Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler

17,679 views

Published on

 • Be the first to comment

Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler

 1. 1. Ankara Orman Bölge MüdürlüğüAnkara Orman Bölge MüdürlüğüAnkara Orman Bölge Müdürlüğü ORMAN KANUNUNDAAnkara Orman Bölge Müdürlüğü 5728 SAYILI KANUNLA GETĠRĠLENAnkara Orman Bölge Müdürlüğü DEĞĠġĠKLĠKLERAnkara ORMAN SUÇLARI ve UYGULAMALI Orman Bölge MüdürlüğüAnkara Orman Bölge Müdürlüğü ÇÖZÜMLERAnkara Orman 12.05.2011 Müdürlüğü BölgeAnkara Orman Bölge Müdürlüğü Av. Ayla YurdakulAnkara Orman Bölge MüdürlüğüAnkara Orman Bölge MüdürlüğüAnkara Orman Bölge MüdürlüğüAnkara Orman Bölge MüdürlüğüAnkara Orman Bölge MüdürlüğüAnkara Orman Bölge MüdürlüğüAnkara Orman Bölge MüdürlüğüAnkara Orman Bölge Müdürlüğü
 2. 2. ORMAN SUÇLARI:Kesme (Orman Kanunu 14/a-b ve 91 nci Maddeleri) Ġzinsiz Maden Ocağı Açmak (Orman Kanunu 16 ve 92 nci Maddeleri) ĠĢgal ve Faydalanma (Orman Kanunu 17 ve 93 ncü Maddeleri) Orman ürünlerini iĢleyecek orman hudutları içinde veya orman hudutlarına 1 km‘ye kadar taĢ, kumtoprak; 4 km‘ye kadar hızar Ģerit kurulması ve kireç, kömür, terebentin, katran, sakız ve benzeri gibiiĢletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılması ve balık üretmek üzere tesis kurulması Orman GenelMüdürlüğünün iznine bağlı olup, Ġzinsiz her çeĢit fabrika kurulması (Orman Kanunu 14/c-e – 18 ve 94ncü Maddeleri) Ormanlardan izinsiz her türlü ürün toplamak (palamut, ıhlamur çiçeği, mazı kozalağı, orman örtüsü,tıbbi, sınai nebat, orman tohumlarını toplamak; ticari amaç olmaksızın kendi, ihtiyacı için kum, toprak,çakıl, çıkarmak suçtur. (Orman Kanunu 14/c ve 94/3 Maddeleri) Ormanlara izinsiz hayvan sokma (otlatma) (Orman Kanunu 19 ve 95 nci Maddeleri) Devlet Ormanları içinde bulunan yaylak, kıĢlak ve otlaklarla sulama yerlerine hakları olanlarıngösterilecek yollardan geçmesi dıĢardan toplu olarak veya sürü halinde hayvan sokulması ile ilgili planlaraaykırı girmek. (Orman Kanunu 20 - 21 ve 96 ncı Maddeleri) Damgalanan ağaçları tespit edilen hadden daha yüksekten kesmek ve damga çekiçlerini taklit etmeyeveya kullanmak. (Orman Kanunu 27 ve 97 nci Maddeleri ile TCK 202 NCĠ Maddesi) Zati ihtiyacı, köy müĢterek ihtiyacını yerinde kullanmamak ve elden çıkarmak. (Orman Kanunu 31 –32 - 33 ve 98 nci Maddeleri) Orman Kanunu 37 nci Maddesindeki tedbir ve Ģartlara riayet etmemek. (Her nevi orman ürün veartıklarını tayin olunan mıntıka ve süreler içinde toplayıp çıkarmak üzere kooperatiflere veya iĢyerindekilereveya civar köylülerce tarife bedeli ödenme Ģartıyla izin verilebilir. Zararlı ağaççıkların ormandançıkarılmasına karar verilebilir) Orman ürün ve artıkları için tedbir vs. uymama (Orman Kanunu 37 ve 99ncu Maddeleri) Her çeĢit orman emvalini nakliye tezkeresiz, faturasız veya sevk irsaliyesiz, damgaya tabii isedamgasız nakletmek. (Orman Kanunu 41 – 100/4 ve 108 nci Maddeleri) Özel Ormanların hudutlarını belirlememek. (Orman Kanunu 50 ve 101 nci Maddeleri) Özel Ormanlarda yapılması gereken (ormanın geliĢtirilmesi, ağaçlandırılması, hastalıklarla mücadelegibi yapılması gerekli iĢler) iĢleri yapmamak. (Orman Kanunu 51 ve 102 nci Maddeleri) Orman ağacı tohumlarının menĢe Ģahadetnamesi verilmiĢ tohumlardan olması Ģarttır. Yurt dıĢınasevki ile ithali halinde menĢe Ģahadetnameleri ilgili orman idaresince iznini almamak. devlet veya kime aitolursa olsun, tohumlama alanları ile fideliklerde ve orman yetiĢtirme alanlarında girmek suretiyle veyahayvan sokulmak suretiyle zarar vermek. (Orman Kanunu 67 ve 103 ncü Maddeleri) Orman içinde veya yakınında ateĢ ve yangın belirtisini, orman idaresine, en yakın muhtarlığa,jandarma veya mülki amirlerine derhal haber vermemek. (Orman Kanunu 68 ve 104 ncü Maddeleri) Ormanidaresine ait telefon Ģebekesi, tesisleri ile her türlü aletlerine zarar verenler (Orman Kanunu 104 ncüMaddesi ve TCK 152 nci Maddesi) Orman yangınlarını söndürmekle görevli oldukları halde söndürmeye gitmemek veya çalıĢmamak.(Orman Kanunu 69 ve 105/1 nci Maddeleri) Orman yangınını söndürmek üzere, 69 nci maddede yazılı kiĢilerin alaka göstermemeleri ve ormanteĢkilatında görevlilerin yardım gönderilmeme suretiyle alaka göstermemeleri suçtur. (Orman Kanunu 105/2ve TCK 170 nci Maddeleri) Orman Yangınları için çekilen telgrafı çekmeye ve yerine göndermeye telgraf memurları ve istasyonmemurları görevlidirler. Aykırılık Orman Kanunu 72 ve 73 Maddelerine aykırılık TCK 257 nci Maddesicezalandırılır. (Orman Kanunu 106 ncı Maddesi)
 3. 3.  Henüz sönmemiĢ tehlikesi devam eden ormana girilmesi mülki amirce men edilebilir iĢleri olanlarıniĢleri tatil edilebilir. Ormana men edildiği halde girmek. (Orman Kanunu 74 ve 107 nci Maddeleri) Kaçak Orman emvali nakletmek, iĢlemek, kullanmak, satmak veya bulundurmak (Orman Kanunu108 nci Maddesi) Ağaçlarda bulunan resmi damga ve numaraları bozanlar. Orman hudutlarındaki iĢaretleri, levhaları,orman kadastrosunda sınır noktası gösteren sabit taĢ veya beton kazıkları kaldırmak (Orman Kanunu 109ncu Maddesi) Orman idaresince belirlenen konak yerlerinden baĢka yerlerde gecelemek. (Orman Kanunu 76/a ve110/1 nci Maddeleri) Ormanlarda belirlenen yer dıĢında ateĢ yakmak, yakılan ateĢi söndürmeden ayrılmak, Ormanlara sönmemiĢ sigara veya yangına dolaylı yol açabilecek madde atmak, Ormanlara 4 km. mesafede, 31 ve 32 nci maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anızveya benzeri bitki örtüsü yakmak. (Orman Kanunu 76/b-c-d ve 110/2 nci Maddeleri) Dikkatsizlik ve özen yükümlülüğüne aykırı, kasten, terör amaçlı orman yangını (Orman Kanunu110/3-4-5-6 ncı Maddeleri) Sahipli araziden her türlü yapacak ve yakacak ihtiyaçları orman idaresine haber vermek ve birtutanakla tevsik edilmek suretiyle karĢılanabilir. bu yerlerden sahiplerinin pazar satıĢları için yapacakları hertürlü kesimler, keĢif damga ve nakliye iĢlemlerine tabidir. Aykırılık suçtur. (Orman Kanunu 116ncıMaddesi) 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2004 yılında değiĢtirilen Türk Ceza Kanunu ve Ceza MuhakemeleriKanunu değiĢikliğine ve ihtiyaçlara uyum sağlamak üzere 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı yasa ile 70nci maddeden baĢlamak üzere önemli değiĢiklikler yapılmıĢtır. Orman suçlarına iliĢkin tutanaklar ile ekleri, suçun iĢlenmesinin hemen akabinde toplanan delilleriiçermesi bakımından kapsam itibariyle çoğu zaman davanın sonuçlanması aĢamasına oldukça fazla etkilidir.Bu nedenle suç tutanağında suçun vasfına, suçun iĢleniĢ Ģekline ve özellikleri ile suçun konusuna iliĢkinbilgileri ihtiva etmelidir. Tutanak mümziileri Orman Muhafaza Memurları, zabıtlarda, suça ne Ģekilde ulaĢıldığı, ne gibidelillerin elde edildiği, suç yeri, iĢleme zamanı, elde edilen suç aleti ile birlikte emvalin ne ile kesildiği vb.yeterli açıklamalarda bulunmalı, çekilen fotoğraflarla da desteklenmelidir. 6831 Sayılı Kanunun 83/2 nci maddesi uyarınca orman davaları ACELE MEVADDAN olup, adlitatilde de görülebilen davalardandır. Ġlk baĢta toplanmayan deliller ve bunların toplanmasının beklenmesi,geç yapılan keĢif vs. nedenlerle, acele iĢlerden olma özelliği kaybolmaktadır. Orman Yasasının 4 sayılı; Kanuna aykırılık oluĢturan fiillerin takibi baĢlıklı kısmında:79.maddeden baĢlamak üzere 90 nci maddesine kadar, suçun tespiti- tutanak düzenlenmesi- arama-elkoyma ve müsadereye iliĢkin hususlar düzenlenmiĢtir.6831 SAYILI YASA Madde 84- (değiĢik 23.01.2008- 5728/195 md.) Orman Kanununa aykırılık oluĢturan fiillerden dolayı elkonulan ağaç, tomruk, kereste, yakacak ve sair mahsuller, vazifeli orman memurları tarafından muhafazaedilmek üzere orman depolarına, orman deposu yoksa ve fiilin iĢlendiği yer belediye hudutlarında ise o yerbelediyesine, köy hudutları içinde ise o köy muhtarına, yokluğunda vekiline, onun da yokluğunda ihtiyarheyeti üyelerinden birine yediemin senedi mukabilinde teslim olunur. Belediye veya köy yetkililerine teslimedilen bu mallar en kısa zamanda orman depolarına idarece nakledilir. Bunlardan çürüyecek veya bozulacakolanlarla muhafazası zor ve masraflı bulunanlar, Ceza Muhakemesi Kanununun 132 nci maddesinin birinci
 4. 4. ve ikinci fıkraları hükümlerine uygun olarak orman iĢletme müdürlüklerinin müsadereli mallar satıĢkomisyonlarınca, mahallinde veya pazar yerlerinde ilan edilmek suretiyle derhal satılır.Nakil vasıtası ve suç aletleri ile orman emvalinin satıĢ bedelinin tamamı Orman Genel Müdürlüğü hesabınairat kaydedilir.84 ncü madde bu kanuna aykırı olarak elde edilen suç aletleri ve vasıtası Belediye veya köy yetkililerinegeçici olarak teslim edilebilir. El koyma kararı ile alınan emvaller, mahsuller ve suç aletleri orman deposunanakil edilmelidir.Elde edilen emval, canlı hayvan, çürüyecek ve muhafazası zor ise, soruĢturma aĢamasında CumhuriyetBaĢsavcılığından, KovuĢturma aĢamasında ise Mahkeme Hakiminden satılmak ve parası emanete konulmaküzere Orman Kanunu 84 ve CMK.nın 132 ncu maddesi gereğince elden çıkarılır. CMK 132 ncu maddesine göre çürüme ihtimali olan orman emvallerini, hüküm kesinleĢmeden de eldençıkarabileceğiz. Henüz dava açılmamıĢsa evrak soruĢturma safhasındadır ve bu aĢamada C.Savcısı, davaaçılmıĢsa kovuĢturma safhasında olup bu evrede Hakim tarafından elden çıkarma kararı verilebilecektir.Orman emvalin ġüpheli tarafından sahibi olduğu iddia ediliyorsa, Hakim veya Cumhuriyet Savcısı sahibinidinleyerek elden çıkarma kararı verir ve karar kendilerine tebliğ olunur.Orman Kanunu 84/son maddesi uyarınca satıĢ bedelinin tamamı Orman Genel Müdürlüğü hesabına iradkaydedilir denmektedir.CMK 132/6 ncı maddesine göre ―el konulan eĢya, delil olarak saklanmasına gerek kalmaması halinde, rayiçdeğerinin derhal ödenmesi karĢılığında, ilgiliye teslim edilebilir. Bu durumda müsadere kararının konusunu,ödenen rayiç değer oluĢturur.‖ Denmektedir.Suç nakil vasıtası bir eĢekse, hayvanın bakımı gözetimi meĢakkatli olacaktır. El konma kararı ile birlikteeĢeğin rayiç değerini komisyon oluĢturarak hemen tespit etmemiz gerekmektedir. Hakim veya CumhuriyetSavcısı rayiç değerin Ġdaremize ödenmesi koĢulu ile ilgilisine teslimini istememiz uygundur.
