Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מושגים שונים בהבנת מערכות מחשב

1,568 views

Published on

 • Be the first to comment

מושגים שונים בהבנת מערכות מחשב

 1. 1. ‫מושגים‬‫מחשב‬ ‫מערכות‬ ‫בהבנת‬ ‫שונים‬ ‫המחשב‬ ‫במערכת‬ ‫עושים‬ ‫הם‬ ‫ומה‬ ‫שונים‬ ‫מושגים‬ ‫נלמד‬ ‫בואו‬ CLEAN INSTALL–‫נקייה‬ ‫התקנה‬–‫פרמוט‬-.‫דיסק‬ ‫הארד‬ ‫כל‬ ‫מחיקת‬ .‫הקשיח‬ ‫הדיסק‬ ‫של‬ ‫הטבלאות‬ ‫את‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫מוחק‬ ‫מהיר‬ ‫פורמט‬ .‫ומוודא‬ ‫מוחק‬ , ‫פעולות‬ ‫שתי‬ ‫שעושה‬ === ‫פורמט‬ UPGRADE-‫לקיח‬ ,‫שדרוג‬‫ההפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫ושינוי‬ ‫הקיימת‬ ‫ההפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫ת‬ .‫והתוכנות‬ ‫הקבצים‬ ‫מערך‬ ‫של‬ ‫ולא‬ MULTI BOOT-‫ההפעלה‬ ‫מערכות‬ ‫וכל‬ ‫שונות‬ ‫במחיצות‬ ‫לרוב‬ ,‫הפעלה‬ ‫מערכות‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫התקנה‬ ‫ה‬ ‫בשלה‬ , ‫המחשב‬ ‫של‬ === ‫בבוט‬ ‫יחד‬ ‫יעלו‬BOOT.INI‫מערכת‬ ‫באיזו‬ ‫להחליט‬ ‫יצטרך‬ ‫המשתמש‬ .‫להשתמש‬ VIRTUALIZATION–,‫הנוכחית‬ ‫הפעלה‬ ‫במערכת‬ ‫שיושבת‬ ‫באפליקציה‬ ‫הפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫התקנה‬ ‫לדוגמא‬ ‫הפעלה‬ ‫מערכות‬ ‫כמו‬ ‫להריץ‬ ‫יודעת‬ ‫האפליקציה‬VMACHINE. SOHO–SMALL OFFICE HOME OFFICE–.‫יותר‬ ‫יותר,ביתיות‬ ‫קטנות‬ ‫רשתות‬ LARGE MEDIUM–‫מה‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫קשורת‬ ‫עם‬ ‫יותר‬ ‫גדולים‬ ‫עסקים‬SOHO WORLD WIDE–.‫עולמיות‬ ‫כלל‬ ‫בד"כ‬ ‫מאוד‬ ‫גדולות‬ ‫רשתות‬ ,‫עולם‬ ‫חובקת‬ ‫רשת‬ NETWORK MEDIA–‫רשת,כבל‬ ‫אופטי,כבל‬ ‫כבל‬ ‫לדוגמא‬ .‫פיזי‬ ‫באופן‬ ‫המידע‬ ‫עובר‬ ‫עליו‬ ‫תווך‬ ‫קואקסיאל‬ ‫כבל‬ ,‫טלפון‬‫י‬‫מידע‬ ‫העברת‬ ‫טכנולוגיית‬ .‫סריאלי‬ ‫,כבל‬IEEE – 802.11 NETWORK DEVICE-‫הרשת,אביזרים‬ ‫אביזרי‬‫לעבוד‬ ‫ידעו‬ ‫בחברה,לרוב‬ ‫תקשורת‬ ‫שמאפשרים‬ ‫בשכבה‬1‫שכבה‬ ‫עד‬31-3LAYER HOSTS–‫כתובת‬ ‫בו‬ ‫ומארח‬ ‫שירות‬ ‫שנותן‬ ‫מי‬ ‫כל‬IP‫כתובת‬ ‫עם‬IP. PERIPHERIALS–‫כתובת‬ ‫מקבל‬ ‫ולא‬ ‫ברשת‬ ‫משתתף‬ ‫שלא‬ ‫אביזר‬ ‫כל‬IP ARP–ADRESS RESOLUTION PROTOCOL ‫כתובות‬ ‫שמחבר‬ ‫פרוטוקול‬MAC‫וכתובות‬IP.‫וההפך‬ ‫השנייה‬ ‫השכבה‬ ‫בין‬ ‫יושב‬ ‫הוא‬Data Link‫השלישית‬ ‫לבין‬NETWORK. ‫כתובת‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫ולהודעה‬ ‫במידה‬MAC‫ה‬ ‫מקור‬ ,-ARP‫תהיה‬ ‫וזו‬ ‫הרשת‬ ‫לכל‬ ‫ברודקסט‬ ‫הודעות‬ ‫יוציא‬ ‫ה‬ ‫כתובת‬MAC‫מקור‬–DESTINATION.
