Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Välismaal õppimine ja üliõpilaselu

491 views

Published on

Loenguslaidid Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi kursusel DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis, 30. november 2018

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Välismaal õppimine ja üliõpilaselu

 1. 1. Välismaal õppimine ja üliõpilaselu DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis
 2. 2. Õppimine välismaal
 3. 3. https://www.tlu.ee/op/oppimine-valismaal
 4. 4. Erasmus+ õpirändes osalemise tingimused • Õpingute ajaks läbitud bakalaureuseõppe esimene aasta • Piisav keeleoskus (vähemalt B1 ja tõendatav. Vaata täpselt järgi oma instituudi partnerite kaardilt või välisülikooli veebist!) • Erasmus õpirände järel tuleb kanda üle vähemalt 15 EAP-d õppekavajärgseid aineid ühe semestri kohta, selleks et pikendada oma tasuta õppekohal õppimise nominaalaega välismaal õpitud semestri(te) arvu võrra (NB! 7 EAP õppekavajärgseid aineid on miinimum, et mitte maksta tagasi Erasmus+ stipendiumi)
 5. 5. Erasmus+ riigid • Kõik EL liikmesriigid • Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik • Island • Liechtenstein • Norra • Türgi
 6. 6. Ülikooli valik • Üliõpilane saab kandideerida sellesse partnerülikooli, millega Digitehnoloogiate instituut (või mõni teine TLÜ instituut) on sõlminud partnerluslepingu • Ülikool tuleks valida selliselt, et lähetuse semestril oleks võimalik õppekavajärgseid aineid üle kanda
 7. 7. https://www.tlu.ee/oppeosakond-1/digitehnoloogiate-instituudi-erasmus-partnerid
 8. 8. Kui kauaks minna? • Vahetusõpingute kestus: 3-12 kuud • Igal õppeastmel (s.o BA / MA / Dok) on Erasmus+ programmi raames võimalik viibida välisvahetuses kuni 12 kuud (Erasmus+ vahetustudengina / praktikandina / või kombineeritult)
 9. 9. Stipendium • Stipendiumi arvestatakse päevade kaupa • 1 kuu = 30 päeva • Vastuvõttev ülikool ei või küsida Erasmus+ vahetustudengilt õppemaksu, semestri registreerimistasusid jmt. tasusid • Lisaks Erasmus+ stipendiumile, on tudengitel lubatud vahetus- õpingute ajaks taotleda ka muid õppetoetusi (peamine, et see toetus ei pärineks Euroopa Liidu poolt rahastatud fondidest)
 10. 10. https://outgoing.tlu.ee
 11. 11. https://erasmusplusols.eu/et/
 12. 12. Õppeleping • Õppija andmed • Enne õpilähetust (Before the mobility) • Õpilähetuse ajal (During the mobility) • Pärast õpilähetust (After the mobility)
 13. 13. Before the mobility Study Programme at the Receiving Institution Planned period of the mobility: from [day/month/year] ……………. to [day/month/year] …………… Table A Before the mobility Component6 code (if any) Component title at the Receiving Institution (as indicated in the course catalogue7 ) Semester [e.g. autumn/spring; term] Number of ECTS credits (or equivalent)8 to be awarded by the Receiving Institution upon successful completion Total: … Web link to the course catalogue at the Receiving Institution describing the learning outcomes: [web link to the relevant information] The level of language competence9 in ________ [indicate here the main language of instruction] that the student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native speaker Recognition at the Sending Institution Table B Before the mobility Component code (if any) Component title at the Sending Institution (as indicated in the course catalogue) Semester [e.g. autumn/spring; term] Number of ECTS credits (or equivalent) to be recognised by the Sending Institution Total: … Provisions applying if the student does not complete successfully some educational components: [http://www.tlu.ee/et/opingud/oppimine-valismaal/erasmusega- oppima/Osalemistingimused] Commitment
 14. 14. https://tuexchanges.wordpress.com
