Successfully reported this slideshow.

מושגים שונים בהבנת מערכות מחשב

1,016 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מושגים שונים בהבנת מערכות מחשב

 1. 1. ‫מושגים‬‫מחשב‬ ‫מערכות‬ ‫בהבנת‬ ‫שונים‬ ‫המחשב‬ ‫במערכת‬ ‫עושים‬ ‫הם‬ ‫ומה‬ ‫שונים‬ ‫מושגים‬ ‫נלמד‬ ‫בואו‬ CLEAN INSTALL–‫נקייה‬ ‫התקנה‬–‫פרמוט‬-.‫דיסק‬ ‫הארד‬ ‫כל‬ ‫מחיקת‬ .‫הקשיח‬ ‫הדיסק‬ ‫של‬ ‫הטבלאות‬ ‫את‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫מוחק‬ ‫מהיר‬ ‫פורמט‬ .‫ומוודא‬ ‫מוחק‬ , ‫פעולות‬ ‫שתי‬ ‫שעושה‬ === ‫פורמט‬ UPGRADE-‫לקיח‬ ,‫שדרוג‬‫ההפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫ושינוי‬ ‫הקיימת‬ ‫ההפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫ת‬ .‫והתוכנות‬ ‫הקבצים‬ ‫מערך‬ ‫של‬ ‫ולא‬ MULTI BOOT-‫ההפעלה‬ ‫מערכות‬ ‫וכל‬ ‫שונות‬ ‫במחיצות‬ ‫לרוב‬ ,‫הפעלה‬ ‫מערכות‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫התקנה‬ ‫ה‬ ‫בשלה‬ , ‫המחשב‬ ‫של‬ === ‫בבוט‬ ‫יחד‬ ‫יעלו‬BOOT.INI‫מערכת‬ ‫באיזו‬ ‫להחליט‬ ‫יצטרך‬ ‫המשתמש‬ .‫להשתמש‬ VIRTUALIZATION–,‫הנוכחית‬ ‫הפעלה‬ ‫במערכת‬ ‫שיושבת‬ ‫באפליקציה‬ ‫הפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫התקנה‬ ‫לדוגמא‬ ‫הפעלה‬ ‫מערכות‬ ‫כמו‬ ‫להריץ‬ ‫יודעת‬ ‫האפליקציה‬VMACHINE. SOHO–SMALL OFFICE HOME OFFICE–.‫יותר‬ ‫יותר,ביתיות‬ ‫קטנות‬ ‫רשתות‬ LARGE MEDIUM–‫מה‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫קשורת‬ ‫עם‬ ‫יותר‬ ‫גדולים‬ ‫עסקים‬SOHO WORLD WIDE–.‫עולמיות‬ ‫כלל‬ ‫בד"כ‬ ‫מאוד‬ ‫גדולות‬ ‫רשתות‬ ,‫עולם‬ ‫חובקת‬ ‫רשת‬ NETWORK MEDIA–‫רשת,כבל‬ ‫אופטי,כבל‬ ‫כבל‬ ‫לדוגמא‬ .‫פיזי‬ ‫באופן‬ ‫המידע‬ ‫עובר‬ ‫עליו‬ ‫תווך‬ ‫קואקסיאל‬ ‫כבל‬ ,‫טלפון‬‫י‬‫מידע‬ ‫העברת‬ ‫טכנולוגיית‬ .‫סריאלי‬ ‫,כבל‬IEEE – 802.11 NETWORK DEVICE-‫הרשת,אביזרים‬ ‫אביזרי‬‫לעבוד‬ ‫ידעו‬ ‫בחברה,לרוב‬ ‫תקשורת‬ ‫שמאפשרים‬ ‫בשכבה‬1‫שכבה‬ ‫עד‬31-3LAYER HOSTS–‫כתובת‬ ‫בו‬ ‫ומארח‬ ‫שירות‬ ‫שנותן‬ ‫מי‬ ‫כל‬IP‫כתובת‬ ‫עם‬IP. PERIPHERIALS–‫כתובת‬ ‫מקבל‬ ‫ולא‬ ‫ברשת‬ ‫משתתף‬ ‫שלא‬ ‫אביזר‬ ‫כל‬IP ARP–ADRESS RESOLUTION PROTOCOL ‫כתובות‬ ‫שמחבר‬ ‫פרוטוקול‬MAC‫וכתובות‬IP.‫וההפך‬ ‫השנייה‬ ‫השכבה‬ ‫בין‬ ‫יושב‬ ‫הוא‬Data Link‫השלישית‬ ‫לבין‬NETWORK. ‫כתובת‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫ולהודעה‬ ‫במידה‬MAC‫ה‬ ‫מקור‬ ,-ARP‫תהיה‬ ‫וזו‬ ‫הרשת‬ ‫לכל‬ ‫ברודקסט‬ ‫הודעות‬ ‫יוציא‬ ‫ה‬ ‫כתובת‬MAC‫מקור‬–DESTINATION.