 2. 2. ‫רשת‬PEER TO PEER ‫רשת‬PEER TO PEER-‫שמ‬ ‫רשת‬ ‫זוהי‬ .‫שווים‬ ‫בין‬ ‫שווה‬ ‫רשת‬‫המחשבים‬ ‫את‬ ‫חברים‬ ‫או‬ ‫רשת‬ ‫לכרטיס‬ ‫רשת‬ ‫כרטיס‬ ‫או‬ ‫ברשת‬X‫לאותו‬ ‫מחוברים‬ ‫מחשבים‬HUB. ‫הרשת‬ ‫יתרונות‬ 1.‫זולות‬ ‫עלויות‬ 2.‫מורכבת‬ ‫פעילות‬–‫פשוטה‬ 3.‫כזו‬ ‫רשת‬ ‫להתקין‬ ‫קל‬ 4..‫בסיסיות‬ ‫במשימות‬ ‫טובה‬ ‫הרשת‬ ‫חסרונות‬ 1.‫ברשת‬ ‫היררכיה‬ ‫מרכזי,אין‬ ‫ניהול‬ ‫אין‬ 2.‫אבטחה‬ ‫אין‬ 3.‫לגדול‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬–‫שתוסיף‬ ‫ככל‬‫ומורכבת‬ ‫בעייתית‬ ‫הופכת‬ ‫הרשת‬ ‫משתמשים‬ ‫יותר‬ 4..‫וכלקוח‬ ‫כשרת‬ ‫מתפקדים‬ ‫המחשבים‬ ‫כל‬ ‫כתובות‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ ‫שני‬ ‫ישנם‬IP ‫סטטית‬ ‫כתובת‬–,‫ידני‬ ‫באופן‬ ‫אותה‬ ‫מגדיר‬ ‫שהמשתמש‬ ‫כתובת‬ .‫ידנית‬ ‫בכתובת‬ ‫להכניס‬ ‫צריך‬ ‫המשתמש‬ IP + Subnetmask + Defualt gayway‫של‬ ‫וכתובת‬DNS 1 ,2. ‫כתובת‬IP‫דינאמי‬‫ת‬–‫בכתובות‬ ‫לחיסכון‬ ‫לרוב‬IP, ‫שלהם‬ ‫הכתובות‬ ‫את‬ ‫שמרעננים‬ ‫למשתמשים‬ ‫שרת‬ ‫ע"י‬ ‫ניתנת‬DHCP. ‫ה‬DHCP‫,נותן‬ ‫כתובות‬ ‫ממאגר‬ ‫כתובת‬ ‫לוקח‬SubnetMask‫הכתובות‬ ‫לפי‬ ‫מותאם‬IP‫,נותן‬Default Gateway‫וכתובת‬ )‫בכולם‬ ‫זהה‬ ‫שהוא‬ ‫להיות‬ ‫(יכול‬ ‫המשתמשים‬ ‫לכל‬ ‫שמותאם‬DNS‫ומשנית‬ ‫ראשית‬ .‫המשתמשים‬ ‫לכל‬ ‫שהכתובת‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫לפעמים‬DNS.‫שרת‬ ‫אותו‬ ‫זיהו‬ ‫כי‬ ‫זהה‬ ‫תהיה‬
 3. 3. ‫לרשתות‬ ‫ההיררכי‬ ‫המבנה‬ ‫שכבות‬ ‫משלושה‬ ‫בעצם‬ ‫מורכב‬ ‫ההיררכי‬ ‫המבנה‬: 1.ccess LayerA–‫הגישה‬ ‫שכבת‬–,‫מחשבים‬ ‫למצוא‬ ‫נוכל‬ ‫זו‬ ‫בשכבה‬Voip‫כל‬ ‫את‬ ‫ובעצם‬ ‫,שרתים‬ ( ‫ההוסטים‬host.) ‫אביזרי‬ ‫את‬ ‫נמצא‬ ‫בנוסף‬‫הרשת‬Hub‫ו‬-Switch. 