Tu Dien Giao Thong (V A)

1,990 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,990
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tu Dien Giao Thong (V A)

 1. 1. Glossary Vietnamese English hoÆc gian lËn trong qu¸ tr×nh engage in corrupt or fraudulent c¹nh tranh giµnh hîp ®ång ®ang practices in competing for the contract 1 ®­îc ®Ò cËp in question 2 ChÌn khe mèi nèi Joint Sealer 3 % lät sµng theo träng l­îng % passing by weigth 4 ¡n mßn, MµI mßn ®Þa chÊt Abrasion 5 ¸p dông cho c¸I g× To be Applicable in 6 ¸p dông ph­¬ng ph¸p gia t¶i Application of Surcharge Load 7 ¸p lùc ®ong cäc v¸n Steel Piles 8 ¸p lùc ®Òu Uniform Pressure 9 ¸p lùc dßng ch¶y Stream flow pressure 10 ¸p lùc n­íc lç rçng Pore water pressure 11 ¸p SuÊt Pressure 12 §¸ d¨m /§¸ cuéi/§¸ nghiÕn Rock 13 §¸ nghiÕn Disintegrated Rock 14 §¸ sái Boulders 15 §¸ng kÓ Appreciable 16 §¸nh gi¸ chung vÒ c¸c ®Þa tÇng General Evaluation Of Stratificaation §¸p ­ng ®­îc yªu cÇu thiÕt kÕ vµ To meet the design requirement & 17 ®iÒu kiÖn hîp ®ång contractual conditions 18 §¬n gi¸ Rate 19 §¬n gi¸ unit price 20 §¬n gi¸ Unit price 21 §¬n thÇu Form of Bid 22 §¬n thÇu vµ tãm t¾t gi¸ thÇu bid and bid summary 23 §¬n vÞ tróng thÇu successful bidder 24 §¬n xin dù s¬ tuyÓn ®Êu thÇu pre-qualification application 25 §µI cäc Pile Caps 26 §µo excavation §µo ®¾p hay xíi ®Êt ®¸ hoÆc c¸c Excavation a placing or disposal of 27 vËt liÖu kh¸c earth, rock or other material 28 §µo kÕt cÊu Structure Excavation 29 §µo kÕt cÊu Structure Excavation 30 §µo lÊy mÉu trªn toµnbé ®é s©u To cut full depth sample §¶m b¶o cho n­íc th¶I tho¸t 31 nhanh vµ hiÖu qu¶ Ensure Prompt & Effective Drainage 32 §¶m b¶o dßng ch¶y Preservation of Channel §¶m b¶o sau khi ®Çm ®¹t ®é dµy To Attain the required thickness after 33 yªu cÇu compaction 34 cña of 35 §¾p ch©n mãng Foudal Fill 36 §¾p l¹i tr¶ Back - Filling 37 §¾p nÒn vµ c¸c khu vùc cÇn lÊp Formation of Embankment Areas of Fill 38 §¾p tr¶ b»ng vËt liÖu cÊp phèi Granular Backfill 39 §¾p tr¶ b»ng vËt liÖu thÊm n­íc Permeable Material
 2. 2. §¾p tr¶ vµ kh«I phôc theo hiÖn 40 tr¹ng ban ®Çu Backfilling and Reinstatement 41 §¹i diÖn ®­îc chØ ®Þnh designated representative 42 §¹i diÖn ®­îc uû quyÒn hîp ph¸p the legal authorized representative 43 §¹t ®é ®«ng kÕt ban ®Çu Attain its initial set 44 §¹t ®­îc kh¶ n¨ng chÞu t¶i Obtain a bearing Capacity 45 §­a vµo ho¹t ®éng bring into operation 46 §­a vµo ho¹t ®éng Opening to traffic 47 §æ bª t«ng to pour concrete 48 §æ bª t«ng Placing concrete 49 §Æc ®iÓm cña c¸c ®­êng cong Properties of Curve 50 §Æc ®iÓm cña tuyÕn Alignment feature 51 §Æc ®iÓm däc tuyÕn Feature along Alignment 52 §Æc tÝnh ®ñ dai F 53 §Æc tÝnh chung General Characteristics 54 §Æt cèt thÐp Placement of reinforcement 55 §Æt èng Piles Installation 56 §Æt hµng Place Order 57 §Æt khu«n Formed setting §Æt vµo vÞ trÝ, lao l¾p, thi c«ng to place, erecton, desk slab 58 b¶n mÆt cÇu construction 59 §Çm / §Çm kü Compact / Thoroughly Compact 60 §Çm b»ng tay/ §Çm b»ng m¸y Tamper / Compactor 61 §Çm bµn ngoµI Sureface pan type 62 §Çm cèt liÖu theo cÊp Compacting Graded 63 §Çm dïi(bªn trong) Internal Pan type 64 §Çm èng Tube Vibrator 65 §Çm rung Vibrating Beam 66 §Çm tr­íc Pre-compaction 67 §Çm, nÖn / §Çm ®Êt Tamp / Tamp the ground 68 §Çu chèt Dowel end 69 §Çu trªn At Its Upper End 70 §é ®Çm chÆt Degree of Compaction 71 §é b·o hßa Degree of Saturation 72 §é chèng va ®Ëp the degree of impact preventing 73 §é dèc Grades 74 §é dèc däc Grade 75 §é dèc däc Vertical Gradient 76 §é dèc ngang Cross slop 77 §é Èm kh«ng ®¸ng kÓ Slightly damp 78 §é ph¼ng bÒ mÆt Surface smoothness 79 Asphalt Void Filled with asphalt 80 §é sôt slump 81 §é thÊm tèi thiÓu The minimum filter velocity 82 §é va ®Ëp Compact Compression 83 §èi víi phÇn cßn l¹i as for the remaining fortion 84 §­êng ch¹y xuèt / §­êng gom Through way/Frontage road 85 §­êng cong ®øng Vertical Curve 86 §­êng cong chuyÓn tiÕp Transition Curve
 3. 3. 87 §­êng cong n»m Horizontal Curve 88 §­êng cong siªu cao Super elevated Curve 89 §­êng d©n sinh public highway 90 §­êng dèc Grade Lines 91 §­êng kÝnh Diameter 92 §­êng nh¸nh nèi rÏ Ramp 93 §­êng nhùa cò Exoshing asphalt pavement 94 §éng thæ ground breaking 95 §­êng tr¸nh detour 96 §­êng vµo access road §­îc ký rµng buéc vÒ ph¸p lý ®èi to be signed so as to be legally binding 97 víi tÊt c¶ c¸c bªn on all partners §­îc m« t¶ chi tiÕt trong c¸c h¹ng Which are here in after described in 98 môc d­íi ®©y detail under seprate heading 99 §­îc r¶I ®Òu Be uniformly applied 100 §­îc r¶I vµ ®Çm chÆt Place and Compact 101 ®©y Shall be paid under - mentioned §iÓm giao cña c¸c ®­êng tiÕp The piont of Intersection of Tangents 102 sóc vµ ®­êng dèc and Grade lines 103 §iÒu chØnh ®é Èm Moistrure Content 104 §iÒu kho¶n ¸p dông Applicable Provisions 105 §iÒu kho¶n ¸p dông Applicable Provisions of Clause 106 §iÒu kho¶n chung general condition of the contract 107 chung Geotechnical Condition 108 §iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång General condition of Contract 109 §iÒu tra, Kh¶o s¸t Investigation / Survey 110 §ñ cøng Harden sufficiently 111 §Ó cã nguån tµi trî for finance 112 §Ó th«ng b¸o for notice 113 §o thÓ tÝch vËt liÖu Volumetically measuring the Material 114 §Ò xuÊt offer 115 §Ò xuÊt ph­¬ng ¸n alterternative offers 116 §oé rçng trong toµn bé hçn hîp Voids in total Mix 117 §Öm bóa Hammer Cushion 118 §Öm cäc Piles Cushion 119 §Òn bï Compensastion 120 §ßn c©n Piose 121 §Þa chÊt Geology / Soil 122 §Þa h×nh Topography 123 liÖu Weight Calibraf Of Aggregate Feed 124 ®¸ cuéi, sái pebble 125 15,1 responsive to sub-clause 15,1 126 ®×nh chØ suspend 127 tr­êng sound environmental management 128 ®¶m b¶o hiÖu lùc ph¸p lý legally required for validity 129 ®¶m b¶o........... to secure the approvals of sb 130 ®¹o luËt statutes 131 ®å uèng chøa cån vµ matuý alcoholic liquor and drugs
