Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis: sissejuhatus kursusesse

2,224 views

Published on

Loenguslaidid Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi kursusel DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis, 7. september 2018

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis: sissejuhatus kursusesse

 1. 1. DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis Sissejuhatus kursusesse
 2. 2. https://dti6001.wordpress.com
 3. 3. Hans Põldoja õppejuht, haridustehnoloogia dotsent Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut hans.poldoja@tlu.ee Teemad kursusel: Kursuse üldine koordineerimine Õppekorraldus Tallinna Ülikoolis Infoallikad, infootsing ja viitamine Üliõpilaselu ja välismaal õppimine
 4. 4. Pille Eslon keeletehnoloogia dotsent Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut pille.eslon@tlu.ee Teemad kursusel: Kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus Referaatide juhendamine
 5. 5. Kairit Tammets haridustehnoloogia vanemteadur Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut kairit.tammets@tlu.ee Teemad kursusel: Õpioskused Digipädevused
 6. 6. Merily Müürsepp õppenõustaja- ja spetsialist Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut merily.muursepp@tlu.ee Teemad kursusel: Õppekorraldus Tallinna Ülikoolis Üliõpilaselu ja välismaal õppimine
 7. 7. Külalisloengud • Peeter Normak, instituudi direktor • Sirje Virkus, infoteaduse professor • David Lamas, interaktsioonidisaini professor • Mart Laanpere, haridustehnoloogia vanemteadur • Andi Kivinukk, rakendusmatemaatika professor
 8. 8. Kursuse eesmärgid • Kujundada valmisolek kõrgkoolis õppimiseks ja luua võimalused koostööks ja iseseisvaks õppimiseks läbi akadeemilise kirjutamise, infootsingu ja digipädevuste kujundamise. • Toetada võimekust mõtestada digitaalsete tehnoloogiate rolli tänapäeva ühiskonnas.
 9. 9. Kursuse teemad • Digipädevused • Õpioskused • Kirjalik- ja suuline eneseväljendusoskus • Infootsingud, -allikad ja –tehnoloogiad
 10. 10. Õpiväljundid Kursuse läbinu: • oskab õpioskuste arendamise toetamiseks luua õpistrateegiaid kasutades sobivaid enese- ja ajajuhtimise tehnikaid; • oskab luua korrektselt vormistatud akadeemilist teksti kasutades sobilikke infoallikaid; • oskab kasutada kriitilise mõtlemise, lugemise, kirjutamise meetodeid ja strateegiaid, analüüsida argumentide sisulist külge ning esitada oma seisukohti nii suuliselt kui ka kirjalikult; • oskab enese õpinguid planeerida, end ja oma võimalusi analüüsida ning nendest lähtuvalt oma valikuid teha; • valdab õppetöös kasutatavaid õpikeskkondi ja oskab kasutada õppetegevust toetavaid tehnoloogiaid; • omab ülevaadet digitehnoloogiatega seotud teadus- ja arendustegevuse suundadest ning oskab arutleda digitehnoloogiate rakendusvõimaluste üle tänapäeva ühiskonnas.
 11. 11. Kursuse ülesehitus • 6 EAP / 156 tundi • 42 kontakttundi • Loengupäevikute kirjutamine 20 tundi • Individuaalsed ülesanded 32 tundi • Referaat 34 tundi • Lugemine, harjutamine, katsetamine 28 tundi
 12. 12. Nädal Kontakttunnid Loengupäevik Individuaalsed ülesanded Referaat Lugemine, harjutamine, katsetamine Kokku 03.09.2018 4 2 2 8 10.09.2018 2 2 2 6 17.09.2018 4 2 2 8 24.09.2018 2 2 4 2 10 01.10.2018 2 8 2 2 14 08.10.2018 4 2 6 2 2 16 15.10.2018 2 2 4 2 2 12 22.10.2018 0 29.10.2018 4 2 6 4 2 18 05.11.2018 2 2 4 4 2 14 12.11.2018 4 2 4 2 12 19.11.2018 2 2 6 2 12 26.11.2018 2 6 2 10 03.12.2018 4 4 2 10 10.12.2018 4 2 6 42 20 32 34 28 156 Üks EAP vastab 26 tunnile üliõpilase poolt õppeks kulutatud tööle. 6 EAP mahuga kursuse puhul on üliõpilase töö maht kokku 156 tundi.