 5. 5. ÇÜRÜYÜP-BOZULMAYA BAġLAMIġ ODUNLARIN SATIġI TALEBĠ VE ÖRNEK MAHKEME KARARI: T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Beypazarı Orman ĠĢletme MüdürlüğüSAYI: B.18.1.OGM.1.04.02.HM/KONU: Çürüyen emvale satıĢ izni hk. 04.02.2011 SULH CEZA HAKĠMLĠĞĠNE BEYPAZARI Orman kanununa muhalefet suçundan yargılaması …… tarihine bırakılan Sanık …… hakkındakiHakimliğinizin 2011/1 esas sayılı dosyasında yediemine teslim edilen emvaller 09.06.2004 tarihinden beriaçıkta UruĢ deposunda beklemektedir. Mahkemenizce suç tutanağına konu emvaller üzerinde keĢif yapılmıĢ ve Orman BilirkiĢisince20.09.2006 tarihinde rapor düzenlenmiĢtir. Odunların ormandan kaçak temin edildiği açıkça anlaĢılmaktadır. Yediemine teslim edilen ve ekte bir fotokopisi sunulan yediemin senedindeki Toplam: 81 adet(5988 m3) çam sanayi odun ve çam maden direklerden oluĢan Orman emvallerinin, çürüyüp bozulmayabaĢlamıĢ ve üzerinde mantarlar oluĢmaktadır. Değerlerini yitiren emvallerin Orman Kanununun 84. veCMK.nun 132. madde hükümlerine uygun olarak Orman ĠĢletme Müdürlüğümüzce satıĢı ile parasınınemanete konulmak üzere izin verilmesine karar verilmesini arz ederim. ĠĢletme Müdür YardımcısıEK: 1 adet Yediemin teslim tutanağı fotokopisi. 2 sayfa bilirkiĢi rapor sureti.
 6. 6. T.C. BEYPAZARI SULH CEZA MAHKEMESĠDosya No: 2011/1 esas ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ‘NE BEYPAZARI Kaçak Orman emvali nakletme, biçme, iĢleme, kabul etme, kullanma, satma, satın alma veyabulundurma suçundan sanık hakkında Mahkememizde yapılan açık duruĢmasında verilen ara kararıgereğince, ―Orman Kanununa aykırılık oluĢturan fiillerden dolayı el konulan ağaç, tomruk, kereste, yakacakve sair mahsuller, vazifeli orman memurları tarafından muhafaza edilmek üzere orman depolarına, ormandeposu yoksa ve fiilin iĢlendiği yer belediye hudutlarında ise o yer belediyesine, köy hudutları içinde ise köymuhtarına, yokluğunda vekiline, onun da yokluğunda ihtiyar heyeti üyelerinden birine yediemin senedimukabilinde teslim olunur. Belediye veya köy yetkililerine teslim edilen bu mallar en kısa zamanda ormandepolarına idarece nakledilir. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak olanlarla muhafazası zor ve masraflıbulunanlar, Ceza Muhakemesi Kanununun 132/1.,2. fıkralarına uygun olarak orman iĢletme müdürlüklerininmüsadereli mallar satıĢ komisyonlarınca, mahallinde veya Pazar yerlerinde ilan edilmek suretiyle derhalsatılır.‖ denildiğinden; MüĢteki vekilinin talebi doğrultusunda suça konu emval üzerinde keĢfin yapıldığı bilirkiĢininraporunu ibraz ettiği ve belirtilen emvallerin çürüyüp bozulmaya baĢladığı bu nedenle satıĢına izin verilmesitalep edilmiĢ olmakla 6831 S.Y. nın 84. ve CMK.nun 132.md.gereğince Orman ĠĢletme Müdürlüğününtalebinin kabulü ile suça konu ve müzekkeremiz ekinde gönderilen suç tutanağında belirtilen ve yediemindebulunan emvallerin; tüm dosya kapsamına ve 6831 S.Y.nın 84. ve CMK.nun 132md. gereğince SATIġINAĠZĠN VERĠLMESĠNE, ĠĢ bu hususta düzenlenecek satıĢ iĢlem dosyasının (SatıĢı yapıldıktan sonra makbuzun vs. hükümkurulurken iĢlem yapılacağından dolayı) onaylı ve okunaklı bir suretinin Mahkememize gönderilmesi ricaolunur. 07.02.2011 Hakim 38702 imzaEk: Suç tutanağı, yediemin senedi, iddianame
 7. 7. 6831 SAYILI YASA CEZA HÜKÜMLERĠ: 1- KESME (O.K.14/A-B. ve 91.md.) ― Madde 91 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/198 md.)14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleri ile yasak edilen fiillerden dikiliden ağaç kesenler, kökünden sökenlerveya hayatiyetini sona erdirecek Ģekilde boğanlar, ağaçlardan yalamuk, pedavra, hartama çıkaranlar üçaydan beĢ yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. Ancak suçun konusununmünhasıran yakacak nitelikte emval veren ağaç olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir.Suçun konusunun fidan olması halinde birinci fıkraya göre verilecek ceza bir kat artırılır.Fidan ekim sahasını bozan kiĢi bir yıldan beĢ yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.Birinci fıkradaki ağaç kesme ve sökme fiillerinin iĢlenmesinde motorlu araç ve gereçler kullanılması halindeverilecek ceza bir kat artırılır. Ancak, fidanlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.DeğiĢiklik(14.04.2011 T.ve 27905 s.resmi g. 6217 S.Yasa.md.11)14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı bulunmayan fiilleriiĢleyenlere 250 Türk Lirasından Ġkibin Türk Lirasına kadar Ġdari para cezası verilir. Bu fiillerin, 3 üncümadde gereğince orman rejimi altına alınan yerlerde veya 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddeler gereğincemuhafaza ormanı veya milli park olarak ayrılmıĢ ormanlarda iĢlenmesi halinde verilecek idari para cezasıbeĢyüz Türk Lirasından az olamaz. Bu fiilin konusunu oluĢturan veya iĢlenmesi suretiyle elde edileneĢyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilir.(ESKĠ YASA 91/5.md.si : 14 cü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı bulunmayan fiilleriiĢleyenler, üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. ) Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine muhalif hareket edenler orman sahipleri ise ikiseneye kadar hapis ve adlî para cezasıyla cezalandırılır. Ancak kendi arazisi üzerinde tohum ekmek veyafidan dikmek suretiyle yetiĢtirilecek ormanların sahipleri yukarıdaki fıkra hükmüne tabi değildir. ( Madde 14 – Devlet ormanlarında: A) YetiĢmiĢ veya yetiĢtirilmiĢ fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaĢ ağaçlarıboğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavrahartama çıkarmak; B) Dikili yaĢ veya kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek veya bunlardan kabukveya çıra veya katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek,kömür yapmak; ………. Yasaktır.)91/1.MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Bu fıkrada 14. maddenin (A) ve (B) bentlerinde yasak edilen fiillerden yapacak-yakacak her türlüorman emvalini DĠKĠLĠDEN KESENLER; emvalin çokluğuna ve azlığına bakılmaksızın üç aydan beĢ yılakadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır denilmektedir. Fidan dahil ağaçlardan Dikiliden kesilme eylemi, kökünden sökülme, boğma Ģeklinde olabileceğigibi, Yalamuk, pedavra, hartama çıkarmak eylemleri ağacın hayatiyetini kaybetmesine sebebiyetverdiğinden temel ceza bu madde ile tayin edilecektir. Ancak kanun fidan dıĢında ağaç kesiminde, ağaçların yaĢ veya kuru olmasında bir ayırımyapmamıĢtır. Ağaç, tabii olarak en az 8 m. boy yapabilen kökü gövdesi, tepesi olan odunsu bitkilerdir. Bu tanımiçerisinde, odunsu bitkinin yaĢı ve çapına bir önem verilmemiĢtir. Ağacın kesildiği andaki kendiözelliklerinin, örneğin yaĢadığı ortam itibariyle hiçbir zaman 8 metreye ulaĢamayacak olmasının bir önemiyoktur. Tanım, genel bir tanımdır. O bitki türünün normal ortamlar içerisinde belirtilen boya ulaĢabilecekcinsten olması ağaç sayılması için yeterlidir. Eylemin bu fıkra kapsamında ağaç kesimi tarifinde kalabilmesi için kuru ağacın dibinden kesilmesi,yaĢ ağacın hayatiyetini, yaĢama gücünü kaybettirecek ölçüde bulunması gereklidir. YaĢ ağacın gövdesi
 8. 8. kesilmemekle birlikte dalları kesilmiĢse, bu kesim nedeniyle ağacın yaĢama gücünü kaybetmesi halinde bumadde kapsamında değerlendirilir. Ġbreli tür ağaçlar, dallarının bir bölümünün yada tepesinin kesilmesiyle genellikle hayatiyetinikaybettikleri halde, yapraklı tür ağaçlar bütün dalları, hatta tepeleri de kesilse hayatiyetlerinikaybetmeyebilirler. Yapraklılarda ağacın dipten kesilmesi ile de hayatiyetini kaybetmeyip tekrar sürebilir. Ancak, birkökten, müstakilen yetiĢmiĢ gövdenin baz alınması gerekir. Gövde kesilmiĢse dikiliden kesme eylemi degerçekleĢmiĢ olacaktır. Ağacın yapacak vasıflı olması tabirinden, yakma dıĢında, iĢlenerek baĢka amaçlarda kullanılabilmesiözelliğinde bulunması anlaĢılmalıdır. Tomruk, maden direk, sanayi ordunu, tel direk, kâğıtlık odun, lifyonga odunu, sırık çubuk yapacak vasıflı emvaldir. Yapacak emvalin oduna doğranması eylemin niteliğinideğiĢtirmez. Odunların parçalanmasından önceki vasıfları tespit ettirilmelidir. Uygulamada sırık tabiri karıĢıklıklara yol açmaktadır. Sırık ince, düz ve uzun ağaç cinsinden bitkilereverilen isimdir. Bunlar düz ve uzun olduklarından yapacak vasıflıdırlar. Sırıklar genellikle tek köktenyetiĢme müstakil ağaç niteliğinde olurlarsa da, bazı ağaç türlerinde yetiĢme ortamlarına göre sürgünlerdende oluĢabilirler. Cezalandırmaya gidebilmek için bu hususunda tereddüte yer bırakmayacak Ģekildeaçıklanması gerekir. Sürgünler ağaç sayılmazlar. Ancak bunlar sonradan geliĢtikleri zaman ağaç sayılırlar. Diğer sürgünlerkesilerek tek bir sürgün bırakılmıĢsa, bu sürgün baĢka sürgünler olmadığı için geliĢip ağaç vasfınakavuĢacaktır. Bu husus suç tutanağına geçilmelidir. Yapraklı ağaçlar sürgün verebilmektedirler. Sürgünler ağaç sayılmadıkları için , kesilme eylemi için91/1.madde hükümleri uygulanmaz, ancak dal budama ile ilgili 91/5. madde hükümleri tatbik olunmalıdır.Ġbreli ağaçlar sürgün vermeyeceği için kök mü sürgün mü olduğunun araĢtırılmasına gerek yoktur. Kuru fidanların kesimi eylemi, fidanlar hayatiyetlerini önceden kaybettiklerinden dolayı 91/5. maddekapsamında kalır. 14. maddede kuru ve yaĢ ağaçların kesimi yasaklandığı halde, fidan kesiminde böyle birayrıma gidilmemesi, bizi bu sonuca götürmektedir. Ağaç kesme suçlarında ağacın kesim tarihi tam olarak tespit edilmeli, özellikle para cezası tayininde butarih nazara alınmaktadır. Ağacın kesilmesinden sonra taĢınması yada bir yerde kullanılması eylemleri, Ağaç kesme suçu dıĢındabaĢka bir suç oluĢturmazlar. Aynı anda birden fazla ağaç kesimi tek bir suç oluĢturur. Ancak her bir kesme eyleminden sonra davaaçılmıĢsa, sonraki kesmeler için tek bir suç oluĢturmaz. Dikiliden yaĢ-kuru fark etmeksizin ağaç kesilmesi halinde, O.K. 113. ve 114. maddeleri uyarıncatazminat raporu düzenlenir. Suç tutanağı düzenlenirken emvalin dikiliden- yapacak veya yakacak ayrımı ile ne kadar adet, nemiktar olarak kesildiğini suç tutanağına yazmamız gerekmektedir. Çünkü Kanun, Hakime,cezalandırılmanın en az ve en fazla haddini göstermekte, kesilen ağacın çokluğu cezanın takdirindedeğerlendirilmesine etkilidir. 1. fıkranın son cümlesinde, ġüpheli sadece yakacak emval kesti ise cezasının yarı oranda ineceğihükmü getirilmiĢtir. Ġdare olarak suç tutanaklarına kesilen ağacın yaĢ mı-kuru mu, dikili mi hangi vasıflardave ne kadar olduğu mutlaka yazılmalıdır.91/2. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: DeğiĢtirilen yasa maddesinde fidanın tarifi yapılmamıĢ, ancak eski yasa maddesindeFidan: 8 cm. den daha az orta kuturlu ağaç ve ağaççıkların fidelik, çırpılık, çubukluk saflarındaki hali olarakbelirtilmiĢtir. Fidanın kesildiğinin kabulü için dibinden kesilmesi, ya da hayatiyetini kaybedecek Ģekilde dal veyatepelerin kesilmesi gereklidir. Dikili iken kesilen KURUMUġ FĠDANLARIN, kesilmesi halinde bu maddehükmü uygulanmaz. Çünkü ilerde geliĢip ağaç halini hiçbir zaman alamayacaklarından, 91/5. maddedekieylemi oluĢturur. 91/2. fıkrada, ağaçların fidan halindeyken kesilmesi halinde 1.fıkraya göre verilecek cezaların 1.katarttırılacağı hükmü getirilmiĢtir. Fidan kesimi halinde 6831 S.Y.nın 112. maddesi uyarınca tazminathesaplaması yapılır.
