Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buku panduan kemahiran menaakul

232 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Buku panduan kemahiran menaakul

 1. 1. DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKurikulum Standard Sekolah Rendah Buku PanduanKEMAHIRANMENAAKUL Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum MEI 2012 i
 2. 2. Copyright © 2012 Bahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran MalaysiaAras 4-8, Blok E9Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62600 PutrajayaCetakan Pertama 2012Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isikandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secaraelektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain sebelum mendapat kebenaran bertulisdaripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Bahagian PembangunanKurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Pusat Pentadbiran KerajaanPersekutuan, 62600 Putrajaya ii
 3. 3. KANDUNGAN Muka SuratRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viKata Pengantar viiPengenalan 1Definisi 2Asas Kemahiran Menaakul 3Jenis-Jenis Kemahiran Menaakul 7 Kemahiran Menaakul Secara Deduktif Kemahiran Menaakul Secara InduktifBagaimana Melatih Murid Menguasai Kemahiran Menaakul? 9Contoh Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 15 RPH Kemahiran Menaakul Bahasa Malaysia 17 RPH Kemahiran Menaakul Pendidikan Jasmani 27 RPH Kemahiran Menaakul Dunia Sains & Teknologi 33 RPH Kemahiran Menaakul Pendidikan Moral 37 RPH Kemahiran Menaakul Pendidikan Islam 47 RPH Kemahiran Menaakul Bahasa Tamil 71Panel Penyumbang 77Rujukan 79 iii
 4. 4. iv
 5. 5. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 6. 6. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. vi
 7. 7. KATA PENGANTARPerkembangan dalam pemikiran, teknologi, ekonomi dan globalisasi menuntutperubahan landskap pendidikan di Malaysia seiring dengan perkembangan pesatpada abad ke-21. Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR telah diperkenalkanpada tahun 2011 dengan memberi penekanan terhadap kemahiran menaakul disamping kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M).Justeru, buku panduan ini dihasilkan bagi membantu guru memahami asaskemahiran menaakul agar mereka dapat menerapkannya dalam aktiviti pengajarandan pembelajaran dan seterusnya membantu murid menguasai kemahiran tersebut.Penguasaan kemahiran menaakul dalam kalangan murid akan membantu hasratnegara melahirkan modal insan yang berkeupayaan berfikir secara kritis, kreatif daninovatif.Buku panduan ini dapat membantu guru untuk menerap dan melaksanakankemahiran menaakul terhadap murid di dalam dan di luar bilik darjah. Beberapacontoh rancangan pengajaran dan pembelajaran yang menerapkan kemahiranmenaakul telah disediakan sebagai rujukan.Diharapkan guru dapat memahami kandungan buku panduan ini dan serusnyamenggunakannya sebagai panduan bagi melaksanakan kemahiran menaakul dalamaktiviti pengajaran dan pembelajaran.Bahagian Pembangunan Kurikulum mengucapkan ribuan terima kasih danpenghargaan kepada semua pihak yang memberi sumbangan sepanjangpenghasilan buku panduan ini. vii
 8. 8. viii
 9. 9. 1.0 PengenalanKemahiran menaakul diberi penekanan dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) bermula Tahun 1 pada tahun 2011 disamping kemahiran membaca, menulisdan mengira (4M). Kemahiran menaakul adalah salah satu kemahiran yang pentingpada abad ke 21. Kemahiran menaakul membolehkan murid memberi sebab danakibat serta menyatakan rasional yang logik bagi menyelesaikan sesuatu masalah.Ianya dapat membantu murid untuk memahami proses pembelajaran. Selain itu, iadapat membantu murid membezakan yang baik dan yang buruk dan memahamisebab dan akibat. Murid perlu diberi pendedahan awal terhadap kemahiranmenaakul kerana pada usia yang muda minda mereka berkebolehan untukmenerima dan memproses maklumat.Kemahiran menaakul menggalakkan penerokaan dan penjanaan idea baru sertabersedia menghadapi risiko. Kemahiran menaakul membolehkan murid berfikirdengan teliti dan fleksibel. Murid yang mempunyai kemahiran menaakul akanmemiliki ciri-ciri murid berikut: kritis, kreatif dan inovatif berani dan bijak menyoal ingin tahu daya berfikir sendiri dan fleksibel bekerjasama mengambil risiko berpandangan jauh membuat perbandingan 1
 10. 10. 2.0 DefinisiMenurut Kamus Dewan Bahasa menaakul adalah membuat pertimbangan yanglogik. Secara umumnya, kemahiran menaakul adalah penggunaan pemikiran logikuntuk memahami sesuatu situasi atau idea. Menaakul adalah sifat semulajadimanusia kerana kita sentiasa membuat penaakulan untuk memahami duniasekeliling misalnya membuat ramalan cuaca, laporan lalu lintas dan membuatunjuran pertambahan penduduk Malaysia.Menurut Terry & Higgs (1993) penaakulan merupakan proses kognitif sebabmusabab terjadinya sesuatu berdasarkan fakta atau pengetahuan, data dan strategimenyelesaikan masalah untuk menghasilkan kesimpulan serta membuat keputusanMobley (2010) merumuskan kemahiran menaakul sebagai kebolehan menganalisismaklumat dan menyelesaikan masalah secara literal. Ia juga melibatkanpengetahuan asas tentang aspek dalam kehidupan harian yang perlu difahami olehindividu melalui logik akal sebab sesuatu tindakan berlaku dan impaknya kepadakehidupan.Manakala menurut Exforsys (2010) pula kemahiran menaakul melibatkan prosesmendapatkan maklumat dan membuat inferens berdasarkan tanggapan individu.Keupayaan intelek menaakul membolehkan seseorang memahami idea dan konsepdengan lebih jelas untuk membuat kesimpulan yang munasabah.Menurut PPK (2001) kemahiran menaakul membantu kita sebagai pelincir dalammembuat pertimbangan secara logik dan rasional kepada semua kemahiran berfikirdan strategi berfikir. Perkaitan antara kemahiran berfikir kritis, kemahiran berfikirkreatif, kemahiran menaakul dan strategi berfikir ditunjukkan dalam Rajah 1. 2
