Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Autoriõigus, litsentsid ja avatud sisu

3,407 views

Published on

Loeng Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursusel IFI6070 Intelligentne arvutikasutus, 2. detsember 2013.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Autoriõigus, litsentsid ja avatud sisu

 1. 1. Autoriõigus, litsentsid ja avatud sisu Hans Põldoja
 2. 2. Mis on autoriõigus?
 3. 3. Copy + right
 4. 4. Autoriõiguse ajaloost • • • Trükipressi litsentsid (15. ja 16 saj.) • Autoriõiguse seadus (1992) Statute of Anne (1710, Suurbritannia) Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon (1886, viimane versioon 1971)
 5. 5. Autoriõiguse seadus
 6. 6. Kaitstavad teosed • • Autoriõigus kaitseb kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid • AÕS loetleb 23 tüüpi teoseid, sh ilukirjandus, teaduslikud teosed, arvutiprogrammid, suulised teosed (kõned ja loengud), muusikateosed, audiovisuaalsed teosed, fotograafiateosed, kartograafiateosed, standardid jne. Teoseks loetakse mis tahes originaalset tulemust, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil (Autoriõiguse seadus, 2013)
 7. 7. AÕS ei kohaldata • • • • • • • • Ideedele, kujunditele, mõistetele, teooriatele, meetoditele jne. Rahvaloominguteostele Õigusaktidele ja haldusdokumentidele ning nende ametlikele tõlgetele Kohtulahenditele ning nende ametlikele tõlgetele Riigi ametlikele sümbolitele ja organisatsioonide sümboolikale Päevauudistele Faktidele ja andmetele Ideedele ja põhimõtetele, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid, kaasa arvatud programmi kasutajaliidese aluseks olevad ideed ja põhimõtted
 8. 8. Autoriõiguse teke ja kestvus • Autoriõigus tekkib koheselt koos teose loomisega ja kehtib nii avalikustamata kui avalikustatud teostele • Autoriõigus kehtib kogu autori eluaja ja 70 aastat pärast tema surma
 9. 9. Autori õigused • • Isiklikud õigused Varalised õigused
 10. 10. Isiklikud õigused • • • • • • • • • Õigus teose autorsusele Õigus autorinimele Õigus teose puutumatusele Õigus teose lisadele Õigus autori au ja väärikuse kaitsele Õigus teose avalikustamisele Õigus teose täiendamisele Õigus teos tagasi võtta Õigus nõuda oma autorinime kõrvaldamist
 11. 11. Varalised õigused • • • • • • • • • Õigus teose reprodutseerimisele Õigus teose levitamisele Õigus teost avalikult esitada Õigus teost tõlkida Õigus teha teosest kohandusi Õigus teost üldsusele edastada Õigus teha teos üldsusele kättesaadavaks Õigus koostada ja välja anda teoste kogumikke Õigus teoseid üldsusele näidata
 12. 12. http://www.autor.ee
 13. 13. Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel • Õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus on lubatud, kui järgitakse refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust. • Õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke.
 14. 14. Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel • Õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.
 15. 15. Probleemid • • Mis on motiveeritud maht? • Õppematerjali tõlkimiseks või kohandamiseks on vaja varaliste õiguste omaniku nõusolekut • Orbteosed Kust lõppevad hariduslikud ja teaduslikud eesmärgid (illustratsioonide kasutamisel)?
 16. 16. https://ajaveeb.just.ee/intellektuaalneomand/
 17. 17. Litsentsid
 18. 18. Mis on litsents? • Litsents on luba (näiteks luba kasutada kellegi autoriõiguse alusel kaitstavat teost) • Litsentsilepinguga annab üks isik (litsentsiandja) teisele isikule (litsentsisaaja) õiguse teostada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territooriumil, litsentsisaaja aga kohustub maksma selle eest tasu (litsentsitasu) (Karja, 2010)
 19. 19. Näited tarkvaramaailmast • • • End User License Agreement (EULA) GNU General Public License ...
 20. 20. Vaba tarkvara mõisted • Vaba tarkvara (free software) — Richard Stallmann ja The Free Software Foundation, 1985 • Avatud lähtekoodiga tarkvara (open source software) — Open Source Initiative, 1998 • FOSS/FLOSS — Free (Libre) Open Source Software
 21. 21. Vaba tarkvara põhivabadused (GNU GPL) • • Vabadus programmi mistahes eesmärgil kasutada (vabadus 0). • Vabadus programmi koopiaid levitada, et oma naabrit aidata (vabadus 2). • Vabadus programmi parendada ning oma täiendusi avalikkusele kättesaadavaks teha, et kogu ühiskond sellest kasu saaks (vabadus 3). Juurdepääs lähtekoodile on selle vabaduse teostamise eeltingimuseks. Vabadus uurida, kuidas programm töötab, ja seda oma vajadustele vastavaks kohandada (vabadus 1). Juurdepääs lähtekoodile on selle vabaduse teostamise eeltingimuseks. (Mõtsküla, 2009)
 22. 22. Levinumad vaba tarkvara litsentsid • • • • • GNU General Public License Apache License MIT License BSD litsentsid GNU Lesser General Public License
 23. 23. Litsentside ühilduvus • Teise litsentsiga teose kasutamine tuletatud teose loomisel • Tuletatud teose avaldamine teise litsentsiga