2.Distribution Layer–‫החלוקה‬ ‫שכבת‬–( ‫הנתבים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫נמצא‬ ‫זו‬ ‫בשכבה‬Routers.) 3.Core Layer–‫הליבה‬ ‫שכבת‬–‫נמצא‬ ‫זו‬ ‫בשכבה‬Switch‫רמה‬3‫(ב‬-OSI‫וראוטרים‬ )‫בעצם‬ .‫מתקדמים‬ ‫ה‬ ‫שכבת‬-Access.‫הלקוח‬ ‫אצל‬ ‫בד"כ‬ ‫תימצא‬ ‫ה‬ ‫שכבת‬-Distribution‫תי‬‫והספקית‬ ‫הלקוח‬ ‫אצל‬ ‫בד"כ‬ ‫מצא‬ ‫ה‬ ‫שכבת‬-Core.)‫למעשה‬ ‫העצבים‬ ‫(מרכז‬ ‫האינטרנט‬ ‫ספקית‬ ‫אצל‬ ‫לרוב‬ ‫תמצא‬ ‫רשת‬ ‫אביזרי‬ HUB–.‫כבל‬ ‫,אותו‬ ‫מדיה‬ ‫אותה‬ ‫על‬ ‫המחשבים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫,מחבר‬ ‫בלבד‬ ‫פיזי‬ ‫מפצל‬ ‫ב‬ ‫הראשונה‬ ‫בשכבה‬ ‫יושב‬OSI–Physical–.‫כלשהן‬ ‫טבלאות‬ ‫לו‬ ‫אין‬ ‫ה‬ ‫בשיטת‬ ‫עובד‬BROADCAST ‫במ‬.‫הרשת‬ ‫את‬ ‫להפיל‬ ‫שעלולה‬ ‫התנגשות‬ ‫,ישנה‬ ‫הודעה‬ ‫שולחם‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫מחשבים‬ ‫ושני‬ ‫ידה‬ COLLISION DOMAIN-.‫האפשרי‬ ‫הקריסות‬ ‫איזור‬ HUB.‫קריסה‬ ‫איזור‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫יושבים‬ ‫שכולם‬ ‫בגלל‬ ‫לקריסות‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫יהיה‬ ‫תמיד‬ SWITCH–‫טבלאות‬ ‫לו‬ ‫,יש‬ ‫ולוגי‬ ‫פיזי‬ ‫מפצל‬MAC‫יצ‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫רשום‬ ‫זו‬ ‫שבטבלה‬‫הכתובת‬ ‫מהי‬ ‫יאה‬ MAC.‫התנגשויות‬ ‫במינימום‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫למתג‬ ‫יודע‬ ‫והוא‬ ‫תחתיה‬ ‫שיושבת‬ .)‫אפשרי‬ ‫עדיין‬ ‫שזה‬ ‫(למרות‬ ‫לאפס‬ ‫פוחת‬ ‫ההתנגשויות‬ ‫סיכוי‬ ‫ולכן‬ ‫משלה‬ ‫דומיין‬ ‫בקוליז'ון‬ ‫תהיה‬ ‫יציאה‬ ‫כל‬ BROADCAST DOMAIN–‫בו‬ ‫להתרחש‬ ‫שיכול‬ ‫איזור‬ ‫זהו‬BROADCAST ‫ה‬SWITCH( ‫המשתמשים‬ ‫לכל‬ ‫מעביר‬‫או‬ )‫יציאות‬HUB.
