Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DASAR-DASAR KERAJAAN
MERUJUK KEPADA PRINSIP,HALUAN,SIKAP, PANDANGANSERTA PEGANGAN SECARA KOLEKTIF YANG DIAMBIL DANLAKSANAKAN OLEH PIHAK PEMERIN...
PRINSIP DAN KETETAPAN“NATIONAL INTEREST”      KEPENTINGAN AWAM            KEBAJIKAN AWAM
DASAR AWAM DI MALAYSIA   FAKTOR DAN OBJEKTIF PENGGUBALAN DASAR AWAM                           ...
Matlamat pembangunan negara dan wawasan srategikjangka panjang untuk menjadikan Malaysia sebagaisebuah negara industri dan...
•National Focus•Konsensus Nasional•Perjanjian Sosio Politik•Agenda Pembangunan Nasional
Satu penumpuan yang padu ke arah mencapai matlamatSupaya dapat bergerak ke hadapan dengan tumpuanYang lebih jelas, yakin d...
Persetujuan penduduk berbilang kaum terhadap satumatlamat bagi mengelakkan perselisihan mengenai masadepan negara dan memb...
Panduan utama di mana setiap rakyat setuju terima padadasarnya arah dan matlamat yang sama.
Garis panduan umum untuk membentuk pembangunanNasional
a) Memberi ruang untuk pembentukkan generasi baruDalam tempoh 30 tahun melalui rancangan danPersekitaran yang baik ke arah...
a) Agar negara tidak ketinggalan kerana masa menjadipenentuan kemajuan sesebuah negara
1) Mewujudkan negara yang bersatu2) Mewujudkan negara yang berjiwa bebas, tenteram danMaju6) Mewujudkan dan membangunkan m...
1) Mewujudkan masyarakat berbilang kaum yang liberalDan bertolak ansur4) Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif6) M...
1) Mewujudkan masyarakat yang adil dlm bidang ekonomi3) Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyaiEkonomi yang boleh bers...
Aspek kritikal ke arah pencapaian Wawasan 2020 :c) Mewujudkan keseimbangan yang optimum di antaraMatlamat pertumbuhan ekon...
a) Galak dan kukuhkan intergrasi nasionalc) Bangunkan masyarakat yang progresife) Memajukan pembangunan sumber manusiag) J...
a) Galak dan kukuhkan intergrasi nasionalc) Bangunkan masyarakat yang progresife) Memajukan pembangunan sumber manusiag) J...
Ekonomi - jelas dan senang dicapaiPolitikSosial    perlukan tindakan dan komitmenPsikologi  daripada dimensi dan peri...
Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebuah negaraMaju mengikut acuannya sendiri meliputi aspek ekonomi,Politik, budaya,...
Dasar Kebudayaan   Kebangsaan
Definisi kebudayaan  Merupakan keseluruhan cara hidup  manusia iaitu meliputi bidang2 fikiran/ide,  kebendaan (sprt ...
Kepentingannya  Penting dlm proses pembangunan dimana  keperibadian Malaysia harus dipupuk dlm  usaha2 meningkatkan ...
Dasar Kebudayaan Kebangsaan  Digubal dlm 1971 kerana sejak merdeka  tiada kemajuan ke arah mewujudkan  kebudayaan ke...
Rasional Dasar KebudayaanKebangsaan  Pertimbangan fakta2 perkembangan  sejarah serantau  Pengwujudan dasar ini adala...
Rasional1.Berteras kpd kebudayaan rakyat asal rantau ini Melaka merupakan pusat perkembangan, pemancaran dan warisan keb...
Rasional…  2. Unsur2 kebudayaan lain yg sesuai dan wajar  Unsur2 budaya asing, Cina, Arab, India dsbnya  Kesesuaian ...
…rasional  3. Islam menjadi unsur yg penting dlm  pembentukan kebuyaan kebangsaan  Peringkat tertinggi- sepatutnya ...
Objektif Dasar KebudayaanKebangsaan  1. Kukuhkan perpaduan bangsa dan negara  melalui kebudayaan  2. Memupuk dan mem...
Strategi dan Perlaksanaan DasarKebudayaan Kebangsaan  1. Pemulihan, pemeliharaan dan pembangunan  kebudayaan ke arah m...
…strategi dan perlaksanaan  3. Mewujud komunikasi yg berkesan ke  arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan  dan nasiona...
Pencapaian dan Masalah DasarKebudayaan Kebangsaan  Pelbagai usaha dijlnkan utk mencapai  matlamat dasar ini  Dalam m...
…pencapaian dan masalah  Identiti kewarganegaraan dan seni  budaya jelas terlihat dalam perayaan2  rasmi dan tidak r...
…pencapaian dan masalah  Usaha terhadap dasar ini adalah sukar.  Antara kelemahannya ialah perkembangan  sosio-ekono...
DASARPERSYARIKATAN MALAYSIA
LATAR BELAKANG Diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri pada tahun 1983 – pendekatan asas pembangunan negara. 1984: sat...
DEFINASI“Suatu sistem kerjasama antara kerajaan dan sektor swasta ke arah mewujudkan satu syarikat Malaysiabagi mencapai k...
