Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫התנועה למען איכות השלטון בישראל‬                        ‫) ע" ר(‬     ‫الحركة من أجل جودة السل...
‫התנועה למען איכות השלטון בישראל‬                       ‫) ע" ר(‬      ‫الحركة من أجل جودة الس...
‫התנועה למען איכות השלטון בישראל‬                       ‫) ע" ר(‬    ‫الحركة من أجل جودة السلطة...
‫התנועה למען איכות השלטון בישראל‬                       ‫) ע" ר(‬    ‫الحركة من أجل جودة السلطة...
‫התנועה למען איכות השלטון בישראל‬                       ‫) ע" ר(‬    ‫الحركة من أجل جودة السلطة...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

הנחת הצעת התקציב לשנת 2013

1,108 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

הנחת הצעת התקציב לשנת 2013

 1. 1. ‫התנועה למען איכות השלטון בישראל‬ ‫) ע" ר(‬ ‫الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل ‪The Movement for Quality Government in Israel‬‬ ‫כ"ט חשון תשע"ג; 41 נובמבר‬‫סומן: כ-21-44801‬ ‫2102‬‫בפנייתך אלינו אנא ציין מספר תיק‬ ‫לכבוד‬ ‫לכבוד‬ ‫מר יהודה ויינשטיין, עו"ד‬ ‫מר בנימין נתניהו,‬ ‫היועץ המשפטי לממשלה‬ ‫ראש הממשלה‬ ‫ירושלים‬ ‫ירושלים‬ ‫נכבדיי שלום רב,‬ ‫הנדון: הנחת הצעת התקציב לשנת 3102 על שולחן הכנסת‬‫בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע" ר, ) להל ן: " התנועה"( ובשם‬‫המשמר החברתי; אדם טבע ודין; שתיל; עמותת עתידנו; ועמותת א. ל. א הרינו‬ ‫פונים אליכם כדלקמן:‬‫1. מכתב זה עניינו בכך שממשלת ישראל והעומד בראשה, מר בנימין נתניהו,‬‫עוברים על החוק באופן בוטה, בגלוי ותוך ידיעה ברורה, שעל אף התקופה‬‫הקבועה בחוק יסוד: משק המדינה, עד היום, למיטב ידיעתנו, טרם הונחה על ידי‬ ‫הממשלה הצעת חוק התקציב לשנת 3102.‬‫2. כידוע, ס 3)ב()1( לחוק יסוד: משק המדינה קובע כי על הממשלה להניח על‬‫שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב לא יאוחר משישים ימים לפני תחילת שנת‬ ‫הכספים. כן קובע ס 3)ב()2( לחוק כי הצעת חוק התקציב תהיה מפורטת.‬ ‫רח יפו 802, ירושלים 38349 * מען למכתבים: ת.ד. 7024, ירושלים 34019 * טל: 3700005-20 פקס: -20‬ ‫6700005‬ ‫شارع يافا 802، القدس 38349 ‪ ‬العنوان للرسائل: ص. ب. 7024، القدس 34019 ‪ ‬هاتف: 20-‪ 5000073‬فاكس: 20-6700005‬ ‫6700005-20 :‪208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 * Tel: 02-5000073 * Fax‬‬ ‫‪E-mail: mqg@mqg.org.il * Web Site: www.mqg.org.il‬‬ ‫עמוד 1 מתוך 5‬
