Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

איחוד הרשויות

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

איחוד הרשויות

 1. 1. ‫איחוד הרשויות – מחוז צפון ב'‬ ‫להלן המלצות הועדה לאיחוד רשויות של מחוז צפון ב', בראשותו של פרופסור גדעון ביגר והחברים עפיף‬ ‫עמאר, אסעד עזיזה ומשה פרז'נצ'בסקי. מרכז הוועדה הוא מר עופר מור.‬ ‫נראה לציין כי תחומי הדיון של הוועדה היו אך ורק באיחוד רשויות לא יהודיות )ערביות, בדואיות,‬ ‫דרוזיות( והבעיות הייחודיות של מגזרים אלה באו לידי ביטוי בולט בטיעוניהם של המשתתפים השונים.‬ ‫המלצות הועדה מתבססות על הצעות משרד הפנים, שמיעת עדויותיהם של הממונה על המחוז ומתכנן מחוז‬ ‫הצפון, על שימועיהם של ראשי הרשויות, חברי המועצות והעיריות הנדונות, חברים ובני המקומות השונים.‬ ‫התבצע גם סיור מקיף במועצות המקומיות הבדוויות שהיו מוכרות פחות לחברי הועדה.‬ ‫השימועים נערכו בפומבי, השתתפו בהם אנשים רבים הן מהיישובים שעמדו לדיון והן אזרחים אחרים. כמו‬ ‫כן קראו חברי הוועדה את כל המכתבים שהועברו לעיונם וחלק מכותבי המכתבים הוזמן גם הוא לשימוע.‬ ‫במהלך השימוע התבצעו ניסיונות שונים להגיע להסכמות, ולו גם חלקיות, עם ראשי היישובים במקבצים‬ ‫השונים. הועלו הצעות שהן שונות במהותן מהצעות משרד הפנים וגם הצעות אלה נדונו במהלך השימועים‬ ‫בהשתתפותם של ראשי הרשויות ונכבדים אחרים. חלק מההמלצות של הוועדה מתבסס על הסכמות אלה,‬ ‫שחלקם הסכמות בעל פה וחלקן אף נתקבל כמסמך חתום. ניתן לציין את האווירה הטובה ששררה בעת‬ ‫הדיונים שלעיתים נמשכו זמן רב. אף אם פה ושם עלו הטונים בטיעונים השונים הרי שהדיונים התנהלו‬ ‫באווירה כנה, חופשית ופתוחה והמשתתפים הביעו כל אשר מצאו לנכון, ללא מגבלה של זמן, מקום ושפה.‬ ‫עוד ניתן לציין כי עולה מהשימועים רצון לתגמל ולו במעט את הרשויות שהומלץ לאחדן וזאת בעיקר על ידי‬ ‫שינויי תחומי השיפוט והעברת שטחים מהמועצות האזוריות לאיגודי היישובים וזאת על מנת לאפשר פיתוח‬ ‫אזורי תעשיה ומסחר לשיפור מצבן הכלכלי של הרשויות.‬ ‫המלצות למקבצים השונים )הנימוקים להמלצות יימסרו בדיווח הסופי(:‬ ‫מקבץ 23 – תמרה , כבול, שעב‬
 2. 2. ‫מומלץ לחבר את תמרה וכבול וליצור עיר אחת גדולה באזור. הנימוקים לצירוף נובעים הן מהמבנה‬ ‫הגיאוגרפי של היישובים והקשר הטריטוריאלי ביניהם. הצירוף יביא לחיסכון כספי ניכר – ואל אף‬ ‫ההתנגדות הפומבית של ראשי המועצה ואנשים שונים בישובים נראה כי המבנה החברתי יכול "לעכל" את‬ ‫האיחוד. הכפר שעב מרוחק משני היישובים המוצעים לאיחוד ואין למעשה רצף טריטוריאלי ביניהם. קיים‬ ‫קשר בין שטחי השיפוט אולם רצף זה איננו מעשי. הועדה ממליצה לבחון באהדה צירוף השטח המפריד בין‬ ‫שעב לשני היישובים האחרים לתחום שיפוטם המשותף וכך יהיה אפשר לצרף את שעב לאיחוד המוצע.