Successfully reported this slideshow.
2008  ÇAMKESE BÖCEĞĠNE KARġI HAVADANBĠYOLOJĠK MÜCADELE UYGULAMA PROJESĠ
Çamkese Böceği : KKTC’nin En Önemli Orman ZararlısıÖzellikle yeniden ağaçlandırılmıĢsahalarda yüksek enfestasyongörülmekte...
Çamkese Böceği : KKTC’nin En Önemli Orman Zararlısı             KURAKLIK çamkese böceği           ...
Çamkese Böceği : KKTC’nin En Önemli Orman ZararlısıÇamkese böceğinin pupa dönemi birkaç aydan 5 yıla kadar sürebilmekteted...
KKTC’de  ÇAMKESE BÖCEĞĠNE KARġI BĠYOLOJĠK MÜCADELE           2007  KKTC’de ilk defa 2007 yılında Çamkese böceğ...
KKTC – 2007  Foray ile Havadan Biyolojik Mücadele Programı UYGULAMA PROGRAMINA AĠT ÇALIġMALAR Etkin bir uygulama program...
KKTC’de ÇAMKESE BÖCEĞĠNE KARġI BĠYOLOJĠK MÜCADELE          2007UYGULAMA DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARISONUÇ :7000 ha o...
KKTC- ÇAMKESE BÖCEĞĠNE KARġI BĠYOLOJĠK         MÜCADELE• 2007’de elde edilen baĢarılı sonuçlar neticesinde 2008 ...
UYGULAMA HAKKINDA GENEL BĠLGĠUYGULAMA PROGRAMINDA KULLANILAN BĠYOLOJĠK ÜRÜN: • Ürün          : Foray 76B : Su Baz...
UYGULAMA HAKKINDA GENEL BĠLGĠUYGULAMA PROGRAMINDA KULLANILAN BĠYOLOJĠK ÜRÜNÜrün seçimi ve değerlendirmesinde dikkat edilen...
UYGULAMA HAKKINDA GENEL BĠLGĠUYGULAMA PROGRAMINDA KULLANILAN BĠYOLOJĠK ÜRÜNUygulamada Kullandığımız Foray 76B Ürününün Öze...
UYGULAMA PROGRAMI HAKKINDA GENEL BĠLGĠUYGULAMA PROGRAMINDA KULLANILAN HELĠKOPTER VE EKĠPMAN Bu sene KKTC’de, ilk kez havad...
UYGULAMA PROGRAMI HAKKINDA GENEL BĠLGĠUYGULAMA PROGRAMINDA KULLANILAN HELĠKOPTER VE EKĠPMAN 2008/2009 Çamkese böceğine ka...
UYGULAMA PROGRAMI HAKKINDA GENEL BĠLGĠUYGULAMA PROGRAMINDA KULLANILAN HELĠKOPTER VE EKĠPMANBu helikopterde;• Micronair ULV...
UYGULAMA PROGRAMI HAKKINDA GENEL BĠLGĠUYGULAMA PROGRAMINDA KULLANILAN HELĠKOPTER VE EKĠPMANIN           AVANTAJL...
UYGULAMA PROGRAMI HAKKINDA GENEL BĠLGĠTEKNĠK DESTEK - ULUSLARARASI UYGULAMA EKĠBĠYurtdıĢı Uzman Ekip:• Emilie SMITH (Envir...
2008         ÇAMKESE BÖCEĞĠNE KARġI    HAVADAN BĠYOLOJĠK MÜCADELE UYGULAMA PROJESĠHavadan Uygulama Projemizin ...
UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALAR
UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARZARAR SEVĠYESĠ VE ALAN TESPĠTLERĠ•  Uygulama öncesi, orman sahalarımızda çamkese böceğinden en ...
UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALAR  EġĠK DEĞERĠ TABLOSU      Yumurta      Tahmini     Yoğunluğu/     Yoğunluk ...
UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARUYGULAMA ÖNCESĠ SAHA ÇALIġMALARI Popülasyon seviyeleri , larval geliĢimi ve zarar seviyesi tespi...
UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARSAHA ÇALIġMALARININ AMACI1. POPÜLASYON SAYIMLARIYLA ZARAR SEVĠYESĠNĠN TESPĠT EDĠLMESĠ2. ÖNCELĠKL...
UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARDENEME ALANLARINDAKĠ SAYIMLAR1.  SAYIMLAR: EKĠM2.  SAYIMLAR: KASIM   SAYIM NETĠCELERĠ YÜKSEK...
UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARÇAMKESE BÖCEĞĠ YUMURTA KOÇANLARI ARAZĠ BĠLGĠ FORMU
UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARSAHA TESPĠTLERĠ VE POPÜLASYON SAYIMLARI       Kantara               Türkeli ...
UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARSAHA ÇALIġMALARI          Yedidalga - Güzelyurt
UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARSAHA ÇALIġMALARI             Alevkaya
UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARPOPÜLASYON ĠZLEME ÇALIġMALARI                 Deneme alanlarındaki       ...
UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARLARVA EVRESĠ TESPĠTĠ ĠÇĠN KRĠTERLER
UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARLARVA EVRESĠ TESPĠTĠ         Çamkese böceği larvalarının evrelerinin tespiti
UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALAR  POPÜLASYON ĠZLEME ÇALIġMALARIPopülasyon izlemeçalıĢmaları sırasındalarva kolonileri oluĢumuil...
UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARSAHA TESPĠTLERĠ VE POPÜLASYON SAYIMLARI •  Deneme alanlarındaki sayımlar neticesinde çamkese bö...
UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARUYGULAMA YAPILACAK ALANLAR BELĠRLENMESĠ         Ġlaçlama alanları haritası
UYGULAMA ÖNCESĠ HAZIRLIKLARSPREYLEME EKĠPMANLARININ AYARLARI VE KALĠBRASYON ÇALIġMALARI Kalibrasyon çalıĢmaları yurt dıĢı...
UYGULAMA ÖNCESĠ HAZIRLIKLARSPREYLEME EKĠPMANLARININ AYARLARI VE KALĠBRASYON ÇALIġMALARI Helikopterin püskürteceği damlacık...
UYGULAMA ÖNCESĠ HAZIRLIKLARSPREYLEME EKĠPMANLARININ AYARLARI VE KALĠBRASYON ÇALIġMALARI   Uygulama oranı; 2,5 Lt/ha ola...
UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARGPS harita ve uygulama takip sistemi  Uygulama esnasında belirlenmiĢ hedef  parseller ile Air ...
HAVADANUYGULAMA PROGRAMI
HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA PROGRAMININ BAġLANGICI      Havadan biyolojik mücadele uygulama programına     ...
HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA PROGRAMININ LOJĠSTĠĞĠ                 Uygulama esnasında, Orman     ...
HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA ALANLARINA AĠT GÖRÜNTÜLER            TaĢkent
HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA ALANLARINA AĠT GÖRÜNTÜLER            YeĢilırmak
HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA PROGRAMINDA KISA BĠR ARA 10 Aralık tarihinde helikopter kazası gerçekleĢmiĢtir ve geçici...
HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA PROGRAMINA DEVAM 3 Ocak 2009 tarihinde aynı özelliklere sahip olan Fransa’dan yeni bir h...
HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA ALANLARINA AĠT GÖRÜNTÜLERBirbirine paralelĢeritler halindeuygulama yapılmıĢtır.     ...
HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA ALANLARINA AĠT GÖRÜNTÜLER             Karpaz
HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA ALANLARINA AĠT GÖRÜNTÜLER            Kantara
HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA ALANLARINA AĠT GÖRÜNTÜLER             Arıdamı
HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA ALANLARINA AĠT GÖRÜNTÜLER             Çatalköy
UYGULAMA KONTROL  ÇALIġMALARI
UYGULAMA KONTROL ÇALIġMALARIUYGULAMA SIRASINDA HAVA KOġULLARININ TAKĠBĠ                       Arazi...
UYGULAMA KONTROL ÇALIġMALARIÖZEL SPREY DEPOZĠT ÖLÇÜM KARTI               Uygulamadan önce araziye yerleĢtiri...
UYGULAMA KONTROL ÇALIġMALARIÖZEL SPREY DEPOZĠT ÖLÇÜM KARTI   Güzelyurt                   Alevkaya  ...
UYGULAMA KONTROL ÇALIġMALARI  ELISA Testi   ELISA testi uygulama yapılan alanlarındaki çam ibreleri üzerinde yeterli B...
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME  ÇALIġMALARI
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME      ÇALIġMALARI Uzman Jean-Claude MARTIN (Fransa Akdeniz Orman Deneysel Birimi) tar...
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME          ÇALIġMALARIGözlem istasyonu kurulması  KKTC’ de 2008-2009 yılında yürü...
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME            ÇALIġMALARIGözlem istasyonu kurulması Ocak ayında uygulamaya tekrar ...
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME           ÇALIġMALARIUYGULAMA SONRASI SAHA ĠNCELEME ÇALIġMALARI  Uzmanlar uygu...
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME           ÇALIġMALARIUYGULAMA SONRASI SAHA ĠNCELEME ÇALIġMALARI         ...
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME           ÇALIġMALARIUYGULAMA SONRASI SAHA ĠNCELEME ÇALIġMALARI         ...
