חלוקת כתובות Ip

1,849 views

Published on

חלוקת כתובות Ip

  1. 1. ‫‏‬26/11/2010 -‫‏‬1‫‏‬- IP Address‫‏‬ ‫לכתובת‏‬IP‫‏‬3‫‏‬:‫מרכיבים‏חשובים‬‫‏‬ 1‫.‏‏‬IP Address‫‏‬ 2‫.‏‏‬Subnet Mask‫‏‬‫כתובת‏מסכת‏רשת‬‫‏‬ 3‫.‏‏‬Default Gateway ‫‏‬ 1.IP Address ‫כתובת‏‬IP‫‏‬‫בנויה‏מ‬-‫‏‬32‫‏‬‫ביטים‏המחולקים‏ל‬-‫‏‬4‫‏‬‫חלקים‏פיזיים‏שונים,‏כל‏חלק‏מורכב‏מ‬-‫‏‬8‫‏‬‫ביטים‏ונקרא‏‬ ‫בשם‏‬‫אוקטטה.‏כל‏ביט‏יכול‏לקבל‏את‏הערך‏‬0‫‏‬‫או‏‬1‫.‏דוגמא:‏‬00110100‫‏‬.‫‏‬ ‫כתובת‏‬IP‫‏‬.‫יכולה‏להיכתב‏בצורה‏עשרונית‏או‏בצורה‏בינארית‬‫‏‬ ‫הכתובות‏הזו‏משמשת‏לזהות‏את‏המחשב‏בתוך‏רשת‏המבוססת‏על‏פרוטוקול‏‏‬TCP/IP‫‏‬.‫‏‬ ‫‏‬ ‫צורה‏עשרונית:‏‏‬132.37.68.92 ‫צורה‏בינארית:‏‏‬10000100.00100101.01000100.01011100 ‫כל‏אוקטטה‏בנויה‏מצרוף‏של‏‬8‫‏‬‫בי‬‫טים‏,‏ולכן‏הטווח‏של‏כל‏אוקטטה‏יכול‏להיות‏מ‬-‫‏‬0‫‏‬‫עד‏‬255‫‏‬‫,‏כלומר‏‬ 256‫‏‏‬‫אפשרויות‏שונות.‏(יש‏לנו‏‬8‫‏‬‫ביטים,‏ולכל‏ביט‏‬2‫‏‬‫ערכים‏‬0/1‫‏‬‫,‏ולכן‏‏‬2‫‏‬‫בחזקת‏‬8‫‏‬‫שווה‏‬256)‫‏‬ ‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‬00000000‫‏‏‬‫=‏‬0‫‏‏‏‏‏‏‏‬‫עד‏‏‬11111111‫‏‬‫=‏‬255‫‏‬ ‫‏‬‫‏‬ ‫כתובת‏‬IP‫‏‬‫מחולקת‏ל‬-‫‏‬2‫‏‬‫חלקים‏לוגים:‏כתובת‏רשת‬‫‏‬Network ID‫‏‏‬‫,‏וכתובת‏מחשב‏‏‬Host ID‫‏‬ ‫‏‬ 92‫‏‬68‫‏‬37‫‏‬132 Host ID‫‏‬ )‫כתובת‏המחשב‏ברשת(מספר‏המחשב‬ Network ID‫‏‬ ‫כתובת‏הרשת‬‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ 2.Subnet Mask‫רשת‬ ‫מסכת‬ ‫כתובת‬ ‫זו‏כתובת‏נוספת‏המלווה‏כל‏מחשב‏(בנוסף‏לכתובת‏‬IP‫).‏כתובת‏זו‏מציינת‏איזה‏חלק‏מתוך‏כתובת‏‬IP‫‏‬ ‫הוא‏‏‬Network ID‫‏‬)‫(כתובת‏הרשת‬‫‏‬‫,‏וא‬‫יזה‏חלק‏הוא‏‏‬Host ID‫‏‬)‫(כתובת‏המחשב‏ברשת‬‫‏‬‫חובה‏להגדיר‏לכל‏‬ ‫מחשב‏את‏‬2‫‏‬.‫הכתובות‬‫‏‬‫לפי‏כתובת‏זו‏ניתן‏לזהות‏‬‫לאיזה‏‬Class‫‏‬‫(מחלקה)‏‬A‫‏‬‫,‏‬B‫‏‬‫,‏‬C‫‏‬‫שייכת‏כתובת‏‬IP‫‏‬ .‫מסוימת‬‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ 92‫‏‬68‫‏‬37‫‏‬132 0‫‏‬0‫‏‬255‫‏‬255 ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ 3.Default Gateway‫מחדל‬ ‫ברירת‬ ‫שער‬ ‫כתובת‏‬IP‫‏‬‫של‏מחשב‏או‏נתב‏שמשמש‏כ‬‫יציאה‏החוצה‏מהרשת‏המקומית‏אל‏רשת‏אחרת‏או‏רשתות‏‬ ‫אחרות.‏זו‏כתובת‏‬‫היציאה‏הקרובה‏ביותר‏של‏המחשב‏הבודד‏דרכו‏עוברים‏הנתונים‏לרשתות‏שונות‏‬ .‫מהרשת‏הפנימית‏בה‏פועל‏המחשב‬‫‏‬ ‫כתובת‏‬IP Subnet Mask