 4. 4. ®Æc ®iÓm, chÊt l­îng, khèi l­îng character, quality, and quantities of the 132 c«ng viÖc tiÕn hµnh work to be performed ®é mµi mßn cña cèt liÖu b»ng abrasion of aggregate by Los Angeles 133 m¸y Los-angerles Machine 134 ®­êng tho¸t n­íc drain 135 ®Ëp t¹m temporary dam 136 ®Ëp vì to break up 137 ®Êt ®¸ vµ c¸c lo¹i vËt liÖu soil and material spillage 138 ®­îc quyÒn tõ derive any rights from 139 ®­îc tÝnh to¸n to be computed 140 ®­îc uû quyÒn to be authorized to do st ®­îc uû quyÒn chÞu tr¸ch nhiÖm 141 tr­íc mäi nghÜa vô ph¸p lý be authorized to incur liabilities,--- 142 ®iÒu kiÖn tiÒm Èn latent condition 143 ®iÒu kiÖn tù nhiªn physical condition 144 ®o¹n section 145 ®óc s½n precast (adj) 146 ®oé gi·n në cña nhùa ®­êng extraction pf bitument 147 ®Þnh nghÜa vµ diÔn gi¶i definition and interpretation ¶nh h­ëng cña n­íc ®èi víi ®é 148 gi·n në nhùa ®­êng effect of water on bituminous mixtures 149 2 b¶n copy cña st 2 copies thereof 150 2 trô ®iÓn h×nh 2 typical piers æn ®Þnh nÒn ®Êt b»ng ph­¬ng 151 ph¸p ho¸ hoc Chemical Soil Stabilization 152 Anh h­ëng qu¸ møc Under Disturbance 153 Asphalt ®«ng ®Æc nhanh Rapit - Curving cut black asphalt 154 Asphalt ®«ng ®Æc trung b×nh Medium - curving cut back asphalt 155 B¨ng t¶i Conveyer belt 156 B¸n kÝnh / §­êng kÝnh Radius / Diameter 157 B¸n kÝnh tèi thiÓu Minimum Radius 158 B¸nh h¬i Pneumatic Tyres 159 B¸nh xe mµI mßn Abrasne wheel 160 B¸o c¸o thùc hiÖn statement of performance 161 b»ng chi phÝ cña m×nh at his own expense 162 B×nh diÖn tuyÕn Horizontal Agliment 163 B×nh diÖn tuyÕn Hozirontal Agliment 164 B×nh diÖn tuyÕn The horizontal alignment 165 bµn giao cuèi cïng final hand - over 166 Bµn xoa c¸n dµi Long handed fload 167 B¶n bª t«ng Slap 168 B¶n l¸t bª t«ng Concrete paving slab 169 B¶n mÆt cÇu Deck surface 170 B¶n mÆt cÇu Deck Slab B¶n sao tµi liÖu gi¸ trong ®Üa copy of pricing documents on 171 mÒm m¸y tÝnh computer dish Joint enterprise agreement or affidavit 172 B¶n tho¶ thuËn liªn danh of joint enterprise agreement 173 b¶n vÏ hoµn c«ng as-built drawing 174 b¶n vÏ thi c«ng working drawing
 5. 5. 175 B¶n vÏ vµ chÜ dÉn kü thuËt Drawings and Specification 176 B¶ng ®¬n gi¸ Schedule of unit rates 177 B¶ng ®¬n gi¸ vµ gi¸ Shedule of Rate and Price B¶ng ®¬n gi¸ vµ gi¸ cho khèi l­îng 178 c«ng viÖc bæ sung ®· ®iÒn gi¸ priced schedule of rates and prices 179 B¶ng gi¸ thÇu Bid schedule B¶ng ph©n tÝch chi tiÕt gi¸ cña 180 c¸c h¹ng môc thanh to¸n detailed price analysis of pay items 181 liÖu detailed price analysis of materials 182 b¶ng thèng kª lao ®éng returns of Labor 183 B¶ng tiªn l­îng Bill of Quantities 184 B¶ng tiªn l­îng ®· ®iÒn gi¸ priced bill of quantities 185 B¶ng tÝnh thiÕt kÕ Design Calculation 186 B¶o hµnh vµ söa ch÷a sai sãt warranty and defects 187 b¶o hiÓm c«ng tr×nh insurance of works 188 b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm bªn thø 3 the third party insurance 189 ®éng workmen 190 b¶o qu¶n b¶n vÏ custody of drawings 191 B¶o vÖ mÆt ®­êng Protection of Paverment 192 B·I ®óc dÇm/x­ëng production yard /plants 193 B·I chøa Storage Yard 194 b¾t ®Çu l¹i resume 195 B¾t ®Çu, Khëi ®Çu Commence(v) 196 b¹o lo¹n rebellion 197 bá ®i omissions Bª t«ng cã chÊt l­îng ®Ó r¶I mÆt 198 ®­êng Pavement Quality Concrete 199 Bª t«ng lo¹i 2 t« mÇu tr¨ng Concrete type 2 white bigmented 200 Bª t«ng nghÌo Lean Concrete 201 Bª t«ng trén s½n Ready-mixed Concrete 202 Bª t«ng xi m¨ng Cement Concrete 203 Bã vØa Cerbs 204 bæ sung additions 205 Bé nèi hai m¶nh 2- piece- connection 206 Bé phËn khuÊy tù ®éng An Automatic Agitator 207 Bé phËn qu¶n lý hiÖn tr­êng site management 208 Bè trÝ mÆt b»ng tæng thÓ production yard plan 209 Bè trÝ nhÞp Span Arrangement 210 BÊc thÊm Plastic board Drain 211 Bét ®¸ v«i Limestone Dust 212 Bét kho¸ng Mineral Filler 213 Biªn b¶n ghi chÐp record 214 Biªn độ dạng thấp Low Deformation 215 BiÓn b¸o Warning sign 216 BiÖn ph¸p kh¾c phôc Countermeasure 217 BiÖn ph¸p thi c«ng construction method statement 218 BiÖn ph¸p thi c«ng Method statement BiÖn ph¸p thi c«ng vµ nh÷ng tµi construction method statements and 219 liÖu kh¸c others
 6. 6. 220 h÷u c¬ Testing methods for organic coatings 221 BiÖn ph¸p xö lý bæ xung Addisional Treatment 222 BiÕn thiªn cho phÐp Allowable Variation 223 BiÓu ®å chematic plan 224 BiÓu ®å ®­êng cong h×nh ch÷ S S - curve graph 225 BÒ m¾t cøng Firm Surface 226 BÖ mãng Struture Footing 227 Bóa ®ãng cäc Piles Driving Hammer 228 Bóa h¬i diesel Diesel steam hammers 229 Bóa m¸y Falling weight impact hammers 230 Bóa rung Vibrator 231 bÖnh dÞch epidemics 232 bÞ kiÖn to be sued 233 BÞ ph©n tÇng Segregation 234 BÞ r¸ch Floating 235 C¸c bé phËn chuyÓn ®éng Moving Parts 236 îng quality control method 237 C¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc Drainage Facilities 238 C¸c chç låi lìm Irregularities & Depression c¸c chi tiÕt ph¶i ®­îc kü s­ chÊp all details will be subject to the 239 nhËn engineer's approval C¸c diÖn tÝch bÞ h­ háng, hoÆc 240 l­în sãng, Ko æn ®Þnh Unstable,Corrugated or damaged area 241 C¸c h¹ng môc thanh to¸n Pay Items 242 C¸c khèi bª t«ng mÆt cÇu Deck surface units 243 C¸c kho¶n trõ deductions 244 C¸c khóc gç Logs 245 c¸c khu nhµ ë, lÒu tr¹i, nhµ kho living quaters, sheds and stores 246 c¸c lç khoan vµ ®µo th¨m dß boreholes and exploratory excavation 247 C¸c mÐp trong Inside Faces 248 C¸c mèc cÇu, cäc cÇu Bridge markers 249 C¸c mèi nèi Joints or Connectiãn 250 thiÖn Finished work Sample 251 tuyÓn pre-qualified eligible bidders C¸c nhµ thÇu mong muèn tham 252 gia ®Êu thÇu the interested eligible bidders C¸c thÝ nghiÖm ®èi èng vµ èng Test on concrete sewer, storm drain 253 tho¸t n­íc bª t«ng and culvert pipe c¸c thÝ nghiÖm ®èi víi xi m¨ng test on penetration grades asphalt 254 asphalt lo¹i thÊm nhËp cement 255 C¸c vÊn ®Ò ®i kÌm, ®éi hé tèng escorts 256 c¸ch m¹ng revolution 257 C¸ch nhiÖt Insulate 258 C¸I cµo Rake 259 C¸I c­a /TÊm, thanh , miÕng Saw(n) /Slab 260 C¸nh trộn Paddle 261 C¸t lẫn sỏi cuội / sỏi cuội lẫn c¸t Gravelly Sand / Sandy Gravel 262 C¸t nghÌo Poorly Graded Sand 263 C¸t s¾c c¹nh Angular, manufacture sand
