Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huyền thoại và sự thật về thế giới cổ đại

430 views

Published on

 • Be the first to comment

Huyền thoại và sự thật về thế giới cổ đại

 1. 1. 1 THE WORLD BEFORE HUY N THO I VÀ S TH T V TH GI I C I Tác gi : Ruth Montgomery Coward & Mc Cann Geoghegan Nói v nh ng n n văn minh Lemuria, Atlantic và nh ng gi ng dân u tiên xu t hi n trên qu a c u t nhi u tri u năm trư c nay ã không còn n a. L I GI I THI U Tác gi là m t phóng viên báo chí, v n không tin nh ng s huy n bí. Nhưng trong nhi u năm, bà ã ư c ch ng ki n nhi u s kỳ l x y n cho nh ng ngư i thân và b n bè, báo trư c nh ng vi c s p t i, ho c báo tin úng lúc vi c x y ra t i nơi khác r t xa, có khi ph i vài ngày sau m i ư c tin theo l i thông thư ng. Bà cũng ã ti p xúc v i nhi u con ng (medium), d nhi u phiên g i h n và vi t t ng mà ta g i là c u cơ. Con ng là nh ng linh h n có kh năng ti p xúc v i ngư i s ng qua mi ng ho c tay c a h . Chính tác gi cũng có kh năng ánh máy t ng, là cho m t linh h n mư n tay c a mình ánh máy ra nh ng i u mu n nói. Bà là m t trong nhi u nhà h c gi kh o c u v th gi i vô hình. Nh nh ng i u h i ư c t các linh h n, bà ã vi t ra m t s sách, như: A Search for the Truth (Tìm S Th t), A Gift of Prophecy: Jeane Dixon (Nhà Tiên Tri Jeane Dixon), Here and Hereafter (Ðây và sau này), A World Beyond (Th Gi i Bên Kia) và cu n này. Cu n Th Gi i Khi Xưa này cũng ư c vi t ra b ng nh ng tài li u do nh ng linh h n cao siêu mà tác gi g i là D n o sư (spirit guides) ã ánh máy ra qua bàn tay c a bà. D n o sư k l i s tích t khi khai thiên l p a, nghĩa là t khi Trái t m i thành hình, r i b t u có loài ngư i, nh ng s ph n u c a nh ng ngư i thái c (homo sapiens) v i thiên nhiên và v i nh ng gi ng v t kh ng l i ti n s . Khi D n o sư nói n nh ng i u khó tin như cây c i r m r p vùng nhi t i t i nơi ngày nay băng giá quanh năm, tác gi ã tham kh o và tìm th y nh ng tài li u khoa h c trong t p Bách Khoa Toàn Thư (Encyclopedia Britannica) và vài cu n khác, nói n nh ng v t tích cây c i và ng v t b ch t c ng t ng t dư i l p băng á r t dày trong nh ng tr n thiên tai i thư ng c . Khi D n o sư nói n l c a trên vùng i dương ngày nay, ho c nói n bi n c nơi t li n hi n t i, tác gi cũng tìm ư c tài li u khoa h c ch ng minh s bi n i ó.
 2. 2. 2 D n o sư nói r ng loài ngư i b t u sinh ra trên Trái t cách ây t 5 n 7 tri u năm. Ngư i B c Kinh (là b xương c xưa tìm th y t i vùng B c Kinh) ư c coi là b xương ngư i xưa nh t mà các nhà bác h c ư c ã ư c 500 ngàn năm. Nhưng khi cu n sách này s p ư c xu t b n (1976) tác gi ư c bi t các nhà kh o c ã tìm th y t i mi n ông Phi Châu, nh ng xương bàn tay ngư i ba tri u năm trư c và xương s ngư i m t tri u rư i năm trư c. Bác sĩ Donald Johnson nói r ng s xem xét hơn ba ch c xương bàn tay và c tay r i rác trên m t sư n i cho th y r ng bàn tay có th c ng như bàn tay ngư i th i nay, ch không như bàn tay c a hai loài ư i ươi (gorilla và chimpanzee) là loài kh g n gi ng ngư i hơn c , hai loài này v n ph i ch ng tay xu ng t i. Ði u nh n xét này lo i b thuy t c a khoa h c cho r ng ngư i và kh cùng chung m t th y t . Bác sĩ Duane Gish cũng tìm th y t i m t lòng sông vùng Texas có v t chân ngư i in vào á g n v t chân kh ng long.(có l xưa là t, lâu ngày t y tr thành á). [Kh ng long (dinosaur) là m t loài v t kh ng l th i ti n s , thu c loài th n l n, có khi dài n 30 thư c (100 ft) cao hơn 5 thư c (18 ft), thư ng chân sau r t l n, chân trư c r t nh , uôi l n và dài, c ng n u to, ho c c dài u nh .] Ði u này ch ng t loài ngư i ã có s m hơn là ngư i ta tư ng, vì các khoa h c gia v n cho r ng kh ng long ã tuy t ch ng nhi u ngàn năm trư c khi có ngư i. Nh ng ngư i thái c ã ph i ph n u kinh kh ng v i nh ng v t kh ng l trong nhi u tri u năm s ng chung v i chúng. Trong cu n này, các d n o sư nói n ba thiên tai, m t trong ó là n n Trái t i tr c ã khi n cho vùng i l c Lemuria chìm xu ng dư i Thái Bình Dương, ng th i loài kh ng long b tuy t ch ng. Tác gi nghi ng r ng sao Trái t còn t n t i ư c qua m t tai n n l n lao như ng y, nhưng sau ư c bi t các khoa h c gia hi n i ã nói B c c c và Nam c c ã có nhi u l n thay i v trí trong th i gian hàng tri u năm qua. D n o sư cũng ng ý v i Edgar Cayce. Edgar Cayce là m t ngư i M , làm ngh ch p hình, nhưng có kh năng t thôi miên. Khi ông th c t nh ch là m t ngư i thư ng, không hi u bi t gì hơn ngư i khác, nhưng khi ng thôi miên, ông r t sáng su t, và có th : _ Nói rõ nguyên nhân bí hi m b nh t t c a m t b nh nhân và cách ch a, trong khi các bác sĩ u ch u bó tay. _ Nói ra nh ng hành vi qúa kh c a m t ngư i trong nh ng i trư c, ã ưa n h u qu là nh ng kh n n mà ngư i y ph i ch u ngày nay. _ Nói v nh ng bi n c l n trong quá kh và tương lai.
 3. 3. 3 Ông ã qua i vào kho ng 1945, th hơn 69 tu i. Ông còn l i hơn 30 ngàn h sơ v các bu i thôi miên c a ông. Theo ông, g n cu i th k này s có m t l n Trái t i tr c n a, nhưng l n này có i u áng m ng hơn là áng s , vì tai n n y s em l i m t n n hòa bình, b i l nhân lo i s có quá nhi u v n ki n thi t ph i lo, không còn u óc nghĩ t i tham v ng t ai c a k khác. I. THU SƠ KHAI Trong Thánh Kinh (Bible) có câu: "Thu sơ khai, Thư ng t o ra Tr i và Ð t". Nhưng th gi i t âu mà có, và trư c ó là gì? D n o sư nói r ng: Trư c ó ch là s tr ng r ng sâu th m quá s c hi u bi t c a con ngư i. Không có h n mang, không có ti ng ng, không có yên tĩnh, không có gì c . Th nhưng cái Mãnh l c mà ta g i là Thư ng v n có luôn luôn ó, vì không có Thư ng thì không có v t gì, không có ng l c, cũng không có c cái không có. H i: cái Mãnh l c y t âu ra? D n o sư thành th t nói: Chúng tôi không th tr l i câu h i y, vì l trư c khi phát sinh ra linh h n con ngư i thì chưa có cu n s thiên nhiên (Cu n s này theo như tôi hi u, là cu n s vô hình, mà ta thư ng g i là s Thiên Tào, ghi chép t t c các vi c th gian không thi u xót vi c gì. Các nhà Tiên tri là nh ng ngư i có th n nhãn có th xem th y cu n s y và bi t ư c nh ng vi c quá kh v lai. Cũng th , t t c hành ng c a m t ngư i t bao nhiêu i trư c u ư c ghi vào trong tâm th c, mà kinh Duy th c g i là A l i a th c ho c th c th tám, th c y b t di t và mang theo kho tàng phúc t i t i này sang i khác theo lu t luân h i nhân qu .) Cho n khi Thư ng Ð t nh ng hành tinh vào qu o, t o nên tác ng và s hòa nh p, thì linh h n chúng ta ch là nh ng ph n t c a Toàn Th , không có s linh ho t và hi u bi t. Nhưng Mãnh l c y v n có ó, Thư ng Ð v n có ó, v n có ó cái trí thông minh hoàn toàn khôn khéo, ngoài t m hi u bi t c a tâm trí con ngư i. Cái Mãnh l c y b t u tác ng, và nh ng ý nghĩ n y sinh ra trong Ð i Th y, r i tr thành s th c. T nh ng nguyên t h p thành m nh li ti, r i nh ng m nh li ti cu n vào nhau quay theo chi u hư ng nh t nh, d n d n n nh ng kh i l n tr thành hành tinh xoay quanh nh ng m t tr i do t l c hút d n. Vài hành tinh d n d n khô c ng v ngoài, sinh v t vi t hi n ra, trư c còn ơn gi n như nh ng t bào, sau ph c t p hơn như tr ng, tinh trùng và bào thai. T Mãnh l c y, g i là Thư ng , b n ra hàng tri u tri u tàn l a, m i tàn l a là m t linh h n bao quanh Ð i Th , m i linh h n ư c t do i theo ý mu n c a mình. Theo các D n o sư, t t c chúng ta ư c t o nên cùng m t lúc trong l n bùng n tàn l a u tiên y, sau ó không có t o ra linh h n nào n a, và cho t i nay có nhi u linh h n còn chưa bư c vào i v t ch t.
 4. 4. 4 Lúc phôi thai, các linh h n là nh ng tàn l a nh do Thư ng phóng ra, cũng như nh ng a tr ch p ch ng i bên c nh cha, u ngây thơ như nhau. R i sau có m t s lang thang ra ngoài con ư ng chính như nh ng a tr m t n t, mu n th s c mình mà không theo khuôn kh c a Thư ng . Nhân ó, nh ng tính x u như ghen ghét, tham v ng, phát sinh và càng ngày càng tăng trư ng. Nói n s c u t o nên vũ tr , d n o sư vi t: Có nhi u chuy n bi n trong th i gian Trái t d n d n c c ng. Ð u tiên là khí, r i n nư c, r i n t, n c cây, n sinh v t. R i nh ng linh h n nh p vào sinh v t, hư ng thú ăn, ng , sinh s n, r i b ràng bu c vào thân hình v t ch t. R i Mãnh l c mà ta g i là Thư ng l i sinh ra m t lo i sinh v t trình cao hơn, có bàn tay, bàn chân, và xương ng th ng, v i kh i óc l n hơn, có th phân bi t thi n ác, và có th i u khi n thú v t, chim cá, nh thông minh hơn. M i u m i s u t t p, sau vì h ư c t do làm theo ý mu n, nh ng sinh v t y ph i h p v i nh ng linh h n ã nh p vào thân súc v t, mà sinh s n ra nh ng lo i bán nhân d hình, như ngư i có móng chân ng a, có uôi, s ng, vây cá, lông chim. Ðó là các h u qu thương tâm c a s c ý b t tuân l nh Thư ng . Nh ng bán nhân y xưa kia nhan nh n trên Trái t, nay còn nh l i là nh ng thân hình chân ng a mình ngư i (contaur), th n dê (salyr), ngư i uôi cá (mermaid).
