Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫ایران‬‫پی‬‫ی‬ ‫مهندس‬ ‫و‬‫خاک‬‫مکانیک‬ ‫ی‬
ّ
‫مل‬ ‫کنفرانس‬‫دومین‬
22‫و‬23‫مهر‬1394
‫با‬ ‫چای‬‫چهل‬ ‫آب‬ ‫انتقال‬ ‫تونل‬ ...
‫فهرست‬
‫مقدمه‬
‫عصبی‬ ‫شبکه‬‫ساختار‬‫مصنوعی‬
‫داده‬‫مجموعه‬‫ها‬
‫روند‬‫صحت‬ ‫و‬ ‫آموزش‬‫یابی‬
‫مصنوعی‬‫عصبی‬ ‫شبکه‬ ‫ب...
‫مقدمه‬
‫پدیده‬‫ی‬ ‫ناش‬‫از‬‫حفر‬‫تونل‬‫باعث‬‫ایجاد‬‫همگرایی‬‫در‬‫تونل‬‫می‬‫شود‬
‫ش‬‫و‬‫ر‬‫های‬‫مختلفی‬‫برای‬‫محاسبه‬‫ایی‬...
‫مصنوعی‬ ‫عصبی‬ ‫شبکه‬
‫یا‬‫ر‬‫د‬،‫مغز‬‫کارکرد‬ ‫نوع‬‫به‬‫توجه‬‫با‬‫که‬‫باشد‬‫می‬‫انسان‬‫مغز‬‫ساختار‬ ‫پایه‬‫بر‬‫ش‬‫و‬‫ر‬...
‫مصنوعی‬ ‫عصبی‬ ‫شبکه‬
5
*
‫ل‬ ‫داده‬‫ی‬‫سر‬ ‫یک‬‫تونل‬ ‫همگرایی‬‫بینی‬‫پیش‬ ‫برای‬‫م‬‫ز‬
‫است‬.
*
‫ها‬‫داده‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به...
‫مصنوعی‬ ‫عصبی‬ ‫شبکه‬
6
Artifical Neural Network
Multi Layer Perceptron(MLP)
Back Propagation
Train = 70%
Test = 30%
‫شد‬...
‫مصنوعی‬ ‫عصبی‬ ‫شبکه‬
7
‫ورودی‬‫الیه‬ ‫میانی‬‫الیه‬(‫پنهان‬) ‫خروجی‬‫الیه‬
MPa22max‫افقی‬ ‫برجا‬ ‫های‬‫تنش‬
۱
MPa0.2min
M...
‫مصنوعی‬ ‫عصبی‬ ‫شبکه‬
‫های‬‫داده‬‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫در‬‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫شبکه‬‫عصبی‬‫که‬‫مقدار‬‫ها‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫و‬‫ها‬‫بایاس‬‫بدست‬‫آیند...
‫دمطالعه‬‫ر‬‫مو‬ ‫تونل‬ ‫معرفی‬
‫س‬ ‫همگرايي‬ ‫از‬‫سنجي‬‫ر‬‫فتا‬‫ر‬ ‫هاي‬‫ر‬‫ابزا‬ ‫چای‬‫چهل‬‫آب‬ ‫انتقال‬‫تونل‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و...
‫عددی‬ ‫حل‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سنجی‬‫اعتبار‬
3DEC(3-Dimensional Distinct Element Code)
10
‫بعدی‬‫سه‬ ‫برنامه‬‫ي...
‫عددی‬ ‫حل‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سنجی‬‫اعتبار‬
‫شود‬ ‫تعیین‬ ‫مسئله‬‫از‬ ‫ی‬ ‫اساس‬ ‫جزء‬‫سه‬ ‫بایست‬‫می‬‫ار‬‫ز‬‫...
‫نتایج‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫بر‬ ‫بحث‬ ‫و‬ ‫بندي‬‫جمع‬
‫برنامه‬ ‫از‬‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تونل‬‫های‬‫قسمت‬‫بيشتر‬ ‫در‬3DEC‫ار‬‫ر‬‫برق‬ ‫ي...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3DEC برآورد میزان همگرایی تونل انتقال آب چهل‌چای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و برنامه المان‌مجزای

571 views

Published on

شبکه های عصبی مصنوعی؛ همگرایی؛ تونل انتقال آب چهل‌چای؛

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

3DEC برآورد میزان همگرایی تونل انتقال آب چهل‌چای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و برنامه المان‌مجزای

