Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bibliotekets system och söktjänster - var står vi och vart är vi på väg

1,472 views

Published on

En genomgång av det pågående paradigmskiftet för bibliotekens infrastruktur för informationsförsörjningen.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bibliotekets system och söktjänster - var står vi och vart är vi på väg

 1. 1. Bibliotekens system och söktjänster <br />- var står vi och vart är vi på väg?<br />Daniel Forsman<br />Chalmers bibliotek<br />26 maj 2010<br />
 2. 2. ”Basic scholarly information usepracticeshaveshiftedrapidlyin recent years,<br />and as a result the academiclibrary is increasinglybeingdisintermediated from the<br />discoveryprocess, riskingirrelevancein one of itscorefunctionalareas”<br />Ithaka S+R 2009 FacultySurvey Report<br />The future of libraries? Technology has created a verydifferent contextfor the <br />missions of academic and research libraries<br />No Brief Candle, DaphneeRentfrow<br />
 3. 3. Rapporter ur/i tiden<br />LOPAC<br />Databrunnar<br />Samsök under luppen<br />The state of the Art in Library Discovery 2010<br />Library technology reports<br />Eight trends that are redefining IT<br />A Vision for the Future of Information Technology<br />Research Libraries, Risk and Systemic Change<br />Libraries and 21st century skills<br />The Research Library’s Role in Digital Repository Services<br />Edgeless University: why higher education must embrace technology<br />The Condition of U.S. Libraries<br />Perceptions 2009: An International Survey of Library Automation<br />Online Catalogs: What Users and Librarians Want<br />Perceptions of Libraries and Information Resources<br />Arcadia om mobila bibliotekstjänster & behovet av strategisk kompetensutveckling|planering<br />Scientific libraries : past developments and future changes<br />Framtidsfrågor – SUHF<br />Open Source Integrated Library Systems<br />Horizon report<br />… ...<br />...<br />
 4. 4. Paradigmskifte?!<br />P -> E<br />Plattformsoberoende<br />SaaS<br />DaaS<br />SOA<br />Konvergens & samarbeten<br />
 5. 5. LIBRIS<br />ILS<br />OPAC<br />CAT<br />ACQ<br />ILL<br />CAT<br />OPAC<br />Patron<br />DB<br />CIRC<br />
 6. 6. OA <br />Arkiv<br />Linked data<br />Fed. search<br />Link<br />Resolv.<br />ERM<br />LIBRIS<br />ILS<br />Aggr.<br />Rekommendation<br />Proxy & SSO<br />OPAC<br />CAT<br />ACQ<br />ILL<br />CAT<br />RDF<br />ILL<br />OPAC<br />Patron<br />Aggr. DB<br />Discovery<br />CIRC<br />Integratedsearch<br />Amazon<br />Google<br />Enskild DB<br />OER<br />Digitalisering<br />
 7. 7. Vikten av Öppenhet i en tjänstebaserad värld<br />Open standards<br />Open Access<br />Open educationalresources<br />Open source<br />Open platform<br />Open data<br />Garanti för teoretisk valfrihet<br />”Openness is a culture” - Oren Beit-Arie, ChiefStrategy Officer, Ex Libris<br />
 8. 8. Vikten av Öppenhet i en tjänstebaserad värld<br />Open standards<br />Open Access<br />Open educationalresources<br />Open source<br />Open platform<br />Open data<br />Garanti för teoretisk valfrihet<br />Orginalgrafik: Anders Söderbäck, LIBRIS<br />
 9. 9.
 10. 10. Behovet av en flexibel infrastruktur för informationsförsörjning<br />Datatjänster<br />Resurshantering<br />Sök & <br />uppfyllelse<br />Ett strategiskt ramverk som går att applicera lokalt, nationellt och från en leverantör<br />
 11. 11. CKB<br />Statistik<br />Analys<br />Rekommendationstjänster<br />Share the common – focus on unique<br />OA-arkiv<br />Lokal mediebeskrivning<br />Urval & förvärv<br />Fjärrlån<br />Cirkulation<br />Användare<br />Länkserver<br />Lärobjekt<br />Digitalisering<br />Single-point-of-management<br />Webb<br />Länkserver<br />Integreradsökning<br />Parallellsökning<br />Listor<br />Beställningsfunktioner<br />Single-point-of-entry<br />