 11. 11. KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS MENAAKUL KREATIF Logik Rasional STRATEGI BERFIKIR - Mengkonsepsikan - Menyelesaikan masalah - Membuat Keputusan Rajah 1 : Model Kemahiran BerfikirPemahaman dan penguasaan kemahiran kritis, kemahiran kreatif dan strategiberfikir akan menjadi lebih mudah sekiranya seseorang individu menguasaikemahiran menaakul.3.0 ASAS KEMAHIRAN MENAAKULMenurut Calumet, Universiti Purdue asas kemahiran menaakul merupakan proses-proses asas kepada kognitif. Terdapat 4 proses asas kemahiran menaakul iaitumenyimpan, mengguna semula, memadan dan prosedur ekskutif seperti ditunjukkanoleh Rajah 2. 3
 12. 12. Rajah 2: Asas Kemahiran MenaakulMenyimpanProses ini membolehkan pemindahan maklumat kepada ingatan jangka panjang.Antara kaedah yang digunakan adalah dengan membuat lakaran peta minda dangambaran imej.Mengguna SemulaProses ini membolehkan maklumat digunakan semula daripada ingatan jangkapanjang bagi menjana dan memahami idea baru. 4
 13. 13. MemadanProses ini membolehkan murid menentukan maklumat yang diterima adalah samaataupun berbeza daripada maklumat yang telah disimpan dalam memori jangkapanjang. Usaha memadan ini melibatkan lima jenis kemahiran iaitu: i. Mengkategori /mengkonsepsi Ia membolehkan murid mengelaskan sesuatu objek atau idea. Ia mempercepatkan proses pemikiran dan memudahkan penghasilan generalisasi daripada maklumat yang diterima. Salah satu teknik ialah pemecahan kepada kumpulan (chunking). Contohnya, pelajar melihat bunga ros dan mengkategorikannya dalam kumpulan tumbuhan berduri. ii. Ekstrapolasi / Generalisasi Ia membolehkan pelajar membuat padanan maklumat yang diterima pada sesuatu situasi kepada situasi lain. Maklumat sedia ada boleh disesuaikan dengan situasi yang baru. Contohnya, seorang pelajar yang mengetahui peraturan asas dalam permainan bola sepak boleh menggunakannya untuk memahami peraturan permainan ragbi. iii. Penaakulan Analogi Ia merupakan kemahiran melihat persamaan antara objek atau idea. Pengetahuan sedia ada bagi objek atau idea terdahulu digunakan bagi memahami idea yang lain. Ianya membolehkan murid menggabungkan dua asas kemahiran penaakulan iaitu mengkategori dan membuat generalisasi untuk menghadapi maklumat baru dengan lebih berkesan. iv. Penilaian secara logik Proses membandingkan maklumat yang diperolehi dengan maklumat sedia ada untuk memastikan ianya sah atau benar. 5
 14. 14. v. Penilaian Nilai Proses memadankan nilai baru kepada nilai sedia ada untuk memastikan sama ada ia logik atau sebaliknya.Prosedur Eksekutif (Melaksana)Ia merupakan prosedur terakhir dalam kemahiran menaakul. Proses ini menjadipenting kerana ia mengkoordinasikan kemahiran-kemahiran bagi membantupembinaan dan struktur kognitif yang baru dan menstruktur semula yang lama.Prosedur ini melibatkan tiga kemahiran: i. Penghuraian Menghurai adalah proses membuat inferen terhadap maklumat yang didengar atau dilihat tetapi tidak dinyatakan secara tersurat. Murid menggunakan kemahiran kemahiran mengkategori, menghurai, menaakul analogi dan mengguna semula maklumat untuk membuat inferen. Proses menghurai dilakukan apabila situasi pembelajaran tidak boleh menyediakan maklumat yang lengkap dan apabila murid tidak boleh memahami maklumat sedia ada. ii. Penyelesaian Masalah Proses mencari maklumat atau strategi bagi mencapai matlamat atau usaha- usaha mengatasi rintangan. Ia melibatkan penerangan masalah,penentuan hasrat, pemilihan cadangan penyelesaian, pemilihan strategi, pengujian cadangan penyelesaian, penilaian dapatan daripada cadangan penyelesaian dan mengkaji semula langkah-langkah yang perlu. Kreativiti dan pemikiran kritis diperlukan dalam proses penyelesaian masalah kerana kedua-dua aspek ini menentukan kualiti penyelesaian yang diambil. 6
 15. 15. iii. Penggubahan Merupakan satu proses mewujudkan maklumat baru untuk mengeluarkan idea secara bertulis atau lisan melalui gambar, graf, peta minda dan petikan.4.0 JENIS-JENIS KEMAHIRAN MENAAKULTerdapat banyak jenis kemahiran menaakul seperti penaakulan spatial, verbal,logikal, numerikal, abstrak dan lain-lain lagi. Walau bagaimanapun dalam BukuPanduan ini hanya penaakulan logikal digunakan. Dalam penaakulan logikalterdapat penaakulan induktif dan deduktif4.1 KEMAHIRAN MENAAKUL SECARA INDUKTIFMembuat pertimbangan daripada beberapa contoh atau situasi yang khusus untukmembuat satu kesimpulan atau pengitlakan. Lazimnya, dimulai dengan contoh-contoh khusus sebelum pelajar dapat membuat kesimpulan umum. Ciri-cirinya ialahseperti berikut: - Mempelbagaikan perbendaharaan kata untuk mendapatkan rumusan - Memperkenalkan pengetahuan dan pengalaman - Mengakumulasikan maklumat untuk membentukkan rumusan - Membentuk kesimpulan daripada contoh-contoh tertentuLangkah Penggunaan: a. Teliti beberapa contoh atau situasi yang spesifik b. Perhatikan ciri atau pola yang sepunyaBuat satu kesimpulan atau rumusan. 7