 4. 4. ‫ופורטים‬ ‫רשת‬ ‫אביזרי‬ .‫פורטים‬ ‫הנקראות‬ ‫לוגיות‬ ‫יציאות‬ ‫יש‬ ‫רשת‬ ‫אביזר‬ ‫לכל‬ ‫בעצם‬ .‫ליעד‬ ‫למקום,ממקור‬ ‫ממקום‬ ‫לנוע‬ ‫כדי‬ ‫משמשים‬ ‫פורטים‬ ‫לכתובת‬ ‫כמובן‬ ‫בדומה‬IP. : ‫לפורטים‬ ‫קטגוריות‬ ‫מספר‬ ‫ישנם‬ 1.tWell Known Por-‫פורטים‬ ,‫מראש‬ ‫ידועים‬ ‫פורטים‬1223-1‫לא‬ ‫המשמשים‬‫נפוצות‬ ‫פליקציות‬ .‫ברשת‬ 2.Registered Port-‫רשומים,פורטים‬ ‫פורטים‬49151-1224‫גם‬ ‫לשמש‬ ‫שיכולים‬ ‫פורטים‬ ‫אלו‬ , .‫כיעד‬ ‫וגם‬ ‫כמקור‬ ( ‫מידיים‬ ‫מסרים‬ ‫כגון‬ ‫ספציפיות‬ ‫לאפליקציות‬ ‫ארגונים‬ ‫ע"י‬ ‫משומשים‬ ‫בד"כ‬Instant massages.) 3.Private Ports-‫פורטים‬ ,‫פרטיים‬ ‫פורטים‬55356-49152,‫ליעד‬ ‫כפורטים‬ ‫משומשים‬ ‫לרוב‬ , ‫אפליקציי‬ ‫לכל‬ ‫להשתייך‬ ‫יכולים‬‫ת‬.‫אפשרית‬ ‫רשת‬ : ‫שכיחים‬ ‫פורטים‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ ‫פורטים‬
 5. 5. ‫ההפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫עדכון‬ WHY AND WHERE TO PATCH ‫שספקית‬ ‫דבר‬ ‫וכל‬ ‫חדשות‬ ‫(אבטחה,תאימות,אופציות‬ ‫ואחרות‬ ‫כאלה‬ ‫מסיבות‬ ‫ההפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫עדכון‬ ‫רו‬ ‫ההפעלה‬ ‫מערכת‬)‫ממנה‬ ‫שנקבל‬ ‫צה‬ ‫המון‬PATCHS‫לי‬ ‫מרכיבים‬ ‫ביחד‬SERVICE PACK. ‫עדכונים‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ ‫שלושה‬ ‫ישנם‬– .1AUTOMATIC INSTALL–.‫עצמו‬ ‫את‬ ‫ומתקין‬ ‫יורד‬ ‫העדכון‬ ,‫בשימוש‬ ‫לא‬ ‫המחשב‬ ‫שם‬ ‫גם‬ 2.T FOR PERMISIONPROM–‫ע"י‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫מותקן‬ ‫או‬ ‫יורד‬ ‫העדכון‬ ‫בו‬ ‫לאישור,מצב‬ ‫בקשה‬ .‫המשתמש‬ ‫אישור‬ .3NUALMA–.‫מה‬ ‫כן,אז‬ ‫ואם‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫לעדכן‬ ‫האם‬ ,‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫מחליט‬ ‫והמשתמש‬ ‫כבוי‬ ‫בד"כ‬ ,‫ידני‬ FUNCTION OF ROUTER ‫ה‬ ‫בה‬ ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫כתובת‬HOST‫ל‬ ‫והופך‬ ‫מתאפס‬2 .