 2. 2. ‫רשת‬PEER TO PEER ‫רשת‬PEER TO PEER-‫שמ‬ ‫רשת‬ ‫זוהי‬ .‫שווים‬ ‫בין‬ ‫שווה‬ ‫רשת‬‫המחשבים‬ ‫את‬ ‫חברים‬ ‫או‬ ‫רשת‬ ‫לכרטיס‬ ‫רשת‬ ‫כרטיס‬ ‫או‬ ‫ברשת‬X‫לאותו‬ ‫מחוברים‬ ‫מחשבים‬HUB. ‫הרשת‬ ‫יתרונות‬ 1.‫זולות‬ ‫עלויות‬ 2.‫מורכבת‬ ‫פעילות‬–‫פשוטה‬ 3.‫כזו‬ ‫רשת‬ ‫להתקין‬ ‫קל‬ 4..‫בסיסיות‬ ‫במשימות‬ ‫טובה‬ ‫הרשת‬ ‫חסרונות‬ 1.‫ברשת‬ ‫היררכיה‬ ‫מרכזי,אין‬ ‫ניהול‬ ‫אין‬ 2.‫אבטחה‬ ‫אין‬ 3.‫לגדול‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬–‫שתוסיף‬ ‫ככל‬‫ומורכבת‬ ‫בעייתית‬ ‫הופכת‬ ‫הרשת‬ ‫משתמשים‬ ‫יותר‬ 4..‫וכלקוח‬ ‫כשרת‬ ‫מתפקדים‬ ‫המחשבים‬ ‫כל‬ ‫כתובות‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ ‫שני‬ ‫ישנם‬IP ‫סטטית‬ ‫כתובת‬–,‫ידני‬ ‫באופן‬ ‫אותה‬ ‫מגדיר‬ ‫שהמשתמש‬ ‫כתובת‬ .‫ידנית‬ ‫בכתובת‬ ‫להכניס‬ ‫צריך‬ ‫המשתמש‬ IP + Subnetmask + Defualt gayway‫של‬ ‫וכתובת‬DNS 1 ,2. ‫כתובת‬IP‫דינאמי‬‫ת‬–‫בכתובות‬ ‫לחיסכון‬ ‫לרוב‬IP, ‫שלהם‬ ‫הכתובות‬ ‫את‬ ‫שמרעננים‬ ‫למשתמשים‬ ‫שרת‬ ‫ע"י‬ ‫ניתנת‬DHCP. ‫ה‬DHCP‫,נותן‬ ‫כתובות‬ ‫ממאגר‬ ‫כתובת‬ ‫לוקח‬SubnetMask‫הכתובות‬ ‫לפי‬ ‫מותאם‬IP‫,נותן‬Default Gateway‫וכתובת‬ )‫בכולם‬ ‫זהה‬ ‫שהוא‬ ‫להיות‬ ‫(יכול‬ ‫המשתמשים‬ ‫לכל‬ ‫שמותאם‬DNS‫ומשנית‬ ‫ראשית‬ .‫המשתמשים‬ ‫לכל‬ ‫שהכתובת‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫לפעמים‬DNS.‫שרת‬ ‫אותו‬ ‫זיהו‬ ‫כי‬ ‫זהה‬ ‫תהיה‬
 3. 3. ‫לרשתות‬ ‫ההיררכי‬ ‫המבנה‬ ‫שכבות‬ ‫משלושה‬ ‫בעצם‬ ‫מורכב‬ ‫ההיררכי‬ ‫המבנה‬: 1.ccess LayerA–‫הגישה‬ ‫שכבת‬–,‫מחשבים‬ ‫למצוא‬ ‫נוכל‬ ‫זו‬ ‫בשכבה‬Voip‫כל‬ ‫את‬ ‫ובעצם‬ ‫,שרתים‬ ( ‫ההוסטים‬host.) ‫אביזרי‬ ‫את‬ ‫נמצא‬ ‫בנוסף‬‫הרשת‬Hub‫ו‬-Switch. 