 12. 12. ”Implications for librarieswhich are shared by multiple studies<br /> * The library serves manyconstituencies, with different needs and behaviours<br /> * Library systems must dobetter at providingseamless access to resources<br /> * Librarians must increasinglyconsider a greatervariety of digital formats and content<br /> * More digital resources of all kinds are better<br /> * Library systems and content must be prepared for changinguserbehaviours<br /> * Library systems need to look and functionmore like searchengines, i.e., Google and Yahoo, and Web services, i.e. Amazon.com, sincethese are familiar to users who are comfortable and confident in usingthem<br /> * High-quality metadata is becomingmoreimportant for discovery of appropriateresources<br /> * The library must advertiseits brand, itsvalue, and itsresourcesbetterwithin the community”<br />The digital information seeker: <br />Findings from selected OCLC, RIN and JISC user behaviour projects<br />
 13. 13. Den nationella infrastrukturen i fokus!<br />L-OPAC<br />”Vi vill så långt det är möjligt hitta lösningar som inte innebär att biblioteken måste köpa tjänster av systemleverantören. ”<br />”En integrerad lösning, där användaren kan se sina lån, reservera, m.m. i LIBRIS miljö, kräver någon form av protokoll, som gör att systemen kan kommunicera med varandra om cirkulationsfrågor. En lösare koppling kan bestå av en eller flera länkar över till det lokala systemet. Självklart skulle det kunna förekomma hybrider mellan protokolls- och länklösningar.”<br />”Genom att biblioteken deltar aktivt och utför delar av arbetet själva kan de också påverka utvecklingen av widgets, gränssnittsteman/skins osv. Det finns även en vinst med att biblioteken samarbetar och delar med sig av olika lösningar enligt communitytanken, istället för att utveckla samma saker parallellt på biblioteken. Biblioteken behåller och utvidgar sin kompetens för att arbeta med olika webbplattformar. <br />Lösningen är flexibel, vilket ger biblioteken möjlighet att välja olika grad av komplexitet utifrån behov och resurser. ”<br />
 14. 14.
 15. 15. Nationell databrunn – möjligheter utmaningar och behov<br />”Centralt lagrat metadata för (främst licensierade) e-artiklar, e-tidskrifter och e-böcker som står till förfogande för LIBRIS-biblioteken. Databrunnen understödjer integrerad sökning och export respektive import av data.”<br />”Innebär en nationell databrunnslösning att KB konkurrerar med kommersiella leverantörer <br />och är detta i så fall KB:s roll, eller ska man istället satsa på att komplettera de tjänster de <br />kommersiella leverantörerna erbjuder? ”<br />
 16. 16. ”Den ena handlar om fri och öppen tillgång till bibliografiska data, där allt fler bibliotek menar att öppen tillgång till biblioteksdata både stärker bibliotekens position gentemot systemleverantörer och ger förutsättningar för nytänkande och innovation både i och utanför biblioteksorganisationer. Mega-aggregaten kan ses som exempel på en motsatt trend där data blir mindre tillgängligt än vad det var tidigare. Data samlas här i stora aggregat som inte är tillgängliga annat än via sökgränssnitt och leverantörskontrollerade API:er. <br /> En konsekvens av detta skulle kunna bli att biblioteken skaffar sig en bättre position vad gäller tillgång till det traditionella biblioteksdatat samtidigt som man, vad gäller det elektroniska beståndet, knyts än hårdare till leverantörer och aggregatorer.”<br />
 17. 17. ”Det är inte något som är självklart för de kommersiella systemleverantörerna och inte heller något de tillåter när det gäller artiklar som denna förstudie specifikt tittar på. För att en nationell lösning ska ge något mervärde jämfört med en upphandlad lösning bör även export av data (och på sikt även fulltexter) för lokal indexering hos de bibliotek som deltar tillåtas. En svensk databrunn hos LIBRIS men utan möjlighet att exportera data skulle visserligen ge LIBRIS mer flexibilitet kring utformningen av söktjänster och bättre kontroll över datat, men för biblioteken skiljer detta sig inte nämnvärt från en upphandlad lösning utan möjlighet att exportera data.”<br />”Vi ser Scenario Egenutveckling som den långsiktigt hållbara modellen för att åstadkomma detta.”<br />
 18. 18. Samsök under luppen<br />
 19. 19. Frågan om den nationella infrastrukturen handlar om hur mycket<br />vi litar på LIBRIS att tillgodose våra behov i framtiden<br />
 20. 20. ”EncoreSynergy, the onlydiscovery solution that fullyintegratesnext-generationarticlediscovery technology into a cutting-edgelibrarydiscoveryplatform. ”<br />