 2. 2. ‫התנועה למען איכות השלטון בישראל‬ ‫) ע" ר(‬ ‫الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل ‪The Movement for Quality Government in Israel‬‬‫3. סמכות זו קבועה בחוק יסוד והיא סמכות חובה. לפיכך, אי הנחת הצעת התקציב‬‫על ידי הממשלה המכהנת עד ליום 2102.11.3 מהווה הפרה בוטה של חוק‬ ‫יסוד: משק המדינה.‬‫4. להפרת החוק על ידי רשות מרשויות המדינה משמעויות חמורות בבחינת הפגיעה‬‫בדמוקרטיה, בה הן האזרחים והן רשויות השלטון כפופים באופן שווה לחוקי‬‫המדינה. הפגיעה בעקרון זה בענייננו אף כפולה ומכופלת במקרה זה, בו בחרה‬ ‫1‬ ‫הממשלה להתעלם מהוראה בעלת ערך נורמטיבי עליון- כזו הקבועה בחוק יסוד.‬‫5. להפרה הבוטה של חוק היסוד על ידי הממשלה השלכות חמורות בייחוד בתקופה‬‫זו, תקופת הבחירות, שכן הנחת הצעת התקציב על שולחן הכנסת מאפשרת דיון‬‫פומבי וביקורת ציבורית על הצעת התקציב ועל סדרי העדיפויות הכלכליים‬‫הנובעים ממנה. חשיבותו של הדיון הפומבי בהקשר זה גדלה בתקופת בחירות‬‫שבעתיים, בשעה שבה האזרחים נקראים לממש את זכות הבחירה שלהם ולהעניק‬ ‫מנדט לקובעי המדיניות בכנסת.‬‫6. מבדיקה שערכנו ביחס לשנים 9991 עד היום, נמצא כי עד כה ממשלות ישראל‬‫קיימו כנדרש את הוראות החוק והגישו את הצעות התקציב במועדן, וכי זוהי‬ ‫הפעם הראשונה בה מפרה ממשלה מכהנת את הוראת החוק.‬ ‫ע"א 39/1286 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נגד מגדל כפר שיתופי ואחרים, פ"ד מט)4( 122(‬ ‫1‬ ‫רח יפו 802, ירושלים 38349 * מען למכתבים: ת.ד. 7024, ירושלים 34019 * טל: 3700005-20 פקס: -20‬ ‫6700005‬ ‫شارع يافا 802، القدس 38349 ‪ ‬العنوان للرسائل: ص. ب. 7024، القدس 34019 ‪ ‬هاتف: 20-‪ 5000073‬فاكس: 20-6700005‬‫6700005-20 :‪208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 * Tel: 02-5000073 * Fax‬‬ ‫‪E-mail: mqg@mqg.org.il * Web Site: www.mqg.org.il‬‬ ‫עמוד 2 מתוך 5‬
 3. 3. ‫התנועה למען איכות השלטון בישראל‬ ‫) ע" ר(‬ ‫الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل ‪The Movement for Quality Government in Israel‬‬‫7. בהתאם לקבוע בס 63א)ב( לחוק יסוד: הכנסת, לאחר הבחירות הקרובות בינואר‬‫3102, אם לא יתקבל חוק התקציב בכנסת עד סוף מרץ 3102 או תוך 54 ימים‬‫מיום כינון הממשלה, לפי המאוחר, הדבר יוביל לפיזור הכנסת שזה עתה נבחרה.‬‫המשמעות היא שבפני הכנסת שתקום יעמדו לכל היותר כחודשיים וחצי לטובת‬ ‫דיון בהצעת התקציב.‬‫8. לאור זאת, בנוסף לפגיעה הנגרמת כתוצאה מעצם הפרת החוק על ידי הממשלה,‬‫אי הנחת הצעת התקציב פוגעת בתכלית חוק יסוד: משק המדינה, כפי שנוסחה‬‫בדברי ההסבר לחוק, לפיהם ההוראה המחייבת הגשה של הצעת חוק התקציב לא‬‫יאוחר משישים יום לפני תחילת שנת הכספים נועדה להבטיח זמן מספיק לדיון‬ ‫2‬ ‫הולם.‬‫9. הצורך בהבטחת קיומו של דיון הולם בהקשר זה נובעת מהחשיבות המרכזית‬ ‫3‬‫המיוחסת לתהליך התקצוב הלאומי בהליך הדמוקרטי. תהליך התקצוב משמש‬‫ככלי העיקרי ליישום מדיניותה של הרשות המבצעת, והוא בעל השפעה מכרעת‬‫על התהליכים הכלכליים והחברתיים המתקיימים במדינה. אישור חוק התקציב‬‫בכנסת מאפשר לרשות המחוקקת להשפיע על קביעת סדרי העדיפויות בתקציב,‬ ‫על אופן הקצאת הכספים ועל הבקרה בשימוש בהם.