2.Distribution Layer–‫החלוקה‬ ‫שכבת‬–( ‫הנתבים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫נמצא‬ ‫זו‬ ‫בשכבה‬Routers.) 3.Core Layer–‫הליבה‬ ‫שכבת‬–‫נמצא‬ ‫זו‬ ‫בשכבה‬Switch‫רמה‬3‫(ב‬-OSI‫וראוטרים‬ )‫בעצם‬ .‫מתקדמים‬ ‫ה‬ ‫שכבת‬-Access.‫הלקוח‬ ‫אצל‬ ‫בד"כ‬ ‫תימצא‬ ‫ה‬ ‫שכבת‬-Distribution‫תי‬‫והספקית‬ ‫הלקוח‬ ‫אצל‬ ‫בד"כ‬ ‫מצא‬ ‫ה‬ ‫שכבת‬-Core.)‫למעשה‬ ‫העצבים‬ ‫(מרכז‬ ‫האינטרנט‬ ‫ספקית‬ ‫אצל‬ ‫לרוב‬ ‫תמצא‬ ‫רשת‬ ‫אביזרי‬ HUB–.‫כבל‬ ‫,אותו‬ ‫מדיה‬ ‫אותה‬ ‫על‬ ‫המחשבים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫,מחבר‬ ‫בלבד‬ ‫פיזי‬ ‫מפצל‬ ‫ב‬ ‫הראשונה‬ ‫בשכבה‬ ‫יושב‬OSI–Physical–.‫כלשהן‬ ‫טבלאות‬ ‫לו‬ ‫אין‬ ‫ה‬ ‫בשיטת‬ ‫עובד‬BROADCAST ‫במ‬.‫הרשת‬ ‫את‬ ‫להפיל‬ ‫שעלולה‬ ‫התנגשות‬ ‫,ישנה‬ ‫הודעה‬ ‫שולחם‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫מחשבים‬ ‫ושני‬ ‫ידה‬ COLLISION DOMAIN-.‫האפשרי‬ ‫הקריסות‬ ‫איזור‬ HUB.‫קריסה‬ ‫איזור‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫יושבים‬ ‫שכולם‬ ‫בגלל‬ ‫לקריסות‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫יהיה‬ ‫תמיד‬ SWITCH–‫טבלאות‬ ‫לו‬ ‫,יש‬ ‫ולוגי‬ ‫פיזי‬ ‫מפצל‬MAC‫יצ‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫רשום‬ ‫זו‬ ‫שבטבלה‬‫הכתובת‬ ‫מהי‬ ‫יאה‬ MAC.‫התנגשויות‬ ‫במינימום‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫למתג‬ ‫יודע‬ ‫והוא‬ ‫תחתיה‬ ‫שיושבת‬ .)‫אפשרי‬ ‫עדיין‬ ‫שזה‬ ‫(למרות‬ ‫לאפס‬ ‫פוחת‬ ‫ההתנגשויות‬ ‫סיכוי‬ ‫ולכן‬ ‫משלה‬ ‫דומיין‬ ‫בקוליז'ון‬ ‫תהיה‬ ‫יציאה‬ ‫כל‬ BROADCAST DOMAIN–‫בו‬ ‫להתרחש‬ ‫שיכול‬ ‫איזור‬ ‫זהו‬BROADCAST ‫ה‬SWITCH( ‫המשתמשים‬ ‫לכל‬ ‫מעביר‬‫או‬ )‫יציאות‬HUB.