 16. 16. CONTOH-CONTOH PENAAKULAN INDUKTIF • Saya berpendapat Zul adalah pembunuh. Dia mempunyai motif, dia mempunyai peluang, sarung tangan yang berdarah dijumpa di tempat pembunuhan dan dia tidak mempunyai alibi. • Saya pasti Lili tahu berenang kerana ramai orang tahu berenang. • Bob gagal dalam matematik. Dia pasti gagal dalam matematik tambahan4.2 KEMAHIRAN MENAAKUL SECARA DEDUKTIF (Specialising)Membuat pertimbangan dari satu situasi umum ke beberapa contoh atau situasiyang spesifik. Lazimnya, dimulakan dengan mengemukakan generalisasi dankemudian diikuti oleh contoh-contoh. Ciri-cirinya: • Generalsasi pada permulaan pengajaran mestilah dinyatakan secara eksplisit • Contoh-contoh yang digunakan mestilah sesuai dan mencukupi • Contoh tidak harus datang dari guru sahaja tetapi juga dari murid • Contoh mesti betul supaya murid dapat meniru dan menghasilkan contoh yang lain • Pemahaman generalisasi murid mestilah dinilai melalui pelbagai cara (lisan dan bukan lisan)CONTOH-CONTOH PENAAKULAN DEDUKTIF • Budak lelaki suka main bola sepak. Nash adalah budak lelaki, maka dia suka main bola sepak • Oleh kerana 2 x 2=4, dan 22 adalah sama dengan 2 x 2, maka 22=4 • Peratus perokok mati disebabkan kanser paru-paru adalah tinggi. Pakcik dia seorang perokok, dia pasti mati kerana penyakit kanser paru-paru.Bagaimana Melatih Murid Kemahiran Menaakul?Pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran menaakul perludilaksanakan secara terancang, menarik dan mencabar daya imaginasi murid. Olehitu, guru hendaklah mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat menimbulkan 8
 17. 17. rasa ingin tahu untuk meneroka sesuatu tajuk yang dipelajari dengan lebihmendalam.Semasa merancang pengajaran dan pembelajaran, guru perlu mengambil kirakeperluan mengembangkan intelek dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatifserta kemahiran menaakul dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.Beberapa aktiviti boleh dirancang dalam mengembangkan intelek dan daya berfikirdalam kalangan murid. Kemahiran menaakul boleh dilaksanakan dalam pengajaranbagi semua mata pelajaran dan boleh dilaksanakan sama ada di luar atau di dalamkelas mengikut kesesuaian pelaksanaan mata pelajaran tersebut.Aktiviti yang dilaksanakan sama ada di dalam kelas atau di luar kelas ini bolehmenggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Antarateknik yang boleh dilaksanakan termasuklah: a. Teknik Perbincangan dan soal jawab Melalui teknik perbincangan dan soal jawab, guru dapat merangsang daya fikir murid ke arah menjadi lebih kritis, kreatif dan mampu menaakul dengan baik. Guru perlu membiasakan murid dengan soalan-soalan yang memberi ruang kepada mereka menaakul dengan menggunakan soalan mengapa dan bagaimana. Melalui teknik ini, guru boleh merancang tugasan yang memerlukan murid berbincang dan bersoal jawab menggunakan perspektif atau sudut pandangan yang berbeza mengenai peristiwa, masalah atau watak dalam membuat keputusan atau menyelesaikan masalah. Contoh tugasan murid: Aminah murid tahun 3 ada latihan bola jaring di sekolah pada petang itu. Ibu Aminah tiba-tiba demam dan meminta Aminah tolong menjaga adiknya. Aminah telah berjanji dengan gurunya untuk hadir latihan itu. Kini dia perlu membuat pilihan sama ada perlu hadir latihan atau menolong ibu di rumah. Minta murid berbincang dan bersoal jawab daripada perspektif diri Aminah 9
 18. 18. sebagai pelajar dan Aminah sebagai anak yang baik dalam menyelesaikan masalah ini.b. Teknik penggunaan pengurusan grafik Melalui teknik ini, guru boleh melatih murid menggunakan pengurusan grafik dalam memahami maklumat, menjana idea dan menyelesaikan tugasan yang diberikan kepada mereka. Contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan menggunakan teknik ini ialah aktiviti yang memerlukan murid memahami maklumat dan menjana idea atau membuat andaian yang dipersembahkan dalam pengurusan grafik untuk memudahkan murid menyelesaikan tugasan. Dalam hal ini, guru dapat menggalakkan murid berfikir dalam mencari jawapan kepada persoalan yang dikemukakan tadi. Contoh tugasan murid: Satu malam, Ah Meng lalu di sebuah jalan yang sunyi di pinggir sebuah kampung dan terserempak dengan sebuah lembaga putih. Dia berhenti dan bersembunyi di belakang sebatang pokok. Lembaga itu makin menghampirinya. Pada pendapat kamu apakah lembaga itu dan apa yang berlaku kepada Ah Meng selepas itu?. Tulis cerita ini sehingga selesai.c. Teknik pembelajaran secara koperatif Guru memberi penekanan kepada murid belajar dalam kumpulan dan menyelesaikan tugasan secara kumpulan mengambil kira idea semua ahli dan dipersetujui bersama. Aktiviti permainan memerlukan kerjasama dan kesatuan idea antara semua ahli kumpulan. Contoh tugasan yang boleh diberi kepada murid untuk diselesaikan secara kumpulan dan bersama-sama. Murid perlu membentuk kumpulan 10 orang untuk membuat satu projek. Kumpulan bebas menentukan jumlah lelaki dan perempuan tetapi bilangan tidak melebehi 10 orang. Pecahan lelaki dan perempuan tidak boleh serupa dengan kumpulan lain. Tentukan dan isi dalam borang yang disediakan. 10
