Gioi thieu tt ho tro va phat trien sv vn

380 views

Published on

Published in: Education, Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và CAO HỌC (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
380
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gioi thieu tt ho tro va phat trien sv vn

 1. 1. HOI SINH V ~ & N VIBT NAM Hd N@i,ng&y 14 thang 6 narn 2011 Trung tim HB trq va Phit trikn Sinh vign Vitt Nam Trung tim ~6 trp vL Ph5t triin Sinh vign Viet Nam, tikn than Y Trung Grn van ho4ngh$ thuet sinh vDo duqc thhh 16p theo QD sb 2457NHCS &y 24/7/1995 cha Ba tmhg BaVHTT vri QD s6 126/QD-TUHSV nghy 5/4/1995 ciia ChSl Qch Woi Sinh viBn Vi$ Nam, c6 chficn k g h6 trg sinh viEn hpc t@pB nghih ciru khoa hgc, d8ng thhi chi Bao, djnh h u h g gia tri t h h vmy cho sinh viBn b h g cac hoqt ddng td chirc vh hudng d h hoat dong, b8i d u h g thi n b g virnh6a van ngh€ trong sinh vi&. Trong suht thbi gian 15 nFm hoat dang cia minh, Trung t8m V hh6a Nghe thugt Sinh vien & ci, n h b g dhu & khd phai trong t tri cira cic th6 he sinh vi&nvbi I I htic chuung trinh nhu SV 96, ~ u 6dW m h h mbng, Lien hoan chc ban uhac sinh v i h toln iqu8c hay chc sg kien v h hba nghc &u@t h trong c s u ki$n I cOa dht nu6.c n u hai ng)li n b h hthuqng d3nh ASEM 5 . . . Trong qu8 trinh tb chirc chi dao, thpc hien, d8 phh hgp vbi xu thk phit trihn va nhiem vgc d c8ng tac Hei va phong trho sinh vien giai doan hien nay; sau khi b6o &o xin 9 kikn vA dugcsv dBng 9 cda T h u h g tqrc Ban Bi thu Trung umg Doin TNCS HA Chi Minh, Chil tich HgiSinh vitn Viet Nam d2 quykt Kwh d6i t&nT m g tEim V k hba Ngh&thu$t sinh vien t h h h TrungtHm H B trg vh PhPf trih sinh vign Vi@t Narn ( ~ u ~ b t s6 20 QDirWHSV ngay djnh12/4/20 10). Trung tim c6 c h h n h g tham muu cho Ban Thw kp Trung nang HGi Sinh v i h VietNarn va Ban Thanh ni2n tnrbng hpc Trung umg Doen v t6 chirc hoqt dong HGi v i phong trAo ksinh vi6n trong chc tnrimg Dqi hoc va Cao ding; ph6i hgp ha tra sinh vien trong cuac s6ng, k c@p vB dn luyen; cung c$ c b djch VIJ lien quan din sinh vi&ncho cac cca q u q d chhc theo quyd i d cua,pGplu& hien W. Trong th&i gian vira qua, Trung tfim ~8 trq v Phht tri& Sinh v i h Viet Narn ba: c h g Pd6ng h h h v i tb c h i c met s6 su kien duqc d8ng dim cic b trk quan t nhu: cuac thi hit tikng m hAnh "Lets get loud7, cub thi vi6t N& b6t tri & chwmg trinh Kbi t6i 18, Tuyen dumg Thu , Ikhoa Viet Nam 2010, giao Iuu "Sinh vi&nViet Narn vui bikn d6i khi h8u1, chumg trinh ca nhacDutmg Trieu Vti - ThiSn t h sinh vien, cudc thi Chinh phuc thir thkh Pro, hgc b8ng Mobifone hVi tumg lai Vitt, h ~ bdng Chho t h sinh vien, .... c T m g thbi gian tbi dly, Trung t9m HS trp. vh Phht t r i h Sinh viCn Viet Nam d @ptrung thqc hien cbc su kien vb cac hoqt dong h u h g tiri cic bqn sinh vi8n nhlr ~ 6 n6i h ~ b8ng t cva vitc I cho sinh v i h , cac hoat deng &O tao Ky n h g m&mcho Sinb vi€n, c L hoqt d6ng v8n hM nghe thu& vui muc dich hat trien sinh vi€n... vai c chuang trinh nhu: "Li2n hoan cPc a hban nh+c sinh viln toin qud rc", "Thi khoa Viet Nam 201lw,"Let7sget Loud 1 n th6: l , A C "SCB hi^ shng ubc"SV 2012", c8c chuung trinh hoc b8ng "Mobifone vi Tlrrmg lai Vi@tw,mo.t i tr6 Viet Narn". d .. C h g v&i dgj ngii c6n be tr6 bung, &g dong vl c6 n h i h kinh ngluem trong cbng t i cphong trim vii SF kien, Trung t h HB trg vA Phat t r i b Sinh viBn Vi$i Narn dang d lgc hit ssircrninh d6 nghy &g hohn thicn cac hoat dong cita rninh, v w n tiri rnuc ti& ddng hanh chng c8cban hpc sinh, sinh vien trang hgc t4p vB dn luytn,
