Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bệnh ngoài da 22.6.2010

2,773 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Bệnh ngoài da 22.6.2010

 1. 1. BEÄNH NGOAØI DAVAØ BIEÅU HIEÄN VUØNG MIEÄNG BS.CKII Huyønh Anh Lan TS.BS. Nguyeãn Thò Hoàng
 2. 2. MỤC TIÊU HỌC TẬP Nhận dạng được các tổn thương cơ bản của niêm mạc miệng và của da. Chẩn đoán được trên lâm sàng các tổn thương phổ biến của niêm mạc miệng. Đề ra hướng xử trí đúng đắn đối với các tổn thương phổ biến của niêm mạc miệng.
 3. 3. CÁC TỔN THƯƠNG CƠ BẢN CỦA NIÊM MẠC MIỆNG
 4. 4. Moâ hoïc nieâm maïc phuû
 5. 5. Moâ hoïc nieâm maïc nhai
 6. 6. Nieâm maïc bình thöôøng
 7. 7. Toån thö ơ ng daïng ban (Mac ule )
 8. 8. Nhieãm saéc melanin
 9. 9. Mả ngPlaque
 10. 10. Toån thöông daïng mảngnhieãm naám candida mạn tính
 11. 11. Candida daïng maøng giaû caáp tính
 12. 12. Mảng baïch saûn ôû khaåu caùi
 13. 13. S aànPapule
 14. 14. Haït laám taám Fordyce
 15. 15. Saàn traéng: Phaûn öùng daïng liken
 16. 16. HoønNodule
 17. 17. Toån thöông daïng hoøn: u sôïi
 18. 18. U suøi: muïn coùc (verruca)
 19. 19. Muïn nöôùc Vesicle
 20. 20. Muïn nöôùc: herpes simplex
 21. 21. Boùng nöôùc Bulla
 22. 22. Boùng nöôùc trong bieåu moâ
 23. 23. Boùng nöôùc döôùi bieåu moâ
 24. 24. C hôïtErosion
 25. 25. Boùng nöôùc (noùc cuûa boùng nöôùc)
 26. 26. Toån thöông sau khi vôõ boùng nöôùc
 27. 27. Chôït sau boùng nöôùc: pemphigus
 28. 28. Liken chôït
 29. 29. Loe ùtUlcer
 30. 30. Loeùt do boûng (ulceration)
 31. 31. Loeùt aùp tô (aphthous ulcer)
 32. 32. Loeùt do chaán thöông
 33. 33. TỔN THƯƠNG LỚP DA- NIÊM MẠC Thiểu sản: loạn sản ngoại phôi bì DT Tăng sừng hoá: Nevus xốp trắng, Lichen, Bạch sản, Bạch phù Viêm mạn tính: vẩy nến Mụn-bóng nước: pemphigus, epidemolysis bulllosa Loạn sản: Hồng sản, Đa u nhú đỏ Loạn sắc tố: Nevus, Nhiễm sắc niêm mạc
 34. 34. TỔN THƯƠNG TĂNG SỪNGHOÁ
 35. 35. NEVUS XỐP TRẮNG White sponge nevus Cannons disease Hereditary leukokeratosis of mucosa Bệnh di truyền theo đồng NST mang tính trội. Bẩm sinh, ở nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau Do khiếm khuyết trong quá trình sừng hoá của niêm mạc miệng liên quan đến đột biến của gen mã hoá cho keratin 4 và keratin 13.
 36. 36. Nevus xoáp traéng Mảng trắng, dày, xếp nếp, không đau, lan rộng, đối xứng 2 bên n/mạc má, bộ phận sinh dục. Ở miệng: thường gặp ở niêm mạc má, ±môi, niêm mạc xương ổ và sàn miệng.
 37. 37. Nevus xoáp traéng Xuất hiện lúc mới sinh / ở tuổi trẻ và có thể phát triển vào tuổi vị thành niên. Hoàn toàn lành tính, không cần điều trị.