 9. 9. 91/3. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Fidan ekim sahasını bozanlar için 1 ile 5 yıla kadar hapis Cezası getirilmiĢtir.Üzerinde fidan bulunan ekim sahalarını bozmak olarak anlaĢılması gerekir. Tohum ekilen yerlerinbozulmasını maddede belirtilen eylem olarak anlamamak gerekir. Fidanlık sahasında, fidanların hayatiyetlerine son verecek Ģekilde hayvan otlatılmasında, Ģayethayvan güden bu iĢlemin oluĢmasına bilerek ve isteyerek sebep vermiĢse, eylemi 6831 sayılı kanunun 91/3.maddesi kapsamında değerlendirilmelidir. Örnek verirsek: Suç tutanağında, Hayvan güdenin hayvanlarınbaĢında bulunup, hayvanların fidan yediğini kendisinin de gördüğünü; fidanların görülebilecek büyüklükteoldukları da tutanağa geçirmelidir. Fidanlık sahadan ot biçimi esnasında fidanların kesilmesi de aynı Ģekilde değerlendirilir.Fidan ekim sahası bozulması eyleminde bu kanun 112. madde uyarınca Ġdarece, tazminat hesaplanır.91/4. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: 91/4.fıkrasında ise dikiliden emval KESME VE SÖKME eyleminde motorlu testerenin kullanımındaise ceza 1 KAT arttırılıyor. Ancak fidanın motorlu testere ile kesilmesinde bu ceza artırımıuygulanmıyacaktır. Suç tutanağına emvalin balta-motorlu testere vs. ne ile kesildiğinin yazılmasıgerekmektedir. 91/5. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: DĠKĠLĠDEN AĞAÇ KESĠLMESĠ DIġINDAKĠ EYLEMLER NEDENĠYLE (O.K.nun 14 maddesiA ve B bentleriyle yasak edilen kısaca; 91/1,2,3 maddesindeki belirtilen eylemler dıĢındaki eylemler) Devlet ormanlarından Ġzinsiz orman emvali elde edenler için ceza miktarı değiĢtirilmiĢ. 14 Nisan2011 tarihinde yürürlüğe giren yasa gereğince; 250,00.-TL sından 2.000,00.-TL sına kadar idari para cezasıtedbiri getirilmiĢtir. Bu suçun Orman rejimi altına alınan yerler ile muhafaza veya milli park olarak ayrılmıĢormanlardan iĢlenmesi halinde verilecek Ġdari para cezası 500,00.-TL sından az olamaz. Kaçak ormanemvalinin de Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesine karar verilecektir. Bu cezaları vermeye Ġlgili ĠĢletme ġefiyetkilidir. (Bu fıkra kapsamına giren suçlara örnek verecek olursak: Dal budama, düĢük ve devrikten emvaltoplama, dikili kuru fidan kesmek, ticari amacı olmaksızın kendi ihtiyacı için izinsiz emval getirmek suçlarısayılabilir.) Sanık, yatık, ağaç niteliği kaybolmuĢ kırık, devrik yada baĢkalarınca kesilmiĢ bulunan emvalüzerinde hiçbir iĢlemde bulunmadan, nakil halinde ormandan emvali çıkarmadan yakalanırsa eylem tamteĢebbüs, henüz yükleme tamamlanmadan yakalanmıĢsa eksik teĢebbüs aĢamasında kalmıĢtır. Emvalüzerinde kesme, yontma, kömür yapma gibi Ģekil değiĢikliğine sebep olacak Ģekilde bir iĢlemde bulunursa91/5. maddesine uyan suç tamamlanmıĢ olur. BaĢkaları tarafından elde edilen emvali, kendisi için olmayıp, baĢkası yararına taĢıyan sanıklarıneylemleri bu kanunun 108/1. maddesine tekabül eder. Uygulamada suça konu yaĢ ve çok sayıda emvalin baĢkaları tarafından kesilmiĢ olduğunu iddiaedildiği hallere sıkça rastlanmaktadır. Emvalin dikiliden kesim tarihi, emvalin yakalanma tarihi ile aynı ise,bu miktarda emvalin aynı gün baĢkaları tarafından kesilerek orman içine bırakılmasının mümkün olupolmayacağının, ağaççıkların kesildiği yerin konumu gibi diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi ve suçtutanağına geçmesi gerekmektedir. Aynı kökten ―ocak‖ tabir edilen Ģekilde birden fazla olarak yetiĢen ağaçtüründen bitkilerin kesilmesi de sürgün kesimi ile aynı hükümlere tabidir. 91/5. madde uyarıncacezalandırılmayı gerektirir. BaĢkası tarafından kesildiği halde, hakkında zabıt tutulmuĢ Sanık tarafından kesilmiĢ halinden dahaküçük parçalara ayrılmak suretiyle Orman Ġdaresinin zarara uğramasına yol açılmıĢsa bu kanunun112.maddesi uyarınca tazminat hesap edilir. Bulunduğu halde elde edilen ve yediemine teslim edilen emvaliçin Sanık aleyhine tazminat talep olunamaz. Önceki kanun fıkrasında 91/5.maddesindeki eylemlere, 3 aya kadar hapis ve 100 güne kadar adlipara cezası verilmektedir. Faile yalnızca, hapis ve para cezasının aĢağı sınırı uygulanarak soruĢturmagiderleri ile birlikte Cumhuriyet BaĢsavcılığınca tebliğinden itibaren 10 gün içinde ilgili mercie ödenmesihalinde faile hakkında dava açılmamaktaydı. Bu eylem, 14 Nisandaki kanun değiĢikliğinden sonra Ġdari Para cezasına dönüĢtü.
 10. 10. 91/6. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Bu fıkra özel orman sahiplerinin, sahibi bulundukları özel ormanlarda 14. maddenin (A) ve (B)bentlerine aykırılık teĢkil eden eylemlerinin cezalandırılacağını belirtmektedir. 14 maddenin A ve Bbentlerindeki eylemler 91/1., 5.maddelerinde belirtilen suçları oluĢturan eylemlerdir. Haklarında verilecektemel cezanın 2 seneye kadar hapis ve Adli para cezası olduğu görülmektedir. Ancak, kendi sahipli ormanında 14.maddenin (A) ve (B) maddelerine muhalif hareket edenlerin,bu ormanları kendi arazi üzerine tohum ekmek veya fidan dikmek suretiyle yetiĢtirmiĢ olmaları halinde,91/6. maddenin ilk cümlesindeki yaptırıma tabi değillerdir. ÖRNEK OLAY: KESME SUÇU VE YAPILACAKLAROLAY 1- Orman Muhafaza memurlarınca kontrol-koruma amaçlı arazi gezilirken, bir Ģahsın Evinin önünde açıkta, 5 kental çam ağacına ait kuru yakacak takoz halinde ağaçlar bulunmuĢtur. Bu yer Ģehirden çok uzakta bir köy, Cumhuriyet Savcısına ulaĢılamamıĢsa, kaçak odunların kaybolma ihtimali bulunmaktadır.Yapılacaklar: Öncelikle, odunların bulunduğu yerin ev sahibi aranacak ve olayla ilgili suç tutanağıdüzenlenecek. Odunların yediemine tesliminden önce, el koyma tutanağının da yapılması gerekmektedir. Orman Kanunun 79. maddesine göre el koyma CMK.daki hükümlere göre el konulur. CMK.yagöre: ―Hakim kararına göre veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısına, CumhuriyetSavcısına ulaĢılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri, el koyma iĢleminigerçekleĢtirebilir‖ denilmektedir. Orman Kanunun 79.maddesi devamında da Cumhuriyet Savcısına ULAġILAMAYAN HALLERDE ELKOYMA Orman ĠĢletme ġEFĠNĠN YAZILI EMRĠ ĠLE YAPILIR denildiğinden, Suç tutanağı düzenlenenyer Ģehirden oldukça uzak olduğundan, Cumhuriyet Savcısına ulaĢılamamıĢ ve ĠĢletme ġefliğimizce elkoyma tutanağı yapılmalıdır. Örnek: ĠġLETME ġEFĠNCE VERĠLEN EL KOYMA TUTANAĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Beypazarı Orman iĢletme Müdürlüğü-Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliğiSAYI: B.18.l.OGM. 1.04.02.HM.001/KARAR NO: 2011/ 25.04.2011 EL KOYMA KARAR TUTANAĞI ………….. tarihinde ĠĢletme ġefliğimiz Orman Muhafaza memurlarınca hakkında, Orman KanununaMuhalefet suçundan suç tutanağı düzenlenen, Beypazarı Ġlçesi ……… köyünden … oğlu … doğumlu …..nın evi önünde bulunan, ormandan kaçak temin edilen 5 kental kuru yakacak çam takoz odunlara; Suç tutanağı düzenlenen yer ile Ģehrin uzaklığı, havanın kararmaya baĢlaması nedeniyleC.Savcısına ulaĢılamadığından, 5 Kental kuru yakacak çam takoz odunlarına, CMK.nun 127/1. ve O.K.nun 79. maddeleri uyarıncaEL KOYMA KARARI verilmiĢtir.
 11. 11. Beypazarı Orman ĠĢletme ġefi imza T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Beypazarı Orman iĢletme Müdürlüğü-Beypazarı Orman iĢletme MüdürlüğüSAYI: B.18.l.OGM. 1.04.02.HM.001/KONU: El koyma kararına onay verilmesi hk. 25.04.2011 CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI‘NA BEYPAZARI Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliğince verilen ………. tarih ve ……. Sayılı el koyma kararı ve suçtutanağı sureti yazımız ekinde sunulmuĢtur. El koyma kararına CMK.nun 127/3. maddesi uyarınca Beypazarı Sulh Ceza Mahkemesindenonay alınması ve ĠĢletme Müdürlüğümüze gönderilmesine müsaadelerinizi arz ederim. ĠĢletme Müdür YardımcısıEk: 1 El Koyma Kararı 1 suç tutanağı sureti.ÖNEMLĠ NOT: --CMK.nun 127/3. maddesine göre, ĠĢletme ġefince verilen el koyma iĢlemi 24 SAAT ĠÇĠNDEgörevli Hakimin onayına sunulur. Hâkim kararını 48 saat içinde açıklar. 48 saat içinde onay vermezse el koyma iĢlemi kendiliğindenortadan kalkar. Suç tutanağı ve el koyma kararı da onandıktan sonra, olay yerine ait basit kroki yapılıp suçtutanağına eklenecek. Dikiliden kesilmiĢse yeri Orman Kadastro haritasında gösterilip tutanağa eklenecek,tazminat raporu yapılmıĢsa o yıla ait 112, 113, 114 tazminat cetveli, Ģüphelinin nüfus kaydı ve olay yerifotoğrafı da çekilerek evrak tamamlandıktan sonra dava açılmak üzere Ġlgili C.BaĢsavcılığına gönderilir.ÖRNEK OLAY: ARAMA KARARI ĠSTEMLĠ KESME SUÇU VE YAPILACAKLAROLAY 2- ĠĢletme santraline gelen Telefon ihbarı ile, bir Ģahsın dikiliden kaçak ve yaĢ meĢe,karaçam ağaçlarını kesip, Geceleyin evinin alt katındaki samanlığına taĢımakta olduğu ihbarı verildi.YAPILACAKLAR: 1- Telefon santral görevlisi, ihbarcının kimliğini ve adres bilgilerini sormalıdır.Kimliğine dair bilgi vermek istemediğinde; Ġhbar ettiği olayla ilgili Ģüpheli veya Ģüphelilerin açık kimlik veadreslerini sormalıdır. Kimlik bilgilerini alırken harf harf tekrarlattırarak doğru yazmalıdır. Dikiliden kesilenağaçların nerden-ne zaman-ne ile kesildiğini-evine hangi araçla getirdiği sorularak açıklığa kavuĢturmalıdır.TELEFON ĠHBAR TUTANAĞIDIR 05.04.2011 tarihinde saat: 20.00 sıralarında, ĠĢletme Müdürlüğümüz Santraline, kimliğiniaçıklamayan bir Ģahıs;Beypazarı Ġlçesi …….. Nahiyesinden/ Köyünden ve aynı yer ……… Mah. No:…..de oturan ……….‘ünevine, ………………………. mevkiindeki ormandan meĢe-karaçam ağaçlarını kaçak keserek, ……….Plakalı traktör ile getirip, Ģu an evinin alt katındaki Samanlığına taĢıdığı, ihbar ve Ģikayet edilmiĢtir.