 5. 5. 5 M t s ã ư c t c hình trong các ngôi m c Ai C p, nh ng thân hình ngư i có s ng, có móng vu t, có cánh, ho c b ph n b t thư ng khác. Ngay c n tư ng th n Sphinx t i Ai C p, là m t trong nh ng kỳ quan th gi i, cũng ư c t c v i m t ngư i, thân sư t và có cánh. Nh ng thân hình y, không nên coi là chuy n th n tho i, mà là có th c, do l i l m nguyên th y là s ph i h p v i loài v t. T i sao nh ng ngư i u tiên y l i ph i h p v i thú v t, cá và chim? D n o sư nói: Tho t kỳ th y, m i linh h n là m t thư hùng lư ng th , có c âm l c và dương l c, cũng như Thư ng . M t linh h n có th t ý mu n trong m t xác thân bao lâu cũng ư c, hàng ngàn năm, vì th không c n sinh s n. Nhưng sau có nh ng linh h n b ràng bu c vào thân xác th t và ph i h p v i loài v t, nên c n ph i t ra m t h th ng cho con ngư i có th sinh s n riêng gi ng ngư i và th a mãn nhu c u ph i h p. Nhân y, m t linh h n nh p vào thân xác th t ư c chia làm hai, t c là hai n a, và ch khi nào h t i v t ch t tr v cõi tâm linh, hai ph n m i l i nh p m t. Linh h n u tiên nh p vào thân hình ngư i là Amelius, là m t cá th hoàn toàn. Nhưng n khi Amelius tr l i thì thành ra hai ph n Adam và Eve. Tác gi nh c l i l i Edgar Cayce cũng nói n tên Amilius, hai ch khác nhau v chính t , vì Edgar Cayce ch "nói" lên trong lúc thôi miên, còn d n o sư ã ánh thành ch nên chính xác hơn. T p quán thông thư ng coi àn bà a v th p hơn àn ông. Th c ra vi c sinh con cái c c kỳ quan tr ng. V chăng m i chúng ta khi tr l i Trái t, l y thân hình ho c nam ho c n , v y vinh d không dành riêng cho phái nào. Ngay chính Thư ng là m t cá th hoàn toàn, ch ng ph i nam, ch ng ph i n ; chúng ta g i là Cha, ch là theo t p quán thông thư ng. S sinh ra nh ng ngư i u tiên là m t bi n chuy n c c kỳ quan tr ng, không nh ng vì trình trí khôn và thân hình con ngư i cao hơn t t c các sinh v t khác, mà còn vì chính m t ph n tâm linh c a Thư ng trong ó, khi n con ngư i, v i s t do làm theo ý mu n, có th t n quy t nh sau khi suy lu n, i u này hoàn toàn không có trong loài v t. Y ư c ch n con ư ng y i, ư c thương yêu và ư c thù h n, vì y là m t ph n c a Thư ng , nên y có th t o ra ý nghĩ r i em ý nghĩ n ch th c hi n. Như v y, con ngư i tr lên m t cá tính, nhưng v n là m t ph n c a Toàn Th Vĩ Ð i, v y thì ghét b hay khinh khi m t ngư i khác t c là thù h n chính mình và c T o V t. M i chúng ta là m t ph n c a Toàn Th Nguyên Th y, và b tách ra cho n ngày chúng ta ư c h p tr l i v i Thư ng . Nh ng l i D n o sư nói cũng tương t l i c a Edgar Cayce và nh ng nhà siêu hình h c khác, vì l t t c s vi c u ghi vào s thiên nhiên, và nh ng tâm linh sáng su t ư c c s y, u ư c nói lên s th t như nhau. Edgar Cayce cũng nói r ng Amelius là thiên th n u tiên nh p vào thân hình ngư i, và m t
 6. 6. 6 s linh h n ã làm trái ý mu n c a Thư ng mà ph i h p v i c m thú, khi n cho nh ng quái v t ư c sinh ra. S ki n này ã ti p di n trong nhi u ngàn năm. Nhưng t khi linh h n ngư i ư c phân chia ra nam n sinh s n ra cùng gi ng, Thư ng t ra lu t khi n cho loài ngư i không th sinh ra con cái khi ph i h p v i loài khác. Năm gi ng ngư i ư c vào Trái t cùng m t lúc, m i gi ng có m t m u da riêng bi t thích h p v i ánh n ng m t tr i và hoà ng v i hoàn c nh (T trư c tôi không kh i th c m c, sau khi c truy n Adam và Eve, r ng ai là th y t c a loài ngư i. Theo kinh Thánh (Bible), Ð c Chúa Tr i (God) ã t o ra tr i t c cây ng v t và sau cùng là ngư i trong sáu ngày. Ngư i u tiên Adam và Eve sinh ra t i vư n Eden trong khu v c Assyria Euphrates, t c là vùng tây Á Châu t Ð a trung h i n v nh Ba tư. Ð n khi cháu Adam i th 20 là Abram (sau i là Abraham) vì n n ói ph i i sang Ai C p, và cháu Adam i th 23 là Joseph b các anh bán sang Ai C p, thì th y r ng ngư i Ai C p không ph i là dòng dõi Adam. Theo t p Exodus là Jehovah (chương 6) "là Ð c Chúa Tr i c a ngư i Do Thái" (The Lord of the Hebrews, chương 3), v y Ð c Chúa Tr i trong Kinh Thánh ch sinh ra ngư i Do Thái, ch không sinh ra ngư i Ai C p. Ngoài ra, còn ngư i Á Châu da vàng, ngư i Âu Châu da tr ng, ngư i Phi Châu da en, ngư i M Châu da , ai ã sinh ra? Nay c cu n sách này, d n o sư nói có năm gi ng ngư i ư c sinh ra t i năm nơi v i màu da khác nhau, như th có lý hơn.) T y m t a c u càng ngày càng ông ngư i . Nh ng tâm linh trong thân hình ngư i y có th giao ti p v i nhau b ng ý nghĩ, và cũng có th t ý thoát ra kh i t l c c a Trái t, t o nên nh ng v t r t to l n và di chuy n v t y t nơi này n nơi khác. Th c ra h có th phân tán và k t h p l i nh ng nguyên t , nên v i phương pháp gi n d này, ta th y có nh ng chi c u b ng á kh ng l trên o Easter ( o Easter là m t o trên Thái Bình Dương thu c Chi Lê ), kim t tháp l n t i Ai C p, và nhi u di tích khác c a m t n n văn minh cao hơn ngày nay r t nhi u. II. NGƯ I TRÊN TRÁI Ð T Các nhà siêu hình h c u công nh n r ng Ð i l c MU, cũng tên là Lemuria, trong quá kh , là nơi phát nguyên n n văn minh. Ð i l c y là m t vùng t ai r ng l n i t b c California n nam Peru, bao g m m t ph n l n Thái Bình Dương, mà nh ng o Hawaii, Taihiti, Polynesia và Easter là nh ng di tích còn sót l i. T mi n tây California , b y gi thu c b bi n c a Lemuria sang n B c m , là bi n c , trong ó có vùng H M n (Great Salt Lake) t i Utah. Lưu v c sông Mississippi là b bi n phía tây c a l c a Hoa Kỳ ngày nay. Nhưng khi Lemuria b chìm xu ng và t nhô lên thành dãy núi Rocky và Appalachian, thì trong m t th i gian, sông Mississippi vào nh ng Ð i H (Great Lakes), trư c khi m t thiên tai khác, m t l n n a, thay i a th .
 7. 7. 7 Các d n o sư ư c oán r ng ngư i thái c ã có trên Trái t t năm n b y tri u năm, sau khi nh ng bán nhân thô l ã ư c sinh ra t nhi u tri u năm trư c. Ngư i u tiên là Amelius có thân hình nh nhàng, có th hi n di n t c thì t i b t c nơi nào trên Trái t. Amelius và nh ng ngư i sau cũng có thân hình nh như th , u có kh năng chuy n ý nghĩ thành s th t, và di chuy n nh ng v t n ng b ng cách phân tán ra và k t h p l i nh ng nguyên t c a v t y. Chính Amelius cũng là m t ý nghĩ c a Thư ng chuy n thành s th t. Theo d n o sư nhi u ngư i thái c cao trên ba thư c rư i, và nh ng loài thú, cá, chim, ph i h p v i h sinh s n ra nh ng con d hình to l n, m t s nh ng con này có nhi u tài l khi n chúng ư c tôn th trong th n tho i Hy L p và La Mã. Trong th i Amelius s ng trên Trái t v i hình th nh nhàng, con ngư i không b bám ch t trên m t t vì s c hút c a t l c, nên không n ng n . Amelius là m t thư hùng lư ng th , nghĩa là có âm l c và dương l c, là m t ngư i m u hoàn toàn, ch tr không th ăn u ng, tiêu hoá và sinh s n, b n năng này ch ư c phú cho ngư i sau này khi ã ư c phân chia nam n . Nh ng ngư i b t t u tiên y luôn luôn trong tình tr ng tr trung không già không ch t như ngư i v t ch t. H mu n n âu là t c thì n ó, cũng như hình nh truy n hình ư c th y t i t t c m i nơi n u có máy thích h p. H Atlantis, Lemuria, M Châu, Á Châu, âu h cũng tìm cách an i và d y b o nh ng k d hình. Ð n khi Thư ng t ra lu t lo i nào sinh s n ra lo i y, khi n cho không th tr n l n hai lo i khác nhau, thì ngư i không còn ph i h p ư c v i thú, chim, cá và sinh s n ra lo i d hình n a. T khi có Adam và Eve u tiên ã phân chia nam n , sinh s n loài ngư i lan tràn trên m t t, và th i kỳ vàng son trên Lemuria lý tư ng quá s c tư ng tư ng c a ngư i hi n i, n nay ã hơn b n tri u năm. Nh ng ngư i u tiên sinh s n nhanh chóng, vì s sinh n t nhiên không khó khăn, nên có nhi u ph n sinh m y ch c con trong i h . S hoà nh p v i thiên nhiên ư c hoàn toàn nên không có b nh t t, và linh h n c a h có th trong thân hình r t lâu. Nhưng v sau h b ràng bu c vào v t ch t, nên th ch t h tr nên n ng n hơn và kh năng b o v i s ng gi m d n i. T khi Trái t d n ngu i l nh, v ngoài co l i thành nh ng nơi l i lên lõm xu ng, nh ng l i lõm y ã thay i nhi u l n, khi n cho nơi này t chìm xu ng bi n, nơi khác t t bi n n i lên. D n o sư nói r ng g n cu i th k này m t thiên tai như th s x y ra, nhi u l c a s bi n thành bi n c và bi n c tr
 8. 8. 8 thành l c a, nơi băng giá s nóng b c và vùng nhi t i s ông l nh. M t s nhà a ch t h c cũng công nh n r ng Trái t ã thay i tr c nhi u l n trong quá kh , b ng ch ng là th y có v t tích cây c i, ng v t và kh ng long dư i nh ng l p băng á dày t i nam - b c c c. Bác sĩ Frank Hibben ư c t i b n mươi tri u thú v t ã b ch t c ng t ng t trong l n i tr c cu i cùng trư c ây. D n o sư khuyên nh ng ai lo s th m h a y hãy nh r ng i s ng v t ch t ch là i s ng m ng manh. M c ích c a chúng ta là th c hi n s toàn thi n, cho không ph i tr l i i v t ch t n a. Càng bám vào c a c i tr n gian thì càng c n tr bư c ti n c a tâm linh. Trong i s ng tâm linh, c a c i không có nghĩa gì, vì m i v t u do ý nghĩ sinh ra, mu n gì có n y t c thì. Nh ng ai lo s h y di t v t ch t, nên bi t r ng thân xác tuy m t, nhưng linh h n v n còn t n t i i i. Lý do duy nh t năm gi ng ngư i khác nhau ư c t o nên là giúp cho con ngư i thích nghi v i khí h u. Màu da c a ngư i da en c n che thân dư i m t tr i gay g t mi n nhi t i, và cũng d dàng n náu trong r ng r m âm u c a Phi Châu. Ngư i da tr ng nơi giá l nh mùa ông tuy t ph , c n ít m u s c che thân dư i ánh m t tr i xiên nghiêng. M u nâu ư c dành cho nh ng ngư i vùng bán nhi t i Thái Bình Dương nhi u gió bão. Màu hoà ng v i t Châu Atlantis và Châu M . Sau cùng m u vàng cho ngư i phương ông h p v i t vàng và m t tr i ít g t. M i gi ng có m t th y t Adam hay mu n g i tên gì cũng ư c, và m t Eve tư ng trưng cho s t o thành con ngư i hoàn toàn có b ph n loài v t. D n o sư ng ý v i Edgar Cayce r ng Amelius tái sinh là Adam và Eve, c hai u tái sinh nhi u tri u năm sau là Jesus và Mary Madalene. V i m d n o sư ư c t năm n b y tri u năm t khi có ngư i thái c trên Trái t, tác gi v n còn th c m c cho n ngày 31/10/1975 ư c c m t bài báo Associated Press như sau: "Các nhà bác h c ã tuyên b hôm qua r ng xương ngư i c xưa nh t ã ư c tìm th y t i m t lòng sông khô c n mi n ông Phi Châu. Nh ng răng và xương hàm ã hóa th ch c a 11 ngư i ã ư c ư c lư ng chính xác b ng k thu t phóng x , có t 3.350.000 n 3.750.000 năm. Ðây là di tích c xưa nh t th gi i. III. Ð I L C LEMURIA Trong bu i sơ khai c a n n văn minh trên i l c Lemuria, nh ng lo i cây có nhi u, i s ng không khó nh c. Sau vì nhân s gia tăng, nh ng ngư i thái c ph i c g ng có thêm th c ph m. Trư c còn là i s ng vô nh, nay ây mai ó, v sau h ph i gom h t gi ng tr ng lo i cây có nhân như h t d . Nông