 38. 38. Nevus xoáp traéng  Tăng sừng hoá  Tăng lớp gai  Tế bào gai ở những lớp nông của biểu mô có: -Bào tương trong -Quầng bắt màu eosin quanh nhân tế bào.=> Dưới KHV điện tử: là những nùi sợi keratin.
 39. 39. LICHEN PHẲNG Lichen Planus (LP) 1869: do BS. Erasmus Wilson (Anh). Viêm da niêm mạn tính, tương đối phổ biến. T.T. da + niêm mạc: 40%, chỉ da 35%, chỉ niêm mạc 25% Thường có biểu hiện ở vùng miệng: LP miệng: 0,5 -2,2%. Tổn thương miệng thường xuất hiện trước Thường trên 40 tuổi, rất ít gặp trước 20 tuổi. Nữ /Nam: 3/2. Nữ :65%, thường trên 40 tuổi
 40. 40. Tổn thương ngoài da của lichen 20-60% Những sợi mảnh màu trắng đan xen nhau (sọc Wickham) hội tụ nhau ở những sần, dễ gây ngứa. Vị trí thường gặp: những vùng gập của khuỷu tay, cổ tay và chân, thường đối xứng 2 bên hoặc có khi ở bộ phận sinh dục.
 41. 41. Biểu hiện ở miệng Vị trí thường gặp: niêm mạc má phía sau 2 bên ,nướu, lưỡi, sàn miệng, môi. 3 dạng lâm sàng: * Dạng lưới: thường kết hợp dạng chợt. * Dạng chợt: ít gặp hơn, gây đau rát. chu vi có những đường trắng mảnh tia ra. Dạng bóng nước: rất hiếm gặp, dễ vỡ ->chợt * Dạng mảng.
 42. 42. Lichendaïng maïnglöôùi
 43. 43. Lichen daïng nhaãn
 44. 44. Lichen daïng nhaãn
 45. 45. Lichen: saàn vaø sôïi Wickham
 46. 46. Lichen daïng thaúng
 47. 47. Lichen daïng mảng
 48. 48. Liken daïng mảng
 49. 49. Lichen treân neàn ban ñoû
 50. 50. Lichen daïng loeùt vaø xô teo
 51. 51. Liken daïng boùng nöôùc
 52. 52. Lichen nhieãm saéc
 53. 53. Lichen phaúng
 54. 54. Lichen daïng taêng sinh maûng
 55. 55. Lichen:phaân bieät lichenoid, pemphigus, pemphigoid
 56. 56. Bệnh căn học của Lichen Bệnh viêm gan siêu vi C. Stress, chấn thương Ngoài ra có thể có yếu tố chủng tộc.
 57. 57. Diễn tiến của Lichen cấp tính <=> mạn tính thuyên giảm <=> kịch phát thu nhỏ/ tự khỏi <=> lan rộng / tái phát. Hóa ác (Lichen dạng chợt).
 58. 58. Lichen Cận sừng hóa, tăng sừng hóa, tăng lớp gai Tế bào đáy phình to (thoái hoá lỏng) Thể Civatte trong biểu mô: ± có những thể tròn ái toan là tế bào sừng bị chết, chuyển vào trong mô lk để thực bào
 59. 59. Lichen Các gai biểu bì bị ép dẹp hình răng cưa đặc trưng (ở da>). Lymphô bào T từng dãi, dày đặc ở ngay dưới lớp biểu mô.
 60. 60. Liken
 61. 61. Lichen daïng teo
 62. 62. Lichen daïng mạn tính (khoâng hoaït ñoäng)
 63. 63. Lichen ñieån hình ñang hoaït ñoäng
 64. 64. Lichen hoaït ñoäng
 65. 65. Lichen: loaïn saûn biểu moâ
 66. 66. Lichen chôït loaïn saûn
 67. 67. Lichen chôït loaïn saûn
 68. 68. Lichen phaúng Fibrinogenôû maøng ñaùy vaø moâ ñeäm nieâm noâng Immunoglobulinstrong caùc teá baøo söøng
 69. 69. Điều trị Lichen Lichen dạng lưới: không gây triệu chứng và không cần điều trị. Cần theo dõi định kỳ hàng năm. Lichen dạng chợt thường gây đau rát. Điều trị: - Corticoids toàn thân: tốt nhưng thường không cần. - Thoa gel fluocinonide, betamethasone, clobetasol: thường lành sau 1-2 tuần. - BN bệnh tiểu đường, cao HA, loãng xương nạng, loét DTTT, glaucoma: Corticoids liều thấp + Azathioprine !!! Tiềm năng ác tính: theo dõi định kỳ 3 tháng/ lần. Thuốc an thần, nghỉ ngơi và chế độ dinh dưỡng điều độ: có tác dụng hỗ trợ điều trị.