 4. 4. ‫ופורטים‬ ‫רשת‬ ‫אביזרי‬ .‫פורטים‬ ‫הנקראות‬ ‫לוגיות‬ ‫יציאות‬ ‫יש‬ ‫רשת‬ ‫אביזר‬ ‫לכל‬ ‫בעצם‬ .‫ליעד‬ ‫למקום,ממקור‬ ‫ממקום‬ ‫לנוע‬ ‫כדי‬ ‫משמשים‬ ‫פורטים‬ ‫לכתובת‬ ‫כמובן‬ ‫בדומה‬IP. : ‫לפורטים‬ ‫קטגוריות‬ ‫מספר‬ ‫ישנם‬ 1.tWell Known Por-‫פורטים‬ ,‫מראש‬ ‫ידועים‬ ‫פורטים‬1223-1‫לא‬ ‫המשמשים‬‫נפוצות‬ ‫פליקציות‬ .‫ברשת‬ 2.Registered Port-‫רשומים,פורטים‬ ‫פורטים‬49151-1224‫גם‬ ‫לשמש‬ ‫שיכולים‬ ‫פורטים‬ ‫אלו‬ , .‫כיעד‬ ‫וגם‬ ‫כמקור‬ ( ‫מידיים‬ ‫מסרים‬ ‫כגון‬ ‫ספציפיות‬ ‫לאפליקציות‬ ‫ארגונים‬ ‫ע"י‬ ‫משומשים‬ ‫בד"כ‬Instant massages.) 3.Private Ports-‫פורטים‬ ,‫פרטיים‬ ‫פורטים‬55356-49152,‫ליעד‬ ‫כפורטים‬ ‫משומשים‬ ‫לרוב‬ , ‫אפליקציי‬ ‫לכל‬ ‫להשתייך‬ ‫יכולים‬‫ת‬.‫אפשרית‬ ‫רשת‬ : ‫שכיחים‬ ‫פורטים‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ ‫פורטים‬
 5. 5. ‫ההפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫עדכון‬ WHY AND WHERE TO PATCH ‫שספקית‬ ‫דבר‬ ‫וכל‬ ‫חדשות‬ ‫(אבטחה,תאימות,אופציות‬ ‫ואחרות‬ ‫כאלה‬ ‫מסיבות‬ ‫ההפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫עדכון‬ ‫רו‬ ‫ההפעלה‬ ‫מערכת‬)‫ממנה‬ ‫שנקבל‬ ‫צה‬ ‫המון‬PATCHS‫לי‬ ‫מרכיבים‬ ‫ביחד‬SERVICE PACK. ‫עדכונים‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ ‫שלושה‬ ‫ישנם‬– .1AUTOMATIC INSTALL–.‫עצמו‬ ‫את‬ ‫ומתקין‬ ‫יורד‬ ‫העדכון‬ ,‫בשימוש‬ ‫לא‬ ‫המחשב‬ ‫שם‬ ‫גם‬ 2.T FOR PERMISIONPROM–‫ע"י‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫מותקן‬ ‫או‬ ‫יורד‬ ‫העדכון‬ ‫בו‬ ‫לאישור,מצב‬ ‫בקשה‬ .‫המשתמש‬ ‫אישור‬ .3NUALMA–.‫מה‬ ‫כן,אז‬ ‫ואם‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫לעדכן‬ ‫האם‬ ,‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫מחליט‬ ‫והמשתמש‬ ‫כבוי‬ ‫בד"כ‬ ,‫ידני‬ FUNCTION OF ROUTER ‫ה‬ ‫בה‬ ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫כתובת‬HOST‫ל‬ ‫והופך‬ ‫מתאפס‬2 .