 13. 13. Kursuse ajakava 07.09.2018 kell 8.15–9.45, Hans Põldoja Sissejuhatus kursusesse. eDidaktikum õpikeskkonna kasutamine. Teised õppetöös kasutatavad keskkonnad ja Tallinna Ülikooli digitaalsed teenused. kell 10.15–11.45, Peeter Normak Rakendusinformaatika akadeemilise suuna tutvustus. 14.09.2018 kell 10.15–11.45, Hans Põldoja ja Merily Müürsepp Õppekorraldus Tallinna Ülikoolis. Õppekorralduse eeskiri, akadeemiline kalender, õppekava ülesehitus, õppekorralduslike juhtumite lahendamine.
 14. 14. Kursuse ajakava 21.09.2018 kell 8.15–9.45, Kairit Tammets Õpioskused: Ennast juhtiv õppimine, täiskasvanud õppija eripärad, ajaplaneerimine, ootused õpingutele. kell 10.15–11.45, Sirje Virkus Infoteaduste akadeemilise suuna tutvustus. 28.09.2018 kell 10.15–11.45, Pille Eslon Teadusartikli struktuur, sihipärane lugemine, kokkuvõtte sõnastamine (uurimisobjekt, probleem, eesmärk, uurimisküsimused, teoreetiline raamistik, materjal ja meetodid, analüüsi tulemused, diskussioon ja järeldused, kokkuvõte).
 15. 15. Kursuse ajakava 05.10.2018 kell 10.15–11.45, Kairit Tammets 21. sajandi õppija, digipädevused riiklikes dokumentides, digipädevuste mudelid, digipädevuste analüüs. 12.10.2018 kell 8.15–9.45, Pille Eslon Teadusartikli kriitiline lugemine, autori motivatsioon, teema aktuaalsus, probleemi olulisus, järelduste vastavus uurimisküsimustele ja eesmärkidele, materjali-meetodi(te)- teoreetilise raamistiku sobivus eesmärgi saavutamisel. Sissejuhatuse struktuur ja sõnastuse korrektsus. kell 10.15–11.45, David Lamas Inimese ja arvuti interaktsiooni akadeemilise suuna tutvustus.
 16. 16. Kursuse ajakava 19.10.2018 kell 10.15–11.45, Hans Põldoja Infoallikad ja infootsing. Otsingumootorid. Digitaalsed andmebaasid. Allikate usaldusväärsuse hindamine. Viitamine. 02.11.2018 kell 8.15–9.45, Kairit Tammets Õppija personaalse ja professionaalse arengu esitamine veebis, e-portfoolio. kell 10.15–11.45, Mart Laanpere Haridustehnoloogia akadeemilise suuna tutvustus.
 17. 17. Kursuse ajakava 10.11.2017 kell 08.15–11.45, Pille Eslon Teoreetilised, empiirilised ja rakenduslikud uuringud. Uurimistöö objekt, aines, probleem, lahendamist ootavad küsimused, meetodi(te) valiku põhjendamine – teadmuse vahendamine suulises ja kirjalikus vormis. Akadeemiline väljenduslaad ja terminiloome. 17.11.2017 kell 08.15–9.45, Pille Eslon Teadusväljaanded, publikatsioonide liigid ning sihtrühmad.Teaduspublikatsiooni struktuur, sisu ja keeleline vormistus. Refereerimine ja tsiteerimine, autoritekst. Keelemustrid, mida tüüpiliselt kasutatakse teadusteksti vormistamisel. kell 10.15–11.45, David Lamas Inimese ja arvuti interaktsiooni akadeemilise suuna tutvustus.
