Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MMaannaaggeemmeenntt ooff IImmppaacctteedd 
LLoowweerr TThhiirrdd MMoollaarr TTeeeetthh 
Diagnosis & Assessment 
BBYY 
AAs...
DDeeffiinniittiioonn 
 A Third Molar Tooth TThhaatt CCaannnnoott OOrr WWiillll 
NNoott EErruupptt IInnttoo IIttss NNoorrm...
DDeeffiinniittiioonn 
Dr Hamed Orafi
IInnddiiccaattiioonnss ffoorr RReemmoovvaall 
Dr Hamed Orafi
IInnddiiccaattiioonnss FFoorr RReemmoovvaall 
CCaarriieess LLeeaaddiinngg ttoo PPuullppaall EExxppoossuurree 
Dr Hamed Ora...
IInnddiiccaattiioonnss FFoorr RReemmoovvaall 
PPeerriiaappiiccaall PPaatthhoollooggyy 
Dr Hamed Orafi
IInnddiiccaattiioonnss FFoorr RReemmoovvaall 
PPeerriiooddoonnttaall DDiisseeaassee 
Dr Hamed Orafi
IInnddiiccaattiioonnss FFoorr RReemmoovvaall 
FFrraaccttuurreedd TTooootthh 
Dr Hamed Orafi
IInnddiiccaattiioonnss FFoorr RReemmoovvaall 
PPrreevviioouuss HHiissttoorryy OOff IInnffeeccttiioonn 
IInncclluuddiinngg ...
IInnddiiccaattiioonnss FFoorr RReemmoovvaall 
RReessoorrppttiioonn ooff AAddjjaacceenntt TTeeeetthh 
Dr Hamed Orafi
IInnddiiccaattiioonnss FFoorr RReemmoovvaall 
DDiisseeaassee OOff FFoolllliiccllee IInncclluuddiinngg 
CCyysstt // TTuummo...
IInnddiiccaattiioonnss FFoorr RReemmoovvaall 
TTooootthh IInn LLiinnee OOff BBoonnyy FFrraaccttuurree 
Dr Hamed Orafi
IInnddiiccaattiioonnss FFoorr RReemmoovvaall 
MMaallppoossiittiioonneedd ,, NNoonn-ffuunnccttiioonnaall oorr 
UUnnrreesstt...
IInnddiiccaattiioonnss FFoorr RReemmoovvaall 
FFaacciilliittaattiioonn ooff FFrraaccttuurree TTrreeaattmmeenntt oorr 
OOrr...
IInnddiiccaattiioonnss ooff RReemmoovvaall 
OOtthheerrss.. 
 FFaacciilliittaattiioonn OOff RReessttoorraattiivvee TTrreea...
AAiimmss ooff TTrreeaattmmeenntt 
Dr Hamed Orafi
AAiimmss ooff TTrreeaattmmeenntt 
 TToo PPrroodduuccee PPoossiittiivvee 
HHeeaalltthh GGaaiinn AAnndd // OOrr 
BBeenneeff...
AAiimmss ooff TTrreeaattmmeenntt 
 IImmpprroovveemmeenntt IInn RReessttoorraattiivvee RReehhaabbiilliittaattiioonn.. 
 I...
AAiimmss ooff TTrreeaattmmeenntt 
 RReedduuccee PPootteennttiiaall FFoorr CCoommpplliiccaattiioonnss 
RReessuullttiinngg ...
FFaaccttoorrss AAffffeeccttiinngg tthhee 
MMaannaaggeemmeenntt 
 GGeenneerraall FFaaccttoorrss 
 FFaaccttoorrss RReellaa...
GGeenneerraall FFaaccttoorrss 
 AAggee OOff TThhee PPaattiieenntt.. 
 PPrreevviioouuss MMeeddiiccaall HHiissttoorryy.. 
...
LLooccaall FFaaccttoorrss 
RReellaatteedd TToo OOrraall CCaavviittyy 
 AAcccceessss SSiizzee OOff MMoouutthh OOppeenniinn...
LLooccaall FFaaccttoorrss 
RReellaatteedd TToo OOrraall CCaavviittyy 
 Associated FFrraaccttuurree OOff MMaaxxiillllaa / ...
PPrreesseennccee OOrr AAbbsseennccee OOff AAssssoocciiaatteedd 
DDiisseeaassee 
((ee..gg.. CCyyssttss OOrr NNeeooppllaassi...
PPrreesseennccee OOrr AAbbsseennccee OOff OOtthheerr LLooccaall 
BBoonnee OOrr SSoofftt TTiissssuuee DDiisseeaassee 
((ee....
PPrreesseennccee OOrr AAbbsseennccee OOff AAccuuttee OOrr 
CChhrroonniicc IInnffeeccttiioonn.. 
Dr Hamed Orafi
BBuullkk OOff MMaannddiibbllee.. 
Dr Hamed Orafi
AAssssoocciiaatteedd FFrraaccttuurree OOff MMaannddiibbllee.. 
Dr Hamed Orafi
SSttaattuuss OOff AAddjjaacceenntt TTeeeetthh (( PPrreesseennccee OOff 
RReessttoorraattiioonn ,, FFuunnccttiioonn AAss BB...