 19. 19. Kumpulan Lelaki Perempuan Jumlah Kumpulan 1 Kumpulan 2 Kumpulam 3 Kumpulan 4d. Teknik sumbang saran dalam penyelesaian masalah Dalam aktiviti membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, guru boleh menggunakan teknik sumbang saran dan akhirnya memilih idea yang paling sesuai daripada semua idea yang dikemukakan oleh murid. Aktiviti ini membolehkan murid membina kemahiran menaakul di samping menganalisis maklumat atau data yang diberi. Mereka dapat menaakul untuk membuat keputusan atau menyelesaikan masalah terhadap tugasan yang diberikan. Contoh tugasan murid: Amin membeli 40 biji guli dan memberikannya kepada dua orang adiknya. Adik yang pertama mendapat 25 biji guli. Berapa biji guli yang diperoleh oleh adik kedua? Dalam aktiviti ini murid terpaksa berfikir untuk menyelesaikan masalah. Dua orang akan menerima sejumlah guli daripada 40 biji yang ada. Seorang mendapat 25 biji daripada 40 biji dan jumlah yang diterima oleh seorang lagi ialah lebihan dan baki yang ada.d. Teknik projek Teknik ini memberi ruang kepada murid untuk berfikiran secara kritis dan kreatif dalam menghasilkan projek. Dalam menghasilkan sesuatu projek ini, murid juga perlu menaakul untuk membuat keputusan yang baik. 11
 20. 20. Contoh tugasan membuat projek salasilah keluarga murid. Bagi menghasilkan sesuatu projek murid perlu menaakul dalam menentukan kedudukan yang betul setiap ahli dalam keluarga mereka.e. Teknik Permainan Melalui permainan, guru boleh mewujudkan situasi untuk murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam permainan tersebut. Murid perlu dilatih memahami dan menentukan strategi yang baik untuk mereka menguasai permainan itu. Contoh dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, permainan lebih menjurus kepada permainan bahasa seperti mencari perkataan tersembunyi. Dalam mencari perkataan tersembunyi murid perlu faham pembentukan perkataan yang tersembunyi itu dan perlu menentukan strategi yang sesuai dalam menyelesaikan permainan ini.f. Teknik Perbahasan Dalam perbahasan banyak idea yang mesti dikeluarkan dari pelbagai perspektif untuk dibahaskan dalam membuat keputusan. Aktiviti ini sesuai dijalankan untuk memupuk motivasi kepada murid bagi membolehkan mereka menganalisis pendapat dan perspektif yang pelbagai mengenai sesuatu isu yang penting. Pendapat yang dibahaskan dan dipertikaikan ini akan dirumus oleh murid bagi membolehkan mereka membuat keputusan yang wajar. Contoh murid membahaskan strategi terbaik dalam permainan bola jaring dalam pasukan mereka berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dikenal pasti. 12
 21. 21. g. Teknik Inkuiri Teknik ini merupakan teknik pengajaran untuk menimbulkan minat dan daya kreativiti dalam kalangan murid kerana murid sering mengemukakan soalan ‘bagaimana’. Oleh itu, ia dapat melatih murid mengemukakan pelbagai soalan. Aktiviti dalam teknik ini memberi latihan yang sebenar dalam proses mengenali masalah, mengkaji ramalan, mengumpul maklumat, menganalisis dan membuat rumusan. Teknik ini banyak diaplikasikan dalam pengajaran Sains dan Kajian tempatan. Contoh ujikaji dalam Sains. 13
 22. 22. 14
 23. 23. CONTOHRANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 15
 24. 24. 16
 25. 25. BAHASA MALAYSIA TEMA KEBUDAYAAN TAJUK Kuih-muih Melayu Standard 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan Kandungan betul. FOKUS UTAMA Standard 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. Pembelajaran Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Membina dan menulis frasa dengan cara yang betul dan kemas.OBJEKTIF ii. Membaca dan memahami frasa dalam ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. i. Ilmu: Kajian Tempatan dan Kemahiran HidupPENGISIAN ii. Nilai: Membantu, berdikari, rasional, menghormati, menghargaiKURIKULUM iii. KBT/EMK: TMK dan konstekstual SISTEM Tatabahasa: Kata kerja, kata hubung BAHASA MEDIA Kad gambar, lembaran kerja 17
 26. 26. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN EMK/PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMMengenal pasti makanan tempatan Konteks: Ilmu: Makanan dalam kehidupan sertaa. Empat orang murid diminta merasa Kajian Tempatan proses menyediakan makanan makanan sambil mata ditutup dan Kemahiran Hidup meneka makanan tersebut. Soalan: Nilai: Rasional Apakah makanan yangb. Guru mencatatkan nama makanan yang dirasa tadi? (pisang disebut murid di papan tulis/powerpoint. EMK: TMK goreng) Murid diminta menyatakan perkataan Mengapa kamu kata itu sepunya dalam frasa (pisang). KBKK: pisang goreng? Menjana idea Apakah persamaan dan perbezaan pisang goreng dengan pisang rebus? Mengapakah rasa makanan tersebut berbeza?Membina frasa a. Guru menaip perkataan pisang dan Frasa membimbing murid menaip perkataan peluasan kata ABM: Kuih, Lampiran 1 lain untuk mengembangkan perkataan nama) (gambar/slaid komputer) pisang menjadi frasa. [Selepas perkataan Selepas perkataan: pisang emas, Kosa kata dikembangkan – induksi] pisang rebus, pisang goreng a. Apakah kata inti bagi frasa Sebelum perkataan: kerepek tersebut? pisang, anak pisang, daun pisang. b. Bagaimanakah cara mengembangkan perkataan b. Murid diminta membuat perbincangan kepada frasa? dalam kumpulan tentang perkataan c. Apakah perbezaan antara dengan frasa dan membuat perkataan dengan frasa? kesimpulan dari beberapa aspek seperti persamaan, perbezaan dan Punca permasalahan: kekeliruan konsep frasa dalam Bahasa d. Bolehkah perkataan melayu. menjadi frasa? e. Bolehkah frasa lebih daripada dua perkataan? 18