 9. 9. 9 nghi p b t u t ó, và là m t bư c ti n phi thư ng, cũng như ngày nay bay lên m t trăng. Nhi u dân Lemuria làm ngh ánh cá và t ra có tài trên m t bi n. Tho t u, h nh ng vùng b bi n, r i sau di chuy n vào n i a. H nuôi c u và gia súc mà h coi như là anh em, nhưng khi dân s càng ông thì h gi t ăn th t. Tuy r ng a s cao l n hơn ngư i ngày nay r t nhi u, nhưng trong th i kỳ thí nghi m y, cũng có nh ng ngư i nh bé hơn ngư i lùn bây gi . T t c nh ng ngư i y u ưa thích ca hát và nh y múa theo nh p sáo và nh p tr ng. Nh ng ngư i Lemuria u tiên có i s ng tâm linh cao. H hòa nh p v i Thư ng , nghĩa là hi u nh ng gì Thư ng truy n d y b ng cách truy n tư tư ng. D n d n h b ràng bu c vào Trái t, khi n thân hình n ng n hơn, và con m t th ba, là con m t sáng su t hi u bi t m i s , b t u lu m . M t s s ng thanh m, ăn dè d t, và luôn luôn tư ng ni m n T o Hóa, nên v n có th thông c m v i Thư ng . H không d vào nh ng thú vui c a ngư i tr n t c gi cho tâm linh h g n v i Thư ng . H d y b o dân chúng nh ng i u trong s ch, ngay th ng, nên ư c dân chúng kính n và chia s hoa l i mùa màng v i h . T y phát sinh gi i th y tu u tiên. Nh ng ngư i cao siêu y còn gi ư c kh năng phân tán nguyên t và di chuy n nh ng t ng á l n. Ð n ây, tác gi h i n nguyên lai nh ng u b ng á kh ng l trên o Easter. D n o sư nói: Ðó là nh ng t ng á r t l n ánh d u nơi công trư ng vĩ i mà dân t kh p nơi trên i l c Lemuria kéo n t h p trong nh ng cu c i l . Nh ng u to l n y v i nh ng nét m t khác nhau tư ng trưng cho các v th n, m i v ng tr trên m t ph m vi riêng bi t và hư ng v m t phương tr i. Nh ng u y ư c d ng lên trong th i sơ khai, khi con ngư i chưa b ràng bu c vào s c hút c a t l c, và như th ư c t o nên d dàng. D n o sư k l i m t s tích v nh ng kh i á kh ng l y. Trong th i kỳ gi i th y tu ư c nhi u uy tín, có nh ng k ghen ghét mu n làm gi m uy tín y. H thách nh ng th y tu trong ngôi n t i v trí hi n nay c a o Easter: Ai có th di chuy n m t cái u kh ng t nơi này qua nơi kia thì s ư c nh n dâng cúng và ư c quy n ưu ãi hơn ngư i khác. Nh ng k thách x o quy t y ã bi t cách di chuy n nh ng v t to l n b ng m t phương pháp huy ng tinh th n g n như thôi miên, góp s c nhi u ngư i cùng nhau tác ng. M t s ông t h p l i, và n gi ã nh h u bư c t i, ni m câu th n chú, và cùng nhau ghé vai vào dư i c m m t cái u b ng á, nâng b ng lên ư c vài phân, nhưng r i ki t l c u té c xu ng. Ð n lư t các th y tu, h dùng kh năng phân tán nguyên t , cùng nhau hát lên, ngư c m t nhìn tr i, c ng bàn tay, t c thì u á kh ng l bi n m t. T t c ám ông ho ng h t kêu lên: "Tr l i u á
 10. 10. 10 cho chúng tôi." Xin vâng, th y tu v a nói xong, u á hi n ra trên m t ng n i khác. Nh ng k thách x u h , và t y uy tín các th y tu càng cao. Th i b y gi có nh ng linh h n t các hành tinh khác n thăm. M c dù h mang hình th khác h n trên hành tinh c a h , nhưng h có th bi n thành hình ngư i thái c khi h n Trái t. Vì nh ng thân hình c a h nh g n như bóng sáng, cũng như Amelius và nh ng ngư i thái c u tiên, nên h có th i v trong th i gian ý nghĩ phóng ra. D n o sư gi i thích r ng vì h có kh năng phân tán và k t h p nguyên t , nên h thoát ra ngoài nh hư ng t l c c a Trái t, h nh hơn không khí, tùy ý mu n bi n hi n chính thân mình ho c nh ng t ng á l n lúc nào cũng ư c, n nơi nào cũng ư c. Nh ng kim t tháp Ai C p và các di tích kh ng l khác ã ư c t o d ng lên b ng phương pháp y. Ð i l c Atlantis là m t nơi thiên ư ng không nóng không l nh, dân chúng thu c gi ng ngư i da , và cũng có nh ng bán nhân thân hình thô k nh, là dòng dõi c a nh ng ngư i ã ph i h p v i c m thú. Không như ngư i Lemuria ch u khó d y d và nâng cao nh ng k d hình y, ngư i Atlantis i ãi v i h như nh ng con v t khuân vác n ng n và làm nh ng vi c ti ti n. Văn minh trên l c a Lemuria lên n c c i m. N n giáo d c r t cao, nh ng ngư i trư ng thành có trình ngang v i ti n sĩ ngày nay, nhi u ngư i còn ti n xa hơn v kh năng ngo i c m và ý th c. Chính quy n r t d u dàng, hòa nhã, hàng ngày ít vi c làm vì không có t i ác, không có thù h n. N u ai có i u b t hòa nh t th i v i m t ngư i khác, thì ngư i tr ng tài gi i thích rõ ràng quan i m c a ôi bên. Không ngư i nào b giam vào tù ng c, vì ngư i y có th thoát ra kh i t c thì, b i l ai cũng có th chuy n ý thành s th c. Hình ph t v m t hành ng sai l m ch là l i khuyên nh khi n h hi u tính ch t c a i u l m l i và tránh không tái ph m. V lu t luân h i nhân qu , d n o sư nói r ng lu t y ã có t trư c khi linh h n nh p vào thân xác th t. Ðó là lu t tr i, n u ai làm trái thì ph i n t i. Amelius và nh ng ngư i sinh ra cùng th i u ã hi u lu t y. M t s vì cám d mà giao h p v i c m thú ã gây nhân x u nó theo chúng ra ngoài thân xác cho n thân sau, khi i s ng ã b Thư ng rút ng n. Khi tái sinh ra thành nh ng Adam, Eve và thân hình khác, h ã ph i c g ng xoá cái n luân h i y b ng cách i x t t v i loài v t. Nhưng b y gi Satan l i d ng cơ h i i u khi n nh ng k làm sai ý mu n c a Thư ng . V th n sa ngã y quy n rũ nh ng linh h n x u xa, càng ngày càng ông b h , i ngư c l i con ư ng d nh c a Thư ng , có lúc tư ng ch ng như y có quy n năng m nh hơn c Thư ng , nhưng không ph i. Thư ng v n toàn năng, v n theo dõi k l c ư ng nh t th i, và khi m t linh h n bi t h i c i và h i u v Cha, t c thì có s l ch ón y. Do ó mà có luân h i, là chuy n áng bu n cho ngư i i c ph i tr l i nhi u l n vào cái thân v t ch t, nh t quy t r a s ch v t x u xa trong tâm
 11. 11. 11 th c. M t s linh h n ã ti n cao n toàn thi n, ã hoàn t t bánh xe luân h i, không ph i tr l i i v t ch t n a. IV. DÒNG DÕI THIÊN TH N Văn minh trên Trái t chưa bao gi l i ư c ti n b như th i vàng son trên i l c Lemuria và Atlantis. Ða s dân chúng có trình trí th c cao, và nh s c n cù c a h , cây c i t t tươi bao ph kh p m t t. Nhưng không ph i là t t c u thơ m ng. Nh s ph n th nh do s c ngư i t o nên, có vài gi ng v t sinh s n nhanh hơn loài ngư i. Ði u thú kh ng l phá ho i mùa màng, th n l n to l n t bi n bò lên y m t t, và nh ng con kh ng long v i thân vĩ i và u nh bé, hung b o n n i con ngư i ph i h p nhau l i trong nh ng khu b o v ch t ch . T i Lemuria tình tr ng r t nguy nan, khi n ngư i ta ph i ào h m dư i t ho c moi r ng hang sư n núi n náu. Nh ng con kh ng long kh ng l lang thang kh p nơi, p cây c i, tàn h i hoa m u, phá hoang vư n tư c mà ngư i ta t n công tr ng t a có th c ăn và bóng mát. Chúng dày xéo lên t t c m i v t trong t m c a chúng, m t ngón chân c a chúng có th è nát m t a tr con. Chúng thư ng ánh nhau k ch li t tranh dành mi ng m i ngon như ngư i ho c thú v t. Ðuôi l n c a chúng qu t kh p r ng r m và sông ngòi tìm mi ng ăn. Ð tránh các thú d y, con ngư i ph i s ng trong nh ng hang mà c a vào th p nh . Ðó là m t th gi i trong bóng t i. Ch có àn ông m i dám i ra ki m m i khi nh ng thú d không có g n. H s ng b ng th t săn và ít rau c tr ng quanh c a h m. Ph n c i ch ư c trông th y bóng ngư i i qua c a hang. H nói v i nh ng bóng y, tư ng ó là nh ng tâm linh c a th gi i khác n nói chuy n v i h , không bi t r ng ó là bóng c a nh ng ngư i có thân hình như thư ng ng trư c h và quay lưng ra ánh sáng. Tr con không dám phiêu lưu ra ngoài, ch khi không trông th y có con v t kh ng l nào t xa m i chui ra kh i c a hang. M t h b chói lóa vì không quen v i ánh sáng m t tr i. Nh ng gia ình y hôn ph i v i nhau trong nh ng bu i l ng n ng i t ch c b i nh ng th y tu là nh ng ngư i còn nh n i s ng tâm linh xưa kia. Trư c m t th y tu, ôi trai gái n m tay nhau, và t t c cùng hát nh ng câu chúc t ng. N u có ngư i săn ư c m t con v t, nh như con th ho c l n như con trâu, thì ó là m t i ti c. H ăn, h ng , h nói chuy n, h sinh s n. Ðó là i s ng âm th m tăm t i c a nh ng ngư i Lemuria ít may m n.
 12. 12. 12 V y mà h là dòng dõi thiên th n! Trư c khi m t s gan d c g ng tr kh nh ng con v t kinh kh ng y, tư ng ch ng ít có hy v ng cho s ti n hoá c a loài ngư i. D n o sư k l i m t gia ình Lemuria ch ng 20 ngư i c con và cháu, s ng cách ây kho ng 60 ngàn năm. H trong hang ào sâu trong t dư i m t ng n i, c a hang r t th p, ra vào ph i bò, gi cho nh ng con v t to l n không th vào ư c. H ng trên nh ng chi u an b ng c m c quanh hang, s ng b ng h t d và trái cây, ôi khi có th t do àn ông săn ư c. H s ng trong bóng t i l m , ch có chút ánh sáng nơi g n c a vào và nh ng khi t u c, cây u c làm b ng m nh ng con v t ã ch t, nhưng u c y t a nhi u khói quá ch dùng khi nào r t c n. M t ngày kia, trong khi àn ông ra ngoài săn b n, m t con kh ng long to l n ánh hơi bi t có ngư i trong hang, nó lách cái u nh c a nó vào c a hang, c s c c y ra m t l l n vào. T t c àn bà, tr con trong hang s h t h n, nhưng cũng ph i can m l y g y p vào u nó trong khi mi ng nó phun ra khói. Ðàn ông nghe ti ng n ào ch y v , l y giáo nh n âm vào nó hàng trăm nhát cho n khi nó ch t. R i m y ch c ngư i nh ng h m quanh y ph i h p nhau l i lôi xác nó ra xa v a tránh mùi hôi th i, v a nh ng con v t khác kh i n g n. Ðó là c nh s ng h ng ngày c a nh ng gia ình th i b y gi , luôn luôn trong tình tr ng s hãi. H ao ư c ư c th y c nh p bên ngoài, cũng như ngày nay m t ngư i già b nh t t ao ư c ư c lên cõi tr i. Ch có nh ng ngư i ánh cá là không ph i trong c nh s hãi t i tăm y, vì vùng b bi n cây c i thưa th t, nh ng con kh ng long và voi ma mút (là lo i voi kh ng l có nhi u lông và ngà cong lên) thư ng không lui t i. Nhưng vì ông dân cư quá nên ch có m t s ít ư c hư ng cái t do y. Th t là m t ngày quan tr ng vô cùng khi m t chi c máy bay u tiên áp xu ng h Chalda trên i l c Lemuria, em l i hy v ng cho nh ng k kh n kh , dòng dõi c a nh ng b c trí th c cao mà ngày nay sa xu ng g n ngang súc v t, v i i s ng trong tăm t i không có tương lai. H h t s c vui sư ng khi ư c bi t r ng nh ng ngư i Atlantis mu n c ng tác v i h tri u t p m t i h i th gi i bàn cách tr kh nh ng con v t kh ng l . Máy bay có th áp xu ng bãi bi n không s nguy hi m, vì nh ng con v t kh ng l không nơi bãi cát. Khi nh ng ngư i Atlantis u tiên t chân lên Lemuria, tin t c lan ra r t nhanh trên kh p i l c, phá tan không khí bu n t trong nhi u th h . Tin t c ư c loan ra b ng h th ng m t lo i dây leo truy n âm do m t nh c khí t a như cái tr ng c a b l c Phi Châu, tr ng n truy n n tr ng kia i xa hàng trăm d m. Nh ng ngư i m i n chào h i ngư i Lemuria
 13. 13. 13 như là nh ng anh em lâu ngày m i g p l i nhau. Ngư i Lemuria ch y v i n nơi ón khách quý, vui m ng khôn t . Khi ngư i Atlantis nói n nh ng i u m i l trên t h , ngư i Lemuria s t sùi khóc, vì c m th y khác bi t m t tr i m t v c gi a c nh xa hoa c a ngư i và c nh kh n kh c a mình. Ch ng khác nào m t ngư i m i Phi Châu chưa bao gi bư c chân ra kh i làng, nay ư c nghe t c nh ph n hoa NewYork và Luân Ðôn. M t s nh ng ngư i niên trư ng Lemuria i theo ám quý khách tr v Atlantis cùng h p v i nh ng ngư i t các nư c phương xa n h i. Atlantis có nhi u tàu, nhi u khinh khí c u, nên vi c tri u t p d dàng nhanh chóng, và nh ng thanh niên ư c ưa i h c v k thu t và hóa h c. Phi công lái chi c máy bay cùng v i y là hai nhà bác h c i u khi n qu c u pha lê nh trong máy bay cho phù h p v i m t tia sáng c a qu c u l n trung ương. Ðây là m t phương pháp tinh vi mà ngày nay không ai hi u ư c. Mu n bay t Lemuria ho c m t nơi khác xa Atlantis, thì ph i s a so n r t công phu, i u h p qu c u nh trong phi cơ v i m t tia sáng c a qu c u l n, khi n cho phi cơ t ng theo hư ng mà bay tr v . Nguyên t c nh ng qu c u pha lê có nhi u m t ph ng ã b chôn vùi v i i l c Atlantis, ngày nay không ai bi t cách t o nên và s d ng nh ng qu c u y. Ngư i Atlantis b y gi là nh ng ngư i t t b ng. H th y i s ng kh n kh mà nh ng con v t kh ng l ã gây ra cho ngư i Lemuria, h thúc gi c nh ng ngư i này di cư sang nư c h , và h d y cho cách óng nh ng chi c tàu l n có th i xa. Nhưng h không cho ai bi t bí m t Qu c u Pha lê, nó giúp h i u ng các máy bay và tàu ng m c a h . Vì h có phương ti n v n chuy n nhanh chóng ti n l i, nên nh ng l n tri u t p h i ng cũng ư c nhanh chóng. Có nh ng máy bay lo i nh ch vài ba ngư i, bu c vào m t qu c u, ch c n m t khu nh áp xu ng và b c lên, l i có b ph n i u khi n lu ng gió, i khái như máy bay tr c thăng ngày nay, di chuy n g n. Nh ng máy bay l n và m nh hơn i u khi n b ng tia sáng lo i laser do Qu c u Pha lê phát ra, c n phi o dài hơn, như máy bay ph n l c hi n th i. Nh ng sân bay ư c xây t i nhi u nơi ch ngư i i d h i và ti p t hàng hóa, vì khi y Atlantis gi a v lãnh o trong vi c sáng ch và s n xu t các lo i hàng. Lemuria trong nh ng ngày cu i ư c coi như m t bà m khôn ngoan và d u hi n, c g ng d y b o nh ng nư c nh , nhưng b n này ưa thích i s ng t i tân c a Atlantis hơn là tri t lý c a Lemuria. Ði u này khi n chúng ta nghĩ n b n tr t i Hoa Kỳ ngày nay. Trong nh ng cu c h i h p qu c t , có ngư i ưa ra ý ki n dò tìm n t nh ng con v t kh ng l di t con nó ngay khi còn nh . Ngư i Atlantis ch ra m t lo i hơi c "th i" vào t chúng khi thu n chi u gió, cách y t ra có hi u
