Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Undang-UndangKemanusiaanAntarabangsa<br />KONVENSYEN GENEVA<br />
APA ITU UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA<br />Menurut ICRC, UUKA menetapkanmereka yang sakitdansegera, samaadaoranga...
UUKA dikenalisebagai :<br />Undang-undangPerang<br />Undang-undangKonflikBersejata<br />* undang-undangmemberikanperlindu...
Umumnya<br />Melindungimangsaperangterutamaorangawamdantentera yang terlibatdalampeperangan.<br />Peraturan yang menghadka...
Matlamat<br />Mengelakkankemusnahan yang terukakibatpeperangan.<br />Undang-undangkemanusiaansedunia.<br />Tindakansewajar...
SejarahBermulanya…<br />PeperangandiSolferino (Itali)<br />Tentera Franco-Sardinian vs. Tentera Austria.<br />Mengakibatka...
Tujuanmeningkatkanbantuandantahapkeselamatanpembantuperubatandimedanpeperangan.<br />PersidanganAntarabangsaPalangMerahdan...
PeperangandiEropahmasihmeletus.<br />Pada 1949 – perjanjianinidikajisemuladaniadibekukansementara.<br />Walaubagaimanapun,...
KONVENSYEN GENEVA PERTAMA 1864<br />Melindungimereka yang tidakterlibatdalampeperangandidaratan.<br />Dihormatidandilindun...
Dilindungdaripadadirompakdanjangkitanpenyakit.<br />Semuapartiterlibatdalamkonflikmestimencaridanmengumpulmereka yang saki...
<ul><li>Organisasi lain yang diberikuasadalammemberirawatansecarasaksama, kerajaan yang berkecualidanpenduduktempatanboleh...
KONVENSYEN GENEVA KEDUA 1907<br />Melindungiaskar-askar yang cederadansakitketikadiataskapalataudilaut.<br />Mewajibkanpih...
<ul><li>Kapal hospital tidakbolehdigunakanuntuktujuanketenteraan. Iatidakbolehdiserangatauditahan.
Pengangkutan air berkecualitermasukkapalsaudagardankapalpesiarbolehmengumpuldanmerawatmereka yang cedera, askitdanterkaram...
Pegawaiperubatankapal hospital tidakbolehditangkap, namunmereka yang cedera, sakitdanterkarambolehditahansebagaitahananper...
KONVENSYEN GENEVA KETIGA 1929<br />Tahananperangmestidilayandenganbaik, disediakantempatkediaman yang sempurnadanmenerimab...
<ul><li>Tahananperangdibenarkanuntukberhubungdenganahlikeluargadanmenerimabungkusanbantuan.
Tahananperangtidakbolehdiseksaataudigunakanuntuktujuaneksperimenperubatandanpatutdiberiperlindungandaripadatindakanganas, ...
Tahananperangwanitamestidilayandenganbaikatassoaljantina.<br />Penahantidakbolehbertindaksecaradiskriminasikeatastahananpe...
Tahananperangmestiditempatkanditempat yang bersihdanterlindung, danmenerimamakanan, pakaiandanrawatanperubatan yang perluu...
<ul><li>Tahananperang yang sakittenatmestidihantarbalikdengansegera.
Semuatahananperangharusdibebaskandandihantarbalikdengansegerasejurusselepastamatpeperangan, jikadiminta)</li></ul>19<br />
KONVENSYEN GENEVA KEEMPAT 1949<br />Melindungiorangawam yang beradadalamlingkungankonflikbersenjatadanpengganas<br /><ul><...
Orangawamtidakbolehdibuangnegeriataudikurung - kecualiketikaperintahberkurungataskeselatamanmereka. </li></ul>20<br />
Orangawammestidilindungidaripadapembunuhan, penyeksaanataukekejamandansebarangdiskriminasidariaspek agama, bangsa, politik...
Perlindungankepadakanak-kanak yang terpisahdiutamakan. <br />Bekalanperubatan yang digunakanolehahli-ahli agama dibenarkan...
Merekamestidibayardenganupah yang munasabahuntuksebarangkerja yang diberikankepadanya. <br />Pegawaiumumdibenarkanuntukmen...
Pihakpenjajahmestimembekalkanmakanandanperuabtandanmengekalkankemudahanperubatandankesihatanawamuntukkeperluanpenduduk. <b...
Hospital danzon-zonkeselamatanmestidiwujudkanuntukmereka yang cedera, sakitdanorangtua, kanak-kanakbawahumur 15 tahundanib...
