Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KKTC’DEÇAMKESE BÖCEĞĠNE KARġIMÜCADELE ÇALIġMALARININ    ÖNEMĠ
ORMAN VARLIĞIMIZI KORUMAK,GELĠġTĠRMEK VE ÇOĞALTMAK
ORMAN VARLIĞIMIZ:Toplam 65 426 hektar ormanalanımız mevcuttur1974-2007 ağaçlandırılmışsahalar:23 481 hektar
Ġbreli+Yapraklı                    karĢık Yapraklılar              4,41%arası karıĢık  6...
Yoğun ağaçlandırma çalışmaları  2008 yılında 1,400,000 Fidan dikilerek  1208 hektar alan ağaçlandırılmıĢtırYoğun Ağaçlan...
Ağaçlandırma çalışmaları
ORMAN VARLIĞIMIZI TEHDĠTEDEN ÖNEMLĠ FAKTÖRLER    KURAKLIK
ORMAN VARLIĞIMIZIN TEHTĠT  EDEN ÖNEMLĠ FAKTÖRLER      Çamkese böceğiYangınlar
KKTC’nin en önemli orman zararlısı Çamkese böceğidirÖzellikle yeniden ağaçlandırılmışsahalarda yüksek enfestasyongörülmekt...
Kuraklık, Çamkese böceği ve kabuk böceğinin tahribatıdan bir örnek  8 YaĢında bir plantasyon
KURAKLIK ÇAMKESE BÖCEĞĠPOPULASYONUNU ETKĠLEYEN ÇOKÖNEMLĠ BĠR FAKTÖRDÜR.KÜRESEL ISINMA YAġANAN KURAKLIKSORUNUNU DAHA DA ART...
MÜCADELE YÖNTEMLERĠ1. Doğal savaĢ (Ġnsanoğlunun yardımı olmadan  doğal kuvvetlerin böcek populasyonunu  azaltması ya da ...
4. Biyolojik savaĢ (Doğal predatörler ve  parazoitler; adacık yöntemı; Bacillus  thuringiensis var. kurstaki HD-1 prepar...
BUGÜNE KADAR UGULANAN     METOTLAR       MEKANĠKKese toplama; 16073 hektar alanda, 1952ha adet yumurta koçanı ...
BUGÜNE KADAR UGULANAN   METOTLAR   BĠYOTEKNĠK        Ergin popülasyonunu       Ġzleme amaçlı sadece  ...
BUGÜNE KADAR UGULANAN   METOTLAR   BĠYOLOJĠK         Doğal         parazoitlerin         ç...
BUGÜNE KADAR UGULANAN       METOTLAR          KĠMYASAL:•  1975- 2006 döneminde (32 yıl) 24 321 hektar  ...
Kimyasal uygulamalar !• Doğal denge ve diğer canlılar üzerinde ki muhtemel olumsuz etkileri yüzünden bu yöntemden kaçınıl...
2007 den beri sadece EntegreBiyolojik mücadele yöntemlerine odaklanılmıĢtır ve yeni önemli  çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır
ENTEGRE BĠYOLOJĠK        MÜCADELE• Sürekli Bilimsel izlemenin güçlendirilmesi• Doğru silvikültür faaliyetlerinin y...
ZARAR SEVĠYESĠ VE    ALAN TESPĠTLERĠ• Mücadelenin doğru planlaması için orman sahalarımızda çamkese böceğinden en çok...
Ġzleme faaliyetlerimiz2002 yılında UNOPS PROJESĠ çerçevesinde, Yurt dıĢından gelenuzmanların eĢliğinde zarar seviyelerini ...
ĠZLEME METODOLOJĠSĠ• Çamkese böceği zararlarının önceden tespit edilebilmesi için, gözlem ve sayım amaçlı deneme alanlar...
Yumurta Koçanları ve Ġbrelerde Görülen Zarar Arasındaki ĠlişkiDeğerlendirilmesi Neticesinde Çam Kese Böceği Ġçin Belirlene...
Zarar seviyelerinin önceden tespiti için 2002 yılından beri kurulandeneme alanları her sene artırılarak 52 deneme alanınau...
KKTC’de doğal predatörler ilebiyolojik mücadele olanakları     Çam kese böceği larvalarının en önemli     predat...
Biyolojik Mücadele çalıĢmalarıKKTC’de bulunan mevcut predatörlerinve parazoitlerin saptanması amacıyla 2007 yılından beri ...