 1. 1. ‫ایران‬‫پی‬‫ی‬ ‫مهندس‬ ‫و‬‫خاک‬‫مکانیک‬ ‫ی‬ ّ ‫مل‬ ‫کنفرانس‬‫دومین‬ 22‫و‬23‫مهر‬1394 ‫با‬ ‫چای‬‫چهل‬ ‫آب‬ ‫انتقال‬ ‫تونل‬ ‫همگرایی‬‫میزان‬ ‫د‬‫ر‬‫برآو‬ ‫و‬ ‫مصنوعی‬ ‫عصبی‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مجزای‬‫املان‬ ‫برنامه‬3DEC ‫عی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫حامد‬1‫دامغانی‬ ‫مهدیس‬ ،2،‫قائمی‬ ‫مسعود‬3،‫ی‬‫آهنگر‬ ‫کاوه‬4 1-‫ئوتکنیک‬‫ژ‬ ‫ی‬ ‫مهندس‬‫شته‬‫ر‬‫شد‬‫ر‬‫ا‬ ‫ی‬ ‫شناس‬‫ر‬‫کا‬‫ی‬‫دانشجو‬2-‫هیدرولیک‬ ‫ی‬ ‫مهندس‬‫شته‬‫ر‬ ‫شد‬‫ر‬‫ا‬ ‫ی‬ ‫شناس‬‫ر‬‫کا‬‫ی‬‫دانشجو‬ 3-‫شمس‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬‫موسسه‬ ‫مربی‬ ،‫سپاسد‬ ‫ی‬ ‫مهندس‬ ‫گروه‬ ،‫ا‬‫ر‬‫دکت‬ ‫ی‬‫دانشجو‬ 4-،‫استادیار‬،‫معدن‬ ‫ی‬ ‫مهندس‬ ‫دانشکده‬،‫معدن‬ ‫ی‬ ‫مهندس‬ ‫گروه‬‫تحقیقات‬ ‫و‬‫علوم‬ ‫واحد‬ ‫اسالمی‬ ‫اد‬‫ز‬‫آ‬ ‫دانشگاه‬ ‫مقاله‬ ‫شناسه‬:2SMFE10103060168
 2. 2. ‫فهرست‬ ‫مقدمه‬ ‫عصبی‬ ‫شبکه‬‫ساختار‬‫مصنوعی‬ ‫داده‬‫مجموعه‬‫ها‬ ‫روند‬‫صحت‬ ‫و‬ ‫آموزش‬‫یابی‬ ‫مصنوعی‬‫عصبی‬ ‫شبکه‬ ‫بر‬‫مبتنی‬ ‫های‬‫حل‬‫اه‬‫ر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫سنجی‬‫اعتبار‬ ‫تونل‬ ‫معرفی‬‫دمطالعه‬‫ر‬‫مو‬ ‫حل‬ ‫نتایج‬ ‫از‬‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سنجی‬ ‫اعتبار‬‫عددی‬ ‫چای‬‫چهل‬ ‫آب‬ ‫انتقال‬ ‫تونل‬ ‫عددی‬ ‫تحلیل‬‫و‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫مدل‬ ‫نحوه‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬‫بر‬ ‫بحث‬ ‫و‬‫بندي‬‫جمع‬‫نتایج‬ 2
 3. 3. ‫مقدمه‬ ‫پدیده‬‫ی‬ ‫ناش‬‫از‬‫حفر‬‫تونل‬‫باعث‬‫ایجاد‬‫همگرایی‬‫در‬‫تونل‬‫می‬‫شود‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬‫های‬‫مختلفی‬‫برای‬‫محاسبه‬‫ایی‬‫ر‬‫همگ‬‫ه‬‫ر‬‫دیوا‬‫تونل‬‫وجود‬‫د‬‫ر‬‫دا‬ 3
 4. 4. ‫مصنوعی‬ ‫عصبی‬ ‫شبکه‬ ‫یا‬‫ر‬‫د‬،‫مغز‬‫کارکرد‬ ‫نوع‬‫به‬‫توجه‬‫با‬‫که‬‫باشد‬‫می‬‫انسان‬‫مغز‬‫ساختار‬ ‫پایه‬‫بر‬‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫این‬‫اساس‬‫فت‬ ‫است‬‫شده‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬‫پایه‬‫جی‬‫و‬‫خر‬ ‫یک‬ ‫تولید‬‫نهایت‬ ‫در‬‫و‬‫ها‬‫آن‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬،‫اطالعات‬ 4 ‫ساختار‬‫شبکه‬‫عصبی‬‫مصنوعی‬‫هم‬‫به‬‫همین‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫ا‬‫ست‬ ‫که‬‫در‬‫الیه‬‫های‬‫ودی‬‫ر‬‫و‬‫یافت‬‫ر‬‫د‬‫کننده‬،‫اطالعات‬‫در‬‫الی‬‫ه‬ ‫میانی‬‫شگر‬‫ز‬‫پردا‬‫اطالعات‬‫و‬‫الیه‬‫جی‬‫و‬‫خر‬‫هم‬‫در‬‫برگیر‬‫نده‬ ‫ل‬‫سلو‬‫هایی‬‫است‬‫که‬‫پاسخ‬‫ا‬‫ر‬‫نشان‬‫می‬‫دهند‬.
