Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Hamina asunnot oy strategia 2019-2023

  1. 1. ASIAKAS/ASUKASLÄHTÖISYYS • Omistuksessamme on asuntokanta, josta asunnontarvitsija löytää nopeasti mieleisensä • Luomme asukkaillemme eri elämäntilaisiin viihtyisää ja helppoa asumista • Huomioimme tulevaisuuden asumistrendit VASTUULLISUUS • Huolehdimme, että jokaisella asukkaalla on mahdollisuus asua terveellisesti ja turvallisesti omassa kodissaan • Toimintamme vuokranantajana on luotettavaa ja toimintamme on läpinäkyvää • Olemme luotettava sopimuskumppani ja huolehdimme sopimusten mukaisista velvoitteistamme JOUSTAVUUS • Luomme palvelukonseptit asiakkaan mukaan ja huomioimme vuokralaiset yksilöinä • Kehitämme asiointikanavia ja lisäämme yhtiön tunnettavuutta ajassa eläen • Asuntokantamme joustaa elämäntilanteiden ja palvelutarpeiden mukaan A R V O T
  2. 2. V I S I O 2023 ”Hamina-Asunnot Oy on kaikkien ikäryhmien vuokra-asuntopalveluiden tarjoaja” Vastaamme kaupungin asukkaiden ja paikkakunnalle muuttavien eri ikäisten ihmisten vuokra-asumisen tarpeisiin.
  3. 3. S T R A T E G I S E T T A V O I T T E E T • Prosessi asuntohakemuksesta vuokrasopimukseen nopea • Terveellinen ja turvallinen asuminen siistissä ja viihtyisässä vuokratalokiinteistössä • Asuntojen vuokra – laatusuhde hyvä • Asukkaat pitkäaikaisia, tyytyväisiä ja vastuullisia vuokralaisia ”Asukkaat ja asuminen” • Kiinteistöjen/asuntojen ylläpito- ja korjaustoiminta suunnitelmallista • Asunnot vastaavat määrällistä ja laadullista tarvetta • Tulevaisuuden uudiskohteet pienasuntoisia, sijoittuminen keskustaan • Ekologisuus, elinkaariajattelu ja kustannustehokkuus mukana suunnittelussa ja rakentamisessa ”Kiinteistöt ja asunnot” • Käyttöaste riittävällä tasolla hyvän vakavaraisuuden säilymiseksi • Ylläpidon kustannukset kattava tulorahoitus saavutetaan kohtuullisella vuokratasolla • Taloudelliset riskit tiedostetaan ja hallitaan • Omistajan tuki yhtiölle jatkuu ”Talous” • Ammattitaitoinen ja yhtiön kehittämiseen osallistuva • Omaa työtään arvostava ja hyvinvoiva • Toimii yhteisten selkeiden tavoitteiden eteen • Toiminnan ydinosaaminen säilyy omissa käsissä, vahvistetaan teknistä osaamista ”Henkilöstö” •Täydennetään omaa osaamista ulkopuolisilla asiantuntijoilla •Ollaan avoimia uusille kumppanuuksille •Kilpailutetaan sopimukset määräajoin ja kiinnitetään huomio laatuun •Säilytetään tiiviit yhteistyösuhteet omistajaan ”Sidosryhmät”
  4. 4. T O I M I N T A S U U N N I T E L M A • Tarjoamme asunnon hakuun ja asumiseen liittyvät palvelut samoissa hyvin saavutettavissa olevissa tiloissa • Puutumme häiriötilanteisiin nopeasti • Luomme palvelukonseptin asiakkaan mukaan (esim. neuvonta vuokrarästitilanteissa) • Kehitämme tiedotuksessa ja asioinnissa asunnon hakijoiden ja asukkaiden sähköisiä asiointikanavia asiakaslähtöisesti (sähköinen asuntohakemus, kotisivut) • Tuemme yhteisöllisyyttä ja asuinympäristön kehittämistoimenpiteitä resurssien puitteissa • Huomioimme asukaskyselyt ja palautteet ja kehitämme näiden perusteella omaa toimintaa ja palvelua • Mittarit: Asiakastyytyväisyyskysely muutaman vuoden välein, palautteet, asukkaiden pysyvyys ”Asukkaat ja asuminen” • Turvaamme kiinteistöjen kunnon ja arvon säilymisen suunnitelmallisella korjaustoiminnalla (suunnitelman päivitys vuosittain) • Otamme ikääntymisen, laatuvaatimukset ja muut muutostekijät (sijainti) huomioon korjauksissa ja uudistuotannossa • Pyrimme ekologisesti kestävämpään rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon • Kohennamme vaikeasti vuokrattavia asuntoja pintaremonteilla (vain kunnossa ja siisteinä oleviin asuntoihin näytöt) • Kehitämme asuntokantaa mm. luopumalla kohteista, joiden ylläpito ei ole kokonaistaloudellisesti kannattavaa • Pyrimme toiminnassamme lisäämään kaupungin houkuttelevuutta, markkinoimme kaupunkia viihtyisänä asuinympäristönä ja asuntotarjontamme palvelee Haminaan töihin muuttamista • Mittarit: Asuntojen käyttöaste, asukasvaihtuvuus, väestökehitys ”Kiinteistöt ja asunnot”
  5. 5. T O I M I N T A S U U N N I T E L M A • Saavutamme ylläpidon kustannukset kattavan tulorahoituksen kohtuullisella ja kilpailukykyisellä vuokratasolla • Kohtuullistamme rahoituskuluja tarvittaessa lainajärjestelyin • Minimoimme vuokrarästejä asukkaan neuvonnalla ja ohjauksella (asumistuki, vakuusmaksut, määräaikaiset vuokrasopimukset) • Omistajan tuki yhtiölle jatkuu (lainojen takaukset, lainoitus, lainajärjestelyt tarvittaessa) • Ostamme tarvittavan taloushallinnon asiantuntemuksen ulkoa (verotus) • Mittarit: Vuokrataso suhteessa yleiseen vuokratasoon, vuokrarästit, omavaraisuusaste, asuntojen käyttöaste ”Talous” • Ylläpidämme ammattitaitoa ja osaamista koulutuksilla ja kollegatapaamisilla • Määrittelemme työtehtävät selkeästi, oikeat henkilöt oikeissa tehtävissä • Tehostamme tietojärjestelmien käyttöä (L7, Tampuuri) • Varmistamme sisäisen tiedonkulun säännöllisillä palavereilla • Huolehdimme omasta hyvinvoinnista • Järjestämme tykypäivän 1-2 kertaa vuodessa • Toimimme terveessä työympäristössä • Mittarit: Onnistunut rekrytointi, työhyvinvointikyselyt, koulutuksiin osallistuminen, tietojärjestelmien hallinnan taso ”Henkilöstö” • Kilpailutamme sopimukset määräajoin laatu edellä ja seuraamme palvelujen ja työsuoritteiden sopimuksenmukaisuutta (palaverit, kiinteistökierrokset) • Käytämme asiantuntijoita ja konsultteja kun oma osaaminen/resurssit eivät riitä • Olemme avoimia uusille kumppanuuksille (asumisen tukemiseen liittyvä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa) • Kehitämme sähköisiä yhteydenpito-/keskustelutapoja kumppaniemme kanssa • Viestintämme on myönteistä, omaa imagoa vahvistavaa ja asiakaspalveluhenkistä • Mittarit: Palvelut ja työsuoritteet sopimusten mukaiset, uudet kumppanukset, asukaspalautteet ”Sidosryhmät”

×