Bai mo dau - Bai Tap ve dap nguoi

303 views

Published on

Phan mo dau ve bai tap ve dap nguoi - Gioi thieu so bo ve dap nguoi.
Cac van de co ban trong dap nguoi

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
303
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • {}
 • Bai mo dau - Bai Tap ve dap nguoi

  1. 1. C«ng nghÖ dËp nguéi M«n häc tù chän CHUYÊN NGÀNH: CHẾ TẠO MÁY, SƯ PHẠM KỸ THUẬT CƠ KHÍ. Giảng viên: Trần Anh Đức Bộ môn: Công nghệ vật liệu 1
  2. 2. Bµi më ®Çu Tài liệu tham khảo 1. Công nghệ dập nguội, tác giả: Tôn Yên, nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật. 2. Sổ tay dập nguội, nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật. 2
  3. 3. Bµi më ®Çu Bµi më ®Çu 1. §Æc ®iÓm cña c«ng nghÖ dËp nguéi - ChÕ t¹o c¸c chi tiÕt cã h×nh d¹ng phøc t¹p. - S¶n phÈm cã thÓ dïng ®­îc ngay kh«ng cÇn ph¶i gia c«ng c¾t gät, ®é cøng v÷ng cao. - TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. - N¨ng suÊt cao, cã kh¶ n¨ng c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸. 3 - Kh«ng cÇn c«ng nh©n cã tr×nh ®é
  4. 4. Bµi më ®Çu 2. Ph©n lo¹i c¸c nguyªn c«ng dËp nguéi. DËp nguéi gåm c¸c nguyªn c«ng sau - DËp c¾t - Uèn. - DËp vuèt. - T¹o h×nh. - Ðp ch¶y. 4
  5. 5. Bµi më ®Çu 3. KiÓm tra vËt liÖu KiÓm tra vËt liÖu gåm c¸c môc sau. - KiÓm tra bÒ mÆt. - ThÝ nghiÖm c«ng nghÖ: Thö c¾t, thö Ðp lón, thö uèn. - ThÝ nghiÖm c¬ häc: Giíi h¹n bÒn, ®é d·n dµi t­¬ng ®èi, øng suÊt c¾t. - Tæ chøc tÕ vi kim lo¹i. - KiÓm tra thµnh phÇn ho¸ häc 5
  6. 6. Bµi më ®Çu Gåm c¸c thÝ nghiÖm sau. + Thö c¾t: C¾t vßng trßn chu vi 100 mm (d=31,8 mm). §o lùc c¾t. + Thö uèn: ChØ dïng víi vËt liÖu chiÒu dµy ®Õn 6 mm. 6
  7. 7. Bµi më ®Çu - Thö uèn gËp: Sau khi uèn yªu cÇu kh«ng cã vÕt d¹n, nøt, gÉy. 7
  8. 8. Bµi më ®Çu - Thö uèn bÎ 2 phÝa: Sè lÇn bÎ øng víi tõng lo¹i vËt liÖu. Sau khi uèn yªu cÇu kh«ng cã vÕt d¹n, nøt, gÉy hoÆc bong thµnh líp. 8
  9. 9. Bµi më ®Çu - Thö Ðp lón: kiÓm tra khi vËt liÖu dïng ®Ó dËp vuèt. chØ dïng víi vËt liÖu ®Õn 2 mm. ChiÒu s©u lón ®­îc quy ®Þnh cho tõng lo¹i vËt liÖu. 9
  10. 10. Bµi më ®Çu - Thö Ðp lón: kiÓm tra khi vËt liÖu dïng ®Ó dËp vuèt. chØ dïng víi vËt liÖu ®Õn 2 mm. ChiÒu s©u lón ®­îc quy ®Þnh cho tõng lo¹i vËt liÖu. 9

  ×