 7. 7. 264 C¸t th« / Lµm b»ng c¸t th« Sand 265 C«ng cô lµm ph¼ng liªn kÕt Joint leveling Device 266 C«ng cô pha trén Bending device 267 c«ng nh©n lµm thÐp steel worker C«ng suÊt trung b×nh / C«ng 268 suÊt tèi ®a Normal Capacities / Full Capacities C«ng t¸c b¬m v÷a ¸p lùc cao cho 269 cét v÷a Column Jet Grout work for column 1b 270 C«ng t¸c lµm ®Êt Road earthwork 271 C«ng t¸c lµm ®Êt Road Earthwork 272 C«ng t¸c thi c«ng Construction 273 C«ng t¸c thÝ nghiÖm Experimental works 274 C«ng thÐp Steel Culvert 275 C«ng thøc trén Job- mix Formular 276 c«ng tr×nh ®iÖn n­íc th«ng tin utilities 277 c«ng tr×nh c«ng céng utilities 278 C«ng tr×nh c¶ng Port facility 279 c«ng tr×nh phôc vô c«ng céng public services 280 C«ng tr×nh t¹m thêi temporary work 281 C«ng tr×nh thu phÝ Toll plaza 282 C«ng tr×nh t­íi tiªu Irrigation Facility 283 C«ng v¨n sè In leter Ref 284 C©n tiÓu li Precision balance 285 C©n xe Truck Scale 286 C©u dÉn Approach Bridge 287 c¬ quan ®­êng s¾t railway authorities c¬ quan chøc n¨ng vÒ kiÓm so¸t Pertinent agencies regarding traffic 288 giao th«ng control 289 C¬ quan t­ ph¸p cã thÈm quyÒn Tribural of competent jurisdiction 290 c¬ quan t­íi tiªu thuû lîi irrigation authorities 291 Cµn phun tay Hand operated lance 292 Cµo / Cµo b»ng tay Rake / Hand Raking 293 c¶n trë dßng ch¶y obstruction to flow in water - courses 294 C¶n trë dßng ch¶y Impelde the Flow water c«ng tr×nh ngÇm trªn hiÖn tr­ indicate the location of all underground 295 êng utilities 296 C¾m mèc vµ ®Þnh vÞ setting out 297 C¾t gän gµng Cut neatly 298 C¾t vµo ®­êng ch¹y tr­íc To cut back on the previos Run 299 cã quyÒn lµm g× to reserve the right to do st 300 Cã ®é thÊm cao High Permeability 301 Cã ®ñ kinh nghiÖm have adequate experience 302 C­a bª t«ng Concrete saw 303 C­a dù phßng cßn lµm viÖc tèt Standby saw in good working order 304 cã gi¸ trÞ cao h¬n privail over st Cã hiÖu lùc tr­íc ngµy më thÇu on the date 28 days prior to the date of 305 lµ 28 ngµy bid opening 306 Cã hoÆc kh«ng ®ôc lç Perforated or Unperforated 307 Cã quyÒn ®èi víi kho¶n vay claim to loan proceeds
 8. 8. 308 cho ai to be entitled to refer the matter to sb 309 Cäc c¨t Sand Drain 310 Cäc c¸t , cäc vËt liÖu , cäc thÊm Sand Drain, Packed Drain & Fiber Drain 311 Cäc c¸t ®Çm chÆt Sand Compaction Piles 312 Cäc cøng ®Çm chÆt Solid Column by Compaction 313 Cäc khoan nhåi bª t«ng t¹i chç Cast in-place bored RC pile 314 Cäc v¸n thÐp Steel sheet pile 315 Cäc v¸n thÐp cè ®Þnh Permanent Steel Sheet Piles 316 Cam kÕt s¬ tuyÓn pre-qualification affidavit canh g¸c, ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®¶m 317 b¶o an ninh watching, lighting and security 318 Canh t¸c trång rau Vegtable Cultivation 319 Cao ®é Elevation 320 Cao ®é ®¸y mãng The Elevation of the bottoms of footing 321 söa The finished level of the patched area 322 Cao ®é m¸y Invert level 323 Cao ®é mÆt c¾t ngang Cross- sectional Elevation 324 Cao độ lỗ khoan Elevation of Borehold CÇn cã ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é it is necessary to allow satisfactory 325 c«ng tr×nh execution of work in progress CÇn n¾m râ t×nh h×nh liªn quan should thoroughly acquaint himself with 326 ®Õn c¸c c«ng tr×nh the situation 327 CÇn phun Spray Bar 328 CÇn phun hoµn toµn Full Circulation Spray Bar ­ng lùc liªn tôc ¸p dông biÖn ph¸p concrete box girder by cantilevel 329 ®óc hÉng erection. t«ng dù øng lùc víi biÖn ph¸p ®óc concrete box girder by cantilevel 330 hÉng erection 331 øng lùc PC continuous girder main bridge 332 CÇu dÇm hép Box Girder Bridge CÇu dÇm hép liªn tôc bª t«ng dù Continuous prestressed concrete box 333 øng lùc girder bridge 334 øng lùc simple prestressed concrete I - girder 335 CÇu dÉn 1 Approach bridge I 336 lùc PC I - girder approach bridge CÇu dÉn dÇm hép liªn tôc bª 337 t«ng dù øng lùc PC continuous girder approach bridge 338 Cçu t¹m vµ vßng v©y cäc v¸n temperary bridge and cofferdams 339 Cçu v­ît Crossover 340 CÇu v­ît ®ª dyke bridge CÇu v­ît ®ª dÇm hép liªn tôc bª 290m long PC continuous box girder 341 t«ng dù øng lùc dµi 290m dike bridge 342 êng Pavement bridge or crossover 343 Cè kÕt Consolidation 344 Cè kÕt hoµn toµn Bethoroughly cosodidated 345 Cè t×nh khai sai sù thËt be willful mis-statement 346 c­êng ®é ®µn håi/giíi h¹n ch¶y yield point 347 C­êng ®é ®Æc tr­ng Characteristic strength 348 C­êng ®é bª t«ng Concrete Strength 349 C­êng ®é cÊp 1 Strength class 1
 9. 9. C­êng ®é chÞu uèn ®éng tèi The minimum site working flexural 350 thiÓu t¹i c«ng tr­êng strength 351 C­êng ®é giao th«ng Road Intensity 352 C­êng ®é liªn kÕt Retained Strength 353 C­êng ®é l­îng m­a Rainffall Intensity 354 t«ng speciments 28 ngµy theo thÝ nghiÖm h×nh Minimum 28 day compressive strength 355 trô by cylinder test 356 cäc Yield Point of the Pile Material 357 C­êng ®é ph¸ huû Crushing strength 358 C­êng ®é uèn Flexunal strength 359 ngµy Minimum 20 day flexural strength 360 cèng n­íc, èng d©y ®iÖn ngÇm culvert 361 CÊp ®é /Trôc Grate /Axle 362 CÊp giÊy phÐp to grant permission 363 CÊp HHBTN The Grate of Bituminous material 364 CÊt gi÷ nguyªn vËt liÖu storage of materials 365 Cèt liÖu Aggregate 366 Cèt liÖu Aggregate 367 Cèt liÖu lät m¾t sµng.. Aggregate passing the 0.65mm Seive Cèt liÖu lät sµng 2.36mm qua Aggregate passing the 2.36mm 368 sµng 0.150mm throungh the 0.150mm Sieve 369 cèt liÖu mÞn fine aggregate 370 Cèt liÖu phñ Cover Aggregate Cèt liÖu qua sµng 4.75mm vµ Aggregate passing the 4.75mm and 371 sµng lín h¬n large Sieve 372 cèt liÖu th« coarse aggregate 373 Cèt liÖu th« / Cèt liÖu mÞn Coarse Aggregate /Fine Aggregate 374 cèt thÐp reinforcing steel 375 Cèt thÐp Rainforcing Steel 376 Cèt thÐp Re-bar 377 Cèt thÐp Reinforcement 378 Cèt thÐp Reinforcing Steel 379 Cèt thÐp Reinforing Stell 380 CÊu kiÖn bª t«ng cÇn gia cè reiforcement 381 ch÷a l¹i rectify 382 Ch©n ®Õ mãng Footing 383 Ch¶y dÔ Free Flowing 384 Chæi quÐt soay qu¹t ®iÖn A rotary power broom 385 Chæi quÐt vµ qu¹t giã ®iÖn Power Broom and Blower 386 Chæi thÐp Wire broom 387 Chång lªn Offset 388 Chªnh lÖch deviation 389 Chç c¸ch qu·ng Skipper Area 390 Chç nèi theo chiÒu däc The longitudinal Joit 391 Chç trèng, Ch©n kh«ng Void(n) ChÊm døt hîp ®ång v× quyÒn lîi termination for convenience of 392 cña chñ ®Çu t­ employer 393 ®Çu t­ cessation of employer's liability
 10. 10. 394 Chèng ®­¬c tia cùc tÝm UV - Stabilized 395 thïng to the bed. 396 Chèng tr­ît Resist sliding chÊp nhËn sö dông vËt liÖu 397 ngoµi dù kiÕn approval of materials not implied 398 cÇu to approve satisfactory work 399 Chèt Dowel / Pin 400 ChÊt ®én Filler 401 ChÊt chÌn khe chÕ t¹o s½n Preformed joint filler 402 ChÊt chÌn khe co gi·n The expansion joint filler 403 ChÊt dÎo Plasticiser 404 ChÊt h÷u c¬ Organic Matter 405 ChÊt ho¸ nhiÖt Thermo-chemical 406 ChÊt kho¸ng phi dÎo Non- Plastic Mineral matter 407 ChÊt tÈy Detergent 408 ChÊt trén Filler 409 Chèt xoay Pintle 410 ChÊtphô gia ®«ng kÕt Accelerating AdmixtureC 411 chi phÝ costs chi phÝ ph¸t sinh trong ®iÒu The cost of complying with this kho¶n nµy ®­îc tÝnh vµo h¹ng clauseshall be deemed to have been 412 môc thanh to¸n included iin Pay Items 1,19 413 Chi phÝ qu¶n lý chung overhead expenses chi phÝ thÝ nghiÖm ch­a ®uîc 414 quy ®Þnh cost of test not provided for 415 Chỉ số nÐn Compression Index 416 chi tiªu expenses Chỉ tiªu cơ lý và cơ học của c¸c Physical & mechanical Properties on 417 mẫu đất Soil Sample 418 Chi tiÕt vÒ thÇu phô dù kiÕn proposed subcontractors detail 419 Chi tiÕt vÒ tr×nh tù Detail of the Sequence Chiều sâu tầng chịu lực để đặt lớp Bearing Strata Depth for structure 's 420 móng kết cấu Foudation 421 ChÌn lÊp, §Æt vµ ®æ bª t«ng Bedding, Taying & Surrounding of piles 422 chiÕm quyÒn usurped power 423 ChiÒu dµI ®­êng vuèt nèi Length of taper 424 ChiÒu dµI nhÞp cÇu Span Lengths 425 ChiÒu dµI thö nghiÖm Trial length 426 ChiÒu dµy mÐp mÆt ®­êng Edge thickness of the pavement 427 vØa) Effective width (between curbs) 428 ChiÒu s©u danh nghÜa Norminal Depth 429 chñ ®Çu t­ båi th­êng indemnity by employer 430 Chñ ®Çu t­ Employer Chñ ®Çu t­ sÏ kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chi phÝ trong The employer will in no case be 431 bÊt kú tr­êng hîp nµo responsible or liable for those costs. 