Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bakalaureusetööde viitamise ja vormistamise konsultatsioon

135 views

Published on

Konsultatsioon Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudis, 24. aprill 2018

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bakalaureusetööde viitamise ja vormistamise konsultatsioon

 1. 1. Bakalaureusetööde viitamise ja vormistamise konsultatsioon Hans Põldoja
 2. 2. Vormistusnõuded
 3. 3. http://www.cs.tlu.ee/instituut/nouded/lopu_too/yliopilastoode_vormistusjuhend_2016a.pdf Tallinna Ülikool Digitehnoloogiate instituut ÜLIÕPILASTÖÖDE VORMISTAMINE Juhend Tallinn 2016
 4. 4. Bakalaureusetöö osad • Tiitelleht • Autorideklaratsioon • Sisukord • Sissejuhatus • Töö põhiosa • Kokkuvõte • Kasutatud kirjandus • Summary • Lisad
 5. 5. Lihtlitsents Isikuandmete kaitseks tuleb lihtlitsents esitada ja allkirjastada eraldi failina, mitte bakalaureusetöö sees
 6. 6. Allikatele viitamine
 7. 7. Viited • Viited koosnevad kahest osast: • tekstisisene viide • viitekirje kasutatud kirjanduse loetelus
 8. 8. Viitamissüsteemid • Nimi-aasta viitamisüsteemid — teose tekstis on viide autori nimele ja teose avaldamise aastale, täielikud viitekirjed autorite järgi tähestikulises järjekorras teose lõpus • Numbriviitamissüsteemid — teose tekstis on allika number, täielikud viitekirjed kasutamise järjekorras teose lõpus • Joonealune viitamine — teksti sees number ülaindeksina, viitekirjed lehekülje või teose lõpus
 9. 9. Tuntumad viitamissüsteemid • American Psychological Association (APA) • Modern Language Association (MLA) • The Chicago Manual of Style • Harvard • ...
 10. 10. APA viitamissüsteem
 11. 11. http://www.apastyle.org
 12. 12. http://www.tlu.ee/et/Digitehnoloogiate-instituut/Oppetoo/Dokumendid
 13. 13. APA6 viitamissüsteemi lühikokkuvõte Tekstisisesed viited Juhul kui allika avaldamiskuupäev puudub, kirjutatakse tekstisiseses viites aasta asemel “kuupäev puudub”. Näiteks: (eXe Learning, kuupäev puudub) Juhul kui autori nimi puudub, kirjutatakse tekstisises viites autori asemel allika pealkiri. Näiteks: (Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2014) Tekstisisesed viited kirjutatakse lause sisse, mitte punkti järele. Ainsaks erandiks, kus viide käib punkti järel, on vähemalt 40 sõna pikkused tsitaadid (American Psychological Association [APA], lk 171).
 Allika tüüp Esimene tekstisisene viide Järgnevad tekstisisesed viited Esimene tekstisisene viide sulgudes Järgnevad tekstisisesed viited sulgudes Ühe autori teos Carroll (2000) Carroll (2000) (Carroll, 2000) (Carroll, 2000) Kahe autori teos Väljataga ja Laanpere (2010) Väljataga ja Laanpere (2010) (Väljataga & Laanpere, 2010) (Väljataga & Laanpere, 2010) Kolme autori teos Väljataga, Pata ja Tammets (2011) Väljataga et al. (2011) (Väljataga, Pata, & Tammets, 2011) (Väljataga et al., 2011) Nelja autori teos Tomberg, Laanpere, Ley ja Normak (2013) Tomberg et al. (2013) (Tomberg, Laanpere, Ley, & Normak, 2013) (Tomberg et al., 2013) Viie autori teos Põldoja, Leinonen, Väljataga, Ellonen ja Priha (2006) Põldoja et al. (2006) (Põldoja, Leinonen, Väljataga, Ellonen, & Priha, 2006) (Põldoja et al., 2006) Kuue või enama autori teos Villems et al. (2012) Villems et al. (2012) (Villems et al., 2012) (Villems et al., 2012) Grupi teos (lühendiga) International Society for Technology in Education (ISTE, 2008) ISTE (2008) (International Society for Technology in Education [ISTE], 2008) (ISTE, 2008) Grupi teos (lühend puudub) The Design-Based Research Collective (2003) The Design-Based Research Collective (2003) (The Design-Based Research Collective, 2003) (The Design-Based Research Collective, 2003) Koostanud: Hans Põldoja, Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituut Viimati muudetud: 21. november 2016
