Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

P0034 projektiosaaminen diat

6,290 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

P0034 projektiosaaminen diat

 1. 1. P0034 Projektiosaaminen Lilja Palo
 2. 2. Mikä on projekti? <ul><li>Projectum (lat.) ”eteen heitetty”, ehdotus, suunnitelma sekä suunnitelman toteutus </li></ul><ul><li>Tavoitteellisuus </li></ul><ul><li>Kertaluonteisuus </li></ul><ul><li>Organisoitu </li></ul><ul><li>Resurssoitu </li></ul>
 3. 3. 1.Tavoitteellisuus <ul><li>Selvästi osoitettu tehtävä, tavoite </li></ul><ul><li>Mitä keskeiset osallistujaorganisaatiot haluavat projektilta? </li></ul><ul><li>Tehtäviä voi olla useita => HANKE </li></ul><ul><li>Hanke jaetaan useaan projektiin </li></ul><ul><li>Kun tavoitteeseen on päästy, projekti päätetään </li></ul>
 4. 4. 2. Kertaluonteisuus <ul><li>Projektilla on selvä ALKU ja LOPPU </li></ul><ul><ul><li>uusi vaihe kuten projektin seuranta ei kuulu enää projektiin vaan siitä tehdään oma suunnitelma </li></ul></ul><ul><li>Selvä jaksotus ja aikataulutus </li></ul><ul><ul><li>vastuuhenkilöt, vastuualueet sekä tehtäväkokonaisuuksien järjestys määritelty </li></ul></ul>
 5. 5. 3. Organisointi <ul><li>Tehtävää suorittamaan on koottu joukko asiantuntijoita </li></ul><ul><li>Projektin johtaja = projektipäällikkö </li></ul><ul><li>Ryhmän ulkopuolelta toimintaa seuraa / ohjaa johtoryhmä tai ohjausryhmä </li></ul>
 6. 6. 4. Resurssointi <ul><li>Projektisuunnitel- </li></ul><ul><li>massa määritellään tarvittavat henkilö-, aika-, materiaali ja muut taloudelli-set resurssit, tilat ja välineet </li></ul><ul><li>Projektille laaditaan budjetti </li></ul>
 7. 7. Projektisuunnitelman runko <ul><li>1. Projektin tausta ja tarve </li></ul><ul><ul><li>lähtökohdat ja perustelut (käytäntö ja tutkimus) </li></ul></ul><ul><li>2. Asiakkaat ym. sidostahot </li></ul><ul><ul><li>asiakkaat kohderyhmänä, muut hyödynsaajat </li></ul></ul><ul><li>3. Tarkoitus ja tavoitteet </li></ul><ul><ul><li>toiminta-ajatus, pitkän ja lyhyen ajan tavoitteet </li></ul></ul><ul><li>4. Tuotokset </li></ul><ul><ul><li>konkreettiset palvelut, toimintamuodot, tieto </li></ul></ul>
 8. 8. Projektisuunnitelman runko jatkuu… <ul><li>5. Toteutusstrategia ja työsuunnitelma </li></ul><ul><li>6. Budjetti </li></ul><ul><li>7. Oletukset ja riskit </li></ul><ul><ul><li>oletukset, joihin onnistuminen perustu </li></ul></ul><ul><ul><li>riskien tunnistaminen ja varasuunnitelmat </li></ul></ul><ul><li>8. Organisaatio ja johtaminen </li></ul><ul><ul><li>johtamismalli ja vastuuhenkilöt </li></ul></ul><ul><li>9. Arviointi ja raportointi </li></ul>
 9. 9. 1. Projektin tausta ja tarve lähtökohdat ja perustelut (käytäntö ja tutkimus) <ul><li>Tarve </li></ul><ul><li>- mistä tarve nousee? </li></ul><ul><li>- mitä esimerkkejä tarpeesta on? </li></ul><ul><li>kenen tarve? </li></ul><ul><li>miten tarvetta on koitettu aikaisem-min täyttää? </li></ul><ul><li>Projektin tausta </li></ul><ul><li>- mitä tutkimustietoa </li></ul><ul><li>aiheesta on? </li></ul><ul><li>- mitä vastaavia pro-jekteja on tehty? </li></ul><ul><li>miten muut projektit sujui, mitä ongelmia, miten ne resurssoitiin? </li></ul>
 10. 10. 2. Asiakkaat ym. sidostahot asiakkaat kohderyhmänä, muut hyödynsaajat <ul><li>Asiakkaat kohde- </li></ul><ul><li>ryhmänä </li></ul><ul><li>mitä erityistä </li></ul><ul><li>mitä ominais-piirteitä? </li></ul><ul><li>esim. ikä, sairaus, </li></ul><ul><li>Muut hyödynsaajat </li></ul><ul><li>esim. koulutettiin perhetyöntekijöitä hankkeessa, myöhemmin koulutus yleistyi ja perhetyöntekijöitä palkattu neuvoloihin </li></ul><ul><li>- lapsiperheet </li></ul>
