Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uurimistööde koostamine gümnaasiumis

2,691 views

Published on

Koolitus Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õpetajatele, 13. detsember 2010.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Uurimistööde koostamine gümnaasiumis

 1. 1. Uurimistööde koostamine gümnaasiumisHans Põldoja
 2. 2. cbaSee materjal on avaldatud Creative Commons Autorileviitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel.Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressihttp://www.creativecommons.ee/cc-raamat/
 3. 3. Millest juttu tuleb?• Uurimistöö ülesehitus• Kirjandusallikad• Viitamine• Mõned soovitused
 4. 4. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi kirjalike tööde vormistamise juhendValdkond I kooliaste II kooliaste III kooliaste GümnaasiumKirjalike tööde Raamat, lühiuurimus, Referaat, Referaat, uuring, uurimistöö, Referaat, uuring, uurimistöö,liigid herbaarium, referaat lühiuurimus, herbaarium, õpimapp, õpiprojekt herbaarium, essee, õpimapp, herbaarium, õpimapp õpiprojektVormistus Käsikirjaline v. arvutis Arvutis vormistatud, Arvutis vormistatud, A4 valge Arvutis vormistatud, A4 valge vormistatud, formaadi ja A4 valge kirjutuspaberi ühel poolel, kirjutuspaberi ühel poolel, reavahe materjali valib õpetaja kirjutuspaberi ühel reavahe 1,5 punkti, tähesuurus 1,5 punkti, tähesuurus 12 punkti, poolel, reavahe 1,5 12 punkti, trükikiri Times New trükikiri Times New Roman või punkti, tähesuurus 12 Roman või Arial, teksti paigutus Arial, teksti paigutus servast punkti, trükikiri Times servast servani (justified), vaba servani (justified), vaba äär all, ülal New Roman või Arial, äär all, ülal ja paremal 2,5cm, ja paremal 2,5cm, vasakul 3cm. teksti paigutus vasakul 3cm. Taandrea Taandrea kasutamine arvutitrükis servast servani kasutamine arvutitrükis ei ole ei ole kohustuslik, lõikude (justified), vaba äär kohustuslik, lõikude eraldamiseks kasutatakse tühja all, ülal ja paremal eraldamiseks kasutatakse tühja rida. Leheküljed numereeritakse, 2,5cm, vasakul 3cm. rida. Leheküljed nume- tiitellehele numbrit ei märgita. reeritakse, tiitellehele numbrit ei Uurimistöö esitatakse köidetult või märgita. kiirköitjas, 1 eksemplar jääb kooli raamatukogusse.Tiitelleht Vt. Pealkiri, koostaja ees ja Pealkiri, koostaja ees Pealkiri, töö,liik, koostaja ees ja Pealkiri, töö,liik, koostaja ees- javormistamise näidis prk.nimi, klass, kool ja prk.nimi, klass, prk.nimi, klass, kool, juhendaja, prk.nimi, klass, kool, juhendaja,(lisa 1) kool, koostamise koht koostamise koht ja aeg koostamise koht ja aeg ja aegResümee Ainult uurimistööl Eesti – v. võõrkeelne max . 1 lk., eesmärgiks on töö olulisemate tulemuste lühitutvustus. Esitatakse peamised mõtted ja järeldused, millest on töös juttu ning olulisemad märksõnad.Sisukord Vt. näidis Näitab töö struktuuri: üksikute Näitab töö struktuuri: üksikute(lisa 2) alajaotuste täielikud pealkirjad alajaotuste täielikud pealkirjad koos lk. numbritega, ka lisade koos lk. numbritega, ka lisade pealkirjad ja alguslehekülje pealkirjad ja alguslehekülje numbrid numbrid (Tallinna Lilleküla Gümnaasium, kuupäev puudub)
