Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

פרטיות בעבודה מבחן בתי המשפט

1,525 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

פרטיות בעבודה מבחן בתי המשפט

  1. 1. הגנת הפרטיות במערכות תקשורת <ul><li>במסגרת חקיקה נקבעו מספר הגבלות על ספקי שירות במסירת תוכן תעבורה ברשתות התקשורת . החקיקה המרכזית היא ב - Electronic Communication Privacy Act 1986 - </li></ul><ul><ul><li>לספק שירותי תקשורת אסור לחשוף או לגלות לצד שלישי את תוכן המידע שמאוחסן אצלו או שמועבר דרכו . </li></ul></ul><ul><ul><li>גילוי התוכן או המידע יתאפשר רק בהתקיים החריגים שבחוק ובהם : גילוי מידע לנמען ההודעה ; גילוי מידע בהסכמת השולח ; גילוי מידע לשם הגנה על המערכת או הקניין של ספק השירות וכן גילוי מידע לרשויות במקרה שהמידע הגיע לספק השירות על דרך מקרה ונדרש למניעת פשע . </li></ul></ul>
  2. 2. הגנת הפרטיות במערכות תקשורת - המשך <ul><li>גילוי מידע לממשל על תוכן תעבורה או על פרטי ורשומות המנוי לשירותי התקשורת יתאפשר רק על - פי צו חיפוש של בית - משפט או צו בית - משפט או על - פי צו הבאה אדמינסטרטיבי מכוח חוק . </li></ul><ul><li>החוק מגביל מסירת מידע על תוכן תעבורה או פרטי מנוי ואינו מגביל שימוש מסחרי של ספק השירות בפרטי המידע המגיעים אליו . לאחרונה נפסלה רגולציה אשר אסרה על ספק שירות לעשות שימוש במידע שמגיע אליו </li></ul><ul><li>מהמנוי ופרטי שימוש באמצעי התקשורת </li></ul><ul><li>לצורכי שיווק מבלי הסכמת הלקוח . </li></ul>
  3. 3. פרטיות בעבודה - מבחן בתי - המשפט <ul><li>פרטיות ודואר - אלקטרוני במקום העבודה - בשורה של פסקי - דין קבע בית - המשפט כי , ככלל , אין זכות מוגנת לפרטיות בדואר - אלקטרוני במקום העבודה . בהיעדר התחייבות חוזית מצד המעביד , הרי שאינטרס המעביד לבדוק שימושים במערכת הדואר ולבקר את פעולת העובדים גוברת על אינטרס העובד לפרטיות . לעובד המשתמש ברשת הדואר האלקטרוני בעבודה אין ציפייה סבירה לפרטיות . </li></ul><ul><li>Smyth v. Pillsbury 914 F. Supp E.D Pa 1996 </li></ul><ul><li>עובד פוטר מעבודתו לאחר שהמעביד בחן הודעות דואר - אלקטרוני בלתי ראויות ובלתי מקצועיות שהוא שלח למפקח עליו בעבודה . העובד הגיש תביעה לצו הצהרתי כי הפיטורין שלא כדין , משום אינטרס הציבור שבשמירה על פרטיות העובד . </li></ul>
  4. 4. Smyth v. Pillsbury - המשך <ul><li>בית - המשפט דוחה את טענת העובד על - כי נפגעה זכותו לפרטיות . אומנם , מוכרת בדיני הנזיקין עוולה של פגיעה בפרטיות בין היתר כאשר ישנה חדירה למרחב המבודד של הפרט , כאשר חדירה זו הינה מהותית ותיחשב כפוגענית על - ידי האדם הסביר . ואכן , במקרים שבית - המשפט יימצא כי הייתה פיטורי עובד היו תוצאתה של חדירה פוגענית בלתי סבירה לצנעת הפרט יצהיר על בטלות הפיטורין מטעמי אינטרס הציבור . ואולם , בבדיקת מהותיות הפגיעה בפרט יש לאזן בין אינטרס העובד לפרטיות ואינטרס המעביד לבקר את פעולת עובדיו . בנסיבות העניין , בית - המשפט סבור כי אין ציפייה סבירה לפרטיות כאשר עובד משתמש בשירותי הדואר - האלקטרוני של המעביד לתקשר עם המפקח , וזאת ללא כל התחייבות מצד המעביד כי דואר לא יפוקח . בית - המשפט רואה את זכותו של המעביד לבקר דואר של העובדים למניעת מעשים לא חוקיים ואמירות לא ראויות . </li></ul><ul><li>“ the company interest in preventing inappropriate and unprofessional comments or even illegal activity over its e-mail system outweighs any privacy interest the employee may have in those comments.” </li></ul>