 14. 14. 14 qu v i nh ng con nh , nhưng không s c sát h i nh ng con l n. D n o sư t khí c ư c dùng t a như c p ũa tìm m hay m ch nư c ngày nay, nhưng tinh vi hơn nhi u, tìm ra t kh ng long và voi ma mút, nh ng ũa y giúp cho nh ng ngư i li u m ng i tìm ích xác v trí và th i thu c vào t nó. Nh ng ngư i gan d ã i tìm kh p các nơi trên th gi i. Cu c chi n u v i kh ng long và các v t kh ng l khác ã kéo dài nhi u th k và ã có nhi u cu c h i h p qu c t bàn cách gi i phóng t ai nhanh chóng hơn. Ngư i ta ã t ư c nhi u k t qu t t p trong vi c di t tr nh ng con v t kh ng l khi n chúng ã gi m b t, trư c khi m t thiên tai x y n, áy bi n tr i lên, l c a chìm xu ng, chôn vùi i l c và chôn luôn c nh ng con v t kh ng l . Khi m t gi ng nào làm nguy h i cho gi ng khác, thì gi ng y không th t n t i lâu b n trên Trái t. Cái lu t y là m t s c nh cáo cho nhân lo i hi n nay ang làm cho t ai, sông bi n và không khí nhi m c nguy h i cho các loài khác. Ðư c h i t i sao Thư ng ã sinh ra nh ng v t kh ng l y r i l i khi n cho chúng b di t ch ng, như th có ph i là Thư ng ã l m không? D n o sư nói: Thư ng không l m. T o Hoá là m t phòng thí nghi m trư ng kỳ. Tho t u con ngư i cao hơn ba thư c ho c th p hơn m t thư c, r i sau tr l i trung bình hơn m t thư c rư i, và trong m y ngàn năm g n ây l i cao hơn trư c. Nhưng n u nhân lo i c ti p t c nhi m c Trái t, làm nguy h i cho các gi ng khác, thì s ph i ch u s ph n như loài kh ng long. Mình ư c s ng thì ph i cho k khác cùng s ng v i mình, ó là lu t chung c a vũ tr , n u ch phá ho i, tàn h i gi ng khác, s không t n t i lâu trên Trái t. Khi nh ng v t kh ng l b gi m sút d n i, thì i s ng con ngư i kh , h ã có th hư ng ánh sáng m t tr i và gió mát. Dân s tăng r t nhanh chóng, nh ng ph n có hàng ch c a con. Vi c sinh s n không khó khăn và không c n săn sóc như ngày nay, vì ó là s t nhiên, cũng như loài v t sinh con tr ng ch ng c n ai săn sóc và d y cách nuôi con. Tr con l n lên ư c d y b o nh nh ng ngư i còn nh i s ng tâm linh và k t n i v i các linh h n như ta nói chuy n v i hàng xóm. Chúng ư c d y cho bi t lý do t i sao chúng thác sinh ra i v t ch t, và chúng ph i làm vi c thi n hoàn t t s m nh theo lu t Tr i. Nh ng b c cha m cũng hi u r ng con h cũng là nh ng linh h n ngang tu i v i h , ã ch n h làm cha m h c h i và ti n hóa trong thân xác th t. Nh ng a tr Lemuria có l là nh ng a tr hoàn h o nh t trong nhân lo i, chúng g n như không bi t n t i l i i v i cha m , th y d y và b n bè. V. NH NG CHI C MÁY BAY TH I THƯ NG C
 15. 15. 15 Atlantis là m t i l c huy n o, lý tư ng, xưa nay không âu sánh b ng, v i nh ng r ng r m thâm u, v i nh ng cánh ng bát ngát, v i nh ng khe nư c su i, và m t con sông l n ngăn cách Poserdia v i ph n t ai còn l i. Th t là m t cõi th n tiên! Vua Atlantis tên là Atlas t c là m t Adam, v là Heputh. Châu Atlantis ch y dài t duyên h i ông Hoa Kỳ, g m nh ng vùng b bi n Georgia, Carolina, Virginia, West Indies và Brazil, băng qua Ð i Tây Dương n g n duyên h i tây Phi Châu. Nh ng vua u tiên là nh ng linh h n ti n hóa cao, còn nh i s ng tâm linh và có th k t n i b ng tư tư ng. Vua Atlas phóng nh ng lu ng i n và nh ng ngư i dư i b t lu ng i n y hi u ư c ý vua mà không c n nói hay vi t. Nhưng ó không ph i là m t tr ng thái thôi miên, ch là s c m nh c a ý nghĩ. S c m nh y t a ra t Atlas qua các con cháu, tr thành năng l c linh ng, t y n y sinh ra nh ng sáng ch kỳ l , chưa bao gi có trư c khi Châu y b chìm. Vua Atlas phóng ra m t tư tư ng, nh ng ngư i khác b t ư c làn sóng tư tư ng y ưa n ch th c hi n ý nghĩ thành s th t. Có như th , nh ng ngư i Atlantis trong nhi u ngàn năm, ã sáng ch ra máy bay, tàu ng m, tàu n i, và tia i n như lo i tia laser ngày nay, ưa n m t n n văn minh cao t t b c chưa t ng có. Atlas và Heputh sinh ra 24 ngư i con và có nhi u cháu, u có trình tâm linh cao. M i ngư i con là m t ông Hoàng cai qu n khu v c c a mình. Anh qu c ngày nay n m trong ph m vi c a m t khu v c, trư c khi b lo t thiên tai nh n chìm t t c t ai t Hoa Kỳ n Anh, B Ðào Nha và mi n tây Phi Châu. Th i b y gi ngư i s ng r t lâu, hàng tri u năm, nên chưa có v n th a hư ng, và ch ng bao lâu vua Atlas có hàng trăm con cháu. Tác gi nh n th y r ng nh ng i u D n o Sư nói trên tương t v i s tích Atlantis mà nhà h c gi Hy l p tr danh Plato ã l i cho văn minh tây phương. Plato ư c bi t s tích y do lu t gia i tài Solon thành Athens 600 năm trư c công nguyên, ông này ã sang Ai C p mư i năm và ã h c nhi u s tích Atlantis do các th y tu thành Sais, th ô H Ai C p. Theo Plato k l i, v th n Poseidon sinh ra năm a con trai sinh ôi, ngư i con trư ng là vua Atlas có nhi u con cháu ti p t c tr vì vương qu c trong nhi u th k . D n o Sư nói thêm r ng Atlas là con cháu và là dòng gi ng thu n túy không bao gi ô nhi m vì chung s ng v i nh ng bàn nhân ã có t lâu trên Atlantis trư c th i Atlas. Ngư i Atlantis coi nh ng bàn nhân thô l y như loài v t làm vi c n ng, như khuân vác, cày b a, và sau này v n chuy n máy móc.
 16. 16. 16 Tuy có s phân bi t gi a hai h ng ngư i và bàn nhân, nhưng lúc u h không c m th y b l m d ng, vì m i bên u làm h t s c mình. Nhưng m y ch c ngàn năm sau, sinh ra có s tranh ch p, không nh ng gi a ngư i và bàn nhân, mà còn ngay chính gi a loài ngư i, vì b y gi ã m t quan ni m h hàng và quan ni m ng nh t. Khi y Atlas và con cháu g n ã qua i lâu r i, dân chúng ã ông y trên i l c, ng th i nh ng chim và thú kh ng l ã sinh sôi n y n ra nhi u, tr thành m i e d a tiêu di t nhân lo i. Ðư c h i rõ hơn v s c u t o loài ngư i, D n o Sư nói: Ngư i ta lúc u ch là nh ng hình bóng do ý nghĩ c a Thư ng Ð mà thành, nhưng t khi ph i h p v i loài v t sinh ra nh ng bàn nhân, thì b ràng bu c vào m t t. Khi Thư ng Ð sinh ra nam và n là hai ph n c a linh h n. Ngài dùng nh ng ch t li u m t t t o thành nh ng thân hình xác th t, như ã t o nên loài v t và các sinh v t khác, các nguyên li u căn b n v n th : khí, nư c, t, kim th ch, sinh t . Thân hình ngư i ta là s sáng t o t i cao, cũng b ng cùng nh ng th v t li u như các hình th khác trên Trái t này. Xin ch nghĩ r ng T o Hóa có hai bàn tay l n t trên tr i thò xu ng c o t sét tr n v i nư c, kim th ch, cây c . Th c ra ch là ý nghĩ c a Thư ng Ð dùng nh ng v t li u thích h p t o nên hình m t sinh v t hoàn toàn. Atlantis trong nhi u ngàn năm ư c nh ng vua và hoàng t sáng su t n i ti p nhau tr vì, mưu l i ích chung. R i v sau, ngư i Atlantis hành h nh ng bàn nhân, g i chúng là lao ng n a ngư i n a v t, cũng như ngư i M mi n nam trong th i kỳ n i n hưng th nh, nh ng tr i ch hành h ngư i da en b b t t Phi Châu t i làm nô l . Nh ng bàn nhân x u s y thư ng v i nhau, nên dòng gi ng không khá lên ư c. H trong nh ng túp l u, trong khi ngư i Atlantis gi ng da s ng xa hoa, v i trang b t ng do s c m nh c a qu c u Pha lê thu hút năng l c c a m t tr i phát ra. Ngư i Atlantis có u óc sáng t o, thích thí nghi m t t c các lo i khí (hơi), kim th ch, th o m c, và h dùng nh ng bàn nhân làm vi c n ng nh c như khuân vác, v n chuy n, ho c làm vi c nh như i u hành nh ng công tác dư i s ch huy c a ngư i Atlantis. D n d o sư nói r ng nh ng sinh linh t ngoài không gian ư c h p d n t i Atlantis vì năng khi u sáng t o c a nh ng ngư i y, và ã dành nhi u thì gi àm lu n v i h . Nh ng quý khách không gian y ã giúp nhi u trong vi c t o nên Qu c u Pha Lê vĩ i. Nh s c m nh l n lao c a Qu c u y mà nh ng máy bay, tàu n i, và tàu ng m ư c di chuy n v i m t t c kinh kh ng. Lúc u s c m nh y ư c dùng vào vi c ích l i chung, nhưng v sau l i dùng vào vi c phá ho i. Qu c u vĩ i! Cái l c lư ng do vi c thi n và vi c ác mà Edgar Cayce ã nói n, hi n nay còn n m sâu dư i Ð i Tây Dương khu Tam giác Bermuda, y
 17. 17. 17 ã có bi t bao máy bay và tàu bi n bi n m t m t cách bí m t trong nh ng th p niên g n ây Nh ng khách không gian ã d y cho ngư i Atlantis ã t c nên Qu c u kh ng l , sau khi h ã b t u chinh ph c ư c năng l c b ng nh ng qu c u nh i u khi n nh ng trang b . Trên m t sư n i, h tìm th y m t m ch á th ch anh (quart) l n ph n chi u t t c tia sáng c a m t tr i và m t trăng, vì m t trăng cũng d ph n vào cu c thí nghi m l n lao y. Sau khi ã lo i b h t t bám chung quanh, h kh c nh ng m t ph ng r t t m ph n chi u t t c các tia sáng. Th i b y gi b u khí quy n hoàn toàn trong s ch, nên tia sáng không b thiên l ch. Vì h s n xu t năng l c th a dùng hàng ngày, nên h tìm cách tích tr năng l c còn dư vào nh ng thùng l n b ng ng, cho các máy bay và tàu không ph i tùy thu c vào s cung ng năng lư ng m i ngày. Nh ng khách không gian y n Trái t b ng nh ng phi thuy n tuy t x o. Có nhi u lo i máy bay khác nhau, ph n l n là nh ng ĩa và nh ng máy xoay tròn không b s c hút c a t l c khi c t cánh và h cánh. Ð n nơi h chuy n nh ng v t li u l y Trái t thành khí ch t làm ra i n l c. Nh ng ngư i Atlantis theo m u y ã sáng ch ra nh ng máy bay và tàu chuy n ng b ng năng l c do Qu c u vĩ i phóng ra. Theo D n o Sư, vì có nh ng thú v t kh ng l càng ngày càng ông, nên ngư i Atlantis ã ph i t p trung vào nh ng khu có tư ng thành bao b c, và nhu c u ã thúc y tài sáng t o c a h . Vì h là dòng dõi nh ng "linh h n nh hơn không khí", nên h còn gi ư c kh năng giao ti p v i th gi i tâm linh và sáng t o ra nh ng kỳ quan mà th gi i chưa t ng th y. T i sao nh ng ngư i không gian n Atlantis mà không n Lemura? D n o Sư nói: Ðó là vì cái l ng thanh tương ng, ng khí tương c u, cùng có óc sáng t o như nhau thì d g n nhau hơn. Nh ng v khách không gian và ngư i Atlantis ã ph i m t nhi u năm m i t o nên Qu c u kh ng l , và cái gương ph n chi u ch a ng qu c u ó. R i h sáng ch nh ng tàu, máy bay, c lo i máy ng yên m t ch trên không trung như máybay tr c thăng ngày nay. V i nh ng máy này h ã v ư c a nh ng vùng r ng l n trên Trái t. M t s h a y ư c tìm th y m y trăm năm trư c, cho th y hình nh Trái t trư c l n i tr c sau cùng, khi mà Nam c c không có băng tuy t. Nh ng h a y ã ư c tìm th y t i Th Nhĩ Kỳ h i u th k 18, là s h u c a Ð c Th Nhĩ Kì Piri Reis. Ðó là b n sao h a r t c , cho th y nh ng dãy núi Nam c c trong th i không có băng tuy t. Nh ng nhà a dư h c mãi n năm 1952 dùng phương pháp o ti ng vang m i hình dung ư c