 12. 12. ĠĢ bu tutanak tarafımdan tanzimle imza altına alındı. 05.04.2011 saat:20.00 Santral memuru2-Yapılan ihbar tutanakla tespit edildikten sonra, Ġlgili Orman ĠĢletme ġefliğinin defterine kayıt verilerek,Arama izni almak üzere mesai saatleri içerisinde Ġlgili Mahkemeden arama ve el koyma kararı istenmelidir. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Beypazarı Orman ĠĢletme MüdürlüğüSAYI: B.18.1.OGM.1.04.02.HM/KONU: Arama ve el koyma kararı verilmesi hk. 05.04.2011 CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI‘NA BEYPAZARI 05.04.2011 günü ĠĢletme Müdürlüğümüz santraline, Beypazarı Ġlçesi……….Nahiyesinden/Köyünden ve aynı yer …….. Mah. No:…de oturan …………‘ün evine, mevkidekiormanlardan meĢe-karaçam ağaçlarını kaçak kesip, …… plakalı traktör ile getirdiği ve evinin alt katındakiSamanlığına taĢıdığı, ihbar ve Ģikayet edilmiĢtir. Telefon arama tutanağı yazımız ekinde sunulmuĢ olup, Beypazarı-…….. Nahiyesinden/Köyünden ……..‘ün evinin alt katındaki samanlığında, ……… plakalı traktörde, kaçak orman emvali olupolmadığın tespiti ve el konulması için, ………….‘ün Beypazarı –……….Nahiyesi/Köyü …………. Mahallesindeki evi, samanlığı vemüĢtemilatı ile ….. plakalı traktöründe, geceleyin bir defaya mahsusu olmak üzere CMK. 119 ve 6831S.Y.nın 5728 sayılı yasa ile değiĢik 88.maddesi uyarınca ARAMA KARARI ve, Arama sonucu suça konu emvalin elde edilmesi halinde CMK. 127 ve O.K. 79. maddesi uyarıncaEL KOYMAYA da karar verilmesi için, Beypazarı Sulh ceza Mahkemesinden karar alınmasını arz ederim. ĠĢletme Müdür YardımcısıEk: 1 ad. telefon ihbar tutanağı3- Geceleyin ve acele hallerde yapılacak arama izni ve el koyma izni C.Savcısından istenmektedir.C.savcısına geceleyin arama talebi iletilerek Sözlü Arama Ġzni alınmaktadır. CMK. nun da C.Savcısınınsözlü arama izin verme yetkisi bulunmaktadır.4- Gerekli arama izni alındıktan sonra, Ev sahibi evde bulunuyorsa, ona ihbar ve Ģikayet anlatılarakC.Savcısından arama izni alındığı ve arama yapmak üzere eve giriĢ izini alınmalıdır. Evde ev sahibininbulunması halinde birlikte , C.Savcısınca arama izni verilen yerler samanlık- araç- vs. aranır. Aramatutanağa bağlanırken, C.Savcısı veya Mahkemeden arama ve el koyma izni alınmıĢsa …. Tarihli arama ve elkoyma kararı ile arandığı belirtilmelidir. Ele ne geçirilmiĢse, emvalin cins ve özellikleri ile aranan yerinneresinde bulunduğu da belirtilerek, birlikte tutanağa yazılır. Arama sonucunda maddi bir zarar meydanagelip gelmediği, yazılarak Tutanak arama iĢlemine katılmıĢ olanlar ve hazır bulunanlarca imzalanır. kaçakorman emvali bulunduğundan tutulan arama tutanağı ile birlikte tutularak altı Orman Muhafaza memurları,Ev sahibi tarafından imzalanır.5- Arama TUTANAĞI (ev sahibi varsa) ARAMA TUTANAĞI
 13. 13. 05.04.2011 tarihinde saat:21.00 sıralarında, Beypazarı C.BaĢsavcılığınca verilen aynı tarihli Aramave el koyma izni kararı gereğince Beypazarı Ġlçesi …….. Bucağı/Köyü …………….. Mah. No:….tebulunan ……………‘nin evine gelindi. Evin önünde 06 ABC 00 plakalı kırmızı renkli…. marka traktörün ve römorkunda da meĢe ağacınaait yapraklı dalların olduğu görüldü. Ev sahibi ve Ģüpheli …… Oğlu ….. doğumlu Beypazarı- Bucağı/Köyü nüfusuna kayıtlı …..……….‘e, aramanın konusu ve C.BaĢsavcılığınca verilen arama izni dahilinde ev, traktör ve müĢtemilatınınaranacağı anlatıldı. Aramaya geçildi; Traktör üzerinde 20 kental yapraklı yeni kesilmiĢ yaĢ meĢe dallarının olduğu ve karaçam ağacı kabukkırıntıları görüldü. Evin alt katında bulunan samanlığın kuzeye bakan köĢe kısmında, motorlu testere ile kesilmiĢ,takozlanmıĢ 3 ster kadar yaĢ meĢe ağaçları ve 4 adet 20 cm. orta kutrunda 4 m. boylarında kabuklarısoyulmuĢ kuru karaçam sanayi tomrukları görüldü. Ev sahibi …………‘den, bu emvalleri nasıl ve nerden,ne Ģekilde temin ettiği soruldu: ― Gördüğünüz tomrukları dikili kuru ağaçlardan motorlu testere ile kestim.Evimin tamirinde kullanacaktım. MeĢe ağaçlarını da yapraklarını hayvanlarıma yedirmek için, odununu dayakmak için, …………… Mevkiinden ormandan kestim ve 06 ABC 00 plakalı traktörüme yükledim veevime getirdim.‖ dedi. ‖Getirdiğim ağaçları ormandan izinsiz getirdim. Kendi ihtiyacım için kullanacaktım.‖dedi. Kaçak getirilen ağaçların yeri ve traktör üzerindeki yeri fotoğraflandı. Arama, ev sahibine hiçbir hasar verilmeden aynı gün sona erdi. ġüpheli ………….e aramada herhangi bir zararının bulunup bulunmadığı soruldu.‖olmadığını‖söyledi. Kaçak orman emvallerine el koyma kararı gereği el konularak, ĠĢletme deposuna nakledildi. ĠĢ bu arama tutanağı tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek, ev sahibi ve aramada hazırbulunanlarca imzalandı. Orman Muh. Me. Orman Muh.Me ġüpheli- Ev sahibi Köy muhtarı veya aza Ġmza imza imza imza6- Suç tutanağı düzenlenecek. Odunların ele geçirildiği samanlıktaki yerin, traktörün yerinin krokisidüzenlenmesi ve fotoğraflanmalıdır. Ağaçların kesildiği yerde orman kadastro çalıĢması yapılmıĢ ve kesinleĢmiĢse, bu haritadaki yerigösterilip iĢaretlenmelidir. Orman kadastro çalıĢması yapılmamıĢ ise, Orman Amenajman haritası ve Gizlimemleket haritasında yeri gösterilip iĢaretlenmelidir. Suç tutanağına eklenmelidir.SUÇ TUTANAĞI: Suç Tutanağının Doldurulması ile ilgili Açıklamalar: ġüpheli veya Ģüphelilerin Kimlik ve adresleri: Nüfus kaydına göre T.C. Noları ile birlikte yazılır.Nüfus cüzdan fotokopisi alınarak doldurulur. Bulunmazsa köy muhtar ve azalarından alınacak bilgilerdoğrultusunda doldurulacaktır. Suçun türü bölümü: iĢlenen suç ne ise( kesme, nakil, bulundurma, açma ve otlatma vb. ) Oyazılacaktır. Mülki hudut bakımından suçun iĢlendiği yer bölümü; suçun iĢlendiği yerin Mülki olarak hangiyerleĢim biriminde kaldığı yazılacaktır.(Köyü-belde-mahalle –Ģehir )Bölme no bölümü; Suçun iĢlendiği yer meĢcere haritasında hangi bölme no içerisinde kalıyorsa, O bölme noadı yazılacak, varsa ormanın mahalli adı ilave edilecektir. Mevkii bölümü;Suçun iĢlendiği yerin mevkii adı yazılacaktır. Alan bölümü; Tahrip edilen alan, miktarı (kesme-açma-yerleĢme ve otlatma suçlarında m2 veyadekar olarak yazılacaktır.) Niteliği Bölümü: Koru, baltalık, koruya tahvil, muhafaza ormanı, gibi ormanın teknik olarak tanımıyazılacaktır. Ayrıca milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, ağaçlandırma sahası, mesire yeri vb.özelliği varsa ilave edilecektir. El konulan suç aletlerinin cinsi bölümü; el konulan suç aletinin cinsi yazılacaktır. (Balta-motorlutestere-tahra vb.)
 14. 14. El konulan suç aletlerinin adedi Bölümü: El konulan suç aletlerinin adedi yazılacaktır. El konulan suç aletlerinin özellikleri Bölümü: El konulan suç aletinin özellikleri(eski-yeni-kullanılırdurumda olup olmadığı yazılacaktır.) El konulan nakil vasıtalarının cinsi bölümü: El konulan canlı veya cansız, nakıl vasıtalarcinsi.(Kamyon-taksi-kamyonet-merkep-at- katır vb.) yazılacaktır. El konulan nakil vasıtalarının Plaka,adedi ve modeli bölümü: Nakil vasıtası plakası, adedi ve modeliyazılır. El konulan vasıtaların özellikleri bölümü: El konulan nakil vasıtalarının özellikleri, canlı-eski-yeni-tekerleği iyi-kullanılır durumda olup olmadığı gibi özellikleri yazılacaktır. Suç konusu emvalin Kesim tarihi Bölümü; Suç konusu emvalin kesildiği tarih yazılacaktır. Suç konusu emvalin cins ve tür bölümü; Ağaç, tomruk, tel direk, maden direk, sanayi odunu, kağıtlıkodun, yakacak odun, odun kömürü, vb. usülsüz olarak temin edilen her türlü orman emvalinin özelliklerinibelirtir cins ve nev‘i yazılacaktır. Suç konusu emvalin orta kuturu bölümü: Orta kutur cm. olarak yazılacaktır. Suç konusu emvalin boyu bölümü: suç konusu emvalin boyu metre (m.) olarak yazılacaktır. Suç konusu emvalin geniĢliği bölümü: Suç konusu emvalin geniĢliği cm. olarak yazılacaktır. Suç konusu emvalin Kalınlığı bölümü: Emvalin kalınlığı cm. olarak yazılacaktır. Suç konusu emvalin adedi bölümü: Emvallerin adetleri yazılacak. Suç konusu emvalin ölçü toplamı bölümü: Emvallerin ölçü toplamı m, Dm3 , ster veya Kentalolarak yazılacak.Metin kısmına örnek olarak: SUÇ TUTANAĞI:ġüpheli ve tanıkların ifadeleri, olayın oluĢ Ģekli, deliller ve kanaat:―Yukarıda, kimliği yazılı Ģüphelinin ormandan kaçak emval kesip getirdiği ihbar edilerekBeypazarı C.BaĢsavcılığınca, 05.04.2011 tarihli arama ve koyma izni kararı gereğince samanlığındayapılan aramasında yukarıda yazılı kaçak emvallere el konulmuĢtur.Arama tutanağında da açıklandığı gibi,yukarıdaki adresinde bulunan Evinin önünde 06 ABC 00 plakalı kırmızı renkli…. marka traktörün verömorkun üzerinde 20 kental yapraklı yeni kesilmiĢ yaĢ meĢe dallarının olduğu ve karaçam ağacı kabukkırıntıları görüldü. Evin alt katında bulunan samanlığın kuzeye bakan köĢe kısmında, motorlu testere ile kesilmiĢ,takozlanmıĢ 3 ster kadar yaĢ meĢe ağaçları ve 4 adet 20 cm. orta kutrunda 4 m. boylarında kabuklarısoyulmuĢ kuru karaçam sanayi tomrukları görüldü. Ev sahibi …………‘den, bu emvalleri nasıl ve nerden,ne Ģekilde temin ettiği soruldu: ― Gördüğünüz tomrukları dikili kuru ağaçlardan motorlu testere ile kestim.Evimin tamirinde kullanacaktım. MeĢe ağaçlarını da yapraklarını hayvanlarıma yedirmek için, odununu dayakmak için, …………… mevkiindeki ormandan kestim ve 06 ABC 00 plakalı traktörüme yükledim veevime getirdim‖. Dedi. ‖Getirdiğim ağaçları ormandan izinsiz getirdim. Kendi ihtiyacım içinkullanacaktım.‖ Dedi. Kaçak getirilen ağaçların yeri ve traktör üzerindeki, …. Nolu bölmeden kesildiğiyerler fotoğraflandı. Kaçak emvallerin getirildiği ….nolu bölmede yaptığımız inceleme de, Ģüpheli tarafındankesilerek köklerinden ayrılmıĢ, gövdelerinin bir kısmı orada olan 10 adet ağaç henüz(yeni)kesilmiĢti. Gövde ve dip kütüklerinden suları ve reçineleri akıyordu. Kesilen ağaçlarla samanlıktabulunan ağaçlar birbirlerine kuturları ve k esim tarih itibariyle de uyum sağlamaktaydı. "ġüpheli hakkında kanuni iĢlem yapılmak üzere iĢ bu suç tutanağı tarafımızdan suç mahallindedüzenlendi…/../…. Orman Muh.me. Orman Muh. Me. ġüpheli Tanık Ġmza imza“Önemli Not: Kesilen ağaçların da Ģüpheli tarafından kesildiği iddiasının güçlendirilmesi için,delil ve emareler tutanakta açıkça gösterilmeli, memurlarımız mahkemeye çağrıldığında da aynıĢeyleri tekrar etmelidirler.”