 70. 70. Carcinoâm treân neàn lichen
 71. 71. Lichenoid reaction Một số thuốc (KS, cao HA, sốt rét, lợi tiểu, AINS) và vật liệu tiếp xúc (phục hình) -> TT dạng lichen. TT # lichen chợt (sunburst appearance), chủ yếu nm má, Chẩn đoán: - bệnh sử dùng thuốc - 1 hay 2 bên không đối xứng. - Patch test - TT mất khi loại bỏ NN.Điều trị: steroids tc /tt, ngừng/giảm thuốc
 72. 72. Vieâm nöôùu chôït (Lichenoid)
 73. 73. Baïch saûn ñoàng nhaát Homogenous leukoplakia
 74. 74. Baïch saûn ñoàng nhaát
 75. 75. Baïch saûn do ñieáu thuoác laù
 76. 76. Baïch saûn khoâng đồng nhaát Non homogenous leukoplakia
 77. 77. Baïch saûn laám taám (speckled) Erythroleukoplakia
 78. 78. Baïch saûn laám taám
 79. 79. Baïch saûn khoâng ñoàng nhaát
 80. 80. Baïch saûn do thuoác laù ñắp
 81. 81. Baïch saûn ôû ngöôøi huùt thuoác
 82. 82. Baïch söøng hoaù khaåu caùi Leukokeratosis nicotinapalati
 83. 83. Baïch phuø nieâm maïc maù Leukoedema
 84. 84. TỔN THƯƠNG VIÊM MẠNTÍNH
 85. 85. BỆNH VẨY NẾN Psoriasis Bệnh viêm mạn tính ở da. 1-2% ở Hoa Kỳ . Khoảng 5% kèm theo viêm khớp. Tỉ lệ cho biểu hiện ở miệng rất thấp. Do tăng sinh các tế bào sừng dưới tác dụng của lymphô bào T bị hoạt hoá. Ngoài yếu tố di truyền còn sự tham gia của rất nhiều yếu tố thuộc môi trường.
 86. 86. Tổn thương ngoài da của bệnh vẩy nến Thường nhất 20 - 30 tuổi. Vị trí thường gặp: da đầu, cùi chỏ và đầu gối. Tổn thương đặc hiệu: - mảng trắng/xámvàng phủ vẩy trắng xám trên nền đỏ - sần phủ vẩy khi cạo để lại điểm đỏ tươm máu: dấu chứng Auspitz. Thường không đau nhưng cũng có lúc gây ngứa. Tồn tại nhiều năm với những giai đọan cấp tính và lắng dịu. Diễn biến có vẻ liên quan ánh nắng mặt trời. # 4% liên quan khớp trong đó có khớp TDH.
 87. 87. Biểu hiện miệng Không đặc hiệu, mảng đỏ có điểm sừng hóa, tróc vẩy, sần, loét. Khó chẩn đoán khi không kèm theo biểu hiện ngoài da.
 88. 88. Giải phẫu bệnh Tăng cận sừng hoá Các gai biểu mô dài Mô liên kết chứa nhiều mao mạch bị phình tiến sát đến đáy biểu mô và thấp nhập nhiều tế bào viêm mạn tính. Có thể có sự tụ tập bạch cầu đa nhân trung tính trong lớp cận sừng: Áp-xe Munro Hình ảnh # viêm miệng di cư/viêm miệng do dị ứng.