 5. 5. ‫مصنوعی‬ ‫عصبی‬ ‫شبکه‬ 5 * ‫ل‬ ‫داده‬‫ی‬‫سر‬ ‫یک‬‫تونل‬ ‫همگرایی‬‫بینی‬‫پیش‬ ‫برای‬‫م‬‫ز‬ ‫است‬. * ‫ها‬‫داده‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به‬،‫ماتریس‬‫توسط‬‫ابزار‬‫جعبه‬‫شب‬‫که‬ ‫عصبی‬‫در‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬MATLAB‫تعریف‬‫شود‬‫می‬. * ‫از‬‫شبکه‬ ‫ودی‬‫ر‬‫و‬‫ماتریس‬۱۶‫متغیر‬ ‫یا‬‫ر‬‫فاکتو‬ ‫است‬‫شده‬‫تشکیل‬.
 6. 6. ‫مصنوعی‬ ‫عصبی‬ ‫شبکه‬ 6 Artifical Neural Network Multi Layer Perceptron(MLP) Back Propagation Train = 70% Test = 30% ‫شد‬‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫و‬ ‫ساخته‬ ‫پنهان‬ ‫های‬‫الیه‬‫تعداد‬ ‫نظر‬‫ز‬‫ا‬‫شبكه‬‫چندين‬ ‫پنهان‬ ‫های‬‫الیه‬‫بهينه‬‫تعداد‬‫يافتن‬ ‫جهت‬.‫د‬،‫مرحله‬ ‫هر‬‫ر‬ ‫خطا‬‫مربع‬‫ميانگین‬(MSE)‫شبكه‬ ‫واقعي‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫های‬‫خروجی‬‫بین‬ ‫همبستگي‬ ‫ضريب‬ ‫و‬(R)‫آمد‬‫بدست‬.‫شد‬ ‫مشخص‬ ‫نرون‬‫تعداد‬ ‫و‬ ‫پنهان‬‫اليه‬‫سه‬ ‫با‬‫که‬‫ای‬‫شبکه‬‫كه‬‫هاي‬(۱۰( )‫ل‬‫او‬ ‫اليه‬)،۶(‫دوم‬ ‫اليه‬)‫و‬۳(‫سوم‬‫اليه‬)‫ميانگین‬‫ي‬‫كمتر‬‫اي‬‫ر‬‫دا‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫همبستگي‬‫ضريب‬‫بيشترين‬ ‫و‬ ‫خطا‬ ‫مربع‬.
 7. 7. ‫مصنوعی‬ ‫عصبی‬ ‫شبکه‬ 7 ‫ورودی‬‫الیه‬ ‫میانی‬‫الیه‬(‫پنهان‬) ‫خروجی‬‫الیه‬ MPa22max‫افقی‬ ‫برجا‬ ‫های‬‫تنش‬ ۱ MPa0.2min MPa15max‫قائم‬ ‫برجا‬ ‫های‬‫تنش‬ ۲ MPa1.8min GPa13.89max‫سن‬‫توده‬‫االستیسیته‬‫ل‬‫مدو‬‫گ‬ ۳ GPa1.64min GPa50max‫الینی‬ ‫االستیسیته‬‫ل‬‫مدو‬‫نگ‬ ۴ GPa18min m0.5max‫الینینگ‬‫ضخامت‬ ۵ m0.1min -0.3max‫سنگ‬‫توده‬ ‫ن‬‫پواسو‬‫نسبت‬ ۶ -0.15min -0.25max‫الینینگ‬ ‫ن‬‫پواسو‬‫نسبت‬ ۷ -0.2min deg49.51max‫داخلی‬‫اصطکاک‬ ‫اویه‬‫ز‬ ۸ deg22.13min deg50max ‫اتساع‬ ‫اویه‬‫ز‬۹ deg1min GPa29.22max ‫ی‬ ‫برش‬ ‫ل‬‫مدو‬۱۰ GPa7.53min MPa4.73max ‫چسبندگی‬۱۱ MPa0.69min %100max‫کیفیت‬‫شاخص‬ ‫سنگ‬‫توده‬ ۱۲ %35min -11.8max‫درزه‬ ‫ی‬‫زبر‬ ‫ضریب‬ ۱۳ -4min MPa167max‫درزه‬‫ی‬‫فشار‬‫مقاومت‬ ۱۴ MPa23min 3 1 E 1E 1t    G C RQD Rcj csj ksj knj
 8. 8. ‫مصنوعی‬ ‫عصبی‬ ‫شبکه‬ ‫های‬‫داده‬‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫در‬‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫شبکه‬‫عصبی‬‫که‬‫مقدار‬‫ها‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫و‬‫ها‬‫بایاس‬‫بدست‬‫آیند‬‫می‬‫استف‬‫اده‬ ،‫شوند‬‫می‬‫که‬‫حالی‬‫ر‬‫د‬‫های‬‫داده‬‫مایش‬‫ز‬‫آ‬‫یا‬‫تست‬‫برای‬‫امتحان‬‫دقت‬‫شبکه‬‫عصبی‬‫در‬‫شرای‬‫ط‬ ‫جدید‬‫به‬‫کار‬‫گرفته‬‫شود‬‫می‬. 8
