Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Wet en Regelgeving Basisregistratie Adressen en Gebouwen Stroomlijning Basisgegevens 25 januari 2010
en waar gaan we naar toe? nu en in de toekomst? de driejaarlijkse audit wat is een kwaliteitsssysteem en hoe implementeer ...
WAAROM OOK ALWEER? HOE? (methodiek) Einddoel Andere Overheid
een volledig werkende P ersoonlijke I nternet P agina PIP Einddoel Andere Overheid
CONCLUSIE: De veranderende wereld vraagt om een nieuw soort overheid : De Andere Overheid 22-01-10
De ambitie van 'Lissabon': (De bijzondere Europese Raad in Lissabon van 23-24 maart 2000) ‏ de EU is meest concurrerende k...
Het stelsel van Basisregistraties Programma Ander Overheid 22-01-10
? De Basisregistratie Voertuigen (Kentekenregister RDW) De Basisregistratie Inkomen (BRI)) Registratie Niet- Ingezet...
Totaal 637 data-elementen Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens
Natuurlijke  personen (GBA) Niet natuurlijke personen (NHR) Eigendoms gegevens (BRK) Ruimtelijke objecten (GBKN) Geb...
Stelselcatalogus Stelselmatig Nummerstelsel vormt de brug tussen de registraties: Programma Ander Overheid Verplicht gebr...
De kern van het stelsel 22-01-10 BBN-KPN INA-AON BSN-AON Stand- en ligplaatsen verblijfsobjecten FN -AON fin kpn bsn fin K...
Aanleiding tot het wetsvoorstel Stroomlijning Basisgegevens vrijdag 22 januari 2010 http://video.google.com/videoplay?doc...
Inhoud van het algemeen deel 2. Verantwoordelijkheden en structuur het Beheer
Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. adres b. adressenregister c. adressenreg...
adressenregister gebouwenregister 1d. authentiek gegeven Artikel 2 Burgemeester en wethouders houden: a. een basisregistra...
aan eenieder Artikel 3 De basisregistraties, bedoeld in artikel 2, worden gehouden met als doel het aan eenieder beschikba...
Bescherming van persoonsgegevens HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
verantwoordelijke in de zin van artikel 1, Geen protocol-verplichting Verplichting tot bescherming van persoonlijke leven...
Normale kantoorruimten en (delen van) kazernes die aan de openbare weg liggen, vallen in beginsel niet onder deze uitzond...
Delegatie en Mandaat VERORDENINGEN a BAG- Verordening  Straatnaam- en  huisnummering – beheerreglement  – Beleidsrege...
Artikel 7 Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten binn...
Handhaving HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
Artikel 8 1. De door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren die zijn belast met de vaststelling van de geometrie...
De registers 4. De administratiemethodiek
Artikel 9 1. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat het adressenregister en het gebouwenregister zodanig worde...
Archiefwet Archiefbesluit Beleidsregels AWB art. 2.16 Digitaal versus Analoog Regeling duurzaamheid archief- bescheiden ...
Artikel 10 1. In het adressenregister respectievelijk het gebouwenregister worden als brondocument ingeschreven: a. bij al...
Artikel 7 Krachtens artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de wet worden als brondocument voor het adressenregister aang...
Artikel 7 Krachtens artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de wet worden als brondocument voor het adressenregister aang...
Artikel 8 Krachtens artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de wet worden als brondocument voor het gebouwenregister aang...
Vormvereisten vergelijkbaar met Wkpb Artikel 11 1. Een krachtens artikel 10 aangewezen brondocument dat in het adressenr...
Artikel 12 Inschrijving van een krachtens artikel 10 aangewezen brondocument in het adressenregister respectievelijk het g...
Artikel 13 Een krachtens artikel 10 aangewezen brondocument dat is ingeschreven, wordt niet uit het adressenregister respe...
Artikel 17 1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen: a. andere dan de in deze wet genoemde niet-authentieke gegevens w...
Toegang, rechten, gebruik 5. INZAGE, VERSTREKKING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS
BEPERKING Artikel 32 1. Op verzoek: a. verlenen burgemeester en wethouders eenieder inzage in het adressenregister, het ge...
Gemeenteleges regelen in beheerverordening Artikel 33 Bij verstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 32, eerste lid:...
Artikel 35 1. Indien een bestuursorgaan bij het vervullen van zijn publiekrechtelijke taak een gegeven nodig heeft dat kr...
Artikel 36 Degene aan wie door een bestuursorgaan gevraagd wordt om een gegeven te verstrekken dat krachtens deze wet als...
22-01-10
Kwaliteitstoezicht 8. Toezicht en handhaving
Artikel 42 1. Burgemeester en wethouders laten eens per drie jaar de uitvoering van het bij of krachtens deze wet bepaald...
Artikel 43 1. Indien uit de controle, bedoeld in artikel 42, eerste lid, blijkt dat niet wordt voldaan aan het bij of k...
Artikel 44 De krachtens artikel 42, tweede lid, aangewezen bedrijven hebben ten behoeve van een controle als bedoeld in ar...
Artikel 45 1. Indien burgemeester en wethouders naar het oordeel van Onze Minister een of meer van hun taken krachtens de...
Het Wkpb-register Digitaal versus Analoog Regeling duurzaamheid archief- bescheiden kwaliteitssysteem
Backup, restore, herstel, toegang Processen Artikel 14 1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een goede beschikbaa...
Processen Artikel 15 Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de weergave van een krachtens deze wet in de adres...
Processen Artikel 16 Verwerking van de gegevens opgenomen in een in het adressenregister respectievelijk het gebouwenregis...
Kwaliteitssysteem kaderstellend informatiebeleid
SPRINT Quick scan bedrijfsrisico’s van applicaties en administraties Bron: zbc.nu Kwaliteitssysteem
<ul><li>Het uitvoeren van een volledige risico analyse of een afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyse is vaak een tijdr...
Deze presentatie beschrijft een methode om op snelle en gestructureerde wijze vast te stellen of een volledige analyse noo...
De methode heet ‘Sprint’ en is ontwikkeld door het European Security Forum (ESF). </li></ul>Kwaliteitssysteem
Wat is SPRINT Methode om snel bedrijfsrisico’s van applicaties in kaart te brengen en op basis hiervan vervolgens te kieze...
het uitvoeren van een volledige risico analyse
stoppen </li></ul></ul>Kwaliteitssysteem
Wat is SPRINT <ul><ul><li>Toepasbaar op nieuw te bouwen en bestaande applicaties.
Dient uitgevoerd te worden door de registrator samen met het afdelingshoofd.
Is een product van het European Security Forum (ESF).
Wordt ondersteund door standaard vragenlijsten. </li></ul></ul>Kwaliteitssysteem
Gemiddelde inspanning betrokkenen Fase Hoofd verantwoordelijke eenheid Beveiligings- functionaris 1. Bepalen bedrijfsrisi...
Toepassingsgebied Fase 1 Beoordeel de bedrijfsrisico’s voor de applicatie Classificeer de applicatie Kritisch Belangrijk ...
Lunchpauze Bedrijfsrestaurant
<ul>Terugblik ochtendprogramma 13:30 - 14:00 KOPPELEN GBA/WOZ 14:00 - 15:00 TERUGMELDEN 15:00 - 15:15 koffie 15:15 - 1...
De koppelingen
Artikel 35 1. Indien een bestuursorgaan bij het vervullen van zijn publiekrechtelijke taak een gegeven nodig heeft dat kr...
1. een verblijfsobject ligt altijd binnen één of meer panden; 2. niet in elk pand liggen één of meer verblijfsobjecten 3....
1. voor de structuur van de vastlegging van vastgoedgegevens in de WOZ-registratie is het Referentiemodel voor het stelse...
Verplicht gebruik BAG
<ul><li>Waarom?
Hoe?