 14. 14. Täielikud viitekirjed kasutatud kirjanduse loetelus Nr Allika tüüp Viide Mendeley allika tüüp Perioodikaväljaanded (Periodicals) 1. Teadusajakirja artikkel koos digitaalobjekti identifikaatoriga (Journal article with DOI) Väljataga, T., & Laanpere, M. (2010). Learner control and personal learning environment: a challenge for instructional design. Journal of Interactive Learning Environments, 18(3), 277–291. http://dx.doi.org/10.1080/10494820.2010.500546 Kommentaar: alates 2014. aastast soovitatakse DOI number esitada URL kujul (http://blog.apastyle.org/apastyle/2014/07/how-to-use-the-new-doi-format-in-apa- style.html) Journal Article 3. Teadusajakirja artikkel ilma digitaalobjekti identifikaatorita (Journal article without DOI) Põldoja, H., Leinonen, T., Väljataga, T., Ellonen, A. & Priha, M. (2006). Progressive Inquiry Learning Object Templates (PILOT). International Journal on E-Learning, 5(1), 103–111. Journal Article 7. Ajakirja artikkel (Magazine article) Roonemaa, H. (2013, august). Kuidas Evernote’iga oma elu korda saada? Digi, 100, 46–47. Magazine Article 10. Ajalehe artikkel (Newspaper article) Reier, L. (2012, 26. oktoober). Õppematerjalid: õhinapõhisus versus metoodilisus. Õpetajate Leht, lk 2–3. Newspaper Article 11. Ajalehe artikkel veebis (Online newspaper article) Ross, M. (2012, 9. november). Õpikute kvaliteeti ei taga riik. Õpetajate Leht. Loetud aadressil http://opleht.ee Newspaper Article Raamatud ja raamatupeatükid (Books, Reference Books, and Book Chapters) 18. Terve raamat, trükiversioon (Entire book, print version) Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2010). Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina. Book Toimetatud raamat Pata, K., & Laanpere, M. (toim). (2009). Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat. Tallinn: TLÜ informaatika instituut. Book Koostanud: Hans Põldoja, Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituut Viimati muudetud: 21. november 2016
 15. 15. 25. Raamatupeatükk, trükiversioon (Book chapter, print version) Sillaots, M., Tammets, P., & Tammets, K. (2009). Sotsiaalse tarkvara võimalused õpiprotsessis. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 181–198). Tallinn: TLÜ informaatika instituut. Book Section Tehnilised ja teadusaruanded (Technical and Research Reports) 34. Aruanne asutuse arhiivist (Report from institutional archive) Ferguson, R. (2012). The State Of Learning Analytics in 2012: A Review and Future Challenges (KMI aruanne KMI-12-01). Loetud The Open University, Knowledge Media Institute veebilehel http://kmi.open.ac.uk/publications/techreport/kmi-12-01 Report Konverentsiartiklid (Meetings and Symposia) 39. Kogumikus avaldatud konverentsiartiklid (Proceedings published in book form) Põldoja, H., Väljataga, T., Tammets, K., & Laanpere, M. (2011). Web-based Self- and Peer-assessment of Teachers’ Educational Technology Competencies. H. Leung, E. Popescu, Y. Cao, R. Lau, & W. Nejdl (toim), Lecture Notes in Computer Science: Vol. 7048. Advances in Web-Based Learning (lk 122–131). Berlin, Germany: Springer-Verlag. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-25813-8_13 Conference Proceedings Doktori- ja magistritööd (Doctoral Dissertations and Master’s Theses) Magistritöö institutsionaalsest andmebaasist Paju, H. (2012). Innovatsiooni leviku tegurid Eesti kutseõpetajate seas e-õppe näitel (magistritöö). Loetud aadressil http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/ Thesis Veebiallikad (Internet Message Boards, Electronic Mailing Lists, and Other Online Communities) Veebilehekülg Põldoja, H., & Laanpere, M. (2011). Viitamine ja viidete haldamine e-õppes: põhimõtted, mõisted, reeglid. Loetud aadressil http://lemill.net/content/webpages/ viitamine-ja-viidete-haldamine-e-oppes-pohimotted-moisted-reeglid Web Page Veebilehekülg, ilma avaldamiskuupäevata HITSA Innovatsioonikeskus. (kuupäev puudub). Õppevara kvaliteet. Loetud aadressil http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/oppevara-kvaliteet Web Page Nr Allika tüüp Viide Mendeley allika tüüp Koostanud: Hans Põldoja, Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituut Viimati muudetud: 21. november 2016
 16. 16. Viited on vormistatud APA käsiraamatu 6. trükis toodud näidete eeskujul. Numbrid näidete ees tähistavad täpseid allika tüüpe APA käsiraamatus. American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (6. trükk). Washington, DC: American Psychological Association. See materjal on avaldatud Creative Commons Autorile viitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/ Veebilehekülg, ilma autori ja avaldamiskuupäevata Microsoft Office file extension list. (kuupäev puudub). Loetud aadressil http:// www.file-extensions.org/filetype/extension/name/microsoft-office-files Tekstisisene viide kirjutatakse kujul (“Microsoft Office file extension list”, kuupäev puudub) Web Page Vikipeedia artikkel History of Wikipedia. (kuupäev puudub). Wikipedia. Loetud 21. november 2016 aadressil https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Wikipedia Web Page 76. Ajaveebipostitus (Blog post) Põldoja, H. (2012, 2. juuni). Kursuse kokkuvõte [ajaveebipostitus]. Loetud aadressil http://oppematerjalid.wordpress.com/2012/06/02/kursuse-kokkuvote/ Web Page Õigusaktid Seadus Gümnaasiumi riiklik õppekava. (2014). RT I, 29.08.2014, 21. Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014021 Tarkvara Tarkvara APA viitamissüsteem soovitab viidata tarkvararakendustele kasutatud kirjanduse loetelus (http://blog.apastyle.org/apastyle/2015/01/how-to-cite-software-in-apa- style.html). Digitehnoloogiate instituudi töödes on sageli palju viiteid tarkvararakendustele. Seetõttu on lubatud viidata tarkvararakenduste URL’idele joonealuste viidetega. Nr Allika tüüp Viide Mendeley allika tüüp Koostanud: Hans Põldoja, Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituut Viimati muudetud: 21. november 2016
 17. 17. Tekstisisesed viited
 18. 18. Kaks tekstisisese viitamise stiili • Autori nimi ja aasta sulgudes: Oluliseks peetakse erinevate digitehnoloogiliste vahendite kättesaadavust, mis aitab kaasa koostööle jagatavate teadmusobjektide loomisel ning ühistegevuste organiseerimisel (Paavola & Hakkarainen, 2014). • Autori nimi tekstis, aasta sulgudes: Feineri (2002) arvates seisneb virtuaalse ja liitreaalsuse vahe selles, et kui esimese eesmärgiks on läbematult reaalset maailma asendada, siis liitreaalsus suhtub respektiga reaalsusesse ja püüab seda laiendada.