 5. 5. Struktuuriosad Tiitelleht, põhiosa Tiitelleht, põhiosa Tiitelleht, sisukord, põhiosa Tiitelleht, sisukord, põhiosa (peatükkidena), (peatükkide ja alapeatükkidena), (peatükkide ja alapeatükkidena), kasutatud materjalid kokkuvõte, kasutatud materjalid, kokkuvõte, kasutatud materjalid, lisad lisadSissejuhatus Sisaldab: teema valiku põh- Sisaldab: teema valiku põh- jendus, aktuaalsus, tähtsus; töö jendus, aktuaalsus, tähtsus; töö kirjutaja eesmärk; mida uut kirjutaja eesmärk; mida uut annab annab töö juurde olemasolevale töö juurde olemasolevale teadmisele selle teema kohta; teadmisele selle teema kohta; hüpoteesid, ülesanded, mida hüpoteesid, ülesanded, mida käsitletakse probleemi käsitletakse probleemi lahen- lahendamiseks, ülevaade töö damiseks; kasutatav metoodika, ala- osadeks jaotamise ülevaade töö alaosadeks jao- põhimõtetest. tamise põhimõtetest.Kokkuvõte Sisaldab: töös leitud tulemuste Sisaldab: töös leitud tulemuste tõlgendamine/ põhjendamine, tõlgendamine/ põhjendamine, järeldused, ettepanekud; vastus järeldused, ettepanekud; vastus sissejuhatuses püstitatud sissejuhatuses püstitatud probleemile. probleemile.Viited ja tsitaadid Kõik töö koostamisel kasutatud Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, teiste autorite tööd, põhimõttelised põhimõttelised seisukohad, seisukohad, kirjandusallikatest kirjandusallikatest pärinevad pärinevad tsitaadid, arvulised tsitaadid, arvulised andmed jm andmed jm on viidatud. Kasutatud on viidatud. Kasutatud materjalidele viitamisel tuleb materjalidele viitamisel tuleb kasutada ühtset süsteemi. kasutada ühtset süsteemi.Allikatele viitamine Referaadil min. 3 Uurimistööl ja referaadil min. 5 Uurimistööl min. 10 erinevat allikat,Vastavalt näidisele erinevat allikat erinevat allikat referaadil min. 5 erinevat allikatKasutatud Loetelu peab sisaldama kõiki Loetelu peab sisaldama allikatematerjalid allikaid, mida antud töö käigus liikide järgi sorteerituna kõiki kasutati ja millele on viidatud. materjale, mida antud töö käigus kasutati ja millele on viidatud: kirjalikud allikad (arhiivimaterjalid, käsikirjalised materjalid, kirjavahetus, perioodika, internet); suulised allikad (mälestused, intervjuud, video ja
 6. 6. audiomaterjalid); kasutatud kirjandus jneLisad Lisad nummerdatakse Lisad nummerdatakse iseseisvalt iseseisvalt (paremale ülanurka (paremale ülanurka LISA nr) ja LISA nr) ja pealkirjastatakse, pealkirjastatakse, fotod allkir- fotod allkir- jastatakse (kes v. jastatakse (kes v. mis on fotol, mis on fotol, millal ja kelle poolt millal ja kelle poolt jäädvustatud, jäädvustatud, kelle omanduses kelle omanduses on originaal jms). on originaal jms). Lisadele tuleb Lisadele tuleb põhitekstis viidata. põhitekstis viidata.Maht Uurimistööl 15-20 lk., referaadi Uurimistöö 20-30 lk., referaat min. pikkuse otsustab õpetaja 10 lk.Töö esitlemine, Uurimistöö: 1 retsensent. Soo- Uurimistöö: 2 retsensenti Töökaitsmine vitatav töö tutvustuse esitlemine tutvustuse esitlemine slaidi- slaidiettekandena. ettekandenaRetsensioon Retsensent peab: jälgima töö Retsensent peab: jälgima töö vastavust püstitatud eesmärgile; vastavust püstitatud eesmärgile; välja tooma töö peamised andma töö iga osa täitmise väärtused ja huvipakkuvamad iseloomustuse ja jälgima teaduse osad; välja tooma töö viimaste saavutuste kasutamise puudused; andma hinnangu astet; andma hinnangu püstitatud tööle; ülesande lahendamise otstarbekusele; näitama töö kasutusvõimalusi jälgima vormistuse vastavust nõuetele välja tooma töö peamised väärtused ja huvipakkuvamad osad välja tooma töö puudused (viidates konkreetsele leheküljele, lõigule, reale v. joonisele) andma hinnangu tööle; esitama retsensiooni töö koostajale enne töö kaitsmist. (Juhendi koostamisel on kasutatud Kuressaare Gümnaasiumi juhendit)
 7. 7. Mis on uurimistöö?
 8. 8. Probleem Ülesanne 1 Meetodid: Eesmärk Ülesanne 2 ... ... ...Huviobjekt Ülesanne ...
