Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Attachments 2012 05_1

564 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Attachments 2012 05_1

 1. 1. Ä үð èéã òóë ã óóð үã ñýýð òîäîð õîéëÆèã ìý ä: ........?ñîã ìèä:..........?
 2. 2. Æèã ìýäÇ àë õóó õîéðã îÕîâäîãÇ îðèë ã îäîî¯íýí÷ á óñ
 3. 3. ñîã ìèäÀæèë ÷ õè÷ ýý íã үéÕ ºäºë ìºð ÷Ç îð èë ã îäîî үíý í÷
 4. 4. Ç àë õóó ÷ àíàð ûí õîð óð øã èéí òóõàé íý ã ý í ý õòý é òàíèë öàöã ààÿ!Óòã ûã ø үòý æ àíõààð àë òàé óíøààð àé!
 5. 5. ßäóóð àë á îë çàë õóóð ñíû øàí Õ ºäºë ìºð ÷ õè÷ ýý íã ү é ¸ ñíû ý ñðý ã øèíæ í¸ çàë õóó õîéð ã îçàí þ ì. Ýíý ÷ àíàð í¸ õ ү íèé õèéæ á ү òýý õ, õ ºäºë ìºð ë ºõ äóðõ ү ñë èéã á óóð óóë æ, õ ү íèé àç æàð ã àë ûí äàéñàí í¸ á îë äîã . ñà íàð õè÷ ýý ë ñóð ë àã à á óñàä îë îí àæë ààñ õîéø ñóóæ ,á èåèéí àìð ûã õàð æ , á ү õ ç ү éë ýý á óñäààð õèéë ã ý õèéãìýð èéäý ã á îë òýð í¸ çàë õóó õîéð ã î çàí ÷ àíàð ûí èë ðý ë .Ç àë õóóð àõ í¸ õ ү í ººð èéã ºº ìý õ ý ë æ á óé àð ÷ ààã ү é çàí , ñàë àíçàäã àé , äóð çîð ã îîð îî çàíøñàíû ã àé ìºí. à ý â÷ õ ү í ººð èéí çîð èã òý â÷ ýýð , ºìíºº òà⸠ñàí ÷ èãçîð èë ã îîð çàë õóóã àð èë ã àæ ÷ àäíà.
 6. 6. 1 .Õýëíèé óòãà Ýõèéí ñý äý â á îë îí ã îë ñàíààã îë æ îéð îë öîî á à ý ñðý ã óòã àòàé ç ү éð ö ý ö ý í ү ã îë íî óó!
 7. 7. Ñý äý â: Ç àë õóó çàíã èéí õîð óð øã èéí òóõàé.Ãîë ñàíàà: Ç àë õóóð àõ í¸ õ ү í ººð èéã ºº õóóð ÷ ìý õ ý ë æ á óé õ ýðý ã á ºã ººä ý íý í¸ õ¿ íèé àç æàð ã àë ûí äàéñàí þ ì. Îéðîëöîî óòãàòàé ç ү éð öý öý í ү ã: -Áàã à çàë õóóã ààñ èõ çàë õóó -Ç àë õóóã èéí ã ýð ò òү ë ýý ã ү é Ç àë ã èäã èéí ã ýð ò õîîë ã ү é -Ç àë õóóã ààñ á èø çàâàã äàõ¸ ìàõ ÷ àìàéã äàà...- Íàð íû ã ýðý ë õóð ö á îë үү ë ã ү é á îë íý í ñàéí Íàñíû á àã àä ýð äý ì ñóð àõàä çàë õóóã ү é á îë äààí÷ ñàéí… ã ý õ ìý ò Ý ñ ã óòãàòàé ç ү éð öý öý í ү ã: ðý -Àæèë õèéæ õ ү í á îë äîã À ð äàâæ õ ү ë ý ã á îë äîã -Ãàð õºäºë á ºë àì òîñäîíî… ã ý õ ìý ò
 8. 8. 2.Õ ýë íè é á¿ òýö Ýõèéí ý õë ý ë õ ý ñý ã .................? ã îë õ ý ñý ã .....................? òºã ñã ºë õ ý ñý ã ................?
 9. 9.  Ýõë ý ë õ ý ñý ã : Ç àë õóó ÷ àíàð ã ý æ þ óã õý ë ý õ òàë ààð ºã үү ë ñý í ý õíèé öîã öîë á îð á óþ ó äîã îë ìºð . Ãîë õ ý ñý ã : Ç àë õóó çàí ÿìàð øèíæ үү äýýð èë ýð äý ã òóõàé ºã үү ë ñý í 2äàõ¸ öîã öîë á îð á óþ ó äîã îë ìºð . ñ ºã ñã ºë õ ý ñý ã : Õ ү í ººðºº çîð èã òý â÷ ýýð ã àð ã àæ çîð èë ã îäîî ү íý í÷ á àéæ ÷ àäâàë çàë õóóð àë ү ã ү é á îë íî ã ý ñý í óòã àòàé ñүү ë ÷ èéí äîã îë ìºð á óþ ó 3 äàõ¸ öîã öîë á îð .
 10. 10. 3.Õ ý ë íèé õóâèð ã àë Ýõèéí ã îë ñàíààã àë äàã äóóë àõã ү éã ýý ð 2-3 ºã үү ë á ýð ò á àã òààæ õóð ààæ á è÷ íý үү !
 11. 11.  Ç àë õóó çàí í¸ õ¿ íèé õ ºäºë ìºð ë ºõ õ¿ ñë èéã á óóð óóë äàã á ºã ººä á èåèéí àìð ûã õàéæ á ¿ õ ç¿ éë èéã á óñäààð õèéë ã ý õèéã ìýð èéäý ã á îë òýð í¸ çàë õóó çàíã èéí èë ðý ë . à ý â÷ õí çîð èã òý â÷ ýýð ã àð ã àæ çîð èë ã îäîî ¿ íý í÷ á àéæ ÷ àäâàë çàë õóóð àë ¿ ã ¿ é á îë íî.
 12. 12. 4.Õ ý ë íèé ñî¸ ë Õ ýðý â ÷ àìä, ý ñâý ë ÷ èíèé îéð äîòíû õ¿ íä çàë õóó çàí ÷ àíàð á àéäàã á îë õ ýð õ ý í ÿàæ çàñàõ âý ?
 13. 13. Ç àë õóó ç àíã èéí Õ ºäºë ìºð ÷ ç àí õîð óð øèã ÷ àíàð ûí à÷ òóñ1. __________ 1.____________2. __________ 2.____________3. __________ 3.____________4. __________ 4.____________
 14. 14. Ýõ ýý ñ ººð òºº õàìã èéí èõòààë àã äñàí ºã ¿ ¿ ë á ýð èéã ñîíã îí àâ÷ òàéë á àð ë àíà óó!
 15. 15. à ýð èéí äààë ã àâàð :“ Íàð íû ã ýðý ë õóð ö á îë ¿ ¿ ë ã ¿ é á îë íý í ñàéíÍàñíû á àã àä ýð äý ì ñóð àõàä ç àë õóóã ¿ é á îë äààí÷ ñàéí” ñý äâýýð 50-60 ¿ ã òý é õ¿ ¿ ð íý ìæ á è÷ íý ¿ ¿ !
 16. 16. Àíõààð àë òà⸠ñàíòà á ¿ õ ý íä á àÿð ë àë àà.

×