 15. 15. Aruandlus • Euroopa Komisjoni tagasiside aruanne • Euroopa Komisjoni keeletest peale välisõpingute lõppu • Ametlik kinnituskiri (Confirmation Letter) välisülikooli poolt, mis tõendab üliõpilase viibimise välisülikoolis stipendiumilepingus sätestatud kuupäevadel • Hinneteleht (Transcript of Records) välisülikoolist, milles on esitatud üliõpilase õppetöö tulemused • Hinneteleht peab vastama viimasele Learning Agreement'i versioonile. Tudeng esitab hinnetelehe oma koduinstituuti ning täidab ÕIS-is ära ainepunktide ülekandmise avalduse • Kui tudeng ei too tagasi vähemalt 7 EAP mahus õppekavaga ühitatavaid aineid või ei esita kuu aja jooksul peale välisõpingute lõppu aruandluse dokumente, on ta kohustatud Erasmus+ programmi toetuse täies ulatuses tagasi maksma
 16. 16. Ülesanne • Koos partneriga mõtle välja Erasmuse VIIS plussi ja miinust.
 17. 17. Erasmus+ üliõpilasharta ERASMUS+ Käesolev üliõpilasharta annab ülevaate Erasmuse üliõpilase õigustest ja kohustustest ning sellest, mida Erasmus+ õpirändeprogrammi eri etappides oma kodukõrgkoolilt ja vastuvõtvalt kõrgkoolilt/ ettevõttelt oodata võid. ÜLIÕPILASHARTA + Erasmus+ programmis osalevad kõrgkoolid on võtnud kohustuse järgida Erasmuse kõrghariduse hartat, et seeläbi hõlbustada, toetada ja tunnustada üliõpilaste väliskogemust. + Sina omalt poolt kohustud järgima kodukõrgkooliga sõlmitud Erasmus+ toetuslepingus sätestatud reegleid ja kohustusi. + Erasmus+ üliõpilaste ja vilistlaste võrgustik (ESAA – Erasmus+ Student and Alumni Association) pakub mitmesuguseid teenuseid, toetamaks Sind nii enne vahetusõpingute ja/või – praktika perioodi, selle ajal, kui ka pärast programmis osalemist. Erasmus+ Täpsem info: ec.europa.eu/erasmus-plus Või ühine sotsiaalmeedias: Erasmus+ #ErasmusPlus Kontakt: Sihtasutus Archimedes L. Koidula 13a 10125 Tallinn Tel. +372 69 79 411 erasmuspluss@archimedes.ee http://erasmuspluss.ee/ Archimedes.ee www.esaa-eu.org
 18. 18. I. Enne õpirändeperioodi + Pärast Erasmus+ üliõpilaseks valituks osutu- mist, on Sul õigus saada infot partnerkõrgkooli ja/või -ettevõtete ning seal pakutavate tege- vuste kohta. + Sul on õigus saada teavet vastuvõtvas kõrgkoolis ja/või ettevõttes kasutusel oleva hindamissüsteemi kohta, lisaks ka infot majutuse ning (vajadusel) kindlustuse ja viisa vormistamise osas. Vajalikud infoallikad ja kontaktid on loetletud saat- va ja vastuvõtva kõrgkooli/ettevõtte poolt allkirjastatud kahepoolses lepingus. + Sinuga sõlmitakse toetusleping (ka juhul, kui Sa ei saa ELi vahenditest rahalist toe- tust). Kui oled vahetusprogrammis osaleva riigi kõrgkooli üliõpilane, sõlmib Sinuga toetus- lepingu kodukõrgkool. Programmi partnerriigi kõrgkooli üliõpilasena, võib toetuslepingu sõlmida kas kodukõrgkool või vastuvõttev kõrgkool, sõltuvalt konkreetsetest kokkule- petest. Lisaks tuleb nii kodukõrgkooli kui ka vastuvõtva kõrgkooli/ettevõttega sõlmida õppeleping. Põhjalikult koostatud õppele- ping on õpirände edukuse ja selle tulemuste tunnustamise seisukohalt väga oluline. Õppelepingus sätestatakse vahetusperioodi tegevuste üksikasjad (sealhulgas kogutavad ainepunktid, mida arvestatakse hiljem Sinu kodukõrgkoolis igapäevõpingute osana). + Pärast Erasmuse üliõpilaseks valituks osutumist, pead sooritama veebipõhise keeleoskuse hindamise testi (kui see on kättesaadav välismaal õppimise/töötamise põhikeeles), võimaldamaks kodukõrgkoolil pakkuda Sulle vajadusel asjakohast keele- list ettevalmistust. Pead vastavat võimalust täies mahus ära kasutama, et saavutada vastuvõtva organisatsiooni poolt soovitatud keeleoskuse tase. II. Õpirändeperioodi ajal + Pead kasutama maksimaalselt vastuvõt- va kõrgkooli/ettevõtte õppimisvõimalusi, järgima vastuvõtva kõrgkooli/ettevõtte reeg- leid ja eeskirju ning püüdma sooritada kõik as- jakohased eksamid või muud hindelised tööd nii hästi, kui võimalik. + Vastuvõttev kõrgkool/ettevõte kohustub kohtlema Sind võrdselt kohalike üliõpilaste/ töötajatega ja Sina omalt poolt pead andma parima, et uude keskkonda lõimuda. + Võimalusel kasuta vastuvõtva kõrgkooli/ ettevõtte juures asuvate juhendajate ja tugiisikute abi. + Vastuvõttev organisatsioon ei tohi õpirän- deperioodil küsida tasu õpingute, regist- reerumiste, eksamite ega laboratooriumi või raamatukogu kasutamise eest. Kohalike