  5. 5. פרטיות באינטרנט במקום העבודה - המשך <ul><li>U.S v. Mark L. Simons *4th Cir. Feb 2000) </li></ul><ul><li>סימונס הינו עובד של ה – FBI אשר השתמש במחשבי העבודה לשם הורדת קבצי פורנוגרפיה ופדופיליה מן האינטרנט . בהתאם למדיניות השימוש באינטרנט של ה – FBI מותר השימוש באינטרנט רק למטרות עבודה ונאסר שימוש באינטרנט לצפייה במידע בלתי חוקי . בהתאם למדיניות יודעו העובדים כי תבוצענה תרשומות אלקטרוניות לתיעוד שימושי העובדים ברשת ובקרה על יישום המדיניות . בעת מעבר על תרשומות הגישה לרשת אותר כי סימונס משמתמש ברשת למטרות פרטיות ונכנס לאתרי סקס . הוחלט לבצע חיפוש מרחוק במחשב של סימונס ונתגלה כי הוא מחזיק כ - 1000 קבצים פורנוגרפיים . לאחר שנתגלה הדבר הוצא לבקשת ה - FBI צו חיפוש למשרדו של סימונס . בחיפוש נתפש הדיסקט הקשיח של העובד ודיסקטים שנתגלו במשרדו . </li></ul>
  6. 6. U.S v. Simons – המשך <ul><li>כנגד סימונס הוגש כתב אישום בגין החזקה ומשלוח מודע של פורנוגרפית קטינים . סימונס טען כי נפגעה פרטיותו בביצוע החיפושים האמורים . בית - המשפט הבחין בין החיפוש מרחוק דרך האינטרנט ובין החיפוש במחשב במשרדו . באשר לחיפוש דרך האינטרנט קבע בית - המשפט שלא נתקיימה ציפייה סבירה לפרטיות שכן מדיניות האינטרנט של המעסיק שללה כל ציפייה לפרטיות באשר לקבצים המורדים מהאינטרנט . המעביר הודיע כי הוא יבקר ויפקח על כלל השימושים ברשת : הורדת קבצים , דואר אלקטרוני ואתרים בהם מבקר העובד . לפיכך , לא נדרש צו חיפוש לשם ביצוע חיפוש מרחוק במחשבו של העובד . אך בית - המשפט מבהיר שאין במדיניות השימוש באינטרנט כדי לשלול ציפייה לפרטיות של העובד במשרדו ובשולחנו – הוא החיפוש השני שבוצע . אף על פי כן קובע בית - המשפט כי לשם ביצועה של חקירה על התנהגות לא הולמת בעבודה יתכן חיפוש שהוא מוגבל בהיקפו וסביר בהתחשב בציפיה למציאת ראיות על אותה התנהגות בלתי ראויה . על - כן גם החיפוש בכונן הקשיח לא הפר , בנסיבות העניין , ציפייה סבירה לפרטיות . </li></ul>
  7. 7. פרטיות באינטרנט במקום העבודה - דיון <ul><li>האם תתכן פרטיות בדואר - אלקטרוני במקום העבודה ? </li></ul><ul><ul><li>המבחן כאמור הוא תלוי נסיבות : האם בנסיבות העניין יש “ציפייה סבירה” לפרטיות . במקרים בהם נסיבות העניין תלמדנה על ציפייה סבירה שכזו - לדוגמא : מערכת דואר מבוססת סיסמא המעבירה הודעות מוצפנות - תיתכן , לדעתי , הסקת ציפייה לפרטיות . </li></ul></ul><ul><ul><li>מחוייבות חוזית - הציפייה היא שתרבנה התקשרויות חוזיות בין עובד ומעביד בהן תעוגן הזכות לפרטיות . </li></ul></ul>
  8. 8. פרטיות באינטרנט במקום העבודה - משפט ישראלי <ul><li>מהו הדין במשפט הישראלי ? </li></ul><ul><ul><li>לכאורה , פתיחת דואר אלקטרוני של העובד תיכנס בגדר ס’ 2(5) : “ העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום , או שימוש בתכנו , בלי רשות מאת הנמען או הכותב .”. ואולם , המעביד יוכל אולי להנות לעיתים מהגנות ס’ 18: פגיעה שנעשתה לשם הגנת עניין כשר של המעביד ( נסיבות פרשת Pillsbury ) או פגיעה שהיא תוך ביצוע עיסוקו של הפוגע כדין ובמהלך עבודתו הרגיל ( כך לדוגמא בבקרת עבודה שוטפת של העובדים ). </li></ul></ul><ul><ul><li>כמו כן , בנסיבות בהן יחול חוק האזנת סתר על הפעולה שביצע המעביד לא תעמודנה לו טענות ההגנה . </li></ul></ul>

×