Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

שאלות לטכנאי

1,344 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

שאלות לטכנאי

  1. 1. ‫לטכנאי‬ ‫שאלות‬ 1.‫שצלעות‬ ‫מגלה‬ ‫הוא‬ .‫מתחממים‬ ‫מאד‬ ‫מחשב‬ ‫בחדר‬ ‫שהמחשבים‬ ‫לב‬ ‫שם‬ ‫טכנאי‬ ‫צלעות‬ ‫את‬ ‫לנקות‬ ‫כדי‬ ‫הטכנאי‬ ‫ישתמש‬ ‫במה‬ .‫אבק‬ ‫מלאות‬ ‫במחשבים‬ ‫הקרור‬ ?‫הקרור‬ ‫א‬..‫המחשבים‬ ‫ניעור‬ ‫ב‬..‫לאבק‬ ‫מטלית‬ ‫ג‬..‫אלכוהול‬ ‫תרסיס‬ ‫ד‬..‫אויר‬ ‫לחץ‬ 2.‫מיוח‬ ‫טיפול‬ ‫שדורשים‬ ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫כוללים‬ ‫מחשב‬ ‫רכיבי‬ ‫שלושה‬ ‫אילו‬‫כאשר‬ ‫ד‬ ?)‫שלושה‬ ‫(בחר‬ ‫אותם‬ ‫זורקים‬ ‫א‬.‫סוללות‬ ‫ב‬.‫דיסקטים‬ ‫כונני‬ ‫ג‬.‫מסכים‬ ‫ד‬.‫אופטיים‬ ‫כוננים‬ ‫ה‬.‫פרללי‬ ‫כבל‬ ‫ו‬.‫מדפסות‬ ‫של‬ ‫טונרים‬ 3.?‫בה‬ ‫מוצג‬ ‫כלי‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫איזה‬ ,‫לתצוגה‬ ‫בהתייחס‬ ‫א‬.‫מברג‬hex ‫ב‬.‫טסטר‬ ‫מברג‬ ‫ג‬.‫פיליפס‬ ‫מברג‬ ‫ד‬.‫שטוח‬ ‫מברג‬ 4.?‫המחשב‬ ‫של‬ ‫המארז‬ ‫מתוך‬ ‫אבק‬ ‫להסיר‬ ‫מומלץ‬ ‫מה‬ ‫בעזרת‬ ‫א‬.‫לחה‬ ‫מטלית‬ ‫ב‬.‫אבק‬ ‫מטלית‬ ‫ג‬.‫שואב‬‫אבק‬ ‫ד‬.‫דחוס‬ ‫אויר‬ ‫של‬ ‫פחית‬
  2. 2. 5.‫אפשר‬ ‫כלים‬ ‫שלושה‬ ‫אילו‬ .‫באינטרנט‬ ‫שימוש‬ ‫אחרי‬ ‫פחתו‬ ‫המחשב‬ ‫של‬ ‫הביצועים‬ ‫המחשב‬ ‫של‬ ‫הביצועים‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫כדי‬ ‫להריץ‬)‫שלושה‬ ‫(בחר‬? ‫א‬.Fdisk ‫ב‬.‫רוגלות‬ ‫להסרת‬ ‫תוכנה‬ ‫ג‬.Defrag–‫איחוי‬ ‫ד‬.‫הדיסק‬ ‫ניקוי‬ ‫ה‬.‫ה‬ ‫עדכון‬-BIOS ‫ו‬.‫ההתקנים‬ ‫מנהל‬ 6.‫ממסך‬ ‫להפטר‬ ‫הנכונה‬ ‫הדרך‬ ‫מה‬CRT? ‫א‬.‫לה‬ ‫צריך‬.‫באדמה‬ ‫החלקים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫טמין‬ ‫ב‬..‫החלקים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לשרוף‬ ‫צריך‬ ‫ג‬..‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫של‬ ‫הקיימות‬ ‫התקנות‬ ‫לפי‬ ‫מהחלקים‬ ‫להפטר‬ ‫צריך‬ ‫ד‬..‫באדמה‬ ‫ולהטמין‬ ‫לקונטיינר‬ ‫החלקים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להכניס‬ ‫צריך‬ 7.?)‫שניים‬ ‫(בחר‬ ‫סטטי‬ ‫אלקטרו‬ ‫חשמל‬ ‫בפני‬ ‫להגן‬ ‫יכולים‬ ‫כלים‬ ‫שני‬ ‫אילו‬ ‫א‬..‫סטטית‬ ‫אנטי‬ ‫רצועה‬ ‫ב‬.‫אויר‬ ‫לחץ‬ ‫ג‬.‫סט‬ ‫אנטי‬ ‫שטיח‬‫טי‬ ‫ד‬.‫משוריינת‬ ‫זכוכית‬ ‫ה‬.‫סינטטי‬ ‫מחומר‬ ‫ביגוד‬ 8.‫ב‬ ‫כלי‬ ‫איזה‬-Windows XP‫ויצירת‬ ‫הדיסק‬ ‫לאתחול‬ ‫גישה‬ ‫לטכנאי‬ ‫מאפשר‬ ?‫מחיצות‬ ‫א‬.Dfrag-‫איחוי‬ ‫ב‬.‫הדיסק‬ ‫ניקוי‬ ‫ג‬.Disk Management–‫הדיסק‬ ‫ניהול‬ ‫ד‬.Format ‫ה‬.Scandisk
  3. 3. 9.?)‫שתיים‬ ‫(בחר‬ ‫זדוניות‬ ‫מהתקפות‬ ‫המחשב‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫יכולים‬ ‫כלים‬ ‫שני‬ ‫אילו‬ ‫א‬.‫אנטי‬ ‫תוכנת‬-‫ו‬‫ירוס‬ ‫ב‬.‫הדיסק‬ ‫לניקוי‬ ‫תוכנה‬ ‫ג‬.‫הדיסק‬ ‫ניהול‬ ‫ד‬.Fdisk ‫ה‬.Scandisk–‫הדיסק‬ ‫סורק‬ ‫ו‬.‫רוגלות‬ ‫מסיר‬ 11.?‫מברק‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫שנגרם‬ ‫במתח‬ ‫פתאומית‬ ‫בעליה‬ ‫מתבטא‬ ‫מצב‬ ‫איזה‬ ‫א‬.‫ב‬ ‫ירידה‬‫חשמל‬ ‫ב‬.‫חשמלי‬ ‫רעש‬. ‫ג‬.‫פתאומית‬ ‫חשמל‬ ‫קפיצת‬ ‫ד‬..‫קצר‬ ‫לזמן‬ ‫החשמל‬ ‫זרם‬ ‫של‬ ‫דרמתית‬ ‫עליה‬ 11.‫בווינדוס‬ ‫פקודה‬ ‫איזה‬XP‫את‬ ‫ומחליפה‬ ‫ההפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫הקבצים‬ ‫את‬ ‫סורקת‬ ?‫שניזוקו‬ ‫הקבצים‬ ‫א‬.Chkdsk ‫ב‬.Defrag ‫ג‬.Disk Cleanup ‫ד‬.Disk Management ‫ה‬.Scan System ‫ו‬.System File Checker 12.‫בדיסק‬ ‫הפנוי‬ ‫השטח‬ ‫את‬ ‫ולהגדיל‬ ‫לייעל‬ ‫רוצים‬ ‫אם‬ ‫להשתמש‬ ‫יש‬ ‫כלי‬ ‫באיזה‬ ?‫הקשיח‬ ‫א‬.Defrag–‫איחוי‬ ‫ב‬.Disk Management–‫הדיסק‬ ‫ניהול‬ ‫ג‬.Fdisk ‫ד‬.Format