‫הרשת‬ ‫לכלל‬ ‫מתייחסת‬ ‫אב‬ ‫כתובת‬ ‫למשל‬172.16.137.16‫ספציפית‬ ‫כתובת‬ 271.21.2.2‫אב‬ ‫כתובת‬ AULT GATEWAYDEF–‫מחוץ‬ ‫יפגוש‬ ‫שהמשתמש‬ ‫הראשונה‬ ‫היציאה‬ ‫הינו‬ ‫המחדל‬ ‫ברירת‬ ‫שער‬ .‫שלו‬ ‫לרשת‬ ‫ה‬ ‫כתובת‬DG‫כתובת‬ ‫תהיה‬IP.‫בעצם‬ ‫אחרת‬ ‫כתובת‬ ‫כל‬ ‫כמו‬ ‫למשתמש‬ ‫חוקית‬‫כתובת‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫כתובת‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫שמכילה‬HOST‫ו‬ID
 6. 6. ‫ללקוח‬ ‫שירותים‬ ‫נותנת‬ ‫האינטרנט‬ ‫ספקית‬ ISP–INTERNET SERVICE PROVIDER .‫לאינטרנט‬ ‫בחיבורו‬ ‫ללקוח‬ ‫שירותים‬ ‫נותנת‬ ‫האינטרנט‬ ‫ספקית‬ .‫אחרות‬ ‫ספקיות‬ ‫על‬ ‫אחראית‬ ‫איננה‬ ‫היא‬ .‫ספקיות‬ ‫של‬ ‫איגוד‬ ‫הוא‬ ‫בעצם‬ ‫האינטרנט‬ POINT OF PRESENT–POP ‫ה‬ ‫של‬ ‫נוכחות‬ ‫נקודת‬ ‫זוהי‬ISP‫לאותה‬ ‫לחיבור‬ ‫נוכחות‬ ‫ונותנות‬ ‫ערים‬ ‫בין‬ ‫פרוסות‬ ‫כאלה‬ ‫נוכחות‬ ‫,נקודות‬ .‫האינטרנט‬ ‫ספקית‬ ‫האינטרנט‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫העברת‬- : ‫מידע‬ ‫העברת‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ ‫שני‬ ‫ישנם‬ 1.‫סימטרית‬–‫שווה‬ 2.‫אסימטרית‬–‫שווה‬ ‫לא‬ 1.‫נשתמש‬ ‫לרוב‬ .‫שווה‬ ‫והעלאה‬ ‫ההורדה‬ ‫קצב‬ ‫בה‬ ‫מידע‬ ‫העברת‬ ‫היא‬ ‫סימטרית‬ ‫מידע‬ ‫העברת‬ ‫בהעברת‬ ‫שמשתמשים‬ ‫או‬ ‫מידע‬ ‫המון‬ ‫שמעלים‬ ‫לשרתים,לעסקים,למקומות‬ ‫סימטרי‬ ‫בהעברה‬ ‫ויצאו‬ ‫מולטימדיה‬.‫סדירה‬ ‫בצורה‬ .‫שונה‬ ‫בקצב‬ ‫בזמן‬ ‫בו‬ ‫מקומות‬ ‫לשני‬ ‫מידע‬ ‫להעביר‬ ‫יכולה‬ ‫סימטרית‬ ‫העברה‬ 2..‫העלאה‬ ‫ממהירות‬ ‫גדולה‬ ‫ההורדה‬ ‫מהירות‬ ‫בה‬ ‫אסימטרית‬ ‫העברה‬ .‫ממעלים‬ ‫יותר‬ ‫שמורידים‬ ‫ביתיים,אנשים‬ ‫לקוחות‬ ‫אצל‬ ‫בזה‬ ‫משתמשים‬ ‫בד"כ‬ .‫ביותר‬ ‫הנפוצה‬ ‫העברה‬ ‫היא‬ ‫אסימטרית‬ ‫העברה‬