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME            ÇALIġMALARIUYGULAMA SONRASI SAHA ĠNCELEME ÇALIġMALARI        ...
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME           ÇALIġMALARIUYGULAMA SONRASI SAHA ĠNCELEME ÇALIġMALARI         ...
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME             ÇALIġMALARIUYGULAMA SONRASI SAHA ĠNCELEME ÇALIġMALARI       ...
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME           ÇALIġMALARIUYGULAMA SONRASI ETKĠNLĠK SONUÇLARI      TOPLAM ETKĠNLĠ...
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME              ÇALIġMALARIÖRNEK:Çatalköy gözlem istasyonun değerlendirmesi   ...
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME            ÇALIġMALARIDefoliasyon (Yaprak kaybı) ölçümüUygulama yapılan alanlar...
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME            ÇALIġMALARIHedef-dıĢı Canlılar Üzerinde Etki Değerlendirmesi  Uygula...
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME          ÇALIġMALARIHEDEF DIġI CANLILAR        Uygulama alanında canlı uğu...
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME           ÇALIġMALARIHEDEF DIġI CANLILAR
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME           ÇALIġMALARIHEDEF DIġI CANLILAR
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME           ÇALIġMALARIHEDEF DIġI CANLILAR
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME           ÇALIġMALARIHEDEF DIġI CANLILAR
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME          ÇALIġMALARIHEDEF DIġI CANLILAR      Uygulama alandaki doğal bitki ör...
2008   Havadan Biyolojik Mücadele Programı        GENEL SONUÇ8000 ha orman uygulama alanlarda %98 ölüm oranıHed...
DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜRLER   SALİH KARALIGİL ORMAN DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2008 ilaçlama semineri orman dai̇resi̇ salih

651 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2008 ilaçlama semineri orman dai̇resi̇ salih

 1. 1. 2008 ÇAMKESE BÖCEĞĠNE KARġI HAVADANBĠYOLOJĠK MÜCADELE UYGULAMA PROJESĠ
 2. 2. Çamkese Böceği : KKTC’nin En Önemli Orman ZararlısıÖzellikle yeniden ağaçlandırılmıĢsahalarda yüksek enfestasyongörülmektedir.Ağaçların büyümelerini ve sağlıklıgeliĢimlerini ciddi bir Ģekilde engellemektedir.Zayıf düĢen ağaçlar baĢka zararlıların (kabuk böcekleri)tahribatına uğramaktadır ve yüksek oranda kurumalara yolaçmaktadır.
 3. 3. Çamkese Böceği : KKTC’nin En Önemli Orman Zararlısı KURAKLIK çamkese böceği populasyonunu etkileyen çok önemli bir faktördür. KÜRESEL ISINMA yaĢanan kuraklık sorununu daha da artıracaktır ve enfestasyon artıĢı üzerindeki olası etkileri oldukça endiĢe vericidir.
 4. 4. Çamkese Böceği : KKTC’nin En Önemli Orman ZararlısıÇamkese böceğinin pupa dönemi birkaç aydan 5 yıla kadar sürebilmektetedir.Bu nedenle, pupaların tamamı aynı senede ergin hale gelmezler, 1, 2 ,3 , 4hatta bazen 5 yıl sonra topraktan çıkabileceklerBir sene boyunca gerçekleĢtirilen mücadele sonucunda tüm kolonilerin ölümüsağlansa bile daha önceki senelerde toprak altına giren pupalar yenienfestasyon için ciddi bir potansiyel oluĢturmaktadır. Bu nedenle yapılan uygulamanın tam olarak baĢarıya ulaĢabilmesi için bu mücadelenin entegre ve uzun vadeli olması büyük önem taĢımaktadır.
 5. 5. KKTC’de ÇAMKESE BÖCEĞĠNE KARġI BĠYOLOJĠK MÜCADELE 2007 KKTC’de ilk defa 2007 yılında Çamkese böceğine karĢı havadan biyolojik mücadele programı gerçekleĢtirilmiĢtir.• Bacillus thuringiensis var. kurstaki ihtiva eden bakteri kökenli Foray 76B ürünü kullanılmıĢtır.• Bu uygulama 7000 hektarlık bir alanda yapılmıĢtır.
 6. 6. KKTC – 2007 Foray ile Havadan Biyolojik Mücadele Programı UYGULAMA PROGRAMINA AĠT ÇALIġMALAR Etkin bir uygulama programı garantilemek için bütün aĢamalarda ABD ve AB ülkeleri standartlarında kapsamlı ve teknik destek alınmıĢtır.Uygulama öncesi sahatespitler ve sayımlar Spreyleme ekipmanın Uygulama programın kalibrasyon çalıĢmalar koordinasyonu
 7. 7. KKTC’de ÇAMKESE BÖCEĞĠNE KARġI BĠYOLOJĠK MÜCADELE 2007UYGULAMA DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARISONUÇ :7000 ha orman uygulama alanlarında %100 ölüm oranı elde edilmiĢtir.Hedef-dıĢı canlılar olumsuz etkilenmediğini tespit edilmiĢtir.