 2. 2. HOI SINH V@N VIET NAM TRUNG T & ~6 TRO VA SINH VI&NV@T NAM PHAT T R I ~ N *** MTSVVN Trung t l m ~8 trq vl Phrit t r i h Sinh viGn Vitt Nam Trung t5m ~a trq vii Phit triin sinh viGn Vitt Nam cb ti& t h h la Trung tGrnV5n hha Nghe thuQt Sinh viSn c6 chirc ning tham muu cho Ban Thu Trung umg X XHQi Sinh vign Viet _tam vA Ban Thanh nien t n r h g hoc Trung m g D o h ve to chuchoat dong Hoi v i phong trdo sinh vign trong c8c trubng Dai hpc v i Cao dhg; ph6i hpph6 trq sinh vien hong cuac s h g , hoc t$p v rLn luyen; cung dPCCC dich vy lien quan Ad6n sinh v i h cho chc w q w , d c h h the0 quy ajnh cia phhp lu$t hi$n h h h . Trong thlri gian vtra qua, Tmng Gm d5 t r i h khai nhiku chuong trinh n h h h6tru chc bqr~ sinh, sinh vi8n: cu$c thi hit ti6ng Anh "Lets get loud", cuGc thi vi8t hpcN&t btit tri en, chwmg trinh Khi tdi 18, TuyZn dwong ThG khoa Viet Narn 2010, giaoluu "Sinhvikn Vi& Narn vbi bibn d6i khi hdu chuung trinh oa &c Dvong Tri& Yu" I,- ThiGn tthdn sinh v i h , cu$c thi Chinh phvc thti thrich Pro, hpc b6ng Mobjbne Yitmmg l i Vi&, hoc bang Chao idn sinh viZn,. .. Trong thiti gian tbi, Trung t ~8 trp a hv Phat triin Sinh vien Viet Nam d tikp tyc triBn khai cic chuong trinh vIin h6a nghe Athuct, tqo dyng ckc s5n chai, cac chuong trinh d b t+o va ha t , b hpc b6ng d h h mccho hgc sinh, sinh vign, nhu: SV 2012, TuyZn d m g Thb khoa 2011, Cuoc thi Letsget loud Z thti 10, hoc b6ng Mobifone Yi tuong lai Vet, hoc b6ng SCB l%dp sdng &udc mu hrdi tri Vigt Nam.. . ~ h h thuc hi* c h mpc ti& hoat dang vh cAc chuung trinh, SIJ kien trong thbi ngian tbi, Trung tarn ~8 bq vh Phht tri6n Sinh vi& Vitt Nsm c6 nhu ciu tuyBndgng 6 n g t8c vign, cy th&nhu sau: 1. Vj tri - C$ng thc v i h cho c b chvang trlnh, hoat dang cu thk. - Cang tac vien bin thbi gian (part - time). - Cgng tAc viGn t h u h g xuyen. 2. Ma tii c6ng viec: - Thamgia hi6nkhaic8c hogt dGngcGaH6iSinhviEnVietNam.
 3. 3. y. h - Thw hien c b hogt @ng thbng, nai dung cho clic sy kien cih Trung-8 f %t ~6 trg v h Phht trih Sinh vien Viet Nam tb chirc: chc hopt dong v h h3 & hba, v& nghe, t+.odmg sBn chai, cAc chuong trinh hpc bhng, dho Qo,.. - Tham gia xgy dmg co sb dir lieu, q u h 19 1 j website cho Trung t h Ha trg vB Phht t r i h Sinh vi6n ViB Nam. 3. Y8u chu: - Sinh vi6n dang (hobc a) theo hqc cac t r u h g Dgi hoc, Cao d h g t+n dja bAn H&NGi, c6 th6i gian v i d i h kien @p t u g cho &ng vi$c. - NHng dong, nhib tinh, y3u thich v i c6 hi& bidt c6ng thc xB hoi, t6 chirc su x ki$n va phong t r b . - C6 khi ngng siT dyng mhy t i h vii chc cang cu v h phhng (Ofice, Photoshop. ..). - Ky n h g giao tikp tat, c6 kioh nghigm bong t6 chirc sy kien v6 $iong trio, c6 kh8 nHng sir dung ngoG ngir 1 mot uu th6. I I 4. I 8 s bao gbm: 3 a - GiW thi&ubAn th3n b h g t i h g Viet. - 2 h h 3 ~ 4 . - C6 thk nap h so qua email hoac w t$ A c i. Mpi th6ng tin xio liCn he: Trung Grn H& trq vli Phat trien Sinh vi6n Viet Narn: 05 ~ h 6 Chha Ling, qu$n I3&ng Da, H Ngi; DT: 04.37751619, Fax: A 043.2595637 hogc d&ng chi Ha: 0917.353.646,email: tuyendun~@vsds.vn 1 Thbi gian phong v h : 16/07/20 1 Noli nhQn: T NAM - Nhu e n ; - Luu VP. 4 ; , , . I*. ! ~ ~ u Binh8 n ~ Minh a . m

×