 89. 89. Điều trị bệnh vẩy nến Thể nhẹ: không cần điều trị. Thể nặng vừa: corticoids thoa tại chỗ, các dẫn suất của vitamin A, D các thuốc làm tan sừng. Thể nặng: Methotrexate hay cyclosporine (toàn thân) và liệu pháp cực tím.
 90. 90. VIÊM MIỆNG DI CƯ (Lưỡi bản đồ) Thường gặp ở lưỡi: 1-3% dân số Nữ:nam = 2:1 Bệnh căn chưa rõ. Xuất hiện của lưỡi bản đồ nhiều hơn ở những người có tạng dị ứng => giả thuyết phản ứng quá cảm với 1 yếu tố môi trường. Liên quan với yếu tố hormôn nữ cũng được ghi nhận ở phụ nữ.
 91. 91. Löôõi baûn ñoàNhững mảng đỏ (teo gai chỉ), bao quanh bởi nhữngvùng màu trắng vàng có bờ ngoằn ngoèo,có giới hạn rõ thường ở đầu, lưng và hai bờ lưỡi.
 92. 92. Biểu hiện miệng Xuất hiện rất nhanh, tồn tại vài ngày/vài tuần Sau đó tự lành và xuất hiện ở vị trí khác. Nhiều tổn thương cùng lúc, gây nóng rát đặc biệt khi tiếp xúc với thức ăn nóng và cay. Có thể thấy ở những vị trí khác trong miệng cùng lúc với ở lưỡi, như: niêm mạc má, môi, và khẩu cái mềm
 93. 93. - Tăng cận sừng hoá- Tăng lớp gai- Dài các gai biểu mô.- Mô liên kết chứa nhiều mao mạch bị phình tiến sát đến đáy biểu mô và thấp nhập nhiều tế bào viêm mạn tính.- Tụ tập bạch cầu đa nhân trung tính làm hủy hoại lớp cận sừng: Áp-xe Munro Lưỡi bản đồ  Hình ảnh vi thể rất giống tổn thương vảy nến => còn được gọi là viêm niêm mạc dạng vẩy nến. Có giả thuyết cho rằng bệnh nhân bị bệnh vẩy nến và bệnh nhân bị viêm lưỡi bản đồ có cùng nhóm HLA – Cw6.
 94. 94. Điều trị lưỡi bản đồ Thường không cần điều trị, chỉ cần trấn an là tổn thương hoàn toàn lành tính. Nếu đau rát: Corticoids tại chỗ: gel fluocinonide,betamethasone có thể bổ sung kẽm bằng đường toàn thân
 95. 95. BỆNH MỤN- BÓNG NƯỚC Có sự sản xuất bất thường kháng thể tự thân chống những cấu trúc liên kết những tế bào biểu mô với nhau hoặc gắn kết lớp biểu mô với mô liên kết. Còn gọi là bệnh bóng nước miễn dịch ( immuno-bullous disease ). Để chẩn đoán phân biệt cần xét nghiệm Miễn dịch-hùynh quanh trực tiếp và gián tiếp Để phát hiện vị trí gắn kết kháng nguyên-kháng thể.
 96. 96. PemphigusBệnh tự miễn, có 4 thể bệnh: Pemphigus vulgaris (biểu hiện miệng) Pemphigus vegetans Pemphigus erythematosus Pemphigus foliaceus
 97. 97. SINH BỆNH HỌC Do sản xuất quá mức kháng thể tự thân chống lại các glycoproteins bề mặt của tế bào biểu mô, desmoglein 3 (thành phần của các cấu nối liên bào). -> Mất kết dính các tế bào biểu mô -> những khe hở trong lớp biểu mô -> những mụn nước, bóng nước.: : Nồng độ cao KT trong máu kháng desmoglein 3 : Dấu hiệu Nikolsky (+) chà nhẹ trên da / niêm mạc -> lớp biểu mô tách rời giộp lên ->mụn- bóng nước hoặc làm chợt da/ niêm
 98. 98. Pemphigus vulgarisÍt gặp (1 - 5 ca / 1 triệu dân).Nhưng cần lưu ý vì có thể gây tử vong và biểu hiện vùngmiệng thường là triệu chứng sớm của bệnh và khó lành nhất.