TTooootthh SSttrruuccttuurree AAnndd MMoorrpphhoollooggyy 
 LLooccaall AAnnaattoommyy ((NNeeiigghhbboorriinngg SSttrruucc...
AAnnaattoommyy OOff AAddjjaacceenntt IImmppoorrttaanntt 
SSttrruuccttuurree ee..gg.. IInnffeerriioorr AAllvveeoollaarr 
NN...
Relation To The Inferior 
Dental Canal 
Dr Hamed Orafi
AAssssoocciiaatteedd AAnnkkyylloossiiss.. 
Dr Hamed Orafi
RRoooott MMoorrpphhoollooggyy.. 
Dr Hamed Orafi
AAnnaattoommiiccaall PPoossiittiioonn 
CCllaassssiiffiiccaattiioonn OOff IImmppaacctteedd 
::MMaannddiibbuullaarr TThhiirr...
PPeellll AAnndd GGrreeggoorryy CCllaassssiiffiiccaattiioonn 
 IInn RReellaattiioonn OOff 
TThhee TTooootthh TToo 
TThhee ...
CCllaassss II 
TThhee AAvvaaiillaabbllee SSppaaccee ,, AAtt TThhee LLeevveell OOff TThhee 
RReettrroo MMoollaarr TTrriiaa...
CCllaassss IIII 
 TThhee SSppaaccee BBeettwweeeenn TThhee RRaammuuss AAnndd TThhee DDiissttaall 
SSiiddee OOff TThhee SSe...
CCllaassss IIIIII 
 AAllll OOrr MMoosstt OOff TThhee TThhiirrdd MMoollaarr IIss LLooccaatteedd WWiitthhiinn 
TThhee RRaam...
PPoossiittiioonn AA 
 TThhee HHiigghheesstt PPoorrttiioonn OOff TThhee TTooootthh IIss OOnn 
AA LLeevveell WWiitthh OOrr ...
PPoossiittiioonn BB 
 TThhee HHiigghhiisstt PPoorrttiioonn OOff TThhee TTooootthh IIss 
BBeellooww TThhee OOcccclluussaal...
PPoossiittiioonn CC 
 TThhee HHiigghheesstt PPoorrttiioonn OOff TThhee TTooootthh IIss BBeellooww 
TThhee CCeerrvviiccaal...
GGeeoorrggee BB.. WWiinntteerr’’ss CCllaassssiiffiiccaattiioonn 
 AAccccoorrddiinngg TToo TThhee PPoossiittiioonn OOff TT...
MMeessiiooaanngguullaarr 
 TThhee LLoonngg AAcccceessss 
OOff TThhee TTooootthh 
CCoonnvveerrggeess 
TToowwaarrddss TThhe...
MMeessiiooaanngguullaarr 
Dr Hamed Orafi
VVeerrttiiccaall 
 VVeerrttiiccaall TThhee 
LLoonngg AAcccceessss OOff 
TThhee IImmppaacctteedd 
TTooootthh IIss PPaarraa...
VVeerrttiiccaall 
Dr Hamed Orafi
DDiissttooaanngguullaarr 
TThhee LLoonngg 
AAcccceessss OOff TThhee 
IImmppaacctteedd TTooootthh 
DDiivveerrggeess FFrroo...
DDiissttooaanngguullaarr 
Dr Hamed Orafi
HHoorriizzoonnttaall 
TThhee LLoonngg 
AAcccceessss OOff TThhee 
IImmppaacctteedd TTooootthh 
IIss 
PPeerrppeennddiiccuul...
WWiinntteerr CCllaassssiiffiiccaattiioonn 
TToo DDiiaaggnnoossee LLooccaall FFaaccttoorrss CCaauussiinngg DDiiffffiiccuull...
GGeeoorrggee WWiinntteerr DDeetteerrmmiinneedd TThhrreeee IImmaaggiinnaarryy 
LLiinneess OOnn TThhee SSttaannddaarrdd DDee...
TThhee RRoooottss OOff TThhiiss TTooootthh HHaavvee 
..CCoonnfflliiccttiinngg LLiinneess OOff WWiitthhddrraawwaall 
 WW =...
MMeessiiooaanngguullaarr 
Green Area :Denotes The Amount Of Bone Removal . 
P: Denotes Application Of Force. 
Dr Hamed Ora...
MMeessiiooaanngguullaarr 
Dr Hamed Orafi
VVeerrttiiccaall 
Dr Hamed Orafi
VVeerrttiiccaall 
Dr Hamed Orafi
DDiissttooaanngguullaarr 
Dr Hamed Orafi
DDiissttooaanngguullaarr 
Dr Hamed Orafi
HHoorriizzoonnttaall 
Dr Hamed Orafi
HHoorriizzoonnttaall 
Dr Hamed Orafi
RReessuullttss OOff GGeeoorrggee WWiinntteerr 
HHyyppootthheessiiss 
 CClliinniiccaall EExxppeerriieennccee RReevveeaalle...
RReessuullttss OOff GGeeoorrggee WWiinntteerr 
HHyyppootthheessiiss 
 IIff RReedd LLiinnee IIss 99mmmm.. OOrr MMoorree II...
SSeelleeccttiioonn OOff RRaaddiiooggrraapphhiicc 
EExxaammiinnaattiioonn 
 PPeerriiaappiiccaall RRaaddiiooggrraapphh.. 