 27. 27. EMK/PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUM c. Guru memaparkan gambar dan meminta murid mengembangkan perkataan kepada frasa secara berpasangan. Contoh gambar udang, ayam, kacang dan ubi d. Wakil kumpulan menulis frasa dalam powerpoint. Guru dan murid membin- cangkan ketepatan ejaan, kemudian murid lain menyalin frasa dalam LPG 1.Pengukuhan pembinaan frasaa. Guru dan murid berbincang tentang Ilmu: gambar proses memasak dan Lampiran 2: Gambar proses Kemahiran Hidup mencatatkan perkataan berkaitan memasak. dengan gambar. Nilai: berdikarib. Guru membimbing murid menaakul untuk mengenal pasti dan menyatakan aktiviti yang terdapat dalam gambar yang dipamerkan. Contoh soalan yang membolehkan murid menaakul: i. Alat ini dinamakan pengukus maka aktivitinya mengukus. Jika alat ini dinamakan pengisar apakah aktiviti yang sesuai untuk alat ini. ii. Mengapa kuih dibakar tidak terus ke dalam api seperti membakar sampah? iii. Mengapa bila menggoreng, kita perlu menggunakan minyak? iv. Apakah perbezaan antara merebus dan mengukus?c. Murid bergilir-gilir membuat latihan melengkapkan frasa pada skrin komputer berdasarkan gambar.d. Murid menulis frasa tersebut ke dalam buku latihan yang disediakan. 19
 28. 28. EMK/PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMPentaksiran a. Murid melengkapkan ayat dialog KBT:KB- Lampiran 3 dengan menggunakan frasa yang menganalisis Pentaksiran sesuai.Pemulihana. Guru membimbing murid melengkapkan frasa berpandukan gambar dengan Ilmu: Kajian Lampiran 4 perkataan yang sesuai. Tempatan Pemulihanb. Murid membaca frasa yang telah dibina.Pengayaana. Murid melengkapkan ayat dengan Nilai: berdikari Lampiran 5 menggunakan perkataan sendiri dan Pengayaan frasa.Rumusan Soalan:a. Guru dan murid berbincang tentang Nilai: Mengapakah makanan kepentingan menjaga kebersihan Kebersihan kebanyakannya perlu semasa menyediakan makanan Membantu dimasak? menggunakan ayat yang ada frasa Mengapakah sesetengah yang mereka tahu. makanan menyebabkan keracunan walaupun telah dimasak? Apakah langkah penjagaan kebersihan sebelum, semasa dan selepas memasak? Mengapakah remaja perlu belajar memasak? 20
 29. 29. Aktiviti 1Teka apakah aktiviti apa yang terdapat dalamgambar. 21
 30. 30. Lampiran 2 Lengkapkan frasa di bawah berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi dengan menaip perkataan tersebut. menghiris menggoreng menjerang mengukus menguli 1. air. 2. bawang.3. tepung. 4. kuih. 5. karipap. 22
 31. 31. Lampiran 3 Penilaian Lengkapkan dialog di bawah dengan menggunakan frasa yang diberi. Dini, bolehkah tolong ibu sediakan bahan-bahan Pastikan kerjaIbu : membuat nasi lemak ? Baiklah ibu, __________________________ akan saya dan adikDini : membantu ibu. Sebelum menolong ibu, pastikan kamu mencuci sambil mendengarIbu : tangan dengan bersih supaya ____________________ radio _________________. agar dapatAdik : Kakak, bolehkah adik membantu ibu _____________ meringankan ___________________________? makanan tidakDini : Boleh, tetapi ________________________ kamu siap. tercemarAdik : Kakak, kenapa kita mesti menolong ibu? Kita patut menolong ibu _____________________Dini : ________________ bebannya.Adik : Oh, begitu! 23
 32. 32. Lampiran 5 Pemulihan Baca dan lengkapkan frasa dengan kata kerja berdasarkan gambar.________lemang ____________kek ____________ lauk____________air ____________ kuih ____________ minuman Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja. 24
 33. 33. Lampiran 6 Pengayaan Lengkapkan ayat dengan menggunakan frasa yang diberi. dan a dan samb amb b bil sambil makan kuih mendengar radio tiga keping kuih menggoreng lempeng pisang rasanya manis1 Adik tidak suka ___________________karipap.2 Rini membeli sebungkus nasi lemak dan ___________________________.3 Ayah makan kuih koci sambil _____________________________________.4 Saiful suka makan kuih keria kerana _______________________________5 Kamalina _____________________________________ untuk keluarganya. Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja. 25
 34. 34. 26
 35. 35. PENDIDIKAN JASMANI TAJUK KEJAR MENGEJAR FOKUS Berkebolehan melakukan aktiviti kelajuan 1.9.1 Berlari dalam pelbagai kelajuan. 2.9.1 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa berlari. STANDARD 2.9.2 Mengenal pasti kordinasi tangan dan kaki semasa berlari.PEMBELAJARAN 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya Melakukan aktiviti berlari dalam pelbagai kelajuan denganOBJEKTIF lakuan yang betul. 1. Aktiviti memanaskan badan: Larian Piramid 2. Aktiviti 1: Lipas KudungAktiviti Mencapai 3. Aktiviti 3: Kejar MengejarStandard 4. Permainan Kecil: Larian Susun KadPembelajaran 5. Aktiviti Mnyejukkan Badan: Regangan statik dengan iringan muzik EM 1. Kreativiti dan inovasiBahan Bantu Skital, batang kayu panjang dan kad huruf.BelajarPenilaian Murid dapat menjawab lembaran kerja yang diberikan.Pengajaran dan (Rujuk Lampiran Lembaran Kerja)Pembelajaran ............ bilangan murid yang dapat mencapai standard pembelajaran.Refleksi Tindakan susulan yang diberi kepada murid yang belum mencapai standard pembelajaran ialah .............................. 27
 36. 36. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI EMK CATATANPermulaan: Tip Untuk Guru:Aktiviti memanaskan badan Semasa berlari: 1. Murid dalam tiga kumpulan kecil. Lari di atas bebola 2. Setiap kumpulan berada di skital A, kaki. B dan C. Pandang kehadapan. 3. Murid di skital A akan berlari Kepala tidak perlahan ke skital B sambil Nilai: digoyang-goyangkan. membawa dua biji bola sepak/jaring. Ayun tangan 4. Murid di skital B akan berlari pantas Bekerjasama berselang dengan ke skital C sambil membawa baton. dalam kumpulan kaki dan lari dalam 5. Murid di skital C akan berjalan garisan yang lurus. pantas ke skital A sambil membawa Angkat lutut tinggi pundi kacang di atas kepala. semasa berlari. Organisasi: A Lari Anak Berjalan B CSoalan-soalan menaakul setelah selesai EMK: Lari pantasmelakukan aktiviti: Kreativiti dan Kumpulan manakah yang sampai inovasi dahulu ke tempat yang dituju? Mengapakah kumpulan tersebut sampai dahulu ke tempat yang dituju? Apakah perbezaan pergerakan ketiga- tiga kumpulan tersebut? 28