KKTC’de bulunan mevcutpredatörleri ve parazoitleriaraştırma çalışmalarıTepebaĢı bölgesinde“pitfall tuzakları”kurulmuĢtur
Bir sene boyunca sık periyodikaralıklarla tuzaklara düĢenböcekler toplanarakEntomolog Özge Özden’eteslim edilmiĢtir.Değerl...
2007 yılında    KKTC’de havadanilk biyolojik mücadele programıKKTC’de yaĢanan Kritik seviyede yüksek enfestasyon durum...
Havadan Biyolojik UygulamaHangi ürün ile ugulama yapılmıştır?Uzun yıllara dayanan bilimsel araĢtırmalar sonucu geliĢtirilm...
SONUÇ: Dünyada baĢarılı diğer mücadele programlarında kullanılan kaliteli, doğru ürünün seçimi ve ürünün doğru uygulanm...
Çamkese Böceği ile     Mücadelenin Zorunluluğu• Çamkese böceği ile savaĢta hangi yöntem uygulanırsa uygulansın, zarar...
ENTEGRE BĠYOLOJĠK   MÜCADELENĠN DEVAMI Doğru savaĢ yöntemlerinin geliĢtirilmesi ve uygulanması için gerekli hususlar:...
çAmkese + kabuk böceği + mücadele yöntemleri
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

çAmkese + kabuk böceği + mücadele yöntemleri

870 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

çAmkese + kabuk böceği + mücadele yöntemleri

 1. 1. KKTC’DEÇAMKESE BÖCEĞĠNE KARġIMÜCADELE ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ
 2. 2. ORMAN VARLIĞIMIZI KORUMAK,GELĠġTĠRMEK VE ÇOĞALTMAK
 3. 3. ORMAN VARLIĞIMIZ:Toplam 65 426 hektar ormanalanımız mevcuttur1974-2007 ağaçlandırılmışsahalar:23 481 hektar
 4. 4. Ġbreli+Yapraklı karĢık Yapraklılar 4,41%arası karıĢık 6,43% Ormanlarımızın %50 ye yakını kızılçam’dan oluĢmaktadır Ġbreliler arası karıĢık Kızılçam(Çz) 23,55% 46,79% Ardıç(Ar) 14,57% Fıstıkçamı(Çf ) 0,52%Kıbrısakasyası (Kb) 0,59% Halepçamı(Çh) Okaliptüs(Ok) Servi(Sr) 0,13% 0,53% 2,49%
 5. 5. Yoğun ağaçlandırma çalışmaları 2008 yılında 1,400,000 Fidan dikilerek 1208 hektar alan ağaçlandırılmıĢtırYoğun Ağaçlandırma Programları
 6. 6. Ağaçlandırma çalışmaları
 7. 7. ORMAN VARLIĞIMIZI TEHDĠTEDEN ÖNEMLĠ FAKTÖRLER KURAKLIK
 8. 8. ORMAN VARLIĞIMIZIN TEHTĠT EDEN ÖNEMLĠ FAKTÖRLER Çamkese böceğiYangınlar
 9. 9. KKTC’nin en önemli orman zararlısı Çamkese böceğidirÖzellikle yeniden ağaçlandırılmışsahalarda yüksek enfestasyongörülmektedir.Ağaçların büyümelerini ve sağlıklıgelişimlerini ciddi bir şekildeengellemektedir.Zayıf düĢen ağaçlar başka zararlıların(kabuk böcekleri) tahribatına uğramaktadırve yüksek oranda kurumalara yolaçmaktadır.
 10. 10. Kuraklık, Çamkese böceği ve kabuk böceğinin tahribatıdan bir örnek 8 YaĢında bir plantasyon
 11. 11. KURAKLIK ÇAMKESE BÖCEĞĠPOPULASYONUNU ETKĠLEYEN ÇOKÖNEMLĠ BĠR FAKTÖRDÜR.KÜRESEL ISINMA YAġANAN KURAKLIKSORUNUNU DAHA DA ARTIRACAKTIRVE ENFESTASYON ARTIġI ÜZERĠNDE KĠOLASI ETKĠLERĠ OLDUKÇA ENDĠġEVERĠCĠDĠR.