...
PPeerriiaappiiccaall FFiillmm 
(((( PPaarraalllleelliinngg TTeecchhnniiqquuee 
IImmaaggee FFiieelldd FFiillmm PPllaacceemm...
PPeerriiaappiiccaall FFiillmm 
(((( PPaarraalllleelliinngg TTeecchhnniiqquuee 
Dr Hamed Orafi
PPeerriiaappiiccaall FFiillmm 
(( PPaarraalllleelliinngg TTeecchhnniiqquuee WWiitthh DDiissttaall 
((PPrroojjeeccttiioonn ...
PPeerriiaappiiccaall FFiillmm 
(( PPaarraalllleelliinngg TTeecchhnniiqquuee WWiitthh DDiissttaall 
PPrroojjeeccttiioonn)) ...
PPeerriiaappiiccaall FFiillmm 
(( BBiisssseeccttiinngg TTeecchhnniiqquuee)) 
IImmaaggee FFiieelldd FFiillmm PPllaacceemmee...
PPeerriiaappiiccaall FFiillmm 
(((( BBiisssseeccttiinngg TTeecchhnniiqquuee 
Dr Hamed Orafi
PPeerriiaappiiccaall FFiillmm 
(((( BBiittee--wwiinngg TTeecchhnniiqquuee 
LLoooopp AArroouunndd TThhee FFiillmm IImmaagge...
PPeerriiaappiiccaall FFiillmm 
(((( BBiittee--wwiinngg TTeecchhnniiqquuee 
FFiillmm PPllaacceemmeenntt PPrroojjeeccttiioon...
PPeerriiaappiiccaall FFiillmm 
(((( BBiittee--wwiinngg TTeecchhnniiqquuee 
PPrroojjeeccttiioonn OOff CCeennttrraall RRaayy...
OOcccclluussaall RRaaddiiooggrraapphh RReevviieewwss TThhee 
BBuuccccoolliinngguuaall PPoossiittiioonn OOff AAtt LLeeaasst...
OOcccclluussll FFiillmm LLooccaall AAnnaattoommyy 
LLooccaalliizzaattiioonn TTeecchhnniiqquuee 
AA..RRaaddiiooggrraapphh W...
PPaannoorraammiicc RRaaddiiooggrraapphh 
 IIddeeaa:: 
 TTwwoo AAddjjaacceenntt DDiisskkss 
RRoottaattiinngg AAtt TThhee ...
PPaannoorraammiicc RRaaddiiooggrraapphh 
 DDiissaaddvvaannttaaggee.. 
 MMaaggnniiffiiccaattiioonn AAnndd GGeeoommeettrri...
CC..TT ssccaann 
Dr Hamed Orafi
Thank You
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Impaction assessment

221 views

Published on

Assessment of impacted wisdom teeth

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Impaction assessment

 1. 1. MMaannaaggeemmeenntt ooff IImmppaacctteedd LLoowweerr TThhiirrdd MMoollaarr TTeeeetthh Diagnosis & Assessment BBYY AAssssoocciiaattee PPrrooff.. HHaammeedd OOrraaffii BBDDSS,, MMDDSS,, FFIICCDD,,AAAAOOMMFFSS Dr Hamed Orafi
 2. 2. DDeeffiinniittiioonn  A Third Molar Tooth TThhaatt CCaannnnoott OOrr WWiillll NNoott EErruupptt IInnttoo IIttss NNoorrmmaall FFuunnccttiioonnaall PPoossiittiioonn..  TThheerree IIss PPootteennttiiaallllyy RRiisskk OOff DDeevveellooppmmeenntt OOff IIrrrreevveerrssiibbllee HHaarrdd AAnndd SSoofftt TTiissssuuee PPaatthhoollooggiiccaall CCoonnddiittiioonn IInn UUnn TTrreeaatteedd CCaasseess.. Dr Hamed Orafi
 3. 3. DDeeffiinniittiioonn Dr Hamed Orafi
 4. 4. IInnddiiccaattiioonnss ffoorr RReemmoovvaall Dr Hamed Orafi
 5. 5. IInnddiiccaattiioonnss FFoorr RReemmoovvaall CCaarriieess LLeeaaddiinngg ttoo PPuullppaall EExxppoossuurree Dr Hamed Orafi
 6. 6. IInnddiiccaattiioonnss FFoorr RReemmoovvaall PPeerriiaappiiccaall PPaatthhoollooggyy Dr Hamed Orafi
 7. 7. IInnddiiccaattiioonnss FFoorr RReemmoovvaall PPeerriiooddoonnttaall DDiisseeaassee Dr Hamed Orafi
 8. 8. IInnddiiccaattiioonnss FFoorr RReemmoovvaall FFrraaccttuurreedd TTooootthh Dr Hamed Orafi
 9. 9. IInnddiiccaattiioonnss FFoorr RReemmoovvaall PPrreevviioouuss HHiissttoorryy OOff IInnffeeccttiioonn IInncclluuddiinngg PPeerriiccoorroonniittiiss//AAbbsscceessss DDeevveellooppmmeenntt AAnndd OOsstteeoommyyeelliittiiss Dr Hamed Orafi