‫הרשת‬ ‫לכלל‬ ‫מתייחסת‬ ‫אב‬ ‫כתובת‬ ‫למשל‬172.16.137.16‫ספציפית‬ ‫כתובת‬ 271.21.2.2‫אב‬ ‫כתובת‬ AULT GATEWAYDEF–‫מחוץ‬ ‫יפגוש‬ ‫שהמשתמש‬ ‫הראשונה‬ ‫היציאה‬ ‫הינו‬ ‫המחדל‬ ‫ברירת‬ ‫שער‬ .‫שלו‬ ‫לרשת‬ ‫ה‬ ‫כתובת‬DG‫כתובת‬ ‫תהיה‬IP.‫בעצם‬ ‫אחרת‬ ‫כתובת‬ ‫כל‬ ‫כמו‬ ‫למשתמש‬ ‫חוקית‬‫כתובת‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫כתובת‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫שמכילה‬HOST‫ו‬ID
 6. 6. ‫ללקוח‬ ‫שירותים‬ ‫נותנת‬ ‫האינטרנט‬ ‫ספקית‬ ISP–INTERNET SERVICE PROVIDER .‫לאינטרנט‬ ‫בחיבורו‬ ‫ללקוח‬ ‫שירותים‬ ‫נותנת‬ ‫האינטרנט‬ ‫ספקית‬ .‫אחרות‬ ‫ספקיות‬ ‫על‬ ‫אחראית‬ ‫איננה‬ ‫היא‬ .‫ספקיות‬ ‫של‬ ‫איגוד‬ ‫הוא‬ ‫בעצם‬ ‫האינטרנט‬ POINT OF PRESENT–POP ‫ה‬ ‫של‬ ‫נוכחות‬ ‫נקודת‬ ‫זוהי‬ISP‫לאותה‬ ‫לחיבור‬ ‫נוכחות‬ ‫ונותנות‬ ‫ערים‬ ‫בין‬ ‫פרוסות‬ ‫כאלה‬ ‫נוכחות‬ ‫,נקודות‬ .‫האינטרנט‬ ‫ספקית‬ ‫האינטרנט‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫העברת‬- : ‫מידע‬ ‫העברת‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ ‫שני‬ ‫ישנם‬ 1.‫סימטרית‬–‫שווה‬ 2.‫אסימטרית‬–‫שווה‬ ‫לא‬ 1.‫נשתמש‬ ‫לרוב‬ .‫שווה‬ ‫והעלאה‬ ‫ההורדה‬ ‫קצב‬ ‫בה‬ ‫מידע‬ ‫העברת‬ ‫היא‬ ‫סימטרית‬ ‫מידע‬ ‫העברת‬ ‫בהעברת‬ ‫שמשתמשים‬ ‫או‬ ‫מידע‬ ‫המון‬ ‫שמעלים‬ ‫לשרתים,לעסקים,למקומות‬ ‫סימטרי‬ ‫בהעברה‬ ‫ויצאו‬ ‫מולטימדיה‬.‫סדירה‬ ‫בצורה‬ .‫שונה‬ ‫בקצב‬ ‫בזמן‬ ‫בו‬ ‫מקומות‬ ‫לשני‬ ‫מידע‬ ‫להעביר‬ ‫יכולה‬ ‫סימטרית‬ ‫העברה‬ 2..‫העלאה‬ ‫ממהירות‬ ‫גדולה‬ ‫ההורדה‬ ‫מהירות‬ ‫בה‬ ‫אסימטרית‬ ‫העברה‬ .‫ממעלים‬ ‫יותר‬ ‫שמורידים‬ ‫ביתיים,אנשים‬ ‫לקוחות‬ ‫אצל‬ ‫בזה‬ ‫משתמשים‬ ‫בד"כ‬ .‫ביותר‬ ‫הנפוצה‬ ‫העברה‬ ‫היא‬ ‫אסימטרית‬ ‫העברה‬