 11. 11. 3. Tarkoitus ja tavoitteet toiminta-ajatus, pitkän ja lyhyen ajan tavoitteet <ul><li>Toiminta-ajatus </li></ul><ul><li>Arvot ja visio </li></ul><ul><li>TA -kertoo, miksi projekti on olemassa ja mikä on toiminnan tarkoitus </li></ul><ul><li>Päätavoite ja välitavoitteet </li></ul><ul><li>kaikki hyväksyvät </li></ul><ul><li>tavoite on saavutettavissa </li></ul><ul><li>tavoite on mitattavissa </li></ul>
 12. 12. 4. Tuotokset konkreettiset palvelut, toimintamuodot, tieto <ul><li>http://www.oulu.ouka.fi/sote/sakke/tuotokset.htm </li></ul><ul><li>tuloksia </li></ul><ul><li>osaamista </li></ul>
 13. 13. 5. Toteutusstrategia ja työsuunnitelma <ul><ul><li>esim. opetuksen hankkeistamisena </li></ul></ul><ul><ul><li>vastuualueet ja -henkilöt nimetty (ryhmät) </li></ul></ul><ul><ul><li>tehtävät kuvattu </li></ul></ul><ul><ul><li>ohjelma aikataulu-tettuna </li></ul></ul><ul><ul><li>kokousaikataulut </li></ul></ul>
 14. 14. 6. Budjetti <ul><li>Projektin vaiheistaminen ja osittaminen . Projektin hallintatekniikkaa, perusajatus on, että projekti etenee suunnitelmallisesti </li></ul><ul><li>Toteutuksen etenemisen seuranta suhteessa aikatauluihin ja budjettiin </li></ul><ul><li>Tehtäväkokonaisuuden osittaminen </li></ul><ul><li>Jokaisessa vaiheessa täytyy tietää, mikä on tavoite, jotta arviointi on mahdollinen </li></ul>
 15. 15. 7. Oletukset ja riskit <ul><ul><li>tavallisimmat riskit </li></ul></ul><ul><ul><li>ennakointi (SWOT, kriittinen polku) </li></ul></ul><ul><ul><li>tunnistaminen, merkittävyys, toteutumisen todennäköisyys </li></ul></ul><ul><ul><li>johtopäätökset (mihin tarvetta kiinnittää huomiota) </li></ul></ul>
 16. 16. 7. Oletukset ja riskit <ul><li>Riskien hallinta-keinojen valinta </li></ul><ul><ul><li>siedettävä riskitaso </li></ul></ul><ul><ul><li>hallittavien riskien priorisointi </li></ul></ul><ul><ul><li>varasuunnitelmat </li></ul></ul><ul><ul><li>ennakoiva seuranta (seurataan merkkejä) </li></ul></ul><ul><ul><li>muutetaan suunnitelma </li></ul></ul><ul><ul><li>siirto, jakaminen (vakuutukset, sopimus) </li></ul></ul>
 17. 17. 8. Projektiorganisaatio <ul><li>Perustetaan määräajaksi </li></ul><ul><li>Projektin asettaja= projektin omistaja </li></ul><ul><li>Johtoryhmä=projektin ulkoinen hallinta </li></ul><ul><li>Ohjausryhmä=ulkoinen hallinta </li></ul><ul><li>Projektipäällikkö=projektin sisäinen hallinta </li></ul><ul><li>Projektiryhmä, ydinryhmä </li></ul><ul><li>Projektisihteeri (suurissa hankkeissa) </li></ul>
 18. 18. (8.) Projektin omistaja (asettaja) <ul><li>Päättää projektin perustamisesta ja lopettamisesta </li></ul><ul><li>Toimeksianto </li></ul><ul><li>Luo organisaation ohjausrakenteeksi </li></ul><ul><li>Nimittää ohjaus- ja johtoryhmän, määrittää tehtävät ja päätösvaltuudet </li></ul><ul><li>Nimittää projektipäällikön </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Huolehtii projektille resurssit: rahoituksen hankkiminen, henkilö-, työaika-, työtila- ja laitekustannukset </li></ul><ul><li>Kantaa vastuun viime kädessä riskeistä </li></ul><ul><li>Vastaa siitä, että projektin tulokset ja kokemukset julkaistaan rahoittajien vaatimusten mukaan </li></ul>
 20. 20. (8.)Johtoryhmä ja ohjausryhmä <ul><li>Kootaan ottaen huomioon projektin tarkoituksen ja toiminnan luonne </li></ul><ul><li>Seuraa ja arvioi projektin kokonaisuuden toteutumista, päättää budjetista </li></ul><ul><li>Hyväksyy muutokset projektin tavoitteisiin, aikatauluihin ja toteutusstrategioihin </li></ul><ul><li>Valvoo, ohjaa ja tukee projektipäällikön työtä, hoitaa tiedotuksen omiin taustoihi </li></ul>
 21. 21. (8.) Projektipäällikkö <ul><li>Projektin sisällön kehittäminen, jäsentäminen ja muuntaminen käytännön toiminnaksi </li></ul><ul><li>Pitää projektipäiväkirjaa </li></ul><ul><li>Asioiden edistäminen yhteistyötahojen kanssa </li></ul><ul><li>Toiminnan toteutuksen johtaminen </li></ul><ul><li>Projektin tulosten koonti ja raportointi </li></ul>