 8. 8. KKTC- ÇAMKESE BÖCEĞĠNE KARġI BĠYOLOJĠK MÜCADELE• 2007’de elde edilen baĢarılı sonuçlar neticesinde 2008 yılında biyolojik mücadele programı geniĢletilerek devam etmiĢtir.
 9. 9. UYGULAMA HAKKINDA GENEL BĠLGĠUYGULAMA PROGRAMINDA KULLANILAN BĠYOLOJĠK ÜRÜN: • Ürün : Foray 76B : Su Bazlı Biyolojik Larvasit • Üretici Firma : Valent Biosciences - ABD • Aktif maddesi : Bacillus thuringiensis var kurstaki • Potens : 16.700 CLU/mg (min.) • Uygulama Dozu : 2,5 lt/ha • Toplam Urün Miktarı : 20.000 lt
 10. 10. UYGULAMA HAKKINDA GENEL BĠLGĠUYGULAMA PROGRAMINDA KULLANILAN BĠYOLOJĠK ÜRÜNÜrün seçimi ve değerlendirmesinde dikkat edilen hususlar:•Ürünün etkinlik profili•Dünyadaki yaygın kullanımı•Güvenlik profili (insanlar, çevre ve hedef-dıĢı türler üzerindeki güvenliği)•Ormancılık için geliĢtirilmiĢ özel formülasyon olması•Ürün ile birlikte alınacak teknik desteklerUygulama programında yukarıdaki kriterleri karĢılayabildiğindenForay 76B isimli ürün kullanılmıĢtır.
 11. 11. UYGULAMA HAKKINDA GENEL BĠLGĠUYGULAMA PROGRAMINDA KULLANILAN BĠYOLOJĠK ÜRÜNUygulamada Kullandığımız Foray 76B Ürününün Özellikleri:• Dünyada yaygın kullanımıyla ispatlanmıĢ yüksek etkinliğe sahiptir,• Ġnsan, çevre ve hedef-dıĢı canlılar için tamamen güvenilir olduğunu bilimsel olarak kanıtlanmıĢtır,• EPA (ABD Çevre Koruma Kurumu) tarafından onaylı, AB ülkelerinde ruhsatlı ve havadan uygulamalar için onaylanmıĢ bir üründür.• Ġnsanlar için kanserojen madde beta-ekzotoksin ve diğer patojenik mikroorganizmaları içermediği ispatlıdır.• Seyreltilmeden kullanılabilen bir üründür,• Ormancılık için özel formüle edilmiĢtir: YapıĢkan özelliğe sahip (yağmura karĢı koruyan) ve UV ıĢınlara dayanıklıdır.
 12. 12. UYGULAMA PROGRAMI HAKKINDA GENEL BĠLGĠUYGULAMA PROGRAMINDA KULLANILAN HELĠKOPTER VE EKĠPMAN Bu sene KKTC’de, ilk kez havadan uygulama için Avrupa Birliği Uçabilirlik Sertifikası’na hem de GPS’li bir Harita ve Uygulama Takip Sistemine sahip bir helikopter tercih edilmiĢtir.Fransa’dan gelen Bell 206B Jet Helikopterin Ranger helikopteri kurulum aĢaması
 13. 13. UYGULAMA PROGRAMI HAKKINDA GENEL BĠLGĠUYGULAMA PROGRAMINDA KULLANILAN HELĠKOPTER VE EKĠPMAN 2008/2009 Çamkese böceğine karĢı mücadele yapılacak alanlar belirlendikten sonra, Orman Dairesi olarak, dijital topoğrafik haritaları ve uygulama yapılacak alanların verilerini dijital formatta hazırladık. Bu haritalar GPS uzmanı Fransız ekibe gönderildi. Harita ile veriler iĢlenerek AIRAGRI sistemine yüklendi. Ağıllar bölgesinde hedef parsel AIR AGRI sistemde görüntü
 14. 14. UYGULAMA PROGRAMI HAKKINDA GENEL BĠLGĠUYGULAMA PROGRAMINDA KULLANILAN HELĠKOPTER VE EKĠPMANBu helikopterde;• Micronair ULV döner baĢlıkları ve uygulama monitörü sistemi• AIR AGRI – GPS harita ve uygulama takip sistemi kullanılmıĢtır.Micronair döner baĢlığı Helikopter içinde Air Agri cihazının monitörü
 15. 15. UYGULAMA PROGRAMI HAKKINDA GENEL BĠLGĠUYGULAMA PROGRAMINDA KULLANILAN HELĠKOPTER VE EKĠPMANIN AVANTAJLARI• Uygulamanın kesinliği ve kontrolü garanti altına alınmıĢtır.• GPS ve bilgisayar sistemi sayesinde uygulama alanları pilot tarafından takip edilebilmiĢtir• Bilgisayar sisteminin kayıt fonksiyonu sayesinde uygulama yapılan alanlar gösterilebilmiĢtir.• Uygulama esnasında pilota uygulama alanlarını gösterecek bir orman personeline ihtiyaç duyulmadığından pilotun tek baĢına uçabilmesi ve orman personelinin güvenliğinin korunması sağlanmıĢtır.
