ArgumentaceTéma Keltské peníze a jejich nálezy jsem si vybrala, protoţe studuji historii a období Keltůmne velmi zajímá. J...
nejefektivnější cestou k dobrému obchodu bylo začít razit vlastní mince.    Předlohou pro první keltské peníze byly sta...
století před naším letopočtem. Mince zde byly přímo vyráběny a razil se na ně specifickýobraz koně (typ Roseldorf).    ...
²)HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. 3. uprav. vyd. Praha: Baronet, 1995, 277 s.ISBN 80-858-9047-X.1) kniha obsah...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Závěrečný úkol KPI

315 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
315
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

 1. 1. ArgumentaceTéma Keltské peníze a jejich nálezy jsem si vybrala, protoţe studuji historii a období Keltůmne velmi zajímá. Jelikoţ jsem v podzimním semestru absolvovala předmět dějiny pravěku,kde bylo Keltům věnováno několik hodin, téma mi zapadá do kontextu s aktuálním studiem.Původně jsem chtěla psát o Keltech obecně, ale díky kurzu jsem se naučila, ţe přílišc širokétéma není to pravé, a tak jsem se rozhodla téma zúţit na Keltské peníze a jejich nálezy.Úvodem jsem ale napsala něco málo o Keltech, myslím, ţe je to dobré uvedení tématu.Doufám, ţe moje práce zaujme.Keltské peníze a jejich nálezy Keltové byli jedním z nejvýznamnějších národů nejen pro České země. Jejich nejzazšíkořeny sahají do poloviny prvního tisíciletí před naším letopočtem, kdy Keltové začaliExpandovat z oblasti severně od Alp postupně do západní, střední, a jiţní Evropy. Roku 386před naším letopočtem zpustošili Řím, coţ byl jejich nejspíše největší úspěch. KonecKeltských zlatých časů přišel společně s příjezdem Gaia Julia Caesara a jeho armády dostřední a západní Evropy. Jeden z mnoha přínosů Keltů je zaloţení mincovního systému vestřední Evropě.Obrázek 1. Keltská expanze v přenesení na státy dnešní Evropy V raném keltském období bylo uţíváno směnného obchodu. Směňoval se dobytek,potraviny nebo jiné potřebné materiály. Jako platidlo slouţili i otroci, kteří měli vysokouhodnotu hlavně ve středomořských oblastech. Pronikání Itálie a východní Evropy přinesloKeltům poznání výhod peněz. Postupně začali provozovat vlastní výrobní činnost a
 2. 2. nejefektivnější cestou k dobrému obchodu bylo začít razit vlastní mince. Předlohou pro první keltské peníze byly statéry Alexandra III. Makedonského, kteréKeltové začali razit v druhé polovině druhého století před naším letopočtem. Většinou byly zezlata, občas ze stříbra nebo potinu, a váţily kolem 8,4 g. Ryzost zlatých statérů byla většinouvelmi vysoká – aţ 97 %. Kaţdý keltský statér měl vyraţený obrazec, který obsahoval legendunad hlavou Pallas-Athény, a průměr 18–20 mm. Razily se i díly statérů a to třetinky, osminkya čtyřiadvacetinky. Postupně se však měnil původní vzhled statérů, mince uţ nebyly takpropracované, původně řecká jména se měnila na jména keltská. Keltské statéry z prvního století před naším letopočtem byly lidově nazývány duhovky.Název pochází z německého slova Regenbogenschüsselchen, coţ v překladu do češtinyznamená duhové mističky. Tohoto názvu se jim dostalo kvůli barevnému spektru, kterévytvářely po styku s vodou. Většinou byly nacházeny po prudkém dešti vyplavené na polích,kde se duhově leskly. Evropu prvního století před naším letopočtem můţeme rozdělit na západní a východníčást. Zatímco v západní části byly spíše raţeny duhovky, ve východní části se razily zlatémušle. Jedná se o mince vyrobené z kvalitního zlata s plastickým vyobrazením mušle. Pozdějise mušlovité statéry začaly razit i ze stříbra. Nejmladší keltské mince byly z 90 % stříbrné. Nejčastěji to byly mince typu Biatec, coţbylo patrně jméno keltského kníţete nebo vůdce. Jejich váha se pohybuje kolem 17 g. Bylynalezeny ale i mince s jinými jmény, například Maccius nebo Fariarix. Většina mincí typuBiatec byla nalezena v okolí Bratislavy. Zlato bylo lito do prohlubenin v hliněných destičkách, z čehoţ vznikla mince hrubéhotvaru. Ţeleznými razidly mince získala rub i líc, s obrazy zvířat, vůdců, bohů, nebo povozů.Raţba mincí je doloţená v oppidech Manching a Hradiště u Stradonic. Zde byly nalezenyhliněné destičky na odlévání mincí. Také ve vsi Tuchlovice na Novostrašecku byly objevenytyto destičky. Z podmokelské kroniky psané Antonínem Drachovským se dozvídáme oPodmokelském pokladu. 20. června 1771 na Rokycansku u vsi Podmokly objevil rolník JanKoch, řečený Janota, velké mnoţství kovových předmětů velikosti knoflíku. Nabytí všakpovaţoval za neúčelné, a tak je daroval dětem na hraní. I ostatní rolníci nasbírali pro dětitakřečené duhovky. Kolik mincí bylo celkem nalezeno píše Antonín Drachovský:,,Předpokládá se, ţe mezi nálezci mohlo několik stovek mincí zůstat, celkově se tedy početmincí v pokladu odhaduje na 7000 kusů. Jiný zdroj uvádí počet pouze 5000 kusů o ryzosti aţ986/1000 a váze 80 liber v ceně 76 000 zlatých konvenční měny, dle dalšího pak hmotnostpokladu byla 45,2 kg.