 18. 18. 18 nh ng núi y. Ngày nay em nh ng hình ch p t v tinh so v i b n a y thì th y r t gi ng nhau. Ð i h c Georgetown trong bu i phát thanh vô tuy n ngày 26/8/1956 bình lu n v a Reis, nói r ng n u không dùng phương pháp ch p hình t trên không trung thì không th nào h a ư c a y. Trong cu n Edgar Cayce on Atlantis, chính con Edgar Cayce cũng có c p t i a y. Ch c ch n r ng chưa ai có th bay ư c h i u th k 18 khi a Reis ư c tìm th y. Edgar Cayce và các d n o sư ng ý r ng nh ng ngư i Atlantis là nh ng phi hành gia i tài. VI. ATLANTIS HI N NHIÊN CÓ TH T Plato, nhà hi n tri t Hy l p 24 th k trư c (427-347 trư c công nguyên) ã nói n m t i l c r ng l n n m t i phía tây eo bi n Gibraltar, ó là i l c Atlantis. Khi b chìm xu ng vì ng t, Atlantis tr thành m t vùng bi n bùn l y trong nhi u ngàn năm, tàu thuy n không qua l i ư c. Edgar Cayce trong khi thôi miên, nói Atlantis b chìm m t d ng sau ba tr n thiên tai, tr n sau chót kho ng 10.000 năm trư c công nguyên. Nh ng nhà a ch t h c cũng nhìn nh n r ng nh ng i l c ngày nay ã tr i qua r t nhi u bi n chuy n n i lên chìm xu ng trong nhi u tri u năm. B bi n Na Uy, Th y Ði n, Ðan M ch, ã tr i lên hàng trăm thư c trong nhi u ngàn năm g n ây. o Sivily thu c Ý ngày nay cao 1000 thư c trên m t bi n mà xưa là áy bi n. Nh ng l p than á t i Pennsylvania ch ng t r ng vùng y ã trên và dư i m t bi n ít nh t 23 l n. Tr n ng t tai h i nh t trong th i c n i ã x y ra 200 năm trư c t i th ô B ào Nha (g n b bi n ông c a Atlantis) sát h i 60 ngàn ngư i trong sáu phút. Nhi u ngư i ch y n b n tàu tư ng r ng ư c an toàn, nhưng b n tàu t nhiên chìm xu ng bi n sâu 200 thư c, hút xu ng t t c ngư i và tàu thuy n lân c n. Ð ng th i t n t ra m t làng Mar c nu t c 10 ngàn ngư i ó. Nhi u ngư i ngày nay còn nh n n núi l a Pelée trên o Martinique năm 1902, thành ph th ô và 30 ngàn dân chúng b quét s ch trong vòng m y phút. G n 40 năm trư c, Edgar Cayce ã tiên oán m t ph n Atlantis quanh Bimini b t u n i lên kho ng 1968 - 1969. Trong m y năm v a qua, các nhà a ch t h c ã ch p ư c nh ng hình t a như nh ng b c tư ng và nh ng tòa nhà dư i m t nư c t i ó. Năm 1949, nhà bác h c Maurice Ewing thu c i h c Columbia, ã công b m t b n báo cáo v nh ng cu c thám hi m dư i áy Ð i
 19. 19. 19 Tây Dương trong ó có nói n vi c khám phá m t bãi cát n m dư i sâu 5600 thư c dư i m t nư c và cách xa t li n 2000 cây s , nơi y xưa là bãi bi n, vì ch có b bi n m i có bãi cát. B c M th i ti n s khác v i hình th ngày nay, vì ngư i ta tìm th y xương cá voi t i Michigan, New Hampshire, Montreal, nh ng nơi cao hơn m t bi n 150 n 200 thư c. Nh ng kim t tháp t i Ai C p và Mêhicô có nhi u i m tương t , như là nh ng ch th p trên các ngôi n Mêhicô ã có t lâu trư c khi ngư i Tây Ban Nha xâm chi m và em Ki-Tô giáo truy n vào nư c. D n o Sư gi i thích r ng: t i xa xưa không có núi, nh ng kim t tháp ư c xây d ng trên Lemuria và Atlantis, là nh ng nơi cao nh t cho các th y tu tôn th Thu ng Ð . Bao gi ngư i ta cũng nghĩ r ng Thư ng Ð trên cao, trái v i t dư i. Th p t tư ng trưng cho ngư i ng trên Trái t v i hai tay dang ra, gi a kho ng t m t t lên n tr i. Trong th i vàng son trên Atlantis, theo l i d n o sư, nh ng nhà cũng t a như th i La mã, dùng á, c m th ch, t sét xây. Nh ư c khí h u t t, ngư i ta ưa s ng ngoài tr i, nên có nhi u hành lang và sân tr ng gi a nhà. Ngư i Atlantis có óc sáng t o, chuy n ý nghĩ thành dùng. Nhi u ngư i còn gi mình trong s ch không t i l i, nên có th phóng ý nghĩ nhanh hơn là g i thư. Vì l y nh ng sáng tác m thu t gi ng nhau t i nhi u nơi trên toàn c u. Nói v luân h i, D n o sư gi i thích: Lúc u, con ngư i u toàn thi n nên s ng r t lâu. Nhưng sau vì cám d làm dơ b n linh h n, nên i s ng b rút ng n l i. Nh ng linh h n y tr i qua m t th i gian thi n nh ki m i m l i nh ng l i l m và quy t nh chu c t i, nên tìm cơ h i tr l i i v t ch t, do ó mà có luân h i. Luân h i c n thi t cho s ti n hóa cũng như không khí th . Khi trong thân hình v t ch t thì linh h n mu n tr v v i ng Sáng T o. H nh n tình tr ng toàn thi n, và m c dù con ư ng i c c nh c và khó khăn, có r t nhi u linh h n ã i ư c n nơi và hòa ng v i Thư ng Ð , không ph i quay tr l i thân hình v t ch t n a. Không ph i là t t c các linh h n u ã u thai. Có m t s mu n l i tr ng thái tâm linh giúp nh ng linh h n trong thân xác th t, có th g i ó là nh ng thiên th n h m nh. VII. Ð I S NG TRÊN ATLANTIS D n o sư nói: Trong m t i trư c, cách ây hơn 51.000 năm, tác gi tên là Thelama, ã s ng cùng gia ình trên Atlantis g n Poseidon, thành ph l n nh t c a Poseidia, trong m t khu vư n tr i r ng l n có tư ng cao bao b c chung
 20. 20. 20 quanh tránh kh ng long và ma mút. ây cái n n nh ng con v t kh ng l còn hơn Lemuria. Nh ng ngư i Atlantis có mũi nh n dài, tóc en bóng như than, m t en, môi tô son, da như ngư i th dân M , nh ng ngu i này dòng dõi ngư i Atlantis. Không có t c bôi móng tay móng chân, nhưng h xoa d u lên tay, m t và ng c gi cho da m m và b n ng rám. Qu n áo h may b ng hàng d t nhu m màu các ki u, àn ông nhi u khi còn làm dáng hơn àn bà. Răng tr ng như ng c trai và không b sâu. Rau c và trái cây h u ăn s ng, còn th t thì ăn nư ng nhưng ít ăn tr khi có i ti c. Bao gi cũng có m t ngày l m t tr i và m t ngày l m t trăng tròn ư c coi là Hoàng H u Ban Ðêm. Thư ng Ð là ng t i cao, ít khi ư c nói n tên, mà ch tôn xưng là Ngài. Khi c n c u n Thư ng Ð thì chúm môi l i tròn như ch o và phát âm thanh "o" ch m t tr i, và ng m mi ng l i phát âm thanh "om" (Nhi u câu chú trong kinh Ph t có ch "Ôm", ta thư ng c là "Úm" ho c "Án"). N u ư c như th thì ó là căn nguyên c a ti ng " Om " trong khi thi n (l i tác gi ). C u ư c nuôi trong nhà như b n, cũng như chó ngày nay. Chúng ư c bu c yên cho tr con cư i, lông ư c xén nh i g i ho c d t hàng len s i. Nh ng nhà giàu hay m ti c có khi kéo dài hàng tu n l , khách t m i nơi ư c g i thi p m i do chim b câu mang i và em thi p tr l i v . H không ăn th t chim và c u, coi chúng như nh ng báo nhân. Gi i c m quy n có nh ng lâu ài l thiên lan r ng ra hàng m y trăm thư c m i chi u, và h cũng l ch s tao nhã như ngư i th i nay. Nư c ư c d n b ng ng t gi ng hay t su i trong khe núi. Ngư i Atlantis u s ng th m y trăm năm (Thelama th 300 năm) do ó h có nhi u th i gi phát tri n kh năng Trong th i Thelama trên Atlantis. Qu c u pha lê vĩ i và các phi cơ ã ư c thành hình. Thelama g p m t nhà bác h c tr tu i n Poseidia t nơi xa mà ngày nay là Alegia. Y nghiên c u cách thu hút năng l c c a m t tr i t o ra m t tia sáng ki u laser b ng Qu c u Pha lê vĩ i, chuy n ng các tàu và phi cơ i quanh Trái t. Cha Thelama là c v n trong tri u, m i y n trong tr i vì nhà y xa quá. Y t ph y là ngư i c bi t, không tin có Thư ng Ð mà y không trông th y, ã t o ra vũ tr , nên không theo lu t tr i. Y mu n thu hút năng l c không nh ng chuy n ng máy móc, mà còn sai khi n m i ngư i, và y mu n di t ch ng nh ng bàn nhân, như ki u nh ng nhà bác h c c a Hitler. Trái l i, Thelama r t tin Thư ng Ð , vì th cu c hôn nhân ã d tính gi a Thelama và y ã không thành. Y tr l i Poseidon và ư c chính ph cho phép nhóm c a y nghiên c u Qu c u Pha lê vĩ i. Vi c này ph i m t nhi u năm và có nhi u ngư i khác c ng tác, nhưng y là m t trong nh ng nhà bác h c n i ti ng nh t ã sáng ch ra qu c u
 21. 21. 21 pha lê. Mãnh l c hùng vĩ c a Qu c u Pha lê t y ã giúp ích nhi u cho dân Atlantis, nhưng sau này chính nó l i tiêu di t i l c và a s dân chúng. S bí m t c a Qu c u là trong thán ch t. Nh ng ngư i i u khi n vi c ki n t o này cùng trong m t khu có y ti n nghi và xa hoa t i tân. H hư ng nh ng m t ph ng c a qu c u m t cách r t tinh x o thu hút năng l c c a m t tr i và ph n chi u ra thành tia ki u laser ph c v nhân lo i. Khi hoàn thành, nh ng tia t qu c u phát ra có th chuy n ng máy móc trên tr i hay dư i bi n i nhanh v i t c âm thanh. Qu c u không ư c t t i thành ph Poseidon, mà g n nơi mà ngày nay là o Bimini, ó lâu lâu nó còn ho t ng. Atlantis b y gi văn minh nh t th gi i v t t c m i phương di n, duy kém Lemuria v tri t lý. Tính ham hi u bi t lên n c c i m, và nh ng gi i pháp ư c nghiên c u theo m i khía c nh nên ti n b nhanh chóng l lùng. VIII. TRÁI Ð T CHUY N TR C Nh ng ám mây báo trư c tai h a ã bao ph Trái t cách ây kho ng 50.000 năm. D n o sư nói r ng nh ng sinh linh bên ngoài không gian ã trông th y nhi u ư ng r n n t, cũng như nh ng v tinh nhân t o này ngay ch p hình mây và gió bão. T trư c Trái t ã nhi u l n chuy n ng khi v ngoài d n d n ngu i i, nhưng nh ng l n y không áng k vì chưa có loài ngư i có hình th v t ch t, h ch như là nh ng bóng sáng có th phóng mình n nh ng nơi an toàn. Nh ng ngư i có tâm linh sáng su t Lemuria ã bi t trư c tai h a s n và khuyên nh ng ai còn mu n lưu l i trên Trái t hãy di chuy n n nh ng nơi an toàn hơn. Nhi u ngư i lánh sang Á Châu, Phi Châu, M Châu, mang theo gi ng rau c , trái cây, h t d , ã tr ng t nhi u ngàn năm, và ư c ngư i b n x ón ti p, nh ng ngư i này coi h là ngư i văn minh hi u bi t hơn. Nh ng ngư i khác c m th y i s ng xác th t ã và mu n tr l i tr ng thái tâm linh khi thiên tai n. Nh ng ngư i lánh kh i Lemuria mu n b o t n n n văn hóa c a h và lưu l i cho i sau, h có m t tri t lý v ng vàng, ch không ph i là m t cu c t n n h n lo n ư c an thân. Ð ng th i nh ng ngư i không gian cũng báo cho ngư i Atlantis bi t v tai h a s p n, m t s ngư i này lánh sang nh ng nơi mà ngày nay là Yucatan thu c Mêhicô, ho c Ai C p, Li Bi, Tây Ban Nha, B ào Nha. H m trư ng d y văn chương, toán, canh nông, k thu t, và cũng như ngư i Lemuria, d ng nh ng tòa nhà hình kim t tháp, vì luôn luôn h hư ng lên Thư ng Ð .
 22. 22. 22 Nh ng ngày chót c a Lemuria kéo dài trong m y trăm năm. Nh ng ngư i di dân em theo ki n th c c a h v khoa chiêm tinh, vì có m t s ã liên l c v i nh ng hành tinh khác trên b u tr i và hi u quy lu t chuy n ng c a các hành tinh cũng như Trái t. Nh ng ngư i Lemuria d y ngư i b n x tôn th Ð c Sáng T o và giúp h xây nh ng ngôi n hư ng v M u qu c: Nh ng n t i M Châu quay m t v hu ng tây và n t i Á Châu quay m t v hư ng ông. T c này v n còn t n t i nhi u ngàn năm sau. Ngư i ta nh n th y nh ng n Mêhicô hư ng v phía Tây, và n Angkor Wat (Ð Thiên Ð Thích) t i Cambodia hư ng v phía ông. James Churchward nói r ng ã khám phá nh ng ch kh c t i hai nơi gi ng nhau. D n o sư nói r ng th i y không có hàng rào ngôn ng , tuy gi ng nói khác nhau chút nh nhưng v n hi u nhau. R i n kho ng 48.000 năm trư c công nguyên, thiên tai kinh kh ng ã x y n. Nh ng núi l a phun trào, m t t rung chuy n t a như m t t gi y b vò nát, Trái t dao ng m nh và i tr c, nư c bi n dâng lên khi n toàn th Lemuria chìm m t d ng, ch còn l i vài nơi cao như Hawaii, Cahiti, Polynesia và m t s o khác. B n th gi i thay i trong ch p m t, và sau ó trong m t th i gian dài, sương mù dày c bao ph trên nơi t li n xưa ã nuôi s ng bao nhiêu tri u ngư i và sinh linh khác. Nhi u khu ng b ng nay ã thành núi cao khe th m. Nh ng khu thành ph l n Peru và Mêhicô xưa kia g n ngang m t bi n, nay v t lên cheo leo lưng ch ng tr i cao hai ba ngàn thư c. California ngày nay là b bi n ông c a Lemuria, ã thoát kh i n n l t nh dính vào a l c m i là mi n tây Hoa Kỳ ngày nay t áy bi n n i lên. Nhi u ám t m i cũng n i lên t i Âu Châu và Sahara xưa v n là áy bi n sau t thay i a ch t tr thành vùng t phì nhiêu. Còn Atlantis th nào? Không thay i m y. M t ph n t mi n tây chìm xu ng, trong kho ng t b bi n ông Hoa Kỳ n Braxin ngày nay. Vì ư ng xích o thay d i, nên khí h u lý tư ng c a Atlantis tr thành nóng b c, nh hư ng n tính tình con ngư i. Khi nh ng vùng nóng m tr thành ông l nh, và nh ng nơi băng tuy t thành nhi t i, nh ng con kh ng long không quen v i s thay i th i ti t t ng t, ã ch t hàng lo t, thân hình r t l n mà u óc r t nh nên thi u trí nh . C nh ng con v t kh ng l dư i nư c, trên c n và trên không cũng không s ng n i. Nhi u tàn tích kh ng long còn nguyên v n ã ư c ào th y t i vùng b c c c. Ngày nay ch còn vài lo i to l n sâu dư i bi n, nhưng không nguy h i cho loài ngư i n a. Ngư i tuy cũng ch t r t nhi u vì Trái t i tr c, nhưng nh thông minh hơn nên m t s còn s ng xót và b t u công vi c tái t o. Ð t phì nhiêu có nhi u nên