 9. 9. ‫دمطالعه‬‫ر‬‫مو‬ ‫تونل‬ ‫معرفی‬ ‫س‬ ‫همگرايي‬ ‫از‬‫سنجي‬‫ر‬‫فتا‬‫ر‬ ‫هاي‬‫ر‬‫ابزا‬ ‫چای‬‫چهل‬‫آب‬ ‫انتقال‬‫تونل‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬‫در‬‫سنجی‬‫ر‬‫فتا‬‫ر‬‫جهت‬‫نج‬ ‫است‬ ‫گردیده‬ ‫استفاده‬.  ً ‫حدودا‬‫ن‬‫تاکنو‬ ‫چای‬‫چهل‬‫آب‬ ‫انتقال‬‫تونل‬ ‫از‬ ‫شده‬‫ی‬‫حفار‬‫قسمت‬ ‫در‬55،‫سنجي‬ ‫ايي‬‫ر‬‫همگ‬‫ايستگاه‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫سنجی‬‫ر‬‫فتا‬‫ر‬‫و‬ ‫ايجاد‬. 9 ‫ی‬‫حفار‬ ‫قطر‬ 5‫متر‬ ‫ل‬‫طو‬ 3175‫متر‬ ‫ا‬‫ر‬‫اج‬‫محل‬ 5‫مينودشت‬‫شهر‬‫ي‬‫كيلومتر‬
 10. 10. ‫عددی‬ ‫حل‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سنجی‬‫اعتبار‬ 3DEC(3-Dimensional Distinct Element Code) 10 ‫بعدی‬‫سه‬ ‫برنامه‬‫يك‬ ‫مجزا‬ ‫املان‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫اساس‬‫بر‬ ‫ناپيوسته‬‫های‬‫محیط‬‫ی‬‫ساز‬‫مدل‬ ‫براي‬ ‫دوبعدي‬ ‫افزار‬‫نرم‬‫مشابه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اين‬‫ل‬‫اصو‬UDEC ‫باشد‬‫می‬
 11. 11. ‫عددی‬ ‫حل‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سنجی‬‫اعتبار‬ ‫شود‬ ‫تعیین‬ ‫مسئله‬‫از‬ ‫ی‬ ‫اساس‬ ‫جزء‬‫سه‬ ‫بایست‬‫می‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫این‬ ‫توسط‬‫مدل‬ ‫یک‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬. ‫ساخت‬‫ي‬‫هندسه‬‫ايجاد‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫بلوك‬‫برش‬‫و‬ ‫مدل‬ ‫بلوك‬‫مسئله‬ ‫مواد‬‫خصوصيات‬‫و‬‫ي‬‫فتار‬‫ر‬‫مدل‬ ‫اوليه‬‫و‬ ‫ي‬‫ز‬‫مر‬‫ايط‬‫ر‬‫ش‬ 11
 12. 12. ‫نتایج‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫بر‬ ‫بحث‬ ‫و‬ ‫بندي‬‫جمع‬ ‫برنامه‬ ‫از‬‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تونل‬‫های‬‫قسمت‬‫بيشتر‬ ‫در‬3DEC‫ار‬‫ر‬‫برق‬ ‫ي‬‫پايدار‬‫حالت‬‫عصبی‬‫شبکه‬‫و‬ ‫است‬ ‫ایی‬‫ر‬‫همگ‬‫بینی‬ ‫پیش‬‫ر‬‫منظو‬‫به‬‫مصنوعی‬‫عصبی‬‫شبکه‬‫نتایج‬‫از‬‫استفاده‬ ‫خ‬ ‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫و‬ ‫مناسب‬‫ی‬‫سازگار‬ ،‫عددی‬‫ی‬‫ساز‬‫مدل‬‫نتایج‬‫با‬‫عصبی‬‫های‬‫شبکه‬‫از‬‫حاصل‬‫نتایج‬‫طای‬ ‫کردیم‬‫مشاهده‬،‫محل‬‫در‬‫شده‬‫انجام‬‫ایی‬‫ر‬‫همگ‬‫های‬‫ائت‬‫ر‬‫ق‬ ‫با‬‫مقایسه‬‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫پایین‬ 12

×