BAG-elementen in LO 3.7
Gefaseerde vulling LO 3.7
Gevolgen voor burgerzaken
Begeleiding vanuit BPR en BAG
Stappenplan voor gemeente </li></ul>Verplicht gebruik BAG
Waarom? <ul><li>Onderdeel van vorming stelsel van basisregistraties
– in de GBA geen eigen adressen meer opnemen, adressen
komen uit de BAG
Gebruik van de BAG in GBA leidt tot terugmeldingen BAG
– verhoogt de kwaliteit van beide registraties
Doorlevering van adresgegevens BAG door de GBA aan haar
– Afnemers landelijk en binnengemeentelijk </li></ul>Verplicht gebruik BAG
Verplicht gebruik BAG – 01juli 2009 – 01 juli 2011 BAG: Afnemers (GBA = nummer één) Realisatie BAG-gebruik – Invoering...
Verplicht gebruik BAG
BAG elementen in LO 3.7 Bestaande adreselementen in de GBA blijven bestaan, maar waarde moet uiterlijk per 1-7-2011 ontlee...
Verplicht gebruik BAG
STAPPENSCHEMA VERPLICHT GEBRUIK
Als de koppeling van de GBA met de BAG een feit is, zullen bij elk adres de Identificatiecode verblijfplaats en de identif...
1 november 2009 - invoering LO 3.7 1 november 2009 tot 1 juli 2011 - gemeenten vullen de nieuwe rubrieken in het GBA Geme...
Aansluiten op LV-BAG
Melden aan agentschap BPR datum vulling
Kort na aansluiting LV-BAG nieuwe rubrieken GBA vullen
Dagelijks BAG-mutaties in GBA verwerken </li></ul>Impact Verplicht gebruik
Gevolgen voor burgerzaken Invoering LO 3.7 heeft impact op het werk van Burgerzaken op de volgende punten: • Bij nieuwe i...
Voorzet voor stappenplan: Project inrichten: richt het project in zoals dat in uw gemeente gebruikelijk is. Het projecttea...
3. Werkprocessen burgerzaken bekijken: bepaal hoe u in de werkprocessen rond inschrijvingen om wil gaan in het geval het o...
5. Inregelen gegevensbeheer: maak afspraken over de verantwoordelijkheden rond m.b.t. het afhandelen van terugmeldingen. ...
Terugmeldplicht <ul><li>6. Het gebruik van de basisregistraties </li></ul>
Artikel 36 Degene aan wie door een bestuursorgaan gevraagd wordt om een gegeven te verstrekken dat krachtens deze wet als...
Artikel 37 1. Een bestuursorgaan dat gegevens heeft verkregen uit de landelijke voorziening en gerede twijfel heeft over d...
Verzoeken van derden Artikel 38 t/m 41 Melding of waarneming afzien van bouw Melding of waarneming afzien van bouw Hernumm...
Artikel 38 De belanghebbende die gerede twijfel heeft over de juistheid van een in een adressen- registratie respectieveli...
Artikel 39 1. Na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 37 of een verzoek als bedoeld in artikel 38 besluiten b...
Artikel 40 1. Op het moment dat burgemeester en wethouders hebben beslist over de wijziging respectievelijk opneming van ...
Artikel 41 1. De beslissing van burgemeester en wethouders over wijziging respectievelijk opneming van een gegeven naar a...
Waarom moet worden teruggemeld? Kwaliteitsimpuls en zelfreinigend vermogen Waarom terugmelden?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Grip Op Bag Deel 1 Wet En Regelgeving

3,022 views

Published on

De cursus wet en regelgeving van 17 december 2009

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Grip Op Bag Deel 1 Wet En Regelgeving

 1. 1. Wet en Regelgeving Basisregistratie Adressen en Gebouwen Stroomlijning Basisgegevens 25 januari 2010
 2. 2. en waar gaan we naar toe? nu en in de toekomst? de driejaarlijkse audit wat is een kwaliteitsssysteem en hoe implementeer ik dat? wanneer en hoe LO 3.7 GBA realiseren de plichten en de rechten van de afnemers De bijhouding van de BAG (incl. bestuurlijke boete huisvestingswet 22-01-10 Dagindeling 09:15 - 09:30 INVENTARISATIE VERWACHTINGEN 09:30 – 10:00 WAAROM OOK ALWEER 10:15 - 10:45 WET EN REGELGEVING 10:45 - 11:00 koffiebreak 11:00 - 11:45 TOEZICHT EN CONTROLE 11:45 - 12:30 KWALITEITSSYTEEM 12:30 - 13:30 lunch 13:30 - 14:00 KOPPELEN GBA/WOZ 14:00 - 15:00 TERUGMELDEN 15:00 - 15:15 koffie 15:15 - 16:00 de WABO en de BAG 16:00 – 16:15 Niet beantwoorde vragen 16:15 Afsluiting AGENDA
 3. 3. WAAROM OOK ALWEER? HOE? (methodiek) Einddoel Andere Overheid
 4. 4. een volledig werkende P ersoonlijke I nternet P agina PIP Einddoel Andere Overheid
 5. 5. CONCLUSIE: De veranderende wereld vraagt om een nieuw soort overheid : De Andere Overheid 22-01-10
 6. 6. De ambitie van 'Lissabon': (De bijzondere Europese Raad in Lissabon van 23-24 maart 2000) ‏ de EU is meest concurrerende kenniseconomie in 2010 Ministerie van Economische Zaken richtnaam: Persbericht Nummer: 479 Datum: 23-2-04 gezamenlijk persbericht van de ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen . Europese & landelijke politieke ambities > 1998 Beleid kabinet gericht op beter presteren met ICT 22-01-10
 7. 7. Het stelsel van Basisregistraties Programma Ander Overheid 22-01-10
 8. 8. ? De Basisregistratie Voertuigen (Kentekenregister RDW) De Basisregistratie Inkomen (BRI)) Registratie Niet- Ingezetenen (RNI)‏ Basisregistratie Ondergrond Nederland (BRON)‏ De Basisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringsverhoudingen (BLAU)‏ De Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens De Basisregistraties Adressen (BRA). De Basisregistraties Gebouwen (BGR). Grootschalige Basis Kaart Nederland (GBKN) De Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Basisregistratie Kadaster Basisregistratie Topografie met alle percelen, (de kadastrale kaart)‏ Het Handelsregister KvK (alle bedrijven en instellingen)‏ 01-07-2009 Verplicht gebruik 31-12-2009 ? ? Verplicht BEHEER & GEBRUIK!!!!! Verplicht gebruik
 9. 9. Totaal 637 data-elementen Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens
 10. 10. Natuurlijke personen (GBA) Niet natuurlijke personen (NHR) Eigendoms gegevens (BRK) Ruimtelijke objecten (GBKN) Gebouwen (BGR) Adressen (BRA) De kern van het stelsel 22-01-10
 11. 11. Stelselcatalogus Stelselmatig Nummerstelsel vormt de brug tussen de registraties: Programma Ander Overheid Verplicht gebruik 22-01-10
 12. 12. De kern van het stelsel 22-01-10 BBN-KPN INA-AON BSN-AON Stand- en ligplaatsen verblijfsobjecten FN -AON fin kpn bsn fin KPN IOR KPN AON AON GTN Natuurlijke personen (GBA) Niet natuurlijke personen (NHR) Eigendoms gegevens (BRK) Ruimtelijke objecten Gebouwen (BGR) Adressen (BRA) BRT GBKN
 13. 13. Aanleiding tot het wetsvoorstel Stroomlijning Basisgegevens vrijdag 22 januari 2010 http://video.google.com/videoplay?docid=3015480193747219842 22-01-10
 14. 14. Inhoud van het algemeen deel 2. Verantwoordelijkheden en structuur het Beheer
 15. 15. Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. adres b. adressenregister c. adressenregistratie d. authentiek gegeven e. basisregistratie f. brondocument g. Dienst h. gebouwenregister i. gebouwenregistratie j. landelijke voorziening k. ligplaats l. nummeraanduiding m. Onze Minister n. openbare ruimte o. pand p. standplaats q. verblijfsobject r. woonplaats   '39 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
 16. 16. adressenregister gebouwenregister 1d. authentiek gegeven Artikel 2 Burgemeester en wethouders houden: a. een basisregistratie adressen, bestaande uit een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie, en b. een basisregistratie gebouwen, bestaande uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie. HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
 17. 17. aan eenieder Artikel 3 De basisregistraties, bedoeld in artikel 2, worden gehouden met als doel het aan eenieder beschikbaar stellen van de bij of krachtens deze wet in die basisregistraties opgenomen gegevens over adressen en gebouwen. HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
 18. 18. Bescherming van persoonsgegevens HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
