Financieel verslag 2007-2008

470 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
470
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Financieel verslag 2007-2008

  1. 1. HANDICAP INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2007 Kosten Financieel verslag 2007Het jaar 2006 werd afgesloten met een tekort van bijna€ 400.000. Daarom werden in 2007 maatregelen getroffen omde financiële toestand te herstellen. We waren ons er wel van Realisatie programma’s 78 % Fondsenwerving 13 %bewust dat ook het jaar 2007 met een deficiet zou worden Pleitbezorging en sensibilisatie 3%afgesloten. Na aanleg van een provisie bedroeg het tekort Algemene diensten 3%inderdaad bijna € 373.400. Dit werd aangezuiverd met eigen Financiële lasten 2%kapitaal van de vereniging. Dat bedroeg na afsluiting € 2,25 Uitzonderlijke lasten 1%miljoen, voldoende om van een gezonde balans te kunnenblijven spreken.De belangrijkste algemene trends op financieel gebied waren de volgende:Ten eerste stegen de kosten voor fondsenwerving. Het was namelijknodig om bepaalde investeringen te doen die de vorige jaren waren uit- Opbrengstengesteld. Op deze investeringen hebben we in 2007 nog geen nettowinstkunnen boeken. Anderzijds was er wel vooruitgang op het gebied van debrutowinsten op de fondsenwervingsacties die de afdeling Communicatieheeft georganiseerd. Deze zijn namelijk gestegen van 3,1 miljoen in 2006tot 3,7 miljoen in 2007. Maar deze stijging compenseert de verhogingvan de kosten tot nu toe nog niet, met een lager nettoresultaat als gevolg.Ook andere factoren hebben de resultaten beïnvloed, zoals de stijgingvan de financiële lasten die gekoppeld zijn aan de grote schommelingenop de valutamarkt (in het bijzonder de wisselkoers USD/euro) en de aan-zienlijke provisie die werd aangelegd om occasionele verliezen te dek-ken. We legden deze provisie deels aan uit voorzorg, maar ook vanwegehet grote aantal externe controles op de financiën van onze organisatie:16 in totaal voor 2007.Desalniettemin waren er in 2007 positieve tekens die erop lijken te wijzendat de maatregelen die we in de loop van het jaar hebben getroffen hun Eigen middelen 32 %effect beginnen te hebben. We zijn er meer bepaald in geslaagd om de Ontwikkelingssamenwerking 30 %algemene onkosten gelinkt aan de zetel in Brussel onder controle te Nationale organisaties (EU) 13 %houden. Vergeleken met 2006 zijn deze zelfs gedaald. Europese Unie 11 % Verenigde Naties 6%Op het terrein hebben we onze projecten dan weer kunnen uitbreiden, Privé-financieringen 6%hetgeen uiteraard gepaard ging met meer uitgaven, dus ook een hoger Nationale organisaties (buiten EU) 2%budget. Zo hebben we bijvoorbeeld in Angola projecten overgenomen vande Franse sectie van Handicap International en zijn de ontwikkelingspro-jecten in Congo uitgebreid. Ten slotte willen we de aandacht vestigen opde bescheiden maar beloftevolle start van de noodhulpacties. Op het eindevan het jaar werd 32.000 gespendeerd aan het project in Noord-Kivu.Kortom, 2007 was een overgangsjaar dat met een aanzienlijk tekort werdafgesloten. We blijven dus voorzichtig en zuinig in 2008 en 2009 om hetfinanciële herstel dat op gang lijkt te komen op het goede spoor te houden.28
  2. 2. Kosten (in ) 2006 2007Realisatie programma’s 12 458 304,41 12 850 901,60Uitvoering programma’s 10 799 372,24 11 234 300,03Verkennende missies 11 040,20 2 491,89Uitrusting en investeringen 1 095 928,86 1 115 315,57Verplaatsingen, communicatie en werkingskosten 1 699 744,78 1 673 513,35Materiaal en verbruiksgoederen 435 353,95 423 393,52Transport 85 905,14 47 041,87Lokaal personeel en expats 5 364 109,07 5 297 717,23Vorming, preventie en lokale opleiding 766 587,78 987 558,04Ondersteuning partners en individuen 530 649,53 830 484,18Opvolging en evaluatie programma’s 219 227,42 205 559,59Steun aan acties HI Frankrijk (tsunami) 473 791,09 597 609,17Andere programmakosten 117 034,42 53 615,62Ondersteuning programma’s 1 658 932,17 1 616 601,57Technische bijstand 890 810,55 852 654,54Gespecialiseerde diensten 768 121,62 763 947,03Pleitbezorging en sensibilisatie 434 763,02 564 017,30Fondsenwerving 1 299 349,16 2 155 866,81Werving en beheer van schenkingen en meter- en peterprogramma 1 146 881,82 1 848 266,00Communicatie & evenementen 152 467,34 307 600,81Algemene diensten 593 891,92 528 395,69Uitzonderlijke