espais de l’activitat pesqueraEls espais de l’activitat pesquera
 26. 26. 2. La crisi de la pesca • Problemes• Problemes • Esgotament dels caladors nacionals • Quotes i parades biològiques per als caladors comunitaris • Restriccions en els caladors internacionals Acords internacionals Capacitat excessiva en relació amb els recursos disponibles • Disminució i envelliment de la població activa • Grandària excessiva de la flota • Excessiu nombre d’embarcacions de xicotet tonatge • Sobreexplotació • Contaminació estructurals mediambientals  Caladors Caladors    Recuperació recursos • ZEE • Organitzacions regionals de Pesca Els espais de l’activitat pesqueraEls espais de l’activitat pesquera
 27. 27. • Integració en el mercat interior comunitari • Liberalització d’intercanvis • Regulació • Reconversió i ajust estructural • Protecció mediambiental • Integració en el mercat interior comunitari • Liberalització d’intercanvis • Regulació • Reconversió i ajust estructural • Protecció mediambiental La política pesquera comunitaria (PPC) Política de fixació de preus amb Reducció capacitat pesquera espanyola amb suposa • Accés a caladors comunitaris (parades biològiques i quotes) • Acords pesquers bilaterals amb tercers països • Reducció del número i grandària de les embarcacions • Empreses pesqueres conjuntes • Renovació i modernització • Ajudes a les regions afectades • Desenvolupament de l’aqüicultura • Quotes per a les captures • Prohibició de determinades arts de pesca • Recuperació dels caladors nacionals Els espais de l’activitat pesqueraEls espais de l’activitat pesquera

×