 19. 19. verantwoordelijke in de zin van artikel 1, Geen protocol-verplichting Verplichting tot bescherming van persoonlijke levenssfeer!! Artikel 4 1. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van deze wet zijn burgemeester en wethouders respectievelijk is het bestuur van de Dienst, ieder voor zover die verwerking onder hun respectievelijk zijn verantwoordelijkheid plaatsvindt, verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens. 2. Artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens is niet van toepassing. 3. Gegevens uit de basisregistraties, bedoeld in artikel 2, die kunnen worden herleid tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon worden slechts verstrekt indien dit voortvloeit uit het doel, genoemd in artikel 3, en de afnemer bevoegd is die gegevens te verwerken op één van de gronden, genoemd in artikel 8, onderdelen a en c tot en met f, van de Wet bescherming persoonsgegevens. HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
 20. 20. Normale kantoorruimten en (delen van) kazernes die aan de openbare weg liggen, vallen in beginsel niet onder deze uitzondering. Artikel 5 In de basisregistratie gebouwen worden geen gegevens opgenomen met betrekking tot panden, verblijfsobjecten, standplaatsen of ligplaatsen die in gebruik zijn bij de krijgsmacht of bij een krijgsmacht van een bondgenootschappelijke mogendheid, voor zover tegen het opnemen van die gegevens naar het oordeel van Onze Minister van Defensie bezwaar bestaat. HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
 21. 21. Delegatie en Mandaat VERORDENINGEN a BAG- Verordening Straatnaam- en huisnummering – beheerreglement – Beleidsregels – verstrekking straatnaamgeving en nummering – legesrechten – terugmelding – informatiebeveiliging Waarborging Volledigheid BAG Artikel 6 1. De gemeenteraad deelt het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen in, stelt de openbare ruimten vast en kent nummeraanduidingen toe aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen. 2. De gemeenteraad stelt de standplaatsen en de ligplaatsen vast. 3. De gemeenteraad stelt de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen vast. 4. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven ten aanzien van de indeling, de vaststelling en de toekenning, bedoeld in het eerste en tweede lid, en kunnen regels worden gegeven ten aanzien van de afbakening, bedoeld in het derde lid. Artikel 6a Burgemeester en wethouders dragen er in het belang van een goede registratie zorg voor dat van elke feitelijke situatie waarvan een krachtens artikel 10 aangewezen brondocument kan worden opgemaakt dat een constatering of verklaring van een daartoe aangewezen ambtenaar behelst, een zodanig brondocument wordt opgemaakt. HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
 22. 22. Artikel 7 Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten binnen zes maanden nadat het pand respectievelijk het verblijfsobject gereed is gekomen dan wel een wijziging daarvan is gerealiseerd beschikbaar is en in de gebouwenregistratie is opgenomen. HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
 23. 23. Handhaving HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
 24. 24. Artikel 8 1. De door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren die zijn belast met de vaststelling van de geometrie, bedoeld in artikel 7, zijn bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur en andere hulpmiddelen, elke plaats te betreden, onverminderd artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden, en daar waarnemingen of metingen te verrichten, voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van hun taak. 2. De eigenaar, de beperkt gerechtigde en de gebruiker van een pand of een verblijfsobject zijn verplicht aan de ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, binnen de door dezen gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die dezen redelijkerwijs kunnen vorderen bij de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in het eerste lid, met dien verstande dat toegang slechts wordt verleend tussen acht uur ’s morgens en zes uur ’s avonds en dat die niet behoeft te worden verleend op zaterdagen,zondagen en algemeen erkende feestdagen. 3. Indien de toegang wordt geweigerd, verschaffen de ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, zich zo nodig toegang met behulp van de sterke arm. Indien het verrichten van de handelingen, bedoeld in het eerste lid, niet wordt toegestaan zijn de ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, bevoegd het verrichten van die handelingen zo nodig met behulp van de sterke arm mogelijk te maken. 4. De schade die uit de toepassing van het eerste lid voortvloeit, wordt door burgemeester en wethouders op verzoek vergoed. De vordering tot schadevergoeding staat ter kennisneming van de kantonrechter bij de rechtbank van het arrondissement waarin de gemeente is gelegen. Tegen de uitspraak staat geen rechtsmiddel open. HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
 25. 25. De registers 4. De administratiemethodiek
 26. 26. Artikel 9 1. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat het adressenregister en het gebouwenregister zodanig worden opgezet dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is. 2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gegeven omtrent de administratieve inrichting van het adressenregister en het gebouwenregister. HOOFDSTUK 2 DE REGISTERS
 27. 27. Archiefwet Archiefbesluit Beleidsregels AWB art. 2.16 Digitaal versus Analoog Regeling duurzaamheid archief- bescheiden hyperlink HOOFDSTUK 2 DE REGISTERS
 28. 28. Artikel 10 1. In het adressenregister respectievelijk het gebouwenregister worden als brondocument ingeschreven: a. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen documenten; b. een door een daartoe aangewezen ambtenaar opgemaakt procesverbaal van constatering van: 1°. een feitelijk gebruik van een benaming of aanduiding van een woonplaats, openbare ruimte of verblijfsobject, niet zijnde een adres of deel van een adres in de zin van deze wet; 2°. een feitelijk gebruik van een terrein of gedeelte daarvan voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte, niet zijnde een standplaats in de zin van deze wet; 3°. een feitelijk gebruik van een plaats in het water, al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of gedeelte daarvan, voor het permanent afmeren van een vaartuig, niet zijnde een ligplaats in de zin van deze wet; 4°. een pand, ten aanzien waarvan een krachtens onderdeel a aangewezen brondocument ontbreekt; 5°. een verblijfsobject, of zodanig gebruik van een ruimte dat deze feitelijk met een verblijfsobject kan worden gelijkgesteld, ten aanzien waarvan een krachtens onderdeel a aangewezen brondocument ontbreekt. 2. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inschrijving in het adressenregister respectievelijk het gebouwenregister van de in het eerstelid genoemde brondocumenten. HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