 9. 9. Näiteid uurimistööde teemadest• Jõgeva Ühisgümnaasium: http://pedja.edu.ee• Audru Keskkool: http://www.audru.edu.ee• Vastseliina Gümnaasium: http:// www.vastseliina.edu.ee• Tallinna Reaalkool: http://www.real.edu.ee
 10. 10. Uurimistööde ülesehitus• Tiitelleht• Resümee• Sisukord• Sissejuhatus• Töö põhiosa• Kokkuvõte• Kasutatud materjalid• Lisad
 11. 11. Resümee (annotatsioon)• Eesmärk• Põhitulemused• Maht (leheküljed, joonised, tabelid, lisad)• Märksõnad• Maksimaalselt 1 lk
 12. 12. Sissejuhatus• Probleem või huviobjekt• Teema aktuaalsus• Eesmärk• Ülesanded• Töö struktuur (sageli vastab igale ülesandele eraldi peatükk)
 13. 13. Töö põhiosa• Kirjanduse analüüs• Meetodid• Uurimuse tulemused ja analüüs
 14. 14. Töö kokkuvõte• Põhitulemused ja -järeldused• Seatud eesmärgi täidetus• Uudsus ja olulisus• Ettepanekud ja soovitused
 15. 15. Ootuspärane uurimustöö raporti struktuurKüsimused Töö osa Kuidas vastataMillest sinu töö/ Pealkiri •  Teemauurimus räägib? Sissejuhatus •  Valdkond •  Üldine eesmärk/ uurimisküsimus(ed)Miks sa selle teema/ Sissejuhatus •  Aktuaalsus, tähtsus, uudsuseesmärgi valisid?Mida täpsemalt sa Sissejuhatus •  Täpsem fookusloodad saavutada/ (kirjanduse •  Täpsed uurimisküsimused/ ülesanded/ hüpoteesidteada saada? ülevaate lõpp)Mis on antud vallas Taust (kirjanduse •  Eelnevad uuringud ja seisukohad erialakirjandusesjuba ära tehtud ja ülevaade) •  Teoreetiline taustteada? •  Sotsiaalne/ kultuuriline/ ajalooline/ geograafiline/ jne kontekstKuidas sa oma Meetodid •  Uuringuplaan/disain/strateegiauurimuse/projekti läbi •  Meetodid, tehnikad, protseduuridviisid? •  PiirangudMillistele tulemustele Analüüs/ •  Tekst, tabelid, diagrammid, graafikud, teemad, tsitaadid, jnesa jõudsid? tulemused •  Analüüs, interpretatsioon, tulemuste sisuline tähendus, Diskussioon võrdlus/sobivus eelnevate tulemustega, jneMilles seisneb sinu Kokkuvõte •  Põhitulemused ja –järelduseduurimuse/töö tähtsus? •  Seatud eesmärgi täidetus, piirangud •  Uudsus ja olulisus •  Ettepanekud ja soovitused (Niglas, 2010)
 16. 16. Milliseid allikaid kasutada?
 17. 17. Allikad uurimistöö kirjutamisel• Raamatud• Ajakirjad• Ajalehed• Veebiallikad
 18. 18. http://ester.nlib.ee
 19. 19. http://ise.elnet.ee
 20. 20. http://digar.nlib.ee
 21. 21. http://dea.nlib.ee
 22. 22. Vikipeedia?
 23. 23. Vikipeedia → algallikad
 24. 24. Allikate usaldusväärsus• Eelistada esmaseid allikaid• Raamatute ja ajakirjade puhul on faktivigade oht väiksem• Veebiallikate puhul peaks olema kirjas autor ja avaldamise aeg
 25. 25. Viitamine
 26. 26. Viited• Viited koosnevad kahest osast: • tekstisisene viide • viitekirje kasutatud kirjanduse loetelus
 27. 27. Viitamissüsteemid• Nimi-aasta viitamisüsteemid — töö tekstis on viide autori nimele ja teose avaldamise aastale, täielikud viitekirjed autorite järgi tähestikulises järjekorras töö lõpus• Numbriviitamissüsteemid — töö tekstis on allika number, täielikud viitekirjed kasutamise järjekorras töö lõpus
 28. 28. APA viitamissüsteem
 29. 29. http://www.apastyle.org
 30. 30. http://library.curtin.edu.au/study-and-research-tools/referencing.cfm
 31. 31. Ühe autoriga raamatHallas-Murula, K. (2005). Soome – Eesti: sajandarhitektuurisuhteid. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum.Tekstisisesed viited:Hallas-Murula (2005) annab ülevaate Soome arhitektideloomingust Eestis.võiC.L. Engel töötas enne Helsingisse asumist Tallinnalinnaarhitektina (Hallas-Murula, 2005, lk 9).
 32. 32. 2 autoriga raamatKarjahärm, T., & Sirk, V. (1997). Eesti haritlaskonnakujunemine ja ideed 1850–1917. Tallinn: EestiEntsüklopeediakirjastus.Tekstisisesed viited:Karjahärm ja Sirk (1997, lk 47) andmetel ...või... on Eesti Üliõpilaste Selts (Karjahärm & Sirk, 1997, lk 182).
 33. 33. 3–7 autoriga raamatBrinck, T., Gergle, D., & Wood, S. D. (2002). Usability for the Web: Designing Web Sites thatWork. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann Publishers.Tekstisiseses viites esimesel mainimisel kõigi autorite perekonnanimed:... Brinck, Gergle ja Wood (2002) annavad ülevaate ...või... (Brinck, Gergle & Wood, 2002).Järgmisel mainimisel kirjutatakse välja ainult esimese autori nimi:Brinck jt (2002) annavad ülevaate ...või... (Brink jt, 2002).