Kanak-kanak, wanitahamil, ibu yang membawabayidankanak-kanak, mereka yang cederadansakitdan yang telah lama dikurungkanmes...
PROTOKOL TAMBAHAN 1 - 1977<br />MELUNASKAN PERLINDUNGAN KEPADA PENDUDUK AWAM, ASKAR-ASKAR DAN PEKERJA-PEKERJA PERUBATAN AW...
Empangan-empangan, benteng-benteng, stesenpemancarannuklear, objek-objekbersejarahdantempatbersembahyangtidakbolehdiserang...
Dilarangmengerahkanak-kanakdibawahumur 15 tahununtuktujuanangkatantentera. <br />Penggunaansenjataapi yang bolehmenyebabka...
Penggunaansalahsatu emblem (lambang) yang disahkandalamKonvensyen Geneva untukmenipupihakmusuhataumenggunakancorakpenipuan...
PROTOKOL TAMBAHAN II - 1977<br />MENGHURAIKAN PERLINDUNGAN DIBERIKAN KEPADA MANGSA YANG TERTANGKAP DALAM KONFLIK BERSENJAT...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

UUKA

3,817 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

UUKA

 1. 1. Undang-UndangKemanusiaanAntarabangsa<br />KONVENSYEN GENEVA<br />
 2. 2. APA ITU UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA<br />Menurut ICRC, UUKA menetapkanmereka yang sakitdansegera, samaadaorangawamataupejuang, tanpamengiradipihak yang manaperludirawattanpasebarangkelewatandantidakbolehdidiskriminasikan.<br />Pihak-pihak yang terlibatdalamkonflikituperlupadasetiapmasamenghormatidanmelindungikakitangan , kenderaandankemudahanperubatandanmemberikanbantuan yang diperlukanmereka.<br />2<br />
 3. 3. UUKA dikenalisebagai :<br />Undang-undangPerang<br />Undang-undangKonflikBersejata<br />* undang-undangmemberikanperlindungansewajarnyakepadamangsa yang tidakberdaya.<br />3<br />
 4. 4. Umumnya<br />Melindungimangsaperangterutamaorangawamdantentera yang terlibatdalampeperangan.<br />Peraturan yang menghadkanpeperangan.<br />194 negaraterlibat<br />4<br />
 5. 5. Matlamat<br />Mengelakkankemusnahan yang terukakibatpeperangan.<br />Undang-undangkemanusiaansedunia.<br />Tindakansewajarnyapada yang ingkar.<br />5<br />
 6. 6. SejarahBermulanya…<br />PeperangandiSolferino (Itali)<br />Tentera Franco-Sardinian vs. Tentera Austria.<br />Mengakibatkankrisiskebulurandanmenyebabkanhampir 9,000 pendudukmenjadipelarian.<br />Henry Dunant pencetus idea.<br />25 Ogos 1863 - satupersidangandiadakandi Geneva<br />6<br />
 7. 7. Tujuanmeningkatkanbantuandantahapkeselamatanpembantuperubatandimedanpeperangan.<br />PersidanganAntarabangsaPalangMerahdanBulanSabitMerah.<br />Namunperjanjianinihanyadapatbertahanseketikasahaja.<br />7<br />
 8. 8. PeperangandiEropahmasihmeletus.<br />Pada 1949 – perjanjianinidikajisemuladaniadibekukansementara.<br />Walaubagaimanapun, iamemberipengalamankepadaparadelagasiuntukmengadakanperjanjianseterusnya.<br />8<br />
 9. 9. KONVENSYEN GENEVA PERTAMA 1864<br />Melindungimereka yang tidakterlibatdalampeperangandidaratan.<br />Dihormatidandilindungitanpadiskriminasijantina, bangsa, kewarganegaraan, agama, fahamanpolitikdanaspek-aspek lain. <br />Tidakbolehdibunuh, dimusnah, diseksaatauuntuktujuaneksperimenbiologikal.<br />Menerimarawatan yang mencukupi. <br />9<br />
 10. 10. Dilindungdaripadadirompakdanjangkitanpenyakit.<br />Semuapartiterlibatdalamkonflikmestimencaridanmengumpulmereka yang sakitdancederaselepaspeperangandanmemberimaklumatkepadaPusatAgensiMenjejakJawatankuasaAntarabangsaPalangMerah (ICRC). <br />10<br />
 11. 11. <ul><li>Organisasi lain yang diberikuasadalammemberirawatansecarasaksama, kerajaan yang berkecualidanpenduduktempatanbolehdipanggiluntukmemberiperkhidmatankemanusiaankepadamereka yang sakitdancedera</li></ul>11<br />
 12. 12. KONVENSYEN GENEVA KEDUA 1907<br />Melindungiaskar-askar yang cederadansakitketikadiataskapalataudilaut.<br />Mewajibkanpihak yang terlibatdalampeperanganmencari, mengumpuldanmerawatmereka yang cedera, sakitdanterkaramdilaut. <br />Pegawai agama, perubatandan hospital yang berkhidmatdiataskapalperangharusdihormatidandilindungi. <br />12<br />
 13. 13. <ul><li>Kapal hospital tidakbolehdigunakanuntuktujuanketenteraan. Iatidakbolehdiserangatauditahan.
