Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2007 ilaçlama semineri guliz son

471 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2007 ilaçlama semineri guliz son

 1. 1. 2007ÇAMKESE BÖCEĞĠNE KARġI HAVADAN BĠYOLOJĠK MÜCADELE UYGULAMA PROJESĠ
 2. 2. BĠYOLOJĠK MÜCADELE PROJESĠNĠNHAZIRLIKLARIBiyolojik Mücadeleprogramın hazırlıkları içinve uygulama boyuncaAvrupa’ dan veAmerika’dan gelenuzmanlardan kapsamlıteknik destek alınmıĢtır
 3. 3. UYGULAMA ÖNCESĠÇALIġMALAR
 4. 4. ZARAR SEVĠYESĠ VE ALAN TESPĠTLERĠ Uygulama öncesi, orman sahalarımızda çamkese böceğinden en çok zarar gören ve öncelikle mücadele edilmesi gereken alanların tespiti, 2003 senesinden beridir gözlem amaçlı kurulmuĢ olan bilimsel deneme alanları ile yapılmıĢtır. Çamkese böceği zararlarının önceden tespit edilebilmesi amacıyla, 2002 yılında UNOPS projesi çerçevesinde “Ağaç sayısı/Yumurta koçanı yoğunluğu” temeline dayalı matematiksel formüllerle ülkemiz Ģartlarına uygun bilimsel saptamalar yapılmıĢtır.
 5. 5. Yumurta Koçanları ve Ġbrelerde Görülen Zarar Arasındaki ĠliĢki Değerlendirilmesi Neticesinde Çam Kese Böceği Ġçin Belirlenen EĢik Değerleri Tablosu Yumurta TahminiYoğunluğu/ Yoğunluk Tavsiye Edilen Adım Ağaç Seviyesi 0.0 İhmal Hiçbirşey Yapılmayacak 0.5 edilebilinir 1.0 Hafif Elle Kesilecek veya Bt ile 1.5 İlaçlanacak 2.0 Orta 2.5 3.0 3.5 Fazla Bt ile İlaçlanacak 4.0 4.5 Şiddetli 5.0 5.5
 6. 6. SAHA ÇALIġMALARININ AMACI: 1.POPÜLASYON SAYIMLARIYLA ZARAR SEVĠYESĠNĠN TESPĠT EDĠLMESĠ 2.ÖNCELĠKLE MÜCADELE YAPILMASI GEREKEN ALANLARININ TESPĠTĠ (UNOPS METODOLOJĠSĠ KULLANARAK) 3.DOĞRU MÜCADELE ZAMANIN BELĠRLENMESĠ
 7. 7. Deneme alanlarındaki;1. SAYIMLAR: 15-20 EKĠM2. SAYIMLAR:12-14 KASIM SAYIM NETĠCELERĠ YÜKSEK OLAN BÖLGELERDE EKSTRA 2 ARA SAYIM YAPILMIġTIR .
 8. 8. ÇAM KESE BÖCEĞĠ YUMURTA KOÇANLARI ARAZĠ BĠLGĠ FORMUBölge ġefliği :........................... Plantasyon No :.......................................Mevkii :........................... Sayım Tarihi : :.......................................Bölme No :........................... Sayımı Yapanlar:1......................................Rakım(Metre) :........................... 2.......................................Ağaçlandırma Yılı :........................... 3....................................... 4....................................... 5....................................... Yumurta Yumurta Ağaç Ağaç Koçanı Koçanı No No Sayısı Sayısı 1 31 2 32 3 33 4 34 5 35 6 36 7 37 8 38 9 39 10 40 11 41 12 42 13 43 14 44 15 45 16 46 17 47 18 48 19 49 20 50 21 51 22 52 23 53 24 54 25 55 26 56 27 57 28 58 29 59 30 60 TOPLAM YUMURTA KOÇANI (Toplam Yumurta Koçanı) .................. ═ ................... (Ağaç baĢına ortalama Yumurta Koçanı) (Ağaç Sayısı) ..................
 9. 9.  Saha tespitleri ve popülasyon sayımları; Müdürlük teknik personeli, Bölge ġeflikleri ve Fransız uzman Emilie Smith ile birlikte yapılmıĢtır.
 10. 10. SAHA ÇALIġMALARI
 11. 11. SAHA ÇALIġMALARI SAHA ÇALIġMALARI
 12. 12. Deneme alanlarındaki sayımlarda yumurta koçanlarının açılıĢının tespiti,
 13. 13. Çamkese böceği larvalarının evrelerinin tespiti
 14. 14. GÖSTERGE
 15. 15. ve larva kolonileri oluĢumu ile ilgili önemli veriler toplanmıĢtır.
 16. 16.  Deneme alanlarındaki sayımlar neticesinde çamkese böceğine karĢı öncelikle mücadele edilmesi gereken 7000 hektar orman alanı belirlenmiĢtir.UYGULAMA ZAMANI ĠÇĠN: Tüm yumurta koçanlarının açılması, Larvaların çoğunlukla 2. gömlek evresinde olması ve uygun hava koĢulları beklenmiĢtir
 17. 17. UYGULAMA9-18 ARALIK tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢtir.
 18. 18. 2007 yılında havadan biyolojik mücadele yapılan alanlar Kantara 1240 ha Girne:Güzelyurt: Alevkaya 560 ha3536 ha 600 ha LefkoĢa 1064 ha
 19. 19.  Amerika’da üretilen ve ormancılık için özellikle geliĢtirilmiĢ Bacillus Thuringiensis var. kurstaki ihtiva eden su bazlı Biyolojik Larvasit kullanılmıĢtır.