  2. 2. ‫‏‬26/11/2010 -‫‏‬2‫‏‬- ‫הגדרות‬TCP/IP ‫ישנם‏‬2‫‏‬‫דרכים‏להגדיר‏במחשב‏הגדרות‏‬TCP/IP‫‏‬.‫‏‬ ‫א.‏‏ידנית‏‬–‫‏‬‫כתוב‬.‫ת‏ידועה‏מראש‏שמוגדרת‏ידנית‏ואינה‏משתנה‬‫‏‬.)‫(מיועד‏להתקנת‏רשת‏מקומית‏קבועה‬‫‏‬ ‫ב.‏‏אוטומטי‏‬–‫‏‬‫הגדרה‏אוטומטית‏המיועדת‏לשימוש‏בשרתי‏‬DHCP‫‏‬‫אשר‏מחלקים‏את‏הגדרות‏‬TCP/IP‫‏‬ ‫באופן‏אוטומטי‏למחשבים‏השונים.‏בשיטה‏זו‏יכול‏המחשב‏לקבל‏כל‏יום‏כתובת‏‬IP‫‏‬.‫שונה‬‫‏‬ ‫‏‬ ‫כיצד‏בודקים‏כתובות‏‬IP‫‏‬:‫של‏מחשב‏בודד‬‫‏‬ ‫‏‬‫התחל‏‏‬‫‏‏‬‫הפעלה‏‬(RUN)‫‏‏‬‫‏‏‬‫‏‬ ‫‏‬‫לכתוב:‏‏‬CMD‫‏‬‫קיצור‏ל‬-‫‏‬Command‫‏‬‫‏‬ ‫לכתוב:‏‏‬IPCONFIG‫‏‏‬‫‏‬ ‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‬‫‏‏‏‬‫קיבלנו‬‫‏‬‫את‬‫‏‬‫רשימת‏‬‫ה‬‫כתובות‏של‏המחשב‏‬‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬‫אם‏נכתוב:‏‏‬IPCONFIG/ALL‫‏‏‬‫נקבל‏גם‏את‏‬‫כתובת‬‫‏‬‫כרטיס‏הרשת‏של‏המחשב‬‫‏‬ ‫‏‬‫‏‬‫‏‬‫‏‬‫‏‬‫‏‬‫‏‬‫‏‬‫‏‬‫‏‬Physical Address ‫‏‬ ‫‏‬
  3. 3. ‫‏‬26/11/2010 -‫‏‬3‫‏‬- ‫כתובות‬ ‫חלוקת‬IP ‫‏‬ ‫‏‬ ‫כללים‏בבחירת‏כתובות‏‬IP:‫‏‬ ‫‏‬‫א.‏‏‬Network ID‫‏‬‫לא‏יתחיל‏ב‬-‫‏‬127‫‏‬-‫‏‬‫‏‬‫‏‬127.56.9.12‫‏‬ ‫‏‬‫ב.‏‏‬Host ID‫‏‬‫לא‏יסתיים‏ב‬-‫‏‬255‫‏‬(11111111‫‏‬)‫בינארי‬‫‏‬-‫‏‬189.6.15.255‫‏‬ ‫‏‬‫ג.‏‏‏‬Host ID‫‏‬‫לא‏יסתיים‬‫‏‬‫עם‏במספר‏‬0‫‏‬(00000000‫‏‬)‫בינארי‬‫‏‏‬-‫‏‬134.12.34.0‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫חישוב‏מ‬‫ספר‏‬‫רשתות‏ומספר‏‬‫מחשבים‏אפשרי‏בכל‏‏‬Class‫‏‬ ‫‏‬ '‫מס‬ ‫חישוב‬ ‫בכל‬ ‫מחשבים‬ Class ‫רשתות‬ '‫מס‬ ‫חישוב‬ ‫בכל‬Class ‫אוקטטה‬ ‫רביעית‬ ‫אוקטטה‬ ‫שלישית‬ ‫אוקטטה‬ ‫שניה‬ '‫מס‬ ‫האוקטטה‬ ‫הראשונה‬ Class 256x256x256-2 = 16777214127-1= 12628 = 256‫‏‬28 = 256‫‏‬28 = 2561 – 127A 256x256-2 = 65534 (191-128+1)x 256 = 16384 28 = 256‫‏‬28 = 256‫‏‬Network ID 128 – 191B 256-2 = 254 (223-192+1)x 256x256 = 2097152 28 = 256‫‏‬Network ID Network ID 192 - 223C ‫‏‬

×