 12. 12. MÜCADELE YÖNTEMLERĠ1. Doğal savaĢ (Ġnsanoğlunun yardımı olmadan doğal kuvvetlerin böcek populasyonunu azaltması ya da yok etmesidir. Bu doğada süregelen biyolojik bir faaliyettir)2. Mekanik savaĢ (Yumurta koçanlarını, larva keselerini toplama ve yok etme)3. Fiziksel savaĢ (Keselerin yakılması)
 13. 13. 4. Biyolojik savaĢ (Doğal predatörler ve parazoitler; adacık yöntemı; Bacillus thuringiensis var. kurstaki HD-1 preparatları ile ilaçlama)5. Biyoteknik savaĢ (Feromon çalıĢmaları olup, son yıllarda bu yöntem geliĢtirilmektedir)6. Kimyasal savaĢ (ÇeĢitli toz veya sıvı kimyasal preparatlar ile ilaçlama; keselere gaz dökme, larvisitler ile ilaçlama)7. Entegre savaĢ (ÇeĢitli savaĢ yöntemlerinin böceğin biyolojisine uygun olarak ekolojik dengeye koruyan bir kombinasyon dahilinde uygulanması)
 14. 14. BUGÜNE KADAR UGULANAN METOTLAR MEKANĠKKese toplama; 16073 hektar alanda, 1952ha adet yumurta koçanı toplama
 15. 15. BUGÜNE KADAR UGULANAN METOTLAR BĠYOTEKNĠK Ergin popülasyonunu Ġzleme amaçlı sadece 2003 yılında 150 adet feromon tuzağı ve 300 adet feromon kullanılmıĢtır
 16. 16. BUGÜNE KADAR UGULANAN METOTLAR BĠYOLOJĠK Doğal parazoitlerin çoğalması için 60 adet Adacık kurulmuĢtur
 17. 17. BUGÜNE KADAR UGULANAN METOTLAR KĠMYASAL:• 1975- 2006 döneminde (32 yıl) 24 321 hektar alan yerden ilaçlanmıĢ Toplam 2 432 Litre kimyasal atılmıĢtır (Dimilin, Decis,Deltarin). Yıllara bölündüğünde 76 litre yılda kimyasal ilaç kullanılmıĢtır.• 2005-2006 yıllarında ise havadan 1485 litre kitin önleyici özelliklere sahip Alsystin wp 25 ilacı kullanılmıĢtır.
 18. 18. Kimyasal uygulamalar !• Doğal denge ve diğer canlılar üzerinde ki muhtemel olumsuz etkileri yüzünden bu yöntemden kaçınılması gerekmektedir• GeliĢmiĢ ülkelerde uygulanan etkin ve çevre dostu yöntemleri yakından izlemekteyiz ve onların benimsenmesi Orman Dairesi olarak BĠZLERĠN GÖREVĠDĠR
 19. 19. 2007 den beri sadece EntegreBiyolojik mücadele yöntemlerine odaklanılmıĢtır ve yeni önemli çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır
 20. 20. ENTEGRE BĠYOLOJĠK MÜCADELE• Sürekli Bilimsel izlemenin güçlendirilmesi• Doğru silvikültür faaliyetlerinin yürütülmesi, dayanıklı bitki türlerinin artırılması• KKTC’de doğal predatörleri ve parazoitlerin tespit ederek varlıklarının teĢvik olanakları araĢtırılması ve uygulanması• Enfestasyon durumlarında etkin ve güvenli olan bakteri kökenli preparatlar ile biyolojik uygulamaların yürütülmesi
 21. 21. ZARAR SEVĠYESĠ VE ALAN TESPĠTLERĠ• Mücadelenin doğru planlaması için orman sahalarımızda çamkese böceğinden en çok zarar gören ve öncelikle mücadele edilmesi gereken alanların tespiti izleme faaliyetleriyle yapılmaktadır.
 22. 22. Ġzleme faaliyetlerimiz2002 yılında UNOPS PROJESĠ çerçevesinde, Yurt dıĢından gelenuzmanların eĢliğinde zarar seviyelerini tespit amaçlı izlemeçalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.
 23. 23. ĠZLEME METODOLOJĠSĠ• Çamkese böceği zararlarının önceden tespit edilebilmesi için, gözlem ve sayım amaçlı deneme alanları kurulmuĢtur. 2002 yılında UNOPS projesi çerçevesinde “Ağaç sayısı/Yumurta koçanı yoğunluğu” temeline dayalı matematiksel formüllerle ülkemiz Ģartlarına uygun saptamalar yapılmıĢtır.