‬ ‫החיסכון הכספי יגדל והמבנה החברתי לא יפריע לאיחוד המשולש.‬ ‫מקבץ 83 – בית ג'אן, פקיעין, כסרא-סמיע, ינוח-ג'ת, חורפיש.‬ ‫הועדה ממליצה לאחד את המועצות המקומיות פקיעין וכסרא-סמיע למועצה מקומית אחת. זאת בשל‬ ‫הסמיכות הגיאוגרפית, שטחי התיכנון המתאימים, אזור התעשיה המוקם בשטחם של שני היישובים.‬ ‫החסכון הכספי יוכל להיות מופנה לפיתוח הישובים והיותם של שני היישובים הללו בעלי אוכלוסיה דרוזית‬ ‫בעיקרה, יאפשר את המיזוג. ראשי המועצות המקומיות הביעו הסכמתם לאיחוד המוצע. את היישוב בית‬ ‫ג'אן, הגדול והמנותק משכניו אנו ממליצים להשאיר כמועצה מקומית נפרדת וכך גם את המועצה המקומית‬ ‫חורפיש. זאת בשל ניתוקם הטריטוריאלי מהיישובים האחרים שהוצעו לאיחוד במקבץ זה. את היישוב ינוח-‬ ‫ג'ת מומלץ לחבר ליישובי מקבץ 24 )וראה בהמשך(. המלצה זו מקובלת על ראשי היישובים ויש בידינו‬ ‫אישור חתום על כך.‬ ‫מקבץ 93 – עילבון, דיר-חנא, מע'אר‬ ‫הועדה ממליצה לא לשנות את הסטטוס המוניציפאלי של ישובים אלה ולהשאיר אותם כישובים נפרדים ללא‬ ‫כל איחוד. כל יישוב הוא בעל סדר גודל היכול להוות יחידה מוניציפאלית נפרדת. אף שהאיחוד המוצע,‬ ‫ובעיקר האיחוד בין דיר חנא לעילבון יכול להביא לחיסכון כספי הרי ייחודם של היישובים, אי הרצף‬ ‫הטריטוריאלי ביניהם, השוני באוכלוסייתם ) מע'אר – דרוזי, עילבון-נוצרי, דיר חנא – מוסלמי( ורמת‬ ‫הפיתוח הגבוהה יחסית של דיר חנא ועילבון מביאים להמלצה להשאירם כיישובים נפרדים.‬ ‫מקבץ 04 – מג'דל כרום, נחף , דיר אל אסד, בענה‬ ‫מומלץ לצרף את היישובים מג'דל כרום, דיר אל אסד ובענה ליישוב אחד ולשקול להעניק לו מעמד של עיר‬ ‫בשל גודל האוכלוסייה ביישוב המאוחד. איחוד זה יביא לחיסכון כספי ניכר כ – שיוכל להיות מופנה‬
 3. 3. ‫לפיתוח הישוב המאוחד. שלשת היישובים הללו מחוברים למעשה ברצף של בנייה וברצף של שטחי‬ ‫הרשויות. שלשת היישובים סובלים מבעיות ניהול שהביאו אותם לחובות כספיים גדולים. היישוב בענה‬ ‫מנוהל כיום על ידי מועצה ממונה. יהיה צורך לבחון בחיוב הסדר חובות ליישוב המאוחד כך שלא יפגעו‬ ‫היישובים שצימצמו במידה ניכרת את חובותיהם. קיימת הסכמה של אנשי דיר אל אסד ובענה לחיבור‬ ‫ביניהם אך קיימת התנגדות לצירוף הישוב הגדול מג'דל כרום אליהם. נראה לועדה כי אל אף התנגדות זו‬ ‫ניתן יהיה לבצע את האיחוד שיהיה לתועלת תושבי המקום. צירופו של היישוב נחף למיקבץ זה לא נראה‬ ‫לנו הן בשל הניתוק הטריטוריאלי שבינו לשלשת היישובים האחרים והן בשל מצבו הכספי האיתן. לא נראה‬ ‫לנו לפגוע באנשי נחף על ידי צירופם לרשויות גירעוניות, אף שהדבר יביא לחיסכון כספי ניכר.