 34. 34. Toimetatud raamatPata, K., & Laanpere, M. (Toim.). (2009). Tiigriõpe:Haridustehnoloogia käsiraamat. Tallinn: TLÜinformaatika instituut. koolon eraldab pealkirja ja alapealkirja
 35. 35. Peatükk raamatusSillaots, M., Tammets, P., & Tammets, K. (2009).Sotsiaalse tarkvara võimalused õpiprotsessis. K. Pata, &M. Laanpere (Toim.), Tiigriõpe: Haridustehnoloogiakäsiraamat (lk 181–198). Tallinn: TLÜ informaatikainstituut.
 36. 36. Täiendav trükkKumari, E. (1984). Eesti lindude välimääraja (4. trükk).Tallinn: Valgus.
 37. 37. Ajakirja artikkel Začek, S. (2005). Loomade pildistamisest. 1. osa. Cheese, 4(11), 82–88.aastakäik number
 38. 38. Ajakirja artikkel veebisJärvet, A., & Perens, R. (2005, aprill). Vee säästliktarbimine kindlustab tuleviku. Eesti Loodus, 72(4).Loetud aadressil http://www.eestiloodus.ee
 39. 39. Ajalehe artiklidRaun, A., Tamm, M., & Seaver, U. (2010, 8. detsember).Üleilmne test näitas taas Eesti kooli väge. Postimees, lk4–5.Raun, A., Tamm, M., & Seaver, U. (2010, 8. detsember).Üleilmne test näitas taas Eesti kooli väge. Postimees.Loetud aadressil http://pluss.postimees.ee
 40. 40. Ilma autorita dokumendidTiigrihüppe Sihtasutus (2001). Tiigrihüpe Pluss:Arengukava. Tallinn: Tiigrihüppe Sihtasutus.
 41. 41. VeebilehekülgTeedla, P. (kuupäev puudub). Suitsupääsuke — Eestirahvuslind. Loetud aadressil http://www.looduspilt.ee/loodusope/index.php?page=liigitutvustused_liik&id=76
 42. 42. Tsiteerimine• Otsesed tsitaadid peavad olema jutumärkides• Tsitaadi juures peab olema viide allikale
 43. 43. Tabelid ja joonised• Tabelitel on pealkiri, joonistel allkiri• Tabelid ja joonised peavad olema nummerdatud• Tabelitele, joonistele ja lisadele tuleb teksti sees viidata (näiteks “... on kujutatud joonisel 2.” või “... (vt. joon. 2)”)
 44. 44. Viidete haldamine
 45. 45. http://www.mendeley.com
 46. 46. Mõned soovitused
 47. 47. Tööde vormistamine• Tööde vormistamise lihtsustamiseks võiks pakkuda dokumendimallid levinumates formaatides (Word, OpenOffice.org)
 48. 48. Tööde esitamine• Tööd tuleks lisaks köidetud kujule esitada ka elektroonilisel kujul• Originaalfail (.doc vms) ja PDF formaat
 49. 49. Tööde avaldamineKooli kodulehel võiks olla avaldatud • Hetkel väljapakutud uurimustööde teemad • Hetkel valitud uurimustööde teemad • Valminud uurimustööde lühikokkuvõtted • Parimate uurimustööde täistekstid (kokkuleppel autoriga)
 50. 50. Vikipeedia artikkel referaadi asemel• Referaadi asemel võiks proovida õpilastega Vikipeedia artiklite kirjutamist• Kasutada eraldi wikit ja avaldada õnnestunud artiklid Vikipeedias
 51. 51. Lisalugemist
 52. 52. http://viitamiskursus.wordpress.com
 53. 53. http://lemill.net/content/webpages/soovitused-viitekirjete-vormistamiseks-gumnaasiumiastmes
 54. 54. Viited• Leuhin, I. (kuupäev puudub). Uurimustöö kui õppimise moodus. Loetud aadressil http://www.ttkool.ut.ee/bio/tutor.html• Niglas, K. (2010). Arendusprojektidest ja vastava töö ülesehitusest.• Tallinna Lilleküla Gümnaasium (kuupäev puudub). Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi kirjalike tööde vormistamise juhend. Loetud aadressil http://www.lillekyla.edu.ee/ images/stories/kirjalike_toode_vormistamise_juhend.doc
 55. 55. Kasutatud fotod• outcast104, http://www.flickr.com/photos/outcast104/1427920061/
 56. 56. Tänud kuulamast!• hans.poldoja@tlu.ee• http://www.slideshare.net/hanspoldoja/

×