 10. 10. IInnddiiccaattiioonnss FFoorr RReemmoovvaall RReessoorrppttiioonn ooff AAddjjaacceenntt TTeeeetthh Dr Hamed Orafi
 11. 11. IInnddiiccaattiioonnss FFoorr RReemmoovvaall DDiisseeaassee OOff FFoolllliiccllee IInncclluuddiinngg CCyysstt // TTuummoorr Dr Hamed Orafi
 12. 12. IInnddiiccaattiioonnss FFoorr RReemmoovvaall TTooootthh IInn LLiinnee OOff BBoonnyy FFrraaccttuurree Dr Hamed Orafi
 13. 13. IInnddiiccaattiioonnss FFoorr RReemmoovvaall MMaallppoossiittiioonneedd ,, NNoonn-ffuunnccttiioonnaall oorr UUnnrreessttoorraabbllee TTooootthh SSuusscceeppttiibbllee TToo DDiisseeaassee Dr Hamed Orafi
 14. 14. IInnddiiccaattiioonnss FFoorr RReemmoovvaall FFaacciilliittaattiioonn ooff FFrraaccttuurree TTrreeaattmmeenntt oorr OOrrtthhooggnnaatthhiicc SSuurrggeerryy.. Dr Hamed Orafi
 15. 15. IInnddiiccaattiioonnss ooff RReemmoovvaall OOtthheerrss..  FFaacciilliittaattiioonn OOff RReessttoorraattiivvee TTrreeaattmmeenntt IInncclluuddiinngg PPrroosstthheesseess..  OObbssccuurree FFaacciiaall PPaaiinn..  PPrroopphhyyllaaccttiicc RReemmoovvaall IInn PPrreesseennccee OOff SSppeecciiffiicc MMeeddiiccaall AAnndd SSuurrggiiccaall CCoonnddiittiioonnss ((ee..gg.. BBaacctteerriiaall EEnnddooccaarrddiittiiss))..  OOrrtthhooddoonnttiicc AAbbnnoorrmmaalliittiieess IInncclluuddiinngg AArrcchh LLeennggtthh//TTooootthh DDiissccrreeppaanncciieess AAnndd AAnnkkyylloossiiss.. Dr Hamed Orafi
 16. 16. AAiimmss ooff TTrreeaattmmeenntt Dr Hamed Orafi
 17. 17. AAiimmss ooff TTrreeaattmmeenntt  TToo PPrroodduuccee PPoossiittiivvee HHeeaalltthh GGaaiinn AAnndd // OOrr BBeenneeffiitt IInn TThhee FFoorrmm OOff::  PPaaiinn RReelliieeff..  TTrreeaattmmeenntt OOff AAccuuttee AAnndd CChhrroonniicc IInnffeeccttiioonn..  PPrroopphhyyllaaxxiiss OOff IInnffeeccttiioonn.. Dr Hamed Orafi
 18. 18. AAiimmss ooff TTrreeaattmmeenntt  IImmpprroovveemmeenntt IInn RReessttoorraattiivvee RReehhaabbiilliittaattiioonn..  IImmpprroovveemmeenntt IInn TThhee PPootteennttiiaall FFoorr SSuucccceessssffuull TTrraauummaa SSuurrggeerryy IInncclluuddiinngg TThhee HHeeaalliinngg OOff BBoonnyy FFrraaccttuurreess..  IImmpprroovveemmeenntt IInn TThhee PPootteennttiiaall FFoorr OOrrtthhooddoonnttiicc TTrreeaattmmeenntt.. Dr Hamed Orafi
 19. 19. AAiimmss ooff TTrreeaattmmeenntt  RReedduuccee PPootteennttiiaall FFoorr CCoommpplliiccaattiioonnss RReessuullttiinngg FFrroomm RRaaddiiootthheerraappyy OOrr TTrraannssppllaannttaattiioonn SSuurrggeerryy..  IImmpprroovvee PPootteennttiiaall FFoorr OOrrtthhooggnnaatthhiicc SSuurrggeerryy IInncclluuddiinngg OOsstteeoossyynntthheessiiss.. Dr Hamed Orafi
 20. 20. FFaaccttoorrss AAffffeeccttiinngg tthhee MMaannaaggeemmeenntt  GGeenneerraall FFaaccttoorrss  FFaaccttoorrss RReellaatteedd TToo TThhee OOrraall CCaavviittyy  IImmppaacctteedd TTooootthh SSttrruuccttuurree AAnndd MMoorrpphhoollooggyy Dr Hamed Orafi
 21. 21. GGeenneerraall FFaaccttoorrss  AAggee OOff TThhee PPaattiieenntt..  PPrreevviioouuss MMeeddiiccaall HHiissttoorryy.. HHiissttoorryy OOff AAlllleerrggyy..  PPrreesseennccee OOff AAnnyy UUnnddeerrllyyiinngg DDiisseeaassee.. HHiissttoorryy OOff DDrruugg TThheerraappyy ,, ee..gg.. AAssppiirriinn..  PPaattiieenntt CCooooppeerraattiioonn AAnndd CCoommpplliiaannccee Dr Hamed Orafi