432 chØ do sb gi÷ remain in the sole custody of st 433 ChØ giíi Lines 434 sau follows 435 cho phÐp sb do st make available to sb st
 11. 11. 436 ChØ sè kÌm lón Penetration Grate 437 ChØ tiªu Properties 438 ChØ tiªu / Ph¹m vi Criteria,Properties / Scope 439 ChØ tiªu c¬ lý cña ®Êt Estimated Soil Properties 440 ChØ tiªu cá lý cña ®Êt Properties of the soil 441 Chøng chØ hµng th¸ng ®Çu tiªn the first monthly certificate 442 nhµ thÇu substantiation of claims Chóng t«I xin x¸c nhËn vµ chøng 443 thùc r»ng We hereby certify and atlest that 444 chØnh tuyÕn t¹m thêi dßng ch¶y Temporary realignment of the flow 445 ChÞu chi phÝ to bear all costs 446 Chu kú trén khÐp kÝn A complete mixing cycle 447 ChuÈn bÞ ®óc cäc t¹i nhµ m¸y factory 448 ChuÈn bÞ bÒ mÆt Preparal of Surface 449 chuyªn dông' exclusive use 450 tÖ Conversion to single currency ChuyÓn vµo c¸c ng¨n riªng s½n To Convey into separate 451 sµng ®Ó ®ãng mÎ Compartments ready for batching 452 Cì h¹t tèi ®a cña cèt liÖu th« aggregate 453 nh­ sau decided: 454 cïng víi in conjunction with 455 Cöa tho¸t n­íc / §Ëp ng¨n n­íc Outlet Ditch / Dam 456 Cøng Rigid 457 Cót / Khíp / KÑp Nèi Coupling /Fitting /Band 458 Cửa xả Dump Gate 459 Cùc tÝm, tö ngo¹i Ultraviolet 460 Cung cÊp furnish Cung cÊp b»ng chøng cminh provide such evidence of their eligibility 461 tÝnh hîp lÖ cña nhµ thÇu satisfactory to sb 462 Cung cÊp cèt liÖu aggregate supply 463 cung cÊp chøng tõ production of vouchers Cung cÊp giÊy b¶o l·nh thùc to furnish the required performance 464 hiÖn hîp ®ång theo yªu cÇu security 465 cung cÊp lao ®éng provision of labour 466 и gốc / и v«i Mother Rock / limestones 467 D÷ liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt soil investigation data 468 D÷ liÖu thuû v¨n Hydrological data 469 D§óc dÇm I bª t«ng dù øng lùc PC I - girder casting 470 thÊp Low carbon steel wires 471 d©y thÐp l­íi m¾t c¸o chainlink wire netting 472 ®Çu t­ the provision to indemnify employer 473 d®o ®¹c measurement 474 d®Þnh vÞ ngoµi hiÖn tr­êng setting out 475 Dµnh cho ng­êi ®I bé Pedestrian (v,n) 476 D¶I an toµn Protected shoulder 477 D¶I ph©n chia parting strip 478 däc vµ gÇn ®­êng along and adjacent to the road 479 Dair b¨ng giÊy X©y dùng A strip of building paper
 12. 12. Danh môc nh©n sù cao cÊp cña 480 nhµ thÇu List of Contractor's senior staff 481 Danh môc thiÕt bÞ thi c«ng List of Construction equipment plant 482 DÇm hép bª t«ng dù øng lùc PC(Prestressed Concrete) box-girder 483 t¹i chç box Girders 484 DÇm I bª t«ng dù øng lùc PC I girder 485 DÇm mãng Foudation Beams 486 DÇu / Mì / RØ s¾t Oil / Grease / Millscale 487 DÇu s«i vµ dÇu h¹t lanh s«i Boiled oil and boiled linseed oil 488 D­êng chui, Cèng chui Underpasses 489 Dì bá dismantle 490 di chuyÓn to remove 491 Di dêi kªnh Channel Relocation 492 DÔ dµng ®iÒu chØnh ®é cao Facilitate The Regulation of Level 493 Độ dẻo bằng kh«ng No plasticity 494 ®éng a sole enterprise 495 Dông cô ®Þnh cì cöa më Mean of Calibraf of Gate Openings 496 Dông cô bï g¹t kh¸c Other Compensating devices 497 Dßng ch¶y vµo vµ dßng ch¶y ra Inflow and Outflow of the Water 498 Dßng xe ch¹y Traffic Flow 499 DÞch chuyÓn sang ngang Move Laterally 500 Dù to¸n chi phÝ x©y dùng Contruction cost Estimates Dung sai ®èi víi ®é dµy kÕt cÊu 501 mÆt ®­êng Tolerance in pavement thickness 502 Dung sai bÒ mÆt Surface Tolerance 503 t¸c trén Job-mix Tolerance 504 Dung träng kh« lín nhÊt The maximum dry densify 505 Dung trọng kh« tối đa The maximum Dry Density 506 Dung tÝch tÞnh The net volumetic content 507 Duy tr× vµ ®¶m b¶o giao th«ng Maintainance and protection of traffic 508 DÝnh b¸m Adhension 509 èng ®Êt cã ®ôc lç Perforated clay piles 510 èng b»ng ®Êt c­êng ®é lín clay piles 511 èng bª t«ng ®ôc lç Perforated Concrete piles 512 èng bª t«ng tæ ong Porous Concrete piles 513 èng ch×m Immersed Tube 514 x«ng Sleeve 515 èng mao dÉn capillazy 516 èng thÐp Steel sleeve 517 èng tho¸t n­íc Drainage Piles 518 èng tho¸t n­íc ngÇm Under-drain Piles 519 èng tho¸t n­íc phô Sub-drain Piles 520 èng trèng b»ng thÐp steel casing pipe 521 èng trßn ®¬n / èng trßn ®«i A single / A double Pile Culvert 522 èng xo¾n h¬I n­ícc Steam Coil 523 F Project site 524 G¾n khe mèi nèi Sealing joint 525 G¹ch v÷a ­ít Brick wet Masonry 526 lªn Off/On ramp angle
 13. 13. 527 gang pig-iron 528 Gç bäc ®Õ thÐp Steel-shod hardwood 529 Gèi cÇu Bridge Bearing 530 Gèi vµ khe co gi·n Bearings and joints 531 Ghi l¹i to itemize 532 Gi¸ bá thÇu Bid prices 533 Gi¸ bá thÇu Bid prices 534 Gi¸ trän gãi lump sums 535 gi¸ trÞ hîp ®ång contract sum Gi¸ trÞ tæng céng cña c¸c gi¸ trÞ 536 h µng th¸ng Gross sum of monthly certificate 537 Gi¸m s¸t Inspection / Supervision 538 Gi¸m s¸t thi c«ng Construction Supervision gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn provide superintendence during 539 c«ng viÖc execution of the works save harmless and indemnify sb from 540 gi÷ cho ai v« h¹i and against st 541 Giµn gç Crib 542 Gi¶I ph©n c¸ch Median 543 Gi¶I phãng mÆt b»ng Acquisition 544 Gi¶I phñ Overlay 545 Gi¶i quyÕt tranh chÊp settlement fo disputes 546 Gia cè / Lón Reinforcement / Settlement 547 Giã l¹nh Chilling wind 548 Giai ®o¹n cuèi cïng Ultimate Stage 549 Giai ®oa¹n nghiÖm thu Acceptance Stage 550 Giai ®oan ®¸u thÇu Tendering stage 551 Gian ®o¹n b¶o d­ìng Curving Period 552 Giao b»ng Grate Intersection 553 møc Intersection 554 Giao nhiÖm vô cho ai, ®Ò cö ai Assign Giao th«ng ®­êng bé / Hé thèng 555 ®­êng bé Road transport / Road Network 556 GiÊy b¶o l·nh dù thÇu bid security 557 GiÊy b¶o l·nh dù thÇu Bid security 558 giÊy b¶o l·nh t¹m øng advance payment security or securities 559 thêi the provisional hand - over certificate 560 cuèi cïng certificate of final completion 561 giÊy chøng nhËn nghiÖm thu certificates of inspection 562 GiÊy gäi cña toµ process summons 563 GiÊy phÐp ho¹t ®éng operating license 564 Giíi h¹n, chç tiÕp sóc Abuttal 565 GiÕng ch×m Caission 566 h­ h¹i vµ mÊt m¸t loss and damage arising 567 H×nh / B¶ng / Phô lôc Figure / Table / Appendix 568 H×nh chiÕu Projection 569 Hµm l­îng n­íc Water content 570 Hµng l«ng chæi turf of the broom 571 hµnh ®éng cña kÎ thï ngo¹i bang act if foreign enemies