 19. 19. Tekstisisene viide sõltub autorite arvust • 1…2 autorit — kõigi autorite perekonnanimed kirjutatakse alati välja • 3…5 autorit — esimesel korral kirjutatakse välja kõigi autorite perekonnanimed, järgmistel kordadel ainult esimese autori perekonnanimi • 6 või enam autorit — kirjutatakse välja ainult esimese autori perekonnanimi
 20. 20. Nimi ja aasta sulgudes 1 autor (Carroll, 2000) 2 autorit (Väljataga & Laanpere, 2010) 3 autorit (Väljataga, Pata, & Tammets, 2011) 5 autorit (Põldoja, Leinonen, Väljataga, Ellonen, & Priha, 2006) 6 või enam autorit (Villems et al., 2012)
 21. 21. Nimi ja aasta sulgudes, korduvad viited 1 autor (Carroll, 2000) 2 autorit (Väljataga & Laanpere, 2010) 3 autorit (Väljataga et al., 2011) 5 autorit (Põldoja et al., 2006) 6 või enam autorit (Villems et al., 2012)
 22. 22. Nimi tekstis, aasta sulgudes 1 autor Carroll (2000) 2 autorit Väljataga ja Laanpere (2010) 3 autorit Väljataga, Pata ja Tammets (2011) 5 autorit Põldoja, Leinonen, Väljataga, Ellonen ja Priha (2006) 6 või enam autorit Villems et al. (2012)
 23. 23. Nimi tekstis, aasta sulgudes, korduvad viited 1 autor Carroll (2000) 2 autorit Väljataga ja Laanpere (2010) 3 autorit Väljataga et al. (2011) 5 autorit Põldoja et al. (2006) 6 või enam autorit Villems et al. (2012)
 24. 24. Autoriks organisatsioon või kollektiiv • (Microsoft, 2016) • (International Society for Technology in Education [ISTE], 2008) • (ISTE, 2008)
 25. 25. Viide leheküljele või peatükile • (Põldoja, 2016, lk 80) • (Põldoja, 2016, ptk 6) • Põldoja (2016, lk 80)
 26. 26. Mitu tekstisisest viidet samades sulgudes • Kui viidatakse korraga mitmele allikale, pannakse tekstisisesed viited samadesse sulgudesse tähestiku järjekorras, allikaid eristab semikoolon: (Laanpere, 2013; Põldoja, 2016; Tomberg, 2013)
 27. 27. Kasutatud kirjanduse loetelu viited
 28. 28. Allikate tüübid • 7.01 Perioodikaväljaanded • 7.02 Raamatud ja raamatupeatükid • 7.03 Tehnilised ja teadusaruanded • 7.04 Konverentsiartiklid • 7.05 Doktori- ja magistritööd • 7.06 Arvustused • 7.07 Audiovisuaalne meedia • 7.08 Andmekogud ja tarkvara • 7.09 Avaldamata allikad • 7.10 Arhiivimaterjalid • 7.11 Veebipostitused (American Psychological Association, 2010)
 29. 29. Milliseid allikaid informaatika bakalaureusetöödes kasutatakse?
 30. 30. Töö Allikate arv Teadusartiklid Raamatud ja raamatupeatükid Aruanded Õigusaktid Spetsifikatsioonid ja standardid Tarkvara dokumentatsioon Üliõpilastööd A 18 1 1 B 17 2 7 1 3 C 13 2 D 15 1 7 E 26 2 9 2 F 50 1 1 46 G 37 H 24 4 1 10
 31. 31. Teadusartiklid
 32. 32. Teadusajakirja artikkel koos digitaalobjekti identifikaatoriga Yuen, A. H. K. (2006). Learning to Program through Interactive Simulation. Educational Media International, 43(3), 251–268. https://doi.org/ 10.1080/09523980600641452
 33. 33. Teadusajakirja artikkel koos digitaalobjekti identifikaatoriga Yuen, A. H. K. (2006). Learning to Program through Interactive Simulation. Educational Media International, 43(3), 251–268. https://doi.org/10.1080/09523980600641452 artikli pealkiri ajakirja nimi aastakäik (ingl Volume) number (ingl Issue)
 34. 34. Teadusajakirja artikkel koos digitaalobjekti identifikaatoriga King, D. E. (2009). Dlib-ml: A Machine Learning Toolkit. Journal of Machine Learning Research, 10, 1755–1758. https://doi.org/10.1145/1577069.1755843
 35. 35. http://www.doi.org
 36. 36. Teadusajakirja artikkel ilma digitaalobjekti identifikaatorita Põldoja, H., Leinonen, T., Väljataga, T., Ellonen, A., & Priha, M. (2006). Progressive Inquiry Learning Object Templates (PILOT). International Journal on E-Learning, 5(1), 103–111.
