Financieel Rapport 2009

727 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
727
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Financieel Rapport 2009

  1. 1. FINANCIEEL VERSLAG ROGER_BELGIË. Wout heeft een motorisch probleem en heeft een speciale stoel nodig. Die stoel is wel praktisch, maar heel laag. Daardoor kan hij in de klas niet aan dezelfde tafel zitten als zijn vriendjes. Ge- lukkig heeft Wout een creatieve grootvader, Roger Van Criekinge. Roger heeft de stoel een aangepaste mobiele structuur gegeven. Daarmee bewees hij Wout een grote dienst want die kan zich nu echt tussen zijn klasgenootjes zetten om 04 samen te spelen. Roger kreeg voor zijn construc- tie de designprijs van de wedstrijd Kus voor een klus 2009.
  2. 2. BEDRIJFSKOSTEN_Sinds 2003 en met uitzondering van 2005 boekte HandicapInternational elk jaar een tekort. De organisatie trof de nodigemaatregelen om haar financiële situatie recht te trekken enontwikkelde een strategie om in 2009 terug te keren naar eenevenwicht. Het voorbije jaar was dan ook cruciaal voor devereniging. Vandaag kunnen we bijzonder tevreden zijn,aangezien we die doelstellingen ruimschoots overtroffenhebben. Handicap International boekt namelijk een winst van€ 401.200.Financieel verslag_2009 Realisatie programma’s 80 %Deze positieve balans is het resultaat van de maatregelen die we de voor- Fondsenwerving 11 %bije jaren troffen, en dan hebben we het vooral over kostenbeheersing. Westabiliseerden de loonmassa van de zetel van Handicap International in Beleidsbeïnvloeding en sensibilisering 4%Brussel en bespaarden op de uitgaven van de verschillende departementen. Algemene diensten 3%Bovendien streefden we naar meer financiële zichtbaarheid via een omka-dering en een strikte opvolging van de budgetten. Werkingskosten 2%Globaal bedroegen de inkomsten € 19.980.014,77, wat de organisatie instaat stelde haar activiteiten voort te zetten. Handicap International kon€ 19.578.815,25 aanwenden, voornamelijk voor de realisatie van de pro-gramma’s, politieke acties en opleidingen in sensibiliseren (in totaal 84 %).De overige 16 % werd besteed aan fondsenwerving, algemene diensten endiverse kosten. BRONNEN VAN INKOMSTEN_Onze vereniging wordt voor 71 % gefinancierd door institutionele fondsen,afkomstig van nationale samenwerkingsagentschappen zoals de Belgischeontwikkelingssamenwerking (DGOS), supranationale organen zoals de Euro-pese Unie of de Verenigde Naties, stichtingen of ondernemingen. Onze eigenmiddelen (29 %) zijn voornamelijk afkomstig van fondsenwerving bij Belgischeprivéschenkers, legaten, merchandising of fondsenwervingevenementenzoals Solidanza.De voorgaande jaren wezen we erop dat we meer privéfondsen moetenwerven om de groei van onze programma’s te kunnen volgen. Met een net-toresultaat van € 5.373.699,10 heeft het departement Communicatie diedoelstelling ruimschoots behaald. Uiteraard moet die vaststelling gerelati-veerd worden, want we moeten rekening houden met de algemene groeivan Handicap International en de inflatie. Toch kunnen we spreken van eensucces.De organisatie formuleerde ook de behoefte om de financiële en logistiekeprocedures meer te standaardiseren en meer werk te maken van de oplei-ding van de teams. Daarom werd in de tweede helft van het jaar een semi-narie georganiseerd voor de opleiding van vijftien leden van de ondersteunendeteams belast met administratie, boekhouding, financieel beheer en de logis- Eigen middelen 29 %tiek van onze programma’s. De opleiding was een uitstekende gelegenheid Belgischeom onze procedures grondig te analyseren, wat borg moet staan voor een ontwikkelingssamenwerking 