 7. 7. ‫סוג‬‫כבלים‬ ‫י‬ UNSHILDED TWISTED PAIR–UTP ‫מגנים‬ ‫לא‬ ‫מסובבים‬ ‫כבלים‬ ‫של‬ ‫זוגות‬ ‫עם‬ ‫כבל‬ ‫זהו‬ ‫בעצם‬ SHILDED TWISTED PAIR–STP .‫סיכוך‬ ‫ע"י‬ ‫אלקטרומגנטית‬ ‫מהפעילות‬ ‫שמוגן‬ ‫כבל‬ .‫מוגנים‬ ‫מסוככים‬ ‫כבלים‬ ‫של‬ ‫זוגות‬ ‫עם‬ ‫כבל‬ ‫זהו‬ ‫בעצם‬ : ‫לכבלים‬ ‫קטגוריות‬ CAT 3–‫קטגוריה‬3–‫משתמשים‬‫בטכנולוגיית‬ ‫לרוב‬ ‫בה‬ ‫משתמשים‬ , ‫ווידאו‬ ‫קול‬ ‫בהעברת‬ ‫לרוב‬ ‫בה‬ VOIP‫בצורת‬ ‫להעביר‬ ‫שאפשר‬ ‫מכיוון‬POE)‫חשמל‬ ‫שמעביר‬ ‫רשת‬ ‫(כבל‬ CAT 5-‫קטגוריה‬5+-e5-‫בתוכה‬ ‫להעביר‬ ‫יכולה‬1GB( ‫לשנייה‬GB/BIT) .‫נתונים‬ ‫תקשורת‬ ‫להעברת‬ ‫בה‬ ‫משתמשים‬ ‫לרוב‬ CAT 6-‫קטגוריה‬1–‫ל‬ ‫קטגוריה‬‫מסוג‬ ‫מידע‬ ‫העברת‬UTP‫עד‬ ‫להעביר‬ ‫,יכולה‬12GB‫לשנייה‬ .‫שונה‬ ‫ובמהירות‬ ‫לבד‬ ‫לעבוד‬ ‫מסוגל‬ ‫זוג‬ ‫כל‬ CAT 7–‫קטגוריה‬7-SCTP–‫עד‬ ‫מגיעה‬12GB‫מ‬ ‫מוגן‬ , ‫לשנייה‬EMI‫אלקטרו‬ ‫(הפרעות‬ )‫מגנטיות‬ .‫מגולגלים‬ ‫בתוף‬ ‫מגיעים‬ ‫הנ"ל‬ ‫הכבלים‬ ‫כל‬ COEXAL CABLE–‫בין‬ ‫שמגיע‬ ‫כבל‬522‫ל‬185‫מ‬‫מנחושת‬ ‫אחת‬ ‫ליבה‬ ‫עם‬ ‫שמגיע‬ ‫כבל‬ ‫זהו‬ , ‫טר‬ .‫להגנה‬ ‫אחד‬ ‫וסיכוך‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫ולהעברת‬ ‫הכבלים‬ ‫בחברת‬ ‫לרוב‬ ‫בו‬ ‫משתמשים‬CMTS. FIBER OPTIC-TX‫ו‬ ‫משדר‬–RX( ‫מקבל‬4.4.4.2) .‫ההגנות‬ ‫סוגי‬ ‫אחריו‬ )‫כלשהו‬ ‫פולימר‬ ‫או‬ ‫(זכוכית‬ ‫הליבה‬ ‫הינו‬ ‫ביותר‬ ‫הקטן‬ ‫המעגל‬ ‫או‬ ‫סיב‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫העברת‬‫פטי‬- MULTIMODE–62.5( ‫ליבה‬ ‫מקרון‬OREC‫ו‬ )–125‫זכוכית‬ ‫תוספת‬ ‫מקרון‬ ‫מסוג‬ ‫קרן‬ ‫עוברת‬LED.‫ממוקדות‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫קרניים‬ ‫יותר‬ ‫מעביר‬ )‫זולה‬ ‫(יותר‬ ‫ל‬ ‫מגיע‬322‫עד‬622.)