Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

pulpal and periapical pathology.

412 views

Published on

pulpal and periapical pathology.
X quang benh ly tuy, vung quanh chop

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

pulpal and periapical pathology.

 1. 1. X QUANG BEÄNH LYÙ TUÛY VAØ VUØNG QUANH CHOÙP Bs. Leâ Haûi Trieàu
 2. 2. Tuûy raêng Kích thöôùc Ngaø thöù phaùt Soûi tuûy, canxi hoùa oáng tuûy Noäi/ngoaïi tieâu
 3. 3. Buoàng tuûy roäng- ngöôøi treû
 4. 4. Buoàng tuûy nhoû/ hình thaønh ngaø thöù phaùt: ngöôøi giaø
 5. 5. Buoàng tuûy/ oáng tuûy lôùn: R12 cheát tuûy. R22 buoàng tuûy heïp.
 6. 6. Hình thaønh ngaø thöù phaùt/ thu heïp buoàng tuûy– Söøng tuûy phía xa R6
 7. 7. Soûi tuûy
 8. 8. Soûi tuûy
 9. 9. Soûi tuûy
 10. 10. Canxi hoùa oáng tuûy
 11. 11. Canxi hoùa HT oáng tuûy R26
 12. 12. Noäi/ ngoaïi tieâu chaân R
 13. 13. Ngoaïi tieâu chaân R
 14. 14. Ngoaïi tieâu chaân R
 15. 15. Ngoaïi tieâu chaân R
 16. 16. Ngoaïi tieâu chaân R
 17. 17. Caùc caáu truùc giaûi phaãu bò choàng laáp Loå treân cuûa oáng R cöûa Loå R cöûa Hoá beân Xoang haøm Gôø caèm Loå caèm Hoá tuyeán döôùi haøm
 18. 18. Ñaùy xoang haøm
 19. 19. Loå treân cuûa oáng R cöûa
 20. 20. Hoá beân
 21. 21. Loå muõi-khaåu
 22. 22. Maät ñoä xöông giaûm – vuøng R sau XHD
 23. 23. Xoang haøm treân: gioáng 1 sang thöông quanh choùp lôùn
 24. 24. Loå choùp coøn môû ôû ngöôøi treû: gioáng nhö sang thöông quanh choùp.
 25. 25. Beänh lyù vuøng quanh choùp
 26. 26. Beänh lyù tuûy/ vuøng quanh choùp caáp tính • Vieâm tuûy hoài phuïc/ khoâng hoài phuïc. • Aùp xe quanh choùp caáp.
 27. 27. Vieâm tuûy hoài phuïc
 28. 28. Trieäu chöùng X quang vuøng choùp • Daøy khoaûng DCNC. • Lamina dura maát lieân tuïc. • Thaáu quang quanh choùp.
 29. 29. Daøy khoaûng DCNC ôû choùp chaân gaàn R6.
 30. 30. AÙp xe quanh choùp
 31. 31. AÙp xe quanh choùp
 32. 32. AÙp xe quanh choùp
 33. 33. Beänh lyù vuøng quanh choùp maïn tính • AÙp xe quanh choùp maïn. • U haït quanh choùp. • Nang quanh choùp. • Vieâm xöông tuï coát.
 34. 34. AÙp xe quanh choùp maïn
 35. 35. AÙp xe quanh choùp maïn
 36. 36. U haït quanh choùp
 37. 37. Nang quanh choùp
 38. 38. Nang quanh choùp R46
 39. 39. Seïo vuøng choùp R46
 40. 40. Söï hình thaønh quaàng quanh choùp (Periapical Halo): R26
 41. 41. AÙp xe nöôùu: loå doø
 42. 42. AÙp xe quanh choùp maïn: loå doø
 43. 43. Loå doø
 44. 44. Duøng coân GP ñeå xaùc ñònh nguoàn goác cuûa loå doø
 45. 45. Vieâm xöông tuï coát (Condensing osteitis) Xô cöùng xöông (Osteosclerosis)
 46. 46. Vieâm xöông tuï coát
 47. 47. Xô cöùng xöông
 48. 48. Vieâm xöông tuï coát: chaân xa R36
 49. 49. Loaïn saûn xeâ maêng quanh choùp: R tuûy soáng.

×