 16. 16. UYGULAMA PROGRAMI HAKKINDA GENEL BĠLGĠTEKNĠK DESTEK - ULUSLARARASI UYGULAMA EKĠBĠYurtdıĢı Uzman Ekip:• Emilie SMITH (Envirotek) : Proje sorumlusu• Stephen Nicholson (Valent Biosciences) Biyolojik Uygulamalar ve Havadan Uygulama Uzmanı• Louis Gaffie : Havacılık koordinatörü ve GPS uzmanı• Paul HERNANDEZ – Luc CHASSARY: Pilotlar• Fabrice COUPE – Teknisyen
 17. 17. 2008 ÇAMKESE BÖCEĞĠNE KARġI HAVADAN BĠYOLOJĠK MÜCADELE UYGULAMA PROJESĠHavadan Uygulama Projemizin Basamakları:- Uygulama öncesi saha çalıĢmaları (zarar seviyesi ve alan tespiti, popülasyon sayımları, larva evresi tespit çalıĢmaları)- Uygulama programı ve uygulama kontrol çalıĢmaları (haritalar ve GPS sistemi kontrolü, özel sprey depozit ölçümü kartları, ELISA testi)- Uygulama sonrası değerlendirme çalıĢmaları (etkinlik değerlendirme çalıĢmaları, gözlem istasyonu kurulumu, defoliasyon ölçümü,hedef dıĢı canlılar üzerinde etki değerlendirmesi)
 18. 18. UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALAR
 19. 19. UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARZARAR SEVĠYESĠ VE ALAN TESPĠTLERĠ• Uygulama öncesi, orman sahalarımızda çamkese böceğinden en çok zarar gören ve öncelikle mücadele edilmesi gereken alanların tespiti, 2003 senesinden beridir gözlem amaçlı kurulmuĢ olan bilimsel deneme alanları ile yapılmıĢtır.• Çamkese böceği zararlarının önceden tespit edilebilmesi amacıyla, 2002 yılında UNOPS projesi çerçevesinde “Ağaç sayısı/Yumurta koçanı yoğunluğu” temeline dayalı matematiksel formüllerle ülkemiz Ģartlarına uygun bilimsel saptamalar yapılmıĢtır.
 20. 20. UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALAR EġĠK DEĞERĠ TABLOSU Yumurta Tahmini Yoğunluğu/ Yoğunluk Tavsiye Edilen Adım Ağaç Seviyesi 0.0 İhmal Hiçbirşey Yapılmayacak 0.5 edilebilinir 1.0 Hafif Elle Kesilecek veya Bt ile 1.5 İlaçlanacak 2.0 Orta 2.5 3.0 3.5 Fazla Bt ile İlaçlanacak 4.0 4.5 Şiddetli 5.0 5.5Yumurta koçanları ve ibrelerde görülen zarar arasındaki iliĢki değerlendirilmesi neticesinde çamkese böceği için belirlenen eĢik değeri tablosu
 21. 21. UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARUYGULAMA ÖNCESĠ SAHA ÇALIġMALARI Popülasyon seviyeleri , larval geliĢimi ve zarar seviyesi tespitler için uygulama teknik ekibi tarafından saha verileri toplanmıĢtır.
 22. 22. UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARSAHA ÇALIġMALARININ AMACI1. POPÜLASYON SAYIMLARIYLA ZARAR SEVĠYESĠNĠN TESPĠT EDĠLMESĠ2. ÖNCELĠKLE MÜCADELE YAPILMASI GEREKEN ALANLARININ TESPĠTĠ (UNOPS METODOLOJĠSĠ KULLANARAK)3. DOĞRU MÜCADELE ZAMANIN BELĠRLENMESĠ
 23. 23. UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARDENEME ALANLARINDAKĠ SAYIMLAR1. SAYIMLAR: EKĠM2. SAYIMLAR: KASIM SAYIM NETĠCELERĠ YÜKSEK OLAN BÖLGELERDE EKSTRA 2 ARA SAYIM YAPILMIġTIR .