 18. 18. Kursuse ajakava 09.11.2018 kell 10.15–11.45, Hans Põldoja Viitamise harjutused. 16.11.2018 kell 8.15–9.45, Pille Eslon Seminar: Referaadi teema ja struktuuri lühitutvustused, motivatsiooni põhjendamine (iga rühma esindaja 2 min jooksul). kell 10.15–11.45, Andi Kivinukk Matemaatika ja matemaatika didaktika akadeemilise suuna tutvustus.
 19. 19. Kursuse ajakava 23.11.2018 kell 10.15–11.45, Pille Eslon Seminar: Tagasiside referaadi teema ja struktuuri lühitutvustustele. Suuline 5-minutiline esinemine analüüsitud teadusartikli kriitilise hinnanguga (5–6 üliõpilast). 30.11.2018 kell 10.15–11.45, Hans Põldoja ja Merily Müürsepp Üliõpilaselu ja välismaal õppimine.
 20. 20. Kursuse ajakava 07.12.2018 kell 8.15–11.45: Referaatide ettekanded I 14.12.2018 kell 8.15–11.45: Referaatide ettekanded II
 21. 21. Õpikeskkond • Kursuse ajaveeb https://dti6001.wordpress.com • eDidaktikum õpikeskkond https://edidaktikum.ee
 22. 22. https://edidaktikum.ee
 23. 23. Hindamine • Kursus lõppeb arvestusega (arvestatud / mittearvestatud) • Arvestuse sooritamiseks vajalik miinimumtase: • 5 loengupäevikut on esitatud ja arvestatud • 4 individuaalset ülesannet on esitatud ja arvestatud • referaat on esitatud ja arvestatud
 24. 24. 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 Loengupäevik 1 Loengupäevik 2 Loengupäevik 3 Loengupäevik 4 Loengupäevik 5 Ülesanne 1 Ülesanne 3 Ülesanne 4Ülesanne 2 Referaat DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 2018 — ülesanded
 25. 25. https://dti6001.wordpress.com
 26. 26. Loengupäevikud • Loengupäeviku orienteeruv maht ca 3000 tähemärki • Loengupäevikusse on lisatud teemakohased viited linkidena (veebiallikad) või viitekirjetena loengupäeviku lõpus (raamatud jms) • Loengupäevik on üliõpilase poolt kirjutatud originaaltekst, mis ei sisalda teistest allikatest kopeeritud tekstilõike ega esita teiste autorite mõtteid kui üliõpilase enda omi • Töömaht: 4 tundi
 27. 27. Toetavad küsimused loengupäeviku kirjutamiseks • Mis oli loengu peamine teema? • Mida ma teadsin sellest teemast enne loengut? Mida ma õppisin? Mis oli minu jaoks eriti huvitav? • Milliseid küsimusi see loeng minus tekitas? • Mis jäi mulle ebaselgeks? Mille kohta tahaksin rohkem teada saada? • Kuidas loengust omandatud teadmised minu jaoks olulised on? Kus ma saan neid tulevikus kasutada?