 7. 7. ‫סוג‬‫כבלים‬ ‫י‬ UNSHILDED TWISTED PAIR–UTP ‫מגנים‬ ‫לא‬ ‫מסובבים‬ ‫כבלים‬ ‫של‬ ‫זוגות‬ ‫עם‬ ‫כבל‬ ‫זהו‬ ‫בעצם‬ SHILDED TWISTED PAIR–STP .‫סיכוך‬ ‫ע"י‬ ‫אלקטרומגנטית‬ ‫מהפעילות‬ ‫שמוגן‬ ‫כבל‬ .‫מוגנים‬ ‫מסוככים‬ ‫כבלים‬ ‫של‬ ‫זוגות‬ ‫עם‬ ‫כבל‬ ‫זהו‬ ‫בעצם‬ : ‫לכבלים‬ ‫קטגוריות‬ CAT 3–‫קטגוריה‬3–‫משתמשים‬‫בטכנולוגיית‬ ‫לרוב‬ ‫בה‬ ‫משתמשים‬ , ‫ווידאו‬ ‫קול‬ ‫בהעברת‬ ‫לרוב‬ ‫בה‬ VOIP‫בצורת‬ ‫להעביר‬ ‫שאפשר‬ ‫מכיוון‬POE)‫חשמל‬ ‫שמעביר‬ ‫רשת‬ ‫(כבל‬ CAT 5-‫קטגוריה‬5+-e5-‫בתוכה‬ ‫להעביר‬ ‫יכולה‬1GB( ‫לשנייה‬GB/BIT) .‫נתונים‬ ‫תקשורת‬ ‫להעברת‬ ‫בה‬ ‫משתמשים‬ ‫לרוב‬ CAT 6-‫קטגוריה‬1–‫ל‬ ‫קטגוריה‬‫מסוג‬ ‫מידע‬ ‫העברת‬UTP‫עד‬ ‫להעביר‬ ‫,יכולה‬12GB‫לשנייה‬ .‫שונה‬ ‫ובמהירות‬ ‫לבד‬ ‫לעבוד‬ ‫מסוגל‬ ‫זוג‬ ‫כל‬ CAT 7–‫קטגוריה‬7-SCTP–‫עד‬ ‫מגיעה‬12GB‫מ‬ ‫מוגן‬ , ‫לשנייה‬EMI‫אלקטרו‬ ‫(הפרעות‬ )‫מגנטיות‬ .‫מגולגלים‬ ‫בתוף‬ ‫מגיעים‬ ‫הנ"ל‬ ‫הכבלים‬ ‫כל‬ COEXAL CABLE–‫בין‬ ‫שמגיע‬ ‫כבל‬522‫ל‬185‫מ‬‫מנחושת‬ ‫אחת‬ ‫ליבה‬ ‫עם‬ ‫שמגיע‬ ‫כבל‬ ‫זהו‬ , ‫טר‬ .‫להגנה‬ ‫אחד‬ ‫וסיכוך‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫ולהעברת‬ ‫הכבלים‬ ‫בחברת‬ ‫לרוב‬ ‫בו‬ ‫משתמשים‬CMTS. FIBER OPTIC-TX‫ו‬ ‫משדר‬–RX( ‫מקבל‬4.4.4.2) .‫ההגנות‬ ‫סוגי‬ ‫אחריו‬ )‫כלשהו‬ ‫פולימר‬ ‫או‬ ‫(זכוכית‬ ‫הליבה‬ ‫הינו‬ ‫ביותר‬ ‫הקטן‬ ‫המעגל‬ ‫או‬ ‫סיב‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫העברת‬‫פטי‬- MULTIMODE–62.5( ‫ליבה‬ ‫מקרון‬OREC‫ו‬ )–125‫זכוכית‬ ‫תוספת‬ ‫מקרון‬ ‫מסוג‬ ‫קרן‬ ‫עוברת‬LED.‫ממוקדות‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫קרניים‬ ‫יותר‬ ‫מעביר‬ )‫זולה‬ ‫(יותר‬ ‫ל‬ ‫מגיע‬322‫עד‬622.)