 14. 14. 572 hµnh vi ph¹m ph¸p v« kû luËt disorderly conduct 573 H¹n chÕ constraints göi yªu cÇu lµm râ hå s¬ mêi deadline for bidders to request 574 thÇu clarification of bid documents 575 thÇu Deadline for submission of bids H¹n cuèi cïng tr×nh nép tuyªn bè deadline for submission of declaration 576 ý ®Þnh dù thÇu of intention to bid 577 h¹ng môc bÞ lo¹i bá eliminated items 578 H¹ng môc c«ng tr×nh Work Items 579 H¹ng môc c«ng viÖc ph¸t sinh Other incidental Items of work 580 H¹t Partical /Grain 581 Hª cao ®é / HÖ täa ®é ph¼ng Vertical Datum / Horizontal Datum 582 Hå s¬ chi tiÕt chÝnh thøc Process Verbal 583 kÝn sealed bids 584 Hå s¬ hoµn c«ng As-built Document 585 Hå s¬ mêi thÇu Tender documents 586 Hå s¬ mêi thÇu Bidding Document 587 Hå s¬ thÇu bidding documents/Bid Hå s¬ thÇu kh«ng ®­îc phÐp the bid shall contain no alternations, 588 thay ®æi, g¹ch bá, hay bæ sung omissions or additions 589 Hå s¬ x¸c thùc authentic document 590 Hàm lượng ẩm Moisture Content 591 Hàm lượng nước tự nhiên Water Content Test 592 Hçn hîp bª t«ng nhùa Bituminous Material 593 Hçn hîp bª t«ng nhùa trén m¸y Bituminous Plant Mix- Material 594 Hçn hîp míi r¶i Freshly laid mixture 595 Hçn hîp nhùa kiÓu nguéi Cold-Type Bituminous 596 nghiÖm The Laboratory trial mix 597 Hè mãng Foundation Pit 598 Hè thu/Hè th¨m Catch - Basin /Manhole 599 Héi ®ång xÐt thÇu Bidding committee 600 thøc Formal pre-bid meeting 601 Hèn hîp cè kÕt The Consolidated Mixture 602 Hép c©n Weight Box 603 Hép c©n Weight Box 604 H­íng / Cao ®é Line / Level dù ¸n sö dông kho¶n vay ODA Guidelines for Procurement under JBIC 605 cña JBIC ODA Loan 606 H­íng dÉn cho c¸c nhµ thÇu Instruction to Bidders 607 H­íng dÉn cho c¸c nhµ thÇu Instructions to Bidders 608 êng Reconnaissance / Site reconnaissance 609 HiÖp ®Þnh vay vèn Loan Agreement 610 Hîp chÊt ®Î b¶o d­ìng bª t«ng Compounds for curving 611 Hîp chÊt b¶o d­ìng Curing Compound 612 HÖ kÝch thuû lùc Hydraulic Jacks 613 HÖ sè gi·n në nhiÖt Coefficient of Thermal Expansion 614 HÖ sè thÊm Permeable Coefficient 615 HÖ sè thÊm cña c¸t Permeable Coefficient of Sand 616 HÖ sè tØ lÖ Scale factor
 15. 15. 617 HÖ thèng cÊp cèt liÖu nguéi The cold aggregate feeching system 618 dêi street lighting shall be relocated 619 HÖ thèng tho¸t n­íc tù nhiªn The Natural Drainage of Water Flowing 620 HÖ thèng tuÇn hoµn Circulating System Hoµn thµnh c«ng tr×nh theo c¸c to complete the works in accordance yªu cÇu kü thuËt còng nh­ tiÕn with the specification and the time for 621 ®é hoµn thµnh completion 622 Hoµn thiÖn bÒ mÆt Surface finishing 623 Hoµn thiÖn thiÕt kÕ chi tiÕt Finalization of Detail Design 624 Hoµn tr¶ tiÒn t¹m øng Repayment of the advance payment 625 hoµn trõ repayment 626 ho¹t ®éng g©y rèi riot 627 ho¹t ®éng khëi nghÜa insurrection 628 Ho¹t ®éng l¾p ®Æt Installation Operation 629 ho¹t ®éng qu©n sù millitary 630 ho¹t ®éng thï ®Þch hostility 631 ho¹t ®éng x©m l­îc invasion 632 Hoè thu c¸t Sand Trap 633 Hoép tho¸t n­íc b¶n mÆt cÇu Deck drain box 634 Hợp chất silic ph©n huỷ Dissolved Silica 635 hu­ h¹i damage to perssons and property 636 Hu­íng dÉn b»ng v¨n b¶n instruction to be in writting 637 huû bá reverse 638 Huy ®éng qu©n mobilization 639 Kªnh dÉn dßng Diversion Channel 640 Kªnh t­íi tiªu Irrigation cannals 641 kÐo dµI ra bªn ngoµi Extent outward 642 Kh¸ng l¹i xung kÝch Withstand without visible spring 643 Kh« vµ nøt Dry out and Crack Kh«ng ®­îc lç chç, chÌn or thñng Whithout Tearing, shoving or gouging 644 hçn hîp the mixture 645 Kh«ng bªn nµo ngo¹i trõ No party other than 646 Kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm to be undÎ no liability kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý damages or compensation payable at 647 vÒ st law in --- 648 Kh«ng g©y ¸ch t¾c giao th«ng not to cause excessive delay to traffic 649 kh«ng gi¶m nhÑ not to relieve Kh«ng khuyÕn khÝch use The use of very high cement content is 650 cement cã hµm l­îng cao. depreciated 651 tho¸t hÕt Entrapped air 652 kh«ng ph¶i lµ tiªu chuÈn VN non - Vietnamese standard 653 kh«ng tu©n thñ failure to comply 654 Kh¶ n¨ng ch¹y lïi lash 655 Kh¶ n¨ng chÞu lùc Bearing capacity 656 Kh¶ n¨ng t¹o hçn hîp ®Òu mixture 657 Kh¶ thi Feasibility 658 (GPS) Primary Control Survey 659 Kh¶o s¸t ®Þa chÊt soil survey 660 Kh¶o s¸t ®Þa chÊt Siol Investigation
 16. 16. 661 Kh¶o s¸t viªn surveyor 662 kh¼ng ®Þnh, x¸c nhËn confirm 663 Khãa ®ång hå Time lock Khæ giíi h¹n chiÒu ®øng vµ 664 chiÒu ngang Vertical & Horizontal clearance 665 Khai th¸c / Bơm c¸t To Quarry / Pump 666 Khe co gãt c­a Sawn constration joint 667 Khe co gi·n ngang Transverse Expansion Joint 668 Khe co ngãt d®Þnh h×nh ngang Transverse formed contracs joint 669 Khe co ngãt d¶I ngang Transverse strip contrac joint 670 Khe co ngãt ngang Transverse contraction joint 671 Khe nèi Joint Box 672 Khëi c«ng c«ng tr×nh Commencement of Works 673 Khèi l­îng % lät sµng Mass percent passing 674 Khèi l­îng dù kiÕn estimated quantities 675 khèi l­îng dù tÝnh estimated quantities 676 KhÊu hao depreciation Khi ®­îc kü s­ chÊp nhËn th× nhµ thÇu míi ®­îc chuyÓn giao contractor may bypass traffic over a 677 th«ng sang ®­êng tr¸nh detour 678 khiÕu n¹i claim 679 Kho¸ däc mèi nèi thi c«ng A key way along the construction joint 680 kho¶n dù phßng provisional sums Kho¶n phÝ kh«ng hoµn l¹i b»ng cash payment of a non-refundable fee 681 tiÒn mÆt of----- 682 kho¶n t¹m tÝnh provisional sums 683 Kho¶ng c¸ch c¸c cÇn g¹t The Clearance of Blades 684 nhau Length of Overlap In the Join Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu / Kho¶ng 685 c¸ch sai lÖch Minimum Interval / Variable Interval 686 Khoan Drill 687 Khoan læi Core drill 688 Khoan thñy häc Jetting 689 Khoong bãn côc Free From Lumps 690 Khử tÝnh kiềm Reduction in Alkalinity 691 Khu vôc cÇn ph¶I lÊp In Ereas of Fill 692 Khu vùc / Vïng ®· x¸c ®Þnh Localized area 693 Khu vùc bªn c¹nh, gÇn immediate area 694 Khu vùc bÞ rç tæ ong Minor areas of honeycomb 695 khu vùc c«ng tr×nh working area 696 khu vùc c«ng tr­êng work site khu vùc dµnh cho ®­êng tr¸nh, 697 thiÕt bÞ vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c site for detour, plant and other uses 698 Khu vùc tròng Depress Area 699 Khu«n Mould 700 Khu«n bªn tÜnh Stationary Side Form 701 Khu«n s­ên Side form 702 Khu«n vµ th­íc th¼ng Templates And Straightedges 703 KhuÊy trén cèt liªu liªn tôc Continuosly Agitate the Aggregates 704 KÌ b¶o vÖ vµ b¶o vÖ lßng s«ng revetment and river bed protection
