Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הדרכה למצביעי המדד החברתי - קיץ 2015

384 views

Published on

הדרכה להצבעה במדד החברתי, כפי שהועברה בסדנת ההכשרה במאי 2015

Published in: News & Politics
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

הדרכה למצביעי המדד החברתי - קיץ 2015

 1. 1. ‫התשע"ה‬ ‫קיץ‬ ‫כנס‬ ‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫מצביעי‬ ‫סדנת‬
 2. 2. :‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬ -‫ומטרותיו‬ ‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫מהו‬ -‫המדד‬ ‫על‬ ‫מצביע‬ ‫מי‬ -‫נולד‬ ‫מדד‬ ‫איך‬ -‫המדד‬ ‫על‬ ‫מצביעים‬ ‫איך‬ -‫להצבעה‬ ‫עזרים‬ -‫המדד‬ ‫ותוצאות‬ ‫המשמר‬ ‫עמדות‬ ‫פרסום‬ --‫אנטי‬ ‫לחקיקה‬ ‫וגורם‬ ‫לדמוקרטיה‬ ‫גרוע‬ ‫תירוץ‬ ‫הוא‬ ‫המדד‬ ‫האם‬ ?‫חברתית‬
 3. 3. -‫בהם‬ ‫ולדחוק‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫כלי‬ ‫לשמש‬ ‫חברתי‬ ‫יותר‬ ‫באופן‬ ‫להצביע‬ :‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫מטרות‬ -‫הכלכלית-חברתית‬ ‫החקיקה‬ ‫את‬ ‫לציבור‬ ‫להנגיש‬ ‫ביקורתית‬ ‫בעין‬ ‫עליה‬ ‫ולהביט‬ ‫בכנסת‬ ‫שמתרחשת‬
 4. 4. ‫חלקים‬ ‫משני‬ ‫מורכבת‬ ‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫הכנת‬ ‫הצעת‬ ‫לכל‬ ‫בנוגע‬ ‫החברתי‬ ‫המשמר‬ ‫עמדת‬ ‫את‬ ‫קובעים‬ ‫המדד‬ ‫מצביעי‬ ‫שחברת‬ ‫ביותר‬ ‫החברתית‬ ‫הדרך‬ ‫היא‬ ‫אלה‬ ‫עמדות‬ ‫אוסף‬ ,‫עבורנו‬ - ‫חוק‬ .‫להצביע‬ ‫יכולה‬ ‫כנסת‬ ‫עמדות‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫נבחנות‬ ‫כנסת‬ ‫חבר‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הכנסת‬ ‫במליאת‬ ‫הצבעותיה‬ ‫הם‬ ‫לפיו‬ ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫הח"כים‬ ‫ציון‬ ‫נקבע‬ ‫כך‬ .‫החברתי‬ ‫המשמר‬ .‫מדורגים‬ 1 2
 5. 5. - ‫נולד‬ ‫מדד‬ ‫איך‬ -
 6. 6. ‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫מצביעי‬
 7. 7. - ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫ההצבעה‬ - ‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫כל‬ ‫יופיעו‬ ‫בה‬ ‫לטבלה‬ ‫קישור‬ ‫תמצאו‬ ‫המדד‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫ובקבוצת‬ ‫במיילים‬ .‫עליהן‬ ‫להצביע‬ ‫שניתן‬ .‫הצעה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ההצבעה‬ ‫לטופס‬ ‫קישור‬ ‫יופיע‬ ‫בטבלה‬ .‫אנשים‬ 20 ‫לפחות‬ ‫שהצביעו‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫ויסגר‬ ‫לפחות‬ ‫ימים‬ ‫שלושה‬ ‫למשך‬ ‫יפתח‬ ‫טופס‬ ‫כל‬
 8. 8. -- ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫ההצבעה‬ ‫לכם‬ ‫שבא‬ ‫מתי‬ ‫ולהצביע‬ ‫לטבלה‬ ‫להיכנס‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ .‫ושעה‬ ‫יום‬ ‫בכל‬ -‫פעם‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ ‫עשר‬ ‫על‬ ‫להצביע‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ ‫בשבוע‬ ‫מרוכזת‬ ‫אחת‬ -‫הסופ"ש‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫ההצבעות‬ ‫את‬ ‫לפרוס‬ -‫יום‬ ‫כל‬ ‫שתיים‬ ‫על‬ ‫להצביע‬ ‫יסומנו‬ ‫מההצעות‬ ‫חלק‬ .‫גבוהה‬ ‫דחיפות‬ ‫ברמת‬ .‫עליהן‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫הצביעו‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ ‫כשיהיו‬ ‫נדחוק‬ ‫דחופות‬ ‫מאוד‬ ‫ובפייסבוק‬ ‫במייל‬ ‫בכם‬ ‫לגשת‬ (‫בסמס‬ ‫גם‬ ‫)ואולי‬ .‫עליהן‬ ‫ולהצביע‬ ‫כדי‬ ,‫חוק‬ ‫הצעות‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫על‬ ‫תצביע‬ ‫אחת‬ ‫שכל‬ ‫חשוב‬ .‫המשמר‬ ‫עמדת‬ ‫את‬ ‫היטב‬ ‫שמייצגות‬ ‫תוצאות‬ ‫שנקבל‬