 24. 24. Yumurta Koçanları ve Ġbrelerde Görülen Zarar Arasındaki ĠlişkiDeğerlendirilmesi Neticesinde Çam Kese Böceği Ġçin Belirlenen Eşik Değerleri Tablosu Yumurta TahminiYoğunluğu/ Yoğunluk Tavsiye Edilen Adım Ağaç Seviyesi 0.0 İhmal Hiçbirşey Yapılmayacak 0.5 edilebilinir 1.0 Hafif Elle Kesilecek veya Bt ile 1.5 İlaçlanacak 2.0 Orta 2.5 3.0 3.5 Fazla Bt ile İlaçlanacak 4.0 4.5 Şiddetli 5.0 5.5
 25. 25. Zarar seviyelerinin önceden tespiti için 2002 yılından beri kurulandeneme alanları her sene artırılarak 52 deneme alanınaulaĢılmıĢtır. Her deneme alanı içerisinde ortalama 40 örnek ağaçiĢaretlenmektedir
 26. 26. KKTC’de doğal predatörler ilebiyolojik mücadele olanakları Çam kese böceği larvalarının en önemli predatörlerinden birisi: Calosoma Syphocanta. Türkiye’de laboratuvar ortamında üretilmeleri yapılıp, doğal ortama yardımcı olunmaktadır. KKTC’de Calosoma Syphocanta’nın laboratuvar ortamında üretilmesi için ve ormanlara doğal savaĢçı olarak salınması konusunda geçen sene araĢtırmalar baĢlatılımıĢtır. Dairemizin Teknik personeli bu konularda Antalya ve Adana’ya eğitim amaçlı gönderilmiĢtir.
 27. 27. Biyolojik Mücadele çalıĢmalarıKKTC’de bulunan mevcut predatörlerinve parazoitlerin saptanması amacıyla 2007 yılından beri Lefke AvrupaÜniversitesi Uzman Entomoloğu ile yakıniĢbirliği yapılmaktadır
 28. 28. KKTC’de bulunan mevcutpredatörleri ve parazoitleriaraştırma çalışmalarıTepebaĢı bölgesinde“pitfall tuzakları”kurulmuĢtur
 29. 29. Bir sene boyunca sık periyodikaralıklarla tuzaklara düĢenböcekler toplanarakEntomolog Özge Özden’eteslim edilmiĢtir.Değerlendirme çalıĢmalarısürdürülmektedir.
 30. 30. 2007 yılında KKTC’de havadanilk biyolojik mücadele programıKKTC’de yaĢanan Kritik seviyede yüksek enfestasyon durumunuçözümlemek için ve bu sorunu kontrol altında tutabilmek amacıylabakteri kökenli biyolojik preparat ile havadan uygulama yapılmıĢtır.
 31. 31. Havadan Biyolojik UygulamaHangi ürün ile ugulama yapılmıştır?Uzun yıllara dayanan bilimsel araĢtırmalar sonucu geliĢtirilmiĢ olan,raporlar ile kanıtlı yüksek etkinliğe sahip, çevre ve insanlar için güvenli,tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ve Amerika’da kullanılan bakteri kökenlitamamen doğal ve ormancılık için geliĢtirilmiĢ olan bir ürün tercihedilmiĢtir.Neden havadan?•ÇalıĢma alanlarının geniĢ olması,•Etkili mücadele döneminin çok kısa olması,•Etkili ve ekonomik uygulamalar sağlaması.
 32. 32. SONUÇ: Dünyada baĢarılı diğer mücadele programlarında kullanılan kaliteli, doğru ürünün seçimi ve ürünün doğru uygulanması için aldığımız teknik destek ve hizmetler ile personelimizin konuya olan duyarlılığı bu sene elde ettiğimiz %100 e yakın baĢarı sonuçlarında büyük önem taĢımıĢtır.(Biyolojik ilaç+helikopter+uygulama öncesi ve uygulama sonrası böcek populasyonu tespitleri)
 33. 33. Çamkese Böceği ile Mücadelenin Zorunluluğu• Çamkese böceği ile savaĢta hangi yöntem uygulanırsa uygulansın, zararlarlı populasyonlarını çok uzun dönemde düĢük tutma olasılığı azdır.• Kesin baĢarı sağlanamamasının en önemli nedenlerinden biri, bu zararlının pupa oluĢturmak için toprağa girmesinden sonra tümünün ayni zamanda erginleĢmemesi, toprak içinde kaldıkları sürenin 1-4 yıl arasında değiĢmesidir.• Bu nedenden dolayı çamkese böceği zararlısına karĢı doğru mücadele çalıĢmalarına ara verilmeden devam edilecektir.
 34. 34. ENTEGRE BĠYOLOJĠK MÜCADELENĠN DEVAMI Doğru savaĢ yöntemlerinin geliĢtirilmesi ve uygulanması için gerekli hususlar:- Bu konularda uzmanlaĢmıĢ teknik personelin devamlılığı- Ġmkan: para ve zaman- Sürekli, özenli ve inatçı çalıĢmalar

×