Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מה לא מלמדים אותנו בבית ספר ליזמות

138 views

Published on

הרצאת פתיחה
Google Campus for Moms - Demo Day

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מה לא מלמדים אותנו בבית ספר ליזמות

 1. 1. ‫מלמדים‬ ‫שלא‬ ‫הדברים‬ ‫ספר‬ ‫בבית‬ ‫אותנו‬ ‫ליזמות‬ ‫ליאור‬‫פרנקל‬ frnkl.co Google Campus For Moms
 2. 2. ‫רובוטיות‬ ‫אתן‬ ‫האם‬?
 3. 3. ‫כלשהי‬ ‫רצויה‬ ‫לתוצאה‬ ‫המביאות‬ ‫פעולות‬ ‫סדרת‬ ‫ם‬ ְ‫ית‬ ִ‫ר‬ֹ‫ו‬ּ‫ג‬ְ‫ל‬ַ‫א‬
 4. 4. 1.‫צוות‬ ‫תמצא‬ 2.‫תבנה‬MVP 3.‫כסף‬ ‫תגייס‬ 4.‫את‬ ‫תגדיל‬ ‫החברה‬ ‫תצליח‬! ‫יזם‬ ‫בתור‬ ‫להצלחה‬ ‫האלגוריתם‬
 5. 5. ‫שם‬ ‫התפספס‬ ‫מה‬?
 6. 6. ‫לבנות‬ ‫איך‬ ‫מוצר‬ ‫זה‬ ‫מה‬UX ‫לגייס‬ ‫איך‬ ‫משקיעים‬ Growth Hacking ‫עם‬ ‫לעבוד‬ ‫איך‬ ‫מפתחים‬ ‫יזמיות‬ ‫מלמדים‬ ‫מה‬? ‫לעשות‬ ‫איך‬ PIVOT
 7. 7. ‫את‬ ‫להרוג‬ ‫לא‬ ‫איך‬ ‫כשהן‬ ‫שלך‬ ‫השותפות‬ ‫אותך‬ ‫מטריפות‬ ‫להכין‬ ‫איך‬ ‫מצגת‬ ‫בוכה‬ ‫כשהתינוק‬ ‫להישבר‬ ‫לא‬ ‫איך‬ ‫כשקשה‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫איך‬ ‫דחייה‬ ‫לעשות‬ ‫איך‬ ‫דברים‬ ‫עשר‬ ‫אחת‬ ‫בבת‬ ‫אותנו‬ ‫מלמדים‬ ‫לא‬ ‫מה‬ ‫אבל‬?
 8. 8. ‫נכשלים‬ ‫מיזמים‬ ‫הרבה‬ ‫שבגללה‬ ‫הסמויה‬ ‫הסיבה‬
 9. 9. ‫יציב‬ ‫לא‬ ‫בסיס‬
 10. 10. ‫בראש‬ ‫לנו‬ ‫שעוברות‬ ‫מטעות‬ ‫מחשבות‬ ‫איתן‬ ‫להתמודד‬ ‫ואיך‬
 11. 11. ‫לבד‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫יכולה‬ ‫״אני‬!‫״‬ 1# ‫בך‬ ‫שיתמוך‬ ‫מישהו‬ ‫למצוא‬ ‫חייבת‬ ‫את‬. ‫לשותפות‬ ‫קשר‬ ‫בלי‬.
 12. 12. ‫יצליח‬ ‫הוא‬ ‫בעיתון‬ ‫שלי‬ ‫המיזם‬ ‫על‬ ‫יכתבו‬ ‫רק‬ ‫״אם‬!‫״‬ 2# ‫יביאו‬ ‫לא‬ ‫כמעט‬ ‫וטלוויזיה‬ ‫עיתון‬‫טראפיק‬/‫משתמשים‬- ‫קונסיסטנטי‬ ‫באופן‬ ‫המיזם‬ ‫את‬ ‫לשווק‬ ‫ללמוד‬ ‫צריכה‬ ‫את‬
 13. 13. ‫לגייס‬ ‫חייבת‬ ‫״אני‬6‫יצליח״‬ ‫שזה‬ ‫כדי‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫וחצי‬ 3# -‫היצירתיות‬ ‫את‬ ‫מגביר‬ ‫במשאבים‬ ‫מחסור‬ -‫עוזר‬ ‫במשאבים‬ ‫מחסור‬‫להתפקס‬‫שחשוב‬ ‫מה‬ ‫על‬ -‫מוקדם‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫ולמכור‬ ‫ערך‬ ‫להביא‬
 14. 14. ‫ברירה‬ ‫״אין‬,‫ספורט‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫חייבת‬ ‫אני‬/‫עצמי‬/‫זוגיות״‬ 4# -‫ספורט‬/‫מנוחה‬–‫מגיעים‬ ‫הטובים‬ ‫הרעיונות‬ ‫שם‬ -‫הזוגיות‬ ‫על‬ ‫תוותרי‬ ‫אם‬,‫כלום‬ ‫בלי‬ ‫תישארי‬ ‫בסוף‬ -‫עצמך‬ ‫על‬ ‫לוותר‬?‫זה‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫את‬ ‫בכלל‬ ‫למה‬ ‫אז‬?
 15. 15. ‫כלום‬ ‫מספיקה‬ ‫לא‬ ‫״אני‬!‫זמן‬ ‫שניים‬ ‫פי‬ ‫לוקח‬ ‫והכל‬!‫״‬ 5# -‫להשתיק‬‫נוטיפיקציות‬‫מיותרות‬ ‫וקבוצות‬ -‫מה‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫לעבוד‬‫ש״יזיז‬‫המחט״‬ ‫את‬)2X 5X 10x( -‫ל‬ ‫״חשוב״‬ ‫בין‬ ‫להבדיל‬-‫״דחוף״‬ -‫היום‬ ‫שיקרה‬ ‫חשוב‬ ‫הכי‬ ‫״מה‬ ‫להחליט‬ ‫יום‬ ‫כל‬?‫״‬
 16. 16. ‫יכעס‬ ‫שלי‬ ‫״הילד‬‫שאני‬‫מבלה‬ ‫לא‬‫איתו‬‫מספיק״‬ 6#
 17. 17. ‫ארבע‬ ‫של‬ ‫סיפורן‬‫נשים‬
 18. 18. ‫בכנות‬ ‫משהו‬ ‫לכן‬ ‫לומר‬ ‫יכול‬ ‫אני‬?
 19. 19. ‫אוהבות‬ ‫שאתן‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫תעשו‬ ‫אם‬- ‫עצמכן‬ ‫את‬ ‫תממשו‬ ‫אם‬- ‫תדעו‬ ‫אם‬–‫ניסיתן‬ ‫שלפחות‬- ‫בכן‬ ‫גאה‬ ‫יהיה‬ ‫שלכם‬ ‫הילד‬. ‫כמותכן‬ ‫להיות‬ ‫ירצה‬ ‫הוא‬. ‫אותו‬ ‫ללמד‬ ‫לחיים‬ ‫שיעורים‬ ‫הרבה‬ ‫לכן‬ ‫יהיו‬. ‫זה‬ ‫לכל‬ ‫ומעבר‬-
 20. 20. ‫לעצמכן‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫חייבות‬ ‫אתן‬
 21. 21. ‫ובהמשך‬ ‫היום‬ ‫בהצלחה‬ ‫ליאור‬‫פרנקל‬ frnkl.co

×