 9. 9. -- ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫ההצבעה‬
 10. 10. -- ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫ההצבעה‬
 11. 11. -- ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫ההצבעה‬
 12. 12. -- ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫ההצבעה‬
 13. 13. -- ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫ההצבעה‬
 14. 14. -- ‫להצבעה‬ ‫עזרים‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫קבוצת‬ ‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫בתוכה‬ ‫מקבצת‬ ‫ניתן‬ ‫ושם‬ ‫המצביעים‬ ‫על‬ ‫דיונים‬ ‫לקיים‬ ‫החוק‬ ‫הצעות‬ .‫שבטופס‬ ‫בקבוצת‬ ‫תעלה‬ ‫פעם‬ ‫מדי‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫הפייסבוק‬ .‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫בעניין‬ ‫מומחה‬ ‫לבקש‬ ‫יכולים‬ ‫גם‬ ‫המצביעים‬ .‫המומחים‬ ‫מאחד‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬
 15. 15. ‫הפירושים‬ ‫כותבי‬ ‫כל‬ ‫נמצאים‬ ‫החוק‬ ‫להצעות‬ ‫הפייסבוק‬ ‫בקבוצת‬ ‫שם‬ .‫הפעילים‬ ‫מליאת‬ ‫או‬ ‫הבהרות‬ ‫לבקש‬ ‫ניתן‬ ‫הצעות‬ ‫בעניין‬ ‫הרחבות‬ ‫לתת‬ ‫גם‬ ‫)כמו‬ ‫החוק‬ .(‫הפירושים‬ ‫על‬ ‫משוב‬ - ‫להצבעה‬ ‫עזרים‬ - ‫אתם‬ ‫שגם‬ ‫ודאו‬ ‫אנא‬ .‫בקבוצה‬ ‫חברים‬
 16. 16. - ‫להצבעה‬ ‫עזרים‬ - - ‫קצוות‬ ‫סגירת‬ ‫מפגש‬ ‫לדיון‬ ‫תעלנה‬ ‫הממוחשבת‬ ‫בהצבעה‬ ‫הכרעה‬ ‫הושגה‬ ‫לא‬ ‫לגביהן‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ .‫קצוות‬ ‫סגירת‬ ‫במפגש‬ ‫ולהצבעה‬ ‫פתוח‬ .(‫מפגש‬ ‫בכל‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ ‫)כעשר‬ ‫כזה‬ ‫אחד‬ ‫מפגש‬ ‫הפחות‬ ‫לכל‬ ‫יהיה‬
 17. 17. -‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫-פרסומי‬ ‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫על‬ ‫ההצבעות‬ ‫תחילת‬ ‫לאחר‬ ‫כשבועיים‬ ‫המשמר‬ ‫של‬ ‫המנומקות‬ ‫העמדות‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫נתחיל‬ .‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫להצבעה‬ ‫שעלו‬ ‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫לגבי‬ ‫החברתי‬ :‫הן‬ ‫כאשר‬ ‫אותן‬ ‫נפרסם‬ -‫הכנסת‬ ‫ועדות‬ ‫לדיוני‬ ‫יגיעו‬ -‫נוספות‬ ‫להצבעות‬ ‫יעלו‬ -‫אותן‬ ‫לקבור‬ ‫ינסו‬
 18. 18. ‫עמדות‬ ‫את‬ ‫נפרסם‬ ‫הכנס‬ ‫בסוף‬ ‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫המשמר‬ ‫הם‬ ‫כיצד‬ ,‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫שנכללו‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫הצבעות‬ ‫עם‬ ‫משתוות‬ ‫יחסית‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫דירוג‬ ‫ואת‬ .‫לחבריהם‬ -‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫-פרסומי‬

×