 23. 23. 23 không có v n s h u t ai, vì s ngư i b tiêu di t khi y g n b ng s toàn th nhân lo i ngày nay. N u th c như th thì i u này tr l i câu h i c a m t s ngư i th c m c v lu t luân h i, r ng nhân s ngày nay càng ngày càng tăng nhi u hơn xưa thì nh ng ngư i y t âu mà ra? L ch s c a chúng ta m i b t u t m y ngàn năm, âu có bi t ư c th i ti n s . o Easter, m t i cao xưa là thánh a thiêng liêng nh t c a Lemuria, ã t n t i an toàn. Nh ng ngư i trư c kia di cư sang M Châu b t u ki n thi t l i nh ng thành ph v i nh ng ngôi n t i Mêhicô và Pêru. Ngày nay nh ng vùng này, ngư i ta ào th y ư c nhi u l p thành ph ch ng ch t lên nhau do nh ng thiên tai liên ti p và ã chôn vùi nh ng thành ph y. William Niven, m t nhà kh o c u m , h i u th k ã ào b i t i m t nơi g n thành ph Mêxicô City và ã tìm th y tàn tích c a ba thành ph c n m è lên nhau qua m t l p á cát dày ch m y thư c, nh ng l p á cát này ch ng t nơi ây ã là bãi bi n, mà ngày nay trên 2000 thư c cao hơn m t bi n. Hàng tri u tri u linh h n m t th xác trong n n chìm m Lemuria, ã tr v tr ng thái tâm linh. Nh ng linh h n nào ã ti n hóa vì làm ư c nhi u công c, thì không ph i tr l i i s ng v t ch t n a, và s ti p t c tu ti n tr v v i Thư ng Ð , còn nh ng k ã làm vi c th t c s ph i luân h i nhi u l n h c nh n nh c và tình thương. M t s ngư i ang s ng ngày nay là ngư i ã Lemuria hay Atlantis, nhưng không ph i là t t c u tr l i cùng m t lúc hay trong kho ng vài trăm năm. Khi Lemuria b chìm xu ng, nh ng ngư i Atlantis ng c nhiên s hãi, h coi Lemuria là m c a n n văn minh, tuy r ng Atlantis ã ti n hơn nhi u. Nh ng ngư i lãnh o Lemuria u là nhà tri t h c, canh tác và chiêm tinh, ã d n u th gi i v tri t h c và tôn giáo Nay lãnh o tinh th n không còn, Atlantis ch thiên v lãnh o v t ch t. Qu c u Pha lê giúp ích cho s sáng t o r t nhi u, văn minh v t ch t càng ti n thì nh ng k thu t gia càng có quy n th . Khoa h c ư c tôn sùng trên h t và ngư i ta kém tin tư ng Thư ng Ð . Tình tr ng y cũng g n gi ng nư c M ngày nay, chú tr ng nhi u v máy móc, i s ng v t ch t lên cao, nhưng tín ngư ng và tri t lý xu ng th p. IX. BI N SARGASSO BÍ M T Sau khi Lemuria chìm, Atlantis tr thành lãnh o th gi i, nhưng không ư c lòng ngư i vì tính kiêu căng, ch mu n dùng vũ l c b t các nư c khác th n
 24. 24. 24 ph c. Tuy chưa bi t dùng n ch t n nhưng v i qu c u Pha lê h có th phóng năng l c c a tia sáng m t tr i làm n nh ng thành ph r t xa. Cư p bóc là s r t thư ng. Nh ng ngư i Atlantis trong th i kỳ th hai này vơ vét em v nư c t t c cái gì h thích, t các nơi xa như M Châu, Âu Châu và Phi Châu. Chính th t i Atlantis trong th i vàng son là quân ch , nh ng qu c vương tr vì chú tr ng n o c và tôn giáo. Nhưng sau khi Lemuria b chìm, ngôi vua ch tư ng trưng cho nghi l , còn th c quy n trong tay nh ng nhà bác h c. Atlantis là m t thành trì h c v n v ng m nh trư c khi x y ra thiên tai. Nh ng h c gi t kh p nơi n các trư ng i h c t i ó d l p h c v a ch t, thiên văn, khoa h c, toán h c, canh nông. Nhi u ngư i có th tính nh m t i 11 s và có nh ng b ng tính ti n dùng hơn máy tính ngày nay. Nh ng tài li u ư c ch t ch a trong nh ng thùng làm b ng ru t súc v t ch bi n có th t n t i trong nhi u ngàn năm n u ư c b o trì k lư ng. Nhi u thùng tài li u y nay v n còn nguyên v n trong thùng tài li u chôn d u không xa Kim t tháp l n t i Giza, v hư ng th n tư ng Sphinx. Có nh ng thùng khác ư c c t t i Yucatan. Hình Trái t ư c ch p theo m t phương pháp không gi ng ngày nay. Radio b y gi ã có, ti ng nói ư c truy n b ng s ph n ng c a á th ch anh (quartz) trên ch t kim khí và i u khi n b i nh ng m t ph ng c a Qu c u Pha lê. Trong 20.000 ngàn năm sau tr n thiên tai, Atlantis d n d n suy i, bên trong m c nát, ch nh có Qu c u Pha lê mà còn gi ư c uy th i v i các nư c. Nhưng không ph i là t t c các nư c u ch u th n ph c. Nh ng dân nơi mà sau này là Ba Tư h p v i Hi L p ch ng l i Atlantis. Ngư i Atlantis dùng Lybia làm căn c t n công Hi L p nhưng b ánh lui, và khi h t p trung l i l c lư ng t n công l n n a thì m t thiên tai kinh kh ng x y n làm thay i l ch s . Nh ng nhà bác h c tăng cư ng năng l c c a Qu c u Pha lê, và khu t ph c nh ng dân Á Châu cách xa n a vòng Trái t, nơi mà ngày nay là Trung Hoa. H d i tia sáng xuyên qua Trái t, khi n cho v Trái t n tung nh n chìm h u h t i l c Atlantis và luôn c Qu c u Pha lê. Vùng y ngày nay g i là bi n Sargasso. Vùng bi n bí m t này, ph n l n nư c ch y xi t, v i nhi u rêu bi n n i trên, trong nhi u th k ã ư c m nh danh là "Nghĩa a c a Ð i tây Dương". Xưa nh ng tàu bu m qua ó u bi n m t d ng, r i sau nh ng tàu có ng cơ cũng v y. Quá trưa ngày 5/12/1945, m t oàn 5 chi c phi cơ H i quân Grumman TBM 3 Avenger c t cánh t căn c Fort Lauderdale , Florida , t p d t, do 5 phi công lái v i 9 phi hành oàn. Ðoàn phi cơ g i là Phi v 19, do trung úy H i quân
 25. 25. 25 Charles C. Taylor, m t phi công v i trên 2500 gi bay, i u khi n. Ch ng 70 phút sau, sau khi bay qua phía b c o Bimini, m t phi công bay trên phi trư ng H i quân Fort Lauderdale, nh n ư c tính hi u l lùng c a phi cơ i u khi n. Phi công này b l c, c hai la bàn u hư, R i nh ng tính hi u b lo n, căn c không th liên l c ư c v i ngư i nào trong s 14 ngư i trên 5 phi cơ. Ngay sau ó, m t phi cơ hai máy Martin Mariner v i phi hành oàn 13 ngư i c t cánh t căn c H i quân Banana River tìm 5 phi cơ l c và d n h v căn c . Nhưng r i sau không nh n ư c tính hi u nào c a c 6 phi cơ, và m c dù m t cu c tìm ki m vĩ i chưa t ng có g m hơn 300 phi cơ, 4 khu tr c h m, 18 tàu tu n, m y chi c tàu ng m, hàng trăm phi cơ và tàu c a tư nhân, và c phi cơ và tàu c a Anh óng t i qu n o Bahama, nhưng không tìm th y m t v t tích nào c , không m t v t d u, không m t phao ho c m t m nh v n. Nh ng bí m t c a vùng này ã ư c nói n trong cu n, "khu tam giác Bermuda" (The Bermuda Triangle). Tác gi Adi Kent Thomas Jeffrey ã k rõ tên 12 chi c tàu, m t tàu ng m nguyên t và hơn m t ch c phi cơ ư c ghi nh n ã m t tích t i ây t 1909 n 1968, không l i m t d u v t gì: m nh g , m nh áo, hay v t d u trên m t bi n, m c dù r t nhi u tàu và phi cơ qua l i tìm ki m. Charles Berlitz trong cu n "Khu tam giác Bermuda" (The bermuda triangle) nói ranh gi i bi n Sargasso ch y dài t 200 d m phía b c o Antilles l n, d c theo và cách b bi n Hoa Kỳ 200 d m t i m m Hatteras t i North Carolina, r i th ng ra Ð i Tây Dương n Phi Châu và B Ðào Nha, ngư c lên hư ng b c r i tr v M , ranh gi i này h p v i ranh gi i mà d n o sư ã nói v Atlantis. Khu tam giác Bermuda n m trên ph n phía Tây c a bi n Sargasso g n khu xưa kia t Qu c u Pha lê. Berlitz nói r ng trong m t ph n tư th k v a qua, hơn m t ngàn nhân m ng ã m t tích t i ó, không l i m t v t tích gì c a nh ng phi cơ và tàu th y. D n o sư gi i thích r ng Qu c u Pha lê v n còn n m dư i bi n Sargasso, và khi m t tr i và m t trăng n m t v trí nào ó, nh hư ng n Qu c u, khi n cho nh ng tia phát ra làm nguy h i cho tàu bi n và phi cơ i qua t m nh ng tia y. Tr l i v i v n Atlantis, nó ã xé i l c này v i s c m nh hơn m t tri u l n s c n c a trái bom nguyên t t ng ném xu ng Hiroshima. Không nh ng ã nh n chìm h u h t Atlantis, nó còn gây nên bão t và sóng th y tri u trên kh p n a th gi i Tây phương, t o nên tr n i h ng th y vô cùng d d i trong nhi u tháng trên ph m vi toàn c u. V n y ã ư c nh n th y t các hành tinh khác trên b u tr i. May m n là nh ng tia c a qu c u pha lê không th xuyên qua lòng l ng c a Trái t sang t n Trung Hoa, nên vùng này không h gì. N n h ng th y l n lao ã ư c k l i trong huy n tho i c a nhi u dân t c, như dân Do Thái trong thánh kinh và nhi u b l c khác.
 26. 26. 26 Ph n còn l i Atlantis ch là hai hòn o Poseidia và Og. Nh ng s di chuy n i xa b ng phi cơ và tàu không ư c n a vì nh ng qu c u nh u quá y u. Vùng bi n ã chôn vùi i l c, nay như là m t vũng bùn l y y nh ng tàn tích. Ð t ai m i n i lên thì khô c n vì ch t phóng x , t a như sau m t v n bom nguyên t kh ng l . Dân Atlantis còn l i ph i di chuy n n nh ng nơi khác và trà tr n v i dân M Châu, Á Châu, Âu Châu và vùng Ð a Trung H i. Hai hòn o còn l i v n b rung ng ng m, nh ng núi l a thi nhau bùng n , r i sau hai o y cũng chìm n t xu ng bi n. Thiên tai này x y ra kho ng 12.000 ngàn năm trư c, ch còn l i vài hòn o nh như Azores và Bahamas . X. TH GI I TH I TI N S Trong th i Lemuria toàn th nh, m t s dân ã n l p nghi p t i vùng ng b ng Á Châu, nơi mà ngày nay là Gobi . H liên l c v i m u qu c b ng ý nghĩ và cũng b ng tàu thuy n. H s ng l n l n v i dân b n x da vàng, m t trong năm gi ng ã ư c sinh ra t nguyên th y. Tri t lý là môn h c ư c ưa chu ng nh t. Nh ng ngôi n u hư ng v phía ông, là hư ng v i l c Lemuria. Sau khi Trái t i tr c nh n chìm Lemuria và nhi u núi i n i lên kh p nơi, các th y tu xây c t nh ng tu vi n trên núi cao, d hòa ng v i vũ tr l c. Ð gi truy n th ng c a Lemuria, h b o toàn văn hóa tri t lý và tôn th Thư ng Ð . Nh ng tu vi n y ngày nay n m Tây T ng, và dãy núi Hy Mã L p Sơn xưa là m t ph n c a ng b ng Gobi. Gobi khi y khí h u m ư t, t ai phì nhiêu, ngày nay là sa m c. Vì Qu c u Pha lê c a Atlantis không th chuy n ng máy bay và tàu qua n a bên kia Trái t, nên không có m y ngư i Atlantis n Gobi và Trung Hoa ngày nay. Nhưng vì tham v ng, nh ng nhà bác h c c m quy n t i Atlantis mu n chinh ph c vùng này, ã d i tia sáng qua Trái t, nhưng tai h a ã n v i chính h . Vùng n Ð ư c n i lên sau Gobi và trư c khi Lemuria chìm. T trư c không có th dân, ngư i Lemuria n r t nhi u và s ng chung v i ngư i da vàng cũng di dân n. Nhi u th y tu n ó truy n bá văn hóa Lemuria. Dân chúng n Ð ngày nay là dòng dõi nhi u l p văn minh: Th y tu và dân Lemuria, di dân da vàng, da en, da tr ng, và nh ng bàn nhân tuy hình th không gi ng nh ng cùng inh n Ð ngày nay, nhưng s ng t ng l p th p nh t, nhân ó c n tr công vi c dân ch hóa xã h i này. Vì ây có r t ít ngư i Alantis, nên văn hóa không b nhi m c b i tham v ng quy n th c a h . Nhưng khi Lemuria chìm thì ngư i Atlantis b t u n ông.