 15. 15. DĠKĠLĠDEN KESĠLEN AĞAÇLARDA 113.MD.UYARINCA TAZMĠNAT HESABI ÖRNEĞĠ:CĠNSĠ / DĠP KÜTÜK / ORTA KUTUR / 1.30 KUTRU / ADET / DĠKĠLĠ HACMĠÇam Mad.Dr. 26cm 13cm 21cm 1 0.195 M3(Uzun Boy)Ġbreli Yak.Od 0.15 kental6831 S.Y.113.Tazminatı: ÇAM.Maden Dr. Uzun B: 0.195 m3x135,00YTL/m3 = 26,32YTL113 Tazminatı Yakacak odun : 0.15 kental x 14,00 YTL = 2,10 YTLĢeklinde hesaplama yapılmalıdır.Dikiliden kesilen ağaç yakacak vasıfta ise baltalık veya ağaçtan dal kesilmiĢse ölçü kental olarakyapılıp, suç tutanağına öyle yazılacaktır.Suç tutanaklarına, ağacın kütük çapı ve 130 cm deki göğüs çapı hiçbir Ģekildeyazılmayacaktır.Suç tutanaklarında bunların yazılacağı yer yoktur.Orta çapı yazılacaktır.ORTA ÇAPIN BULUNMASIOrta çap =Kütük çapı (d 0 ) x 0.5Orta çap - =130 cm deki dikili göğüs çapı (d 1.30 ) /1.6130 cm deki dikili göğüs çapı =Orta çap x 1.6130 cm deki dikili göğüs çapı =Kütük çapı x 0.8Kütük çapı =Orta çap (d ½) x 2e)-Kesilen ağaçlarda vasıf:6831 sayılı Orman Kanunumuza göre kerestelik vasıfta ağaçların dikiliden kesiminde, kesilen ağacın sondurumu ne olursa olsun orta kutur üzerinden Kabuklu Gövde Hacmi(KGH) metreküp olarak hacimlendirmeyapılmalıdır.Yapacak emval üretilebilecek ağaç kesilip yakacağa doğranmıĢsa suç yine ağaç kesmektir.Burada yapılacakölçü kental değil orta çap üzerinden (Kabuklu Gövde Hacmi) metreküp olarak hacimlendirme yapılmalıdır.f)-Dal kesme :Dal kesme neticesi ağaç hayatiyetini kaybetmiĢse suç dikiliden ağaç kesme olacağından hacimlendirme ortaçap üzerinden (K.G.H.) yapılacaktır.Ağaç hayatiyetini kaybetmemiĢ ise sadece dal kesme suçu vardır ve ölçükental olarak yapılmalıdır.g)-Fidan kesilmesi sökülmesi:112/B bendinde geçen fidan, kanunun uygulanmasında, ağaçlandırma sahalarına dikilen veya ormanlarda tabiisurette yetiĢen, ağaç veya ağaççıkların, fidelik(gençlik, kültür) çırpılık, çubukluk safhalarındaki halidir.Ağaçlar bu hayat devresinde, ortalama olarak çapça 8 cm. ye boyca 8 metreye kadar büyürler. Fidanlıklardafidanların azami boyu 1 metre ve dip kuturları 1-2 cm.dir. YaĢ, türe göre 1-2 yıl arasında değiĢir.8 cm.nin altı, küçük ağaçların sökülmesi, kesilmesi halinde bunlar için suç tutanağı fidan olarak tanzimedilecektir. 6831 Sayılı Kanunun 112/B maddesi uyarınca tazminat bir misli fazla olarak hesaplanacaktır.h)-Kök kesme (sökme) :Ölçüm hesapları kentale göre yapılacaktır.Kökler boylu ve kerestelik durumda iseler ölçüm orta kutur vemetreküp esasına göre olacaktır. DĠKĠLĠDEN KESĠLEN AĞAÇLARDA 114.MD.UYARINCA TAZMĠNAT HESABI ÖRNEĞĠ:Bir ağacın zeminde kapladığı alanın 1,30 kutrunun 16 katı olduğu kuralından hareketle;130 kutur: 21 cm. = 0,21 m. x 16 = 3,36 m ÇAP3,36 m. çapx ½ =1,68 m. Yarı ÇapıSUÇA KONU AĞACIN ALANI: 1,68m x 1,68 mx 3,14= 8,86 m2 Ağacın Kapladığı alan büyüklüğü1) AĞAÇLANDIRMA GĠDERĠ: 8,86 M2 x 400,500 TL = 3,55.-TL (1 ağaç için ağaçlandırma gideri)
 16. 16. 2) ġüphelice o civardan kesilen 3 adet ağaççık içinAğaçlandırma gideri : 3x400,500.-TL = 4,00.-TL 3000 adet /HATOPLAM AĞAÇLANDIRMA GĠDERĠ: 1+2= 3,55+4,00= 7,55.-TLÖRNEK OLAY 3-: BAġKASININ KESTĠĞĠ EMVALĠ BULUNDURANLARLA KENDĠSĠ YAKMAKÜZERE GETĠRENLERLE ĠLGĠLĠ 91/5. MADDESĠNE GÖRE ĠDARĠ YAPTIRIM KARARI Örneği VEYAPILACAKLARġüpheli hakkında suç tutanağı düzenlendikten sonra, ĠĢletme Ģefince her yıl için Ġdari Yaptırım Karartutanaklarının takıldığı ve her karar için bir sayı ilerleyen dosya tutulur. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Beypazarı Orman iĢletme Müdürlüğü-Beypazarı Orman iĢletme ġefliğiSayı: B.18.l.OGM. 1.04.02.HM.001/Ġdari Yaptırım Karar No: 2011/ 14.05.2011 ĠDARĠ YAPTIRIM KARARIKabahati ĠĢleyenAdı Soyadı : Mehmet Bal -(T.C.No: …..) ….Açık kimliği ve adresi yazılacak.Kabahatin ĠĢlendiğiTarih ve Yer : 12.05.2011- Beypazarı- ……. köyüĠdari Yaptırım nedeniKabahat Konusu : 6831 S.Y.nın 91/5. maddesine aykırılık.(Dikili kurudan fidan kesmek ve baĢkası tarafından kesilen orman emvalini izinsiz getirmek)OLAYLAR (Olayın geliĢimi-alınan beyanlar ve diğer açıklamalar): Olay tarihinde Mehmet Bal‘ın Beypazarı ……… köyündeki …… mevkiindeki OrmanKadastrosunca da kesinleĢmiĢ Devlet ormanından amenajman haritasının …….nolu bölmesindenbaĢkalarınca bırakılan tomruk haldeki 3 kental karaçam yakacak odununu , yanında getirdiği balta ile ufakparçalara ayırdığı ve dikili kurudan da 1 adet fidanı balta ile kestiği ve evinde yakmak üzere, kahverengirenkli 7 yaĢındaki eĢeğine yükleyerek getirirken yolda görevlilerce yakalanmıĢ ve 12.05.2011 tarih ve …..sayılı suç tutanağı düzenlenmiĢtir. Kabahatli Mehmet Xyz de ifadesinde olayın bu Ģekilde olduğunu, ilk kez ormandan izinsiz emvalgetirdiğini beyan etmiĢtir. Tutanak Ģüpeli Mehmet Xyz tarafından da imzalanmıĢtır. Orman Ġdaresindenizinsiz ağaç getirdiğini ancak izinsiz ağaç getirmeyeceğini beyan etmekle, Kabahatlinin yukarıda belirtilen kabahati iĢlediği, suç tutanağı, orman kadastro haritası ve elegeçirilen balta, nakil ettiği kahverengi renkli eĢek ve kendi beyanı ile anlaĢılmıĢtır. 6831 sayılı yasanın 91/5. maddesinde ĠĢletme ġefliğimize 250,00.-TL den 2.000,00.-TL ye kadarĠdari para cezasına hükmedilme olanağı verilmiĢ; ancak ġüphelinin ilk kez ormandan izinsiz emval getirmesuçunu iĢlediği ve bir daha da iĢlemeyeceği hususundaki samimi beyanları ile piĢmanlığı anlaĢılmakla,aĢağıda belirtildiği gibi idari yaptırım kararı vermek tarafımızca uygun görülmüĢtür.KARAR : 1- Yukarıda açık kimliği yazılı olan Kabahatli Mehmet Xyz‘nin, 6831 S.Y.nın 91/5. maddesiuyarınca, hakkında 250,00.-TL Ġdari Para Cezası yaptırımının uygulanmasına; 2- Ġdari para cezasının iĢ bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yasal yollara baĢvurmadanönce peĢin ödenmesi halinde, 5326 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ¼ ünün (62,50.-TL nin)indirilmesi ile sonra kalan 187,50.-TL nin BEYPAZARI MAL MÜDÜRLÜĞÜ‘ne ÖDENMESĠNE,
 17. 17. 3- Ġdari Para Cezasının tebliğinden itibaren, 1 aylık süre içinde ödenmesi halinde (15 günlük süreningeçmesinden sonra), 250,00.-TL olarak, Beypazarı Mal Müdürlüğünüze ödemeniz, 4- PeĢin Ödeme yapılmayarak, karar tebliğinden itibaren 1yıl içinde ödenmesi istenmesi halinde;ekonomik durumunuz dikkate alınarak verilen idari para cezasının ilk taksidini 1 ay içinde PEġĠN ödemekkoĢuluyla, 1 yıl içinde 4 eĢit taksit halinde Tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde,kalan kısmının bir defada tahsiline (Kabahatler K.17/3.md.), (Taksitlendirme dilekçesi Orman ĠĢletmeMüdürlüğümüze verilip, idaremizce taksitlendirme yapılabilir) 5- Kabahatin ĠĢlenmesinde kullanılan 1 adet normal EL BALTASININ, 7 yaĢındaki Kahverengirenkli EġEĞĠN ve 3 kental karaçam yakacak ODUNLARININ, Kabahatler K.nun 18. maddesi gereğinceMÜLKĠYETLERĠNĠN KAMUYA GEÇĠRĠLMESĠNE; 6- Verilen karara karĢı tebliğden itibaren 15 gün içinde BEYPAZARI SULH CEZAMAHKEMESĠNE itiraz hakkının bulunduğuna, 7- Ġtirazda bulunulduğunda ise, Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliğimize tarafınızdan bilgi verilmesigerektiğini, 8- Usulen tebligatı yapılan bu karara karĢı süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kararınkesinleĢmesine, 9- Yukarıda yazılan cezayı ilgili mercie 1 aylık süresi içinde ödemediğiniz takdirde Beypazarı VergiDairesi Müdürlüğünce, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki yasa uyarıncahakkınızda, takibata geçileceğini, Ġtirazı kabil olmak üzere, Kabahatler Kanunu 16., 17.,18.,22., ve 25. maddeleri gereğince kararverilmiĢtir. 14.05.2011 Beypazarı Orman ĠĢletme ġefi ĠmzaĠZĠNSĠZ MADEN OCAĞI AÇMAK ( O.K.16 ve 92.md.)YENĠ YASA Madde 92 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/199 md.)Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince izin almadan ormanlardan açılan maden ocakları idarece kapatılır.Çıkarılan madenler ve her türlü tesisler ile alet, edevat ve nakil vasıtalarına elkonulur. Elkonulan mallar,Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre müsadere edilir.Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince izinsiz maden ocağı açanlara veya iĢletenlere, 91 inci maddehükümleri saklı kalmak üzere iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası verilir.Kanun hükümlerine göre verilen ruhsat veya izin belgesindeki sürenin dolmasına rağmen maden ocağıiĢletmeye devam edenler ya da izin verilen alandaki sınırı aĢanlar, 91 inci madde hükümleri saklı kalmaküzere, bu Kanunun 93 üncü maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. BaĢkaca zarar husule gelmiĢ ise bu zarar ayrıca genel hükümlere göre hukuk mahkemesinde davaaçmak suretiyle tazmin ettirilir. Ġzin alarak bu nevi ocakları açanlar idarece kendilerine veya temsilcilerinetebliğ edilecek tedbirlere riayet etmezler ise beĢbin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî paracezası verilir. Ayrıca, bu tedbirlere riayet edilinceye kadar ocaklar iĢletilmekten men edilir. (Madde 16 – (Değişik birinci fıkra: 26/5/2004-5177/34 md.) Devlet ormanları hudutları içerisinde maden aranması veişletilmesi, Maden Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen şartlara uyularak, ruhsat grubu gözetilmeksizin yapılır. Ormanhudutları içinde alınan muvafakat süresi, temdit dahil işletme ruhsat süresi sonuna kadar devam eder. Ayrıca madencilikfaaliyetleri için zorunlu; tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve alt yapı tesislerine fon bedelleri hariç olmak üzere orman mevzuatıhükümlerine göre bedeli alınarak izin verilir. Ruhsatname veya imtiyaz almış olanlarla, ruhsatname veya imtiyaz alacaklar, işe başlamadan evvel çalışma sahalarınıorman idaresine haber vermeye ve ormana zarar gelebilecek hallerde, orman idaresinin göstereceği tedbirleri almaya veyapmaya mecburdurlar. (Ek fıkra: 26/5/2004-5177/34 md.) Madencilik faaliyetlerinin ve faaliyetlerle ilgili her türlü yer, yol, bina ile tesislerinhükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda veya özel ormanlarda yapılmak istenmesi halinde Çevre ve OrmanBakanlığınca izin verilebilir. Bu takdirde kullanım bedeli, kullanım süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genelhükümlere uygun olarak taraflarca tespit edilir.)92/1. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
 18. 18. Bu maddede Ormanlarda, 16.maddesi uyarınca izin alınmadan açılan maden ocaklarınınkapatılacağı, çıkartılan madenler ile tesislerin, maden ocağı açımında kullanılan aletler, makineler ve madentaĢınmasında kullanılan nakil vasıtalarına da el konulup müsadere edileceği belirtilmiĢtir. El koyma 5271 sayılı CMK.nun 127. maddesi uyarınca Hakim Kararı üzerine alınmalıdır. ÇünküCMK. 128. maddesi ― ….. TaĢınmazlara, Kara , deniz veya ulaĢım araçlarına…. (9) bu madde hükümlerinegöre el koymaya ancak hakim karar verebilir.‖ Demektedir. Benim düĢünceme göre, Mahkemeden el koyma talep edilirken, Maden ve tesislerin kapatmasuretiyle, alet ve edevatında Ġdaremize Yediemine teslimi suretiyle gerçekleĢtirilmesi talep edilmelidir. Nakil vasıtalarına Hakim kararıyla el konulmaktadır. Mahkemece, CMK. 128/4. maddesielkoymanın, ―aracın kayıtlı bulunduğu sicile Ģerh verilmek suretiyle gerçekleĢeceğini‖ hüküm altınaalmıĢtır. Ġzin alınmadan açılan maden ocağı ile ilgili olarak suç tutanağı düzenlendikten sonra, tesis, nakilvasıtası, alet ve edevata el konulma ilgili Hakimlikten talep olunacak ve düzenlenen evrak; Müsaderekonusunun düzenlendiği Türk Ceza Kanununun 54. maddesi ve O.K.92. maddesi hükümlerine göremüsaderesine karar verilmesi talep edilmek üzere C.BaĢsavcılığına gönderilecektir. Müsadere kararıverebilmek için tesisler ile alet edevat ve nakil vasıtalarının suçta kullanılmaları gerekir.92/2. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Ġzinsiz Maden ocağı açanlara veya iĢletenlere 2 yıldan 7 yıla kadar Hapis ve 20.000 güne kadarAdli para cezası verilir. Kanun metninde 91. madde hükümleri saklı kalmak üzere denilmekle; Ġzinsiz maden ocağı açmaeylemi Devlet Ormanında gerçekleĢtirilebileceğinden aynı zamanda Dikiliden Ağaç kesilmiĢse, bu suç ayrıbir olarak değerlendirilecek, fail hakkındaki tutanakta dikiliden kesilen ağaçlarda göstermek suretiyletazminat da talep olunacaktır.92/3. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Bu yasanın 16. maddesine göre verilecek izinlerde, iki aĢamalı gerçekleĢmektedir. Ġlk olarak izinalacaklar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, mermer, taĢ vs. maden çıkarılacak yerde belli süreyekadar, Ön Ġzin alması gerekmektedir. Belli bir tarihe kadar alınan ruhsattan sonra, Orman GenelMüdürlüğünden ―Madencilikle ilgili faaliyetler yönetmeliği‖ gereği tesis ve yol izni alınması gerekmektedir. Kanunda ruhsat ifadesinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen ruhsat süresinin sonunu;izin belgesindeki süreden de; Orman Genel Müdürlüğünce ruhsat süresi sonuna kadar verilen belli bedelkarĢılığı verilen izin olurunun geçerli olacağı süre anlaĢılır. Sürelerden herhangi birinin bitmiĢ olmasına rağmen Maden ocağını iĢletmeye devam edenler yadaizin verilen alandaki sınırı aĢarak ormanlık alanda faaliyet gösterenlerin de tek bir eylemle değil diğereylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılırlar. Maden ocağı sahasını aĢarak ormanda açma yapılmıĢsa 93.maddesi uyarınca, dikiliden ağaç kesilmiĢse 91. madde uyarınca da cezalandırılmak üzere haklarında suçtutanağı düzenlenecektir. Ġdarenin, eylemin Dikiliden ağaç kesilmesi gerçekleĢmesinde 113., 114. maddeleri uyarınca, Orman örtüsü oluĢtuktan sonra, üzerinde kesilmiĢ ağaç yoksa yapılan ilk AÇMA eyleminde 114.maddesine göre, tazminat raporu düzenlenecektir. Eylem, arazi üzerinde orman örtüsü yoksa ve iĢgal ve yerleĢme olarak gerçekleĢmiĢse herhangi birtazminat talep edilmeyecektir. Açma eyleminde açılan alan miktarı ölçülecek, orman tahdit haritasında gösterilecektir. Kesilenağaç varsa ölçülendirilerek suç tutanağına yazılacak, orman tahdit haritasında kesilen yerleri gösterilecektir.Orman kadastrosu geçmeyen bir yerdeki açma suçu amenajman haritası ile gizli memleket haritasında yeriiĢaretlenecek ve suç tutanağına eklenerek C.BaĢsavcılığına gönderilecektir.92/4. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Ġdarenin, 16.maddeye aykırı eylemler nedeniyle tazminat, gerçek zarar ve ağaçlandırma gideri gibibaĢkaca zararlar husule geldi ise ilgili Hukuk Mahkemesinde dava açmak suretiyle tazmini istenecek.