 17. 17. 705 Kiểm tra khớp nhau Interlocking control 706 KÌm theo st bound with st 707 KÏm, tr¸ng kÏm, m¹ kÏm Zinc 708 KiÓm chøng verification 709 KiÓm tra bÒ mÆt Sureface test 710 KiÓm tra s¬ bé Preliminary examination 711 kiÖn tông proceeding KÕ ho¹ch ®iÒu khiÓn giao th«ng 712 t¹m thêi temporary traffic control plan 713 KÕ ho¹ch an toµn thi c«ng project safety plan 714 KÕ ho¹ch giao nhËn vËt liÖu Material delivery schedule 715 kÕ ho¹ch huy ®éng nh©n lùc Labor master schedule 716 KÕ ho¹ch thanh to¸n t¹m thêi payments 717 KÕ ho¹ch thanh to¸n t¹m thêi Provisional payment schedule 718 KÕ ho¹ch thêi gian thi c«ng construction time schedule 719 KÕt cÊu bª t«ng Concrete Structure 720 KÕt cÊu bª t«ng dù øng lùc Prestressed Concrete Structure 721 KÕt cÊu èng më ba chiÒu Structure 722 KÕt cÊu mÆt ®­êng Pavement 723 KÕt cÊu mÆt ®­êng Pavement Structure 724 KÕt cÊu mÆt ®­êng cøng Rigid pavement 725 thiÖn Pavemetn and finishing work 726 phÇn trªn Substructure / Superstructure 727 KÕt thóc hîp ®ång determination 728 Kü s­ bª t«ng dù øng lùc Concrete pre-stressed engineer 729 kü s­ hiÖn tr­êng site engineer Kü s­ kÕ ho¹ch (gi¸m ®èc phô 730 tr¸ch kü thuËt) Planning Engineer (Technical Manager) 731 Kü s­ nÒn mãng (®ãng cäc) Foundation/Piling engineer 732 kü s­ ph¶i hµnh ®éng v« t­ engineer to act impartially 733 Kü s­ qu¶n lý chÊt l­îng Quality control engineer 734 Kü s­ vËt liÖu Material Engineer 735 kü thuËt viªn bª t«ng dù øng lùc PC technician 736 Ký t¾t initialed 737 KÝch th­íc Dimention 738 kÝch th­íc bªn trong Interior Dimension 739 KÝch th­íc kÕt cÊu Structural Dimension 740 KÝch th­íc mÆt c¾t ngang Pile cross-section Demention 741 KÝch th­íc sµng Sieve size 742 L¸ng mÆt To be screened 743 L¸t b»ng ®¸ x©y v÷a Lines with mortared stone work 744 Lµm chËm l¹i Retard 745 lµm h¹i ®Õn ng­êi vµ cña damage to persons and property 746 lµm lo¹n commotion 747 Lµm s¹ch To be Splonged 748 Lµm s¹ch kh«ng dÝnh ®Êt xèp Be cleaned all loose material 749 Lµm s¹ch vµ thu rän c¸c r·nh n­íc Clean and Trim all such Drainage Ditch 750 Lµm suy yÕu,gi¶m sót Impair (v) 751 cè Consodilation
 18. 18. 752 Lµm thµnh bËc In Echelon lµm viÖc trªn nh÷ng khu vùc cã 753 dßng ch¶y cã giao th«ng ®i l¹i working in navigable waters 754 Lµn xe ®æi tèc ®é Speed change lanes 755 Lµn xe phô Auxiliary lanes 756 Lµn xe t¨ng tèc vµ gi¶m tèc Deceleration and Acceleration lanes 757 L¾p ®iÖn, ®Ìn chiÕu s¸ng, Electrical/Lighting Installation 758 Lâi Core 759 Låi/lâm Crest/Sag 760 Lång s¾t Re-bar cage 761 lao ®éng cã tay nghÒ cao skilled labor 762 lao ®éng hç trî viÖc kh¶o s¸t surveyor laborers 763 lao l¾p Erection 764 Lèi ®i Passage 765 Lêi tùa Preamble to st 766 LËp b¶n vÏ hoµn c«ng as-built drawings 767 LËp b¶n vÏ thi c«ng working drawing 768 LËp dù to¸n ®¬n thÇu Base Bid Estimates 769 thu Acception Sampling and Testing 770 Liªn quan ®Õn associated with 771 liªn quan ®Õn in respect of 772 L­ìi c­a kim c­ong ®­îc lµm l¹nh blade 773 cÊu Mat of steel fabric reinforcement 774 Líp ®¸y ¸o ®­êng Subgate 775 Líp ®Öm Binder 776 êng Surface Course / Pavement structure 777 Líp chèng thÊm Seal Coat 778 Líp d®¸y ¸o ®­êng Subgrate 779 Líp dÝnh b¸m Bituminous Tack coat 780 Líp dÝnh b¸m Tack coat 781 Líp mãng / líp mãng d­íi Base / Subbase 782 Líp mãng trªn sö lý b»ng asphalt Asphalt treated base course 783 líp nhùa lãt Bituminous prime coat 784 Líp nhùa lãt / Líp dÝnh b¸m Prime coat / Tack coat 785 LÔ héi vµ t«n gi¸o festivals and religious customs 786 Lỗ khoan Drilling Hole 787 lỗ khoan Drilling Hole 788 Lo¹i trô t­êng ®Æc Solid wall-type piers 789 F Vibrating twin beam compactor 790 Lo¹i dÖt / Sîi polyme kh«ng dÖt Woven / A non woven Polyester fabric 791 Lo¹i khe h×nh thµnh däc The longitudinal Formed joint 792 Lo¹i kÌn trumpet vµ lo¹i hoa thÞ Trumpet/Clover leaf Type 793 Lo¹i mè t­êng c¸nh hÉng Cantilever wall-type Abutment 794 Lo¹i Sµng Sieve Designal 795 Lo¹i vá bäc dÇu Oil jacket type 796 LÖch Deviate (V) 797 Lón d­íi nÒn ®­êng ®¾p Below new Embankment 798 lÖnh thay ®æi change order 799 Lß ®øng/cao Blast furnace
 19. 19. 800 Lßng ®­êng / Hµnh lang ®­êng Roadbed / Road way 801 LÞch sö kiÖn tông the litigation status 802 L­u l­îng giao th«ng Traffic Volume 803 L­u l­îng giao th«ng ngµy Daily traffic volume 804 tÝnh Runoff Discharge Calculator Sheet 805 l­u tr÷ tµi liªu râ rµng marked - up record of document Lu«n ph¶i cã sù cho phÐp cña always subject to the authorization of 806 kü s­ the engineer 807 Lùc däc Longitudinal Force 808 Lùc l¾c ngang Shacking Force 809 Lùc ly t©m Centrifugal Force 810 Lùc t¸c ®éng Due Forces 811 Lùc t¸c ®éng trªn khu«n Moulding Load of .. 812 Lùc va tÇu Ship collipsion force 813 Lùc xung kÝch Impact 814 LuËt law 815 M¸I dèc Steep slope 816 M¸I dèc nÒn ®­êng Embankment slope 817 M¸I dèc nÒn ®­êng Slope Gradient 818 M¸y ®Çm Vibtator 819 M¸y ®Çm lo¹i nhá Small Conpactor 820 M¸y ®o cè ®Þnh Permanent gauge 821 M¸y ®Õm mÎ c¬ khÝ A Mechanical Batch Couter 822 M¸y ®un nhùa Bitument Heater 823 m¸y b¬m dump 824 phßng Stand -by mobile concrete pump 825 M¸y b¬m hót c¸t Pumping Machines 826 M¸y cÊp cèt liÖu cho m¸y sÊy Feeder for Drier 827 M¸y dÇm Mechanical Rammer 828 ngang The transverse finishing machine 829 m¸y kinh vÜ theodolite 830 M¸y lu Rung Vibrating Roller 831 M¸y nghiền đ¸ Stone Crusher 832 M¸y r¶i Paver 833 M¸y r¶I cèt liÖu Aggregate Spreader 834 Asphalt course 835 M¸y r¶I nhùa Bitument Distributor 836 M¸y r¶I nhùa ®­êng Bituminous paver 837 M¸y r¶I vµ m¸y hoµn thiÖn Speading and finshing Machine 838 M¸y sµng Screen 839 M¸y trén Plant - Mix 840 M¸y trén liªn tôc Continuos Mixing Plant 841 M¸y trén tõng mÎ Batch Mixing Plant 842 M¸y xoa c¬ khÝ Machenical fload 843 m« t¶ b»ng lêi narrative description m« t¶ h¹ng môc thanh to¸n giao 844 thÇu phô descriotion of pay items to be sublet 845 M©u ®Çm thÝ nghÞªm Laboratory Compacted Specimens 846 M©u bª t«ng Sampling of concrete