CIRI-CIRI KONSEP      PENSYARIKATAN  Kerajaan adalah pemegang saham.  Jika mendapat keuntungan – sebahagian dibe...
1) BERSAMA KE ARAH MATLAMAT NEGARA   2) KERJASAMA SEKTOR AWAM – SWASTA DIMUDAHKAN3) TUBUH PANEL PERUNDING-TUJUAN MEMPERB...
KAITAN DASAR DENGAN  WAWASAN 2020 DAN RRJP II Sektor awam bertanggungjawab menentukan semua ‘subsystem’ di negara ini ...
 FASILITATOR:   Menyediakan suasana yang “conducive” bagi   merangsang pertumbuhan ekonomi, sejauh   yang dibena...
    PELAKSANA     Sektor swasta menyediakan kemudahan     dan perkhidmatan sosial yang penting     kepa...
PERLAKSANAAN YANG     DIBUATPENCAPAIAN Penubuhan Panel Perunding. Penubuhan Panel Persyarikatan Malaysia (1990). ...
PERLAKSANAAN YANG     DIBUATKELEMAHANKELEMAHAN Pemahaman Dan Penerimaan Konsep. Kekesanan Panel Perunding Terhad. ...
PENGENALANSektor Pertanian : Sumbangan Besar Kepada KNK (GDP) Peluang Pekerjaan Tukaran Wang Asing Membasmi Kemiskinan...
2 CORAK PENGELUARAN PERTANIANSektor Perdagangan  Sektor pekebun kecil    yang         yang “ Well Organised” ...
OBJEKTIF“ Memaksimakan pendapatan daripada pertanian melalui penggunaan sumber-sumber negara dengan cekap dan mempergiatka...
Pembangunan Sosial Pembukaan Tanah Baru                                 dan Institusi  F...
2 KOMPONEN UTAMA         SEKTOR PERTANIANTanaman Makanan        Tanaman utk Industri Padi        ...
PROGRES SELEPAS DPN DILANCARKAN  ( Dalam Rancangan Malaysia Ke-5 )    KELUARAN KOMODITI UTAMA  KOKO  KELAPA SAWIT  ...
MASALAH-MASALAH1.  Kekurangan tenaga buruh2.  Melibatkan modal yang besar3.  Saingan hebat dari sektor-sektor ekonomi y...
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI  ( DPN Dalam Rancangan Malaysia Ke-6 & RRJP2)1. Orientasikan semula sektor-sektor pekebun kecil...
KESIMPULANBagi mencapai objektif dan matlamat wawasan 2020,Sektor Pertanian perlulah bergerak seiring dengan sektor-sektor...
HALACARA BARU PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (HCB) Satu pendekatan baru untuk membangunkan kawasan luar bandar yang diperkenalk...
PENGUJUDAN PUSAT PERTUMBUHAN DESA (PPD)Pada tahun 1991 dibawah RM6, HCB telah diubah pendekatannyakepada PPD.Ianya dimulak...
RASIONAL DAN FALSAFAH HCB DAN PPDRasional  Menghasilkan pembangunan kawasan desa dari segi:      pembangunan prasara...
RASIONAL DAN FALSAFAH HCB DAN PPDFalsafah  Berteraskan fahaman yang memerlukan tindakan yang  cekap dan bersepadu sert...
OBJEKTIF HCB DAN PPD              Pemodenan sektor              pertanian tradisional    Obje...
STRATEGI HCB - PPD      STRATEGI HCB -      PPDSTRATEGIUMUM        STRATEGI MENGIKUT        SEKTOR
STRATEGI HCB - PPDSTRATEGIUMUM     Memodenkan sektor pertanian     Menggalakkan prosesindustrialisasi desa    ...
STRATEGI HCB - PPD MEMODENKAN SEKTOR PERTANIAN Penubuhan koperasi luar bandar Meningkatkan taraf komersial pertanian Menga...
STRATEGI HCB - PPDMENGGALAKKAN PROSES INDUSTRIALISASI DESA Mengenalpasti dan memajukan industri pemerosesan hasilpertani...
STRATEGI HCB - PPDMELUASKAN PROSES-PROSES URBANISASI KAWASANDESAPengumpulan dan penyatuan kampungMemperseimbangkan pembang...
STRATEGI HCB - PPDSELARASKAN PROGRAM PEMBANGUNAN TENAGAMANUSIA YANG KOMPREHENSIF Memajukan sumber tenaga manusia tempatan ...
MEKANISME Dilaksanakan dengan kerjasama antara:    Kerajaan Persekutuan    Kerajaan Negeri    Kerajaan Daerah ...
MEKANISME Menyelaras dan mengawasi perlaksaan projek di peringkat daerah:        Pejabat Daerah Pengawasan dan Peni...
KAITAN HCB – PPD DENGAN WAWASAN 2020Cabaran strategi wawasan 2020 dan strategi HCB –PPDadalah sama penggerak ke arah pemba...
PENCAPAIAN PERLAKSANAAN HCB - PPDCabaran strategi wawasan 2020 dan strategi HCB –PPDadalah sama penggerak ke arah pembangu...
KELEMAHAN DAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN   DASAR KELEMAHAN              CADANGAN               ...