lasten 180 115,81 141 132,13Financiële lasten 37 781,48 294 245,90Totaal kosten 15 004 205,80 16 534 559,43Opbrengsten (in ) 2006 2007Overheidsfinanciering 9 639 127,16 10 098 098,02Internationale organisaties 2 893 003,63 2 805 406,46Europese Unie 2 033 502,80 1 843 025,90Verenigde Naties 859 500,83 962 380,56Nationale organisaties 6 746 123,53 7 292 691,56DGOS (Actieplan) 3 702 277,27 3 915 837,75Belgische Ontwikkelingssamenwerking 695 880,21 991 000,71Binnen de Europese Unie 2 046 492,74 2 093 586,17Buiten de Europese Unie 301 473,31 292 266,93Privé-financieringen 614 553,64 965 858,51Eigen middelen 3 866 397,70 4 609 424,34Opbrengsten fondsenwerving 2 756 856,26 3 225 026,11Legaten & successies 263 254,45 416 376,26Verkoop & dienstverlening 102 768,18 72 645,46Sponsoring 20 494,20 31 983,00Andere (Consortium) 723 024,61 863 393,51Overige bedrijfsopbrengsten 178 389,72 145 916,50Subsidies 31 663,29 37 247,30Kosten verhaald op derden 72 000,24 28 797,39Andere diverse opbrengsten 74 726,19 79 871,81Financiële middelen 141 062,10 261 034,96Financiële opbrengsten 106 668,84 105 271,64Omrekeningsverschillen 34 393,26 155 763,32Uitzonderlijke middelen 165 784,29 80 829,25Totaal opbrengsten 14 605 314,61 16 161 161,58RESULTAAT -398 891,19 -373 397,85 29
  3. 3. HANDICAP INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2007Verdeling van het eigen vermogen Financiële transparantie We hebben bijzondere aandacht voor het goede beheer van deVan elke 100 die in 2007 aan onze organi- fondsen die ons ter beschikking werden gesteld. Alle rekeningensatie werd geschonken, ging meer dan 78 van de vereniging worden gecontroleerd door een commissaris dienaar de uitvoering van de programmas. De door de Algemene Vergadering werd aange-steld. Het kantoor Bos- 13 die werd uitgegeven aan communicatie saert, Moreau, Samon & C°, bedrijfsrevisoren, verzorgt de auditen fondsenwerving heeft meer dan 22,60 van de jaarrekeningen. Bijna 75% van de institutionele financie-inkomsten opgeleverd. Bijna 3 werd besteed ringen wordt overigens specifiek gecontroleerd, op last van deaan onze politieke actie tegen het gebruik geldschieters. De Algemene Vergadering keurde de rekeningen goedvan landmijnen wereldwijd en aan onze voor- op 23 juni 2006. Door deze controles en onze strenge interne pro-lichtingscampagne over ontwikkelingslanden cedures kunnen we garanderen dat de ons ter beschikking gesteldein België. Het resterende bedrag is besteed middelen optimaal worden beheerd.aan de werkingskosten van onze organisatie. Uw recht op informatie Handicap International is een actief lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) en houdt zich aan de deonto- logische code van de VEF, waarin ook het recht op informatie is op- genomen. De donateurs, sympathisanten en personeelsleden worden automatisch op de hoogte gehouden van het gebruik van de ontvangen fondsen. Daarvoor dient deze samenvatting van het jaarverslag. U hebt bovendien altijd het recht om ons om aanvul- lende informatie te vragen: I uitgebreid jaarverslag I kostenanalyse van de winst- en verliesrekening I commentaar op de doelstellingen van de organisatie per kosten- post, met name voor de fondsenwerving I het rapport van de bedrijfsauditor Realisatie 78 % I de loonspanning (verhouding tussen het laagste en het hoogste Communicatie en fondsenwerving 13 % brutosalaris) Werkingskosten 6% I de afschrijvingstabel Pleitbezorging en voorlichtingscampagne 3% Deze documenten kunt u verkrijgen door te bellen naar 02 280 16 01 of door ons een bericht te sturen via post of e-mail. Ze kunnen eveneens worden geraadpleegd op de zetel van Handicap Interna- tional, Spastraat 67, 1000 Brussel. www.vef-aerf.beUitgaven per type project Revalidatie 58 % Landmijnen 22 % Preventie 10 % Integratie 8% Rechten 2%30