 99. 99. Pemphigus vulgaris Thường nữ, trên 50 tuổi. (40-60 tuổi). Đầu tiên trong miệng bóng nước dễ vỡ -> ~ chợt bờ rách -> vài ngày lan nhanh ra mặt, da -> ± tử vong. Thường ở khẩu cái, môi, má, bụng lưỡi,nướu.
 100. 100. Pemphigus vulgaris
 101. 101. Pemphigus vulgaris
 102. 102. Pemphigus vulgaris- # 50% có tổn thương miệng trước khi có tổn thương da.- Những bóng nước ở da vài giờ/vài ngày rồi vỡ -> ~ chợt đỏ.- Có thể viêm kết mạc hai bên nhưng không sẹo như pemphigoid.
 103. 103. Pe mphigus vulgaris : :Boùng nöôùc trong bieåu moâ -Tiêu lớp gai (acantholysis) -Những khe lan rộng tạo mụn/bóng nước trong biểu mô. - Bong tróc lớp biểu mô ngay phía trên màng đáy. Có khi chỉ chừa lại một dãy tế bào đáy gợi hình ảnh những đá bia mộ (tumbstone).
 104. 104. Pe mphigus vulgaris
 105. 105. Pemphigus vulgaris : Teá baøo TzanckTrong mụn nước hay phết tế bào bong mụn nước vừa mới vỡ .
 106. 106. Mie ãn dòc h huyønh quang- Immunofluorescence Duøng khaùng theå coù gaén chaát phaùt huyønh quang ñeå nhaän dieän khaùng nguyeân.
 107. 107. Pemphigus vulgaris: Mieãn dòch huỳnh quang tröïc tieáp
 108. 108. Pe mphigus vulgarisÑoái vôùi IgG vaø C3 quanh caùc teá baøo bieåu moâ
 109. 109. Pemphigus vulgaris Chẩn đoán càng sớm càng tốt: Chủ yếu bằng sinh thiết và những dấu chứng đặc trưng. Điều trị: Prednisone 80-100mg/ngày (+) Azathioprine (1-1,5 mg/kg/ngày). Tiên lượng dè dặt một phần do bệnh một phần do cần corticoids toàn thân lâu dài. Tử vong 6%.
 110. 110. PemphigoidThuật ngữ pemphigoid vì biểu hiện lâm sàng # pemphigus,nhưng tiên lượng & vi thể rất khác biệt. Mucous Membrane Pemphigoid (MMP): miệng. Cicatricial Pemphygoid (CP): kết mạc mắt -> sẹo. Bullous Pemphygoid (BP): da vùng đầu cổ hay nơi bị va chạm, 10-20% có tổn thương miệng1999: thống nhất thuật ngữ MMP.Tần suất giảm dần: miệng, mắt, hốc mũi, khẩu hầu, hậu môn, da, thanh quản, thực quản.
 111. 111. Pemphigoid Bệnh mạn tính do kháng thể tự thân (IgG, IgA) gắn trực tiếp vào thành phần của màng đáy-> tách biểu mô khỏi mô liên kết nơi màng đáy -> bóng nước. Khó phát hiện Kháng thể trong huyết thanh.
 112. 112. Triệu chứng lâm sàng Pemphigoid 50 – 60 tuổi , ở nữ =2 lần nam. Chủ yếu tổn thương ở miệng (nướu, khẩu cái, ± lưỡi, nm má, nm môi) và kết mạc. Ít gặp ở da, mũi, thực quản, thanh quản, âm đạo. Bóng nước ± thấy được trong miệng vì nóc dày hơn do vị trí bong tróc dưới màng đáy. ± 1-2 ngày vỡ -> loét nông, đau rát nhiều tuần/tháng. Tổn thương miệng ít làm sẹo.
 113. 113. PemphigoidThường ảnh hưởng nướu răng đầu tiên (viêm nướu tróc vẩy)(chronic desquamative gingivitis) trước khi lan qua vị trí khác.
