Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

רישום שמות מתחם

932 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

רישום שמות מתחם

 1. 1. מצגת נלווית לעוולות מסחריות רישום שמות - מיתחם ויישוב סכסוכי - שמות
 2. 2. רישום שמות - מיתחם ויישוב סכסוכי - מיתחם * <ul><li>רישום שמות - מיתחם – הצגת הנושא </li></ul><ul><li>רישום שמות מיתחם תחת gTLD ו – ccTLD </li></ul><ul><li>רשם שמות - המיתחם בישראל – איגוד האינטרנט הישראלי – הסטוריה ( מהאוניברסיטאות לאיגוד האינטרנט ), כפיפות למשפט המנהלי ?, דרך פעולה . </li></ul><ul><li>הכללים החדשים לרישום שמות - המיתחם בישראל – עקרונות היסוד , כללי הרישום . </li></ul><ul><li>סכסוכי שמות - מיתחם – הסיבות , דרכי פתרון . </li></ul><ul><li>מנגנון ליישוב סכסוכי שמות מיתחם – עקרונות יסוד </li></ul><ul><ul><li>שמות מיתחם גנריים gTLD – הצעת Wipo , יישום המנגנון </li></ul></ul><ul><ul><li>שמות מיתחם ישראליים ccTLD(.il) – המועצה המייעצת </li></ul></ul>* ההרצאה מבוססת , בין היתר , על הרצאתו של מר דורון שקמוני , נשיא איגוד האינטרנט הישראלי
 3. 3. רישום שמות - מיתחם – הצגת הנושא <ul><li>מערכת שמות מיתחם כמערכת מיפוי ידידותית - למשתמש של כתובות - אינטרנט . </li></ul><ul><li>שמות מיתחם – לא רק כתובת - כדוגמא האבחנה בין שם - מיתחם ומספר טלפון– שם - המיתחם כמזהה עסק , כמושא למוניטין . </li></ul><ul><li>בלעדיות שם - המיתחם – רושם ראשון = רושם יחיד . </li></ul><ul><li>המתח בין שמות - המיתחם למוניטין בעולם הפיזי – בלעדיות שם המיתחם לעומת ריבוי משתמשים בשם - יחיד מחוץ לרשת . </li></ul><ul><li>מנגנון רישום המבוסס על שיטת ראשון - זוכה ( בדומה לשיטת מירשם הכוכבים בנסיך הקטן ) </li></ul><ul><li>הצורך בקיומו של מרשם שמות מסודר – וודאות , דיוק , קישור בין בעל שם - המיתחם ויישויות פיזיות . </li></ul>
 4. 4. רישום שמות - מיתחם gTLD ו - ccTLD <ul><li>שמות מיתחם גנריים gTLD – ההיסטוריה , זיכייון מ - Icann לשמש כרשם ( ראו : www.icann.com ) , הצעות להגדלת מספר שמות המיתחם הגנריים . </li></ul><ul><li>שמות מיתחם מדינתיים ccTLD – רשם מדינתי ( ממשלתי או פרטי ), כללי מירשם שמות מדינתיים , סמכות לרישום רק תחת ccTLD . </li></ul>
 5. 5. רישום שמות - המיתחם בישראל <ul><li>רשם שמות המיתחם – איגוד האינטרנט הישראלי </li></ul><ul><li>הסטוריה – מעבר סמכות רישום השמות מהאוניברסיטאות לאיגוד האינטרנט הישראלי . </li></ul><ul><li>כפיפות למשפט המנהלי – בעתירה לבג &quot; צ הוחלט כי אין מדובר בגוף מינהלי הנתון לשיפוט בג &quot; צ , אך נותרה השאלה האם הוא כפוף לחובות מן המשפט המנהלי מתוקף תפקידו . נפקות - איסור אפלייה , סבירות , חובת שימוע וכו .. </li></ul><ul><li>המעבר מכללי המירשם של האוניברסיטאות לכללי מירשם חדשים – תוקף לשמות שנרשמו תחת הכללים הקודמים , מחלוקות על רישום בתקופת &quot; בין - השמשות &quot; ( ביום 1.1.1999 – דוגמת רישום שם - המיתחם www.sex.co.il שסורב עד אותה עת ברישום ). </li></ul>
