Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Các qui luật mở tủy trong điều trị nội nha

6,788 views

Published on

qui luật mở tủy

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

Các qui luật mở tủy trong điều trị nội nha

  1. 1. CÁC QUI LUẬT MỞ TỦY TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI NHA
  2. 2. • Trong một nghiên cứu trên 500 buồng tủy, Krasner và Rankow phát hiện ra rằng đường nối men-xê măng (CEJ) là điểm mốc giải phẫu quan trọng nhất cho việc xác định vị trí của buồng tủy và các lổ ống tủy. Nghiên cứu đã chứng minh sự tồn tại một giải phẫu cụ thể và hằng định của sàn tủy. Những tác giả này đã đề xuất 9 qui luật của giải phẫu buồng tủy giúp BS lâm sàng xác định số lượng và vị trí các lổ ống tủy trên sàn buồng tủy. Krasner P, Rankow HJ: Anatomy of the pulp chamber floor. J Endod 30(1):5, 2004.
  3. 3. 1. Qui luật trung tâm (law of centrality): sàn buồng tủy luôn luôn nằm ở trung tâm của răng ngang mức đường nối men- xê măng. 2. Qui luật đồng dạng (Law of concentricity): thành của buồng tủy luôn luôn đồng dạng với bề mặt bên ngoài của răng ở mức CEJ, tức là giải phẫu bề mặt ngoài của chân răng phản ánh giải phẫu buồng tủy bên trong. 3. Qui luật đường nối men-xê măng (Law of the CEJ): khoảng cách từ mặt ngoài của của thân răng lâm sàng đến thành buồng tủy là như nhau trên khắp chu vi của răng ở mức CEJ, điều này làm cho CEJ trở thành một mốc giải phẫu hằng định nhất để xác định vị trí của buồng tủy. Krasner P, Rankow HJ: Anatomy of the pulp chamber floor. J Endod 30(1):5, 2004.
  4. 4. 4. Qui luật đối xứng 1 (First law of symmetry): ngoại trừ răng cối lớn hàm trên thì các lổ ống tủy sẽ cách đều đường vẽ theo hướng gần-xa đi qua tâm của sàn tủy. 5. Qui luật đối xứng 2 (Second law of symmetry): ngoại trừ răng cối lớn hàm trên thì các lổ ống tủy nằm trên một đường vuông góc với đường vẽ theo hướng gần-xa đi qua tâm sàn tủy. 6. Qui luật đổi màu (Law of color change): sàn buồng tủy luôn luôn có màu đậm hơn thành buồng tủy. Krasner P, Rankow HJ: Anatomy of the pulp chamber floor. J Endod 30(1):5, 2004.
  5. 5. 7. Qui luật vị trí lổ tủy 1 (First law of orifice location): các lổ ống tủy luôn luôn nằm trên đường nối giữa thành tủy và sàn tủy. 8. Qui luật vị trí lổ tủy 2 (Second law of orifice location): các lổ tủy luôn luôn nằm ở các góc của đường nối thành tủy-sàn tủy. 9. Qui luật vị trí lổ tủy 3 (Third law of orifice location): các lổ tủy luôn luôn nằm ở điểm cuối cùng (terminus) của đường phát triển hợp nhất của chân răng (roots’ developmental fusion lines). • > 95% các răng mà các tác giả này đã nghiên cứu phù hợp với 9 qui luật này. Dưới 5% gồm các răng 7 và 8 hàm dưới không phù hợp vì có giải phẫu ống tủy hình chữ C. Krasner P, Rankow HJ: Anatomy of the pulp chamber floor. J Endod 30(1):5, 2004.

×