 14. 14. Pengangkutan air berkecualitermasukkapalsaudagardankapalpesiarbolehmengumpuldanmerawatmereka yang cedera, askitdanterkaram. Tidakbolehditangkapselagikekalberkecuali. </li></ul>13<br />
 15. 15. Pegawaiperubatankapal hospital tidakbolehditangkap, namunmereka yang cedera, sakitdanterkarambolehditahansebagaitahananperangdengansyaratmemindahkantahanandenganselamatdankapalperangtersebutmestimempunyaikemudahanperubatan.<br />14<br />
 16. 16. KONVENSYEN GENEVA KETIGA 1929<br />Tahananperangmestidilayandenganbaik, disediakantempatkediaman yang sempurnadanmenerimabekalanpakaian yang mencukupisertarawatan yang memadai.,<br />15<br />
 17. 17. <ul><li>Tahananperangdibenarkanuntukberhubungdenganahlikeluargadanmenerimabungkusanbantuan.
 18. 18. Tahananperangtidakbolehdiseksaataudigunakanuntuktujuaneksperimenperubatandanpatutdiberiperlindungandaripadatindakanganas, celaan, hina.</li></ul>16<br />
 19. 19. Tahananperangwanitamestidilayandenganbaikatassoaljantina.<br />Penahantidakbolehbertindaksecaradiskriminasikeatastahananperangdariaspek agama, bangsa, kewarganegaraan, fahamanpolitikdan lain-lain kriteria.<br />17<br />
 20. 20. Tahananperangmestiditempatkanditempat yang bersihdanterlindung, danmenerimamakanan, pakaiandanrawatanperubatan yang perluuntukmengekalkankesihatan. <br />Tahanantertaklukdibawahundang-undangpenahandanbolehdihadapkemahkamahpenahan. Penahanmestibersifatadil, saksamadanmembelatahanandengancekap. <br />18<br />
 21. 21. <ul><li>Tahananperang yang sakittenatmestidihantarbalikdengansegera.
 22. 22. Semuatahananperangharusdibebaskandandihantarbalikdengansegerasejurusselepastamatpeperangan, jikadiminta)</li></ul>19<br />
 23. 23. KONVENSYEN GENEVA KEEMPAT 1949<br />Melindungiorangawam yang beradadalamlingkungankonflikbersenjatadanpengganas<br /><ul><li>Keselamatan, penghormatan, hak-hakkeluarga, kelaziman agama, gayahidupdanadatresamorangawammestidihormati.