KELEMAHAN DAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN   DASAR KELEMAHAN           CADANGAN                MEM...
KELEMAHAN DAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN  DASAR KELEMAHAN          CADANGAN               MEMPERKE...
HCB -PPD  Pendekatan yang baru   Lebih berkesan   Dapat membantu pencapaian, matlamat, DPN dan   wawasan 2020.  ...
DASAR PENSWASTAAN• Diperkenalkan pada tahun 1983       OBJEKTIF• Bagi meransang pertumbuhan ekonomi negara melalui ...
Jenis-jenis Penswastaan•  Bina dan kendali (BO) – TV3•  Bina, kendali dan pindah (BOT) -PLUS•  Ekuiti-Syarikat Airod Sd...
PENCAPAIAN• Kebajikan pekerja lebih baik dari segi gaji dan bonus serta ditawarkan saham• Pengurangan tanggungan kerajaan...
DASAR PENDIDIKAN    KEBANGSAANPENGENALAN  Semasa mencapai kemerdekaan, telah timbul kesedaran dikalangan pemimpin dan...
Rasional• Sebelum perang, orang Melayu menerima pendidikan asas dari sekolah pondok dan sekolah kebangsaan. Masyarakat C...
Strategi PelaksanaanANTARANYA;• Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar• Mengadakan kurikulum yang sama dan ...
DASAR PERINDUSTRIANObjektif• Untuk memajukan industri berat bagi membentuk ekonomi negara yang lebih kukuh dalam jangka p...
Strategi• Penubuhan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) untuk berperanan mengnalpasti, melaksana dan menguruskan ...
Dasar dasar kerajaan
Dasar dasar kerajaan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dasar dasar kerajaan

8,581 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dasar dasar kerajaan

 1. 1. DASAR-DASAR KERAJAAN
 2. 2. MERUJUK KEPADA PRINSIP,HALUAN,SIKAP, PANDANGANSERTA PEGANGAN SECARA KOLEKTIF YANG DIAMBIL DANLAKSANAKAN OLEH PIHAK PEMERINTAHDASAR KERAJAAN BERSIFAT MENYELURUH DAN MENYENTUHPELBAGAI ASPEK KEHIDUPAN MASYAKARAT KHUSUSNYABIDANG EKONOMI, POLITIK, SOSIAL, AGAMA,PENDIDIKANDAN SEBAGAINYA.DASAR INI AKAN BERUBAH MENGIKUT PANDANGAN KERAJAAN,KEPERLUAN SEMASA DAN PERKEMBANGAN ANTARABANGSA
 3. 3. PRINSIP DAN KETETAPAN“NATIONAL INTEREST” KEPENTINGAN AWAM KEBAJIKAN AWAM
 4. 4. DASAR AWAM DI MALAYSIA FAKTOR DAN OBJEKTIF PENGGUBALAN DASAR AWAM T IF J EK 02 0 OB 2 AL EKONOMI AN N POLITIK AS AS I O W AW N I L N AN . AD U YG NG N M BA I HA SOSIAL PE AG A R O. & AR SA K EG DA NE AN N U HA AN MB A H90 RT U KET PE80 & N70 TA6050 East L A AU40 West D30 North2010 KE0 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
 5. 5. Matlamat pembangunan negara dan wawasan srategikjangka panjang untuk menjadikan Malaysia sebagaisebuah negara industri dan negara yang maju menurutacuan kita sendiri.Maju – aspek ekonomi, politik, sosial, rohani, budayaPanduan Induk bagi dasar pembangunan negara bagiMenetapkan arah tujuan, matlatamat, strategi, jangka masaDan pencapaian
 6. 6. •National Focus•Konsensus Nasional•Perjanjian Sosio Politik•Agenda Pembangunan Nasional
 7. 7. Satu penumpuan yang padu ke arah mencapai matlamatSupaya dapat bergerak ke hadapan dengan tumpuanYang lebih jelas, yakin dan serentak.
 8. 8. Persetujuan penduduk berbilang kaum terhadap satumatlamat bagi mengelakkan perselisihan mengenai masadepan negara dan membolehkan negara bergerakdengan lebih cergas
 9. 9. Panduan utama di mana setiap rakyat setuju terima padadasarnya arah dan matlamat yang sama.