 37. 37. Kogumikus avaldatud konverentsiartikkel Günther, M., Wallace, R., & Marcel, S. (2012). An open source framework for standardized comparisons of face recognition algorithms. A. Fusiello, V. Murino, & R. Cucchiara (toim), Lecture Notes in Computer Science: Vol. 7585. Computer Vision – ECCV 2012. Workshops and Demonstrations (lk 547–556). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33885-4_55
 38. 38. Kogumikus avaldatud konverentsiartikkel Günther, M., Wallace, R., & Marcel, S. (2012). An open source framework for standardized comparisons of face recognition algorithms. A. Fusiello, V. Murino, & R. Cucchiara (toim), Lecture Notes in Computer Science: Vol. 7585. Computer Vision – ECCV 2012. Workshops and Demonstrations (lk 547–556). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33885-4_55 artikli autorid artikli pealkiri konverentsikogumiku toimetajad konverentsikogumiku pealkiri avaldamiskoht kirjastus
 39. 39. Kogumikus avaldatud konverentsiartikkel (2) Uwizeyemungu, S., & Poba-Nzaou, P. (2015). Understanding Information Technology Security Standards Diffusion: An Institutional Perspective. O. Camp, E. Weippl, C. Bidan, & E. Aïmeur (toim), ICISSP 2015: Proceedings of the 1st International Conference on Information Systems Security and Privacy (lk 5–16). SCITEPRESS. https://doi.org/ 10.5220/0005227200050016
 40. 40. Teadusartiklite andmebaasid
 41. 41. https://scholar.google.com
 42. 42. http://www.tlulib.ee/index.php/et/inforessursid/e-andmebaasid
 43. 43. Digitehnoloogia alal olulisemad andmebaasid • ACM Digital Library: http://dl.acm.org • IEEE Computer Society Digital Library: https:// www.computer.org/csdl • ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com • SpringerLink: http://www.springerlink.com • Taylor & Francis: http://www.tandfonline.com
 44. 44. Ajalehed ja ajakirjad
 45. 45. Ajalehe artikkel Aljas, R. (2014, 3. aprill). Eesti valmistab ette uut tiigrihüpet. Eesti Päevaleht, lk 2–3.
 46. 46. Ajalehe artikkel veebis Härma, K. (2017, 26. aprill). Kutseharidusest jääb ITs väheks. Äripäev. Loetud aadressil http://www.aripaev.ee/ uudised/2017/04/26/it-tootajate-puudus-saab-alguse- valjaoppest
 47. 47. Ajakirja artikkel Roonemaa, H. (2013, august). Kuidas Evernote’iga oma elu korda saada? Digi, 100, 46–47.
 48. 48. Raamatud ja raamatupeatükid
 49. 49. Terve raamat, trükiversioon Kirk, A. (2016). Data Visualisation: A Handbook for Data Driven Design. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
 50. 50. Terve raamat, trükiversioon Kirk, A. (2016). Data Visualisation: A Handbook for Data Driven Design. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. avaldamiskoht osariik kirjastus
 51. 51. Toimetatud raamat Pata, K., & Laanpere, M. (toim). (2009). Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat. Tallinn: TLÜ informaatika instituut.
 52. 52. Raamatupeatükk, trükiversioon Sillaots, M., Tammets, P., & Tammets, K. (2009). Sotsiaalse tarkvara võimalused õpiprotsessis. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 181–198). Tallinn: TLÜ informaatika instituut.