 29. 29. Artikel 7 Krachtens artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de wet worden als brondocument voor het adressenregister aangewezen: a. een beslissing tot indeling van het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen, alsmede de wijziging of intrekking daarvan; b. een beslissing tot vaststelling van een openbare ruimte, alsmede de wijziging of intrekking daarvan; c. een beslissing tot toekenning van een nummeraanduiding, alsmede de wijziging of intrekking daarvan; d. een document waaruit blijkt welke postcode door de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van postcodes is toegekend aan een nummeraanduiding; e. een rechterlijke uitspraak strekkende tot vernietiging, herroeping, intrekking of wijziging van een in het adressenregister ingeschreven brondocument, en f. een schriftelijke verklaring van een daartoe aangewezen ambtenaar, strekkende tot: 1°. een ambtshalve correctie van een of meer op grond van een ander brondocument in de adressenregistratie opgenomen gegevens, of 2°. een wijziging of opneming in het belang van een goede registratie van een of meer gegevens in de adressenregistratie die niet voortvloeit uit een ander brondocument. Besluit BAG HOOFDSTUK 2. DE REGISTERS
 30. 30. Artikel 7 Krachtens artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de wet worden als brondocument voor het adressenregister aangewezen: a. een beslissing tot indeling van het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen, alsmede de wijziging of intrekking daarvan; b. een beslissing tot vaststelling van een openbare ruimte, alsmede de wijziging of intrekking daarvan; c. een beslissing tot toekenning van een nummeraanduiding, alsmede de wijziging of intrekking daarvan; d. een document waaruit blijkt welke postcode door de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van postcodes is toegekend aan een nummeraanduiding; e. een rechterlijke uitspraak strekkende tot vernietiging, herroeping, intrekking of wijziging van een in het adressenregister ingeschreven brondocument, en f. een schriftelijke verklaring van een daartoe aangewezen ambtenaar, strekkende tot: 1°. een ambtshalve correctie van een of meer op grond van een ander brondocument in de adressenregistratie opgenomen gegevens, of 2°. een wijziging of opneming in het belang van een goede registratie van een of meer gegevens in de adressenregistratie die niet voortvloeit uit een ander brondocument. Besluit BAG HOOFDSTUK 2. DE REGISTERS
 31. 31. Artikel 8 Krachtens artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de wet worden als brondocument voor het gebouwenregister aangewezen: a. een beslissing tot verlening van een vergunning of andere publiekrechtelijke toestemming voor het bouwen, veranderen of slopen van een pand of verblijfsobject, alsmede de wijziging of intrekking daarvan; b. een schriftelijke reactie van een bestuursorgaan naar aanleiding van een melding of kennisgeving waardoor het vereiste van een vergunning of toestemming, bedoeld in onderdeel a, wordt opgeheven; c. een schriftelijke melding of kennisgeving van de aanvang en het gereedkomen van bouw- of sloopwerkzaamheden met betrekking tot een pand of verblijfsobject; d. een beslissing tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, of 33 van de Huisvestingswet, alsmede de wijziging of intrekking daarvan; e. een beslissing tot vaststelling van een standplaats, alsmede de wijziging of intrekking daarvan; f. een beslissing tot vaststelling van een ligplaats, alsmede de wijziging of intrekking daarvan; Besluit BAG HOOFDSTUK 2. DE REGISTERS
 32. 32. Vormvereisten vergelijkbaar met Wkpb Artikel 11 1. Een krachtens artikel 10 aangewezen brondocument dat in het adressenregister respectievelijk het gebouwenregister wordt ingeschreven vermeldt in ieder geval: a. een aanduiding van de rechtsgrond waarop het is gebaseerd, en b. de data, bedoeld in artikel 12, onderdeel a of c. 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in het belang van het goed functioneren van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie nadere regels worden gegeven ten aanzien van krachtens artikel 10 aangewezen brondocumenten. Artikel
 33. 33. Artikel 12 Inschrijving van een krachtens artikel 10 aangewezen brondocument in het adressenregister respectievelijk het gebouwenregister vindt plaats binnen vier werkdagen na: a. de dagtekening van het in dat brondocument opgenomen besluit, b. de dag waarop de in dat brondocument opgenomen uitspraak onherroepelijk is geworden, of c. de dagtekening van het brondocument indien dat brondocument geen besluit of uitspraak bevat. Artikel
 34. 34. Artikel 13 Een krachtens artikel 10 aangewezen brondocument dat is ingeschreven, wordt niet uit het adressenregister respectievelijk het gebouwenregister verwijderd. Artikel hyperlink
 35. 35. Artikel 17 1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen: a. andere dan de in deze wet genoemde niet-authentieke gegevens worden aangewezen die in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie worden opgenomen, en b. regels worden gegeven met betrekking tot de bijhouding van de adressenregistratie en de gebouwenregistratie. 2. Bij ministeriële regeling wordt voor de adressenregistratie en de gebouwen- registratie een systeembeschrijving vastgelegd, die in ieder geval omvat: a. de gegevensdefinities van de in paragraaf 2 en 3 van dit hoofdstuk genoemde gegevens, en b. de beschrijving van het koppelvlak met de landelijke voorziening ten behoeve van het elektronisch berichtenverkeer met die voorziening. HOOFDSTUK 3 DE REGISTRATIES
 36. 36. Toegang, rechten, gebruik 5. INZAGE, VERSTREKKING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS
 37. 37. BEPERKING Artikel 32 1. Op verzoek: a. verlenen burgemeester en wethouders eenieder inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede verstrekken zij aan eenieder de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens; b. verleent de Dienst eenieder inzage in de landelijke voorziening en verstrekt de Dienst aan eenieder de daarin opgenomen gegevens. 2. Artikel 10, eerste en tweede lid, van de Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige toepassing op de inzage in en het verstrekken van gegevens, bedoeld in het eerste lid. 3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen tot wie de gegevens die zijn opgenomen in de basisregistraties, bedoeld in artikel 2, herleidbaar zijn voor daarbij aangewezen gegevens of categorieën van gegevens beperkingen worden vastgesteld ten aanzien van het bepaalde in het eerste lid. 4. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gegeven omtrent de inzage in en het verstrekken van gegevens als bedoeld in het eerste lid. HOOFDSTUK 5 INZAGE, VERSTREKKING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS § 1. Inzage en verstrekking van gegevens
 38. 38. Gemeenteleges regelen in beheerverordening Artikel 33 Bij verstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 32, eerste lid: a. is het auteursrecht voorbehouden, en b. zijn de rechten, bedoeld in artikel 2 van de Databankenwet, voorbehouden aan burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de Dienst. Artikel 34 1. Bij ministeriële regeling kunnen tarieven worden vastgesteld voor het verlenen van inzage in de landelijke voorziening en het verstrekken van de in de landelijke voorziening opgenomen gegevens. 2. De tarieven, bedoeld in het eerste lid, kunnen verschillend worden vastgesteld voor: a. verschillende gegevens, en b. niet-commercieel en commercieel gebruik van die gegevens. HOOFDSTUK 5 INZAGE, VERSTREKKING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS
 39. 39. Artikel 35 1. Indien een bestuursorgaan bij het vervullen van zijn publiekrechtelijke taak een gegeven nodig heeft dat krachtens deze wet als authentiek gegeven in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie beschikbaar is, gebruikt het dat authentieke gegeven. 2. Een bestuursorgaan kan een ander gegeven gebruiken dan een krachtens deze wet beschikbaar authentiek gegeven, ingeval: a. ingeval bij het desbetreffende authentieke gegeven de aanduiding is geplaatst dat de opneming is gebaseerd op een proces-verbaal als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel b; b. bij het desbetreffende authentieke gegeven de aantekening «in onderzoek» is geplaatst; c. het met betrekking tot het desbetreffende authentieke gegeven een melding heeft gedaan als bedoeld in artikel 37; d. het door toepassing van het eerste lid zijn publiekrechtelijke taak niet naar behoren zou kunnen vervullen, of e. bij wettelijk voorschrift anders is bepaald dan in het eerste lid. HOOFDSTUK 5 INZAGE, VERSTREKKING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS § 2. Gebruik van gegevens
 40. 40. Artikel 36 Degene aan wie door een bestuursorgaan gevraagd wordt om een gegeven te verstrekken dat krachtens deze wet als authentiek gegeven in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie beschikbaar is, behoeft dat gegeven niet te verstrekken behoudens: a. ingeval bij het desbetreffende authentieke gegeven de aanduiding is geplaatst dat de opneming is gebaseerd op een proces-verbaal als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel b;. b. ingeval bij het desbetreffende authentieke gegeven de aantekening «in onderzoek» is geplaatst; c. in geval van opsporing of onderzoek naar overtreding van een wettelijk voorschrift of van controle op de naleving van een wettelijk voorschrift; d. in geval van dreiging van, of het zich voordoen van, een oproerige beweging, wanordelijkheden, verstoring van de openbare orde, rampen of zware ongevallen; e. ingeval bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, of f. ingeval het desbetreffende authentieke gegeven noodzakelijk is voor de identificatie van een object. HOOFDSTUK 5 INZAGE, VERSTREKKING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS
 41. 41. 22-01-10
 42. 42. Kwaliteitstoezicht 8. Toezicht en handhaving
 43. 43. Artikel 42 1. Burgemeester en wethouders laten eens per drie jaar de uitvoering van het bij of krachtens deze wet bepaalde controleren door een van de krachtens het tweede lid aangewezen bedrijven. 2. Onze Minister wijst de bedrijven aan die bevoegd zijn de controle, bedoeld in het eerste lid, uit te voeren. De aanwijzing wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 3. Burgemeester en wethouders zenden aan Onze Minister een afschrift van de controle- resultaten. Onze Minister maakt deze controleresultaten openbaar door terinzage- legging daarvan bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 4. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven omtrent de elementen van de controle, bedoeld in het eerste lid. 5. Bij ministeriële regeling: a. worden regels gegeven omtrent de wijze van uitvoering van de controle, bedoeld in het eerste lid; b. wordt bepaald welke kosten van die controle aan de betrokken gemeente worden vergoed; c. worden criteria gegeven voor de aanwijzing van bedrijven ingevolge het tweede lid, en d. kunnen eisen worden gesteld omtrent de uitvoering van de verplichting, bedoeld in het derde lid, eerste volzin. HOOFDSTUK 7 TOEZICHT EN CONTROLE
 44. 44. Artikel 43 1. Indien uit de controle, bedoeld in artikel 42, eerste lid, blijkt dat niet wordt voldaan aan het bij of krachtens deze wet bepaalde, dragen burgemeester en wethouders er zorg voor om daaraan alsnog te voldoen en laten zij binnen een jaar een hernieuwde controle uitvoeren op die onderdelen die bij de eerste controle niet voldeden. 2. De kosten van een hernieuwde controle als bedoeld in het eerste lid worden niet vergoed aan de betrokken gemeente. 3. Bij ministeriële regeling worden regels gegeven omtrent de wijze van uitvoering van de hernieuwde controle, bedoeld in het eerste lid. HOOFDSTUK 7 TOEZICHT EN CONTROLE
 45. 45. Artikel 44 De krachtens artikel 42, tweede lid, aangewezen bedrijven hebben ten behoeve van een controle als bedoeld in artikel 42, eerste lid, respectievelijk artikel 43, eerste lid, toegang tot de registers en de registraties, bedoeld in artikel 2. Burgemeester en wethouders verlenen hiertoe de nodige medewerking. HOOFDSTUK 7 TOEZICHT EN CONTROLE
 46. 46. Artikel 45 1. Indien burgemeester en wethouders naar het oordeel van Onze Minister een of meer van hun taken krachtens deze wet ernstig verwaarlozen kan Onze Minister de noodzakelijke voorzieningen treffen namens burgemeester en wethouders en ten laste van de gemeente. 2. De in het eerste lid bedoelde voorzieningen worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, niet getroffen dan nadat burgemeester en wethouders in de gelegenheid zijn gesteld om binnen een door Onze Minister te stellen termijn alsnog hun taak naar behoren uit te voeren. 3. Onze Minister stelt beide Kamers der Staten-Generaal onverwijld in kennis van door hem getroffen voorzieningen als bedoeld in het eerste lid. HOOFDSTUK 7 TOEZICHT EN CONTROLE
 47. 47. Het Wkpb-register Digitaal versus Analoog Regeling duurzaamheid archief- bescheiden kwaliteitssysteem
 48. 48. Backup, restore, herstel, toegang Processen Artikel 14 1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie. 2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gegeven omtrent de technische en administratieve inrichting van de adressenregistratie en de Gebouwenregistratie. Artikel 14a Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de verwerking van de gegevens opgenomen in een in het adressenregister of het gebouwen- register ingeschreven brondocument in de adressenregistratie respectie- velijk de gebouwenregistratie. HOOFDSTUK 3 DE REGISTRATIES § 1. Algemeen
 49. 49. Processen Artikel 15 Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de weergave van een krachtens deze wet in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen authentiek gegeven overeenstemt met dat gegeven als opgenomen in het desbetreffende in het adressenregister respectievelijk het gebouwenregister ingeschreven brondocument. HOOFDSTUK 3 DE REGISTRATIES
 50. 50. Processen Artikel 16 Verwerking van de gegevens opgenomen in een in het adressenregister respectievelijk het gebouwenregister ingeschreven brondocument in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie vindt plaats binnen vier werkdagen na: a. de dagtekening van het in dat brondocument opgenomen besluit, b. de dag waarop de in dat brondocument opgenomen uitspraak onherroepelijk is geworden, of c. de dagtekening van het brondocument indien dat brondocument geen besluit of uitspraak bevat. HOOFDSTUK 3 DE REGISTRATIES
 51. 51. Kwaliteitssysteem kaderstellend informatiebeleid
 52. 52. SPRINT Quick scan bedrijfsrisico’s van applicaties en administraties Bron: zbc.nu Kwaliteitssysteem
 53. 53. <ul><li>Het uitvoeren van een volledige risico analyse of een afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyse is vaak een tijdrovend gebeuren.
 54. 54. Deze presentatie beschrijft een methode om op snelle en gestructureerde wijze vast te stellen of een volledige analyse noodzakelijk is.
 55. 55. De methode heet ‘Sprint’ en is ontwikkeld door het European Security Forum (ESF). </li></ul>Kwaliteitssysteem
 56. 56. Wat is SPRINT Methode om snel bedrijfsrisico’s van applicaties in kaart te brengen en op basis hiervan vervolgens te kiezen voor: <ul><ul><li>het vaststellen van dreigingen, kwetsbaarheden en eisen
 57. 57. het uitvoeren van een volledige risico analyse
 58. 58. stoppen </li></ul></ul>Kwaliteitssysteem
 59. 59. Wat is SPRINT <ul><ul><li>Toepasbaar op nieuw te bouwen en bestaande applicaties.
 60. 60. Dient uitgevoerd te worden door de registrator samen met het afdelingshoofd.
 61. 61. Is een product van het European Security Forum (ESF).
