Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geef het leven door !

534 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Geef het leven door !

  1. 1. vu. Jan Rachels, Huidevettersstraat 58, 1000 BrusselHandicap International:wij herstellen levensHandicap International is een internationale niet-gouvernementele or-ganisatie die zich inzet voor mensen met een handicap in het zuiden, endat in 60 verschillende landen. Het bekendst is onze strijd tegen land-mijnen en clustermunitie: al bijna 30 jaar helpen we slachtoffers en lob-byen we voor een mijnenvrije wereld. Daarvoor kregen we in 1997, alsmedeoprichter van de Internationale Campagne tegen Landmijnen(ICBL), de Nobelprijs voor de Vrede.Handicap International biedt mensen met een handicap meer dan al-leen loophulp en kinesitherapie. Een prothese betekent niet veel als depersoon uitgesloten blijft van het sociale leven. In de voorbije jaren heeftonze organisatie het actieterrein gevoelig uitgebreid. Zo helpen we men-sen met een handicap om werk te vinden en zorgen we ervoor dat kin-deren met een handicap toch naar school kunnen. We doen veelinspanningen om handicaps te voorkomen bij moeder en kind: we ver-beteren de omstandigheden bij bevallingen en we sporen handicapsbij baby’s en jonge kinderen zo snel mogelijk op, zodat zij meteen dejuiste behandeling krijgen. Wij schieten ook te hulp bij noodsituaties © G. Turine – Haïti 2010zoals in de ontheemdenkampen in Oost-Congo en na de zware aardbe- OOK ALS JE ER NIETving in Haïti. MEER BENT, KAN JE NOG MEER BETEKENENPreventie, revalidatie en re-integratie, dat zijn onze sleutelwoorden. DAN JE DENKT. Neem een goed doel op in Indien u meer wenst te weten te komen over Handicap International je testament en vergroot de erfenis en de mogelijkheden om onze organisatie in uw testament op te van wie je dierbaar is. nemen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Nicole Luyckx. Dit kan via mail (Nicole.luyckx@handicap.be) of telefonisch op het nummer 02/233.01.02. © J. Vink, Magnum – Cambodge 2008 Handicap International Spastraat 67 1000 Brussel Tel : +32 2 280 16 01 Fax : +32 2 230 60 30 www.handicap-international.be
  2. 2. Hoe geven? Het beschikbaar deel Wenst u een stukje van uw vermogen aan een maat- Als u geen erfgenaam met een voorbehouden erfdeel schappelijke organisatie na te laten, dan schrijft u best hebt, hebt u het recht het geheel of een deel van uw ver- een testament. mogen over te maken of te schenken aan een stichting of Er bestaan drie soorten testamenten: vereniging. Schenkt u aan een stichting of vereniging in 1. Het eigenhandig testament: u schrijft dit zelf. de vorm van een duolegaat, dan kunnen uw andere erf- 2. Het notarieel testament: de notaris stelt dit op voor u. genamen overigens flink wat successierechten besparen. 3. Het internationaal testament: wordt in samenwerking met Meer info hierover vindt u op www.testament.be. de notaris opgesteld. Dit is aangewezen in een internatio- nale context.We denken liever niet aan de dag dat we er niet meer zul- Het bepaald goed of de bepaalde som die u in uw testament na- Voordeel met professioneel advieslen zijn. En toch is het zinvol om dat wel te doen. Door het laat aan een persoon of een organisatie wordt ook ‘legaat’ ge- noemd. Ook hiervan bestaan er drie soorten: Uw notaris is de aangewezen persoon om u te adviserenopstellen van een testament komt uw geld terecht bij wie en te helpen bij het opstellen van uw testament. Hij kanu belangrijk vindt. En het kan ook een geruststellend idee 1.Een bijzonder legaat: de erfgenaam krijgt een welbe- een notarieel testament voor u opstellen of kan uw ei-zijn te weten dat alles goed geregeld is en dat u goed over paalde som geld of een precies omschreven goed, zoals genhandig testament in bewaring nemen of laten regi-de verdeling van uw bezittingen heeft nagedacht. bijvoorbeeld een huis, alle juwelen, een schilderij, ... streren.Naast familie en vrienden kunt u ook een goed doel opne-men in uw testament. Zo geeft u uw nalatenschap een bij- 2.Een legaat ten algemene titel: de erflater legateert een ge-zondere bestemming die bij uw persoonlijkheid past. En deelte of een percentage van zijn goederen, bijvoorbeelddoet u iets blijvends voor een betere en mooiere wereld. een vierde van de goederen, alle roerende of alle onroe- Testament.be rende goederen, de helft van de onroerende goederen, ... Voor het eerst wordt in België een campagne door zoveel ver- 3.Een algemeen legaat: één of meer personen erven de al- schillende organisaties, instanties en instellingen gedragen. gemeenheid van goederen die u bij uw overlijden nalaat. Allen met hetzelfde doel: u ertoe aanzetten om via een stukje Dit impliceert niet dat die personen ook alle goederen van van uw erfenis de generaties na u een gezonde, milieu- of de nalatenschap effectief ontvangen. Zij ontvangen enkel diervriendelijke, welvarende of cultuurminnende leefwereld de rest van de nalatenschap waarover u niet op een an- te bieden, zowel in het Zuiden als bij ons. dere wijze (via een bijzonder legaat of via een legaat ten algemene titel) heeft beschikt. Vooraleer u ook werkelijk uw testament in die zin opmaakt, moet dit goed overwogen worden. Daarom nodigen we u uit om langs te gaan bij uw notaris om advies in te winnen of - Het voorbehouden deel waarom niet- datgene neer te leggen wat u al zolang uit- Afgezien van het voorbehouden of “reservatair” erfdeel dat stelde... aan echtgenoot, kinderen, of in bepaalde gevallen aan ou- ders toekomt en waaraan een testament geen afbreuk kan doen, blijft er steeds een beschikbaar deel over. Dat deel van uw nalatenschap kan u vrij geven aan wie dan ook.

×