 114. 114. Muc ous Me mbrane Pe mphygoid
 115. 115. Pemphigoid: Boùng nöôùc döôùi bieåu moâ
 116. 116. Pemphigoid : Miễn dịch hùynh quang trực tiếpphát hiện một dãi liên tục các Ig ở màng đáy ở gần 90% số ca.
 117. 117. Muc ous me mbrane pe mphygoidDaïng ñöôøng doïc maøng ñaùy ñoái vôùi IgG, IgA, C3
 118. 118. Pemphigoid boùng nöôùc (PB)
 119. 119. Cicatricial Pemphigoid (CP)
 120. 120. Cicatricial Pemphigoid
 121. 121. Pemphigoid- Dấu hiệu Nikolsky (+): Phân biệt lichen Pemphigus PemphigoidTissue IgG,C3 IgG, IgA, C3antibody Circulating auto-IgG No circulating auto IgGTarget protein Desmoglein 3 Laminin 5 vaø BP 180 (desmosomes) (basement membrane)Vesicles Intraepithelial SubepithelialSites Oral & skin Oral & eyesTreatment Corticosteroid Corticosteroid
 122. 122. Điều trị Pemphigoid Khám mắt sớm nếu nghi ngờ có tổn thương. Nhẹ: corticoid tại chỗ (clobetasol, betamethasone, dipropionate, fluocinonide, desoximetasone) (trong máng). Phối hợp Chlorhxidine / Metrogyl Denta. Vừa/nặng: Corticoids toàn thân có thể (+) azathioprine /cyclophosphamide /cyclosporine
 123. 123.  TỔN THƯƠNG DƯỚI DA - NIÊM MẠC  Hồng ban đa dạng (Erythema multiforme)  Hội chứng Steven-Johnson  Bệnh collagen  Lupus đỏ ( Lupus erythematosus )  Hội chứng Reiter  Hội chứng Behcet  Bệnh xơ cứng bì ( Scleroderma )  Viêm môi do tia nắng (Actinic chelitis, Solar/Senile elastosis )  Xơ hóa dưới niêm mạc miệng (Oral subpithélial
 124. 124. HỒNG BAN ĐA DẠNG Phản ứng quá mẫn → phức hợp KN-KT tại các mạch máu nhỏ của lớp bì → viêm mạch huyết khối-> hoại tử biểu mô phủ do thiếu máu nuôi. Nguyên nhân khơi mào (bệnh sử): => * Nhiễm trùng : virus herpes, histoplasmosis * Thuốc: barbiturates, sulfonamides, PNC, Dilatin, iodines, salicylates. * Bệnh đường tiêu hóa: viêm loét đại tràng, bệnh Crohn * Khác: ung thư, xạ trị, vaccin.
 125. 125. HỒNG BAN ĐA DẠNG Toàn thân: sốt, suy nhược, nhiễm trùng, hô hấp, triệu chứng nhiễm độc nặng. Xuất hiện cấp thời chủ yếu ở người trẻ. Diễn tiến theo mùa, theo năm, có chu kỳ. Từng đợt tái phát, 10-14 ngày, 1-2 lần/năm. 3 Thể: - EM nhỏ - EM nhỏ mạn tính: nhẹ nhất - EM to (cấp tính): Stenvens-Johnson, Lyell Điều trị:corticoids. Nặng: corticoids + azathioprine
 126. 126. Hoàng ban ña daïng:: toån thöông daïng bia ở da (target lesion)
 127. 127. Hoàng ban ña daïng ( boùng nöôùc)
 128. 128. Hoàng ban ña daïng
 129. 129. Hoàng ban ña daïng30% biểu hiện miệng (môi, má, lưỡi, KC): dạng áp tơ khổng lồ, bóng nước: đặc biệt môi dưới: sưng, nứt nẻ, loét, chảy máu, đóng vẩy
 130. 130. Hoàng ban ña daïng: Quanh maïch maùu saâu trong moâ lieân keát
 131. 131. Hoäi chöùng Stevens- JohnsonThể nặng của HBĐD. Sốt, nhiễm độc.
