Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Politika fiskale

9,673 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Politika fiskale

 1. 2. HYRJE <ul><li>P olitika fiskale është politika shtetërore e konsumit dhe tatimimit . </li></ul><ul><li>Shteti grumbullon të hyra për financimin e programeve publike . ( p olitika tatimore ) </li></ul><ul><li>Shteti realizon shpenzime gjatë realizimit të programeve të caktuara. ( konsumi shtetëror ) </li></ul>
 2. 3. Politika fiskale <ul><li>Politika fiskale ka të bëjë me përdorimin e shpenzimeve qeveritare si dhe zbatimin e politikës së taksave për të arritur qëllime të caktuara ekonomike dhe sociale, </li></ul><ul><li>Qëllimet e politikës fiskale mund të jenë: </li></ul><ul><li>1) Alokative </li></ul><ul><li>2) Shpërndarës </li></ul><ul><li>3) Stabilizuese </li></ul>
 3. 4. Politika fiskale <ul><li>1-Qëllimi alokativ ka të bëjë me veprimin e politikave buxhetore të qeverisë në alokimin e resurseve të shoqërisë, (ofrimi i të mirave publike.) </li></ul><ul><li>2-Qëllimi shpërndarës ka të bëjë me ndikimin e politikave buxhetore në shpërndarjen e të ardhurave të shoqërisë në mes shtresave të ndryshme të popullsisë. </li></ul><ul><li>3-Qëllimet stabilizuese kanë të bëjnë me ndikimin e qeverisë mbi inflacionin, papunësinë, shtimin dhe zhvillimin ekonomik. </li></ul>
 4. 5. Politika fiskale <ul><li>Politika fiskale d iskreci ale – shteti ndryshonë normat e tatimit ose programet e deri tanishme të konsumit . </li></ul><ul><ul><li>Punët publike ( rrugët , shkollat etj .) </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekt et e punësimit në sektorin publik </li></ul></ul><ul><ul><li>Ndryshimin e normave të tatimit </li></ul></ul><ul><ul><li>Projektet kapitale </li></ul></ul><ul><ul><li>Politika fiskale diskrecionale nuk veprojnë menjehere. Nevojitet kohë e caktuar për grumbullimin e informatave për gjendjen në të cilën momentalisht eshte ekonomia (recesioni ose inflacioni) </li></ul></ul>
 5. 6. Buxheti <ul><li>Buxheti paraqet pasqyrimin e të ardhurave të planifikuara dhe shpenzimet e shtetit </li></ul><ul><li>Buxheti i shtetit është një akt me të cilin vlerësohen të ardhurat pra të hyrat, si dhe përcaktohen shpenzimet dhe të daluarat për një vit, në pajtim me legislacionin në fuqi . </li></ul>
 6. 7. Buxheti <ul><li>S uficit i buxhetor – shpenzimet buxhetore janë më të vogla se të hyrat buxhetore </li></ul><ul><li>D eficit i buxhetor – shpenzimet buxhetore janë më të mëdha se të hyrat buxhetore </li></ul><ul><li>Buxheti i ekuilibruar – shpenzimet buxhetore janë të barabarta me të hyrat buxhetore </li></ul>
 7. 8. Buxheti <ul><li>Qëllimi ekonomik i buxhetit është : </li></ul><ul><ul><li>A) ndarja në mes të konsumit privat dhe atij shoqëror </li></ul></ul><ul><ul><li>B) ndikonë në ofertën e faktorëve të prodhimit ( puna , kapital i ) </li></ul></ul><ul><ul><li>C) realizimi i qëllimeve makroekonom ike </li></ul></ul>
 8. 9. Financi mi i deficit it <ul><li>Qeveria financon deficitin buxhetor duke emetuar dhe shitur obligata </li></ul><ul><li>Ob ligatat ja shet individëve në shtetin e vet ose individëve jashë shtetit, e në disa raste edhe Bankës Qendrore . </li></ul><ul><li>Ob ligata – p a r aqet premtimin e shtetit të caktuar se pronarëve të obligatave do të ja paguaj parat në afatin e caktuar në obligatën e emetuar. </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Për të mbuluar deficitin e buxhetit, qeveria mund të ndjekë dy rrugë: </li></ul><ul><li>Të shtypë (emetojë) para, </li></ul><ul><li>Të marrë hua nga publiku (ose nga vendet tjera) </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Në teorinë dhe praktikën ekonomike dallojmë katër lloje të politikave fiskale: </li></ul><ul><li>Zgjeruese aktive </li></ul><ul><li>Kufizuese aktive </li></ul><ul><li>Zgjeruese automatike </li></ul><ul><li>Kufizuese automatike </li></ul>
 11. 12. <ul><li>PUNOI: Halil Dragjoshi </li></ul>

×