 62. 62. Wordt ondersteund door standaard vragenlijsten. </li></ul></ul>Kwaliteitssysteem
 63. 63. Gemiddelde inspanning betrokkenen Fase Hoofd verantwoordelijke eenheid Beveiligings- functionaris 1. Bepalen bedrijfsrisico's 1 -1,5 uur 0,5 dag 2. Bepalen dreigingen Kwetsbaarheid en eisen 3-4 uur 0,5 dag 3. Opstellen actieplan 0,5 – 1 uur 1 dag Kwaliteitssysteem
 64. 64. Toepassingsgebied Fase 1 Beoordeel de bedrijfsrisico’s voor de applicatie Classificeer de applicatie Kritisch Belangrijk Standaard Beëindig Sprint. Slechts toetsen of aan basisbeveiligings- niveau wordt voldaan Beëindig Sprint en voer een volledige risico analyse uit Fase 2 Bepaal dreigingen, kwetsbaarheden en eisen Fase 3 Stel actieplan op Hoog risico Laag risico Gemiddeld risico Kwaliteitssysteem
 65. 65. Lunchpauze Bedrijfsrestaurant
 66. 66. <ul>Terugblik ochtendprogramma 13:30 - 14:00 KOPPELEN GBA/WOZ 14:00 - 15:00 TERUGMELDEN 15:00 - 15:15 koffie 15:15 - 16:00 de WABO en de BAG 16:00 – 16:15 Niet beantwoorde vragen 16:15 Afsluiting </ul>Middagprogramma
 67. 67. De koppelingen
 68. 68. Artikel 35 1. Indien een bestuursorgaan bij het vervullen van zijn publiekrechtelijke taak een gegeven nodig heeft dat krachtens deze wet als authentiek gegeven in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie beschikbaar is, gebruikt het dat authentieke gegeven . 2. Een bestuursorgaan kan een ander gegeven gebruiken dan een krachtens deze wet beschikbaar authentiek gegeven, ingeval: a. ingeval bij het desbetreffende authentieke gegeven de aanduiding is geplaatst dat de opneming is gebaseerd op een proces-verbaal als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel b; b. bij het desbetreffende authentieke gegeven de aantekening «in onderzoek» is geplaatst; c. het met betrekking tot het desbetreffende authentieke gegeven een melding heeft gedaan als bedoeld in artikel 37; d. het door toepassing van het eerste lid zijn publiekrechtelijke taak niet naar behoren zou kunnen vervullen, of e. bij wettelijk voorschrift anders is bepaald dan in het eerste lid. HOOFDSTUK 5 INZAGE, VERSTREKKING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS § 2. Gebruik van gegevens
 69. 69. 1. een verblijfsobject ligt altijd binnen één of meer panden; 2. niet in elk pand liggen één of meer verblijfsobjecten 3. adres waar mogelijk afgeleid in (&quot;heeft aanduiding van&quot;) 4. bij elk WOZ-object wordt vastgelegd welk verblijfsobject tot het WOZ-object behoort (&quot;is verbonden met&quot;); 5. een WOZ-deelobject kan gekoppeld zijn aan maximaal één BAG object (verblijfsobject, standplaats, ligplaats of pand). 6. een pand wordt alleen aan een WOZ-deelobject gekoppeld, wanneer tot het pand geen verblijfsobjecten behoren of wanneer het WOZ-object alleen betrekking heeft op een deel van het pand waarin geen verblijfsobjecten voorkomen; (&quot;is verbonden met&quot;) 7. I ndien een WOZ-deelobject één op één overeenkomt m et een verblijfsobject en/of pand dan worden de geregistreerde kenmerken bouwjaar, gebruiksoppervlakte) overgenomen. 8. Verblijfsobject behoort tot meerdere WOZ-deelobjecten = optelling van deze WOZ-deelobjecten consistent met de gebruiksoppervlakte van het verblijfsobject. Dit geldt op overeenkomstige wijze voor &quot;overige gebouwde objecten&quot; en &quot;overige terreinen&quot;. WOZ-deelobject = llatere aanbouw bij een pand dan kan het bouwjaar van deze aanbouw afwijken van het bouwjaar van het pand; HOOFDSTUK 5 INZAGE, VERSTREKKING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS WOZ
 70. 70. 1. voor de structuur van de vastlegging van vastgoedgegevens in de WOZ-registratie is het Referentiemodel voor het stelsel van gemeentelijke basisgegevens (RSGB) het uitgangspunt; 2. een WOZ-deelobject dat niet is gekoppeld aan een BAG-object, kan binnen de gemeente gekoppeld zijn aan een &quot;overig gebouwd object&quot; of een &quot;overig terrein&quot;. De definitie van deze &quot;overige gebouwde objecten&quot; en &quot;overige terreinen&quot; is vastgelegd in het RSGB Referentiemodel voor het Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens; 3. de relatie van een WOZ-object met een &quot;overig gebouwd object&quot; of een &quot;overig terrein&quot; wordt niet opgenomen in de landelijke Basisregistratie WOZ, omdat de afnemers deze niet kennen; 4. Wanneer een WOZ-object bestaat uit een deel van een kadastraal perceel, kan vaak de geometrie van een pand worden gebruikt om het kadastrale perceel op de kaart te splitsen; 5. de gemeentelijke vastlegging geschiedt conform het RSGB. De vertaalslag naar de Basisregistratie WOZ gebeurt automatisch door het systeem dat communiceert met de Landelijke voorziening WOZ. De structuur van de Basisregistratie WOZ vergt dus geen extra vastlegging van gegevens. HOOFDSTUK 5 INZAGE, VERSTREKKING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS WOZ
 71. 71. Verplicht gebruik BAG
 72. 72. <ul><li>Waarom?
 73. 73. Hoe?
 74. 74. BAG-elementen in LO 3.7
 75. 75. Gefaseerde vulling LO 3.7
 76. 76. Gevolgen voor burgerzaken
 77. 77. Begeleiding vanuit BPR en BAG
 78. 78. Stappenplan voor gemeente </li></ul>Verplicht gebruik BAG
 79. 79. Waarom? <ul><li>Onderdeel van vorming stelsel van basisregistraties
 80. 80. – in de GBA geen eigen adressen meer opnemen, adressen
 81. 81. komen uit de BAG
 82. 82. Gebruik van de BAG in GBA leidt tot terugmeldingen BAG
 83. 83. – verhoogt de kwaliteit van beide registraties
 84. 84. Doorlevering van adresgegevens BAG door de GBA aan haar
 85. 85. – Afnemers landelijk en binnengemeentelijk </li></ul>Verplicht gebruik BAG
 86. 86. Verplicht gebruik BAG – 01juli 2009 – 01 juli 2011 BAG: Afnemers (GBA = nummer één) Realisatie BAG-gebruik – Invoering LO 3.7 doorlevering BAG gegevens binnengemeentelijke afnemers GBA – Invoering WOZ als basisregistratie – Invoering WABO – Invoering van raadpleegfunctionaliteit geoviewer Verplicht gebruik BAG
 87. 87. Verplicht gebruik BAG
 88. 88. BAG elementen in LO 3.7 Bestaande adreselementen in de GBA blijven bestaan, maar waarde moet uiterlijk per 1-7-2011 ontleend worden aan de BAG Huisnummer, Huisletter, Huisnummertoevoeging, Postcode, (Verkorte) straatnaam LO 3.7 zal in werking treden per 1-11-2009 Persoonslijst in de GBA zal worden uitgebreid met: – Naam openbare ruimte (ofwel volledige straatnaam) – Woonplaatsnaam – Identificatiecode verblijfsplaats – Identificatiecode nummeraanduiding (adresseerbaar object) RSGB Verplicht gebruik BAG
 89. 89. Verplicht gebruik BAG
 90. 90. STAPPENSCHEMA VERPLICHT GEBRUIK
 91. 91. Als de koppeling van de GBA met de BAG een feit is, zullen bij elk adres de Identificatiecode verblijfplaats en de identificatiecode nummeraanduiding voorkomen. Hiermee is vastgelegd dat de adresgegevens aan de BAG ontleend zijn. In die gevallen dat een adres in de GBA niet aan de BAG ontleend is, komen deze codes niet voor. Verplicht gebruik BAG
 92. 92. 1 november 2009 - invoering LO 3.7 1 november 2009 tot 1 juli 2011 - gemeenten vullen de nieuwe rubrieken in het GBA Gemeente bepaalt zelf wanneer zij daar aan toe is (na 1-11-2009): <ul><li>Bronhouderschap BAG klaar
 93. 93. Aansluiten op LV-BAG
 94. 94. Melden aan agentschap BPR datum vulling
 95. 95. Kort na aansluiting LV-BAG nieuwe rubrieken GBA vullen
 96. 96. Dagelijks BAG-mutaties in GBA verwerken </li></ul>Impact Verplicht gebruik
