FEROMON TUZAKLARINI KULLANMA PRENSİPLERİ1-Feromon tuzakları;Kabuk Böcekleri populasyonundan etkilenen rekreasyon alanları,...
Pissodes notatus 1 Mayıs(Çam Kültür Hortumlu Böceği)Pityokteines curvidens 2 Mart-Temmuz(Göknar Büyük Kabuk Böceği)ORMANLA...
Zararlı böcekleri parçalayarak yiyen yırtıcı böcekler suni yollarla çoğaltılarak ormanabırakılır, bu böcekler diğer mücade...
Zararlı böceklerle beslenen “Böcekçil KuĢlar “ en önemli yeri iĢgal etmektedirler.AraĢtırmalarbir kuĢun bilhassa yavrulama...
ġUBATĠbreli ormanlarda kıĢ kesimlerine devam edilmesi,Çam keseböceği ile Mekanik ve Biyolojik mücadele faaliyetlerinin sür...
Kabuk böcekleri ile kelebek ve yaprak arılarına karĢı mücadelenin sürdürülmesi, Cari Bütçe(3002 hesap) hazırlıklarının yap...
ARALIKÇam kese tırtılına karĢı Aralık ayının ortasına kadar Kimyasal mücadelenin bitirilmesi (AralıkAyı ortasından sonra ç...
Bu yöntemle çam keseböceği tırtıl paraziti ve yırtıcılarının ormandaki sayısını artırarak dahaçok çam keseböceği tırtılını...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Feromon tuzaklarini kullanma prensi̇pleri̇

2,858 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,858
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Feromon tuzaklarini kullanma prensi̇pleri̇

  1. 1. FEROMON TUZAKLARINI KULLANMA PRENSİPLERİ1-Feromon tuzakları;Kabuk Böcekleri populasyonundan etkilenen rekreasyon alanları,ormaniçi dinlenme yerleri,ibreli emval istiflenen depolar ve rampalar civarı ile kabuk böceklerininkitle üremesi yapmıĢ olduğu ibreli ormanlık sahalarda asılacaktır.2-Feromonla mücadele yapılacak böceğin biyolojisi iyi tespit edilip,feromon tabletleri uçmazamanından 2 hafta önce tuzaklara asılmıĢ olmalıdır.3-Tuzaklar iki ağaç arasına geniĢ yüzeyleri hakim rüzgar yönünde olmak kaydıyla dörttaraftan sicimlerle sallanmayacak Ģekilde asılacaktır. Yükseklik 130-150 cm olacaktır..Çevresi az ağaçlı veya bir yönü orman içi açıklık olmalıdır.4-Feromon tabletleri tuzak içine delinmeden,naylonu içinde iple, cihazın ortasına gelecekĢekilde asılacaktır. Önceden asılı tablet çıkarılmayacak yeni asılan hemen yanına asılacaktır.5-Tablet asılan cihazlar 7-15 gün içinde kontrol edilecek ve tuzaklara giren zararlılar tuzaknumaralarına göre miktarı kayıt defterine not alınarak kavanozlara toplanacaktır.Diğer taraftan tuzaklara giren ortalama böcek adedi her ay görevli Orman ĠĢletme ġefi veOrman Muhafaza Memuru imzalı olarak Orman Zararlıları ile Mücadele ġube Müdürlüğüneistatistiki bilgi olarak bildirilecektir.6-Tuzaklara yerleĢtirilemeyen feromon tabletleri –15 ile +15 C de muhafaza edilecektir.7-Feromon tuzakları böceklerin uçma zamanının sonu olan Eylül ayı sonunda toplanaraktemizlikleri yapılıp depolarda ilkbaharda asılmak üzere muhafaza edilmelidir.8-Cihazlara asılan feromon tabletleri tabiata atılmayacak,cihazların en son toplanmasındaimha edilecektir.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE GÖRÜLEN BAZI BÖCEK TÜRLERİNE AİT UÇMAZAMANLARIBöceğin adı Generasyonu Uçma zamanıBlastophagus minör 1 Mart(Küçük Orman Bahçıvanı)Blastophagus piniperda 1 Mart(Büyük Orman Bahçıvanı)Ips sexdentatus 2 Nisan-Haziran(Oniki DiĢli Çam Kabuk Böceği)Orthotomicus erosus 3 Nisan-Haziran-Temmuz(Akdeniz Çam Kabuk Böceği)