 22. 22. 9. Projektin arviointi <ul><li>Käyttötarpeisiin vastaaminen: arvioinnin tarkoitus, tavoitteet ja tulosten käyttö </li></ul><ul><li>Arviointi kohdistuu arviointitiedon käyttäjien kannalta keskeisiin kysymyksiin </li></ul><ul><li>Käyttäjät osallistuvat arvioinnin suunnitteluun </li></ul><ul><li>Arviointi hyödyntää projektin toiminnan kehittämistä </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Tarkoituksenmukaiset painotukset: kohteet priorisoidaan, mukana olennaiset puolet projektista, arvioidaan sekä onnistumista että ongelmia ja tuloksia sekä vaikutuksia </li></ul><ul><li>Aineiston pätevyys: näkökulmien, intressien ja arvojen moninaisuus, aineistot koskevat niitä ilmiöitä joita on tarkoitus arvioida, sekä laadullista että määrällistä tietoa </li></ul>
 24. 24. 9. Arvioinnin kohdistaminen projektissa <ul><li>Kuka käyttää arvioinnissa saatua tietoa? </li></ul><ul><li>Uskottavuus lisääntyy, kun arvioidaan useista näkökulmista </li></ul><ul><li>Mikä on oleellista projektissa? </li></ul><ul><li>Monitorointi=seurataan tunnuslukuja esim. asiakkaiden määrää ja työllistymistä </li></ul><ul><li>Auditointi=katsotaan laajasti etukäteen asetettuja kriteereitä </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Kohdentuva arviointi= projektin toteutumi-sen myötä valitaan arvioinnin kohteet, lisänä hyvin kohdennettu itsearviointi </li></ul><ul><li>Yleisarviointi= kokoava arviointi esitetään yleisesti eri kohdista ja katsotaan kokonai-suutta, yritetään tehdä johtopäätöksiä </li></ul><ul><li>Kokonaisarviointi= kallista, onko tarpeen? </li></ul>
 26. 26. 9. Arvioinnista <ul><li>Arvioinnin pitäisi kehittää projektia </li></ul><ul><li>Projektin käyttöön pitää saada tietoa sen aikana, eikä ainoastaan jälkikäteen </li></ul><ul><li>Lähtökohta -analyysi on yksi tapa suhteuttaa tuloksia </li></ul><ul><li>Projektia voidaan arvioida asiakkaan, tuotoksen, henkilöstön osaamisen, hyvinvoinnin sekä prosessin näkökulmasta </li></ul>
 27. 27. 9. Projektin raportointi ja päättäminen <ul><li>Projektin valvonnan ja seurannan työkalu </li></ul><ul><li>Väliraportteja, loppuraportti </li></ul><ul><li>Loppuraportti on historiikki projektin elinkaaresta, siinä kuvataan suunnitelman lisäksi yksityiskohtaisesti projektin toteutuminen, tulokset ja budjetin toteutuminen sekä pohdintaosa </li></ul><ul><li>Tiedotustilaisuudet yleisölle ja medialle </li></ul>
 28. 28. 9. Raportointi ja päättäminen <ul><li>Lopetusvaiheeseen liittyy eniten tiedottamista: Prosessissa on opittu ja oppia on hyvä jakaa </li></ul><ul><li>Projektin onnistumista mitataan prosessin onnistumisella ja saavutetuilla lopputuloksilla </li></ul><ul><li>Projektissa on opittu uusi menetelmä tai toimintatapa, tieto pitää saada käyttöön </li></ul><ul><li>Raportissa kuvataan toteutettu suunnitelm </li></ul>
 29. 29. Projektiraportin rakenne <ul><li>1. Projektin lähtökohdat ja tavoitteet </li></ul><ul><ul><li>tarve, käsitteet, kirjal-lisuuskatsaus, projektisuunnitelma </li></ul></ul><ul><li>2. Projektin kuvaus </li></ul><ul><li>3. Projektin tulokset ja arviointi </li></ul><ul><ul><li>tutkimusmenetelmät </li></ul></ul><ul><ul><li>tulosten vertailu viite-kehykseen, tulosten hyödyntäminen </li></ul></ul>
 30. 30. Lähteet <ul><li>http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/p071005095633P.pdf </li></ul><ul><li>Paavo Viirkorpi. Onnistunut projekti. Kuntaliitto </li></ul><ul><li>http://kehittaminen.turkuamk.fi/msuni/Tyossa/Projektisuunnitelma-malli.pdf </li></ul><ul><li>http://jakkau.site50.net/files/tjmharjoitus.pdf </li></ul><ul><li>Projektiraportti Satumetsän päiväkoti </li></ul><ul><li>http://www.seta.fi/perheprojekti/ </li></ul><ul><li>Sateenkaariperhetyön projekti </li></ul>

×