 19. 19. Maden ocağı açanların, maden ocağının iĢletilmesi ile ilgili idarece gösterilen kendilerine tebliğedilen tedbirlere riayet etmeyenlere de 5000.-TL sından 100.000.-TL ye kadar ĠġLETME ġEFĠNCE idaripara cezası verilecek. O.K.nun 111/a. Maddesi ile ― Bu kanunda mercii belirtilmemiĢ Ġdari yaptırım kararları, OrmanĠĢletme ġefleri tarafından Verilir.‖ Hükmü bulunmaktadır. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 16. maddedeĠdari yaptırım kararlarının 1) Ġdari Para Cezası ve 2) Ġdari Tedbirlerden ibaret olduğunu söyler. ĠdariTedbirler de Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi ve kanunlarda yer alan diğer tedbirlerdir. Ġdari Para cezaların verilmesi, tahsili ve itirazı ile ilgili hususlar, 5326 Sayılı Kabahatler KanunundadüzenlenmiĢtir. Kabahatler Kanunun 17/7. maddesine göre ― Kanunda belirtilen idari para cezası miktarlarıher yıl yayımlanan YENĠDEN DEĞERLEME ORANINA göre artırılarak uygulanmaktadır. ‖ Bu nedenle, 2011 yılında 92/4. maddesindeki 5000.-TL rakamı 6163,00.-TL, 100.000.-TL rakamıise 123.277.-TL olmuĢtur. Ġlgili ĠĢletme ġefince Ġdari Yaptırım Kararı ile Ġdari para cezasına ve kanunhükmü gereğince bu tedbirlere riayet edilinceye kadar ―ocaklar iĢletilmekten men kararı‖ verecektir. Karar ilgiliye tebliğ edilecek, tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenen para cezalarındanKabahatler Kanunun 17/6. maddesine göre ¾ ü tahsil edilir. KiĢinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde; Ġdari yaptırım kararının tebliğindenitibaren ödeme süresi olan 1 ay içerisinde 1. taksit peĢin olmak üzere, diğerleri 1 yıl içerisinde 3 taksithalinde 17/3. maddesine göre ödenebilir. Orman Kanunu uyarınca verilen Ġdari para cezaları, Kabahatler Kanununun 17/3. maddesi gereğiGenel Bütçeye gelir kaydedilmektedir. Ġlçemizdeki uygulamada: Ġndirimli peĢin ödeme ve 1 yıl içerisinde 1i peĢin 3 taksit ödemelerde, Ġdari yaptırım kararı veren yerdeki Mal Müdürlüğüne; 1 aylık ödeme süresigeçtikten sonraki ödenecek idari para cezaları aynı yerdeki Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırılmaktadır. Ġdari yaptırım tutanağının ilgiliye tebliğinden itibaren 1 aylık ödeme süresi geçtikten sonra, ilgiliyerdeki Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Ġdari yaptırım tutanağı tahsil edilmek üzere gönderilmesigerekmektedir.Uygulanacak Ġdari Para Cezası Yaptırım Tutanağı: T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Beypazarı Orman ĠĢletme Müdürlüğü-Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliğiĠDARĠ YAPTIRIM KARARISayı : B.18.l.OGM. 1.04.02.HM.001/Karar No: 2011/ Ġdari yaptırım. 10.05.2011Kabahati ĠĢleyenAdı Soyadı : …… A.ġ. Çankaya Sok. AnkaraKabahatin ĠĢlendiğiTarih ve Yer : 01.04.2011- Beypazarı- ………. köyüĠdari Yaptırım nedeniKabahat Konusu : 6831 S.Y.nın 92/4. maddesine aykırılık.(Orman Ġdaresince, ormana zarargelebilecek hallerde belirtilen tedbirlere riayet etmemek.)Ġdarece alınması istenen TEDBĠRĠNTebliğ tarihi ve sayısı : Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliğinin …/…/…. Tarih ve ….. sayılı yazısıolup 07.04.2011 tarihinde ġirket temsilcisi ………….tebliğ edilmiĢtir.OLAYLAR (Olayın geliĢimi-alınan beyanlar ve diğer açıklamalar):
 20. 20. Olay tarihinde ……….. A.ġ.ne maden ocağı izni verilen Beypazarı Sekli köyü köyündeki ……mevkiindeki Orman Kadastrosunca da kesinleĢmiĢ Devlet ormanında heyelan tehlikesi bulunan yola istinatduvarı yapılması bildirimli ve yol üstündeki 50-80 kadar dikili ağacın yıkılması ve yoldan geçenlere zarargelme ihtimali bulunduğu halde gerekli önlemi, yukarıda belirtilen yazımıza rağmen almamıĢlardır.Ekte belirtilen tutanakla yol kenarındaki ağaçların 24 tanesinin devrildiği ve yolu da kapattığı 01.04.2011tarihli tutanakla anlaĢılmaktadır. Ayrıca zarar gören ağaçlar nedeniyle………………..TL zararımız oluĢmuĢve Tazminat raporu yapılmıĢtır.Kabahatli tarafından yapılan tebligata rağmen hiçbir önlem alınmamıĢtır ve yol düzeltilmemiĢtir.ġüphelinin yukarıda belirtilen kabahati iĢlediği, Olay Tutanağı, tebliğ yazıları Maden ocağı izini belgelerive tazminat raporu ile anlaĢılmıĢtır.6831 sayılı yasanın 92/4. maddesinde ĠĢletme ġefliğimize 2011 yılı için, 6.163,00.-TL den 123.277,00.-TLye kadar Ġdari para cezası ve Tedbirlere riayet edilene kadar Ocak ĠĢletilmesinden Men Cezası ve oluĢanzararın tahsilinin talep edilebileceği belirtilmektedir.Kabahatlinin, tebliğ edilen tedbirlere riayet etmeme eyleminin ilk kez gerçekleĢtiği kayıtlarımızınincelemesinden anlaĢılmakla, aĢağıda belirtildiği gibi idari yaptırım kararı vermek tarafımızca uygungörülmüĢtür.KARAR : 1- Yukarıda yazılı Kabahatlinin, 6831 S.Y.nın 92/4. maddesi uyarınca, hakkında 6.163,00.-TL ĠdariPara Cezası yaptırımının uygulanmasına; 2- Ġdari para cezasının iĢ bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yasal yollara baĢvurmadanönce peĢin ödenmesi halinde, 5326 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ¼ ünün (1.540,75.-TL nin)indirilmesi ile sonra kalan 4.622,25.-TL nin BEYPAZARI MAL MÜDÜRLÜĞÜ‘ne ÖDENMESĠNE, 3- Ġdari Para Cezasının tebliğinden itibaren, 1 aylık süre içinde ödenmesi halinde (15 günlük süreningeçmesinden sonra), 6.163,00.-TL olarak, Beypazarı Mal Müdürlüğünüze ödemeniz, 4- PeĢin Ödeme yapılmayarak, karar tebliğinden itibaren 1 yıl içinde ödenmesi istenmesi halinde;ekonomik durumunuz dikkate alınarak verilen idari para cezasının ilk taksidini 1 ay içinde PEġĠN ödemekkoĢuluyla, 1 yıl içinde 4 eĢit taksit halinde Tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde,kalan kısmının bir defada tahsiline (Kabahatler K.17/3.md.), (Taksitlendirme dilekçesi Orman ĠĢletmeMüdürlüğümüze verilip, idaremizce taksitlendirme yapılabilir) 5- Kabahatlinin, Kabahatin ĠĢlenmesi nedeniyle halen Ġdaremizce belirtilen tedbirlere riayetedilmediği ve halen bu durumun da devam ettiği nedeni ile, tedbirlere uyuluncaya kadar OCAKĠġLETĠLMEDEN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, 6- 6831 S.Y.nın 113., 114. maddeleri uyarınca hesap edilen ………. Tarihli tazminat raporu ilehesaplanan ……….TL tazminatın rızaen ödenmemesi halinde, tahsili için ilgili Hukuk MahkemesindeKabahatli hakkında alacak davası açılmasına, 7- Verilen karara karĢı tebliğden itibaren 15 gün içinde BEYPAZARI SULH CEZAMAHKEMESĠNE itiraz hakkının bulunduğuna, 8- Ġtirazda bulunulduğunda ise, Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliğimize tarafınızdan bilgi verilmesigerektiğini, 9- Usulen tebligatı yapılan bu karara karĢı süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kararınkesinleĢmesine, 10- Yukarıda yazılan cezayı ilgili mercie 1 aylık süresi içinde ödemediğiniz takdirde BeypazarıVergi Dairesi Müdürlüğünce, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki yasa uyarıncahakkınızda, takibata geçileceğini, Ġtirazı kabil olmak üzere, Kabahatler Kanunu 16., 17., 18., 22., ve 25. maddeleri gereğince karar verilmiĢtir. 10.05.2011 Beypazarı Orman ĠĢletme ġefi Ġmza3- ĠġGAL ve FAYDALANMA (O.K. 17. ve 93.md.)YENĠ YASA
 21. 21. Madde 93 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/200 md.)Bu Kanunun 17 nci maddesinde yasak edilen fiilleri iĢleyenler veya izne bağlı iĢleri izinsiz yapanlar, 91 incimadde hükümleri saklı kalmak üzere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.ĠĢgal ve faydalanma suçunun yeniden tarla açmak suretiyle veya yanmıĢ orman sahalarında ya dakesinleĢmiĢ orman kadastrosu sınırları içerisinde iĢlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır.Bu maddede tanımlanan suçların konusunu oluĢturan, iĢlenmesinde kullanılan ve iĢlenmesiyle elde edileneĢya veya mahsul Türk Ceza Kanununun müsadereye iliĢkin hükümlerine göre müsadere edilir. Müsadereolunan mahsuller satılarak bedeli Orman Genel Müdürlüğünce irad kaydolunur. Müsadere olunan tesisler iseOrman Genel Müdürlüğünce aynen muhafaza edilebileceği gibi ihtiyaç görüldüğü takdirde ormancılık veyadiğer kamu hizmetlerinde kullanılabilir. Aksi takdirde ilgili orman idaresince, yıkılmak suretiyle karar infazolunur. Ġdarenin bu husustaki talebi halinde genel zabıta kuvvetleri idareye yardım etmekle mükelleftir.17 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki yerleri amaç dıĢı kullananlar ve amaç dıĢı kullanılmasına izin verenlerbir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.DeğiĢiklik geçici 3.madde eklendi : (31.03.2011tarih ve 6217S.Y. –geçici 3. madde)GEÇĠCĠ MADDE 3- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 31.08.1956 tarihli ve 6831 Sayılı OrmanKanununun 93 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre müsadere olunan tesisler 29/06/1956 tarihli ve 6762sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında fabrika veya ticarethane ise ve Cumhuriyet baĢsavcılığı tarafındankovuĢturmaya yer olmadığına dair karar yada yargılama sonucunda mahkeme tarafından beraat kararıverilmiĢ ise müsadere olunan bu tesisler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde OrmanGenel Müdürlüğünce 29 yıllığına kiraya da verilebilir.(Madde 17 – Devlet ormanları içinde bu ormanların korunması, istihsal ve imarı ile alakalı olarak yapılacak her nevi bina vetesisler müstesna olmak üzere; her çeşit bina ve ağıl inşası ve hayvanların barınmasına mahsus yerler yapılması ve tarla açılması,işlenmesi, ekilmesi ve orman içinde yerleşilmesi yasaktır.Devlet ormanlarının herhangi bir suretle yanmasından veya açıklıklarından faydalanılarak işgal, açma veya herhangi şekildeolursa olsun kesme, sökme, budama veya boğma yollarıyla elde edilecek yerlerle buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler,şahıslar adına tapuya tescil olunamaz. Buralara doğrudan doğruya orman idaresince el konulur. (Mülga son iki cümle:17/6/2004-5192/1 md.) (Ek cümle: 17/6/2004-5192/1 md.) Yanan orman alanlarındaki her türlü emval Orman GenelMüdürlüğünce değerlendirilir.(Değişik fıkra: 22/5/1987 - 3373/7 md.; İptal: Ana. Mah.nin 17/12/2002 tarihli ve E.:2000/75, K.:2002/200 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme: 17/6/2004-5192/1 md.) Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve katı atıkbertaraf tesislerinin; sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili hertürlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek vetüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya işletilenlerden bedelalınmaz. Bu izin süresi kırkdokuz yılı geçemez. Bu alanlarda Devletçe yapılanların dışındaki her türlü bina ve tesisler iznin sonaermesi halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. Söz konusu tesisler Orman GenelMüdürlüğü veya Çevre ve Orman Bakanlığı ihtiyacında kullanılabilir veya kiraya verilmek suretiyle değerlendirilebilir. İzin amaçve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren hak sahiplerinin izin süreleri; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerindenbelirlenecek yıllık bedelle doksandokuz yıla kadar uzatılabilir. Bu durumda devir işlemleri uzatma süresi sonunda yapılır. Verilenizinler amaç dışında kullanılamaz.(Ek fıkra: 23/9/1983 - 2896/10 md.; İptal: Ana. Mah.nin 17/12/2002 tarihli ve E.:2000/75, K.:2002/200 sayılı Kararı ile; Yenidendüzenleme: 17/6/2004-5192/1 md.) Yukarıdaki fıkrada belirtilen bina ve tesislerin hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine aitormanlarda veya hususi ormanlarda yapılmak istenmesi halinde de Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu takdirdekullanım bedeli, süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genel hükümlere uygun olarak taraflarca tespit edilir.)Orman Kadastro Sınırı: Her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayin ve tespiti, orman kadastrokomisyonlarınca yapılır. Orman Kadastro Komisyonlarınca yapılan ve ilan edilerek kesinleşen sınırlara denir.93/1. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:93/1 md.ne göre, 17. maddede yasak edilen fiilleri iĢleyenlerin ve izne bağlı iĢleri izinsiz yapanlarıncezalandırılacağı belirtilmiĢtir. Bu fiilleri;Orman içerisine her çeĢit bina, ağıl ve hayvanların barınmalarına mahsus yerler yapılması, öncedenyapılanların kullanılması,Evvelce açılmıĢ olan yerlerin ekilip, iĢlenmesi,Orman içine yerleĢilmesi,Orman boĢluğunun sürülüp ekilmesi,Orman içine yol yapılması, suyolu yapılması,Ġzne bağlı iĢlerin izinsiz yapılması,Ormanlık alana devamlılık arz eder Ģekilde toprak, atık ve benzerlerin atılması,Orman arazisinin etrafının çit, duvar benzerleri ile çevrilmesi gibi belirtilebilir.
 22. 22. Ormana bina yapmak için, bina yapılan yer dıĢında, baĢka bir yerden kaçak olarak ağaç kesilmiĢse, bu eylemayrı bir suç teĢkil eder. Ağaç kesildiği için 113. ve 114. maddeleri uyarınca tazminat hesaplanması gerekir.17. maddedeki eylem, Orman içine ―yerleĢme‖ de temel atma ile birlikte gerçekleĢmek- tedir. Sanıkhakkında Ġddianame ile Mahkemede dava açılmadan önce inĢaat tamamlandı ise hukuki kesintioluĢmamıĢtır. Fail hakkında teĢebbüs hükümleri değil tamamlanmıĢ suça göre ceza tayin edilir.Temel atma ile fail hakkında iddianame ile kamu davası açılmıĢ, daha sonra da temel halindeki inĢaattamamlanmıĢsa, Fail hakkında yeniden suç tutanağı düzenlenmesi ve suçun tamamlanmıĢ durumuna görecezalandırılması gerekmektedir.Ormanın iĢgali devamlılık arzeden, temadi eden suçlardan olduğundan, eylem iddianame tanzim edilip,hukuki kesinti oluĢturulmadıkça TEKTĠR ve Tek bir CEZAYI gerektirir. SUÇ TARĠHĠ ZABIT TANZĠMTARĠHĠDĠR.ĠĢgal eylemi, toprağın üretim gücünden yararlanmak amacı taĢımaksızın, bir kısım orman örtüsününkaldırılması suretiyle meydana getirilmiĢse, bu durumda tahribata uğrayan yer için bu kanunun, 114.maddesine göre AĞAÇLANDIRMA gideri hesaplanıp talep edilmelidir. Ancak iĢgal edilen yerde hiçbirorman diri örtüsü tahribatı yapılmamıĢsa bu halde ağaçlandırma giderine hükmedilmez.Ormanlık alana bina, ağıl veya benzer yapılar yapılması dıĢında diğer Ģekillerde oluĢturulan iĢgaleylemlerinde, örneğin yol yapılmasında teĢebbüs hükümleri uygulama alanı bulmaz. Yapılması düĢünülenyolun çok az miktarı yapılmıĢ olsa da suç tamamlanmıĢtır.93/2. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:93/2.md. ne muhalefet edenlere, yani ĠĢgal ve faydalanma suçunun yeniden tarla açmak suretiyle veyayanmıĢ orman sahalarına ya da kesinleĢmiĢ orman kadastrosu sınırları içerisinde iĢlenmesi halinde verilecekceza bir kat arttırılır.YENĠDEN TARLA AÇMAK DEMEK, Toprağın üretim gücünden yararlanmak amacıyla ORMANIN DĠRĠÖRTÜSÜNÜN YOK EDĠLMESĠDĠR. Ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler yanında, sağladığı nem sebebiyleağaççıkların sahaya yerleĢmesini sağlayan, orman refakat florası olarak adlandırılan eğrelti otları, canlıçalılar, çayırlarda diri örtü olarak kabul edilmekte çünkü bunlar, orman tohumlarının korunmasını vegeliĢmesini sağlamaktadırlar.Bir yerde orman tahdidi yapılmıĢ ve kesinleĢmiĢse, bu hususun herkes tarafından bilinmesi gerektiği kabuledilmektedir. ġahıslar adına tapulu bir arazinin orman tahditi sınırları içerisine alınması ve tahdidinkesinleĢmesi ile tapu kaydı hukuki geçerliliğini yitirir. Bu yerlerde yapılan iĢgal ve açma eylemlericezalandırmayı gerektirir.93/3. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:Devlet Ormanında yapılan iĢgal, faydalanma ve açma suçlarına konu elde edilen eĢyaya, mahsul ( arpa-ekin-meyve ağaç ürünleri gibi), bina ve ağıl (tesis) gibi yerlerin müsaderesi; Türk Ceza Kanunu 54.maddehükümlerine göre müsadere edilecektir.Bir olayla örnek verelim;ġüpheli tarafından ilk defa ormanlık alanın sürülerek buğday ekilmesi halinde Açma suçu oluĢur. Açılanalanda dikili ağaç kesilmemiĢse sadece toprağın diri örtüsü sürülmek suretiyle bozulmuĢsa bu yasanın 114.maddesi uyarınca Ağaçlandırma gideri tanzim edilecek. Buğdaylar için CMK. 127.maddesi uyarıncaMahkemeden el koyma kararı istenmesi gerekir. Ancak Elkonulan eĢya buğday MAHSULÜ olup, ZARARAUĞRAMASI MÜMKÜN olduğundan (çünkü henüz büyümemiĢtir) CMK. 132/5. maddesi uyarınca bakımve gözetimi ile ilgili tedbirleri almak ve istendiğinde derhal iade edilmek koĢuluyla Yediemin olarakönceden olduğu gibi köy muhtarı veya azalarına teslim edilmek üzere talepte bulunulmalıdır. O.K.nun 84.maddesi Orman kanununa aykırılık oluĢturan fiillerden dolayı el konulan sair mahsulleri köy muhtarına,yokluğunda vekillerine, onunda yokluğunda ihtiyar heyeti üyelerinden birine yediemin senedi mukabilindeteslim olunur. Hükmünü taĢımaktadır.Buğdayın hasat zamanı geldiğinde de, Ġlgili Mahkemeden; O.K.nun 84. maddesinin 3.cümlesine göreÇürüyecek ve bozulacak olması nedeniyle CMK.nun 132/1-2. maddesi gereği hasat edip , 84. madde
 23. 23. uyarınca satıĢına ve satıĢ masraflarının düĢüldükten sonra geri kalan paranın emanet hesabına alınmasıyönünde karar istenmelidir.CMK.nun 132/6. maddesi ―El konulan eĢya, delil olarak saklanmasına gerek kalmaması halinde, rayiçdeğerinin derhal ödenmesi karĢılığında, ilgiliye teslim edilebilir. Bu durumda müsadere kararının konusunu,ödenen rayiç değer oluĢturur.‖ Demektedir.Buğdayın yediemine teslimi ve hasadı yapılarak satıĢı uzun iĢlem olduğundan, ĠĢgal suçuna konu buğdayınsuç tutanağı düzenlenmesinden sonra, oluĢturulacak komisyonlarımızca rayiç değerinin tespit ettirilmesi vebuğdayı eken Ģahsa rayiç değerini; ĠĢletmenin emanet hesaba yatırtılması istenilmeli ve C.Savcılığından132/6. madde uyarınca, bu konuda talepte bulunulmalıdır. Mahkeme aĢamasında da, rayiç değerinmüsaderesine karar verilmesi istenmelidir. Müsadere kararı ilgili mahkemece TCK. 54 ve devam edenmaddeleri gereği karar verilir.Ormanlık alan üzerine yapılan ve Müsaderesine karar verilen bina, vs. çeĢitli tesislerin Orman GenelMüdürlüğünce, aynen muhafaza edilebileceği gibi, ihtiyaç görüldüğünde ormancılık ve diğer kamuhizmetlerinde de kullanılabilir‖ ifadesi getirilmiĢtir. Orman Genel Müdürlüğünün aynen muhafaza veyaormancılık, diğer kamu hizmetlerinde kullanılabilir emri yoksa ilgili orman idaresince, yıkılmak suretiylekarar infaz olunur.93/4. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:Müsadere kararı verilen Devlet Ormanlarında bulunan bina vs. Tesislerin Orman Genel Müdürlüğünce,uygun gördüğü Ģekilden baĢka Ģekilde KULLANANLAR ve amaç dıĢı kullanılmasına izin verenĠLGĠLĠLER 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.Müsadere kararı bulunan yapılarla ilgili amaç dıĢı kullanılma halinde; yasanın bu maddesi ihlaledilmektedir.ORMAN ÜRÜNLERĠNĠ ĠġLEYECEK ORMAN HUDUTLARI ĠÇĠNDE veya ORMANHUDUTLARINA 1 KM. ye KADAR TAġ-KUM VE TOPRAK; 4 KM.ye KADAR Hızar-ġeritKurulması, ve kireç , kömür, terebentin, katran, sakız ve benzeri gibi iĢletilmesinde AĞAÇ kullanılanocakların açılması ve balık üretmek üzere tesis kurulması Orman Genel Müdürlüğünün iznine bağlıolup, ĠZĠNSĠZ HER ÇEġĠT FABRĠKA KURULMASI SUÇTUR (O.K.18., 14/ C-E ve 94.md)YENĠ YASAMadde 94 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/201 md.)Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen ve yapılması izne bağlı fabrika, hızar ve Ģeritlerle, kireç,terebentin, katran, sakız, 92 nci madde kapsamı dıĢında kalan taĢ, kömür, toprak ve buna benzer ocaklar ilebalık üretim tesislerini orman sınırları içinde izinsiz kuranlar, 91 inci madde hükümleri saklı kalmak üzerealtı aydan iki yıla kadar hapis ve beĢbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bunlarıniĢletilmesi men edilerek tesislerin Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre müsaderesine hükmolunur.Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen ve birinci fıkrada yazılı fiili orman sınırları dıĢında iĢleyenlerebin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir ve bunların iĢletilmesi yasaklanır.Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (C) ve (E) bentlerinde yazılı fiilleri iĢleyenlere yüz Türk Lirası idarî paracezası verilir. ( Madde 18 – (Degişik : 23/9/1983 - 2896/11 md.) Orman ürünlerini işleyecek her çeşit fabrika kurulması Tarım ve Orman Bakanlığının; Devlet ormanları hudutlarıiçinde veya bu orman sınırlarına BİR KİLOMETREYE kadar olan yerlerde taş, kum ve toprak, DÖRT KİLOMETREYE kadarolan yerlerde ise hızar, şerit kurulması ve kireç, kömur, terebentin, katran, sakız ve benzeri gibi işletilmesinde ağaç kullanılanocakların açılması ve balık üretmek üzere tesis kurulması Orman Genel Müdürlüğünün iznine bağlı olup, ruhsatname alınmasıve rüsum hakkındaki hükümler saklıdır. Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılan sahalarda ve baraj havzalarında birincifıkradaki faaliyetlere hiçbir surette izin verilemez.)(Madde 14 – Devlet ormanlarında: …….. C) (Değişik : 3/11/1988 - 3493/1 md) Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı tıbbi ve sınainebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek; E) (Ek : 3/11/1988 - 3493/1 md) Ticaret amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarmak; Yasaktır.)