 27. 27. 27 Trong t p Bách Khoa Toàn Thư (Encydopedia Britannica) tác gi th y có o n nói v n Ð . Khi nh ng ngư i Aryan xâm chi m n Ð , h th y dân y văn minh hơn h v nhi u phương di n, rõ ràng ó là nh ng di dân t mi n ông t i (Lemuria v mi n ông). Churchward trong cu n "nh ng con cháu Lemuria" (The children of Mu). Nói n nh ng ngư i Naacal, 70.000 năm trư c, ã em n ây nh ng sách "C m h ng thiêng liêng v M u qu c", nh ng sách y ư c c t gi trong m t tu vi n Tây T ng. Trong sách c a ngư i Naacal, nói n nh ng ngư i Maga l p nghi p n Ð 70.000 năm trư c, màu da s m và m t en s c, câu này có v t ngư i Lemuria da màu. L i có câu: Cũng như Ai C p, n Ð không bao gi có m t th i man r trư c th i văn minh. n Ð là h t ng c trai trên trán c a M u qu c Lemuria. Nh ng ngư i da tr ng, tho t tiên trong vùng Carpathe Caucase, d n d n tràn lan v phía tây quanh Ð a Trung H i r i cùng t p trung t i dãy núi Pyrénée mi n nam nư c Pháp. H cũng tràn v phía ông nam n Ba Tư và Ai C p. T i Ba Tư h l p thành dòng gi ng Aryan mà Ð c Qu c Xã ã t hào là dòng dõi. Ngư i da tr ng cũng c m quy n t i Ai C p, qu c vương là Araaraat. M t v cao tăng là RaTa theo Araaraat n, cùng v i hàng trăm ngư i khác, lo giúp nh ng ngư i b n x , trong y có nhi u bàn nhân ư c RaTa giúp lo i b nh ng b ph n d hình. RaTa h p tác v i nh ng ngư i Atlantis t i Poseidia, dùng phương pháp gi i ph u và năng l c nh ng qu c u Pha lê nh còn xót l i, lo i b nh ng uôi, móng, s ng, lông cánh, cho các bàn nhân. Nh ng ngư i Atlantis n Ai C p càng ngày càng ông tránh tai n n, vì hai hòn o còn l i thư ng b rung chuy n, và nh ng nhà tiên tri oán s có n n h ng th y n a. Hermes, là s gi c a Atlantis có nhi m v b o v nh ng tài li u quý giá, ã em nh ng tài li u y n Ai C p và h p tác v i RaTa xây d ng kim t tháp c t gi nh ng bí m t c a th i oanh li t xưa. Kim t tháp l n nh t ư c xây d ng t i Giza trong th i gian trư c và sau khi Atlantis b chìm l n cu i, vào kho ng 10.000 năm trư c công nguyên, trong ó có ch a t t c nh ng toán s tính v trí các ngôi sao, kinh tuy n, vĩ tuy n và ư ng kính Trái t, chi u dày l p v Trái t. v.v...Kim t tháp cũng có m c ích làm cái kho ch a nh ng b o v t c a Atlantis, nhưng vì thiên tai x y n nhanh chóng quá, nên nh ng b o v t u b chôn vùi dư i bi n. Nhi u ngư i nghĩ r ng nh ng ngư i thư ng c có quai hàm l n và kh i óc nh . Nhưng nh ng b xương c xưa ã ư c khám phá hơn 100 năm trư c t i Pháp cho th y ngư i xưa cao hơn và xương s l n hơn ngư i ngày nay. Nh ng ngư i y ã s ng quanh Ð a Trung H i 15 n 30 ngàn năm trư c, trán cao, g má cao, quai hàm n , thân cao hai thư c, không có v gì gi ng loài kh . N u
 28. 28. 28 th c nh ng ngư i y là t tiên loài ngư i, thì qu là ngư i th i nay ã suy i hơn xưa. Âu Châu xưa kia ch g m có m y hòn o Anh qu c và Na uy, Th y Ði n ngày nay, còn ph n l n l c a m i ư c n i lên sau khi Trái t i tr c. Nh ng ngư i Lemuria và Atlantis còn l i d n d n pha tr n gi ng v i ngư i da tr ng t i Âu Châu, ngư i da vàng t i Mông C , ngư i da en t i Phi Châu, Úc Châu và các qu n o t i vùng Nam Dương là nh ng t ai Lemuria còn xót l i, dân chúng ó lâu ngày m t liên l c v i gi i lãnh o và th y tu tr thành man r . Mi n Nam c c trong nhi u tri u năm thu c vùng ôn i và n i li n v i Úc Châu, trư c khi b thiên tai tách ra b ng nh ng vùng bi n r ng l n. Ngư i Atlantis ã h a a mi n này nhưng th y không th ư c vì y d y nh ng con kh ng long và quái v t kh ng l . Khi Trái t i tr c, nh ng v t y b tiêu di t vì không ch u n i cái l nh băng giá t ng t. Khi Lemuria hãy còn, Alaska trong vùng nhi t i như Florida ngày nay, nhưng ít có ngư i dám ó vì nh ng con kh ng long và voi ma mút r t nhi u. Nhưng khi Trái t i tr c, nh ng con v t kh ng l y b ch t vì băng giá, m t vùng t n i lên b t u t y sang mi n ông b c Á Châu, vùng này cũng b ông l nh. R t lâu v sau, m i có nh ng b l c du m c Á Châu i phiêu lưu qua y, d n d n ti n xu ng nh ng vùng m áp hơn. Nh ng ngư i Á Châu y càng ngày càng n ông, r i tr n l n v i nh ng ngư i da và da nâu thành nh ng gi ng ph . Nh ng ngư i Mêhicô ngày nay có vài nét gi ng Á Ðông là vì cu c di dân này t Siberia n vùng n ng m trung M . Nhi u ngư i Alantis lánh n n sang M Châu, ây nh ng ngư i Lemuria ã n t nhi u ngàn năm trư c. Ð t ai phì nhiêu, hoa màu ư c phân phát u cho m i ngư i, không h có s tranh dành. Nh ng ngư i Lemuria b t u chi m vùng b bi n phía tây hi n th i và x Yucatan (Mêhicô), nhưng v sau h di chuy n n nh ng vùng t m i n i lên t i vùng trung tâm Hoa Kỳ ngày nay. H ã mang theo nh ng tài li u và xây m t phòng r t kín g n thành ph Uxmad t i Yucatan c t nh ng tài li u v văn minh Atlantis và v vi c xây d ng m t Qu c u Pha lê. Nhưng không m t ngư i nào còn s ng sót khi ó bi t cách tái t o Qu c u Pha lê ã m t. Sau khi ph n còn l i c a Atlantis b chìm n t, phòng kín y n m sâu dư i nư c, lâu ngày không ai còn bi t ích xác là ch nào, r i n khi t l i n i lên, không còn có th nh n bi t ư c phòng y ã ư c chôn t i âu. XI. NH NG THIÊN TH N TRONG THÁNH KINH
 29. 29. 29 Nh ng nhà bác h c nói r ng 70.000 năm trư c, B c c c n m vùng Nam c c, và có th m t ngày kia quay tr l i. Nh ng t ng á có t l c trái ngư c v i t l c c a Trái t và ã ư c khám phá t i n Ð , Pháp và Nh t B n trong kho ng t 1855 n 1929. Trong u th p niên 1960, Ban Kh o Sát Ð a Ch t Hoa Kỳ ã báo cáo r ng theo s nghiên c u nh ng t ng á l n thu th p t kh p nơi trên hoàn c u, thì ã có chín l n Trái t i tr c trong th i gian ba tri u rư i năm qua. Trong th i vàng son c a Lemuria và Atlantis, hai i l c y ph n l n n m t i v trí Thái Bình Dương và Ð i Tây Dương, tuy nhiên không ph i cùng v trí i v i tr c Trái t ngày nay. Ph n l n l c a M Châu và Âu Châu còn n m dư i m t bi n, núi non h u như không có, cho n khi Lemuria chìm xu ng b y gi núi m i n i lên như m t t gi y b vò nhàu. T i Alaska có nh ng v t tích ng v t và cây c i ch ng ch t lên nhau như trong nh ng thiên tai. Nh ng thân hình voi ma mút còn c th t da và lông nguyên v n ã ư c ào th y t i vùng băng giá b c Siberia, ch ng t r ng nh ng con v t y ã t nhiên b ông l nh. Trong B c Băng Dương quanh B c c c, có r t nhi u tàn tích voi ma mút, tê giác, ngà voi, nh ng loài này c n r t nhi u cây c s ng, không th nào nh ng nơi quanh năm á ph . Rõ ràng Alaska và mi n b c Siberia xưa kia là x nóng. Trái l i có nhi u b ng ch ng cho th y r ng vùng nhi t i Braxin và Phi Châu xưa kia b bao ph dư i m t l p dày băng á. Ði u ó có th gi i thích t i sao kho ng 50.000 năm trư c ngư i Atlantis v i nh ng phi cơ c a h , ã có th ch p hình Greenland và Nam c c khi nh ng nơi y không b băng tuy t bao ph (B n a Reis ã nói trên) Trong s nh ng thiên tai nhi u vô k ã thay i c c di n Trái t, có ba l n áng chú ý hơn c là Lemuria b chìm 48.000 năm trư c công nguyên, ph n l n Atlantis b chìm 28.000 năm trư c công nguyên, và ph n còn l i c a Atlantis b chìm n t 10.000 năm trư c công nguyên. Theo d n o sư và Edgar Cayce, n n h ng th y trong Thánh Kinh trùng h p v i thiên tai th hai cách ây kho ng 30.000 năm. Nh ng th i kỳ nói trên ch là ph ng ch ng, vì th i gian trên Trái t không nghĩa lý gì i v i th gi i tâm linh. Ch ư c r ng nh ng Adam và Eve hi n thân trên Trái t kho ng 4 tri u năm trư c. Amelius v i hình th nh vài tri u năm trư c ó, và nh ng bàn nhân nhi u tri u năm trư c n a. Trong Thánh Kinh ch nói n gia ình Noah, cháu Adam i th 10, ư c thoát kh i n n h ng th y, nhưng th c ra còn r t nhi u ngư i khác n a, m c dù ã có hàng v n ngư i ch t Trung Ðông và hàng tri u ngư i ch t t i Atlantis. Noah là t dòng gi ng Semite, các cháu ch t là Abraham, Jacob, Joseph, David … r i n Jesus Christ. Abraham, cháu Adam i th 20, có hai con trai: Con th hai Isaac là con v c , là dòng gi ng thu n túy Lemuria; con l n Ishmaci là con v bé, sau này là t
 30. 30. 30 dân t c R p. Con cháu th hai c a Isaac là Jacob, là t dân t c Do Thái (Jew). Dân Do Thái v n gi ư c truy n th ng c a ngư i Lemuria và tôn th Thư ng Ð (GOD). Nh tín ngư ng y, ch không ph i là nh có s giúp c a ngư i khác, h ư c các thiên th n tr l c tìm m t x s , và sau m t th i gian dài lang thang r i s ng nh Ai C p, h ã ư c tr v t h a. Theo d n o sư, Moses là m t ngư i Lemuria u thai vào dòng gi ng Hebrew c u dân t c này ra kh i c nh nô l t i Ai C p. Tâm linh (Spririt) và linh h n (Soul) khác nhau th nào?. D n o Sư gi i thích như sau. Linh h n là cá th riêng bi t, là cái tôi. Tâm linh là cái s c m nh c a i s ng rút t nhi u ngu n ti n hóa. Khi m t hài nhi nh p vào thân xác th t, linh h n nó qua nhi u ki p luân h i, ã t o nên m t cái th và m u m c ăn hành ng trong i s ng t i. B y gi tâm linh ư c rút vào hòa nh p v i linh h n y cho con ư ng i t i ư c t t p hơn. Tâm linh là tinh hoa c a Thư ng Ð , nhưng vì ã tách r i v i i kh i t khi b t u làm ngư i, nên có nhi u ng c p khác nhau. C linh h n và tâm linh u cùng hư ng v h p nh t v i Ð ng Sáng T o. (Tâm linh nói ây có l là Tâm th c, là A L i a Th c, là Ph t tính trong kinh Ph t.). Ð c chúa Jesus g i tâm linh là Ð c Chúa Thánh Th n (Holy Spririt: le saint Esprit). Không có tâm linh, chúng ta s quay tr v i xác th t như thú v t. Nói n các thiên th n, d n o sư nói có ba h ng. Thư ng thiên th n là nh ng v không bao gi sinh vào thân v t ch t, vì không bao gi trái lu t thiên nhiên, hoàn toàn hòa ng v i Thư ng Ð . Nh ng v y cai qu n nh ng khu v c r ng l n trong vũ tr . Th n nh ng thiên th n, mà m t s ã s ng trong i v t ch t. Sau nhi u i s ng không t i l i, nh ng v này không c n tr l i và ư c g n Thư ng Ð . Nhưng cũng có nhi u thiên th n không bao gi sinh vào thân xác th t. Các thiên th n có nhi m v trong vi c ti n hóa c a nhân lo i và c a các ng v t, th c v t và khoáng v t. Sau cùng là nh ng th n h m nh, là nh ng tâm linh trư c ã s ng trong i xác th t, nay h t lòng giúp ngư i s ng tránh kh i tai ương và ch t b t th n. Ðây là nh ng linh h n qu ng i, tuy v y chưa ư c ti n cao b ng nh ng thiên th n và thư ng thiên th n. M t s th n h m nh giúp cho nh ng sáng ki n, như Instein là m t tr m ti p nh n nh ng lu t vũ tr nên có th trong nh ng gi c mơ, x y ra nh ng ý nghĩ phi thư ng. Chúng ta cũng có th tr thành nh ng thiên th n n u chúng ta bi t nghe ti ng nói yên l ng c a Thư ng Ð bên trong chúng ta, và quay vào ó (lương tâm) trư c khi quy t nh hay hành s m t vi c gì. T t c chúng ta c n ph i nghe ho c c m th y ti ng ó, nhưng thư ng thư ng ta v n quên trong khi i trên con ư ng tươi p c a ta. Khi bên kia ngư ng c a (cõi vô hình) t nhiên ta hi u rõ th nào là ph i là trái, vì ta s n có tinh hoa c a Thư ng Ð bên trong chúng ta và không b nh ng cám d v t ch t làm lu m tâm trí. Ta hi u rõ r ng nh ng hành ng vô ý th c trong i xác th t ã làm cho ta xa Ð ng Sáng T o. Như th , thay vì ư c hư ng khung c nh tình yêu thương thu n túy không ích k mà
 31. 31. 31 chúng ta có th t t i, ta còn ph i ây h c i h c l i nh ng bài h c trư c trong nh ng th i gian ch i gi a hai i s ng trên m t t. Cho nên ta c n ph i h c sao cho có th , phân bi t t c kh c không lư ng l cái hay v i cái d , i u ph i v i i u trái, như ta thu c lòng b n c u chương v y. Hãy làm vi c thi n b vi c ác. Tr l i tình tr ng nhân lo i trên Trái t t sau khi Atlantis hoàn toàn chìm h t xu ng bi n, kho ng 10.000 năm trư c công nguyên, d n o sư nói r ng ngư i ta d n d n t t xu ng trình g n như dã man vì không còn nh ng ngư i lãnh o c a hai i l c trư c n a. Nh ng phương ti n v n chuy n như th i sơ khai. Tàu thuy n không th i l i ư c trên Ð i Tây Dương vì bùn l y và nh ng tàn tích n i l nh b nh. nh ng tr n th y tai và ng t ã phá h y các kho tàng tài li u, và nh ng dân t c r i r c quên c l i vi t c xưa, vì không còn tu sĩ gi ng d y, không còn ngư i lãnh o tâm linh. Tr m t vài nơi như n Ð , Ai C p, Pêru, ngoài ra dân chúng không hi u bi t gì v văn hóa. Ðó là th i kỳ en t i. Trong th i kỳ y, nh ng thú v t ư c ngư i chăn nuôi làm vi c n ng nh c, vì nh ng bàn nhân h u như m t h t, nh phương pháp thành công c a ngư i Atlantis và RaTa. Khi m i ngư i b t bu c ph i làm l y các vi c chân tay, h không có thì gi rèn luy n trí th c, nên không ti n hóa. Sau nhi u ngàn năm th i ti n s en t i y, vi c h c m i l i ư c ph c h i t i vùng Ti u Á. Thành Athens và m t vài nơi khác quanh Ð a Trung H i tr thành nh ng trung tâm văn h c. Ngư i Ai C p không bao gi d p tàn ng n u c, nhưng h gi l y riêng cho h . T khi Alexander the Great truy n bá ng n u c văn minh cùng v i o quân chinh ph c, Athens b ng sáng, Rome (La mã) tr i lên và r i s p xu ng. L ch s b t u t ó. XII. NH NG VÒNG TÁI SINH Nh ng ngư i ã quen bi t nhau trong nh ng i trư c, có khuynh hư ng tr l i vòng tái sinh cùng v i nhau. Các qu c gia cũng v y, cũng cùng v i nhau khi thăng khi tr m. Vì nh ng n n văn hóa c a Lemuria và Atlantis ã ti n n c c th nh trong nhi u tri u năm, và vì thi n và ác luôn luôn i sát c nh nhau, không th nói r ng t t c ngư i Lemuria u cao thư ng và t t c ngư i Atlantis u t i l i. Nhưng trong giai o n sau c a Atlantis, có r t nhi u ngư i ã quá hăng say v k thu t và ã phá h y l c a c a h . Edgar Cayce ã c nh báo r ng nh ng linh h n phá ho i y ã u thai tr l i r t nhi u trong n a th k 20 này, thu hút b i th i kỳ c bi t khoa h c tân ti n ngày nay. Th i kỳ Ph c Hưng (Renaissance) t i Âu Châu trong th k 14 và 15, và th i kỳ M dành c l p th k 18, là nh ng th i d ng lên s nghi p c a nh ng ngư i Lemuria tái sinh. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George
 32. 32. 32 Washington, xưa Lemuria r i sau Atlantis. Wondrew Wilson s ng i th nh t Lemuria, thu c v gi i tu sĩ. Khi tr l i Atlantis, ông là m t ông hoàng tr trong hoàng cung, nhưng t s m ông ã thiên v tri t h c và ho t ng tôn giáo. Ông r i kh i hoàng cung d c lòng vào vi c h i h a và vi c tôn th , nhưng trong th k 20 ông không th lôi cu n Clémenceau và Lioyd George theo ý ki n ông, vì hai ông này là ngư i Atlantis th c t . Winston Churchill là m t ngư i Atlantis thu n túy, r t tinh x o v chi n tr n. Franklin D. Roosevelt ã sinh cùng th i v i Wondrew Wilson t i Atlantis, có tài v tr qu c. Anwar Sadat xưa cũng gi m t a v cao t i Ai C p sau th i RaTa và cũng ã t ng thương lư ng giãn hòa v i các lân bang hi u chi n. Gerald Ford xưa cũng là m t nhà chính tr hòa bình t i Ai C p và Atlantis. Bao gi cũng có nh ng ngư i t các n n văn hóa khác nhau cùng sinh ra m t th i. Vì có m t s nhi u ngư i xưa ã s ng trong th i kỳ sau c a Atlantis ngày nay tái sinh trên m t t, ch c ch n r ng s có nh ng hành ng hi u chi n, b t hòa và vô nhân o. Nói n Ðông phương, d n o sư cho bi t r ng nh ng ngư i u tiên l p nghi p t i Gobi là nh ng ngư i hi u bi t o Tr i, và có y lòng t bi bác ái v i t t c nhân lo i. Vì th h truy n l i nhi u phúc c trên kh p vùng này bao g m ph n l n Trung Hoa ngày nay, Tây T ng và Mông C , và s th m nhu n c a tâm linh vào i s ng hàng ngày ã s n xu t ra nh ng tư tư ng cao siêu chưa t ng có: Kh ng h c và Ph t h c Nhóm c m quy n t i ó ngày nay ph n l n g m nh ng ngư i Atlantis tái sinh, ã s ng trên t Gobi sau khi Lemuria chìm xu ng bi n, và t ách c tài trên dân da vàng. Mao Tr ch Ðông xưa là m t ngư i Atlantis n m quy n t i Gobi trên 10 năm n khi b ngu i Aryan xâm lăng tru t quy n. Chu Ân Lai là m t ngư i Mông C theo Mao, ã bán nư c cho ngư i Atlantis. Nh ng ngư i c m quy n t i Nga trong m y ch c năm g n ây cũng là ngư i Atlantis, tuy nhiên Stalin xưa là ngư i Mông C , khát máu và quy t nh vươn lên b ng b t c giá nào, ã t ng c ng tác v i ngư i Atlantis xâm lăng Gobi. Sau khi tác gi nh n ư c nh ng l i trên này ít lâu. Chu Ân Lai ch t vì b nh ung thư. Tác gi h i v Hoa Qu c Phong mà bên tây phương ít ngư i bi t n. D n o sư nói: Hoa Qu c Phong là m t ngư i Atlantis trong th i kỳ sau ch còn l i hai o, là m t th y th i thám hi m n Gobi. Y yêu thương m t ph n Mông C và em th tr v Atlantis. Nhưng do s hãi vì th y ngư i ta ch tôn th máy móc và sáng ch , th thuy t ph c Hoa tr l i Gobi và luôn ó. Hoa không ph i là ngư i Atlantis có h c th c, vì h u h t i y s ng trên m t bi n, nhưng y khôn ngoan, và khi y nghe nói m t s ông ngư i Atlantis r i b quê hương vì t rung ng, y quy t nh l p m t t ch c th c dân v i y làm ch , và tuy n m nh ng ngư i m i n Gobi. Y thành l p vương qu c riêng c a y, và cai tr t t c vùng t thu c Trung Hoa ngày nay ã ư c n i lên thành i núi. Nhi u ngư i Atlantis ã n ó l p nghi p, nhưng gì y i ãi g t gao v i h , nên h vư t qua núi i sang n Ð và các vùng lân c n. Y s không c m quy n t i Trung Hoa ư c lâu, và sau khi Mao ch t, y s ph i như ng quy n cho Ð ng.