 10. 10. Garis panduan umum untuk membentuk pembangunanNasional
 11. 11. a) Memberi ruang untuk pembentukkan generasi baruDalam tempoh 30 tahun melalui rancangan danPersekitaran yang baik ke arah pembangunan negarae) Jangka masa yang munasabah dan praktikal untukCapai matlamath) Menetapkan satu wawasan yang ambitious tetapiMunasabah agar tidak ketinggalan dalam perkembanganArus pembangunan dunia sejagat
 12. 12. a) Agar negara tidak ketinggalan kerana masa menjadipenentuan kemajuan sesebuah negara
 13. 13. 1) Mewujudkan negara yang bersatu2) Mewujudkan negara yang berjiwa bebas, tenteram danMaju6) Mewujudkan dan membangunkan masyarakatDemokratik dan persefahaman yang matang4) Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika
 14. 14. 1) Mewujudkan masyarakat berbilang kaum yang liberalDan bertolak ansur4) Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif6) Mewujudkan masyarakat penyayang dan budayaMenyayangi
 15. 15. 1) Mewujudkan masyarakat yang adil dlm bidang ekonomi3) Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyaiEkonomi yang boleh bersaing, dinamik, giat dan berdayatahan
 16. 16. Aspek kritikal ke arah pencapaian Wawasan 2020 :c) Mewujudkan keseimbangan yang optimum di antaraMatlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan saksamaf) Memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektorEkonomii) Mengurangkan dan hapuskan ketidaksamaan danKetidakseimbangan sosial dan ekonomi
 17. 17. a) Galak dan kukuhkan intergrasi nasionalc) Bangunkan masyarakat yang progresife) Memajukan pembangunan sumber manusiag) Jadikan sains dan teknologi sebagai teras pentingDalam perancangan dan pembangunan sosial ekonomih) Lindung persekitaran dan ekologi
 18. 18. a) Galak dan kukuhkan intergrasi nasionalc) Bangunkan masyarakat yang progresife) Memajukan pembangunan sumber manusiag) Jadikan sains dan teknologi sebagai teras penting dalamPerancangan dan pembangunan sosial ekonomi
 19. 19. Ekonomi - jelas dan senang dicapaiPolitikSosial perlukan tindakan dan komitmenPsikologi daripada dimensi dan peringkatBudaya
 20. 20. Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebuah negaraMaju mengikut acuannya sendiri meliputi aspek ekonomi,Politik, budaya, sosial.
 21. 21. Dasar Kebudayaan Kebangsaan
 22. 22. Definisi kebudayaan Merupakan keseluruhan cara hidup manusia iaitu meliputi bidang2 fikiran/ide, kebendaan (sprt senibina,alat2 pakaian, makanan dan perabot), kesenian (sprt lakonan dan seni tampak sprt ukiran) dan nilai dan norma (sprt undang2, adat resam, upacara, nilai ugama dan kesopanan)
 23. 23. Kepentingannya Penting dlm proses pembangunan dimana keperibadian Malaysia harus dipupuk dlm usaha2 meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi dan politik. Usaha ini memerlukan perancangan yg rapi supaya dpt lahirkan cara hidup bersifat kemanusiaan.
 24. 24. Dasar Kebudayaan Kebangsaan Digubal dlm 1971 kerana sejak merdeka tiada kemajuan ke arah mewujudkan kebudayaan kebangsaan. Ini disebabkan kesedaran yg rendah dan kefahaman mengenai kebudayaan, kepentingan politik yg menekankan kebudayaan kaum shj dan penekanan yg lebih kpd kemajuan ekonomi.
 25. 25. Rasional Dasar KebudayaanKebangsaan Pertimbangan fakta2 perkembangan sejarah serantau Pengwujudan dasar ini adalah berdasarkan unsur2 dan tiga prinsip yg ditetapkan oleh kerajaan:
 26. 26. Rasional1.Berteras kpd kebudayaan rakyat asal rantau ini Melaka merupakan pusat perkembangan, pemancaran dan warisan kebudayaan Melayu. Kebudayaan serantau digambar dgn penggunaan Bahasa Melayu. Kebudayaan rakyat asal rantau ini dijadikan teras kpd Kebudayaan Kebangsaan
 27. 27. Rasional… 2. Unsur2 kebudayaan lain yg sesuai dan wajar Unsur2 budaya asing, Cina, Arab, India dsbnya Kesesuaian dan penerimaan dalam penyerapan kebudayaan bergantung kpd tidak wujudnya percanggahan dalam Perlembagaan dan prinsip2 Rukun Negara
 28. 28. …rasional 3. Islam menjadi unsur yg penting dlm pembentukan kebuyaan kebangsaan Peringkat tertinggi- sepatutnya menampakkan Malaysia sebagai sebuah negara Islam Peringkat kedua- menerapkan budaya2 lain yg tidak bertentangan dgn budaya Islam
 29. 29. Objektif Dasar KebudayaanKebangsaan 1. Kukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan 2. Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yg tumbuh drp Kebudayaan Kebangsaan Memperkaya dan mempertingkat kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian seimbang dgn pembangunan sosio-ekonomi