‬ ‫מקבץ 14- ראמה, סג'ור, עין אל אסד.‬ ‫הועדה ממליצה לאחד את סג'ור עם ראמה לישות מוניציפאלית אחת , וזאת בעיקר בשל הרצף הקיים בין‬ ‫שני יישובים אלה. איחוד זה יביא לחיסכון כספי של כ - . קיימת בעייה בשל המבנה החברתי השונה בין‬ ‫שני יישובים אלה )סג'ור תושביו דרוזים ואילו רמה תושביו בעיקר מוסלמים ונוצרים ( אולם נראה כי ניתו‬ ‫יהיה לבצע את האיחוד בשל הבנתם של מנהיגי היישובים את הצורך באיחוד. הועדה ממליצה להשאיר את‬ ‫היישוב עין אל אסד במועצה האזורית מרום הגליל, מקום בו הוא נמצא כיום. זאת הן בשל רצון התושבים‬ ‫מחד והמועצה האזורית מאידך והן בשל מיקומו הגיאוגרפי של היישוב, שהשטח הבנוי שלו רחוק משני‬ ‫היישובים האחרים. צירופו ליישוב המאוחד לא יביא לכל חיסכון כספי כיון שכיום הוא מנוהל על ידי ועד‬ ‫מקומי שאיננו מקבל שכר. צירופו לאיחוד יגביר את ההוצאות ליישוב המאוחד ולא יביא לכל חיסכון.‬ ‫מקבץ 24 – ירכא, אבו סנאן, ג'וליס‬ ‫הועדה ממליצה לאחד את שלשת הרשויות המקומיות ליחידה חדשה – מועצה אזורית ולצרף אליה את‬ ‫היישוב ינוח-ג'ת כיישוב רביעי. בהמשך הזמן, ועם ההתפתחות המרחבית של מקבץ יישובים אלה יהיה‬ ‫ניתן להקים במקום ישות עירונית אחת במקום המועצה האיזורית והוועדים המקומיים. איחוד זה מוסכם על‬ ‫ראשי היישובים. בכך יושג חיסכון כספי ניכר, תיווצר רשות ליישובים שיש ביניהם רצף בנוי )ג'וליס, ירכא,‬ ‫אבו סנאן( וקשרי עבודה, חברה ומשפחה יום יומיים עם הכפר ינוח-ג'ת. כיום מפריד נחל בית העמק שהוא‬ ‫שטח לשימור יער בין שלש היישובים לינוח-ג'ת אך נראה לנו כי אין בכך כדי לפגוע ביזמת האיחוד.‬ ‫מקבץ 34 – שפרעם, אעבלין, ביר אל מקסור, כפר מנדא, כאוכב‬
 4. 4. ‫הועדה ממליצה לאחד את שפרעם עם אעבלין תוך כדי מתן מעמד של רובע עיר בעל ייחוד )על פי הפקודה‬ ‫המנדטורית משנת 1291( וזאת על מנת לאפשר לתושבי אעבלין להמשיך בגידול החזירים המקובל‬ ‫באוכלוסייה הנוצרית במקום. עוד ממליצה הועדה להשאיר על כנו את המעמד המוניציפאלי של היישוב‬ ‫הבדואי ביר מקסור, בשל ייחודו החברתי ובשל ניתוקו הטריטוריאלי מהיישובים האחרים. כך גם לגבי‬ ‫היישוב המוסלמי הגדול כפר מנדא, שאין בינו לשאר היישובים שהוצעו במקבץ זה כל קשר טריטוריאלי.‬ ‫החיסכון הכספי שיכול לנבוע מהאיחוד הכללי המוצע לא יכול לעמוד במבחן השטח ובמבחן החברתי. את‬ ‫היישוב כוכאב אל היג'ה, יישוב מוסלמי קטן בו מתנהלת מערכת כספית ומערכת שירותים מפותחת לעומת‬ ‫כל היישובים סביבה, ממליצה הועדה לצרף למועצה האזורית מרום הגליל, כיישוב עם ועד מקומי נבחר,‬ ‫וולונטרי, שיוכל להמשיך לשרת את תושבי הכפר. חברי מועצת היישוב התייחסו באהדה לרעיון זה אולם‬ ‫ורם גיבשו עמדתם הסופית בעניין.