 132. 132. Hoäi chöùng Stevens-JohnsonBan, bóng nước, xuất huyết ở miệng, mắt (-> mù), sinh dục,thực quản, hô hấp.Viêm phổi, viêm khớp, viêm thận, viêm cơ tim.
 133. 133. Hoäi chöùng Stevens-Johnson
 134. 134. Hoàng ban ña daïng ( vieâm keát maïc)
 135. 135. Hội chứng LyellToxic epidermal necrolysis (TEN)
 136. 136. LUPUS ĐỎ Lupus Erythematosus (LE) Systemic (acute ) LE (SLE): nặng nhất Subacute cutaneous LE (SCLE): đầu cổ, thân trên, cánh tay Discoid (chronic) LE (DLE): mặt miệng, nhẹ nhất
 137. 137. LUPUS ĐỎ Bệnh tự miễn, liên quan di truyền, môi trường (UV,virus, thuốc) và hormon. Kháng thể tự thân kháng nhân và bào tương: * lưu thông trong tuần hoàn gây bệnh nhiều nơi * gắn vào kháng nguyên trong mô. :Test ANA (+) (Antinuclear Antibody) trong huyết thanh (tin cậy được và tương đối đặc hiệu ở SLE) Test LE cell (+) trong huyết thanh: ít nhạy hơn và ít đặc hiệu hơn test ANA. kháng thể SS-A kháng Ro và kháng thể SS-B kháng La của bào tương: ± gặp trong SLE.
 138. 138. Lupus ñoû mạn tính (DLE) Daïng ban ñoû ôû traùn (Seïo)- Nữ = 9 lần nam, trung niên - Chỉ có tổn thương ở da mặt và đầu: * mảng đỏ hình đĩa, bờ sậm màu, trung tâm lành sẹo và mất sắc tố, rụng lông tóc.
 139. 139. Lupus ñoû mạn tính DLE maûng söøng hoùa ở nm maùTổn thương miệng : 25% * niêm mạc má, nướu, vành môi: kèm tổn thương da * mảng đỏ/chợt, chu vi có những tia màu trắng, sừng hóa, sần sừng hóa.
 140. 140. Lupus đỏ mạn tính ôû maù traùi: ≠ lichen
 141. 141. Lupus ñoû daïng toaøn thaân/caáp tính (SLE) Loeùt ôû khaåu caùi -Da và miệng tương đối nhẹ. Chủ yếu do đa cơ quan. -Miệng: loét, ban đỏ, sừng hóa ở vành môi, n/mạc má, nướu, khẩu cái
 142. 142. Lupus đỏ caáp tính: loeùt ôû moâi vaø nöôùu raêng
 143. 143. Lupus ñoû daïng caáp tính
 144. 144. Lupus ñoû S LE - Da: Ban đỏ hình cánh bướm (butterfly) ở giữa mặt, toàn thân - Toàn thân: sốt, sụt cân
 145. 145. Lupus ñoû ôû caùc ngoùn tay (SLE)- Phủ tạng: khớp, tim, phổi, thận (viêm tiểu cầu thận→tử vong)- Điều trị : corticoids (+ antimalarials, AINS, dapsone, retinoids )
 146. 146. Lupus ñoû: ôû caùc ngoùn tay
 147. 147. Lupus ñoû: Daïng haït thoâ doïc maøng ñaùy (IgG, IgM, vaø C3 )
 148. 148. ĐIỀU TRỊ LUPUS ĐỎ DLE: corticoids tại chỗ. SLE: corticoids toàn thân. Có thể (+) azathioprine Thuốc kháng sốt rét, AINS, dapsone.
 149. 149. MIEÃN DÒCH HUYØNHQUANG Ñöôøng xuø xì doïc maøng ñaùy : Lichen Ñöôøng maûnh doïc maøng ñaùy: Pemphygoid Daïïng löôùi caù quanh caùc teá baøo gai : Pemphigus Quanh maïch maùu: Hoàng ban ña daïng

×