 24. 24. 94/1. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: 18. madde ile yapılması izne bağlı fabrika, hızar ve Ģeritlerle, kireç, terebentin, katran, sakız, 92.madde kapsamı dıĢında kalan taĢ, kömür, toprak ve buna benzer ocaklar ile balık üretim tesislerini ormaniçinde ĠZĠNSĠZ kuranlar,91. madde hükümleri saklı kalmak üzere 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve beĢ bin günekadar adli para cezası ile cezalandırılır. ĠĢletmeden men edilme hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm, Mahkemece tesisin müsaderesine kararverilinceye, kadar ĠĢletme ġefince 5326 Sayılı Yasanın 16/2.madde kapsamında verilen yetki gereği;alınacak bir tedbirdir. ĠĢletme ġefliğince verilen Ġdari Yaptırım Kararılarına dair bir dosyanın da olmasıgerekmekte, Ġdari yaptırım kararı ile ĠĢletmeden Men cezası verecektir. Verilen karara sulh CezaMahkemesinde 15 günlük itiraz süresi olup, aynı zaman süresi sonunda da kesinleĢecektir. Ve uygulanmaküzere ocak mühürlenmek suretiyle kapanmalıdır. Bu maddede 91.madde hükümleri saklı kalmak üzere denilmekle, eğer Ģüpheli taĢ, kömür, toprak vebuna benzer ocak açarken balık üretim tesisi kurarken dikiliden emval kesmiĢ ise ayrıca bu suçtan dacezalandırılacağını ifade etmektedir. Suç tutanağında bu hususta dikkatli olunacaktır.94/2. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Bu kanunun 18. maddesinde belirtilen ve birinci fıkrada yazılı fiili, ORMAN SINIRLARI DIġINDAiĢleyenlere, ORMAN ĠġLETME ġEFĠ TARAFINDAN 1232.-TL dan 12.327.-TL sına kadar idari paracezası verilir ve bunların iĢletilmesi yasaklanır. Suç tutanağı düzenlenerek ve fiilin iĢlendiği yer orman tahdit haritasında, orman sınırlamasıyapılmamıĢsa amenajman- gizli memleket haritasında yerin gösterilmesi de gerekmektedir.94/2.maddesinde, değiĢen oranlarda ĠĢletme ġefine idari para cezası ve iĢletmeden yasaklama cezasıverilmesine dair hüküm getirilmiĢtir. Bu cezalar Ġdari para cezası olduğu için alt ve üst sınırı belirlemeyetkisi ĠĢletme ġefine aittir.5- ORMANDAN ĠZĠNSĠZ HER TÜRLÜ ÜRÜN TOPLAMAK- KENDĠ ĠHTĠYACI ĠÇĠNKUM-TOPRAK-ÇAKIL ÇIKARMAK SUÇTUR94/3. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: 14.maddenin C bendine göre, Devlet ormanlarından Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeĢit orman örtüsü,mazı kozalağı tıbbi ve sınai nebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek; E bendine göre, Ticaretamacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarmak; Yasaktır. Yukarıdaki fiillerin iĢlenmesi halinde ĠġLETME ġEFĠNCE bu kanunun 111/a. Maddesi gereğince,122,00.-Türk lirası Ġdari Para Cezası verilmesi gerekmektedir.ORMANLARA ĠZĠNSĠZ HAYVAN SOKMA (OTLATMA) (O.K.19.ve 95. md.)YENĠ YASA Madde 95 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/202 md.)Bu Kanunun 19 uncu maddesi hükümlerine aykırı olarak ormanlara izinsiz hayvan sokanlarla, ormana baĢıboĢ hayvan girmesine sebep olanlara beher kıl keçi için altı Türk Lirası, büyükbaĢ hayvanların beheri için üçTürk Lirası, küçükbaĢ hayvanların beheri için bir Türk Lirası idarî para cezası verilir.Bu suretle verilecek idarî para cezası yirmi Türk Lirasından az olamaz.Ormanlara izinsiz hayvan sokma fiilini, fiilin iĢlendiği orman içi köy nüfusuna kayıtlı ve fiilen bu köydeoturanlar dıĢındakilerin iĢlemesi hâlinde, yukarıdaki cezalar iki kat artırılır. YanmıĢ orman sahaları ile alelumum gençleĢtirme sahalarına, gençleĢtirmeye tefriki tarihindenitibaren onbeĢ sene içinde hayvan sokulması veya baĢıboĢ bırakılmak yüzünden girmesi hâlinde yukarıdayazılı cezalar iki kat tatbik olunur. Madde 19 – (Değişik : 23/9/1983 - 2896/12 md.) Ormanlara her türlü hayvan sokulması yasaktır. (Değişik ikinci cümle: 13/2/2011-6111/182 md.)Ancak, kamu yararı gereklerine uygun olarak, orman idaresince belirlenen orman alanlarında; ormanidaresince tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde hayvan otlatılmasına izin verilebilir.
 25. 25. Hayvan otlatılmasına izin verilecek sahaların ve hayvan türlerinin belirlenmesi ile otlatma zamanıve süresinin tayinine ve ilgililere duyurulmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir. Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılmış sahalarda hiç bir surettehayvan otlatılamaz.95/1. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Bu kanunun 19. maddesine aykırı olarak ormanlarda hayvan otlatılması yasaktır.Ormanlarda Kılkeçisi-BüyükbaĢ ve KüçükbaĢ hayvanların Ġzinsiz otlatılması, suçunu iĢleyenlere 95/1. maddede öngörülenve otlatılan havyan adedince idari para cezası verilmelidir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17/7. maddesinegöre 95. ve 97. maddedeki cezalar NĠSPĠ PARA CEZASI olduğundan, Yeniden Değerleme Oranına göreher yıl artırılamazlar. Kanunda yazıldığı miktarı ile idari para cezası verilecektir. Ġdari Para cezalarının artırımında, Yeniden Değerleme oranlarının uygulanacağı yönündeki 6831Sayılı yasanın EK-7.maddesi, 5728 S.Kanunun ―u‖ maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılmıĢtır. 5326 sayılıKabahatler Kanunu 17/7. maddesine göre 95. ve 97. maddedeki cezalar NĠSPĠ PARA CEZASI olduğundan,YENĠDEN DEĞERLEME ORANI UYGULANARAK ARTIRILAMAZLAR. Kanunda yazıldığı miktarı ileidari para cezası verilecektir.95/2. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Otlatma suçu nedeniyle verilecek ceza da, hayvan sayısı az olsa bile en az verilecek idari para cezası20.-TL sı olmalıdır.95/3. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Bu fıkrada, suçu iĢleyenlerde özellik aranmaktadır. Suçun iĢlendiği ORMAN ĠÇĠ KÖYÜNÜFUSUNDA KAYITLI DEĞĠLSE VE O KÖYDE DE OTURMUYORSA yukarıda belirtilen paracezaları 2 kat arttırılacaktır.(1+2=3 yani otlatılan hayvan kıl keçisi ise 6+12 TL=18.-TL idari para cezasıverilecek) . En az verilecek para cezası 60,00.-TL dır.95/4. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: 95/4.madde de ise, YanmıĢ orman sahaları ile alelumum gençleĢtirme sahalarına, gençleĢtirmeyetefriki tarihinden itibaren on beĢ sene içinde hayvan sokulması veya baĢıboĢ bırakılmak yüzünden girmesihâlinde yukarıda yazılı cezalar iki kat tatbik olunur. (1+1=2 ) Bu maddede ormanlık sahanın YanmıĢ orman sahası mı, gençleĢtirme sahası mı olduğuönemlidir.OTLATMA- Örnek Ġdari Yaptırım Kararı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Beypazarı Orman iĢletme Müdürlüğü-Güdül Orman iĢletme ġefliğiĠDARĠ YAPTIRIM KARARISayı : B.18.l.OGM. 1.04.02.HM.001/Karar No: 2011/ Ġdari yaptırım. 30.04.2011Kabahati ĠĢleyenT.C.No ve Adı Soyadı : …… …. ……….Kabahatin ĠĢlendiğiTarih ve Yer : 20.04.2011- …… köyü ….. mevkii – GüdülĠdari Yaptırım nedeniKabahat Konusu : 6831 S.Y.nın 95/3. maddesine aykırılık.( Ġzinsiz hayvan otlatmak)
 26. 26. OLAYLAR (Olayın geliĢimi-alınan beyanlar ve diğer açıklamalar): Yukarıda açık kimliği yazılı Kabahatli……….nin 20.04.2011 tarihinde Devlet Ormanı Güdül Serisi………….. mevkiinde Orman Kadastrosu kesinleĢmiĢ …… nolu orman bölmesinde sara sahibi olduğukoyunlarını, Orman Kanununa aykırı Ģekilde, izinsiz otlatırken yakalanmıĢ ve hakkında …./…/… tarih ….Sayılı suç tutanağı düzenlenmiĢtir. Kabahatli ……. nin …… orman içi köyü nüfusunda kayıtlı olmayıp orman içi köyünde deoturmadığı ekli nüfus kaydı ile de anlaĢılmaktadır. Kabahatli alınan beyanında, koyunlarını otlatacak baĢka saha olmadığını ve bu nedenle Ġdaredenherhangi bir izin almaksızın burada otlattığını kabul etmektedir. Otlatılan Koyunların 170 adet olduğu tespitedilmiĢtir. Kabahatlinin eyleminin 6831 Sayılı yasanın 95/3. maddesine aykırılık oluĢturan eylemi nedeniyle,aĢağıda belirtildiği gibi idari yaptırım kararı vermek tarafımızca uygun görülmüĢtür.KARAR : 1- Yukarıda yazılı Kabahatlinin, 6831 S.Y.nın 95/3. maddesi uyarınca, hakkında 510,00.-TL ĠdariPara Cezası yaptırımının uygulanmasına; 2- Ġdari para cezasının iĢ bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yasal yollara baĢvurmadanönce peĢin ödenmesi halinde, 5326 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ¼ ünün (1.540,75.-TL nin)indirilmesi ile sonra kalan 382,50.-TL nin GÜDÜL MAL MÜDÜRLÜĞÜ‘ne ÖDENMESĠNE, 3- Ġdari Para Cezasının tebliğinden itibaren, 1 aylık süre içinde ödenmesi halinde (15 günlük süreningeçmesinden sonra), 510,00.-TL olarak, Güdül Mal Müdürlüğüne ödemeniz, 4- PeĢin Ödeme yapılmayarak, karar tebliğinden itibaren 1 yıl içinde ödenmesi istenmesi halinde;ekonomik durumunuz dikkate alınarak verilen idari para cezasının ilk taksidini 1 ay içinde PEġĠN ödemekkoĢuluyla, 1 yıl içinde 4 eĢit taksit halinde Tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde,kalan kısmının bir defada tahsiline (Kabahatler K.17/3.md.), (Taksitlendirme dilekçesi Orman ĠĢletmeMüdürlüğümüze verilip, idaremizce taksitlendirme yapılabilir) 5- Verilen karara karĢı tebliğden itibaren 15 gün içinde GÜDÜL SULH CEZA MAHKEMESĠNEitiraz hakkının bulunduğuna, 6- Ġtirazda bulunulduğunda ise, Güdül Orman ĠĢletme ġefliğimize tarafınızdan bilgi verilmesigerektiğini, 7- Usulen tebligatı yapılan bu karara karĢı süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kararınkesinleĢmesine, 8- Yukarıda yazılan cezayı ilgili mercie 1 aylık süresi içinde ödemediğiniz takdirde Güdül MalMüdürlüğünce, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki yasa uyarınca hakkınızda,takibata geçileceğini, Ġtirazı kabil olmak üzere, Kabahatler Kanunu 16., 17.,18.,22., ve 25. maddeleri gereğince kararverilmiĢtir. 30.04.2011 Güdül Orman ĠĢletme ġefi ĠmzaDevlet Ormanları Ġçinde bulunan Yaylak, kıĢlak ve otlaklarla Sulama yerlerine hakları olanlarıngösterilecek yollardan geçmesi ile , DIġARIDAN toplu olarak veya sürü halinde hayvan sokulması ileilgili planlara aykırı GĠRMEK. (O.K. 20.-21. ve 96.md.)YENĠ YASA Madde 96 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/203 md.)Bu Kanunun 20 nci ve 21 inci maddelerinde yazılı hükümlere aykırı hareket edenlere yüz yirmi Türk Lirasıidarî para cezası verilir.

×