Img

282 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
282
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Img

  1. 1. 5,1 Tempoh semasa pegawai bercuti ianpa gaji tidak akan diambilkira untuk perkiraan faedah fersaraan. Walau bagaimanapun tempoh perkhidmatan sebelum dan selepas cuti berkenaan adalah bersambur:g dan boleh diagregatkan untuk tujuan faedah persaraan. 5.2 Pegawai yang belurn disahkan daiam perkhidmatan semasa cuti tanpa gajinya berkuatkuasa, tempch percubaannya akan di bekukan. Saki tempoh percubaan itu akan disarnbrrng apabila pegawai ke:,":hat; bertugas. 5.3 Jlka pegawat masin ada ikatan untuk berkhidriat dengan keraiaan ikerana konirak biasiswe aiau iaiil- lain ikatan) ikaian pegawai iir..i ekan digantung selam* tempoh cuti tanpa gaji berkuatkuasa. pelar.var dikehendaki menyernpurnakan ikaian perjanjlan seieiah kenrbaii be;khidmai. Tenipch cur! ianrra gaii ini tidak boieh di ambi! kira sebagai ternpoh sedang berkhiCmat bagi tujuan menyelesalkan tempoh :ka:an perjanjian sebelumnya. 5.4 Pegawai akan hilang kekananan seiama iempoh cuti tanpa gaji me:rgikui pasangai:. Weiau bagaimanapun, pegawai layak dipertimbangkiin kenaikan pangkat sekiranya telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatannya sama ada sebelum cuti ianpa gaji mengikut paseng+r; bermuia atau semasa daiam tempoh cuti tanpa gaji berkenaan. Tailkh kuat kuasa kenatkan pei;gxal pegawai akan ditentukan oieh lenrbaga kenaikarn pangkat yang berkenaan. 5.5 Pegawai yang telah diluluskan cuti tanpa gaji mengikut pasangan layak ciibei oe:gerai<an geji s+ca;a isyarat tidak melebihi i3) kali sepanjang tempon perkhidmatan. Tarikh peigerai(an gaji tahi.rn*n peg*wai adalah tlciak berubah, 5.6 Pegawai dibenarkan menduduki penllaian tah;rp kecekapan {PTK) tertakiuk kepaca syarat-syarat ;.eng ditetapkan dan perbelanjaan bagi tujuan menduduki PTK berkenaan adalah ditanggung olelr pega*:ei5. Pegawai ha*ya boleh cuti tanpa gaji rnengikut pasangan seteiah rnendapat kelulusan dari pihal; i:er:ruasi;meluii:s dan bagi pegawai yang teiah iamat iempoh relulusan cuii tanpa gaji serta tldak mernohon cuii la*g;ieridalam tempch yang dlteiapkan boleh dikenakan tindakan tatateriib mengikt:i Peraturan"Peiaturan Pegawein €:wel*:{ kelakuan dan tatatertib} 1993 .7. Pihak jabatanlPPD/sekolah yang menguruskar, oui(ir Berkhldmatan terajaan seg:ivai lr,cncakiei:mencataikan keiulusan ini didalarn kenyataan perkhidmatan Car kenyataan cuti p+gaurai.Sekian, terima kasih.. EERKHIDMAT I.JNTLI K i{EGARASaya yang menurut perintah,iHi MARKOM BlN6tRAtt; )Pengarah Felalafu n Johors.k SetiausahaBahagian Bahagian Penguriisa* Sumber l4*nusia Kementerian Pelajaran lvla!aysia 1u"p: Unit Saiaan, Kemudahan Den Hiibung*n Kesatuaan; i Sila cetatkan rujuk-an Jabatan ini apabila lteftlzburiE )
  2. 2. Telefon: Pengarah 07-236r,787 Pejabat Am 07-236t633 JABATAN PELAJARAN JOHOR, 07-2332200 No. Fax 01-238s789 JALAN TLN ABDUL RAZAK, 07-2378319 80604 JOHOR BAHRU, Peperiksaan 07-2361979 JOHOR DARUL TAZIM 01-2369084 No. Fax e _mai I : jpnj ohor@j oh.mo e. gov.my. -l-uan Ruj. : JBA0038/5C0"115/1 Ruj.Kami : JPNJIFP: 4-37887 Tarikh 0l rrs zsttI{ANIS LIYANA BINTI ZAITON840430-0t-6128MELALUI DAN SALINANSK, TANJONG SEMBERONGPIS Nc.1, SRIGAD|NG83307 BATU PAHAT"iCIHoR.Tuan,KELLJLLJSAN CUTITAi{PA GAJI MEI{GIKUT PASANGAN DI BAWAH PSRUFJTUKAi{ PFKETILINGPERKFIiDMATAN BiLANGAN 29 TA9.iIJN 2OOg.NAMA: HANIS LIYANA BINTIZAiTONNO.l$P : 840430-01-6128JAWATAT,! : PPP SISWAZAH DG41Dengan segala hormatnya dimaklumkan saya telah Ciarah merujuk kepada surat tuan ruj: iBA003r/500-1r5r4 berter,kh18.1i.201 1 mengenai perkara diatas.2, Sukacitanya dimaklurnkan bahawa permohonan cuti tanpa gaji rnengikut pasangan di baweh ;.;eruni*kanpeketiling perkhidmatan bilangan 29 Tahun 2009 bagi pegawai di atas diluluskcn untuk tempoh selarna 2 Tahliit fiBulan nruiai 1 4 Mac 201 1 Hingga 30 September 2S13 atau rnana yailg lebih pendek.3. Dengan keiulusan ini, pegawai adalah dikehendaki mematuhi syarat-syarai yang bsrikut : 3.l Metaocr diri dengan serta rnerta ke iabatan Pelajaran "lohor apabila tamai cuti yarrg tilui*sken atau niana yang lebilt pendek. 3.2 Mengemukakan alamat surat rnenyurat ierkini ya.rg senang dihubungi kepada pihali seKoiah,i-fl Dan Jabatan. 3.3 N4engemukakan permohonan pelanjutan cuti ianpa gaji ( sekiranya memenuhi syarai ) te:u: ke Jabatan Pelajaran Negeri Johor 3 bulan sebeh.rm cuti yang ciiluiuskan ta;-nat, iiengen clseneken saiah satu dari dokumen berikut mengikut mana yang berkenaan:- i) Surat keiuiusan pelaniutan iempoh beitugas yang dikeluarkan oieh majikari pasanJan aiau ; :i) Suiai keluiusan rasn-:i pei*njriian oerkurs*s yang dikeluarkantieh majikar: pe-qa.:gen"t:. Demi kepeniingan oerkhidmaian, keiuiusan cL;i; t;npa gaii ini boieh ditemaikan pacia biia-biia tnasa sah+ieapabi ia perkhid n:atan peg aviai C iperi u ka;-r.5. Sehubungar dengan keh.riusan,:TGiP:ii. lerlllra.prrkara berikuihendekieh Cib*rirernatialloi(an peg**f;i: iS;Js c?ttiri{*ri i.:jukan "iabataft ;n; a*e*iia beriiubu{tg }

×