29 %gezond beheer van onze operaties. Europese Unie 17 % NationaleAlle voornoemde positieve aspecten moeten echter met enige behoed- ontwikkelingssamenwerking 16 %zaamheid worden geïnterpreteerd: de economische crisis die in 2010 nog binnen de EU (België uitgezonderd)lang niet geweken is, noopt ons tot voorzichtigheid. De financiële situatie van Privé-financieringen 5%de organisatie verbetert wel, maar blijft fragiel. Handicap International moet (stichtingen, bedrijven…)het aandeel van de eigen middelen verhogen om over een comfortabele Nationalebewegingsmarge en een sterkere solvabiliteit te beschikken om eventuele ontwikkelingsamenwerkingtegenslagen het hoofd te kunnen bieden. Nadat we het financiële evenwicht buiten de EU 3%van de organisatie hebben hersteld, wordt dat onze uitdaging voor de ko- Verenigde Naties 1%mende jaren.30 |
  3. 3. BEDRIJFSKOSTEN_ (in €) 2008 2009Realisatie programma’s 13 845 036,39 15 697 881,28Uitvoering programma’s 12 226 580,47 14 082 549,26Verkenningsmissies 0 17 580,40Uitrusting en investeringen 1 171 858,13 1 139 396,17Verplaatsingen, communicatie en werkingskosten 1 922 678,08 1 954 443,79Materiaal en verbruiksgoederen 528 457,82 544 154,09Transport 97 218,59 59 107,67Lokaal en internationaal personeel 5 972 385,37 6 393 296,31Vorming, preventie en plaatselijke opleidingen 888 663,68 1 192 770,06Steun aan individuele partners 864 637,67 1 777 835,11Opvolging en evaluatie van de programma’s 155 346,44 164 403,67Steun aan de acties van HIF (Tsunami) 592 609,00 590 000,00Andere programmakosten 32 725,69 249 561,99Ondersteuning programma’s 1 618 455,92 1 615 332,02Technische bijstand 743 005,79 751 857Gespecialiseerde diensten 875 450,13 863 475Beleidsbeïnvloeding en sensibilisatie 757 634,22 878 368,56Fondsenwerving 2 157 063,04 2 076 851,10Werving en beheer van de giften en peterschappen 1 811 103,86 1 633 550,76Communicatie en evenementen 345 959,19 443 300,34Algemene diensten 678 202,12 532.238,47Uitzonderlijke kosten 517 050,43 307 126,31Financiële kosten 336 923,68 86 349,33Totale uitgaven 18 291 909,89 19 578 815,05BRONNEN VAN INKOMSTEN_ (in €) 2008 2009Inkomsten van overheden 11 510 039,76 13 200 845,85Internationale organisaties 3 571 009,30 3 648 048,93Europese Unie 3 078 759,23 3 439 518,07Verenigde Naties 492 250,07 208 530,86Nationale instellingen 7 939 030,46 9 552 796,92DGOS (Actieplan) 3 657 736,31 4 514 000,03Belgische ontwikkelingssamenwerking en andere 1 072 756,65 1 296 642,24Binnen de Europese Unie 2 297 006,95 3 103 337,77Buiten de Europese Unie 911 530,55 638 816,88Privé-financieringen 1 010 394,06 1 048 866,09Eigen middelen 4 913 748,08 5 373 699,10Inkomsten uit fondsenwerving 3 670 282,84 3 748 707,83Erfenissen en legaten 232 880,7 571 141,72Verkoop en dienstverlening 25 265,17 1 032,00Sponsoring 14 800 15 250,00Andere (Consortium) 970 519,37 1 037 567,55Overige bedrijfsopbrengsten 169 967,43 110 230,90Subsidies 38 868,21 41 672,75Kosten verhaald op derden 16 914,77 14 486,31Andere diverse opbrengsten 114 184,45 54 071,84Financiële bronnen van inkomsten 273 559,68 161 440,32Financiële producten 80 592,82 51 185,05Winst op wisselkoers 192 966,86 110 255,27Uitzonderlijke inkomsten 241 546,14 84 932,51Totaal inkomsten 18 119 255,15 19 980 014,77 RESULTAAT_ -172 654,74 401 200