 24. 24. UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARÇAMKESE BÖCEĞĠ YUMURTA KOÇANLARI ARAZĠ BĠLGĠ FORMU
 25. 25. UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARSAHA TESPĠTLERĠ VE POPÜLASYON SAYIMLARI Kantara Türkeli – LefkoĢa Bölge ġefliği Saha tespitleri ve popülasyon çalıĢmaları Müdürlük teknik personeli, Bölge ġeflikleri ve Fransız uzman Emilie Smith ile birlikte yapılmıĢtır.
 26. 26. UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARSAHA ÇALIġMALARI Yedidalga - Güzelyurt
 27. 27. UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARSAHA ÇALIġMALARI Alevkaya
 28. 28. UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARPOPÜLASYON ĠZLEME ÇALIġMALARI Deneme alanlarındaki sayımlarda yumurta koçanlarının açılıĢının tespiti
 29. 29. UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARLARVA EVRESĠ TESPĠTĠ ĠÇĠN KRĠTERLER
 30. 30. UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARLARVA EVRESĠ TESPĠTĠ Çamkese böceği larvalarının evrelerinin tespiti
 31. 31. UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALAR POPÜLASYON ĠZLEME ÇALIġMALARIPopülasyon izlemeçalıĢmaları sırasındalarva kolonileri oluĢumuile ilgili önemli verilertoplanmıĢtır.
 32. 32. UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARSAHA TESPĠTLERĠ VE POPÜLASYON SAYIMLARI • Deneme alanlarındaki sayımlar neticesinde çamkese böceğine karĢı öncelikle mücadele edilmesi gereken 8000 hektar orman alanı belirlenmiĢtir. UYGULAMA ZAMANI ĠÇĠN: • Tüm yumurta koçanlarının açılması, • Larvaların aktif olarak beslenmeleri, • Uygun hava koĢulları beklenmiĢtir
 33. 33. UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARUYGULAMA YAPILACAK ALANLAR BELĠRLENMESĠ Ġlaçlama alanları haritası
 34. 34. UYGULAMA ÖNCESĠ HAZIRLIKLARSPREYLEME EKĠPMANLARININ AYARLARI VE KALĠBRASYON ÇALIġMALARI Kalibrasyon çalıĢmaları yurt dıĢından gelen havadan uygulama uzmanları tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Kalibrasyon çalıĢmaları büyük önem taĢımaktadır. Hedef alana uygun ve doğru dozun ulaĢtırılması uygulamanın baĢarısı için ana husustur. Yurt dıĢından gelen uzman ekip tarafından yapılan kalibrasyon çalıĢmalarına ait bazı görüntüler
 35. 35. UYGULAMA ÖNCESĠ HAZIRLIKLARSPREYLEME EKĠPMANLARININ AYARLARI VE KALĠBRASYON ÇALIġMALARI Helikopterin püskürteceği damlacık boyutu ve yoğunluğunun ayarlanması için uçuĢ öncesi yerde kalibrasyon çalıĢmaları yapılmıĢtır.
 36. 36. UYGULAMA ÖNCESĠ HAZIRLIKLARSPREYLEME EKĠPMANLARININ AYARLARI VE KALĠBRASYON ÇALIġMALARI Uygulama oranı; 2,5 Lt/ha olacak Ģekilde kalibrasyon ayarları yapılmıĢtır.
 37. 37. UYGULAMA ÖNCESĠ ÇALIġMALARGPS harita ve uygulama takip sistemi Uygulama esnasında belirlenmiĢ hedef parseller ile Air Agri sisteminin çalıĢma prensibi ve kayıt sistemi Orman Dairesi yetkilileri ve teknik personeline gösterilmiĢtir.
 38. 38. HAVADANUYGULAMA PROGRAMI
 39. 39. HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA PROGRAMININ BAġLANGICI Havadan biyolojik mücadele uygulama programına 6 Aralık 2008 tarihinde baĢlanmıĢtır.
 40. 40. HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA PROGRAMININ LOJĠSTĠĞĠ Uygulama esnasında, Orman Dairesi araçlarından 1 kamyon 1 arazöz ve diğer araç gereç kullanılmıĢtır.
 41. 41. HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA ALANLARINA AĠT GÖRÜNTÜLER TaĢkent
 42. 42. HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA ALANLARINA AĠT GÖRÜNTÜLER YeĢilırmak
 43. 43. HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA PROGRAMINDA KISA BĠR ARA 10 Aralık tarihinde helikopter kazası gerçekleĢmiĢtir ve geçici bir süreç için ara verilmiĢtir
 44. 44. HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA PROGRAMINA DEVAM 3 Ocak 2009 tarihinde aynı özelliklere sahip olan Fransa’dan yeni bir helikopter getirilmiĢtir. Ġkinci helikopter ile 5 Ocak 2009 tarihinde uygulama yeniden baĢlamıĢtır.
