Zaverecny ukol

243 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
243
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zaverecny ukol

  1. 1. Porovnání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) MŠ Jihomoravské náměstí s Rámcovým vzdělávacím programem předškolní výchovy (RVP PV) Argumentace: Vybrané téma je součástí mé seminární práce v předmětu Kurikulumpředškolního vzdělávání, kde se jako budoucí absolventka programu Učitelství pro mateřské školy učím orientovat v dokumentech vedených mateřskou školou. Vybrala jsem si tedy porovnávání ŠVP s RVP, protože pro mé budoucí povolání předškolního pedagoga byla velkým přínosem. Kromě těchto dokumentů jsem pracovala ještě s literaturou, která mi osvětlovala některé nejasné pasáže RVP PV. Původní seminární práce je rozsahem zhruba dvakrát delší, protože porovnávám ne jeden, ale dva ŠVP. Anotace: Text dopodrobna rozebírá jednotlivé kapitoly školního vzdělávacího programu mateřské školy Jihomoravské náměstí a zkoumá zda jsou nebo nejsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem předškolní výchovy. Autorka se zaměřuje nejen na obsahovou, ale i na vizuální a stylistickou stránku dokumentu. V závěru shrnuje klíčové informace, které ovlivnily výsledek porovnávání. Klíčová slova: ŠVP, RVP PV, MŠ Jihomoravské náměstí, kompetence, kapitoly, předškolní vzdělávání Hned na první straně se lze dočíst, že ŠVP byl vypracován na dobu 4 let. Je členěn dodeseti kapitol, přičemž některé jako např. kapitola 1 a 3 by mohly být shrnuty v jednu.V první kapitole, která obsahuje název, motto a cílovou skupinu se objevuje: Název:„Společně objevujeme svět“ a není jasné , zda jde o název školky neb název samotnéhoprogramu. Součást první kapitoly je také podnadpis Vize a obsah tohoto článku by se dalzařadit do představy o budoucím směřování MŠ, zároveň mi tu však chybí, co je třebav chodu školky změnit a co se moc nedaří. Cílová skupina by podle RVP PV měla patřit doOrganizace vzdělávání (kapitola 5.), přesto je z neznámého důvodu umístěna v kapitole první. Druhá kapitola obsahuje identifikační údaje, které jsou podivně vizuálně upravené.Zvláštní je, že V předchozí části v odstavci s vizí školy je uvedeno: „Chceme být členyAsociace daltonských škol...“, a v identifikačních údajích již mají zapsáno: „...je členemAsociace českých daltonských škol...“ Zdá se jako by si autorka trochu protiřečila. Jinak tatokapitola obsahuje všechny informace, které obsahovat má.
  2. 2. Charakteristika školy je poměrně rozsáhlá (přesahuje jednu stranu textu) a obsahujeněkolik nadbytečných informací. V popisu okolí zmiňuje bytovou zástavbu, ale také to, že sev bytové zástavbě stále pokračuje. Dále velmi podrobně popisuje rekonstrukci budovy MŠ,což by také šlo zkrátit. Poslední věta „V každém ročním plánu se zaměřujeme na to, co jižbylo dosaženo a na úkoly pro další rok,“ mi připadá nadbytečná. Kapitola 4. Filosofie školy a její cíle svým obsahem odpovídá Charakteristicevzdělávacího programu jak je uvedeno v RVP PV, ale stejný název má i jedna z kapitol tohotoŠVP. Navíc obsahuje fráze, které by měly patřit spíše do vize než do filozofie: chceme...,budeme... apod., takže se od vize téměř neliší. Jsou zde však i správné formulace jako např.„Dítě je pro nás partnerem..., budeme mu oporou...“ Podnadpis pro 5. kapitolu jsou Cíle školy a prostředky práce školy a je uvedeno, žetyto cíle vychází z cílů rámcových, chápu to jedy jako kompetence. Tyto základní cíle jsouuvedeny jen tři, ale zahrnují všech pět elementárních kompetencí, ke kterým má být dítěvedeno, proto se zdají v pořádku. každý rámcový cíl má ještě jeden až dva cíle školy a k nimvypsané prostředky, jak tyto cíle bude škola naplňovat, což je v pořádku. Další podnadpis Metody a formy obsahuje jen jednu větu: „Volba vhodných metod aforem nám usnadní dosažení cíle naší výchovně vzdělávací práce.“ Nic více se zde nedočtemea navíc by tato část již měla patřit do Organizace vzdělávání, což je až následující kapitola. V páté kapitole se autorka zmiňuje o charakteru tříd, ale jen velmi stroze. Omezuje sena jejich výčet a věkovou kategorii dětí, které ji navštěvují. Chybí zde zcela formy práce abližší charakteristika jednotlivých tříd. Co do této kapitoly určitě nepatří, je režim dne adaltonské principy, dle kterých se MŠ snaží řídit a zmíněná je tu i role učitelky podle těchtoprincipů atd. Myslím, že by daltonský plán měl být zahrnut raději do přílohy, aby v ŠVPnezabíral tolik místa a jeho základní principy, kterými se školka řídí by tedy bohatě stačily jenjako výčet bodů. Zmínka o daltonských principech by navíc měla patřit až do příští kapitoly. Tato kapitola s názvem Charakteristika školního vzdělávacího programu. To, coobsahuje jsou však spíše informace patřící do kapitoly Obsah vzdělávání. Píše se zde totiž ozákladních pěti tematických bloků, které jsou uspořádány podle ročních období (pouze prvnítéma „Přicházíme k vám“ se zaměřuje na změnu pro děti, které po dlouhé době či úplněpoprvé přišly do MŠ na začátku školního roku). Tematické bloky se nezdají být využitelnékdykoli, protože úzce souvisejí s ročním a časovým obdobím. Zmínka, že tři předškolní třídypracují s daltonskými prvky a v ostatních se tato forma vzdělávání bude zavádět, by mělapatřit do předchozí kapitoly Organizace vzdělávání.