  4. 4. UITGAVEN PER THEMA Gezondheid van moeder en kind 7 %Steun aan verenigingen 8 % Verkeersveiligheid 7 %Revalidatiecentra 5 % Inclusief onderwijs 5 % Sociaal-economische integratie 11 % Acties die gelinkt zijn aan de tsunami 7 % Noodhulp 1 % Ontmijning en aanverwante acties 16 % Gemeenschapsgerichte revalidatie 25 %Financiële transparantie worden automatisch op de hoogte gehouden van het gebruik vanWe hebben bijzondere aandacht voor het goede beheer van de de ontvangen sommen. Daarvoor dient dit jaarverslag. U hebt bo-fondsen die ons ter beschikking worden gesteld. Alle rekeningen vendien altijd het recht om ons aanvullende informatie te vragen:van de vereniging worden ter controle voorgelegd aan een revisorbenoemd door de algemene vergadering. Het kantoor Bossaert, I een kostenanalyse van de winst- en verliesrekeningMoreau, Saman bvba, bedrijfsrevisoren, controleert de jaarreke- I uitleg over wat de organisatie verstaat onder de verschillendeningen. De uitgaven voor onze projecten worden ook regelmatig kostenposten, fondsenwerving in het bijzonderspecifiek gecontroleerd in opdracht van de geldschieters. De alge- I het verslag van de bedrijfsrevisormene vergadering keurde de rekeningen goed op 23 juni 2010. I de loonspanning (verhouding tussen het laagste en het hoogsteDankzij al deze externe controles, plus de strikte interne proce- brutosalaris)dures en controles, kunnen we garanderen dat de ons ter be- I de afschrijvingstabelschikking staande middelen optimaal worden beheerd. Deze documenten kunt u verkrijgen via de post of e-mail of door te bellen naar 02 280 16 01. Ze kunnen eveneens geraadpleegd worden op de zetel van Handicap International, Spastraat 67, 1000 Brussel. www.vef-aerf.beUw recht op informatieHandicap International is een actief lid van de Vereniging voor Op onze website vindt u ook informatie over ons charter, de statu-Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) en onderschrijft de deontolo- ten van Handicap International en een lijst met de leden van degische code van de VEF waarin ook het recht op informatie is op- Raad van Bestuur.genomen. De donateurs, sympathisanten en personeelsleden www.handicap-international.be32 | JAARVERSLAG 2009 | HANDICAP INTERNATIONAL
  5. 5. FINANCIËLE BALANS_op 31 december 2008 ACTIVA_ (in €) 2008 2009Immateriële vaste activa 9 414,36 276,35Materiële vaste activa 243 962,75 208 008,17Gebouwen en inrichting 213 028,66 190 646,13Inboedel en materiaal 30 934,09 17 362,04Andere financiële vaste activa 67 526,12 57 578,66Totaal vaste activa 320 903,23 265 863,18Vorderingen 2 551 446,10 2 991 428,70Handelsvorderingen 34 466,18 28 901,43Tegoeden 0,00 0,00Geldschieters 2 381 964,67 2 770 989,00Andere vorderingen 135 015,25 191 538,27Voorraden 6 607,92 10 023,70Overlopende rekeningen 467 658,38 260 318,67Liquide middelen 3 606 583,54 2 541 012,54Aandelen en winstbewijzen 114 686,60 80 868,60Rekeningen bij financiële instelllingen 3 103 708,81 2 150 042,65Kasvoorraden 377 370,03 295 615,41Totaal vlottende activa 10 818,10 14 485,88Totaal activa 6 632 295,94 5 802 783,61 TOTAL ACTIVA 6 953 199,17 6 068 646,79 PASSIVA_ (in €) 2008 2009Eigen middelen 2 205 975,11 2 033 320,36Resultaat boekjaar -172 654,74 401 199,52Totaal eigen middelen 2 033 320,37 2 434 519,88Voorzieningen voor kosten 0,00 150 000,00Voorzieningen voor risico’s 238 772,00 361 674,09Voorzieningen voor geschillen 11 500,00 900,00Totaal voorzieningen 250 272,00 512 574,09Langetermijnschulden 0,00 0,00Kortetermijnschulden 3 394 426,17 2 942 484,68Geldschieters 2 168 131,84 1 345 709,56Fiscale schulden en schulden met betrekking tot sociale lasten 184 140,91 323 876,84Leveranciers en gerelateerde facturen 1 042 153,42 1 272 898,28Overlopende rekeningen 1 275 180,63 179 068,14Totaal schulden 4 669 606,80 3 121 552,82 TOTAL PASSIVA 6 953 199,17 6 068 646,79