 22. 22. LLooccaall FFaaccttoorrss RReellaatteedd TToo OOrraall CCaavviittyy  AAcccceessss SSiizzee OOff MMoouutthh OOppeenniinngg AAnndd SSiizzee OOff TThhee TToonngguuee..  OOrraall HHyyggiieennee..  CCoonnddiittiioonn OOff TThhee SSoofftt TTiissssuuee AAnndd EExxtteerrnnaall OObblliiqquuee RRiiddggee..  PPrreesseennccee OOrr AAbbsseennccee OOff AAccuuttee OOrr CChhrroonniicc IInnffeeccttiioonn..  SSttaattuuss OOff AAddjjaacceenntt TTeeeetthh (( ee..gg.. PPeerriiooddoonnttaall DDiisseeaassee OOrr PPrreesseennccee OOff RReessttoorraattiioonn OOrr FFuunnccttiioonn AAss BBrriiddggee AAbbuuttmmeenntt)).. Dr Hamed Orafi
 23. 23. LLooccaall FFaaccttoorrss RReellaatteedd TToo OOrraall CCaavviittyy  Associated FFrraaccttuurree OOff MMaaxxiillllaa / MMaannddiibbllee..  PPrreevviioouuss RRaaddiiootthheerraappyy..  BBoonnee DDeennssiittyy..  BBuullkk OOff MMaannddiibbllee PPrreesseennccee OOrr AAbbsseennccee OOff OOtthheerr LLooccaall BBoonnee OOrr SSoofftt TTiissssuuee DDiisseeaassee ((ee..gg.. PPaaggeett''ss DDiisseeaassee ,, VVaassccuullaarr MMaallffoorrmmaattiioonnss ,, PPoosstt--rraaddiiaattiioonn VVaassccuullaarr SScclleerroossiiss))..  PPrreesseennccee OOrr AAbbsseennccee OOff AAssssoocciiaatteedd DDiisseeaassee ((ee..gg.. CCyyssttss / NNeeooppllaassiiaa)).. Dr Hamed Orafi
 24. 24. PPrreesseennccee OOrr AAbbsseennccee OOff AAssssoocciiaatteedd DDiisseeaassee ((ee..gg.. CCyyssttss OOrr NNeeooppllaassiiaa)).. Dr Hamed Orafi
 25. 25. PPrreesseennccee OOrr AAbbsseennccee OOff OOtthheerr LLooccaall BBoonnee OOrr SSoofftt TTiissssuuee DDiisseeaassee ((ee..gg.. VVaassccuullaarr MMaallffoorrmmaattiioonnss)) Dr Hamed Orafi
 26. 26. PPrreesseennccee OOrr AAbbsseennccee OOff AAccuuttee OOrr CChhrroonniicc IInnffeeccttiioonn.. Dr Hamed Orafi
 27. 27. BBuullkk OOff MMaannddiibbllee.. Dr Hamed Orafi
 28. 28. AAssssoocciiaatteedd FFrraaccttuurree OOff MMaannddiibbllee.. Dr Hamed Orafi
 29. 29. SSttaattuuss OOff AAddjjaacceenntt TTeeeetthh (( PPrreesseennccee OOff RReessttoorraattiioonn ,, FFuunnccttiioonn AAss BBrriiddggee AAbbuuttmmeenntt)).. Dr Hamed Orafi
 30. 30. TTooootthh SSttrruuccttuurree AAnndd MMoorrpphhoollooggyy  LLooccaall AAnnaattoommyy ((NNeeiigghhbboorriinngg SSttrruuccttuurree)) ee..gg.. IInnffeerriioorr AAllvveeoollaarr NNeevveerr,,  RRoooott MMoorrpphhoollooggyy..  AAssssoocciiaatteedd AAnnkkyylloossiiss..  AAnnaattoommiiccaall PPoossiittiioonn.. Dr Hamed Orafi
 31. 31. AAnnaattoommyy OOff AAddjjaacceenntt IImmppoorrttaanntt SSttrruuccttuurree ee..gg.. IInnffeerriioorr AAllvveeoollaarr NNeerrvvee .. Dr Hamed Orafi
 32. 32. Relation To The Inferior Dental Canal Dr Hamed Orafi
 33. 33. AAssssoocciiaatteedd AAnnkkyylloossiiss.. Dr Hamed Orafi
 34. 34. RRoooott MMoorrpphhoollooggyy.. Dr Hamed Orafi
 35. 35. AAnnaattoommiiccaall PPoossiittiioonn CCllaassssiiffiiccaattiioonn OOff IImmppaacctteedd ::MMaannddiibbuullaarr TThhiirrdd MMoollaarr PPeellll AAnndd GGrreeggoorryy CCllaassssiiffiiccaattiioonn.. GGeeoorrggee BB.. WWiinntteerr’’ss CCllaassssiiffiiccaattiioonn.. Dr Hamed Orafi
 36. 36. PPeellll AAnndd GGrreeggoorryy CCllaassssiiffiiccaattiioonn  IInn RReellaattiioonn OOff TThhee TTooootthh TToo TThhee RRaammuuss OOff TThhee MMaannddiibbllee AAnndd TThhee SSeeccoonndd MMoollaarr::  CCllaassss II..  CCllaassss IIII..  CCllaassss IIIIII.. RReellaattiivvee DDeepptthh OOff TThhee TThhiirrdd MMoollaarr IInn BBoonnee:: PPoossiittiioonn AA.. PPoossiittiioonn BB.. PPoossiittiioonn CC.. Dr Hamed Orafi