  4. 4. JAARVERSLAG 2007 HANDICAP INTERNATIONALFinanciële resultatenop 31 december 2007 Activa (in ) 2006 2007 Immateriële vaste activa 42 163,15 29 975,13 Materiële vaste activa 279 983,80 263 940,91 Andere financiële vaste activa 56 215,44 60 593,24 Totaal vaste activa 378 362,39 354 509,28 Schuldvorderingen 3 404 116,49 2 762 040,30 Handelsvorderingen 202 028,04 482 886,41 Overlopende rekeningen 13 357,01 Geldschieters 3 086 299,47 2 215 824,00 Andere schuldvorderingen 115 788,98 49 972,88 Voorraden 7 631,33 Regularisatierekeningen 410 069,43 384 450,57 Beschikbare waarden 4 088 665,68 5 877 648,87 Totaal vlottende activa 7 902 851,60 9 031 771,07 TOTAAL ACTIVA 8 281 213,99 9 386 280,35 Passiva (in ) 2006 2007 Eigen middelen 2 978 264,15 2 579 372,96 Resultaat boekjaar -398 891,19 -373.397,85 Totaal eigen middelen 2 579 372,96 2 205 975,11 Totaal provisies 184 252,40 270 367,92 Langetermijnschulden 33 565,96 0,00 Kortetermijnschulden 2 301 281,90 4 558 547,15 Geldschieters 956 416,10 2 278 963,49 Fiscale en sociale schulden 254 387,32 296 883,38 Leveranciers en andere rekeningen 1 090 478,48 1 982 700,28 Regularisatierekeningen 3 182 740,77 2 351 390,17 Totaal schulden 5 517 588,63 6 909 937,32 TOTAAL PASSIVA 8 281 213,99 9 386 280,35 Evolutie van lasten, inkomsten & resultaten (in ) 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 -2 000 000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 31
  5. 5. HANDICAP INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2007 GeldschietersINTERNATIONALE OPENBARE INSTELLINGENDe Europese Commissie Vlaams ministerie van Werk, OnderwijsDirectoraat-generaal Humanitaire Hulp en Vorming (België)van de Europese Commissie (ECHO) Provincie Limburg (België)Dienst voor Samenwerking EuropeAid Ministerie van Buitenlandse Zaken van DuitslandDe Verenigde NatiesWereldgezondheidsorganisatie (WHO) Organisaties buiten de Europese UnieBureau van de Verenigde Naties voor Agentschap voor Internationalede Coördinatie van Humanitaire Zaken Ontwikkeling van de Verenigde Staten(UNOCHA) (USAID)Ontwikkelingsfonds van de Verenigde Ministerie van Buitenlandse Zaken FINANCIERING VAN ANDERE SECTIESNaties (UNDP) van Zwitserland (Directie Onwikkeling VAN HANDICAP INTERNATIONALVredesmacht van de Verenigde Naties en Samenwerking SDC)voor de Democratische Republiek Congo Ambassades van Japan in Cambodja In 2007 heeft Handicap International(MONUC) en Angola Frankrijk financieel bijgedragen omKinderfonds van de Verenigde Naties Internationaal Agentschap voor projecten in Angola te steunen.(UNICEF) Ontwikkeling van Canada (CIDA) Ministerie van Buitenlandse Zaken Een reeks projecten wordt gezamen- van Australië (Ausaid) lijk uitgevoerd met Handicap Interna-NATIONALE OPENBARE INSTELLINGEN Buitenlandse Zaken en Internationale tional Luxemburg. Het gaat over de Handel Canada volgende projecten:Directie-Generaal Ontwikkelingssamen- Ministerie van Buitenlandse Zakenwerking (DGOS) van Noorwegen Ministerie van Sociale Zaken in Cambodja Preventie van handicaps bijMinisterie van Buitenlandse Zaken van (MOSALVY) noodhulp in Bouaké, Ivoorkust.België IRSEM (Instituut voor socio-professionele re-integratie van ex-militairen Steun geven aan de ontwikkeling vanOrganisaties binnen de Europese Unie (IRSEM/Angola)) een gemeenschapsgerichte en inte-Afdeling Internationale Relaties van de grale benadering van de revalidatieFranstalige Gemeenschap van België (DRI) van personen met een handicap inMinisterie van Buitenlandse Zaken PRIVÉ SCHENKERS Cuba.van het Groothertogdom Luxemburg (NGOS EN STICHTINGEN)Ministerie van Buitenlandse Zaken De ontwikkeling van de capaciteitenvan Nederland CORDAID (Nederland) van personen met een handicap inDepartement voor Internationale Internationale Campagne voor Cambodja ondersteunen.Ontwikkeling van het Verenigd Koninkrijk het Verbod op Landmijnen (ICBL)(DFID) SUEZ Stichting De gemeenschapsdiensten voorMinisterie van Buitenlandse zaken Stichting Luce Grivat kinderen met een handicap versterkenvan Ierland (Irish Aid) Stichting Gertrude Hirzel in Lhassa, autonome regio Tibet.Ministerie van Buitenlandse Zaken Stichting Georg Krausvan Finland (FINNIDA) Children for a Better World Association Programma voor bijstand aan mensenZweeds Agentschap voor Internationale (Duitsland / Vietnam) met een handicap in de provincieSamenwerking (SIDA) Canadian Auto Workers Union Vientiane (Laos) - gemeenschapsge-Ambassade van België in de Global Road Safety Partnership richte revalidatie.Democratische Republiek Congo Stichting VluchtelingAmbassade van Frankrijk in Angola Belgische Nationale Loterij Het opzetten van een dwarslaesie-Ambassade van Frankrijk in de MEKO afdeling in Hô Chi Minh-city:Democratische Republiek Congo (Service Stichting Lord Michelham of Hellingly verzorging en van ruggenmergletselsde Cooperation et dAction Culturelle) Hearts of Gold in Cambodja en revalidatie (Vietnam).32

×