 28. 28. Individuaalsed ülesanded • Teadusartikli kokkuvõtte koostamine • Digipädevuste eneseanalüüs • Teadusartikli kriitiline hinnang • Viitekirjete vormistamine
 29. 29. Referaat • Referaat kirjutatakse 4-liikmelistes rühmades • Teemad ja nõuded täpsemalt 28.09 kontakttunnis • Esitamise tähtaeg 30.11 • Töömaht: 30+4 tundi
 30. 30. Viitamine ja plagiaat • Iseseisvad tööd ei tohi sisaldada plagiaati • Plagiaadiks loetakse teiste autorite teoste osade (laused, teksti põhiideed, visuaalsed materjalid, vms) esitamist oma töös nii, et need on ilma korrektse akadeemilise viitamiseta omistatud töö esitajale. • Vajadusel tuleb teise autori sõnastus esitada tsitaadina (jutumärkides) koos korrektse akadeemilise viitega • Plagiaadijuhtumi korral loengupäevikutes ja individuaalsetes ülesannetes loetakse vastav ülesanne mittearvestatuks ning ülesanne tuleb uuesti esitada • Plagiaadijuhtumi korral referaadis tehakse kindlaks plagiaati sisaldanud lõigud koostanud üliõpilane ning loetakse tema puhul arvestus mittesooritatuks (vt Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskiri § 21 lg 23)
 31. 31. https://www.tlu.ee/dt/opingudoppetoo/dokumendid-ja-juhendid
 32. 32. APA6 viitamissüsteemi lühikokkuvõte Tekstisisesed viited Juhul kui allika avaldamiskuupäev puudub, kirjutatakse tekstisiseses viites aasta asemel “kuupäev puudub”. Näiteks: (eXe Learning, kuupäev puudub) Juhul kui autori nimi puudub, kirjutatakse tekstisises viites autori asemel allika pealkiri. Näiteks: (Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2014) Tekstisisesed viited kirjutatakse lause sisse, mitte punkti järele. Ainsaks erandiks, kus viide käib punkti järel, on vähemalt 40 sõna pikkused tsitaadid (American Psychological Association [APA], lk 171).
 Allika tüüp Esimene tekstisisene viide Järgnevad tekstisisesed viited Esimene tekstisisene viide sulgudes Järgnevad tekstisisesed viited sulgudes Ühe autori teos Carroll (2000) Carroll (2000) (Carroll, 2000) (Carroll, 2000) Kahe autori teos Väljataga ja Laanpere (2010) Väljataga ja Laanpere (2010) (Väljataga & Laanpere, 2010) (Väljataga & Laanpere, 2010) Kolme autori teos Väljataga, Pata ja Tammets (2011) Väljataga et al. (2011) (Väljataga, Pata, & Tammets, 2011) (Väljataga et al., 2011) Nelja autori teos Tomberg, Laanpere, Ley ja Normak (2013) Tomberg et al. (2013) (Tomberg, Laanpere, Ley, & Normak, 2013) (Tomberg et al., 2013) Viie autori teos Põldoja, Leinonen, Väljataga, Ellonen ja Priha (2006) Põldoja et al. (2006) (Põldoja, Leinonen, Väljataga, Ellonen, & Priha, 2006) (Põldoja et al., 2006) Kuue või enama autori teos Villems et al. (2012) Villems et al. (2012) (Villems et al., 2012) (Villems et al., 2012) Grupi teos (lühendiga) International Society for Technology in Education (ISTE, 2008) ISTE (2008) (International Society for Technology in Education [ISTE], 2008) (ISTE, 2008) Grupi teos (lühend puudub) The Design-Based Research Collective (2003) The Design-Based Research Collective (2003) (The Design-Based Research Collective, 2003) (The Design-Based Research Collective, 2003) Koostanud: Hans Põldoja, Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituut Viimati muudetud: 21. november 2016
 33. 33. Täielikud viitekirjed kasutatud kirjanduse loetelus Nr Allika tüüp Viide Mendeley allika tüüp Perioodikaväljaanded (Periodicals) 1. Teadusajakirja artikkel koos digitaalobjekti identifikaatoriga (Journal article with DOI) Väljataga, T., & Laanpere, M. (2010). Learner control and personal learning environment: a challenge for instructional design. Journal of Interactive Learning Environments, 18(3), 277–291. http://dx.doi.org/10.1080/10494820.2010.500546 Kommentaar: alates 2014. aastast soovitatakse DOI number esitada URL kujul (http://blog.apastyle.org/apastyle/2014/07/how-to-use-the-new-doi-format-in-apa- style.html) Journal