 37. 37. AKTIVITI EMK CATATANAktiviti 1: Lipas Kudung 1. Murid berdua dalam kumpulan. Organisasi: 2. Murid yang di hadapan akan berada 10 meter dari rakan. Nilai: Penanda 3. Murid di belakang akan bermula Bersyukur dengan berlari anak sehingga ke tempat yang anugerah Tuhan A B ditanda. 4. Apabila sampai ke tanda, murid tersebut akan menambah kelajuan larian untuk mengejar rakan yang di hadapan. 5. Murid yang dihadapan akan lari dengan laju apabila murid di belakang sampai ke tanda hingga ke tempat selamat. 6. Pergerakan larian dalam garisan yang lurus EMK:Guru boleh bertanya beberapa soalan Kreativiti danmenaakul kepada murid: inovasi Bagaimana kamu membuat larian yang pantas? Bagaimanakah pergerakan kamu semasa mengejar rakan di hadapan? Apakah yang akan terjadi jika membuat larian pantas menggunakan bahagian tumit? Mengapakah untuk membuat larian yang pantas lutut mesti ditinggikan?Aktiviti 2: Kejar Mengejar 1. Murid berdua dalam satu kumpulan. 2. Murid di hadapan dan di belakang akan memegang sebatang batang penyapu di tangan kiri atau kanan. Organisasi: 3. Dalam jarak yang tentukan, murid yang di hadapan akan menjatuhkan Penanda batang penyapu tanpa memberitahu murid di belakang. A B 29
 38. 38. AKTIVITI EMK CATATAN 4. Apabila kayu dijatuhkan, murid di hadapan akan melakukan larian pantas dan murid di belakang akan mengejar murid di hadapan sehingga jarak yang ditentukan.Contoh-contoh soalan menaakul yang bolehditanya kepada murid: Mengapa perlu pandang di hadapan EMK: dan kepala tidak digoyang- Kreativiti dan goyangkan semasa membuat larian pantas? inovasi Ayunan tangan mesti diselang selikan. Mengapa? Apakah yang akan terjadi jika postur badan tidak betul semasa membuat larian?Permainan Kecil: Susunan Kad 1. Murid dalam kumpulan kecil. 2. Murid berlari ke kawasan kad dan menyusun kad membtuk satu Organisasi: perkataan. 3. Kumpulan yang berjaya menyusun kad dalam masa yang pantas dikira Murid Kawasan sebagai pemenang. KadPenutup:Aktiviti menyejukkan badan. 1. Murid melakukan aktiviti menyejukkan badan dengan iringan muzik berentak perlahan. 2. Guru membuat rumusan dan mengedarkan lembaran kerja/pentaksiran untuk dijawab oleh murid. 30
 39. 39. LEMBARAN KERJANama: ____________________________________ Tarikh: ___________Kelas: ____________________________________ KEJAR MENGEJAR 1. Tandakan ( √ ) pada penyataan yang teknik berlari yang betul. (a) Berlari pantas dengan menggunakan tumit. ( ) (b) Mata pandang ke hadapan semasa berlari. ( ) (c) Tangan kiri di hadapan, kaki kanan di belakang semasa berlari. ( ) (d) Tangan kanan di hadapan, kaki kiri di belakang semasa berlari. ( ) (e) Tangan kanan di hadapan, kaki kanan di belakang semasa berlari. ( ) (f) Gunakan bebola kaki semasa berlari. ( ) 31
 40. 40. 2. Padankan kelajuan pergerakan haiwan-haiwan ini. PANTAS PERLAHAN 32
 41. 41. MATA PELAJARAN: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3Masa: 60 minitTajuk: PenyerapanStandard Pembelajaran : 6.1.2 Mengenal pasti bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti. 6.1.3 Menaakul kepentingan bahan yang boleh menyerap air dan bahan yang kalis air dalam kehidupan.Objektif Pembelajaran:Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Menyatakan bahan yang boleh menyerap dan kalis air. 2. Menaakul kepentingan bahan yang boleh menyerap air dan kalis air.Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran:1. Guru menyediakan peralatan dan bahan seperti berikut: i. bikar. ii. kain, kertas, kapas, plastik, kayu, batu, tisu, iii. air berwarna2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menjalankan penyiasatan.3. Murid menjalankan aktiviti berdasarkan langkah- langkah berikut: Langkah-langkah: a) Masukkan air berwarna ke dalam 4 bikar yang berasingan dan tandakan paras air pada bikar. b) Masukkan bahan tersebut satu persatu ke dalam bikar yang berlainan. c) Selepas satu minit keluarkan bahan tersebut daripada bikar dan perhatikan. (Nota: pastikan bahan tersebut masuk sepenuhnya ke dalam air berwarna.)3. Murid membuat pemerhatian apa yang berlaku semasa dan selepas bahan tersebut dikeluarkan. Soalan guru: i. Apakah yang dapat kamu perhatikan? ii. Adakah paras air dalam bikar sama selepas eksperimen? iii. Kenapa paras air tidak sama? iv. Apa yang sebenarnya berlaku? v. Mengapa terdapat bikar yang paras air sama? 33
 42. 42. 4. Murid berbincang dengan ahli kumpulan untuk menentukan bahan yang menyerap air dan kalis air berdasarkan hasil penyiasatan. Soalan guru: i. Berdasarkan penyiasatan yang telah kamu lakukan, apakah bahan yang boleh ii. menyerap air? iii. Apakah pula bahan yang kalis air?5. Murid menjalankan penyiasatan dengan menggunakan bahan yang lain. Soalan guru: i. Nyatakan bahan lain yang boleh menyerap dan kalis air.6. Guru mempamerkan gambar payung yang diperbuat daripada kain dan gambar tuala yang diperbuat daripada plastik dan murid memerhatikan gambar tersebut.7. Guru bersoal jawab dengan murid tentang apa yang mereka perhatikan. Soalan guru: i. Apakah yang kamu perhatikan. ii. ii.Adakah sesuai payung dibuat daripada kain? Kenapa? iii. Adakah sesuai tuala dibuat daripada plastik? Kenapa? iv. Adakah penting terdapat bahan menyerap air dan kalis air dalam kehidupan harian kamu? v. Apakah akan berlaku jika tiada bahan menyerap air dalam kehidupan harian kamu? vi. Apakah akan berlaku jika tiada bahan kalis air dalam kehidupan harian kamu?Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : KreativitiBahan Bantu Belajar :Bikar, kain, kertas, kapas, plastik, kayu, batu, tisu,air berwarnaPenilaian Pengajaran Dan Pembelajaran:Murid menyiapkan lembaran kerja.Refleksi :-------- bilangan murid yang dapat menyatakan objek yang meyerap air dan kalis air.---------bilangan murid yang tidak dapat menyatakan objek yang meyerap air dan kalis air dan guru memberi aktiviti pemulihan selepas pengajaran dan pembelajaran. 34