  2. 2. Pissodes notatus 1 Mayıs(Çam Kültür Hortumlu Böceği)Pityokteines curvidens 2 Mart-Temmuz(Göknar Büyük Kabuk Böceği)ORMANLARIMIZDA ZARAR YAPAN BÖCEKLERİN UÇMA ZAMANI-MÜCADELE DÖNEMLERİ VE MÜCADELE METODLARI :Orman ve ağaçlandırma sahalarında görülen böceklerle mücadelede esas ;Ekonomik ve çevresel etkenlerin uyumunu bozmayacak mücadele yöntemini seçmektir.Mücadele yöntemleri Ģunlardır;1-Kimyasal Mücadele2-Mekanik Mücadele3-Biyoteknik Mücadele4-Biyolojik Mücadele5-Biyolojik Ġnsektisid ile Mücadele6-Entegre Mücadele1- Kimyasal Mücadele: Zararlı böceklerin zehir etkisi yapan maddeler kullanılarak yokedilmesidir.Ancak bu kimyasal ilaçlar eko sisteme olumsuz etkileri nedeniylekullanılmamaktadır.Bunun yerine organik insektisid tercih edilmektedir.Kitin önleyici organikilaçlar ,tırtılın 1. ve 2. gömlek safhalarında baĢarılı sonuç vermektedir .2- Mekanik Mücadele : Zararlı böceklerin bulunduğu materyalin ormandan uzaklaĢtırılmasıĢeklinde yapılmaktadır.Yumurta paketlerinin toplanması,keselerin dal makası yardımıylaalınması böcekli dal veya gövdenin kesilmesi gibi.3- Biyoteknik Mücadele : Zararlı böceğin eĢeysel koku salgılayan Feromon tuzakları iletoplanmasıdır. Tuzaklar yerden 150 cm yüksekliğe asılmalıdır.Tuzaklar arası mesafe 50 metreolmalıdır.Tuzak toplama kavanozunda 1 cm küplük bir hacimde 600 böcek bulunuyorsa;böcek populasyonu zarar sınırının üstündedir.Toplama kavanozu kontrol edilerek sayımyapılmalıdır.4- Biyolojik Mücadele : Zararlı böcek populasyonunu azaltmak için canlı organizmalardanyararlanmak suretiyle yapılan mücadeledir.Böcekçil kuĢlar biyolojik mücadelede önemli yertutmaktadır.Çam keseböceğinin parazitlerinin çoğalmalarını amaçlayan adacık yöntemi de biyolojikMücadele çeĢididir.Adacık yöntemi ile keselerin içinde bulunan parazit sineklerinin uçarakçam kese tırtıllarının üzerine yumurta bırakması sağlanır.Böylece tırtıllarparazitlenir.Adacığın tesisi tırtıllar toprağa inmeden 4-5 hafta önce tamamlanmalıdır.Adaüzerine 250-300 kese atılabilir. Bu keseler her gün karıĢtırılmalıdır.
  3. 3. Zararlı böcekleri parçalayarak yiyen yırtıcı böcekler suni yollarla çoğaltılarak ormanabırakılır, bu böcekler diğer mücadele yöntemlerinin uygulanması sırasında da korunurlar.Çam keseböceği ile biyolojik mücadele kapsamında Calosoma sycophanta yırtıcı böceğiüretilerek, zararlının yoğun olduğu ibreli orman alanlarına bırakılmaktadır.5- Biyolojik Ġnsektisid ile mücadele: Patojen mikroorganizmalar kullanılarak yapılanmücadeledir.Örneğin Bacillus thuringiensis kurstaki bakterisinin sporlarını ihtiva edenpreparatlardan yararlanılır. Bacillus thuringiensis bakterisi ile ilaçlanmıĢ ibreleri yiyentırtılların iç organlarında hastalık oluĢtuğundan geliĢimi durmaktadır.6- Entegre Mücadele : Tüm mücadele yöntemlerini birlikte ya da birini diğeriyle kombineetmek suretiyle uygulanmasıdır.Entegre mücadelede hedef ; zararlıların doğal düĢmanlarınınçoğalmasına yardım etmektir.Orman Zaralıları ile Mücadelede BaĢarılı Olmanın ġartları :1- Ġyi bir gözetleme ve değerlendirmedir.2- Zararlı böceğin biyolojisine uygun , en ekonomik ve biyolojik dengeyi bozmayacakmetodun kullanılmasıdır.3- Zararlı böceklerle yapılacak mücadele zaman ile sınırlıdır.O nedenle mücadeleyezamanında baĢlanılmalıdır.4- Koruyucu