 37. 37. CCllaassss II TThhee AAvvaaiillaabbllee SSppaaccee ,, AAtt TThhee LLeevveell OOff TThhee RReettrroo MMoollaarr TTrriiaannggllee IIss SSuuffffiicciieenntt TToo AAccccoommmmooddaattee TThhee MMeessiiooddiissttaall DDiiaammeetteerr OOff TThhee CCrroowwnn OOff TThhee TThhiirrdd MMoollaarr.. TThhee TThhiirrdd MMoollaarr WWiillll EErruupptt AAss FFaarr AAss TThhee OOcccclluussaall PPllaannee..Dr Hamed Orafi
 38. 38. CCllaassss IIII  TThhee SSppaaccee BBeettwweeeenn TThhee RRaammuuss AAnndd TThhee DDiissttaall SSiiddee OOff TThhee SSeeccoonndd MMoollaarr IIss LLeessss TThhaann TThhee MMeessiiooddiissttaall DDiiaammeetteerr OOff TThhee CCrroowwnn OOff TThhee TThhiirrdd MMoollaarr  TThhee TTooootthh WWiillll NNoott BBee AAbbllee TToo EErruupptt Dr Hamed Orafi
 39. 39. CCllaassss IIIIII  AAllll OOrr MMoosstt OOff TThhee TThhiirrdd MMoollaarr IIss LLooccaatteedd WWiitthhiinn TThhee RRaammuuss ,,TThhee CCrreesstt OOff TThhee RRaammuuss PPllaacceess AAggaaiinnsstt TThhee DDiissttaall AAssppeecctt OOff TThhee SSeeccoonndd MMoollaarr  NNoo SSppaaccee FFoorr EErruuppttiioonn OOff TThhee TThhiirrdd MMoollaarr Dr Hamed Orafi
 40. 40. PPoossiittiioonn AA  TThhee HHiigghheesstt PPoorrttiioonn OOff TThhee TTooootthh IIss OOnn AA LLeevveell WWiitthh OOrr AAbboovvee TThhee OOcccclluussaall LLiinnee Dr Hamed Orafi
 41. 41. PPoossiittiioonn BB  TThhee HHiigghhiisstt PPoorrttiioonn OOff TThhee TTooootthh IIss BBeellooww TThhee OOcccclluussaall PPllaannee BBuutt AAbboovvee TThhee CCeerrvviiccaall LLiinnee OOff SSeeccoonndd MMoollaarr Dr Hamed Orafi
 42. 42. PPoossiittiioonn CC  TThhee HHiigghheesstt PPoorrttiioonn OOff TThhee TTooootthh IIss BBeellooww TThhee CCeerrvviiccaall LLiinnee OOff TThhee SSeeccoonndd MMoollaarr Dr Hamed Orafi
 43. 43. GGeeoorrggee BB.. WWiinntteerr’’ss CCllaassssiiffiiccaattiioonn  AAccccoorrddiinngg TToo TThhee PPoossiittiioonn OOff TThhee LLoonngg AAxxiiss OOff TThhee IImmppaacctteedd TThhiirrdd MMoollaarr IInn RReellaattiioonn TToo TThhee LLoonngg AAxxiiss OOff TThhee SSeeccoonndd MMoollaarr IInnttoo::  MMeessiiooaanngguullaarr  DDiissttooaanngguullaarr  VVeerrttiiccaall  HHoorriizzoonnttaall  TThheeyy MMaayy AAllssoo OOccccuurr SSiimmuullttaanneeoouussllyy IInn  BBuuccccaall VVeerrssiioonn  LLiinngguuaall VVeerrssiioonn Dr Hamed Orafi
 44. 44. MMeessiiooaanngguullaarr  TThhee LLoonngg AAcccceessss OOff TThhee TTooootthh CCoonnvveerrggeess TToowwaarrddss TThhee LLoonngg AAxxiiss OOff TThhee SSeeccoonndd MMoollaarr.. Dr Hamed Orafi
 45. 45. MMeessiiooaanngguullaarr Dr Hamed Orafi
 46. 46. VVeerrttiiccaall  VVeerrttiiccaall TThhee LLoonngg AAcccceessss OOff TThhee IImmppaacctteedd TTooootthh IIss PPaarraalllleell TToo TThhee LLoonngg AAxxiiss OOff SSeeccoonndd MMoollaarr TTooootthh.. Dr Hamed Orafi
 47. 47. VVeerrttiiccaall Dr Hamed Orafi
 48. 48. DDiissttooaanngguullaarr TThhee LLoonngg AAcccceessss OOff TThhee IImmppaacctteedd TTooootthh DDiivveerrggeess FFrroomm TThhee LLoonngg AAxxiiss OOff TThhee SSeeccoonndd MMoollaarr.. Dr Hamed Orafi
 49. 49. DDiissttooaanngguullaarr Dr Hamed Orafi
 50. 50. HHoorriizzoonnttaall TThhee LLoonngg AAcccceessss OOff TThhee IImmppaacctteedd TTooootthh IIss PPeerrppeennddiiccuullaarr OOnn TThhee LLoonngg AAxxiiss OOff TThhee SSeeccoonndd MMoollaarr Dr Hamed Orafi