 24. 24. Orangawamtidakbolehdibuangnegeriataudikurung - kecualiketikaperintahberkurungataskeselatamanmereka. </li></ul>20<br />
 25. 25. Orangawammestidilindungidaripadapembunuhan, penyeksaanataukekejamandansebarangdiskriminasidariaspek agama, bangsa, politikdankewarganegaraan.<br />Merekatidakbolehdipaksadalamhukumanberkumpulanataupembuangannegeri. <br />Rompakan, pembalasan, pemusnahanhartabendadanpenangkapanorangawamadalahdilarang. <br />21<br />
 26. 26. Perlindungankepadakanak-kanak yang terpisahdiutamakan. <br />Bekalanperubatan yang digunakanolehahli-ahli agama dibenarkanuntukdialihkandandihantar. <br />Orangawamtidakbolehdipaksauntukmelakukankerja-kerjaberkaitandenganketenteraanuntukpihakpenjajah. <br />22<br />
 27. 27. Merekamestidibayardenganupah yang munasabahuntuksebarangkerja yang diberikankepadanya. <br />Pegawaiumumdibenarkanuntukmeneruskankerjamereka. undang-undangkawasan yang dijajahtetapdikuatkuasakankecualimerekamengemukakanperaturankeselamatanmereka<br />23<br />
 28. 28. Pihakpenjajahmestimembekalkanmakanandanperuabtandanmengekalkankemudahanperubatandankesihatanawamuntukkeperluanpenduduk. <br />Jikatidakdapatdilakukan, merekaperlumendapatanbantuanpenghantarandaripadaorganisasikemanusiaanberkecualiseperti ICRC. <br />24<br />
 29. 29. Hospital danzon-zonkeselamatanmestidiwujudkanuntukmereka yang cedera, sakitdanorangtua, kanak-kanakbawahumur 15 tahundanibu yang mengandung. <br />Orangkurunganmestimenerimamakanan, pakaiandanrawatanperubatan yang mencukupisertaperlindungandaripadarisikopeperangan. <br />25<br />
 30. 30. Kanak-kanak, wanitahamil, ibu yang membawabayidankanak-kanak, mereka yang cederadansakitdan yang telah lama dikurungkanmestidilepaskandengansecepatmungkin. <br />26<br />
 31. 31. PROTOKOL TAMBAHAN 1 - 1977<br />MELUNASKAN PERLINDUNGAN KEPADA PENDUDUK AWAM, ASKAR-ASKAR DAN PEKERJA-PEKERJA PERUBATAN AWAM DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARABANGSA<br />* melarangseranganberbutatuli yang dilakukankepadapendudukawamdanpemusnahansumbermakanan, air danbahan-bahan yang lain untukhidup. <br />27<br />
 32. 32. Empangan-empangan, benteng-benteng, stesenpemancarannuklear, objek-objekbersejarahdantempatbersembahyangtidakbolehdiserang. <br />Perlindungankhasdiberikankepadawanita, kanak-kanakdanpegawaiperubatanawamdan had perlindungankepadawartawandispesifikasikan.<br />28<br />
 33. 33. Dilarangmengerahkanak-kanakdibawahumur 15 tahununtuktujuanangkatantentera. <br />Penggunaansenjataapi yang bolehmenyebabkankecederaan yang melampaudanpenderitaan yang tidakperlusertakemusnahanalamsekitar yang berpanjanganadalahdilarang. <br />29<br />
 34. 34. Penggunaansalahsatu emblem (lambang) yang disahkandalamKonvensyen Geneva untukmenipupihakmusuhataumenggunakancorakpenipuan yang lain dikenalisebagaijenayahperang.<br />30<br />
 35. 35. PROTOKOL TAMBAHAN II - 1977<br />MENGHURAIKAN PERLINDUNGAN DIBERIKAN KEPADA MANGSA YANG TERTANGKAP DALAM KONFLIK BERSENJATA DALAMAN YANG BERISIKO TINGGI SEPERTI PERANG SAUDARA – TIDAK TERMASUK RUSUHAN, DEMONSTRASI ATAU KEGANASAN.<br />31<br />
 36. 36. Individu yang ditahansemasakonflikbersenjatamestidilayandenganbaikseperti yang disyaratkandalamKonvensyen Geneva. <br />Individu yang tidakterlibatsecaralangsungatauberhentiterlibatdalampermusuhanpatutdiberikanpenghormatan. ProtokolII melarangkeganasanataskehidupan, kesihatan, fizikalatau mental seseorangindividu. Kanak-kanakmestidipindahkanketempat yang selamatjikaperludandisatukansemuladenganahlikeluarganya. <br />32<br />
 37. 37. Serangantidakbolehdibuatataspendudukawamdanobjek-objek yang mustahakbagipendudukuntukterushidupsepertitanamansistempembuanganatausumberminuman air, objek-objekbersejarahdantempatbersembahyang. <br />Iamenambahkanperlindungankepadamereka yang cedera, sakitdan yang terkaramsertapegawai-pegawaiperubatandanahli-ahli agama. <br />33<br />
 38. 38. Organisasibantuansaksamaseperti ICRC adalahdibenarkanuntukmeneruskanperkhidmatankemanusiaannya.<br />Sumberrujukan :<br />http://www.scribd.com/doc/2882461/UUKA<br />http://www.scribd.com/doc/15652855/Undangundang-antarabangsa<br />34<br />
 39. 39. Lambang<br />35<br />

×