  4. 4. 13.?‫קצר‬ ‫לזמן‬ ‫במתח‬ ‫לירידה‬ ‫מתייחס‬ ‫מצב‬ ‫איזה‬ ‫א‬.Brownout–‫מתח‬ ‫ירידת‬ ‫ב‬.‫חשמלי‬ ‫רעש‬ ‫ג‬.Spike–.‫פתאומית‬ ‫חשמל‬ ‫קפיצת‬ ‫ד‬.Surge–‫במתח‬ ‫עליה‬ 14.?‫אלקטרוניים‬ ‫רכיבים‬ ‫עם‬ ‫שעובדים‬ ‫בזמן‬ ‫לנקות‬ ‫צריך‬ ‫זהירות‬ ‫אמצעי‬ ‫באילו‬ ‫א‬..‫ממגנטים‬ ‫בכלים‬ ‫משימוש‬ ‫להמנע‬ ‫ב‬.‫יצרן‬ ‫מאותו‬ ‫בכלים‬ ‫רק‬ ‫להשתמש‬ ‫ג‬.‫רצועה‬ ‫לשים‬.‫לחה‬ ‫בסביבה‬ ‫מסך‬ ‫תיקון‬ ‫בזמן‬ ‫סטטית‬ ‫אנטי‬ ‫ד‬..‫סטטי‬ ‫אנטי‬ ‫שטיח‬ ‫או‬ ‫סטטית‬ ‫אנטי‬ ‫ברצועה‬ ‫משימוש‬ ‫להמנע‬ 15..‫שלו‬ ‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫סטטית‬ ‫אנטי‬ ‫השפעה‬ ‫של‬ ‫הסיכוי‬ ‫את‬ ‫להקטין‬ ‫רוצה‬ ‫טכנאי‬ ?)‫שלושה‬ ‫(בחר‬ ‫ינקוט‬ ‫הוא‬ ‫זהירות‬ ‫אמצעי‬ ‫באילו‬ ‫א‬..‫ניילון‬ ‫באריזות‬ ‫המחשב‬ ‫רכיבי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לאחסן‬ ‫ב‬.‫סטטי‬ ‫אנטי‬ ‫שטיח‬ ‫לשים‬.‫העבודה‬ ‫שולחן‬ ‫על‬ ‫סטטיים‬ ‫אנטי‬ ‫ומשטחים‬ ‫ג‬..‫היד‬ ‫על‬ ‫סטטית‬ ‫אנטי‬ ‫רצועה‬ ‫לשים‬ ‫ד‬..‫הרצפה‬ ‫על‬ ‫שטיח‬ ‫שיש‬ ‫לכך‬ ‫לדאוג‬ ‫ה‬..‫סטטיות‬ ‫אנטי‬ ‫בשקיות‬ ‫המחשב‬ ‫רכיבי‬ ‫את‬ ‫לשים‬ ‫ו‬..‫ויבשה‬ ‫קרה‬ ‫סביבה‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ 16..‫במחשב‬ ‫לטפל‬ ‫מתחילים‬ ‫כאשר‬ ‫בו‬ ‫לנקוט‬ ‫שצריך‬ ‫הראשון‬ ‫הצעד‬ ‫מה‬ ‫א‬..‫אבק‬ ‫מטלית‬ ‫עם‬ ‫המארז‬ ‫את‬ ‫לנגב‬ ‫ב‬.‫את‬ ‫לפתוח‬.‫רופפים‬ ‫חיבורים‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫ולבדוק‬ ‫המארז‬ ‫ג‬..‫המתח‬ ‫כבל‬ ‫את‬ ‫ולנתק‬ ‫המחשב‬ ‫את‬ ‫לכבות‬ ‫ד‬..‫תקינים‬ ‫בחלקים‬ ‫כפגומים‬ ‫שחשודים‬ ‫החלקים‬ ‫את‬ ‫להחליף‬
  5. 5. 17.?‫בה‬ ‫מוצג‬ ‫כלי‬ ‫איזה‬ .‫לתצוגה‬ ‫בהתייחס‬ ‫א‬.‫מטר‬ ‫כבל‬ ‫ב‬.‫דיגיטלי‬ ‫מולטימטר‬ ‫ג‬.‫ברשת‬ ‫תעבורה‬ ‫מודד‬ ‫ד‬.‫אלקטרו‬ ‫מטען‬-‫סטטי‬

×