  6. 6. GELDSCHIETERSINTERNATIONALE OPENBARE INSTELLINGEN Organisaties buiten de Europese Unie FINANCIËRING DOOR Agentschap van de Samenwerking in ANDERE SECTIESDe Europese Unie Japan (JICA) VAN HANDICAP INTERNATIONALBureau voor humanitaire hulpverlening Agentschap voor Internationalevan de Europese Unie (ECHO) Ontwikkeling van de Verenigde Staten De sectie Handicap InternationalDienst voor Samenwerking EuropeAid (USAID) Luxemburg heeft financieel Ambassade van Canada in China bijgedragen tot volgende projectenDe Verenigde Naties (Canada Fund)Ontwikkelingsfonds van de Australisch Agentschap voor Het versterken van onze actiesVerenigde Naties (UNDP) Internationale Ontwikkeling (Ausaid) voor personen met een handicapKinderfonds van de Verenigde Naties Internationaal Agentschap voor in Burundi(UNICEF) Ontwikkeling van Canada (CIDA) Steun geven aan de ontwikkeling Kanton Bazel (Zwitserland) van een gemeenschapsgerichte Ministerie van Buitenlandse Zaken en integrale benadering van deNATIONALE OPENBARE INSTELLINGEN van Noorwegen revalidatie van personen met een Ministerie van Sociale Zaken in Cambodja handicap in CubaDirectie-Generaal (MOSVY) Happy Child: preventie vanOntwikkelingssamenwerking (DGOS) Zwitsers Agentschap voor Ontwikkeling handicaps in Siem Reap en Takeo"Programma" en "Spoedhulp, en Samenwerking (Cambodja)Rehabilitatie en Voedselhulp" Preventie van verkeersongevallen (Cambodja)Ministerie van Buitenlandse Zaken PRIVÉ SCHENKERS De ontwikkeling van de capaciteitenvan België (NGOS EN STICHTINGEN) van personen met een handicap in"Conflictpreventie" Cambodja ondersteunen Amicale des Francophones au Vietnam De gemeenschapsdiensten voor kin-Organisaties binnen de Europese Unie (AFV) deren met een handicap versterkenAmbassade van Frankrijk in de ANOVA in Lhassa, autonome regio TibetDemocratische Republiek Congo Artsen Zonder Grenzen Frankrijk (AZG F) Steun aan KORDAmbassade van Nederland in de Belgische Nationale Loterij (Kurdish Organization for theDemocratische Volksrepubliek Korea Big Lottery Fund (BIG) Rehabilitation of the Disabled - Irak)Ambassade van het Verenigd Koninkrijk Business British Group in Vietnam (BBGV) Inclusief onderwijs in D.R. Congoin Democratische Volksrepubliek Korea Canadian Auto Workers Union Het opzetten van een dwarslesie-Belgische Ontwikkelingssamenwerking Chaîne du Bonheur afdeling in Hô Chi Minh-city:Agentschap (BTC) Children for a Better World Association verzorging en van ruggenmergletselsBrussels Hoofdstedelijk Gewest (CBW) en revalidatie (Vietnam)Departement voor Internationale Diana Princess of Wales Memorial Fund Safe Roads for Better LifeOntwikkeling van het Verenigd Koninkrijk Enfants du Monde - Droits de lHomme (Vietnam)(DFID) (EMDH)Ministerie van Buitenlandse zaken Global Road Safety Partnership (GRSP)van Ierland (Irish Aid) Half Marahon CommitteeMinisterie van Buitenlandse Zaken Internationale Campagne voor het Verbodvan Finland (FINNIDA) op Landmijnen (ICBL)Ministerie van Buitenlandse Zaken Martin Iversenvan Nederland (BUZA) Olympus KeymedMinisterie van Buitenlandse Zaken Partnerships for Community DevelopmentGroothertogdom Luxemburg (PCD)Oostenrijks Agentschap voor Ontwikkeling Rotary Club van Hong Kong Noord en(ADA) ShangaïProvincie Limburg (België) Sanofi AventisSpaans Agentschap voor Internationale Stichting Gertrude HirzelOntwikkelingssamenwerking (AECID) Stichting Luce GrivatStad Brussel, Gelijke Kansen Vlaamse Vereniging voor ObstetrieStad Luxemburg, Gelijke Kansen en Gynaecologie (VVOG)Stad ParijsVlaams ministeries van Werk,Onderwijs en Vorming (België)Wallonië-Brussel-Internationaal (WBI)Zweeds Agentschap voor InternationaleSamenwerking (SIDA)Zwitsers Agentschap voor Ontwikkelingen samenwerking (Cosude)

×