 51. 51. WWiinntteerr CCllaassssiiffiiccaattiioonn TToo DDiiaaggnnoossee LLooccaall FFaaccttoorrss CCaauussiinngg DDiiffffiiccuullttyy DDuurriinngg RReemmoovvaall OOff IImmppaacctteedd MMaannddiibbuullaarr TThhiirrdd MMoollaarr --AAmmoouunntt OOff BBoonnee RReemmoovvaall .. -- AApppplliiccaattiioonn OOff FFoorrccee FFoorr EExxttrraaccttiioonn.. Dr Hamed Orafi
 52. 52. GGeeoorrggee WWiinntteerr DDeetteerrmmiinneedd TThhrreeee IImmaaggiinnaarryy LLiinneess OOnn TThhee SSttaannddaarrdd DDeennttaall RRaaddiiooggrraapphh  WWhhiittee LLiinnee..  AA LLiinnee DDrraawwnn AAlloonngg TThhee OOcccclluussaall SSuurrffaaccee OOff TThhee EErruupptteedd MMaannddiibbuullaarr MMoollaarrss AAnndd EExxtteennddeedd PPoosstteerriioorrllyy OOvveerr TThhee TThhiirrdd MMoollaarr RReeggiioonn..  AAmmbbeerr LLiinnee..  AA LLiinnee DDrraawwnn FFrroomm BBoonnee LLyyiinngg DDiissttaallllyy TToo TThhee TThhiirrdd MMoollaarr TToo TThhee CCrreesstt OOff TThhee IInntteerrddeennttaall SSeeppttuumm BBeettwweeeenn TThhee FFiirrsstt AAnndd SSeeccoonndd MMaannddiibbuullaarr MMoollaarrss..  RReedd LLiinnee..  LLiinnee UUsseedd TToo MMeeaassuurree TThhee DDeepptthh AAtt WWhhiicchh TThhee IImmppaacctteedd TTooootthh LLiieess WWiitthhiinn TThhee MMaannddiibbllee,, IItt IIss PPeerrppeennddiiccuullaarr DDrrooppppeedd FFrroomm TThhee AAmmbbeerr LLiinnee TToo AAnn IImmaaggiinnaarryy PPooiinntt OOff AApppplliiccaattiioonn ooff AAnn EElleevvaattoorr.. Dr Hamed Orafi
 53. 53. TThhee RRoooottss OOff TThhiiss TTooootthh HHaavvee ..CCoonnfflliiccttiinngg LLiinneess OOff WWiitthhddrraawwaall  WW == WWhhiittee LLiinnee..  AA == AAmmbbeerr LLiinnee..  RR == RReedd LLiinnee..  XX == XX AApppplliiccaattiioonn PPooiinntt OOff TThhee EElleevvaattoorr.. W A R X Dr Hamed Orafi
 54. 54. MMeessiiooaanngguullaarr Green Area :Denotes The Amount Of Bone Removal . P: Denotes Application Of Force. Dr Hamed Orafi
 55. 55. MMeessiiooaanngguullaarr Dr Hamed Orafi
 56. 56. VVeerrttiiccaall Dr Hamed Orafi
 57. 57. VVeerrttiiccaall Dr Hamed Orafi
 58. 58. DDiissttooaanngguullaarr Dr Hamed Orafi
 59. 59. DDiissttooaanngguullaarr Dr Hamed Orafi
 60. 60. HHoorriizzoonnttaall Dr Hamed Orafi
 61. 61. HHoorriizzoonnttaall Dr Hamed Orafi
 62. 62. RReessuullttss OOff GGeeoorrggee WWiinntteerr HHyyppootthheessiiss  CClliinniiccaall EExxppeerriieennccee RReevveeaalleedd TThhaatt AAnnyy IInnccrreeaassee OOff TThhee LLeennggtthh OOff TThhee RReedd LLiinnee BByy OOnnee mmmm.. TThhee EExxttrraaccttiioonn BBeeccoommeess AAbboouutt TThhrreeee TTiimmeess MMoorree DDiiffffiiccuulltt..  AAnnyy TTooootthh WWiitthh AA RReedd LLiinnee 55mmmm.. OOrr MMoorree IInn LLeennggtthh IIss BBeetttteerr RReemmoovveedd UUnnddeerr GGeenneerraall AAnnaaeesstthheessiiaa.. Dr Hamed Orafi
 63. 63. RReessuullttss OOff GGeeoorrggee WWiinntteerr HHyyppootthheessiiss  IIff RReedd LLiinnee IIss 99mmmm.. OOrr MMoorree IInn LLeennggtthh,, TThhee IInnffeerriioorr SSuurrffaaccee OOff TThhee CCrroowwnn OOff TThhee IImmppaacctteedd TThhiirrdd MMoollaarr MMaayy BBee WWiitthh OOrr EEvveenn BBeellooww TThhee AAppeexx OOff TThhee SSeeccoonndd MMoollaarr TTooootthh..  IItt IIss BBeetttteerr TToo RReemmoovvee TThhee SSeeccoonndd MMoollaarr WWiitthh AA DDeennuuddeedd RRoooott AAtt TThhee TTiimmee TThhee TThhiirrdd MMoollaarr IIss EExxttrraacctteedd.. Dr Hamed Orafi