 97. 97. Gevolgen voor burgerzaken Invoering LO 3.7 heeft impact op het werk van Burgerzaken op de volgende punten: • Bij nieuwe inschrijving in GBA adresverificatie in de BAG • Terugmelden bij gerede twijfel over juistheid van adres aan de eigen BAG-beheerder • Dagelijks verwerken mutaties BAG in de GBA Impact Verplicht gebruik
 98. 98. Voorzet voor stappenplan: Project inrichten: richt het project in zoals dat in uw gemeente gebruikelijk is. Het projectteam bestaat logischerwijs uit de BAG beheerder, de GBA beheerder, I&A coordinator en rapporteert aan ? Stappen: 1. Opschonen gegevens: werk zoveel mogelijk afwijkingen van BAG adressen in de GBA weg voor de koppeling/vulling. Hanteer daarbij de regulier procedures voor infrastructurele correcties en Wijzigingen. 2. Aanpassen systemen: voer naast GBA LO3.7, eventueel noodzakelijke upgrades van gemeentebrede voorzieningen en BAG applicaties door. Gebruik hiervoor het overzicht dat onstaan is tijdens de inventarisatie van de applicaties voor de implementatie van de GBA als basisragistratie Impact Verplicht gebruik
 99. 99. 3. Werkprocessen burgerzaken bekijken: bepaal hoe u in de werkprocessen rond inschrijvingen om wil gaan in het geval het opgegeven adres niet overeenkomt met de BAG (terugmelding). Gebruik het model van Ofelon als referentie 4. Vullen nieuwe elementen in de GBA: Voer een proefvulling uit op een kopie GBA-bestand. Controleer proefvulling en vul de GBA rubrieken met de BAG gegevens Impact Verplicht gebruik
 100. 100. 5. Inregelen gegevensbeheer: maak afspraken over de verantwoordelijkheden rond m.b.t. het afhandelen van terugmeldingen. 6. Sluit het project af: en draag de resultaten over aan het reguliere I&A- en gegevensbeheer in uw gemeente . Impact Verplicht gebruik
 101. 101. Terugmeldplicht <ul><li>6. Het gebruik van de basisregistraties </li></ul>
 102. 102. Artikel 36 Degene aan wie door een bestuursorgaan gevraagd wordt om een gegeven te verstrekken dat krachtens deze wet als authentiek gegeven in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie beschikbaar is, behoeft dat gegeven niet te verstrekken behoudens: a. ingeval bij het desbetreffende authentieke gegeven de aanduiding is geplaatst dat de opneming is gebaseerd op een proces-verbaal als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel b;. b. ingeval bij het desbetreffende authentieke gegeven de aantekening «in onderzoek» is geplaatst; c. in geval van opsporing of onderzoek naar overtreding van een wettelijk voorschrift of van controle op de naleving van een wettelijk voorschrift; d. in geval van dreiging van, of het zich voordoen van, een oproerige beweging, wanordelijkheden, verstoring van de openbare orde, rampen of zware ongevallen; e. ingeval bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, of f. ingeval het desbetreffende authentieke gegeven noodzakelijk is voor de identificatie van een object. HOOFDSTUK 5 INZAGE, VERSTREKKING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS
 103. 103. Artikel 37 1. Een bestuursorgaan dat gegevens heeft verkregen uit de landelijke voorziening en gerede twijfel heeft over de juistheid van een in een adressenregistratie respectievelijk een gebouwenregistratie opgenomen authentiek gegeven of het ontbreken van een authentiek gegeven in een adressenregistratie respectievelijk een gebouwenregistratie doet daarvan onder opgaaf van redenen melding aan de Dienst. De Dienst stuurt de melding binnen een werkdag door aan burgemeester en wethouders die de betrokken registratie houden. 2. Een bestuursorgaan dat gegevens heeft verkregen van burgemeester en wethouders en gerede twijfel heeft over de juistheid van een in een adressenregistratie respectievelijk een gebouwenregistratie opgenomen authentiek gegeven, of het ontbreken van een authentiek gegeven in een adressenregistratie respectievelijk een gebouwenregistratie, doet daarvan onder opgaaf van redenen melding aan burgemeester en wethouders. 3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gegeven omtrent: a. de gevallen waarin een melding als bedoeld in het eerste of tweede lid niet hoeft te worden gedaan, en b. een beperking van de kring van bestuursorganen die verplicht zijn toepassing te geven aan het eerste of tweede lid. HOOFDSTUK 6 WIJZIGING VAN DE IN DE REGISTRATIES OPGENOMEN GEGEVENS
 104. 104. Verzoeken van derden Artikel 38 t/m 41 Melding of waarneming afzien van bouw Melding of waarneming afzien van bouw Hernummeren adresseerbaar object Terugmelden
 105. 105. Artikel 38 De belanghebbende die gerede twijfel heeft over de juistheid van een in een adressen- registratie respectievelijk een gebouwenregistratie opgenomen authentiek gegeven of het ontbreken van een authentiek gegeven in een adressenregistratie respectievelijk een gebouwenregistratie kan burgemeester en wethouders onder opgaaf van redenen verzoeken dat gegeven te wijzigen respectievelijk op te nemen in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie. HOOFDSTUK 6 WIJZIGING VAN DE IN DE REGISTRATIES OPGENOMEN GEGEVENS
 106. 106. Artikel 39 1. Na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 37 of een verzoek als bedoeld in artikel 38 besluiten burgemeester en wethouders over de wijziging respectievelijk opneming van het desbetreffende authentieke gegeven. 2. Indien burgemeester en wethouders niet binnen twee werkdagen na de melding, bedoeld in artikel 37, respectievelijk het verzoek, bedoeld in artikel 38, hebben besloten over de wijziging respectievelijk opneming van het desbetreffende authentieke gegeven plaatsen zij in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie bij dat gegeven de aantekening «in onderzoek». 3. Burgemeester en wethouders onderzoeken het desbetreffende authentieke gegeven en nemen zo spoedig mogelijk doch niet later dan zes maanden na ontvangst van de melding, bedoeld in artikel 37, respectievelijk het verzoek, bedoeld in artikel 38, een beslissing omtrent wijziging respectievelijk opneming van het desbetreffende Authentieke gegeven. HOOFDSTUK 6 WIJZIGING VAN DE IN DE REGISTRATIES OPGENOMEN GEGEVENS
 107. 107. Artikel 40 1. Op het moment dat burgemeester en wethouders hebben beslist over de wijziging respectievelijk opneming van het desbetreffende authentieke gegeven verwijderen zij de aantekening «in onderzoek» uit de adressenregistratie respectievelijk de Gebouwenregistratie. 2. Burgemeester en wethouders maken hun beslissing over wijziging respectievelijk opneming van het desbetreffende authentieke gegeven onverwijld bekend aan het bestuursorgaan dat de melding, bedoeld in artikel 37, heeft gedaan respectievelijk de belanghebbende die het verzoek, bedoeld in artikel 38, heeft gedaan. HOOFDSTUK 6 WIJZIGING VAN DE IN DE REGISTRATIES OPGENOMEN GEGEVENS
 108. 108. Artikel 41 1. De beslissing van burgemeester en wethouders over wijziging respectievelijk opneming van een gegeven naar aanleiding van een verzoek als bedoeld in artikel 38 is een besluit. 2. Indien tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid bezwaar wordt aangetekend of beroep wordt ingesteld plaatsen burgemeester en wethouders in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie bij dat gegeven de aantekening «in onderzoek». 3. Zodra op het bezwaar respectievelijk het beroep onherroepelijk is beslist, wijzigen burgemeester en wethouders indien nodig het gegeven respectievelijk nemen zij dat gegeven op en verwijderen zij de aantekening «in onderzoek» bij dat ge geven. HOOFDSTUK 6 WIJZIGING VAN DE IN DE REGISTRATIES OPGENOMEN GEGEVENS
 109. 109. Waarom moet worden teruggemeld? Kwaliteitsimpuls en zelfreinigend vermogen Waarom terugmelden?