 6. 6. הכללים לרישום שמות - מיתחם ישראליים <ul><li>עקרונות היסוד למירשם שמות - מיתחם </li></ul><ul><li>המטרה – איזון בין חופש הביטוי והמסחר ובין ההגנה על הקניין הרוחני של בעלי שמות קיימים </li></ul><ul><li>צמצום התערבותו של הגוף הרושם למינימום בשלב של רישום השמות </li></ul><ul><li>רישום שם - מיתחם אינו מקנה זכות קניינית בשם וכפוף לטענות של בעל זכות קודמת </li></ul><ul><li>הכפפה חוזית של בעל שם - המיתחם למנגנון יישוב סכסוכים </li></ul><ul><li>הזדהות של בעל שם - המיתחם ( קיומו של מאגר נתונים על בעלי שמות המיתחם לצורך בירור טענות כלשהן כנגדם ). </li></ul>
 7. 7. הכללים לרישום שמות - מיתחם <ul><ul><li>Rules for the Allocation of Domain Names under the .il (Israel) Top Level Domain (see: http://www.isoc.org.il/domains/il-domain-rules.html ) </li></ul></ul><ul><ul><li>אבחנה בין ccTLD חופשיים בשימוש ומוגבלים – רישום חופשי לדוגמא תחת Co.il , org.il , מגבלות ברישום תחת ac ( אקדמיה ), gov ( ממשלתי ), muni ( רשויות מוניצפליות ), net ( ספק שירותי אינטרנט ), idf.il ( צבא ). </li></ul></ul><ul><ul><li>העקרון המנחה – “ first-to-apply, first-served” . </li></ul></ul><ul><ul><li>מגבלות , בין היתר , על רישום שמות - מיתחם בנסיבות הבאות : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>רישום קודם בשם - המיתחם האמור </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>מילות - תועבה או שם שאינו מתיישב עם חוקי מדינת ישראל </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>שם המנוגד לבטחון הציבורי או לרגישות הציבור </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ככלל , מוגבל מחזיק יחיד ברישומם של 10 שמות - מיתחם למעט נסיבות חריגות שתשקלנה – המטרה היא למנוע אחזקת שמות לשם מסחר בלבד (Warehousing) </li></ul></ul>
 8. 8. הכללים לרישום שמות - מיתחם - המשך <ul><li>תניית הסרת אחריות של הגורם הרושם - הקצאת שם המיתחם אין בה להקנות זכויות בדין לשימוש בשם </li></ul><ul><li>הקצאת שם היא לתקופה של שנתיים – כתנאי להקצאה יש לשלם אגרת - רישום וכן לספק כתובת ip ראשית ( ורצוי גם משנית ). </li></ul><ul><li>אגרת חידוש לאחר שנתיים – נועדה למנוע אחזקה פאסיבית של שמות ללא שימוש (Dead-Wood) </li></ul><ul><li>העברת שם - מיתחם – הבעלים זכאי להעביר את שם - המיתחם בתנאי שהבעלים החדש עומד בתנאים לרישום תחת אותו הגדר ( לדוגמא ac,net ). </li></ul><ul><li>ביטול שם - מיתחם – על - פי צו בית - משפט או החלטת המועצה המייעצת יכול איגוד האינטרנט לבטל שמות - מיתחם . </li></ul>