 43. 43. Lembaran KerjaKumpulkan objek-objek di bawah mengikut kumpulan yangbetul. botol stokin belon baju kurung payung tisu kertas khemah menyerap air kalis air 35
 44. 44. 36
 45. 45. FORMAT RANCANGAN PELAJARAN HARIAN1. Mata Pelajaran dan Kelas : Pendidikan Moral Tahun 2 Bestari2. Tema / tajuk : Membantu Keluarga Kembangan.3. Masa : 10.40 -11.40 pagi (60 minit)4. Standard Pembelajaran : 2.1.1 Menyatakan tiga cara membantu keluarga kembangan 2.1.2 Menyenaraikan tiga kepentingan membantu keluarga kembangan 2.1.3 Menceritakan perasaan semasa membantu keluarga kembangan 2.1.4 Mengamalkan sikap baik hati dalam keluarga kembangan5. Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: i. menyatakan cara membantu keluarga kembangan ii. menceritakan perasaan semasa membantu keluarga kembangan iii. mengamalkan sikap suka membantu dalam keluarga kembangan kepada orang lain.6. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: i. Menjana idea cara memberi bantuan kepada keluarga kembangan secara lisan atau dengan menggunakan bahan. ii. Sumbang saran berkaitan kepentingan dan perasaan memberi bantuan kepada keluarga. iii. iii.Murid menjawab soalan yang disediakan7. EMK: i. Kreativiti ii. TMK - Menggunakan pemprosesan kata (MS Word)8. Bahan Bantu Belajar: Lembaran kerja, Kad gambar , borang senarai semak. 9. Penilaian P dan P: i. lembaran kerja (Tandakan (/) pada pernyataan yang betul)10. Refleksi i. 36 orang murid telah mencapai standard yang ditetapkan. ii. 4 orang murid akan diberi latihan pemulihan sebelum waktu pelajaran akan datang 37
 46. 46. FASA CADANGAN AKTIVITIFasa Persediaan i. Buku latihan guru terjatuh ke atas lantai.Pemerhatian ii. Murid keluar membantu guru mengutip buku latihan.Analisis iii. Guru memuji sikap baik hati murid tersebut. iv. Guru mengambil kesempatan ini untuk membawa masuk tajuk yang ingin dipelajari pada hari ini.Fasa ImaginasiPenjanaan Idea i. Guru menunjukkan beberapa keping gambar yang menunjukkan cara membantu keluarga kembangan.( Lampiran 1) ii. Murid memerhatikan gambar-gambar tersebut dan menyatakan 3 cara membantu keluarga kembangan yang terdapat dalam gambar.Sintesis Idea Cuba terangkan situasi yang berlaku dalam gambar ini? iii. Guru mencatatkan contoh-contoh cara membantu keluarga kembangan yang dinyatakan oleh murid-murid pada kertas mahjong Bagaimana kamu boleh membantu dalam keluarga?Fasa i. Guru mengedarkan senarai semak ”Bantuan Yang DihulurkanPerkembangan Kepada Keluarga Kembangan” kepada setiap murid. (AktivitiPenambahbaikan 1.1) ii. Guru menjelaskan cara melaksanakan dan mengisikan senaraiPenilaian semak. iii. Murid menyatakan kebaikan dan keburukan, kelebihan dan kekurangan dalam membantu orang.Fasa Tindakan i. Guru meminta murid menceritakan bagaimana mereka telahPelaksanaan dan pernah membantu keluarga masing-masing dalam keadaan yang terdesak atau saat yang penting? Contoh soalan: Bagaimana kamu pernah membantu keluarga mengatasi masalah? Apakah perasaan kamu ketika itu? Bagaimanakah perasaan kamu selepas dapat menyelesaikan masalah tersebut? ii. Sesi soal jawab antara rakan sebaya digalakkan dalam ini.Amalan i. Murid menyatakan kepentingan membantu keluarga?berterusan ii. Murid digalakkan membudayakan adat suka membantu kepada 38
 47. 47. orang lain selain dari ahli keluarga. 39
 48. 48. 40
 49. 49. Membantu Keluarga Kembangan, Saya Gembira. Arahan:1.1 Senarai Semak: Bantuan Yang Dihulurkan Kepada Keluarga KembanganNama Murid : Kelas : _______ Bil Tarikh Jenis Bantuan Tandatangan Ibu bapaSkor :Tandatangan Guru : 41
 50. 50. Tarikh : Skrip Lakonan Menyambut Tahun Baru CinaArahan :1.2 Lakonkan watak-watak yang diberikan dan jelaskan perasaan anda semasa membantu keluarga kembangan. a. Murid memegang watak-watak seperti berikut: Datuk, nenek, bapa, ibu, kakak, abang dan Ah Ming. b. Situasi : Keluarga Ah Ming balik ke kampung untuk menyambut Tahun Baru Cina.Setibanya mereka di rumah datuk dan nenek, mereka bekerjasama membersihkan halaman rumah datuk nenek.Mereka juga menghiasi ruang tamu .Setiap ahli keluarga melaksanakan tugas masing-masing. Ah Ming diminta membantu datuk nenek menyapu daun kering di halaman rumah. c. Apakah perasaan Ah Ming dan sekeluarganya selepas membantu keluarga kembangan membersihkan rumah?Jelaskan. d. Adakah Ah Ming mengamalkan nilai Baik Hati? 42
 51. 51. Arahan:1.3 Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan ( x ) pada pernyataan yang salah. 1. Ai Ling membantu ibu menjaga adik semasa ibu sedang memasak di dapur. ( ) 2. Kakak memetik bunga jirannya untuk Ibu tersayang. ( ) 3. Rahman berasa malu menolong datuknya menjual kuih di pasar malam. ( ) 4. Abang suka membantu nenek menyiram bunga pada setiap waktu petang. ( ) 5. Membantu ahli keluarga dapat mengeratkan Hubungan sesama keluarga. ( ) 43
 52. 52. Arahan:1.4 Pilih dan warnakan gambar yang menunjukkan membantu keluarga kembangan. 44