‫כתום‬ ‫בצבע‬ ‫(בד"כ‬ ‫מטר‬ SINGEL MODE–( ‫בליבה‬ ‫מידע‬ ‫מעביר‬CORE(‫ב‬9‫היא‬ ‫סביבה‬ ‫הזכוכית‬ )‫(גודל‬ ‫מיקרון‬125 .‫מיקרון‬ ‫ב‬9‫עד‬ ‫בערך‬ ‫ארוכים‬ ‫למרחקים‬ ‫מגיעה‬ ‫הלייזר‬ ‫ממוקדת,קרן‬ ‫אחת‬ ‫קרן‬ ‫עוברת‬ ‫מיקרון‬125‫(בפועל‬ ‫ק"מ‬ 122)‫ק"מ‬ .‫צהוב‬ ‫ציפוי‬ ‫עם‬ ‫יגיע‬ ‫הכבל‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬
 8. 8. ‫כבלים‬ ‫חיבור‬ ‫סוגי‬ CROSS OVER-‫אחד‬ ‫בצד‬A‫השני‬ ‫ובצד‬B( ‫דומים‬ ‫אביזרים‬ ‫מחבר‬LIKE DEVICE.) PC<PC ROUTER<ROUTER HUB<HUB ‫דומים‬ ‫לא‬ ‫אביזרים‬ ‫גם‬ ‫אבל‬ HUB > SWITCH ROUTER > PC STRAIGHT OVER-.‫הבאה‬ ‫בצורה‬ ‫רק‬ ‫דומים‬ ‫לא‬ ‫אביזרים‬ ‫שמחבר‬ ‫כבל‬ A-A B-B B --------------- A SWITCHPC A --------------- B : ‫הבא‬ ‫בסדר‬ ‫הבאים‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫שיחבר‬ ‫אפשרי‬ PC ----- SWITCH SWITCH ------------ ROUTER
 9. 9. : ‫טופולוגיות‬ ‫סוגי‬ ‫פיזית‬ ‫טופולוגיה‬–.‫הרשת‬ ‫אביזרי‬ ‫וכל‬ ‫ראוטרים,סווצ'ים‬ ‫לרוב‬ ‫בה‬ ‫שנראה‬ ‫טופולוגיה‬ ‫הינה‬ ‫שקשו‬ ‫מה‬ ‫וכל‬ ‫בניין‬ ‫או‬ ‫,קומות‬ ‫המשתמשים‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫בה‬ ‫נראה‬.‫ברשת‬ ‫הראשונה‬ ‫לשכבה‬ ‫ר‬ ‫לוגית‬ ‫טופולוגיה‬–‫כתובות‬ ‫בה‬ ‫נראה‬ ‫לוגית‬ ‫בטופולוגיה‬IP‫וכל‬ )‫(איזורים‬ ‫ודומיינים‬ ‫מחשבים‬ ‫של‬ ‫,שמות‬ .‫הרשת‬ ‫של‬ ‫הלוגיות‬ ‫הגדרות‬ ‫הרשת‬ ‫מסיכת‬ CLASS A-255.2.2.2 CLASS B-255.255.2.2 CLASS C–255.255.255.2 ‫ה‬ ‫כתובת‬ ‫את‬ ‫חותכת‬ ‫הרשת‬ ‫מסיכת‬IP‫לח‬‫ל‬ ‫הרשת,מחולקת‬ ‫של‬ ‫ולחלק‬ ‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫לק‬3.‫קלאסים‬ ‫ב‬CLASS A–.‫למשתמש‬ ‫והשאר‬ ‫לרשת‬ ‫ראשונה‬ ‫האוקטטה‬ ‫ב‬CLASS B-.‫למשתמש‬ ‫והשאר‬ ‫לרשת‬ ‫ראשונות‬ ‫אוקטטות‬ ‫שתי‬ ‫ב‬CLASS C-.‫למשתמש‬ ‫והשאר‬ ‫לרשת‬ ‫אוקטטות‬ ‫שלוש‬ DEFAULT GATEWAY ‫שהמשתמש‬ ‫הראשונה‬ "‫"הרגל‬ , ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫מחדל‬ ‫ברירת‬ ‫שער‬‫יפגוש‬ ‫הלוקאלית‬ ‫מהרשת‬ ‫כלשהו‬ ‫אביזר‬ ‫או‬ .‫החוצה‬ ‫בדרך‬