 30. 30. Strategi dan Perlaksanaan DasarKebudayaan Kebangsaan 1. Pemulihan, pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguat asas2 kebudayaan kebangsaan melalui usaha sama peneyelidikan, pembangunan, pendidikan dan perhubungan budaya 2. Meningkat dan memperkukuh kepipmpinan kebudayan melaui usaha2 membimbing dan melatih peminat, mendokong dan menggerak kebudayaan seluas2nya sebagai jentera pembangunan yg berkesan
 31. 31. …strategi dan perlaksanaan 3. Mewujud komunikasi yg berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan dan nasionalisme Malaysia 4. Memenuhi keperluan sosio-budaya 5. Menenuhi taraf dan mutu kesenian
 32. 32. Pencapaian dan Masalah DasarKebudayaan Kebangsaan Pelbagai usaha dijlnkan utk mencapai matlamat dasar ini Dalam mewujudkan satu Kebudayaan Nasional ,proses penyerapan dan penerimaannya ambil masa yg lama Penggubalan dasar ini berasaskan nilai murni Islam tlh dijalankan
 33. 33. …pencapaian dan masalah Identiti kewarganegaraan dan seni budaya jelas terlihat dalam perayaan2 rasmi dan tidak rasmi Contohnya penggunaan Bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah dan menengah Rancangan2 televisyen yg pelbagai
 34. 34. …pencapaian dan masalah Usaha terhadap dasar ini adalah sukar. Antara kelemahannya ialah perkembangan sosio-ekonomi yg membawa kepada pencemaran bahasa, seni bina bangunan yg tak melambang kebudayaan negara, dan sikap penduduk yg tidak menitikberat unsur2 budaya Sokongan secara langsung dan tidak langsung diperlukan dari semua pihak
 35. 35. DASARPERSYARIKATAN MALAYSIA
 36. 36. LATAR BELAKANG Diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri pada tahun 1983 – pendekatan asas pembangunan negara. 1984: satu Panel Perunding ditubuhkan – untuk membaiki perkhidmatan yang diberi kepada sektor Swasta. 1991 : PKPA – Panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Pensyarikatan Malaysia dikeluarkan. DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
 37. 37. DEFINASI“Suatu sistem kerjasama antara kerajaan dan sektor swasta ke arah mewujudkan satu syarikat Malaysiabagi mencapai kemajuan dimana keuntungan yang didapati akan dikongsi bersama.” -YAB Perdana Menteri Malaysia. DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
 38. 38. CIRI-CIRI KONSEP PENSYARIKATAN Kerajaan adalah pemegang saham. Jika mendapat keuntungan – sebahagian diberi kepada kerajaan dan rakyat. Sektor awam dan swasta memainkan peranan penting masing-masing. Sektor awam – beroperasi secara cekap membantu sektor swasta - agen pertumbuhan ekonomi negara. Mempunyai nilai-nilai dan matlamat yang sama – untuk pertumbuhan ekonomi. DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
 39. 39. 1) BERSAMA KE ARAH MATLAMAT NEGARA 2) KERJASAMA SEKTOR AWAM – SWASTA DIMUDAHKAN3) TUBUH PANEL PERUNDING-TUJUAN MEMPERBAIKI PERKHIDMATAN SEKTOR AWAM -> SEKTOR SWASTA •4) PELONGGARAN PERATURAN -TUJUAN MEMPERBAIKI PERKHIDMATAN SEKTOR AWAM. 6 STRATEGI PENGGUNAAN BORANG PERMOHONAN KOMPOSIT KELUAR LESEN LANJUT TEMPOH LESEN ( 1 HINGGA 5) TUBUH PUSAT LESEN DI PBT MANSUH LESEN/BAYARAN LESEN BAIKI SISTAM DAN PROSEDUR PELESENAN 5) PEMBAIKAN PENTADBIRAN SEKTOR AWAM•6) ARAHAN TERBARU PKPA KEMASKINI PERATURAN UNDANG-UNDANG DAN PROSEDUR BAGIMEMUDAHKAN URUSAN SEKTOR SWASTADIALOG TAHUNAN.PEGAWAI KERAJAAN MENYERTAI SEMINAR, BENGKEL & FORUM YANGDITAJA OLEH SEKTOR SWASTA – KONGSI MAKLUMAT DAN PENGETAHUANINTERAKSI SOSIALPENGHARGAAN.
 40. 40. KAITAN DASAR DENGAN WAWASAN 2020 DAN RRJP II Sektor awam bertanggungjawab menentukan semua ‘subsystem’ di negara ini bertindak ke arah mencapai wawasan 2020. Berperanan sebagai : a) Fasilitator b) Perancang c) Pelaksana d) Tanggungjawab sektor swasta DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
 41. 41.  FASILITATOR:  Menyediakan suasana yang “conducive” bagi merangsang pertumbuhan ekonomi, sejauh yang dibenarkan mengikut peraturan dan undang-undang; pembaikan sistem, prosedur dan proses bagi memudahkan sektor swasta. PERANCANG:  Merancang arah tuju dan strategi pertumbuhan, proaktif, menyediakan maklumat dan galakan pasaran yang lebih baik. DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
 42. 42.  PELAKSANA  Sektor swasta menyediakan kemudahan dan perkhidmatan sosial yang penting kepada rakyat. TANGGUNGJAWAB SEKTOR SWASTA • Sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing – bersatu tenaga bagi menembusi pasaran baru di negara-negara membangun di Asia, Afrika dan Amerika Latin. DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
 43. 43. PERLAKSANAAN YANG DIBUATPENCAPAIAN Penubuhan Panel Perunding. Penubuhan Panel Persyarikatan Malaysia (1990). Usaha-usaha Memperbaiki Perkhidmatan Awam. Panduan (Baru) Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