Article 3. Teadusajakirja artikkel ilma digitaalobjekti identifikaatorita (Journal article without DOI) Põldoja, H., Leinonen, T., Väljataga, T., Ellonen, A. & Priha, M. (2006). Progressive Inquiry Learning Object Templates (PILOT). International Journal on E-Learning, 5(1), 103–111. Journal Article 7. Ajakirja artikkel (Magazine article) Roonemaa, H. (2013, august). Kuidas Evernote’iga oma elu korda saada? Digi, 100, 46–47. Magazine Article 10. Ajalehe artikkel (Newspaper article) Reier, L. (2012, 26. oktoober). Õppematerjalid: õhinapõhisus versus metoodilisus. Õpetajate Leht, lk 2–3. Newspaper Article 11. Ajalehe artikkel veebis (Online newspaper article) Ross, M. (2012, 9. november). Õpikute kvaliteeti ei taga riik. Õpetajate Leht. Loetud aadressil http://opleht.ee Newspaper Article Raamatud ja raamatupeatükid (Books, Reference Books, and Book Chapters) 18. Terve raamat, trükiversioon (Entire book, print version) Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2010). Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina. Book Toimetatud raamat Pata, K., & Laanpere, M. (toim). (2009). Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat. Tallinn: TLÜ informaatika instituut. Book Koostanud: Hans Põldoja, Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituut Viimati muudetud: 21. november 2016
 34. 34. 25. Raamatupeatükk, trükiversioon (Book chapter, print version) Sillaots, M., Tammets, P., & Tammets, K. (2009). Sotsiaalse tarkvara võimalused õpiprotsessis. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 181–198). Tallinn: TLÜ informaatika instituut. Book Section Tehnilised ja teadusaruanded (Technical and Research Reports) 34. Aruanne asutuse arhiivist (Report from institutional archive) Ferguson, R. (2012). The State Of Learning Analytics in 2012: A Review and Future Challenges (KMI aruanne KMI-12-01). Loetud The Open University, Knowledge Media Institute veebilehel http://kmi.open.ac.uk/publications/techreport/kmi-12-01 Report Konverentsiartiklid (Meetings and Symposia) 39. Kogumikus avaldatud konverentsiartiklid (Proceedings published in book form) Põldoja, H., Väljataga, T., Tammets, K., & Laanpere, M. (2011). Web-based Self- and Peer-assessment of Teachers’ Educational Technology Competencies. H. Leung, E. Popescu, Y. Cao, R. Lau, & W. Nejdl (toim), Lecture Notes in Computer Science: Vol. 7048. Advances in Web-Based Learning (lk 122–131). Berlin, Germany: Springer-Verlag. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-25813-8_13 Conference Proceedings Doktori- ja magistritööd (Doctoral Dissertations and Master’s Theses) Magistritöö institutsionaalsest andmebaasist Paju, H. (2012). Innovatsiooni leviku tegurid Eesti kutseõpetajate seas e-õppe näitel (magistritöö). Loetud aadressil http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/ Thesis Veebiallikad (Internet Message Boards, Electronic Mailing Lists, and Other Online Communities) Veebilehekülg Põldoja, H., & Laanpere, M. (2011). Viitamine ja viidete haldamine e-õppes: põhimõtted, mõisted, reeglid. Loetud aadressil http://lemill.net/content/webpages/ viitamine-ja-viidete-haldamine-e-oppes-pohimotted-moisted-reeglid Web Page Veebilehekülg, ilma avaldamiskuupäevata HITSA Innovatsioonikeskus. (kuupäev puudub). Õppevara kvaliteet. Loetud aadressil http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/oppevara-kvaliteet Web Page Nr Allika tüüp Viide Mendeley allika tüüp Koostanud: Hans Põldoja, Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituut Viimati muudetud: 21. november 2016