 53. 53. Arahan:1.5 Senaraikan perasaan semasa membantu keluarga kembangan. seronok benci gembira malu bangga sedih rela rajin sombong 1. 2. 3. 4. 5. 45
 54. 54. 46
 55. 55. 3 30 7.1 7.1.3 1 .2 3 4 1 – 2 – 3 4 5 6– DLP – EK1.4 EK1.9 – EK1.13 DLP 1 2 3 3 47
 56. 56. & .1 & .2 & .3 111 1.1 1.1.2 112 113 114 DLP 121 12(Powerpoint) 122 3 48
 57. 57. 123 124 1 2 3 125 126 131 13 132 349
 58. 58. 14 141 1 DLP 2(Powerpoint) 142 143 1.5 151 152 EK1.9 153 EK1.4 3 50
 59. 59. – 154 ( EK1.4 (EK1.9 161 16 162 ( EK1.13 163 171 17 172 2 1 173 181 18 182 3 3 51
 60. 60. 1_______ ________________ ________________ 3 52
 61. 61. 2_______ ________________ ________________ 3 53
 62. 62. 3 ________________ ________________ 354
 63. 63. – 3 60 4.4 4.4.1 4.4.2 .1 .2 .3 .1 .2 .3 .4 (EK 1.9 ) : .1– (EK 1.1 ) DLP .2 .1 DLP .2 .3 .1 .2 & .3 3 55
 64. 64. DLP 1.1.1 1.1 1.1.2DLP 1 2 3 1.1.3 1.2 1.2.1DLP powerpoint 1.2.2 1 2 1.2.3 3 56
 65. 65. DLP 1.2 4 1.2 5 1.3.1 1.3 1.3.2 1.3.3DLP powerpoint 1.3.4 1.3 5 3 57
 66. 66. EK 1.9 4 1.4.1 1.4 1 EK 1.9 1.4.2www.bpk.moe.gov.my EK 1.9 1.4.3 1.4 4 1.5 1.5.1 3 58
 67. 67. 1.5.2 1 1.6.1 1.6 1.6 2 1.6 3 EK 1.1 1.7 1.7 1 2 1 EK 1.1 1.7 2www.bpk.moe.gov.my 1.8.1 1.8 1.8.2 2 3 59
 68. 68. 360
 69. 69. 1______________________________ :___________ : _____________ : 3 61
 70. 70. 2______________________________ :___________ : _____________ : .1 .2 .3 4 .5 .6 .7 .8 3 62
 71. 71. 2 1 2 3 4 5 363
 72. 72. – 3 60 1.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 1.2.2.5 .1 .2 .3 .1 .2 .3 .4DLP powerpoint .1 .2 EK 1. 4 EK 1.14 EK 1.9 DLP .1 .2 .3 4 .1 3 64
 73. 73. 1.1.1 1.1 DLP DLP 1.1.2 powerpoint 1.1 3 .i .ii .iii 1.1.3 1.2.1 1.2 DLP powerpoint 1.2.1 1.3.1 1.3 powerpointDLP 3 65
 74. 74. EK 1. 4 .1 .2 .3 .4 5 .6 1.3.2 1.3.3 .1 * .2 .3 .4 1.3.4 1.4.1 1.4 1.4.2EK 1.9 1.4.3 .i .ii 1.4.4 3 66
 75. 75. .1 .1 .2 .2 .3 .3 .4 .4 .5 .6EK 1.14 1.5.1 1.5 1.5.2 1.5.3 1.5.2 1.6.1 1.6 1.7.1 1.7 1.8.1 1.8 1.8.2 1.8.3 3 67
 76. 76. .1 5 .2 .3 .4 .5________________ ________________ 3 68
 77. 77. 1.................................................. .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................. 3 69
 78. 78. ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ §¸ð¼ø, §ÀîÍ º£÷à츢ôÀ¡÷ò¾ø ¾¢Èý À¡¼õ/ÅÌôÒ : ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ / ¬ñÎ 3 ¸Õô¦À¡Õû / ¾¨ÄôÒ : º¡¨Ä À¡Ð¸¡ôÒ / º¡¨Ä Å¢ÀòÐ §¿Ãõ : 60 ¿¢Á¢¼õ ¸üÈø ¾Ãõ : 1.8.1 §¿¡ì¸õ : þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û, À¡÷ò¾ ¿¢¸ú׸¨Çò ¦¾Ç¢Å¡¸ì ÜÚÅ÷. ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ø À¡¼ÅÇ÷ «ÏÌӨȸû / ÌÈ¢ôÒ ¯ò¾¢¸ûÀ£Ê¨¸ ÅÌôÒÓ¨È À¢ýÉ¢¨½ôÒ 11. º¡¨Ä À¡Ð¸¡ôÒ ÌȢ£θ¨Çô À¡÷òÐì ¸ÄóШáξø.ÀÊ 1 º£÷à츢ôÀ¡÷ò¾ø1. º¡¨Ä Å¢Àò¨¾¦Â¡ðÊ À¼í¸Ç¢ÖûÇ ¾¢Èý ¾¸Åø¸¨Çô ÀðÊÂÄ¢ðÎì ÜÚ¾ø. ÅÌôÒÓ¨È À¢ýÉ¢¨½ôÒ 22. ÜȢ ¾¸Åø¸¨Ç¦Â¡ðÊì ¸ÄóШáξø.ÀÊ 21. Á¡½Å÷¸û ¾¡í¸û À¡÷ò¾ º¡¨Ä Å¢Àò¨¾ô ÀüÈ¢ì ÌØÅ¢ø ¸ÄóШáξø.2. §º¸Ã¢ò¾ò ¾¸Åø¸¨Çì ÌØ ¿¢¸Ã¡Ç¢ À¨¼ò¾ø. ÌØÓ¨È º£÷à츢ôÀ¡÷ò¾ø3. Á¡½Å÷¸û ºÃ¢Â¡¸ì ÜÚŨ¾ ¬º¢Ã¢Â÷ ¯Ú¾¢ ¾¢Èý ¦ºö¾ø. À¢ýÉ¢¨½ôÒ 3ÀÊ 31. Á¡½Å÷¸û ¾¡í¸û À¡÷ò¾ º¡¨Ä ¾É¢Â¡ûÓ¨È Å¢Àò¨¾¦Â¡ðÊò ¦¾Ç¢Å¡¸ì ÜÚ¾ø. 71
 79. 79. Á¾¢ôÀ£Î1. ¾¡ý À¡÷ò¾ º¡¨Ä Å¢Àò¨¾¦Â¡ðÊò ¦¾Ç¢Å¡¸ì ÜÚ¾ø.̨ȿ£ì¸ø ¿¼ÅÊ쨸 :1. ¬º¢Ã¢Ââý Ш½Ô¼ý Á¡½Å÷¸û ¾¡í¸û À¡÷ò¾ º¡¨Ä Å¢Àò¨¾ô ÀüÈ¢ò ¦¾Ç¢Å¡¸ì ÜÚ¾ø.ÅÇôÀÎòÐõ ¿¼ÅÊ쨸 :1. Á¡½Å÷¸û ¾¡í¸û À¡÷ò¾ §ÅÚ ¿¢¸ú¨Åò ¦¾Ç¢Å¡¸ì ÜÚ¾ø. 72
 80. 80. À¢ýÉ¢¨½ôÒ 1 73
 81. 81. À¢ýÉ¢¨½ôÒ 2 74
 82. 82. À¢ýÉ¢¨½ôÒ 3àñ¼ø §¸ûÅ¢¸û: 1. þùÅ¢ÀòÐ ±íÌ §¿÷ó¾Ð? 2. þùÅ¢Àò¾¢ø À¡¾¢ì¸ôÀð¼Å÷¸û ¡Å÷? 3. ¡ը¼Â ¾ÅÈ¡¸ þÕìÌõ? ²ý? 4. ÁÕòÐÅ ÅñÊìÌò ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ñ¼Å÷ ¡÷? ²ý? 5. ¾£Â¨½ôÒ Å£Ã÷¸û ²ý «íÌ Åó¾É÷? 6. ²ý þùÅ¡È¡É º¡¨Ä Å¢Àòиû ²üÀθ¢ýÈÉ? 7. þùÅ¡È¡É Å¢Àòи¨Çò ¾Å¢÷ì¸ ±ýÉ ¦ºöÂÄ¡õ? 8. º¡¨Ä Å¢Àòи¨Çò ¾Å¢÷ì¸ ±ó¾ò ¾ÃôÀ¢É÷ ÀíÌ Å¸¢ì¸Ä¡õ? 75
 83. 83. PANEL PENYUMBANG Penasihat: Dato’ Ibrahim bin Mohamad Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum En. Mohd. Zainal bin Dirin Timbalan Pengarah (Dasar, Sains & Teknologi) Sidang Editor: En. Baharin Yahaya Pn. Norhayati Mokhtar Bahagian Pembangunan KurikulumPenyumbang:Pn. Amy Wong On Mei IPGM Kampus Pulau PinangEn. Azhar Ariffin IPGM Kampus Tengku Ampuan AfzanPn. Rofilah binti Md. Said SMK Dato’ Klana Putra, Port DicksonEn. Mohd Fadzli bin Abu Bakar SMK Seri Pagi, SerembanCik Katijah binti Abu Bakar SM Teknik Muadzam Shah, Muadzam ShahEn. Rosli bin Jaffar SK Bukit Kepong, MuarPn. Aishah binti Borhan SK Gangsa, Durian TunggalPn. Suhailah binti Musa SK Merlimau, MerlimauPn. Maznah binti Ibrahim SK Lesong Batu, Alor GajahEn. Mazlan bin Mohibbuddin SK Lui Timur (F), JempolPn. Norfaizah Ahmad SK Bukit Beringin, MelakaSumbangan Khas:Pn. Norehan Shaharoun IPGM Teknik, CherasProf. Madya Dr. Yudariah Mohd. Yusuf UTM, Skudai 77
 84. 84. Pegawai Mata Pelajaran BPK:Pn. Norsidah Abd. RahmanPn. Liza OthmanEn. Kamarul Azlan AhmadHj. Fauzi AbdulEn. Ahmad Zakuan Md. KhudzriEn. Mior Syazril Mohd. SapawiCik Kamariah Mohd. YassinPn. Noraziah Ahmad GhazaliPn. Vanaja RatnamPn. Than Chew KeokHjh. Hasnah NordinIllustrasi:En. Shahrizal Amir SJKC Tai Thung, Kuala LumpurSusun Atur:Muntasir Hj. Muaz BPK 78
 85. 85. RUJUKANTerry, W. & Higgs, J. (1993). Educational programmes to develop clinical reasoning kills. Australian Journal & Physiotheraphy, 39, 47-51.Mobley, W.C.. (2010). Role of basic science in clinical reasoning education. AACP Meeting and Seminar, 10-14 Julai(2010, September 3). Thinking skill: Reasoning. Retrieved from Exforsys Inc-Self- Study Online Training website: http://www.exforsys.com/career-center/core- skills/thinking-skill-reasoning.htmlKementerian Pelajaran Malaysia (2001). Kemahiran berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. 79

×