üliõpilastega samadel alustel võidakse siiski nõuda väikest tasu kindlustuse ja üliõpilas- liitudega seotud kulude ning õpimaterjalide või -seadmete kasutamisega seonduvate kulutuste eest. + Vahetusprogrammi ajal säilib päritoluriigist saadav õppetoetus või -laen. + Õppelepingu muutmist võid taotleda vaid erandkorras kodukõrgkooli ja vastuvõtva kõrgkooli/ettevõtte poolt kindlaks määratud tähtaja jooksul. Õppelepingu muudatusi peavad kinnitama nii kodukõrgkool kui ka vastuvõttev kõrgkool/ettevõte hiljemalt kahe nädala jooksul alates muudatustaotluse esi- tamisest. Oled kohustatud säilitama koopia vastavast uuendatud õppelepingust. Õpirän- deperioodi pikendamist käsitlevad taotlused tuleb esitada vähemalt üks kuu enne algselt kavandatud õpirändeperioodi lõppu. III. Pärast õpirändeperioodi + Vastavalt õppelepingule on kodukõrgkool kohustatud õpirändeperioodil rahuldavalt läbitud õpingud/praktika täies mahus akadeemiliselt tunnustama. + Välisõpingute puhul saadab vastuvõttev kõrg- kool viie nädala jooksul pärast õpitulemuste avalikustamist, Sulle ja Su kodukõrgkoolile väljavõtte läbitud kursuste ja saadud hinnete kohta. Pärast vastava kinnituskirja kättesaatmist on kodukõrgkool kohustatud esitama ülevaate Sinu välisõpingute tunnus- tamise kohta. Läbides vahetusõpingud prog- rammis osaleva riigi kõrgharidusasutuses, esitatakse tunnustatud õppeprogrammi osad (näiteks läbitud ained) Sinu diplomi lisas. + Välispraktika puhul1 väljastab vastuvõttev ettevõte praktikatõendi, mis sisaldab üle- vaadet praktikaperioodi tööülesannetest ja nende teostamisele antud hinnangust. Kui õppelepinguga oli ette nähtud, väljas- tab kodukõrgkool Sulle praktika väljavõtte. 1 Praktikavõimalused programmis osalevate riikide ja partnerriikide vahel peaksid avanema 2017. aastal. Kui praktika ei olnud osa Su õppekavast, kuid läbisid selle programmis osaleva riigi kõrgharidusasutuses, kantakse praktikape- riood Sinu diplomi lisasse ja soovi korral ka Europassi õpirändedokumenti. Äsjalõpeta- nute praktikarändes osalenutel soovitatakse kindlasti Europassi õpirändedokumenti taotleda. + Pärast välisõpingute/-praktika perioodi pead sooritama veebipõhise keeleoskuse hindamise testi (kui see on kättesaadav välismaal õppimise/töötamise põhikeeles), et selgitada välja õpirändeperioodi jooksul toimunud võõrkeele areng. + Pead täitma küsimustiku, et anda õpi- rändeperioodi kohta tagasisidet nii kodukõrgkoolile, vastuvõtvale kõrgkoolile/ ettevõttele, programmi asjakohastele riikli- kele büroodele kui ka Euroopa Komisjonile. + Oled oodatud jagama õpirändekogemust sõprade, kaasüliõpilaste, õppejõudude, aja- kirjanike ja teistega, et võimaldada oma kogemusest kasu saada ka teistel, eelkõige noorematel õppuritel. Probleemide korral: ■ Määratle probleem selgesõnaliselt ja kontrolli toetuslepingust oma õigusi ja kohustusi. ■ Kodukõrgkoolis ja vastuvõtvas kõrgkoolis/ettevõttes on tavaliselt mitu töötajat, kelle ülesandeks on aidata Erasmus+ üliõpilasi. Sõltuvalt probleemist ja selle esilekerkimise hetkest saab Sind aidata kas kodukõrgkooli või vastuvõtva kõrgkooli/ettevõtte kontaktisik või vastutav isik. Kontaktisikute nimed ja andmed on loetletud õppelepingus. ■ Vajadusel kasuta kodukõrgkoolis kehtestatud ametlikku kaebemenetlust. ■ Kui kodukõrgkool ja/või vastuvõttev kõrgkool/ettevõte ei täida Erasmuse kõrghariduse hartas või toetuslepingus sätestatud kohustusi, pöördu abi saamiseks oma riikliku büroo poole. 2 3Era smus+ üliõpila shar t a Era smus+ üliõpil a shar t a
 19. 19. Referaadid
 20. 20. Referaadid • Ettekannete ajakava eDidaktikumis • 7 min esitlus + 4 min küsimused ja tagasiside • Google Drive kaust esitluste jaoks
 21. 21. Üliõpilaselu
 22. 22. See materjal on avaldatud Creative Commons Autorile viitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/ Hans Põldoja, hans.poldoja@tlu.ee Merily Müürsepp, merily.muursepp@tlu.ee DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis https://dti6001.wordpress.com Digitehnoloogiate instituut Tallinna Ülikool

×