‬ ‫2 ה"ח תשמ"ב מס 9651 עמ 88.‬ ‫3 קרין תמר שפרמן "הכנסת, הממשלה, ותהליך התקצוב בישראל" פרלמנט 65 )הוצאת המכון הישראלי‬ ‫לדמוקרטיה, 7002(.‬ ‫רח יפו 802, ירושלים 38349 * מען למכתבים: ת.ד. 7024, ירושלים 34019 * טל: 3700005-20 פקס: -20‬ ‫6700005‬ ‫شارع يافا 802، القدس 38349 ‪ ‬العنوان للرسائل: ص. ب. 7024، القدس 34019 ‪ ‬هاتف: 20-‪ 5000073‬فاكس: 20-6700005‬‫6700005-20 :‪208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 * Tel: 02-5000073 * Fax‬‬ ‫‪E-mail: mqg@mqg.org.il * Web Site: www.mqg.org.il‬‬ ‫עמוד 3 מתוך 5‬
 4. 4. ‫התנועה למען איכות השלטון בישראל‬ ‫) ע" ר(‬ ‫الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل ‪The Movement for Quality Government in Israel‬‬‫01. בהקשר זה חשוב להדגיש כי הקיצור הבלתי חוקי של פרק הזמן בו ניתן ללמוד את‬‫הצעת התקציב המורכבת, צפוי לפגוע גם ביכולתו של כלל הציבור, ובמיוחד‬‫ביכולתם של מי שמבקשים לעמוד על משמר האינטרסים הציבוריים, לרבות אלו‬‫החברתיים והסביבתיים, לעמוד על טיבו של התקציב המוצע, ובכך עלולה להיגרם‬‫פגיעה ישירה בזכות, שההוראה המחייבת בדבר המועד להנחת הצעת חוק‬ ‫התקציב באה להבטיח.‬ ‫4‬ ‫11. ראוי לציין שעל פי הדיווחים בתקשורת הצעת החוק כבר גובשה.‬‫21. אנו קוראים לממשלת ישראל למלא את חובתה על פי חוק היסוד ולהניח את הצעת‬ ‫התקציב בפני הכנסת באופן מיידי.‬‫31. היות וחלף שבוע וחצי מהמועד האחרון להנחת הצעת חוק התקציב, והממשלה‬‫נמנעה מלעמוד בחובתה החוקית כאמור, נבקש לקבל את עמדתכם בהקדם‬ ‫האפשרי על מנת שנוכל לשקול את המשך צעדינו המשפטיים בנושא.‬ ‫בכבוד רב,‬ ‫4 מירב ארלוזורוב, "שתיקתו של וינשטיין" דה מרקר )2102.11.80(‬ ‫רח יפו 802, ירושלים 38349 * מען למכתבים: ת.ד. 7024, ירושלים 34019 * טל: 3700005-20 פקס: -20‬ ‫6700005‬ ‫شارع يافا 802، القدس 38349 ‪ ‬العنوان للرسائل: ص. ب. 7024، القدس 34019 ‪ ‬هاتف: 20-‪ 5000073‬فاكس: 20-6700005‬‫6700005-20 :‪208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 * Tel: 02-5000073 * Fax‬‬ ‫‪E-mail: mqg@mqg.org.il * Web Site: www.mqg.org.il‬‬ ‫עמוד 4 מתוך 5‬
 5. 5. ‫התנועה למען איכות השלטון בישראל‬ ‫) ע" ר(‬ ‫الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل ‪The Movement for Quality Government in Israel‬‬ ‫מיקה קונר קרטן, עו"ד‬ ‫מנהלת תחום חקיקה ומדיניות‬ ‫רח יפו 802, ירושלים 38349 * מען למכתבים: ת.ד. 7024, ירושלים 34019 * טל: 3700005-20 פקס: -20‬ ‫6700005‬ ‫شارع يافا 802، القدس 38349 ‪ ‬العنوان للرسائل: ص. ب. 7024، القدس 34019 ‪ ‬هاتف: 20-‪ 5000073‬فاكس: 20-6700005‬‫6700005-20 :‪208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 * Tel: 02-5000073 * Fax‬‬ ‫‪E-mail: mqg@mqg.org.il * Web Site: www.mqg.org.il‬‬ ‫עמוד 5 מתוך 5‬

×