 110. 110. Digimelding (voorheen TerugMeldFaciliteit, TMF). Verplichte terugmelding GBA = TMV TERUGMELDEN BAG
 111. 111. 1. Is Digimelden voor afnemers en registratiehouders per 01-01-2010 beschikbaar (doelstelling NUP)? Antwoord: Digimelding is in beheer bij GBO.Overheid. Momenteel lopen er 2 pilots voor terugmelden, één voor de GBA en één voor de BAG. De verwachting is dat deze 2 pilots in januari worden afgerond. Feitelijk terugmelding kan dus in de loop van januari 2010. 2. Is de koppeling tussen Digimelden en de Terugmeldvoorziening GBA al gerealiseerd? Antwoord: Zie 1. 3. Komt er voor de bewaking van het proces een terugmeldvoorziening voor de BAG overeenkomstig de GBA functionaliteit? Antwoord: Ja, er komt conform afspraken een proces, of dat overeenkomstig de GBA functionaliteit is zou uitgezocht moeten worden. 4. Is/komt er een demo omgeving waar o.a. voor cursusdoeleinden gebruik van kan worden gemaakt?? Antwoord: Het portaal van Digimelding wordt altijd ingericht in het domein van de klant zelf. Er zijn geen plannen voor een demo omgeving. Digimelden
 112. 112. Bestuursorganen worden verplicht gebruik publieke taak. Het terugmeldproces BAG is nog beperkt uitgewerkt. Ontwikkeling landelijke voorziening BAG staat voorop. Nu gericht op aansluiting BAG. Gebruik van gegevens Artikel 35 Bestuursorgaan ander gegeven ingeval: a. «in onderzoek» is geplaatst; b. melding artikel 37; c. frustratie uitvoering publiekrechtelijke taak d. bij wettelijk voorschrift anders is bepaald Verplichte Terugmelding BAG
 113. 113. Artikel 39 Reactie binnen twee werkdagen Aandacht voor 08.84.10 Verplicht gebruik BAG
 114. 114. Partijen: – Afnemers – Terugmelder – Gebruikers – Landelijke voorziening BAG – Registerhouder Proces: – S ignaleren – D oorsturen – Filteren – In onderzoek nemen – Correctie Partijen & proces
 115. 115. Wanneer terugmelden?
 116. 116. Aanvraagproces stoppen of gewoon doorgaan? 1. Uitstellen 2. Uitstellen en de burger naar Burgerzaken sturen 3. Uitstellen én terugmelden 4. Toch in behandeling nemen KEUZEMOGELIJKHEDEN AFNEMER
 117. 117. Handelingsvrijheid afnemer bij in onderzoek 1. behandeling opschorten uitkomst onderzoek afwachten. 2. proces af handelen. (a) BAG/GBA gegeven gebruiken (b) gegevens andere bronnen gebruiken of mede gebruiken Wanneer toch het proces afhandelen? Uitstel niet of niet langer mogelijk of onevenredig nadelig MAAR:geen recht op eenmalige gegevensverstrekking. Burger mag om nadere informatie gevraagd worden en deze informatie mag meewegen bij de uitvoering van de publiekrechtelijke taak. ge gegeven in onderzoek gegeven in onderzoek gegeven in onderzoek gegeven in onderzoek gegeven in onderzoek gegeven in onderzoek gegeven in onderzoek gegeven in onderzoek gegeven in onderzoek gegeven in onderzoek gegeven in onderzoek gegeven in onderzoek
 118. 118. Handelingsvrijheid afnemer bij gerede twijfel In de volgende situaties kan sprake zijn van twijfel aan de juistheid van een gegeven: • op basis van een onderzoek dat de betreffende organisatie heeft uitgevoerd • in het geval dat een burger zelf aangeeft dat er iets niet klopt • wanneer de afnemer geen actuele gegevens uit de GBA gebruikt. Gerede twijfel
 119. 119. Wanneer is sprake van bijzondere omstandigheden? <ul><li>Identiteit
 120. 120. Fraudebestrijding en fraudepreventie
 121. 121. Opsporing, vervolging, e.d.
 122. 122. Bij spoed, calamiteiten, rampen
 123. 123. Vanwege bijzonderheden in bijhouding GBA </li></ul>Strijdigheid taakvervulling
 124. 124. 1. Niet meegenomen binnengemeentelijke terugmelden 2. Meeleveren BAG gegevens via andere basisregistraties. Hoofdlijn: Bij bron terugmelden Berkingen terugmelden
 125. 125. 1. BAG proces optimaliseren 2. Integriteit bewaken 3. Kwaliteitsproces inrichten (NEN 27002) 4. Binnengemeentelijk gebruik entameren en vorm geven 5. Terugmeldproces inrichten Betekenis Bag-beheerder
 126. 126. Kan een nieuwe terugmelding een eerder gedane terugmelding overschrijven? JA!!! TMV is simpel en robuust. TMV meldt niet spontaan de status van het onderzoek, Onderzoek is afgerond en wat het resultaat is van het onderzoek. Afnemersindicatie Ad hoc Het terugmeldproces en deTMV?
 127. 127. 4e tranche AWB De bestuurlijke boete in de Huisvestingswet 1. In gebruik nemen en in gebruik geven van een vergunningplichtige woning zonder huisvestingsvergunning Nog belangrijker de boete voor: 2. Zonder vergunning onttrekken woonruimte 3. Het samenvoegen van woonruimte 4. Het omzetten in onzelfstandige woonruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld om: - illegale doorverhuur, – overbewoning, – illegale pensions of beddenverhuur (seizoensarbeiders), – onrechtmatig gebruik hennepteelt, prostitutie of drugshandel Bestuurlijke boete
 128. 128. 4e tranche AWB De bestuurlijke boete in de Huisvestingswet Samenwerking Burgerzaken, de BAG-beheerder en RO afdeling – Welk instrumenten voor bewaking processen? – Wie legt de boete op? – Wat is de hoogte van de boete voor de verschillende overtredingen – Hoe worden recidive bijgehouden? – Bedrijfsmatige exploitatie woonruimte zwaarder beboeten? Bestuurlijke boete
 129. 129. 07-12-09
 130. 130. GripopBAG
 131. 131. MidOffice statuswijziging De gemeente ontvangt de aanvraag op papier. 1. volledigheidstoets Het is een check op de volledigheid van de basale gegevens: – zijn de juiste NAW gegevens ingevuld, – de handtekeningen gezet – zitten de vereiste bijlagen erbij? Als dit ter plekke herstelt kan worden, gebeurt dat. Zo niet: – keuze de aanvraag eerst te vervolmaken – aanvraag in dienen = herstelverzoek Zodra de aanvraag in ontvangst genomen wordt, wordt een ontvangstbewijs gegeven en start de wettelijke termijn. De beslistermijn voor een reguliere procedure is acht weken, met een eenmalige verlengingsmogelijkheid van zes weken. Na overschrijding van de (eventueel verlengde) beslistermijn is de vergunning van rechtswege verleend (fatale termijn: Lex Silencio). Na overschrijding en twee weken na de ingebreke stelling heeft de burger bovendien recht op een schadevergoeding (‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ is op 1 oktober 2009 in werking getreden). Zaken Geg.Mag. Aangifte of aanvraag Één mutatieregel!! ontvangst-bevestiging Gemeenteperspectief maximaal gebruik Omgevingsloket Gemeenteperspectief minimaal gebruik Omgevingsloket burger
 132. 132. Totaal 122 data-elementen EGEM GFO-zaken
 133. 133. MidOffice statuswijziging Zaken Geg.Mag. Aangifte of aanvraag GBA-V ontvangst-bevestiging Gemeenteperspectief maximaal gebruik Omgevingsloket Aangifte of aanvraag VOA ?? burger bedrijf
 134. 134. Totaal 637 data-elementen Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens
 135. 135. Handboek
 136. 136. Vragen en evaluatie

×