“¹). Petr Hora-Horejš v knize Toulky českou minulostí uvádí, ţe bylonalezeno asi 4200 mincí, z toho kolem 3000 ve vykopaném bronzovém kotli, dalších 1200 senašlo v podmokelských domácnostech²). Podmokelský poklad obsahoval zlaté statéry zprvního století před naším letopočtem, mince s váhou třetinek a osminek statérů a stříbrnýnáramek. Zpráva o nálezu se však brzy roznesla mezi výše postavené a následně nechal kníţeKarel Egon z Füstenberga většinu pokladu roztavit na raţbu dukátů, zbylá část se nachází vinstitučních sbírkách. Roku 1887 byl v keltském oppidu Stradonice objeven poklad čítající asi 200 zlatých astříbrných mincí z prvního století před naším letopočtem. Objev rozpoutal sjezd hledačůpokladů, kteří oppidum pováţlivě poničili. Celkem ale nalezli kolem 100 000 artefaktů acenných předmětů. Ve městě Kopidlno u Jičína byl uskutečněn nález nejstarších keltských mincí raţenýchna našem území z druhého století před naším letopočtem. Mince nesou vyobrazení kance.Mnoho mincí se ale bohuţel nezachovalo. Významným nálezem v archeologickém nalezišti z doby laténské Němčicích nadHanou bylo nalezení 250 keltských stříbrných biatekových mincí z první poloviny prvního
 3. 3. století před naším letopočtem. Mince zde byly přímo vyráběny a razil se na ně specifickýobraz koně (typ Roseldorf). Ve 30. letech 20. století došlo k dalšímu nálezu duhovek ve Starém Kolíně. Ve dvouváčcích se zde našlo 340 mincí z prvního století před naším letopočtem. Z oblasti zahraničí byl poslední významný nález keltských mincí uskutečněn 27. června2012 na britském ostrově Jersey amatérskými hledači pokladů. Jedná se o nález asi 50 000mincí z prvního století před naším letopočtem.AnotaceText pojednává o keltských penězích a jejich nálezech. Je rozdělen do tří částí z nichţ první jenejkratší a popisuje ve velmi zredukované formě kdo jsou to Keltové. Druhá část se skládáz šesti odstavců a obsahuje informace o keltských penězích obecně. Z textu se dozvídáme oobdobí vzniku prvních keltských mincí, o jejich vzhledu, váze, sloţení a ryzosti. Dále oblastiraţby mincí a o vyraţených obrazcích na rubu a líci. Poslední část obsahuje také šest odstavcůz nichţ kaţdý pojednává o jiném nálezu mincí. Jsou v nich zmiňovány poklady objevenév Podmoklech, Stradonicích, Kopidlnu, Němčicích nad Hanou, Starém Kolíně a prozajímavost kolosální nález na ostrově Jersey.Klíčová slovaKeltové, mince, statéry, ryzost, duhovky, raţba, Podmokly, Stradonice, poklad, biatecPouţitá literatura¹),,Moře‘‘ zlata u potoka a stříbrný kočár neznámo kde. Listy z Rokycan. OV KSČM Rokycany 2012,roč. 14, s. 11-13.1) autory článku opravňuje jejich kvalifikace2) článek je důvěryhodný3) vydavatel článku má dobrou reputaci4) článek je v oblasti jazyka bezchybný5) téma je v článku pojato velmi detailněFILIP, Jan. Keltská civilizace a její dědictví. nové, rozš. vyd. [i.e.] 4. rozš. vyd. Praha:Academia, 1995, 259 s., [48] s. obrazových příloh. ISBN 8020005269.1) věhlasnost autora2) kniha je z vědeckého hlediska vysoce hodnocena3) knihu mi doporučil profesor z dějin pravěku4) v knize je dostatek informací5) z hlediska tématu je vydání knihy aktuálníDRDA, Petr a Alena RYBOVÁ. Keltové a Čechy. 2., rozš. vyd., v Academii vyd. 1.Praha: Academia, 1998, 196 s., [16] s. obr. příloh. ISBN 8020006583.1) vydání knihy je relativně aktuální2) knihu mi doporučil profesor z dějin pravěku3) v knize je dostatek informací4) v knize jsou velmi objektivní informace5) dobrá reputace vydavatele
 4. 4. ²)HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. 3. uprav. vyd. Praha: Baronet, 1995, 277 s.ISBN 80-858-9047-X.1) kniha obsahovala mnou hledané informace2) kniha je bezchybná v oblasti jazyka3) kniha je velmi populární4) kniha je aktuální5) kniha má výborné recenzeNěmčice nad Hanou: archeologické naleziště. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online].St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 2001, 19. 12. 2012 16:45 [cit. 2013-01-01].Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dice_nad_Hanou_(archeologick%C3%A9_nalezi%C5%A1t%C4%9B)1) stránka je přehledná2) stránka obsahuje relativně dostatek informací3) stránka byla nedávno aktualizována4) stránka obsahuje informace5) stránka obsahuje uţitečné ilustraceO počátcích dějin zemí českých: Gallové v Čechách a na Moravě. Český časopis historický. VPraze 1900, roč. 6, s. 1-14.1) článek je umístěn ve věhlasném časopise2) článek byl napsán věhlasnými autory3) článek obsahuje kvalitní informace4) článek hluboce pokrývá danou tématiku5) článek je z hlediska tématu aktuální

×