 35. 35. Viited on vormistatud APA käsiraamatu 6. trükis toodud näidete eeskujul. Numbrid näidete ees tähistavad täpseid allika tüüpe APA käsiraamatus. American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (6. trükk). Washington, DC: American Psychological Association. See materjal on avaldatud Creative Commons Autorile viitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/ Veebilehekülg, ilma autori ja avaldamiskuupäevata Microsoft Office file extension list. (kuupäev puudub). Loetud aadressil http:// www.file-extensions.org/filetype/extension/name/microsoft-office-files Tekstisisene viide kirjutatakse kujul (“Microsoft Office file extension list”, kuupäev puudub) Web Page Vikipeedia artikkel History of Wikipedia. (kuupäev puudub). Wikipedia. Loetud 21. november 2016 aadressil https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Wikipedia Web Page 76. Ajaveebipostitus (Blog post) Põldoja, H. (2012, 2. juuni). Kursuse kokkuvõte [ajaveebipostitus]. Loetud aadressil http://oppematerjalid.wordpress.com/2012/06/02/kursuse-kokkuvote/ Web Page Õigusaktid Seadus Gümnaasiumi riiklik õppekava. (2014). RT I, 29.08.2014, 21. Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014021 Tarkvara Tarkvara APA viitamissüsteem soovitab viidata tarkvararakendustele kasutatud kirjanduse loetelus (http://blog.apastyle.org/apastyle/2015/01/how-to-cite-software-in-apa- style.html). Digitehnoloogiate instituudi töödes on sageli palju viiteid tarkvararakendustele. Seetõttu on lubatud viidata tarkvararakenduste URL’idele joonealuste viidetega. Nr Allika tüüp Viide Mendeley allika tüüp Koostanud: Hans Põldoja, Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituut Viimati muudetud: 21. november 2016
 36. 36. Küsimused kursuse korralduse kohta?
 37. 37. Kursuse õpikeskkond
 38. 38. Õpikeskkonna mõiste “Õppekeskkonnana mõistetakse õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õpilased arenevad ja õpivad.” (Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2011) • Füüsiline õpikeskkond • Sotsiaalne ja vaimne õpikeskkond • Virtuaalne õpikeskkond • Personaalne õpikeskkond • Avatud / suletud õpikeskkond
 39. 39. (Hill, 2017)
 40. 40. https://moodle.hitsa.ee
 41. 41. https://edidaktikum.ee
 42. 42. eDidaktikum demo
 43. 43. eDidaktikumi kasutuselevõtt • Registreeruge eDidaktikum kasutajaks • Otsige kursus DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis ja liituge kursusega • Toimetage oma profiili, lisage foto • Lisage kommentaar arutelu teemasse Enesetutvustused ja ootused kursuse suhtes
 44. 44. Isikuandmete töötlemise põhimõtted • Kursusel kasutatakse iseseisva töö toetamiseks e-õppe keskkonda e-Didaktikum: • kasutajaprofiil on nähtav kõigile eDidaktikum kasutajatele • esitatud kodutööd on vaikimisi nähtavad kõigile kursuse grupiga liitunud kasutajatele • arutelu foorumi teemad ja kommentaarid on nähtavad kõigile kursuse grupiga liitunud kasutajatele • Kontakttundides antakse suulist tagasisidet esitatud ülesannete kohta ja tuuakse näiteid üliõpilaste esitatud töödest • Üliõpilastel, kes soovivad nendes üldpõhimõtetes erandit, palutakse ühendust võtta vastutava õppejõuga
 45. 45. Google Drive
 46. 46. https://drive.google.com
 47. 47. eduroam
 48. 48. https://www.eduroam.org
 49. 49. https://www.tlu.ee/wifi-ja-eduroam
 50. 50. TLÜ Akadeemiline raamatukogu
 51. 51. http://www.tlulib.ee/index.php/et/inforessursid/e-andmebaasid
 52. 52. http://www.tlulib.ee/index.php/et/lugejale-et/hakka-lugejaks
 53. 53. Esimese nädala mured?
 54. 54. Viited • Gümnaasiumi riiklik õppekava. (2011). RT I, 14.01.2011, 2. Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014021 • Hill, P. (2017). State of Higher Ed LMS Market for US and Canada: Spring 2017 Edition. http://mfeldstein.com/state-higher-ed-lms-market-us-canada- spring-2017-edition/
 55. 55. See materjal on avaldatud Creative Commons Autorile viitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/ Hans Põldoja hans.poldoja@tlu.ee DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis https://dti6001.wordpress.com Digitehnoloogiate instituut Tallinna Ülikool

×