 20. 20. 847 M­¬ng, hµo r·nh Ditch 848 M¶nh Strip 849 M¶nh ®óc s½n Premoulded Strip 850 M¾t sµng sieve designation (mm) 851 M¹ng cèt thÐp, (v) Khíp nhau Mesh 852 M¹ng l­íi ®­êng s¾t Railway Network 853 MÆt ®­êng bª t«ng Cocrete pavement 854 MÆt ®­êng bª t«ng Concrete pavement 855 MÆt ®­êng hiÖn t¹i ®· h­ háng Damaged existing Pavement 856 MÆt ®­êng nhùa Bituminous Pavement MÆt ®­êng vµ c¸c kÕt cÊu kh¸c 857 cña mÆt ®­êng Pavement and its appurternances 858 MÆt ®øng elevation 859 MÆt b»ng xung yÕu Planes of weakness 860 MÆt c¾t cÇu c¹n Profile of Viaduct 861 mÆt c¾t ngang cross-sectional profile 862 MÆt c¾t ngang Cross section 863 MÆt c¾t ngang /MÆt c¾t däc Cross section /Profile 864 MÆt ph¼ng Level Surface 865 Mãng cäc Piles Foundation 866 sau to bare the following identification 867 Mãng tiªu chuÈn Statisfactory Foundation 868 Mẫu nguyen dạng Undisturb Samples 869 Më thÇu vµ xÐt thÇu Bid openning and Evaluation 870 Mèi nèi Joint 871 Mèi nèi däc Longitudinal Joint 872 Mèi nèi ngang Transverse Joint 873 Mèi nèi x©y dùng ngang Transverse construction joint ®­îc c¸c bªn liªn danh tham gia a copy of the agreement entered into 874 ký kÕt by the joint venture partners yªu cÇu c¨n b¶n lµ 1 hå s¬ tu©n thñ tÊt c¶ c¸c ®iÒu kho¶n, ®iÒu a substantially responsive bid is one kiÖn, vµ chØ dÉn kü thuËt cña which conform to all the terms, hå s¬ mêi thÇu mµ kh«ng cã sai conditions and specifications of the lÑch lín hoÆc ®iÒu kiÖn h¹n chÕ bidding documents without materials 875 nµo deviaton or reservation. 876 mÊt hiÖu lùc (hîp ®ång) frustration Mét líp mãng b»ng vËt liÖu ®¾p Bedding layer of granular backfill 877 cÊp phèi Material 878 Mét sè thiÕt bÞ ch«n s½n Pre-embeded device 879 mÊt trËt tù disorder 880 ngang an irrevocable letter of credit 881 Méu h×nh trô Cylinder 882 MÉu h­íng dÉn guide form 883 MÉu tr×nh nép hå s¬ dù thÇu Bid submission form 884 Minh ho¹ d­íi d¹ng biÓu ®å schematic illustration miÔn trõ viÖc chuyÓn quyÒn ®ßi 885 båi th­êng waiver of subrogaton 886 MiÕng chÌn bª t«ng Plugs of concrete 887 miÖng thïng cÊp liÖu Feeding Oirifice
 21. 21. 888 MiÕng, tÊm, thanh, phiÕn Slap 889 Mỏ c¸t Sand Pit 890 Møc ®é chªnh lÖch Variation 891 MÒm / ¦ít Soft / Mucky 892 mua/ký H§ b¶o hiÓm insure 893 Mùc kh«ng xo¸ ®­îc in indelible ink 894 Muéi Soot 895 Mui ch¾n Dust Hood 896 N¨ng lùc th«ng hµnh traffic capacity 897 N¨ng lùc th«ng hµnh Traffic Capacity 898 N»m d­íi cao ®é èng trßn bed 899 N¾p b»ng miÕng tÊm kim lo¹i A loose sheet metal cover 900 Nèi vµo Entrance 901 s¹ch Joint, Triming Edges & Clean-up 902 Nèi, ghÐp /Hµn/§ãng cäc Weld / Splice/Drive 903 Ng¨n kh«ng cho n­íc vµo Nearly water -tight as practicable 904 B¶n Cooperation 905 Ngµy bµn giao t¹m thêi the provisional hand-over 906 Ngµy c«ng daywork 907 ngµy lÞch liªn tiÕp consecutive calendar days 908 kü thuËt Engineering Study / Design 909 NghiÒn / Sµng Crush / Screen NghØ phÐp hµng n¨m /ngµy 910 nghØ phÐp Annual leave / Day's leave 911 NghÞ ®Þnh decrees 912 nghÜa vô chung general obligation 913 NghÜa vô chung mutual obligation 914 Nguån tµi trî Source of Funds 915 Nh­ 1 phÇn cña hå s¬ dù thÇu at the bidder's option 916 Nh­ quy ®Þnh trong ®iÒu Aspecified in Clause 917 Nh¸nh lªn vµ nh¸nh xuèng On - ramp and Off - ramp way 918 Nh»m lµm g× to be subject to do st 919 sung further drawings and instruction 920 nh÷ng lêi b×nh luËn thÝch ®¸ng pertinent comments Nh÷ng tµi liÖu bao gåm trong hå 921 s¬ dù thÇu Documents comprising the bid 922 nh÷ng thay ®æi variations 923 Nh©n c«ng labour 924 Nh©n viªn kh¶o s¸t khèi l­îng Quantity surveyor 925 Nh©n viªn phô tr¸ch an toµn Safety official/officer 926 Nhµ ®Êu thÇu hîp lÖ Eligible bidders 927 nhµ c©n weigh - house 928 Nhµ che ®­îc m­a n¾ng Wheatherproof Buiding 929 Nhµ chung c­ tenement 930 Nhµ thÇu Bidder/Contractor 931 Nhµ thÇu Contractor 932 êng take-over of site by contractor
 22. 22. viÖc cña m×nh sao cho Ýt g©y operations as to offer the least c¶n trë, bÊt tiÖn vµ t¾c nghÏn possible obstruction, inconvenience, 933 giao th«ng and delay to traffic 934 Nh­îng hîp ®ång vµ thÇu phô assignment and subcontracting 935 NhiÖm vô ®­îc giao duties rendered 936 NhiÖt ®ä hçn hîp trong thïng Tank NhiÖt ®é hçn hîp bª t«ng nhùa The Temperature of the Mix leaving the 937 khi ra khái m¸y trén Mizer 938 NhiÒu ®o¹n èng ng¾n Muntiple Sputs 939 NhÞp / Trô / Mè /Cäc cÇu Spans / Piers /Abutments/ Pile 940 N­íc ch¶y tù do trªn bÒ mÆt Surface water run-off 941 N­íc ngÇm Ground water 942 N­íc thõa Excess water 943 N­íc t­íi tiªu Irrigation Flow 944 NÒn ®­êng Embankment 945 NÒn ®Êt yÕu Soft Soil layer Nón cè kÕt vµ æn ®Þnh nÒn ®­ Consolidation Settlement and Ground 946 êng Stablity Of Embankment 947 Nót giao b»ng vµ nót giao v­ît Grate and Elevated type 948 møc Interchange hµnh ph¶i b»ng víi n¨ng lùc ban be of the same trffic capacity as the 949 ®Çu original one 950 øng só©t ®¬n vÞ Unit stress 951 øng suÊt bª t«ng Concrete Stresses 952 øng suÊt/Dù øng lùc Stress/Ptrestres 953 ph¸ bá to full down 954 Ph¸ dì Demolition 955 Ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu Issue of bid documents 956 Ph¸t hµnh h­íng dÉn insuance of instruction 957 Ph¸t sinh ngoµi VN arising outside VN 958 Ph©Çn ®Þa chÊt máng Thin Strata 959 Ph©n ®o¹n ®Þa chÊt Division Model 960 Ph©n b­íc / Ph©n lo¹i Stepped / Serrated 0 961 Ph©n lo¹i ®­êng cao tèc Classification of Expressway 962 Ph©n tÇng / Trén Separate / Blend 963 Ph©n xe ch¹y Carriage way 964 Ph­¬ng ¸n ®Ò xuÊt Proposal Method 965 Ph­¬ng ¸n ®Ò xuÊt cña nhµ thÇu Alternative proposal by bidders 966 Ph­¬ng ph¸p ®iÓm thø 3 3st point method 967 Ph­¬ng ph¸p ®óc hÉng cantilever construction 968 Ph­¬ng ph¸p b¶o vÖ thÝch hîp Adequate meas of Protect 969 Ph­¬ng ph¸p bÊc thÊm Plastic board drain mehtod 970 Ph­¬ng ph¸p c¬ häc Machenical method Ph­¬ng ph¸p gia t¶I tr­íc hoÆc Pre-Loading Method or Surcharge 971 ph­¬ng ph¸p ®¾p thªm Method 972 Ph­¬ng ph¸p hå quang Arc method 973 ®øng Vertical Drain Method 974 Ph­¬ng ph¸p tÜnh häc Static Method 975 Ph­¬ng tiÖn c¬ khÝ chÝnh s¸c Accurate Mechanical Means 976 Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn Hauling Equitment