 44. 44. PERLAKSANAAN YANG DIBUATKELEMAHANKELEMAHAN Pemahaman Dan Penerimaan Konsep. Kekesanan Panel Perunding Terhad. Persepsi Yang Salah. Masalah Sektor Swasta Yang Terdiri Dari Banyak Kumpulan Dan Berbagai Kepentingan. Kelemahan Komunisasi Perkongsian Maklumat Dan Aliran Maklumat Tidak Mencukupi. Krisis Kepimpinan Penyelarasan Dan Muafakat Yang Tidak Efektif. DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
 45. 45. PENGENALANSektor Pertanian : Sumbangan Besar Kepada KNK (GDP) Peluang Pekerjaan Tukaran Wang Asing Membasmi Kemiskinan Mengimbangi Persekitaran Di Malaysia
 46. 46. 2 CORAK PENGELUARAN PERTANIANSektor Perdagangan Sektor pekebun kecil yang yang “ Well Organised” “ Non – Organised”
 47. 47. OBJEKTIF“ Memaksimakan pendapatan daripada pertanian melalui penggunaan sumber-sumber negara dengan cekap dan mempergiatkan semula sumbangan sektor pertanian kepadapembangunan ekonomi negara keseluruhannya. Perluasan keluaran tanaman tradisonal untuk di eksport PROSESPENINGKATAN Penanaman tanaman baru yang(Teknik baru & berpontensi untuk di eksport Moden) Galakkan pengeluaran makanan dan penanaman untuk industri pertanian
 48. 48. Pembangunan Sosial Pembukaan Tanah Baru dan Institusi  FELDA  Peningkatan Kemudahan +  Pihak Berkuasa Pembangunan Wilayah Perkhidmatan Sosial.  Kerajaan Negeri - Kampung = Bandar Pembangunan In-situ STRATEGI Penswastaan dan penyertaan pihak swasta DPNDaya pengeluaran rendah.  Menyumbang daya usaha utama utkProgram-program pemulihan Projek pembangunan Pertanian bersepadu memajukan Perbadanan Kemajuan wilayah Komoditi makanan  MADA Penyelidikan & Pembangunan (R&D)  KADA Perkhidmatan Pembangunan Komoditi Sokongan Pertanian Penyelidikan  DPN gariskan matlamat & halacara Pengembangan Cekap + Berkesan + Insentif  Eksport Pemasaran Sara keperluan makanan negara  Gantian Import
 49. 49. 2 KOMPONEN UTAMA SEKTOR PERTANIANTanaman Makanan Tanaman utk Industri Padi  Getah Lembu Daging & Lembu  Kelapa Sawit Tenusu  Koko Pengeluaran daging, telur  Kelapa ayam & itik  Lada hitam Ikan  Tembakau Sayur-sayuran  Bunga-bungaan Buah-buahan segar
 50. 50. PROGRES SELEPAS DPN DILANCARKAN ( Dalam Rancangan Malaysia Ke-5 ) KELUARAN KOMODITI UTAMA KOKO KELAPA SAWIT PADI BALAK GETAH PERIKANAN KELAPA TERNAKAN
 51. 51. MASALAH-MASALAH1. Kekurangan tenaga buruh2. Melibatkan modal yang besar3. Saingan hebat dari sektor-sektor ekonomi yang lain4. Saiz tanah5. Masalah pemasaran6. Tanah terbiar7. Kaedah tanaman cara lama8. Kurang khidmat Bantuan dan sokongan9. Tanaman yang kurang memberi hasil
 52. 52. LANGKAH-LANGKAH MENGATASI ( DPN Dalam Rancangan Malaysia Ke-6 & RRJP2)1. Orientasikan semula sektor-sektor pekebun kecil ke arah tanaman secara kormersial2. Komoditi baru yang berpotensi untuk dimajukan – dibangunkan3. Komoditi yang kurang potensi R&D – tekankan supaya jadi lebih kompetitif4. Padi – susun semula kegiatan penanaman - atasi masalah hakmilik tanah Sawah dan pengurusannya6. Tekankan stategi Pembangunan In-Situ7. Kemudahan Infrastruktur diperbaiki – terutama di Luar Bandar8. Penyatuan tanah dan pengelolaan pekebun-pekebun kecil berasaskan : Perladangan secara estet, R&D,Penggunaan Alat- alat (jimat tenaga buruh) & Tingkatkan pemasaran
 53. 53. KESIMPULANBagi mencapai objektif dan matlamat wawasan 2020,Sektor Pertanian perlulah bergerak seiring dengan sektor-sektor ekonomi yang lain dimana penekanan dalam aspekpeningkatan produktiviti, penghasilan kualiti yang tinggidari penggunaan teknologi moden dan proses penyelidikanR&D yang mantap ditekankan dan diperluaskan untukmewujudkan sektor pertanian yang matang, maju, berdayatahan dan berdaya saing.
 54. 54. HALACARA BARU PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (HCB) Satu pendekatan baru untuk membangunkan kawasan luar bandar yang diperkenalkan oleh Y.A.B. Perdana Menteri pada 10 April 1984 Tujuan HCB diperkenalkan ialah: Membangunkan kawasan desa Menghapuskan kemiskinan Mengurangkan jurang pendapatan antara penduduk desa dan bandar dengan mengambil tindakan pembangunan ekonomi, sosial dan fizikal. Ianya dimulakan dengan 27 projek printis di seluruh negara
 55. 55. PENGUJUDAN PUSAT PERTUMBUHAN DESA (PPD)Pada tahun 1991 dibawah RM6, HCB telah diubah pendekatannyakepada PPD.Ianya dimulakan dengan kajian menyeluruh terhadap 12 445 buahkampung tradisional diseluruh semenanjung oleh JPBD pada tahun1987.Hanya 459 buah kampung yang telah dikenalpasti berpotensiuntuk dibangunkan sebagai PPD..Hanya 459 buah kampung yang telah dikenalpasti berpotensi.