 9. 9. הכללים לרישום שמות - מיתחם - המשך <ul><li>ינוהל מירשם שמות - המיתחם ובו נתונים על פרטי בעל שם - המיתחם ( ראו : www.internic.co.il ). בעל שם - המיתחם נותן את הסכמתו להצגת המידע המופיע בבקשה . </li></ul><ul><li>חובת בעל שם - המיתחם למסור מידע נכון ומדויק ולעדכן עם שינוי המידע . </li></ul><ul><li>איגוד האינטרנט מסיר חוזית את אחריותו ליישוב סכסוכים ומבהיר כי הוא לא ישמש כבורר בעניין . </li></ul><ul><li>סמכות שיפוט לבית - המשפט המחוזי בישראל ( ת &quot; א , י &quot; ם ). </li></ul><ul><li>הקמת מועצה מייעצת – מנגנון יישוב סכסוכים ( ידון בנפרד ) </li></ul>
 10. 10. סכסוכי שמות - מיתחם <ul><li>הסיבות לריבוי סכסוכי שמות - מיתחם – </li></ul><ul><ul><li>ערכם הכלכלי הרב של שמות המיתחם לפעילותן העסקית של חברות – שמות סימני מסחר קיימים ושמות גנריים . </li></ul></ul><ul><ul><li>בלעדיותם של שמות המיתחם במובחן מהעולם הפיזי – בעולם הפיזי מוניטין וזכות בסימן מסחר הינה תלוית - טריטוריה , מה שלא כן ברשת האינטרנט שגורם יחיד משתמש בשם בבלעדיות ( רלוונטי בעיקר ל gTLD ). </li></ul></ul><ul><ul><li>העקרון של ראשון - רושם מביא לריבוי טענות על קיומה של זכות מוקדמת בעולם הפיזי – אין מנגנון בדיקה מצד הרשמים לקיומן של זכויות סותרות בעולם הפיזי . </li></ul></ul><ul><ul><li>ריבוי תרחישים של גורמים ה &quot; חוטפים &quot; שמות מיתחם בתקווה לסחור בהם . </li></ul></ul>
 11. 11. סכסוכי שמות מיתחם - פתרונות <ul><li>העברה רצונית של שמות מיתחם </li></ul><ul><ul><li>כנגד תשלום &quot; כופר &quot; – תופעה נפוצה של קניית שמות מסחטנים ( כאשר מדובר בהחזקת סימן מסחר ) או מסוחרי - שמות ( כאשר מדובר לדוגמא בשם - מיתחם שהוא מילה גנרית ) </li></ul></ul><ul><ul><li>תמורה נומינלית לבעל שם - מיתחם המוותר על השם </li></ul></ul><ul><li>פשרה &quot; טכנולוגית &quot; המאפשרת שימוש בו - זמני בשם - מיתחם </li></ul><ul><ul><li>הצגת עמוד פתיחה בשם - המיתחם שמצוי בסכסוך ממנו מכוונים לאתריהם של שני הגורמים . </li></ul></ul><ul><ul><li>הפניית גולשים המעונינים להגיע לשם - המיתחם לאתר הרלוונטי לגבי שם המיתחם באותה טריטוריה ( חלוקה גיאוגרפית ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ויתור שני הצדדים על שימוש בשם - המיתחם &quot; במערומיו &quot; ורישום שם - המיתחם עם תוספת בסופו לדוגמא Teva1 , Teva2 . </li></ul></ul><ul><li>הגשת תביעה לבית - המשפט המוסמך </li></ul><ul><li>בירור הסכסוך במסגרת מנגנון יישוב - סכסוכים </li></ul>