 53. 53. Aruanded
 54. 54. Aruanne SA Kutsekoda. (2016). Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Loetud aadressil http://oska.kutsekoda.ee/wp-content/ uploads/2016/04/IKT-Raport-loplik.pdf
 55. 55. Aruanne Ferguson, R. (2012). The State Of Learning Analytics in 2012: A Review and Future Challenges (KMI aruanne KMI-12-01). Loetud The Open University, Knowledge Media Institute veebilehel http://kmi.open.ac.uk/ publications/techreport/kmi-12-01
 56. 56. Üliõpilastööd
 57. 57. Seminaritöö ülikooli andmebaasist Orusalu, M. K. (2018). Programmeerimisalase õppematerjali õpidisain iOS arenduse õppematerjali näitel (seminaritöö). Loetud aadressil http:// www.cs.tlu.ee/teemaderegister/
 58. 58. Bakalaureusetöö ülikooli andmebaasist Annuste, T. (2016). Automaattestimise raamistike analüüs ja võrdlus Telia Eesti AS näitel (bakalaureusetöö). Loetud aadressil https://digi.lib.ttu.ee
 59. 59. Bakalaureusetöö ülikooli andmebaasist Annuste, T. (2016). Automaattestimise raamistike analüüs ja võrdlus Telia Eesti AS näitel (bakalaureusetöö). Loetud aadressil https://digi.lib.ttu.ee/ i/?6889
 60. 60. Bakalaureusetöö ülikooli andmebaasist Türk, A. (2015). Võtmesõnadel põhineva testimise metoodika ning raamistikud tarkvara automaattestimises (bakalaureusetöö). Loetud aadressil http://dspace.ut.ee
 61. 61. Bakalaureusetöö ülikooli andmebaasist Türk, A. (2015). Võtmesõnadel põhineva testimise metoodika ning raamistikud tarkvara automaattestimises (bakalaureusetöö). Loetud aadressil http://hdl.handle.net/ 10062/56100
 62. 62. https://digi.lib.ttu.ee
 63. 63. http://dspace.ut.ee/handle/10062/14970
 64. 64. Õigusaktid
 65. 65. Riigi Teatajas ilmunud seadus Isikuandmete kaitse seadus. (2007). RT I 2007, 24, 127. Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/ 106012016010
 66. 66. Tarkvara dokumentatsioon
 67. 67. Tarkvara dokumentatsioon Oracle. (2018). MySQL 8.0 Reference Manual. Loetud aadressil https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/
 68. 68. Veebipostitused
 69. 69. http://blog.apastyle.org/apastyle/2010/11/how-to-cite-something-you-found-on-a-website-in-apa-style.html
 70. 70. (Lee, 2010)
 71. 71. http://blog.apastyle.org/apastyle/2012/05/missing-pieces.html
 72. 72. Veebilehekülg Riigi Infosüsteemide Amet. (2017). Andmevahetuskiht X- tee. Loetud 30. aprill 2017 aadressil https://www.ria.ee/ ee/x-tee.html
 73. 73. Veebilehekülg, ilma avaldamiskuupäevata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. (kuupäev puudub). Küberjulgeolek. Loetud aadressil https:// www.mkm.ee/et/tegevused-eesmargid/infouhiskond/ kuberjulgeolek
 74. 74. Vikipeedia artikkel History of Wikipedia. (kuupäev puudub). Wikipedia. Loetud 21. november 2016 aadressil https:// en.wikipedia.org/wiki/History_of_Wikipedia
 75. 75. Ajaveebipostitus Smith, A. (2018, 10. aprill). Streamlining UX Across Multiple Platforms [ajaveebipostitus]. Loetud aadressil https://usabilitygeek.com/streamlining-ux-across- multiple-platforms/
 76. 76. YouTube video McCandless, D. [TED-Ed]. (2012, 23. november). The beauty of data visualization [video fail]. Vaadatud aadressil https://www.youtube.com/watch?v=5Zg- C8AAIGg
 77. 77. http://blog.apastyle.org/apastyle/2011/10/how-to-create-a-reference-for-a-youtube-video.html
 78. 78. APA ja eesti keel
 79. 79. Lühendite ja fraaside tõlkimine viidetes • 3rd ed. — 3. trükk • Retrieved from — Loetud aadressil / Vaadatud aadressil • Eds. — toim • pp. — lk • (2010, April 23) — (2010, 23. aprill) • [Web log post] — [ajaveebipostitus]
 80. 80. Tarkvararakendustele viitamine
 81. 81. http://blog.apastyle.org/apastyle/2015/01/how-to-cite-software-in-apa-style.html