ve önleyici önlemler zamanında alınmalıdır.Zararlı Adı Mücadele Zamanı Mücadele YöntemiThaumetopoea pityocampa Ağustos - Mayıs Entegre Mücadele(Çam keseböceği)Diprion pini Mayıs ve Eylül Organik insektisid(Çam çalı antenli yaprak arısı) ile MücadeleNeodiprion sertifer Nisan Organik insektisid(Kırmızımtrak çalı antenli yaprakarısı) ile Mücadele.KUŞ YUVALARININ ORMANDA KULLANILMASI KURALLARIOrmanlarımızın sağlığa ve doğal dengenin muhafazası için zararlı böcek populasyonununormal zararsız seviyede tutulmasında etkili böcekçil kuĢların korunması,günümüzde zarurethaline gelmiĢtir.Zararlı böcek populasyonunu azaltmak için ; canlı organizmadan faydalanmak suretiyleyapılan mücadeleye “ BĠYOLOJĠK MÜCADELE “ denilmektedir. Biyolojik Mücadelede
  4. 4. Zararlı böceklerle beslenen “Böcekçil KuĢlar “ en önemli yeri iĢgal etmektedirler.AraĢtırmalarbir kuĢun bilhassa yavrulama döneminde bir günde kendi ağırlığının birkaç misli kadar böcektükettiğini ortaya koymuĢtur.Ormanlarda gördüğümüz kuĢların hemen hepsiböcekçildir.Kabuk böcekleriyle, tırtıllar ile beslenirler.Yavrularını da böceklebüyütürler.Zararlı böcekleri tüketmekte çok etkin olan kuĢların üremelerini kolaylaĢtırmakiçin suni kuĢ yuvaları asılmalıdır.Biyolojik Mücadele amacıyla asılan suni kuĢ yuvalarınınasılması ve korunmasında gerekli titizlik gösterilmelidir.Bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar maddeler halinde belirtilmiĢtir.1- KuĢ yuvaları bir sırık yardımı ile asma kancalarından ağaçların dıĢ tarafındaki 5 cm – 10cm çapındaki yan dallara asılmalıdır. Ağaç gövdelerine tutturulmamalıdır.2- Asma kancası kötü hava koĢullarında dahi yuvayı taĢıyacak yapıda olmalıdır.3- Bir ağaca bir yuva asılmalıdır.4- Yuvalar sonbaharda asılmalıdır.5- Yuva asılan ağaçların gövdesine kolaylıkla görülebilecek biçimde iĢaretleryapılmalıdır.6- Zararlı böcek yoğunluğu göz önüne alınarak hektara bir yuva yerleĢtirilmelidir. .7- Yuvaların yerden yüksekliği en az 3 m olmalıdır. Yol kenarlarına 10 m den daha yakınyerlere yuva asılmamalıdır.8- Yuva yerleĢtirilen orman içinde veya 5 km ye kadar uzaklıkta su kaynakları yoksa suluklaryapılmalıdır.9- DıĢ tesirler , kemirgenler veya diğer hayvanlar tarafından bozulan veya tahrip edilenyuvalar onarılmalı veya sağlamları ile değiĢtirilmelidir.10- Böcekçil kuĢların yuvalanma oranını belirlemek amacıyla kuĢ yuvalarının kontrolüyapılmalıdır.11- KuĢların yuvalara giriĢini sağlayan giriĢ deliklerinin güney tarafa bakmasına dikkatedilmelidir.12- Yuva asılmıĢ sahalar en geç ġubat ayı sonuna kadar kontrol edilerek herhangi bir nedenleyere düĢmüĢ olan yuvalar tekrar uygun dallara asılmalı,kaybolanların yerlerine yenileriasılmalıdırORMAN ZARARLILARI İLE MÜCADELE TAKVİMİYAPILMASI GEREKEN İŞLERAYLAR: OCAKĠbreli ormanlarda kabuk böcekleri zararlılarına karĢı kıĢ kesimlerine devam edilmesi,Çam keseböceği ile mekanik ve biyolojik mücadele faaliyetlerinin sürdürülmesiÇam keseböceğine karĢı biyolojik mücadele kapsamında parazit ve yırtıcılarının ormandakivarlıklarının artırma yoluna gidilmesi için adacık yönteminden azami ölçüde yararlanılması,Geçen yıla ait faaliyet ve gerçekleĢme cetvellerinin bilanço sonucuna göre hazırlanarakmerkeze gönderilmesi,Tarama Raporlarının düzenlenerek merkeze gönderilmesi.