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27. Inget bibliotek är en ö<br />Inget nationalbibliotek är en ö<br />Ingen leverantör är en ö<br />Vårt behov ligger i en flexibel infrastruktur<br />där vi fokuserar på att inte bygga system utan att<br />tillsammans med andra integrera system och tjänster,<br />lokalt, nationellt och globalt<br />Samverka kring det gemensamma och presentera<br />Vårt unika utbud av tjänster och media<br />Vi måste stödja det nationella initiativet för open data<br />och bidra till den nationella infrastrukturen<br />Men …<br />
 28. 28. Ur bibliotekets uppdrag<br />Informationsresurser<br />Biblioteket ska: <br />Säkerställa ett effektivt och hållbart tillgängliggörande av åtkomst <br />Till informationsresurserna, såväl tryckta som elektroniska, för Chalmers medarbetare <br />och studenter<br />Göra en årlig översyn av informationsresurserna i förhållande till relevans, nyttjande och <br />kostnad och föreslå ändringar<br />Säkerställa tillgång till de IT-system som är nödvändiga för informationsförsörjningen på <br />Chalmers, t ex Libris och det lokala bibliotekssystemet Chans, samt tillse att de i lämplig <br />omfattning är samordnade med Chalmers interna system och det nationella <br />biblioteksnätverket.<br />
 29. 29. Prioriterad verksamhetsutveckling för Chalmers bibliotek 2010-2014<br />Utveckla bibliotekets webbplats ytterligare för att skapa mer effektiva<br />Samsökningsmöjligheter av informationsresurser …<br />Kommunicera och integrera bibliotekets olika system med externa system<br />
 30. 30. Vi måste ha egna erfarenheter av de nya tjänsterna för att kunna<br />Vara bra partners för våra leverantörer och för LIBRIS när de utvecklar den<br />Nationella infrastrukturen.<br />LIBRIS kommer inte att kunna göra allt själva – <br />tillit, inflytande, fokus och utvecklingstiden är risker<br />Community LIBRIS är lockande – inte ett LIBRIS för alla<br />Identifiera vilka vi vill samverka med utifrån mål, delad infrastruktur eller plats<br />Genom att arbeta tillsammans tvingar vi LIBRIS att förhålla sig till 1:n istället<br />för att ha ett 1:1 förhållande<br />
 31. 31. Två alternativ<br />Att vänta på att LIBRIS skall tillhandahålla hela <br />vår infrastruktur är inte ett alternativ<br />Vi måste göra något under tiden<br />
 32. 32. Voyager<br />CPL<br />OA<br />Verde<br />SwePub<br />Mill.<br />MetaLib<br />SFX<br />Summa<br />CMS<br />LIBRIS<br />SOPAC<br />Integrera och bygga på Summa, gradvis bygga egen databrunn<br />Nyttja API:er och fokusera på att skapa mellanlager mellan system där det behövs<br />Byta ut licensererade komponenter i takt med att de hamnar på plats <br />i den nationella infrastrukturen <br />Idealt i samarbete med andra bibliotek för att dela infrastruktur och erfarenheter<br />Investera i en lösning med systemutveckling, drift och hårdvara<br />
 33. 33. Voyager<br />CPL<br />OA<br />Verde<br />SwePub<br />Mill.<br />MetaLib<br />SFX<br />Primo<br />CMS<br />LIBRIS<br />Central<br />Testa den nya servicemodellen och fokusera på att integrera moln/hostade tjänster.<br />Mer fokus på att skapa mellanlager och att integrera än att systemutveckla.<br />Den nya tidens bibliotekssystem är inte system – de är media som du licensierar och<br />integrerar med lokala tjänster. Sänker vi TCO? Kan vi strömlinjeforma arbetsflöden<br />och sömlöst integrera? <br />Fokusera på att bygga lokala index som förs upp i discoveryplattformen.<br />System som en tjänst gör det lättare att flytta om 3-5 år. Ett projekt tillsammans med andra?<br />Byt ut komponenter i takt med att den nationella infrastrukturen faller på plats. Billigare än att <br />investera i hårdvara och utveckling som bygger på Summa?<br />
 34. 34. tillit<br />Substantiv<br />Böjningar av tillit  Oräknebart utrum Obestämd Bestämd Nominativ tillittilliten Genitiv tillitstillitens<br />1. tillit<br />det att en person litar på en annan <br /> Han har vunnit hennes tillit.<br />Synonymer <br />Förtroende<br />Översättningar<br />engelska: trust<br />- Wictionary<br />"Users are willing to wait as long as theythink that theywill get usefulresults. Their perceptions of time depend on this belief.” <br />http://www.cdlib.org/services/d2d/metasearch/docs/core_ucsc_oct2004usability.pdf<br />

×