 45. 45. HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA ALANLARINA AĠT GÖRÜNTÜLERBirbirine paralelĢeritler halindeuygulama yapılmıĢtır. Karpaz
 46. 46. HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA ALANLARINA AĠT GÖRÜNTÜLER Karpaz
 47. 47. HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA ALANLARINA AĠT GÖRÜNTÜLER Kantara
 48. 48. HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA ALANLARINA AĠT GÖRÜNTÜLER Arıdamı
 49. 49. HAVADAN UYGULAMA PROGRAMIUYGULAMA ALANLARINA AĠT GÖRÜNTÜLER Çatalköy
 50. 50. UYGULAMA KONTROL ÇALIġMALARI
 51. 51. UYGULAMA KONTROL ÇALIġMALARIUYGULAMA SIRASINDA HAVA KOġULLARININ TAKĠBĠ Arazide sürekli rüzgar, sıcaklık ve nispi nem ölçümleri yapılarak uygulamanın doğru hava Ģartlarında gerçekleĢtirildiği garanti edilmiĢtir.
 52. 52. UYGULAMA KONTROL ÇALIġMALARIÖZEL SPREY DEPOZĠT ÖLÇÜM KARTI Uygulamadan önce araziye yerleĢtirilen özel spreyleme kartları ile hedef alanlara düĢen damlacık yoğunluğu ve boyutları kontrol edilmiĢtir
 53. 53. UYGULAMA KONTROL ÇALIġMALARIÖZEL SPREY DEPOZĠT ÖLÇÜM KARTI Güzelyurt Alevkaya Sprey depozit ölçüm kartlarının toplanması ve incelenmesi
 54. 54. UYGULAMA KONTROL ÇALIġMALARI ELISA Testi ELISA testi uygulama yapılan alanlarındaki çam ibreleri üzerinde yeterli Btk depoziti bulunup bulunmadığını ve bu ürünün hedeflenen Ģekilde ulaĢıp ulaĢmadığını belirlemek için kullanılan bilimsel bir testtir. Emilie Smith Akdeniz Orman Envirotek labaraturarında Biyolog Tuğçesahasından ELĠSA testi için ibre Güleryüz tarafından yapılan ELĠSA testine toplarken ait görüntü
 55. 55. UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARI
 56. 56. UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARI Uzman Jean-Claude MARTIN (Fransa Akdeniz Orman Deneysel Birimi) tarafından geliĢtirilen Çamkese böceğine karĢı Biyolojik Mücadelede Bacillus Thuringiensis var Kurstaki Uygulama Etkinliği Değerlendirme Metodolojisi kullanılarak uygulama programının etkinliği değerlendirilmiĢtir
 57. 57. UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARIGözlem istasyonu kurulması KKTC’ de 2008-2009 yılında yürütülen havadan biyolojik mücadele uygulama programını değerlendirmek amacıyla uygulama programının baĢlamasından önce 4 farklı pilot bölge seçilmiĢtir ve Uygulama Değerlendirme teknik ekibi gözlem istasyonları kurmuĢtur. 27-28 Kasım 2008 Değerlendirme programı için gözlem istasyonlarında canlı kolonilerin iĢaretlenmesine ait bazı fotoğraflar (Güzelyurt)
 58. 58. UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARIGözlem istasyonu kurulması Ocak ayında uygulamaya tekrar baĢladıktan sonra yeni gözlem istasyonları kurulmuĢtur. O tarihlerde kolonilerin larval geliĢimi konusunda da veriler toplanmıĢtır. 10 ve 12 Ocak 2009 Değerlendirme programı için gözlem istasyonlarında canlı kolonilerin iĢaretlenmesine ait bazı fotoğraflar (Kantara ve Girne)
 59. 59. UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARIUYGULAMA SONRASI SAHA ĠNCELEME ÇALIġMALARI Uzmanlar uygulama sonrasında canlı – ölü larva sayımı yaparken
 60. 60. UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARIUYGULAMA SONRASI SAHA ĠNCELEME ÇALIġMALARI ARIDAMI BÖLGESĠ Btk Uygulama Tarihi:10 Ocak 2009 Fotoğraf tarihi:29 Ocak 2009 (Uygulamanın 19 gün sonrası) Larva evreleri:, L2, L3, L4, L5
 61. 61. UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARIUYGULAMA SONRASI SAHA ĠNCELEME ÇALIġMALARI ÇATALKÖY BÖLGESĠ Btk Uygulama Tarihi:12 Ocak 2009 Fotoğraf tarihi:30 Ocak 2009 (Uygulamanın 18 gün sonrası) Larva evreleri: L3, L4, L5