‫כתום‬ ‫בצבע‬ ‫(בד"כ‬ ‫מטר‬ SINGEL MODE–( ‫בליבה‬ ‫מידע‬ ‫מעביר‬CORE(‫ב‬9‫היא‬ ‫סביבה‬ ‫הזכוכית‬ )‫(גודל‬ ‫מיקרון‬125 .‫מיקרון‬ ‫ב‬9‫עד‬ ‫בערך‬ ‫ארוכים‬ ‫למרחקים‬ ‫מגיעה‬ ‫הלייזר‬ ‫ממוקדת,קרן‬ ‫אחת‬ ‫קרן‬ ‫עוברת‬ ‫מיקרון‬125‫(בפועל‬ ‫ק"מ‬ 122)‫ק"מ‬ .‫צהוב‬ ‫ציפוי‬ ‫עם‬ ‫יגיע‬ ‫הכבל‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬
 8. 8. ‫כבלים‬ ‫חיבור‬ ‫סוגי‬ CROSS OVER-‫אחד‬ ‫בצד‬A‫השני‬ ‫ובצד‬B( ‫דומים‬ ‫אביזרים‬ ‫מחבר‬LIKE DEVICE.) PC<PC ROUTER<ROUTER HUB<HUB ‫דומים‬ ‫לא‬ ‫אביזרים‬ ‫גם‬ ‫אבל‬ HUB > SWITCH ROUTER > PC STRAIGHT OVER-.‫הבאה‬ ‫בצורה‬ ‫רק‬ ‫דומים‬ ‫לא‬ ‫אביזרים‬ ‫שמחבר‬ ‫כבל‬ A-A B-B B --------------- A SWITCHPC A --------------- B : ‫הבא‬ ‫בסדר‬ ‫הבאים‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫שיחבר‬ ‫אפשרי‬ PC ----- SWITCH SWITCH ------------ ROUTER
 9. 9. : ‫טופולוגיות‬ ‫סוגי‬ ‫פיזית‬ ‫טופולוגיה‬–.‫הרשת‬ ‫אביזרי‬ ‫וכל‬ ‫ראוטרים,סווצ'ים‬ ‫לרוב‬ ‫בה‬ ‫שנראה‬ ‫טופולוגיה‬ ‫הינה‬ ‫שקשו‬ ‫מה‬ ‫וכל‬ ‫בניין‬ ‫או‬ ‫,קומות‬ ‫המשתמשים‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫בה‬ ‫נראה‬.‫ברשת‬ ‫הראשונה‬ ‫לשכבה‬ ‫ר‬ ‫לוגית‬ ‫טופולוגיה‬–‫כתובות‬ ‫בה‬ ‫נראה‬ ‫לוגית‬ ‫בטופולוגיה‬IP‫וכל‬ )‫(איזורים‬ ‫ודומיינים‬ ‫מחשבים‬ ‫של‬ ‫,שמות‬ .‫הרשת‬ ‫של‬ ‫הלוגיות‬ ‫הגדרות‬ ‫הרשת‬ ‫מסיכת‬ CLASS A-255.2.2.2 CLASS B-255.255.2.2 CLASS C–255.255.255.2 ‫ה‬ ‫כתובת‬ ‫את‬ ‫חותכת‬ ‫הרשת‬ ‫מסיכת‬IP‫לח‬‫ל‬ ‫הרשת,מחולקת‬ ‫של‬ ‫ולחלק‬ ‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫לק‬3.‫קלאסים‬ ‫ב‬CLASS A–.‫למשתמש‬ ‫והשאר‬ ‫לרשת‬ ‫ראשונה‬ ‫האוקטטה‬ ‫ב‬CLASS B-.‫למשתמש‬ ‫והשאר‬ ‫לרשת‬ ‫ראשונות‬ ‫אוקטטות‬ ‫שתי‬ ‫ב‬CLASS C-.‫למשתמש‬ ‫והשאר‬ ‫לרשת‬ ‫אוקטטות‬ ‫שלוש‬ DEFAULT GATEWAY ‫שהמשתמש‬ ‫הראשונה‬ "‫"הרגל‬ , ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫מחדל‬ ‫ברירת‬ ‫שער‬‫יפגוש‬ ‫הלוקאלית‬ ‫מהרשת‬ ‫כלשהו‬ ‫אביזר‬ ‫או‬ .‫החוצה‬ ‫בדרך‬