 20. 20.  Uygulamada MI-2 model helikopter kullanılmıĢtır
 21. 21. Helikopterde; hedef alana uygun dozların ulaĢması ve uygulamanın etkinliğinin sağlaması için, doğrudamlacık boyutunu ve yoğunluğunu üreten 6 adet
 22. 22.  Uygulama esnasında, Orman Dairesi araçlarından 2 kamyon, 1 arazöz ve diğer araç gereç kullanılmıĢtır.
 23. 23. Helikopterin püskürteceği damlacık boyutu ve yoğunluğununayarlanması için uçuĢ öncesi yerde kalibrasyon çalıĢmaları yapılmıĢtır.
 24. 24.  Uygulama oranı; 2,5 Lt/ha ve 18,75 Lt/dak olacak Ģekilde kalibrasyon ayarları yapılmıĢtır.
 25. 25.  Kullanılan larvasit seyreltilmeden direk olarak kullanılmıĢtır.
 26. 26.  Helikopter ağaç tepelerine 10 metre mesafeye kadar alçalmıĢtır. Güzelyurt – TepebaĢı
 27. 27.  Birbirine paralel Ģeritler halinde uygulama yapılmıĢtır.
 28. 28. Güzelyurt – Bademli köy
 29. 29. Uygulama ekibinin alanındaki program koordinasyonu çalıĢmaları
 30. 30. Uygulamanın 3. ve 4. günlerinde Kanadalı uzmanStephen Nicholson katılmıĢtır.
 31. 31. HAVAKOġULLARI  Arazide sürekli rüzgar, sıcaklık ve nispi nem ölçümleri yapılarak uygulamanın doğru hava Ģartlarında gerçekleĢtirildiği garanti edilmiĢtir.
 32. 32. UYGULAMA KONTROL ÇALIġMALARIUygulamadan önce araziye yerleĢtirilen özel spreylemekartları ile hedef alanlara düĢen damlacık yoğunluğu veboyutları kontrol edilmiĢtir
 33. 33. UYGULAMA KONTROL ÇALIġMALARI
 34. 34. UYGULAMA KONTROL ÇALIġMALARIBtk Depozitini kontrol eden Elisa analizleri içinuygulama alanından rasgele örnek çam ibrelerinintoplanmıĢtır.
 35. 35. UYGULAMA KONTROL ÇALIġMALARIBtk nin aktif proteinini tespit eden Elisateknolojisi ile yapılan analizlerde, hedefalanlarda yeterli btk depoziti bulunduğutespit edilmiĢtir
 36. 36. Güzelyurt’ta proje ekibi
 37. 37. Alevkaya’da Proje Ekibi
 38. 38. UYGULAMA SONRASIDEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARI
 39. 39. Uzman Jean-Claude MARTIN (Fransa AkdenizOrman Deneysel Birimi) tarafından geliĢtirilenÇamkese böceğine karĢı Biyolojik Mücadelede Bacillus Thuringiensis var Kurstaki Uygulama Etkinliği Değerlendirme Metodolojisikullanılarak uygulama programının etkinliği değerlendirilmiĢtir
 40. 40. Uygulamadan 1 ay sonra gözlem istasyonlarında teknik ekip tarafındankontrol çalıĢmaları yapılmıĢtır ve metodolojinin gerektirdiği tüm sahaverileri toplanmıĢtır ve istatistiksel hesaplamalar yapılmıĢtır.
 41. 41. Saha inceleme çalıĢmaları.
 42. 42.  Ġstatistik değerlendirmesi ÖRNEK:Akdeniz gözlem istasyonun değerlendirmesi 2007 Çamkese böceğine karşı uygulama programın değerlendirme tablosu Değerlendirme aracı Gözlem İstasyon Akdeniz Minimum Ölüm Oranı 98,00 % Bölge Şefliği: Güzelyurt Potensyiel Ölüm Oranı99,00 % Gözlemcinin adı: Emilie Smith Etkinlik Oranı 99.00 % İnceleme tarihi : 22.01.2008 Ağaç türü: Kızılçam Ortalama Ağaç yükseklik: 2.5 m Uygulama tarihi: 15.12.2007 Sonuçlar MÜKEMMEL Canlı Ölü veya Ölü Dışkı Göstergesi Koloni büyüklüğü Göstergesi Koloni koloniler az aktif Kolonile Yeşil Kuru Büyük Orta Küçük Larva veya olan r Evresi Ağaç No larvalar 1 1 1 1 L1 2 1 1 1 L2 3 1 1 1 L2 4 1 1 1 L1 5 1 1 1 L2 6 1 1 1 L2 7 1 1 1 L1 8 1 1 1 L2 9 1 1 1 L2 10 1 1 1 L1 11 1 1 1 L1 12 1 1 1 L2 13 1 1 1 L2 14 1 1 1 L1 15 1 1 1 L1 16 1 1 1 L1
 43. 43. ETKĠNLĠK SONUÇLARITOPLAM ETKĠNLĠK SONUCU: ORTALAMA %99ORANINDA BAġARILI OLDUĞU TESPĠT EDĠLDĠ
 44. 44. ETKĠNLĠK SONUÇLARIUygulama alanında kolonilerin ölümünden dolayı defolyasyondurdurulmuştur (Güzelyurt 22.01.08)
 45. 45. Kontrol alanında ileri derecede tahribat meydana gelmiĢtirAlevkaya –Arıdamı
 46. 46. Hedef dıĢı canlılar üzerindeki gözlemler Uygulama sonrasında arazide yapılan gözlemlerde diğer hedef dıĢı canlıların etkilenmediği tespit edilmiĢtir.
 47. 47. DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜRLER GÜLİZ KUSET ORMAN DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

×