 33. 33. 33 Ð ng Ti u Bình cũng là m t ngư i Atlantis có nhi u tài, xưa kia y hay i t i Gobi, cu c hành trình r t gian nan vì Qu c u Pha lê không có hi u l c qua ph n bên kia Trái t. Y có tư tư ng hòa bình, và như th là i u t t cho Trung Hoa và th gi i tây phương ngày nay. Y s h p tác v i tây phương nhi u hơn Mao, và s ưa Trung Hoa tr l i v i các qu c gia thân thi n. Trung Hoa s tr thành m t lãnh t th gi i sau khi Trái t i tr c trong hai th p niên t i, khi t ai r ng l n c a nó s b thay i nghiêm tr ng và s gi i phóng dân chúng kh i bàn tay s t c a chính ph . Nh ng ngư i Atlantis lan tràn n b c Phi Châu, pha tr n v i ngư i da tr ng t vùng Caucase, phát sinh ra n n văn hóa Ai C p m c cao. Còn nh ng ngư i da en không pha tr n v i các gi ng khác, ti n hóa r t ch m, nhưng th i c a h ã n. H ư c sinh ra Phi Châu có nhi u ánh n ng, nên có màu da che ch cho h thích h p v i khí h u. T i ây có ít nh ng con v t kh ng l và không có kh ng long. Và nh ng loài v t cũng không sinh s n quá nhi u như kh ng long và voi ma mút t i Lemuria và Atlantis. Bánh xe luân h i ã mang l i trong nhi u vòng nh ng ngư i xưa kia ã chung ng v i nhau, không có ngư i nào không ph i tr l i i s ng nhi u l n. Vì th không có ai còn thu n túy là ngư i Lemuria hay ngư i Atlantis. D n o sư nói: vì xã h i ta ngày nay a s là nh ng ngư i Atlantis trong th i cu i, nên nh ng l p tr và l p chưa ng tu i có nhi u hành ng sai l c như phá r i, b t cóc, n bom, b o ng, ma túy .v.v... . Ngày nay là m t th i táo lo n, và i m báo trư c b o ng s ti p t c trong th p niên 1980, cho n th p niên cu i cùng c a th k này khi Trái t i tr c l n n a. M t tr n chi n tranh khác v i vũ khí nguyên t s mang l i tình tr ng như t i Atlantis khi năng l c c a Qu c u Pha lê phát ra ã phá h y Châu M . Trong th i vàng son, khi chưa có phi cơ dùng năng l c Qu c u Pha lê, nh ng s v n chuy n u b ng tàu thuy n và xe trư t. V n chuy n b ng xe trư t r t khó khăn v t v , do nh ng bàn nhân ho c trâu kéo trên m t t. Không hi u t i sao h không ch ra bánh xe. Cũng như trâu, chó mèo cũng ư c nuôi trong nhà. Chúng thu c gi ng sói, cáo, ho c c p, báo, sư t , nhưng lo i nh hơn, nhi u hơn và trung thành v i ngư i. Ðư c h i nh ng loài v t y có h n không, D n o sư tr l i: Linh h n loài v t thu c v m t lo i riêng và cũng là m t ph n c a tinh hoa Thư ng Ð , nhưng không ph i là linh h n ngư i, cũng như tinh linh c a cây c i v i tinh linh c a t á và các v t khác, m i lo i có liên l c riêng v i T o Hóa. T t c linh h n ngư i là nh ng tàn l a t Thư ng Ð sinh ra cùng m t lúc t nguyên th y. Linh h n loài v t cũng ti n hóa không ng ng, nhưng không bao gi ư c thành ngư i, cũng như chim và cây c không bao gi tr thành thú v t, vì m i loài trong m t ph m vi riêng bi t. So sánh Hoa Kỳ v i Atlantis, d n o sư nói r ng: Khi Hoa Kỳ m c a cho t t c các dân t c và tr thành m t nơi ch a ng nh ng ngư i nghèo t các
 34. 34. 34 nư c, ch ng t c và tín ngư ng hoà tan v i nhau, chúng ta s tr nên m nh m . Cho t i th k này, Hoa Kỳ là m t thí d r c r c a Atlantis trong th i kỳ vàng son khi m i ch ng t c u ư c hoan nghênh, và t t c m i ngư i u c g ng ti n hóa v Tâm linh, v tinh th n và v văn hóa. Hoa Kỳ gi ng Atlantis v nhi u phương di n và c n so sánh nh ng tr ng thái nó ưa y lên cao cùng nh ng tr ng thái nó d n n s p c a t ai m nh l n y. Ch c ch n chúng ta ph i k m hãm cái lòng ham mu n vô biên v vũ khí k thu t cho chi n tranh và v a v lãnh o th gi i. Con ư ng i ngày nay ưa th ng n m t cu c xung t khác trong nh ng th p niên 1980 và 1990 trư c khi di n ra tai h a chuy n tr c Trái t. Theo d n o sư thì tai h a này khó tránh kh i. Nhưng theo Edgar Cayce, lu t ân hu vư t lên trên lu t nhân qu . N u không ư c Thư ng Ð ban ân hu , thì chúng ta s ph i tr i qua 20 năm xung t b o l c, máu và có th chi n tranh h t nhân trư c khi Trái t i tr c vào cu i th k này. XIII. ÐI SANG TINH C U KHÁC Nhi u nhà chiêm tinh h c nói r ng ngư i, v t, cá, chim, cây c u b nh hư ng c a các tinh c u khác, Trái t có l cũng v y. Chúng ta u bi t r ng nư c bi n lên xu ng là do s c hút c a m t tr i và m t trăng, và t thư ng c ngư i ta ã bi t tr ng t a theo tu n m t trăng. Nay d n o sư l i nói r ng nh ng linh h n cũng ph i tr i qua nh ng rung ng c a tinh c u khác hoàn b s ti n hóa trư c khi hòa ng v i T o Hóa. D n o sư cũng nh n m nh v s c n thi t tham thi n, c n sau khi ch t. Khi linh h n chưa ti n cao, thì ch n tinh c u rung ng nh hơn như Kim tinh (Venus) ch u ng d dàng hơn. Nh ng linh h n trên Kim tinh u d u dàng, y lòng yêu thương và lòng tôn th Ð c Sáng T o. Trên H a tinh (Mars) không khí nóng b ng, cho nh ng linh h n t cháy tính nóng n y hi u chi n, cho nên t t hơn là trong i s ng v t ch t, c n san b ng nh ng m i b t hòa, hơn là ch u áp l c trên H a tinh. Nhưng ngư i nào ch u n i áp l c y thì s t cháy s nhanh chóng hơn, và s không ph i lâu trên ó. Trên Thiên vương tinh (Uranus), có nh hư ng " ình chi n", nh ng linh h n h c h i dàn x p b ng cách không nghĩ n nguyên nhân nh ng m i b t hòa. Tuy nói v y nhưng không ph i d , vì nh ng linh h n ã thù h n nhau trong su t m t i, nay ph i luôn luôn i di n v i nhau. N u h c g ng ch u ng trong m t th i gian khá lâu trên Uranus thì m i b t hòa có th s tiêu tan. Nhưng ôi khi có nh ng linh h n không ch u n i tình tr ng kéo dài y, nên có d p li n tr l i i s ng v t ch t, nh t nh gi i quy t v n trong thân xác th t có th ho c chi n u ho c thương lư ng hòa bình. nh hư ng c a H i vương tinh (Neptune) d ch u hơn là c a H a tinh và Uranus nhi u. Nh ng d c v ng ư c xoay chi u nh nhàng, khi n cho tâm h n
 35. 35. 35 ư c yên tĩnh, nên nhi u linh h n không mu n i nơi khác, nhưng ai mu n ư c nhanh chóng h p nh t v i Thư ng Ð thì không mu n kéo dài th i gian yên tĩnh, vì nh ng th thách g t gao là nh ng cơ h i ti n hóa nhanh chóng hơn. Sau th i gian Neptune, nh ng linh h n s n sàng ch u ng th thách g t gao hơn như Uranus, Uranus là nơi mài dũa linh h n. R i d n o sư nói n M c tinh (Jupiter). M c tinh d y cho tính t ch ng , ng th i tính cương quy t theo l ph i, nhưng không ư c có tính t ph . N u ngư i nào có c m tư ng r ng mình cao hơn ngu i khác, thì ư c nh c nh r ng mình ch là m t v t r t nh m n, ph i tùy thu c vào m t ngư i m mang n ng au. Th y tinh (Mercury) là th y ngân. Trên Th y tinh ngư i ta có th th y l i hình nh t t c các i s ng trư c và n nh hư ng i lên hay i xu ng trong ho t ng tương lai. Ðó là m t nơi r t nh hun úc l i các nguyên ng l c trong m i l n tái sinh, c g ng xóa b trong m t i s ng t t c nh ng nhân x u t xưa. Ðây không ph i là m t nơi ngh an nhàn, vì không nh ng là ph i ki m i m l i nh ng l m l i trong cu c i m i tr i qua, mà còn c hàng ngàn i trư c. Nh ng l m l i càng nhi u thì s au kh càng nhi u. Có l vì th mà có nh ng linh h n can m ã ch n thân hình b t toàn, như mù, i c, tàn t t, tr qu cho nhanh chóng. Th tinh (Saturn) là cao hơn h t, là nơi nh ng linh h n ã ti n n m c toàn thi n. D n o sư không th nói gì nhi u v Th tinh, vì chưa ư c lên n ó. Có nh ng linh h n t Th tinh tr v ã nói r ng chưa trình còn ph i tr l i tu thêm. D n o sư nói thêm r ng n u trong i s ng v t ch t mà chúng ta t t i m c g n hoàn toàn (toàn thi n) thì nh ng cu c hành trình sang các tinh c u khác r t là nh nhàng. T i sao ph i i sang tinh c u khác? Vì c n ph i n bù t i l i i v i ngư i khác và ph i lìa b thái ích k và tr nh thư ng. Ðó là m t phương pháp san b ng. Cho nên trong i v t ch t, c n c i thi n nh ng ý nghĩ và hành ng i v i ngư i khác, vì vi c làm y d ch u hơn r t nhi u là ph i ch u kh não tinh th n trên các tinh c u. V y t i sao không b t u ngay t bây gi phương pháp g t r a cu n s thiên nhân y! Hãy cân nh c nh ng i u thi t h i ã gây cho ngư i khác, r i ngay t bây gi b t u tìm cách chu c l i, ho c giúp nh ng ngư i kém ta. N u nh ng ngư i ó ã làm thi t h i cho ta thì cũng ch ng sao, vì ó là vi c nhân qu c a h , h s ph i n bù. Hãy m c h v chuy n ó, nhưng c giúp h khi nào có th ư c, hãy quên i, tha th i. Còn trong i v t ch t thì r t d , nhưng khi ã bư c sang cõi tâm linh thì r t khó. Hãy xóa b t i l i khi còn ngày gi , hãy l i d ng t i a cơ h i còn trong thân xác th t.

×