‬ ‫מקבץ 64 – סחנין, עראבה‬ ‫הועדה ממליצה לצרף את העיר סחנין והמועצה המקומית עראבה לישות עירונית אחת גדולה. זאת בשל‬ ‫הרצף הטריטוריאלי הקיים כבר היום בין היישובים הללו, בשל המבנה החברתי הדומה ביישובים ובשל‬ ‫החיסכון הכספי הניכר, כ – שהאיחוד יביא. ראשי העיר והמועצה המקומית מתנגדים לאיחוד המוצע אך אם‬ ‫איחוד זה יעשה תוך מתן פתרון לבעיות הכספיות של יישובים אלה ויבחן באהדה שינוי שטחי השיפוט כך‬ ‫שיצורפו שטחים שניתן יהיה להקים בהם אזורי תעסוקה הרי נראה לנו כי האיחוד יכול להצליח אל אף‬ ‫ההתנגדות של חלק מהתושבים כיום.‬ ‫מקבץ 74 – גדידה-מכר, כפר יאסיף‬ ‫טרם נערך שימוע‬ ‫מקבץ 05- זרזיר, בוסמת טבעון, כעבייה-חג'אגרה, איבטין, חוולד, ראס עלי.‬ ‫המלצת הועדה היא להשאיר את המועצות הקיימות כיום על כנם בלי לאחדם. מועצות אלה הן חדשות,‬ ‫הוקמו רק לפני חמש שנים על ידי איחוד של שבטים בידואים תחת קורת גג מוניציפאלית )בזרזיר חמישה‬ ‫שבטים ובכעביה שלשה( אם תיתקבל ההצעה המקורית ליצודר מועצה אזורית משותפת לכל היישובים‬ ‫יהיה ראוי לפרק היישובים הדשים לגורמיהם המקוריים, דבר שלא נראה לנו. החיסכון הכספי הצפוי‬ ‫במקרה של איחוד, כ – לא יביא לתועלת רבה וזאת בשל אופיין המרחבי של מועצות אלה הפרושות על‬
 5. 5. ‫שטחלים נרחבים, לעיתים בלי קשר מסודר ביניהן. נראה לנו לבחון את איחודן רק לאחר פרק זמן ארוך‬ ‫יותר, כעשר שנים לאחר הקמתן, וזאת כדי לתת הזדמנות לבחון הפעלת מערכות מוניציפאליות חדשות‬ ‫אלה. את היישובים חוולד וראס עלי המצויים כיום במועצה האיזורית זבולון מוצע לצרף ליישוב כעביה‬ ‫ואילו את היישוב איבטין מוצע לצרף לבסמת טבעון תוך כדי יצירת מנגנון שיבטיח את ייחוד היישוב‬ ‫והנהלתו הנפרדת בתוך בסמת טבעון. העברת שלשת היישובים הללו לא תביא לכל חיסכון כספי בהיותם‬ ‫מנוהלים כיום על ידי ועדים מקומיים שאינם מקבלים שכר.‬ ‫מקבץ 15 – מג'דל שמס, בוקעתא, מסעדה, עין קיניה.‬ ‫הועדה ממליצה לאחד את ארבעת היישובים הדרוזים ברמת הגולן למועצה אזורית אחת עם ארבעה ועדים‬ ‫מקומיים. מכיוון שהמינהל ביישובים אלה הוא על ידי ועדות ממונות מוצע להעמיד בראש הרשות אדם‬ ‫מבחוץ, שאיננו בן אחד היישובים. ביישובים עצמם ימונו )או אף יבחרו – וזאת מכיוון שאין צורך להיות‬ ‫אזרח ישראלי כדי לבחור ועד מקומי( ונציגי הועדים ישמשו כחברים במועצה האזורית, תוך כדי מתן‬ ‫העדפה מתקנת במספר הנציגים ליישוב הקטן עין קיניה. לאחר מספר שנים ניתן יהיה למנות תושב המקום‬ ‫לראשות המועצה האזורית.‬ ‫בברכה‬ ‫פרופסור גדעון ביגר‬ ‫יו"ר ועדת השימוע‬

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

418

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×