  5. 5. ġUBATĠbreli ormanlarda kıĢ kesimlerine devam edilmesi,Çam keseböceği ile Mekanik ve Biyolojik mücadele faaliyetlerinin sürdürülmesi,Erken uçan kabuk böceklerinden Pityokteines curvidens(Göknar büyük kabuk böceği),Blastophagus minor (Küçük orman bahçıvanı) ve Blastophagus piniperda (Büyük ormanbahçıvanı) zararlılarınakarĢı mücadele hazırlıklarına baĢlanılması, Faaliyet ve GerçekleĢme ile Tarama Raporlarınınmerkezegönderilmesi,MARTErken uçan kabuk böceklerinin populasyon kontrolleri ile mücadele projelerinin düzenlenerekçalıĢmalara baĢlanılması, Rhyocionia buollana (Çam sürgün bükücüsü ) zararlının mücadeleprojesi yapılarak çalıĢmalarabaĢlanılması, Faaliyet ve GerçekleĢme ile Tarama Raporlarının merkeze gönderilmesi,NĠSANKabuk böceklerinden Ips sexdentatus ( On iki diĢli Çam kabuk böceği ), Pissodes notatus (Çam hortumlu böceği ), Orthotomicus erosus (Akdeniz çam kabuk böceği), ile kelebek veyaprak arılarından Neodiprion sertifer (Yaprak arısı), Diprion pini (çam yaprak arısı),Dioryctria splendidela (Reçine kelebeği ) zararlılarının populasyon kontrollerinin yapılarakmücadele projelerinin düzenlenmesi ile çalıĢmalara baĢlanılması, Hizmet içi eğitimhazırlıklarının yapılması, Faaliyet ve GerçekleĢme ile Tarama Raporlarının merkezegönderilmesi,MAYISAcleris undulana (sedir yaprak kelebeği), Fare zararlıları ve çeĢitli mantar hastalıklarınınpopulasyon kontrollerinin yapılarak mücadele projelerinin düzenlenmesi ile çalıĢmalarabaĢlanılması, Kabuk böcekleri ile kelebek ve yaprak arılarına karĢı mücadelenin sürdürülmesi,Hizmet içi eğitim programının gerçekleĢtirilmesi, Yatırım bütçesi (3003 hesap )hazırlıklarının yapılması, Faaliyet ve GerçekleĢme ile Tarama Raporlarının merkezegönderilmesi,HAZĠRAN
  6. 6. Kabuk böcekleri ile kelebek ve yaprak arılarına karĢı mücadelenin sürdürülmesi, Cari Bütçe(3002 hesap) hazırlıklarının yapılması, Faaliyet ve GerçekleĢme ile Tarama Raporlarınınmerkeze gönderilmesi,TEMMUZKabuk böcekleri ile kelebek ve yaprak arılarına karĢı mücadelenin sürdürülmesi, Mücadelesitamamlanan projelerin uygulama sonuç raporlarının merkeze gönderilmesi, Faaliyet veGerçekleĢme ile Tarama raporlarının merkeze gönderilmesi,AĞUSTOSBaĢta O.erosus olmak üzere diğer kabuk böcekleri ile mücadeleye devam edilmesi,Faaliyet ve GerçekleĢme ile Tarama Raporlarının merkeze gönderilmesi,EYLÜLD.pini yaprak arısı ile mücadeleye baĢlanılması (2. Generasyon),O. erosus ile mücadeleye devam edilmesi,Thaumetopoea pityocampa (Çamkese böceği) genç tırtıllarının populasyon kontrollerininyapılması,Kelebek ve yaprak arıları ile kabuk böceklerinin yoğun olarak görüldüğü alanlara kuĢyuvalarının asılmaya baĢlanılması, Önceki yıllarda asılan kuĢ yuvalarının temizlenmesi,Faaliyet ve GerçekleĢme ile Tarama Raporlarının merkeze gönderilmesi,EKĠMĠbreli ormanlarda kabuk böceği zararlılarına karĢı kıĢ kesimlerine baĢlanılması,Çam kese tırtılına karĢı Mekanik (Yumurta koçanı ve keselerin toplanması) Biyolojik veKimyasal(Tırtıllara karĢı insektisit kullanımı) mücadelenin baĢlatılması,KuĢ yuvalarının asılması ve temizlenmesi,Faaliyet ve GerçekleĢme ile Tarama Raporlarının merkeze gönderilmesi,KASIMÇam kese tırtılına karĢı Mekanik, Biyolojik ve Kimyasal mücadeleye devam edilmesi,Ġbreli ormanlarda kıĢ kesimlerinin sürdürülmesi,KuĢ yuvalarının asılması ve temizlenmesi,Faaliyet ve GerçekleĢme ile Tarama Raporlarının merkeze gönderilmesi,