 24. 24. Avatud sisulitsentsid
 25. 25. http://creativecommons.org
 26. 26. Creative Commons litsentsid • • • • • • Attribution Attribution-Share Alike Attribution-Noncommercial Attribution-Noncommercial-Share Alike Attribution-Noncommercial-No Derivative Works Attribution-No Derivative Works
 27. 27. Creative Commons piirangud b Attribution — kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil a Share Alike — muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel n Noncommercial — teost ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel d No Derivative Works — teost ei tohi muuta ega kasutada tuletatud teoste loomisel
 28. 28. Creative Commons õigused s Share — õigus teost kopeerida, levitada ja edasi anda r Remix — õigus teost kohandada
 29. 29. Litsentsi esitusviisid (Creative Commons, 2013)
 30. 30. Creative Commons Eesti litsentsid • • • • Autorile viitamine • Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Tuletatud teoste keeld • Autorile viitamine – Tuletatud teoste keeld Autorile viitamine – Jagamine samadel tingimustel Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Jagamine samadel tingimustel
 31. 31. Teised avatud sisulitsentsid • GNU Free Documentation License (GNU FDL) — GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents • Public Domain — autoriõiguse alla mitte kuuluvad materjalid
 32. 32. Kuidas avatud sisulitsentsi ära tunda?
 33. 33. Teose tähistamine litsentsiga • Kui teosel puudub info litsentsi kohta, siis on kõik autoriõigused reserveeritud • Avatud sisulitsentsiga teosele lisatakse litsentsi nimetus, URL ja ikoon
 34. 34. Creative Commons ikoonid
 35. 35. Üldine Creative Commons ikoon Attribution litsents CC BY Attribution-ShareAlike litsents CC BY-SA Attribution-NoDerivs litsents CC BY-ND Attribution-NonCommercial litsents CC BY-NC Attribution-NonCommercial-ShareAlike litsents CC BY-NC-SA Attribution-NonCommercial-NoDerivs litsents CC BY-NC-ND
 36. 36. Teised avatud sisulitsentsid GNU Vaba dokumentatsiooni Litsents Public Domain
 37. 37. Kuidas leida avatud sisu?
 38. 38. Avatud sisu kogud
 39. 39. http://en.wikipedia.org
 40. 40. http://et.wikipedia.org
 41. 41. Fotod
 42. 42. http://commons.wikimedia.org
 43. 43. http://www.flickr.com/creativecommons
 44. 44. Muusika
 45. 45. http://ccmixter.org
 46. 46. http://www.jamendo.com
 47. 47. http://soundcloud.com
 48. 48. Avatud õppematerjalid
 49. 49. http://ocw.mit.edu
 50. 50. http://ocwconsortium.org
 51. 51. http://www.e-ope.ee/repositoorium/
 52. 52. http://www.koolielu.ee
 53. 53. http://lemill.net
 54. 54. Avatud kursused
 55. 55. http://p2pu.org
 56. 56. http://p2pu.org
 57. 57. http://www.mooc.ca
 58. 58. http://beta.wikiversity.org
 59. 59. Miks avaldada oma töid avatud sisulitsentsiga?
 60. 60. Kuidas kasutatud teostele viidata?
 61. 61. Autoriõiguse seadus “Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuid kasutatud teose autori nime, kui see on teosel näidatud, teose nimetuse ning avaldamisallika kohustusliku äranäitamisega on lubatud: ...” (§ 19. Teose vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusemõistmise eesmärkidel) (Autoriõiguse seadus, 2013)
 62. 62. http://wiki.creativecommons.org/Marking/Users
 63. 63. Kokkuvõte
 64. 64. Probleemid • • • • Inimeste teadlikkus avatud sisulitsentsidest Avatud sisulitsentside ühilduvusprobleemid Non-Commercial piirangu liigne kasutamine Äriline kasutus ei ole selgelt defineeritud
 65. 65. Milline sisulitsents valida? • Töömahukad teosed — CC Attribution-Share Alike • Fotod — CC Attribution
 66. 66. Ülesanded
 67. 67. Ülesanne • Tutvu esitluses viidatud keskkondadega ja otsi endale kasulikku avatud sisu • Avalda mingi omaloodud teos mõnes avatud sisu keskkonnas • Kirjuta selle põhjal sissekanne oma ajaveebi
 68. 68. Essee teemad • • • • Mina kui autor Vaba tarkvara või kommertstarkvara? Mida tähendab vaba tarkvara haridusele? Mida tähendab avatud sisu haridusele?
 69. 69. Viited • Autoriõiguse seadus (2013). Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/ 114062013005 • Creative Commons (2013). About The Licenses. Loetud aadressil http:// creativecommons.org/licenses/ • Creative Commons (2013). Frequently Asked Questions. http:// wiki.creativecommons.org/FAQ • Karja, H. (2010). Milleks meile Creative Commons - litsentside eestindamise protsess ja sisu. Loetud aadressil http://www.creativecommons.ee/wp-content/uploads/ 2010/11/Hele_Karja.pdf • Mõtsküla, P. P. (2009). Vaba tarkvara litsentside süstemaatiline analüüs. (Magistritöö). Loetud aadressil http://www.e-ope.ee/images/50001107/wmag.pdf
 70. 70. Kasutatud fotod • Paul Keller, http://www.flickr.com/photos/paulk/6886365257/
 71. 71. Hans Põldoja hans.poldoja@tlu.ee IFI6070 Intelligentne arvutikasutus http://ifi6070.wordpress.com Tallinna Ülikool Informaatika Instituut See materjal on avaldatud Creative Commons Autorile viitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/

×