 56. 56. RASIONAL DAN FALSAFAH HCB DAN PPDRasional Menghasilkan pembangunan kawasan desa dari segi: pembangunan prasarana kemudahan moden kegiatan ekonomi Kadar dan peratus kemiskinan berkurangan Merapatkan jurang pendapatan dan status sosial ekonomi antara penduduk bandar dan luar bandar.
 57. 57. RASIONAL DAN FALSAFAH HCB DAN PPDFalsafah Berteraskan fahaman yang memerlukan tindakan yang cekap dan bersepadu serta mempunyai perhubungan yang rapat pembangunan perbandaran, khususnya sektor ekonomi moden.
 58. 58. OBJEKTIF HCB DAN PPD Pemodenan sektor pertanian tradisional Objektif kepada sektor modenMeningkatkan Mewujudkankeupayaan dan kawasankecekapan perbandaran yangpengurusan ladang mempunyai saiz penduduk optima
 59. 59. STRATEGI HCB - PPD STRATEGI HCB - PPDSTRATEGIUMUM STRATEGI MENGIKUT SEKTOR
 60. 60. STRATEGI HCB - PPDSTRATEGIUMUM Memodenkan sektor pertanian Menggalakkan prosesindustrialisasi desa Selaraskan program pembangunan tenaga manusia yang komprehensif Meluaskan proses-proses urbanisasi kawasan desa
 61. 61. STRATEGI HCB - PPD MEMODENKAN SEKTOR PERTANIAN Penubuhan koperasi luar bandar Meningkatkan taraf komersial pertanian Mengadakan kemudahan asas Pengurusan ladang yang moden dan cekap Penyatuan ladang (consolidation of farms holdings) Pemindahan teknologi
 62. 62. STRATEGI HCB - PPDMENGGALAKKAN PROSES INDUSTRIALISASI DESA Mengenalpasti dan memajukan industri pemerosesan hasilpertanian Memajuan industri “ downstream” yang ada hbungan rapat dengan sektor utama pertanian. Memajukan industri desa yang ada hubungan rapat dengan pasaran di kawasan bandar. Memajukan industri-industri kecil.
 63. 63. STRATEGI HCB - PPDMELUASKAN PROSES-PROSES URBANISASI KAWASANDESAPengumpulan dan penyatuan kampungMemperseimbangkan pembangunan bandar dan desa.Penubuhan PPD.Petempatan penduduk yang terancang dan teratur.Menyusun dan memperkembang semula asas ekonomitempatan.
 64. 64. STRATEGI HCB - PPDSELARASKAN PROGRAM PEMBANGUNAN TENAGAMANUSIA YANG KOMPREHENSIF Memajukan sumber tenaga manusia tempatan Menyemai dan mengorientasikan nilai dan etika kerja. Membina semangat individu melalui program bina insan. Mewujudkan persekitaran yang menarik dan menggalakkan. Membangunkan institusi-institusi desa tempatan.
 65. 65. MEKANISME Dilaksanakan dengan kerjasama antara: Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri Kerajaan Daerah Diselaras dan dirancang oleh: Kementrian Luar Bandar dibantu Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Perlaksanaan peringkat negeri: Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Jabatan-jabatan Berkenaan
 66. 66. MEKANISME Menyelaras dan mengawasi perlaksaan projek di peringkat daerah: Pejabat Daerah Pengawasan dan Penilaian diperingkat Federal: Unit Penyelarasan Perlaksanaan (UPP), JPN Pengurusan pembangunan sumber manusia: HCB - PPD Tumpuan kepada kawasan –kawasan PPD MARA (Pembinaan Pusat Giat Mara) KEMAS (Pusat Kegiatan Desa) Lain-lain Agensi
 67. 67. KAITAN HCB – PPD DENGAN WAWASAN 2020Cabaran strategi wawasan 2020 dan strategi HCB –PPDadalah sama penggerak ke arah pembangunan yang seimbang. KAITAN HCB – PPD DENGAN RRJP2 DAN RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN NEGARA (RM6)Dalam hubungan ini RRJP2 dan Rancangan PembagunanLima Tahun Negara menjadi asas kepada strategi-strategi danprogram yang secara langsung menyumbang ke arahpencapaian objektif HCB dan PPD.
 68. 68. PENCAPAIAN PERLAKSANAAN HCB - PPDCabaran strategi wawasan 2020 dan strategi HCB –PPDadalah sama penggerak ke arah pembangunan yang seimbang. KAITAN HCB – PPD DENGAN RRJP2 DAN RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN NEGARA (RM6)Dalam hubungan ini RRJP2 dan Rancangan PembagunanLima Tahun Negara menjadi asas kepada strategi-strategi danprogram yang secara langsung menyumbang ke arahpencapaian objektif HCB dan PPD.