 82. 82. 1.4.4. CopperCore CopperCore13 on IMS LD arendajatele mõeldud moodul, mis võimaldab ar integreerida IMS LD spetsifikatsiooni oma lahendusse. CopperCore on a komponendiks, mis võimaldab IMS LD spetsifikatsioonile vastavat õpidisai dokumendist lugeda ja vastavalt arendusele keskkonnas toimida (Britain, 2004). tarkvarauuendus CopperCore v3.3 oli aastal 2008 ning enam tarkvaravigu ei paran 12 http://scenedit.imag.fr 13 http://coppercore.sourceforge.net
 83. 83. Viidete vormistamine puuduva info korral
 84. 84. Puuduva info näited • Veebiallikal puudub avaldamise aeg • Allikal puudub autori nimi • Ajakirjaartiklil puuduvad lehekülje numbrid • Konverentsikogumikul puuduvad toimetajate nimed või avaldamiskoht
 85. 85. Veebilehekülg, ilma autori ja avaldamiskuupäevata Microsoft Office file extension list. (kuupäev puudub). Loetud aadressil http://www.file-extensions.org/filetype/extension/name/ microsoft-office-files
 86. 86. Tekstisisesed viited ilma autorita allikale • Allikas on iseseisev terviklik teos: (Eesti elukestva õppe strateegia 2020, 2014) • Allikas on osa suuremast teosest (nt üks lehekülg suuremast veebisaidist): (“Microsoft Office file extension list”, kuupäev puudub)
 87. 87. Üldine soovitus Kui nii palju infot on puudu, et ei oska viidet vormistada, siis leia soliidsem allikas, mille juures on autor, avaldamisaeg jms välja toodud
 88. 88. Millal lisada kasutamise kuupäev?
 89. 89. http://blog.apastyle.org/apastyle/2014/08/when-to-include-retrieval-dates-for-online-sources.html
 90. 90. APA Style generally asks the same thing: “What are you citing, and where did you get it?” We also ask, “Who created it, and when?” But we usually don’t ask, “When did you consult that source?” One exception to this rule would be for material that is subject to frequent change, such as Wikipedia entries. (Becker, 2014)
 91. 91. Kasutatud kirjanduse loetelu APA viitamissüsteemis • Allikad järjestatakse järgnevalt: • autori perekonnanime järgi • ühe autori mitme allika puhul ilmumisaasta järgi • ühe autori mitu teost samal aastal: 2016a, 2016b jne • Kasutatud kirjanduse loetelu ei nummerdata ega esitata järjestamata loeteluna (bulleted list)
 92. 92. Kust saab lisainfot?
 93. 93. http://blog.apastyle.org
 94. 94. http://libguides.library.curtin.edu.au/referencing
 95. 95. Books Book In-text citation (Fleer, 2015) OR Fleer (2015, p. 5) claimed that .... Reference list Fleer, M. (2015). Science for children. Cambridge, UK: Cambridge University Press. eBook In-text citation (Bull, 2015) OR Bull (2015, p. 5) claimed … Reference list Bull, M. (2015). Punishment and sentencing: Risk, rehabilitation and restitution. Retrieved from http://CURTIN.eblib.com.au/patron/FullRecord.aspx?p=1985996 For eBooks, supply DOI where available, or URL in the absence of DOI (shorten the URL). Where a DOI is assigned do not include Retrieved from The DOI can be expressed as either doi:10.1037/rmh0000008 or http://dx.doi.org/10.1037/rmh0000008, Make sure however that you are consistent and use the same format throughout the reference list. Book review
 96. 96. Automaatne viidete vormistamine
 97. 97. https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager
 98. 98. Kasutatud allikad • American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (6. trükk). Washington, DC: American Psychological Association. • Becker, D. (2014, 21. august). When to Include Retrieval Dates for Online Sources [Ajaveebipostitus]. Loetud aadressil http://blog.apastyle.org/ apastyle/2014/08/when-to-include-retrieval-dates-for-online-sources.html • Lee, C. (2010, 18. november). How to Cite Something You Found on a Website in APA Style [Ajaveebipostitus]. Loetud aadressil http:// blog.apastyle.org/apastyle/2010/11/how-to-cite-something-you-found-on-a- website-in-apa-style.html
 99. 99. Kasutatud fotod • Slaid 1: Merily Müüsepp
 100. 100. See materjal on avaldatud Creative Commons Autorile viitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/ Hans Põldoja hans.poldoja@tlu.ee Digitehnoloogiate instituut Tallinna Ülikool

×