 64. 64. SSeelleeccttiioonn OOff RRaaddiiooggrraapphhiicc EExxaammiinnaattiioonn  PPeerriiaappiiccaall RRaaddiiooggrraapphh..  PPaarraalllleelliinngg TTeecchhnniiqquuee..  BBiisseeccttiinngg--aannggllee TTeecchhnniiqquuee..  BBiittee wwiinngg TTeecchhnniiqquuee  OOcccclluussaall RRaaddiiooggrraapphh..  PPaannoorraammiicc RRaaddiiooggrraapphh.. ((OOrrtthhoo--ppaannttoommoo--ggrraapphh))..  CCoommppuutteerriizzeedd TToommooggrraapphhyy SSccaann.. Dr Hamed Orafi
 65. 65. PPeerriiaappiiccaall FFiillmm (((( PPaarraalllleelliinngg TTeecchhnniiqquuee IImmaaggee FFiieelldd FFiillmm PPllaacceemmeenntt Dr Hamed Orafi
 66. 66. PPeerriiaappiiccaall FFiillmm (((( PPaarraalllleelliinngg TTeecchhnniiqquuee Dr Hamed Orafi
 67. 67. PPeerriiaappiiccaall FFiillmm (( PPaarraalllleelliinngg TTeecchhnniiqquuee WWiitthh DDiissttaall ((PPrroojjeeccttiioonn IImmaaggee FFiieelldd FFiillmm PPllaacceemmeenntt Dr Hamed Orafi
 68. 68. PPeerriiaappiiccaall FFiillmm (( PPaarraalllleelliinngg TTeecchhnniiqquuee WWiitthh DDiissttaall PPrroojjeeccttiioonn)) Dr Hamed Orafi
 69. 69. PPeerriiaappiiccaall FFiillmm (( BBiisssseeccttiinngg TTeecchhnniiqquuee)) IImmaaggee FFiieelldd FFiillmm PPllaacceemmeenntt Dr Hamed Orafi
 70. 70. PPeerriiaappiiccaall FFiillmm (((( BBiisssseeccttiinngg TTeecchhnniiqquuee Dr Hamed Orafi
 71. 71. PPeerriiaappiiccaall FFiillmm (((( BBiittee--wwiinngg TTeecchhnniiqquuee LLoooopp AArroouunndd TThhee FFiillmm IImmaaggee FFiieelldd FFoorr PPaattiinneett TToo BBiittee OOnn Dr Hamed Orafi
 72. 72. PPeerriiaappiiccaall FFiillmm (((( BBiittee--wwiinngg TTeecchhnniiqquuee FFiillmm PPllaacceemmeenntt PPrroojjeeccttiioonn OOff CCeennttrraall RRaayy Dr Hamed Orafi
 73. 73. PPeerriiaappiiccaall FFiillmm (((( BBiittee--wwiinngg TTeecchhnniiqquuee PPrroojjeeccttiioonn OOff CCeennttrraall RRaayy Dr Hamed Orafi
 74. 74. OOcccclluussaall RRaaddiiooggrraapphh RReevviieewwss TThhee BBuuccccoolliinngguuaall PPoossiittiioonn OOff AAtt LLeeaasstt TThhee CCrroowwnn OOff TThhee IImmppaacctteedd MMaannddiibbuullaarr TThhiirrdd MMoollaarr Dr Hamed Orafi
 75. 75. OOcccclluussll FFiillmm LLooccaall AAnnaattoommyy LLooccaalliizzaattiioonn TTeecchhnniiqquuee AA..RRaaddiiooggrraapphh WWiitthh TThhee TTuubbee IInn AA NNoorrmmaall PPoossiittiioonn.. BB..SShhiifftt TThhee TTuubbee DDiissttaallllyy,, TThhee TThhiirrdd MMoollaarr IImmaaggee MMoovvee MMeessiiaallllyy ii..ee TTooootthh IInn TThhee BBuuccccaall SSiiddee.. CC..OOcccclluussaall VViieeww PPrroovveess BBuuccccaall PPoossiittiioonn OOff TThhee CCrroowwnn.. Dr Hamed Orafi
 76. 76. PPaannoorraammiicc RRaaddiiooggrraapphh  IIddeeaa::  TTwwoo AAddjjaacceenntt DDiisskkss RRoottaattiinngg AAtt TThhee SSaammee SSppeeeedd IInn OOppppoossiittee DDiirreeccttiioonn  AAddvvaannttaaggee  BBrrooaadd AAnnaattoommiicc IImmaaggiinngg  LLooww RRaaddiiaattiioonn DDoossee  CCoonnvveenniieenntt EEaassee AAnndd SSppeeeedd  CCaann BBee DDoonnee IInn CClloosseedd MMoouutthh Dr Hamed Orafi
 77. 77. PPaannoorraammiicc RRaaddiiooggrraapphh  DDiissaaddvvaannttaaggee..  MMaaggnniiffiiccaattiioonn AAnndd GGeeoommeettrriicc DDiissttoorrttiioonn..  OOvveerrllaappppeedd IImmaaggee OOff TTeeeetthh..  CCaann NNoott RReessoollvvee FFiinnee AAnnaattoommiicc DDeettaaiillss.. Dr Hamed Orafi
 78. 78. CC..TT ssccaann Dr Hamed Orafi
 79. 79. Thank You

×