  7. 7. ARALIKÇam kese tırtılına karĢı Aralık ayının ortasına kadar Kimyasal mücadelenin bitirilmesi (AralıkAyı ortasından sonra çam kese tırtılının parazit ve yırtıcıları bol olarak görüleceğindenkesinlikle bu zararlıya karĢı ilaç kullanılmaması), Ġbreli ormanlarda kıĢ kesimlerine devamedilmesi,Çamkese böceği ile Mekanik mücadelenin yanında Biyolojik mücadele kapsamında “ AdacıkYöntemi “ni kullanarak mücadeleye baĢlanılması, Faaliyet ve GerçekleĢme ile Taramaraporlarının merkeze gönderilmesi,ADACIK YÖNTEMiÇamkese böceğinin tırtıl parazitlerinin Phryx caudata ile yırtıcılarından olan Calosomasycophanta doğada sıkça rastlanmaktadır.Bu faydalı böcekler vasıtasıyla yapılacak biyolojikmücadelede esas,yürütülecek mekanik mücadele çalıĢmalarında faydalı tırtıl parazitleri veyırtıcıların biyolojine uygun bir zamanlama yaparak çam keseböceğine karĢı bu gibifaydalılara üstünlük sağlamak metodun ana gayesidir.Adacık tesisi oluĢtururken; Ağaçlandırma sahalarına bitiĢik boylu meĢçereler tercihedilmeli,GüneĢ alan, düz ve kolayca bulunabilen yerlere kurulmalıdır.Çam kese tırtıllarıtoprağa iniĢlerinden 4-5 hafta önce tesis tamamlanmalı ve mekanik olarak toplanan keselerönceden hazırlanmıĢ adacıklara konmalıdır.Adacıklar,piyasadan temin edilecek sera naylonlarının ölçülerine göre standardize edilerek1.40 x 4.00 metre ebadında 6-8 metre karelik bir alanın etrafına 30 santimetre geniĢliğinde ve30 santimetre derinliğinde hendek açılıp,bu hendekten çıkan toprağın bir kısmı adanın içineatılarak hafif bombe yapacak Ģekilde tasfiye edilir.Bundan maksat ,yağacak yağmurlarnedeniyle adacıkta su birikintisini önlemek ve suların hendeğe akmasını sağlamaktır.TesviyeiĢlemi bittikten sonra ,adacık ve hendeklerin yüzeyi,çift katlı sağlam deliksiz sera naylonlarıile dıĢarı taĢacak bir Ģekilde örtülür.Naylon sermedeki amaç,tırtılların toprağa girmesiniengellemek ve hendekteki suyun toprak tarafından emilmesine mani olmaktır.Naylon sermeiĢinden sonra hendekler 20-21 cm derinliğinde su ile doldurulur.Toplanan keselerin hendeğeyuvarlanmasını engellemek için adacığın kısa kenarına birer maden direği konarak madendireklerinin ucuna da naylona değmeyecek Ģekilde 15-20 cm. eninde tahta çakılmak suretiyleadacık tesisi tamamlanmıĢ olur.Adacığı dıĢ etkilerden korumak için etrafının 3 sıralı tel çit ileçevrilmesi uygun olacaktır.Keselerde toplanan parazit sinek krizalitlerinin çabukerginleĢmesini sağlamak için adacıktaki keseler gün boyu alt üst edilerekhavalandırılmalıdır.Adacıklarda toplanan keseler,parazit ve yırtıcı uçuĢundan bitimindensonra adacık üzerindeki materyal dıĢarıya çıkarılarak tamamen yakılmalıdır. (Zira toprağagiremeyen ergin çam kese tırtılları kese yığıntıları içinde krizalit olabilmekte ve sonbahardakelebek olarak tabiata intikal etmektedirler.)
  8. 8. Bu yöntemle çam keseböceği tırtıl paraziti ve yırtıcılarının ormandaki sayısını artırarak dahaçok çam keseböceği tırtılının ölmesi amaçlanmaktadır.

×