 69. 69. KELEMAHAN DAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN DASAR KELEMAHAN CADANGAN MEMPERKEMASKANPemilihan kampung-kampung Pemilihan kampungyang lebihtidak dibuat berdasarkan tepat perlu dibuatanalisis yang mendalam dantidak bersesuaian dari pelbagaiaspekFungsi perbandaran dan Memerlukan penekanan yangperanan kampung sebagai lebih dari aspek ananlisisPPD tidak dihuraikan dengan perhubungan ekonomi danjelas asas-asas pertumbuhan PPD
 70. 70. KELEMAHAN DAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN DASAR KELEMAHAN CADANGAN MEMPERKEMASKANKurang pemahaman Satu usaha mengulangkaji dandikalangan perancang, ‘redifine’ konsep dan perananpelaksana dan penyelaras PPD dalam konteks pembangunan desa amat diperlukanPenyelarasan dan Institusi –institusi kerajaanperlaksanaan program seperti Pejabat Daerah, PBTdiperingkat tempatan agak perlu memainkan peranankurang luas dan kurang penyelarasan dan pengawasanberkesan yang lebih.
 71. 71. KELEMAHAN DAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN DASAR KELEMAHAN CADANGAN MEMPERKEMASKANSumbangan pembangunan Satu kajian impak yangyang sebenar diperolehi komprehensif perlu dibuat bagidaripada HCB –ppd belum menilai kejayaan dandiketahui. pencapaian.
 72. 72. HCB -PPD Pendekatan yang baru Lebih berkesan Dapat membantu pencapaian, matlamat, DPN dan wawasan 2020. Perlu komitmen dan kerjasama dari semua peringkat. Dapat menjamin keberkesanan perlaksanaan.
 73. 73. DASAR PENSWASTAAN• Diperkenalkan pada tahun 1983 OBJEKTIF• Bagi meransang pertumbuhan ekonomi negara melalui pelaburan sektor swasta• Meningkatkan kecekapan dan daya pengeluaran ekonomi negara• Meminimumkan penglibatan sektor awam dalam ekonomi• Membantu merealisasikanmatlamat DEB dan DPN
 74. 74. Jenis-jenis Penswastaan• Bina dan kendali (BO) – TV3• Bina, kendali dan pindah (BOT) -PLUS• Ekuiti-Syarikat Airod Sdn.Bhd• Penjualan eset• Pengambilalihan pengurusan- TNB,KTM• Pajakan dan jualan harta – tempat letak kereta• Perbadanan-MISC
 75. 75. PENCAPAIAN• Kebajikan pekerja lebih baik dari segi gaji dan bonus serta ditawarkan saham• Pengurangan tanggungan kerajaan sepertiTNB (RM 5B) dan PLUS (RM 9.3B)• Produktiviti syarikat meningkat dan dapat memenuhi keperluan pelanggan• Peningkatan dalam penjualan saham kepada kerajaan.
 76. 76. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAANPENGENALAN Semasa mencapai kemerdekaan, telah timbul kesedaran dikalangan pemimpin dan rakyat tentang betapa pentingnya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk menggantikan sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi kehendak negara
 77. 77. Rasional• Sebelum perang, orang Melayu menerima pendidikan asas dari sekolah pondok dan sekolah kebangsaan. Masyarakat Cina pula mengasaskan sekolah Cina Persendirian. Sekolah Tamil disediakan oleh majikan estet. Kerajaan Inggeris pula memperkenalkan pendidikan rendah dan menengah Inggeris bagi semua kaum• Kesannya wujud sekolah berbilang bangsa dan mengikut kaum.
 78. 78. Strategi PelaksanaanANTARANYA;• Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar• Mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah• Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama• Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun• Menyediakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan KBSM bagi sekolah menengah• Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik• Mempelbagaikan dan memperbanyakan kemudahan pendidikan diperingkat universiti khususnya dalam bidang sastera gunaan dan sains gunaan• Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin• Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum seperti kadet tentera, polis, pengakap,dll
 79. 79. DASAR PERINDUSTRIANObjektif• Untuk memajukan industri berat bagi membentuk ekonomi negara yang lebih kukuh dalam jangka panjang• Untuk mengembangkan lagi industri kecil dan sederhana (IKS) dan menggalakan penglibatan sektor swasta supaya menjadi lebih aktif• Bagi mencapai matlamat menuju Negara Industri Baru (NIC) dan pencapaian matlamat Wawasan 2020
 80. 80. Strategi• Penubuhan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) untuk berperanan mengnalpasti, melaksana dan menguruskan projek-projek industri berat• Menjalankan projek usahasama dengan syarikat asing dalam membangunkan industri berat negara seperti PROTON, MODENAS dan PERWAJA• Memoden dan menyusun semula struktur perindustrian dengan memperluaskan pembangunan IKS bagi memantapkan industri sokongan• Membangunkan teknologi dan tenaga manusia dengan menghantar pelatih-pelatih bekerja dan belajar diluar negara• Memajukan industri berat terpilih untuk menyokong industri eksport.

×