 12. 12. מנגנון יישוב סכסוכים <ul><li>יתרונות – </li></ul><ul><ul><li>מהירות ביישוב סכסוכים </li></ul></ul><ul><ul><li>סעדים אפקטיביים – העברת שמות , ביטול שמות וכו .. – התחייבותו של רשם שמות - המיתחם למלא אחריהם . </li></ul></ul><ul><ul><li>זול להתדיינות </li></ul></ul><ul><ul><li>מתאים לבירור סכסוכים חוצי - גבולות online </li></ul></ul><ul><ul><li>מנגנון שמחייב ( חוזית ) את בעל שם - המיתחם </li></ul></ul><ul><ul><li>מקצועיות – מומחים בתחום המשפט והאינטרנט מתמנים לפאנל </li></ul></ul><ul><ul><li>חסר - פניות – מאפשר שיבוץ של חברי פאנל נייטראליים , שלא נמנים על המדינות המתדיינות ( בסכסוך gTLD ). </li></ul></ul><ul><li>חסרונות – </li></ul><ul><ul><li>אינו מייתר פנייה לבית - המשפט – לרוב גורם להתדיינות כפולה </li></ul></ul><ul><ul><li>מתאים רק למקרים של הפרה ברורה של זכות ולא למקרים המצריכים שמיעת ראיות והכרעה בין זכויות סותרות . </li></ul></ul>
 13. 13. מנגנון יישוב סכסוכים לגבי gTLD <ul><li>הקמת מנגנון יישוב סכסוכים לשמות מיתחם gTld – הסטוריה , כניסה לתוקף ב 1.12.1999, הכרעות ראשונות בינואר 2000. </li></ul><ul><li>עקרונות יסוד לפעולת מנגנון יישוב הסכסוכים – חל רק באשר לסיומות com,net,org , מחייב את בעל שמות - המיתחם מכוח חוזה הרישום , רב - לשוני , חברי פאנל רב - לאומיים , הכרעה על סמך מסמכים בלבד online , סעדים של העברת שם מיתחם וביטול שם , אינו מונע פנייה לערכאות . </li></ul><ul><li>מגבלות מנגנון יישוב הסכסוכים – חל רק על “ abusive registration &quot;, אינו מתאים ליישוב בין זכויות לגיטימיות סותרות . </li></ul><ul><li>להרחבה ראו : www.wipo.org , www.icann.com , www.disputes.org </li></ul>
 14. 14. מגנון יישוב סכסוכים לשמות מיתחם ישראליים ccTLD <ul><li>מנגנון יישוב הסכסוכים מעוגן כחלק מחוזה רישום שם - המיתחם והינו מחייב . </li></ul><ul><li>פאנל של מועצה מייעצת ליישוב סכסוכים – מומחי אינטרנט וסימני מסחר , הרכב של שלושה בכל פעם . </li></ul><ul><li>אין תחולה לחוק הבוררות – משמע , החלטתו של הפאנל אינה מוגבלת לביטול רק מן העילות שבחוק הבוררות וניתן לפנות לבית - המשפט להכריע מבראשית . </li></ul><ul><li>מקום שבית - המשפט דן בעניין , לא יתקיים דיון בפני הפאנל אלא ברשות בית - המשפט . </li></ul><ul><li>סכסוכים שבסמכות הפאנל –סירוב של הרשם לרשום שם - מיתחם , ביטול שם מיתחם על - ידי הרשם , סכסוך עם צדדים שלישיים ( מירב הסכסוכים ). </li></ul>
 15. 15. מגנון יישוב סכסוכים ccTLD - המשך <ul><li>ניהול הסכסוך – גמישות בפרוצדורה , ככלל אין שמיעת ראיות , ניהול ההליך באנגלית , זכות מוקנית להשיב על תלונה שהגיש צד שלישי , בהיעדר תגובה תתכן הכרעה על בסיס התלונה בלבד , פרסום ההחלטה לאחר 30 יום מכתב התשובה , חלוקה בהוצאות ההליך בהיעדר קביעה אחרת . </li></ul><ul><li>תוקף ההחלטה - מחייבת את איגוד האינטרנט הישראלי שיוציא לפועל סעדים שייקבע הפאנל ( ביטול רישום , העברה ) </li></ul><ul><li>יישוב סכסוכים בישראל - פרקטיקה </li></ul><ul><li>רוב המקרים נסתיימו טרם כתיבת החלטה – בפשרה או בביטול התלונה . </li></ul><ul><li>לאחרונה , החלטה מנומקת ומלומדת ניתנה בעניין . </li></ul>

×