 62. 62. UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARIUYGULAMA SONRASI SAHA ĠNCELEME ÇALIġMALARI AKDENĠZ BÖLGESĠ Btk Uygulama Tarihi:13 Ocak 2009 Fotoğraf tarihi:4 ġubat 2009 (Uygulamanın 18 gün sonrası) Larva evreleri:L2, L3, L4
 63. 63. UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARIUYGULAMA SONRASI SAHA ĠNCELEME ÇALIġMALARI DĠPKARPAZ BÖLGESĠ Btk Uygulama Tarihi:6 Ocak 2009 Fotoğraf tarihi:2 ġubat 2009 (Uygulamanın 27 gün sonrası) Larva evreleri: L2, L3, L4, L5
 64. 64. UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARIUYGULAMA SONRASI SAHA ĠNCELEME ÇALIġMALARI YEDĠDALGA BÖLGESĠ Btk Uygulama Tarihi:10 Aralık 2008 Fotoğraf tarihi:25 ġubat 2009 (Uygulamanın 76 gün sonrası) Larva evreleri: L1, L2, L3,
 65. 65. UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARIUYGULAMA SONRASI ETKĠNLĠK SONUÇLARI TOPLAM ETKĠNLĠK SONUCU: ORTALAMA %98 ORANINDA BAġARILI OLDUĞU TESPĠT EDĠLDĠ
 66. 66. UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARIÖRNEK:Çatalköy gözlem istasyonun değerlendirmesi 2008-2009 Çamkese Böceğine Karşı Uygulama Programının Değerlendirme Tablosu INRA DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Bölge Şefliği Girne : Minimum Ölüm Oranı % 98.00 Gözlem İstasyonu : Çatalköy Potansiyel Ölüm Oranı % 100.00 Gözlemcilerin Adı: 1) Emilie SMITH Etkinlik Oranı % 99.00 2) Güliz KUSET 3) Salih KARALIGİL Uygulama Tarihi : 12.01.09 İnceleme Tarihi : 23.02.09 Ağaç Türü : Kızılçam Ortalama Ağaç Yükseklik: 3 m Sonuçlar Koloni Ölü veya Dışkı Göstergesi Koloni Büyüklüğü Göstergesi veya Canlı Az Aktif Ölü Larva Ağaç Koloniler Olan Koloniler Yeşil Kuru Büyük Orta Küçük Evresi No Larvalar 1 X X X 4 2 X X X 3 3 X X X 4 4 X X X 3 5 X X X 4 6 X X X 4 7 X X X 4 8 X X X 4 9 X X X 4 10 X X X 4 11 X X X 4 12 X X X 4 13 X X X 4 14 X X X 4 15 X X X 4
 67. 67. UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARIDefoliasyon (Yaprak kaybı) ölçümüUygulama yapılan alanlarda elde edilen yüksek larval ölüm oranı sayesinde çamkese böceklerinin ağaçlara vereceği tahribatı durdurulmuĢtur. Uygulama alanında kolonilerin ölümünden dolayı tahribat durdurulmuĢtur (Arıdamı 24.02.09)
 68. 68. UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARIHedef-dıĢı Canlılar Üzerinde Etki Değerlendirmesi Uygulama sonrasında arazide özellikle yapılan gözlemlerde diğer hedef dıĢı canlıların etkilenmediği tespit edilmiĢtir. Uygulama alanında ölü çamkese böceğin larvası ve yaĢayan hedef dıĢı canlılardan örnekler Yedidalga- Güzelyurt 25.02.2009
 69. 69. UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARIHEDEF DIġI CANLILAR Uygulama alanında canlı uğur böceği Dipkarpaz- Kantara 24.02.2009
 70. 70. UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARIHEDEF DIġI CANLILAR
 71. 71. UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARIHEDEF DIġI CANLILAR
 72. 72. UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARIHEDEF DIġI CANLILAR
 73. 73. UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARIHEDEF DIġI CANLILAR
 74. 74. UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARIHEDEF DIġI CANLILAR Uygulama alandaki doğal bitki örtüsü ve hedef-dıĢı canlıdan örnekler Akdeniz - Güzelyurt 25.02.2009
 75. 75. 2008 Havadan Biyolojik Mücadele Programı GENEL SONUÇ8000 ha orman uygulama alanlarda %98 ölüm oranıHedef-dıĢı canlıların olumsuz etkilenmediği görülmüĢtür.
 76. 76. DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜRLER SALİH KARALIGİL ORMAN DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

×