  3. 3. V 7. kapitole Podmínky vzdělávání je zahrnuto 5 podkapitol týkajících se věcnýchpodmínek, životosprávy, psychohygieny, organizačního chodu, řízení školy a spolupráces dalšími institucemi a s rodiči. Obsahuje zmínky toho, co je v pořádku, ale i toho, co se MŠsnaží vylepšit – je objektivní. Objevuje se zde výčet činností při spolupráci s různýmiinstitucemi a s rodiči, což se zde jeví jako informace navíc a stejně jako daltonské principy ityto informace by stačilo přesunout do příloh stejně jako akce školy. To, co bylo chybně zmíněno v kapitole Charakteristika školního vzdělávacíhoprogramu, je nyní správně zařazeno a podrobněji rozebráno v 8. kapitole Obsah vzdělávání.Pět tematických bloků je dál rozčleněno na podtémata a ke každému bloku je napsánorientační časový plán (počítá se, že každý blok bude trvat 2 měsíce). Z tohoto rozpisu takévyplývá, že všechny bloky jsou určeny pro celou školku. V další části této kapitoly jsourozebrány kompetence, které bude daný integrovaný blok rozvíjet, a to pro kterou věkovouskupinu (mladší/starší). A u každého bloku jsou stejným způsobem ještě podrobnějirozepsány cíle u podtémat. Na konci takto rozepsaného tematického bloku je seznam akcíškoly, v nichž se zřejmě výše uvedená podtémata objeví. Další součástí této obsáhlé kapitoly jsou Zásady práce ve třídě obsahující obecnépokyny pro učitelky, jak pracovat s dětmi. Mimo jiné obsahují nabídku nadstandardníchčinností, která je v tomto ŠVP zmíněna již potřetí. 10. kapitola Evaluace obsahuje všechny náležitosti, které obsahovat má – tedy předměta cíl evaluace, její metody a prostředky a kriteria hodnocení a to učitelek a provozníchzaměstnanců. Chybí mi tu však kriteria pro hodnocení ředitelky. Dále je zde zmínka opedagogické diagnostice podle evidenčního listu dítěte, záznamu o pozorování aindividuálního plánu dítěte. Nechybí tu ani časový plán, v němž se hodnocení uskutečňují,případně rozdělení odpovědnosti pedagogů. Na konci ŠVP nechybí datum vydání (který je i na začátku) a podpis autorky – paníředitelky. Podle všeho celý ŠVP vypracovávala sama bez spolupráce ostatních učitelek(žádnou zmínku o spolupodílení se na vypracování ŠVP jsem zde nenašla), což nenív pořádku. Shrnutí: Ačkoli je v tomto ŠVP snaha o přehledné členění kapitol, je velmi obtížné sev něm orientovat, nejen z důvodu rozsahu, který dalece přesahuje doporučený počet stran, aletaké z důvodu obsahu jednotlivých kapitol. Mnohé nadpisy neodpovídají informacím, kterév nich nalezneme a spousta informací , které by měly být pohromadě, jsou rozházenyv různých kapitolách. Prvním předpokladem pro funkční chod tříd mají být heterogenní třídy,
  4. 4. což tato MŠ nesplňuje. Jednoznačně se tedy dá usoudit, že tento ŠVP nekoresponduje s RVPPV. Zdroje:[1] Rámcový vzdělávací program [online], aktualizace 15. 12. 2009, [cit. 5. 1. 2013], MŠMT.Dostupné z: < http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani > Hodnocení: - směrodatný dokument pro zvolenou práci - aktuální - oficiálně platný - snadno dostupný - nutný pro mé budoucí zaměstnání[2] Školní vzdělávací program [online], aktualizace 8. 8. 2011, [cit. 5. 1. 2013], MŠJihomoravské náměstí. Dostupné z: < http://www.msjihomor5.cz/msjihomor5/skolvzdeprog.html> Hodnocení: - objekt mého zkoumání (příklad, jak ŠVP nezpracovávat)[3] OPRAVILOVÁ, E., GEBHARTOVÁ, V.: Rok v mateřské škole; učebnice propedagogické obory. Praha, Portál, 2003. ISBN 80-7178-847-3 Hodnocení: - obsahuje teoretické i praktické poznatky v mém oboru - přehledný - čtivý - součást doporučené četby k dané problematice - aktuální, vychází z nového RVP PV[4] PRŮCHA, J.: Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 2. aktualizované vyd. Praha:Portál, 2004, 144 s. ISBN 80-7178-977-1. Hodnocení: - vysvětluje změny v předškolním vzdělávání a důvody těchto změn - upozorňuje na nedostatky nového pojetí vzdělávání - obsahuje informace navíc, vhodné pro mé další studium - odkazuje na mnoho dalších zdrojů – je důvěryhodný - objektivní
  5. 5. Příloha: Myšlenková mapa

×