 10. 10. 7 Layers : OSI Model-.‫השכבות‬ ‫שבעת‬ ‫מודל‬ 7.pplicationA–.‫בעיניו‬ ‫פיזית‬ ‫בצורה‬ ‫רואה‬ ‫המשתמש‬ ‫מה‬ ,‫התוכנה‬ ‫שכבת‬ ‫האפליקציה,בעצם‬ 6.Persentation–ata FormatD-‫רשום‬ ‫בעצם‬ ‫המידע‬ ‫כיצד‬ ‫המידע‬ ‫של‬ ‫ההצגה‬ ‫פרזנטציה,צורת‬ .‫ומפוענח‬ 5.Session–.‫משוחחים‬ ‫בעצם‬ ‫מי‬ ‫עם‬ ,‫הדיאלוג‬ ‫שכבת‬ .‫כמה‬ ‫עם‬ ‫או‬ ‫אחד‬ ‫משמש‬ ‫עם‬ ‫לשוחח‬ ‫ניתן‬ 4.Transport–‫למקטעים‬ ‫חיתוך‬ ‫עובר‬ ‫המידע‬ .)‫למקטעים‬ ‫(חיתוך‬ ‫הסגמנטציה‬ ‫שלב‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫שלב‬ ‫ה‬ ‫בחירת‬ ‫שלב‬ ‫(זהו‬ .‫ברשת‬ ‫לעבור‬ ‫כדי‬-TCP‫או‬UDP.) 3.Network–‫ה‬ ‫בשלב‬( ‫לפקט‬ ‫הופך‬ ‫מידע‬Packet‫כתובת‬ ‫מקבל‬ ‫סגמנט‬ ‫כל‬ . )IP. ( ‫מקור‬ ‫וכתובת‬ ‫יעד‬ ‫כתובת‬IP source and IP Destination.) 2.Data Link–‫כתובת‬ ‫מקבל‬ ‫ופקט‬ ‫פקט‬ ‫כל‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬Mac.‫ויעד‬ ‫מקור‬ ‫ה‬ ‫תצורת‬ ‫את‬ ‫מקבל‬ ‫המידע‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬-Frame.‫מידע‬ ‫להעברת‬ ‫השלמה‬ ‫,המסגרת‬ 1.Physical–‫ב‬)'‫וכו‬ ‫(חשמלי,אופטי‬ ‫כלשהו‬ ‫לאות‬ ‫הופכת‬ ‫השלמה‬ ‫המסגרת‬ ‫כל‬ ‫זה‬ ‫שלב‬ ‫רשת‬ ‫שהכרטיס‬ ‫הפעולה‬ ‫זו‬‫המקבל‬.‫מבצע‬ : ‫לזכור‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬ 1.‫שלבים‬7-5‫ה‬ ‫את‬ ‫מכילים‬-P.D.U(Packet Data Unit.) 2.‫בשלב‬4‫למקטעים‬ ‫נחתך‬ ‫המידע‬–Segment 3.‫בשלב‬3‫ל‬ ‫הופך‬ ‫סגמנטציה‬ ‫שעבר‬ ‫המידע‬-Packet. 4.‫בשלב‬2‫ה‬-Packet‫כתובת‬ ‫מקבל‬mac.‫שלמה‬ ‫מסגרת‬ ‫מקבל‬ ‫ובעצם‬ 5.‫שלב‬ ‫בין‬2‫לשלב‬3‫ה‬ ‫נמצא‬-ARP.

×