 10. 10. 7 Layers : OSI Model-.‫השכבות‬ ‫שבעת‬ ‫מודל‬ 7.pplicationA–.‫בעיניו‬ ‫פיזית‬ ‫בצורה‬ ‫רואה‬ ‫המשתמש‬ ‫מה‬ ,‫התוכנה‬ ‫שכבת‬ ‫האפליקציה,בעצם‬ 6.Persentation–ata FormatD-‫רשום‬ ‫בעצם‬ ‫המידע‬ ‫כיצד‬ ‫המידע‬ ‫של‬ ‫ההצגה‬ ‫פרזנטציה,צורת‬ .‫ומפוענח‬ 5.Session–.‫משוחחים‬ ‫בעצם‬ ‫מי‬ ‫עם‬ ,‫הדיאלוג‬ ‫שכבת‬ .‫כמה‬ ‫עם‬ ‫או‬ ‫אחד‬ ‫משמש‬ ‫עם‬ ‫לשוחח‬ ‫ניתן‬ 4.Transport–‫למקטעים‬ ‫חיתוך‬ ‫עובר‬ ‫המידע‬ .)‫למקטעים‬ ‫(חיתוך‬ ‫הסגמנטציה‬ ‫שלב‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫שלב‬ ‫ה‬ ‫בחירת‬ ‫שלב‬ ‫(זהו‬ .‫ברשת‬ ‫לעבור‬ ‫כדי‬-TCP‫או‬UDP.) 3.Network–‫ה‬ ‫בשלב‬( ‫לפקט‬ ‫הופך‬ ‫מידע‬Packet‫כתובת‬ ‫מקבל‬ ‫סגמנט‬ ‫כל‬ . )IP. ( ‫מקור‬ ‫וכתובת‬ ‫יעד‬ ‫כתובת‬IP source and IP Destination.) 2.Data Link–‫כתובת‬ ‫מקבל‬ ‫ופקט‬ ‫פקט‬ ‫כל‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬Mac.‫ויעד‬ ‫מקור‬ ‫ה‬ ‫תצורת‬ ‫את‬ ‫מקבל‬ ‫המידע‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬-Frame.‫מידע‬ ‫להעברת‬ ‫השלמה‬ ‫,המסגרת‬ 1.Physical–‫ב‬)'‫וכו‬ ‫(חשמלי,אופטי‬ ‫כלשהו‬ ‫לאות‬ ‫הופכת‬ ‫השלמה‬ ‫המסגרת‬ ‫כל‬ ‫זה‬ ‫שלב‬ ‫רשת‬ ‫שהכרטיס‬ ‫הפעולה‬ ‫זו‬‫המקבל‬.‫מבצע‬ : ‫לזכור‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬ 1.‫שלבים‬7-5‫ה‬ ‫את‬ ‫מכילים‬-P.D.U(Packet Data Unit.) 2.‫בשלב‬4‫למקטעים‬ ‫נחתך‬ ‫המידע‬–Segment 3.‫בשלב‬3‫ל‬ ‫הופך‬ ‫סגמנטציה‬ ‫שעבר‬ ‫המידע‬-Packet. 4.‫בשלב‬2‫ה‬-Packet‫כתובת‬ ‫מקבל‬mac.‫שלמה‬ ‫מסגרת‬ ‫מקבל‬ ‫ובעצם‬ 5.‫שלב‬ ‫בין‬2‫לשלב‬3‫ה‬ ‫נמצא‬-ARP.

×