 23. 23. 977 Ph¶I ®­îc tr¸ng máng To be thinly coated Ph¶i tu©n thñ ®Çy ®ñ nh÷ng yªu to comply with the following 978 cÇu sau requirements 979 ph¶n ®èi chØ ®Þnh objection to nomination 980 ph¶n ®èi nh©n viªn objection to employee 981 Ph¹m vi Extent 982 Ph¹m vi ®Êu thÇu Scope of bid 983 ph¹m vi chiÕm dông ROW 984 ph¹m vi cña hîp ®ång extent of contract 985 PhÇn ®­êng cho xe th« s¬ Space for bicycle users 986 PhÇn ®­êng nh¸nh nèi rÏ Rampway 987 PhÇn chÝnh pertinent parts PhÇn xe ch¹y / mÆt ®­êng cho 988 xe xh¹y xuèt Traveled way / Through Pavement 989 PhÇn xe ch¹y bªn ngoµi Outer carriage way 990 PhÇn xe ch¹y bªn trong Inner carriage way 991 Phèi hîp nghiªn cøu Cooperate in the Study 992 Phï hîp víi In compliance with 993 Phï hîp víi In Conformily with 994 Phï hîp víi yªu cÇu Comform to the Requitment 995 Phô gia rót n­íc Water reducing Agent 996 Phô lôc Addenda 997 Phô lôc (kÌm theo kho¶n II) addenda (in accordance with clause II) 998 Phô lôc ®¬n thÇu Appendix to the bid 999 PhÕ th¶i Displaced Material 0 Phô tïng spare parts 1001 Phôc vô cho viÖc tho¸t n­íc For the Discharge of Runoff Water 2 Phôt v÷a Grout (v) 3 Phßng thÝ nghiªm hiÖn tr­êng Field Laboratory 4 Phu­¬ng tiÖn sµng thÝ nghÞªm Mean of Laboratory Sieve 5 Phun nhùa ®­êng Bituminous Spray 6 phÝ tæn charges 1007 Qu¶ bóa Drive head 8 quan hÖ theo hîp ®ång thÇu phô subcontractual relation 100 QuÐt nhÑ b»ng bª t«ng nhùa ®­ Lightly brushed with hot asphalt 9 êng nãng cement 1010 Quy ®Þnh provision 1011 Quy ®Þnh regulation 1012 quyÒn h¹n cña kü s­ authority of the engineer 1013 QuyÒn h¹n vµ nghÜa vô authority and duties 1014 quyÒn hoa lîi usufruct 1015 quyÒn s¸ng chÕ patent right quyÒn sö dông hiÖn tr­êng cña 1016 nhµ thÇu procession of site by contractor 1017 Rµ so¸t, xem xÐt Review 1018 R¶I / Cµo / miÕt / §Çm Spread / Rake / Lute / Compaction 1019 R¶I b»ng tay Hand spreading 0 R¶I líp mãng trªn Placing of Base Course 1021 R¶I nhùa ®­êng Applical of bituminous material
 24. 24. 2 R¶I phñ lªn vµ söa l¹i Overlay and Regulating 3 R¶I theo c¸c líp ®ång ®Òu Place in Uniform layers 4 R¶I vËt liÖu thÊm Applical of Blotter 5 r·nh ditch 6 R·nh bª t«ng h×nh ch÷ U Concrete U -Ditch 1027 R·nh biªn / R·nh ngang Site / Interception Ditch 8 R·nh h×nh mãc Hook shape ditch 9 nhuém Drain 0 R·nh thu vµ tho¸t n­íc Inlet and Outlet Ditch 1031 R·nh xoi Groove 2 R·nh xoi ®Þnh h×nh Formed groove 3 Ranh giíi Boundary 4 Ranh giíi vµ cao ®é lines and grades 5 rñi ro risks 6 rñi ro lo¹i trõ excepted risks 1037 RØ láng or sÖt Loose or thick rust 8s Tar-Epoxy resin Paint 9 S¸c xuÊt Probability 0 êng site staff organisation chart 1041 S¬ ®å tæ chøc hiÖn tr­êng site organisation 2 chèt Relervant Biodata of key personel 3 S¬n bôi kÏm chèng ¨n mßn Zinc dust anticorrosive paint 4 S¬n ch× ®á chèng ¨n mßn red-lead anticorrossive paint 5 S¬n ch× chèng ¨n mßn Suboxide lead suboxide anticorrosive paint 6 mßn Lead Cyanamide anticorrosive Paint 1047 mßn paint 104 S¬n chèng ¨n mßn dïng cho môc 8 ®Ých th«ng th­êng anticorrosive paint for general use 9 mßn paint 0 S¬n kÏm Cromat chèng ¨n mßn Zinc chromate anticorrosive paint 1051 S¬n lãt chèng ¨n mßn Etching Primer 2 S¬n nh«m aluminium paint 3 S¬n trén s½n ready mixed paint 4 s¶n suÊt bª t«ng concrete manufacturing 5 s½n precast concrete unit production 6 cÊp To be sized, Uniformly Graded 1057 s¾c lÖnh ordinances 8 Sai lÖch variation 9 sai sãt cña nhµ thÇu default of contractor 0 Sai sãt to¸n häc arithmetic errors 1061 San Strike - off 2 Sao cho In such manner that 3 Sau ®©y ®­îc gäi t¾t lµ JBIC Hereinafter referred to as JBIC 4 Sau khi c©n nh¾c kü, on balance 5 SÐ th«ng b¸o chÝnh thøc will romally notify 6 SÐc b¶o chi certified check 1067 SÐt pha c¸t / SÐt pha bïn Sandy Clay / Silty Clay 8 thÇu phô pay items numbers to be sublet 9 Sè liÖu ®ia chÊt Soil Data
 25. 25. 1070 Sè liÖu chÝnh x¸c vµ ®¸ng tin cËy Accurate and reliable recorded Data 1071 Sè n¨m c«ng t¸c years of service 1072 Sè n¨m kinh nghiÖm vÒ years of experience in 1073 Sè tham chiÕu cña Hå s¬ thÇu bid reference number 1074 phÝ--- of--- 1075 SÏ bÞ lo¹i will be disqualified 1076 Siªu cao Super Elevation 1077 Siªu cao Super-elevation 1078 siªu tr­êng siªu träng level 1079 siªu tr­êng siªu träng extraordinary traffic 0 Sîi chØ Yarn 1081 Sñi bät Foam (v) 2 Sô ch¸y nhá giät Dripping 3 Số liệu lỗ khoan Drill Log 4 So s¸nh s¬ bé Rough Comparison 5 Söa Amendment 6 söa ®æi alterations 1087 Söa ch÷a bÒ mÆt Surface correction 8 st ph¸t hµnh c«ng khai cho st to be open to sb 108 sù c¶n trë giao th«ng vµ c¸c interference with traffic and adjoining 9 c«ng tr×nh liªn kÕt properties 0 sù cè contingencies 1091 Sù chia t¸ch c¸c vËt liÖu Segregation of the material 109 Sù di chuyÓn >< Sù trë l¹i vi trÝ 2 ban ®Çu Removal >< Replacement 109 Sự đồng bộ hãa ống dẫn cốt liệu vµ Synchronization of Aggregate Feed 3 ống dẫn vật liệu nh­a ®­êng and Bitumious Materail Feed 4 Sù kh¸c biÖt discrepancy 5 Sù liªn kÕt Bond 6 Sù t¸ch biÖt cña bª t«ng ®· trén Segregation of the mix ture concrete 1097 Sù thiÕu hôt Dificiency 8 sù tu©n thñ observance 9 Sù tu©n thñ Compliance 1100 nÒn ®Êt Improve the Sub-soil Stability 1101 T¸c ®éng ng­îc l¹i adverse impact 1102 T«n l­în sãng m¹ kÏm Zinc Coated Corrugrated Iron 1103 T«n mói Corrugrated Iron 1104 T×nh tr¹ng c«ng viÖc Status of work 1105 T×nh tr¹ng sù viÖc Status of incident 1106 tµi liÖu bµn giao t¹m thêi provisional hand-over process-verbal 1107 Tµi liÖu chung General documents 1108 Tµi liÖu diÔn gi¶i chung documents mutually explanatory 1109 Tµi liÖu gi¸ pricing document 1110 Tµi liÖu thÇu Bid documents 1111 t¶i träng ®Æc biÖt special loads 1112 T¶I träng bÊt biÕn Constant load 1113 T¶I träng trôc ®¬n Single axle load 1114 T¶I träng/ TÜnh t¶I / Ho¹t t¶i Load/ Dead Load/ Live load 1115 T¾c nghÏn giao th«ng Traffic Congestion
 26. 26. 1116 T¹i trô P25 at pier P25 1117 T¹o gê Edging 1118 T¹o líp mµng máng Liquid Membrane Forming 1119 T¹o th©nh mét thÓ thèng nhÊt construct to form 1 unit 1120 Taä khu«n / B¶o d­ìng Shape / Maintain 1121 Tæ hîp chuyÓn t¶i Load transfer assembly 1122 Tæ hîp t¶I träng Combination of load 1123 Tæng gi¸ trÞ bá thÇu bid sum 1124 Tæng danh môc thiÕt bÞ Master list of equipment 1125 Tæng danh môc thiÕt bÞ Master list of equipment Tæng gi¸ trÞ thùc cña c¸c chøng Net sum of all previous monthly 1126 chØ hµng th¸ng tr­íc ®©y certificates 1127 c«ng labor master schedule Tæng sè tiÒn nµy sÏ ®­îc thanh payment of this sum will be made in 1128 to¸n theo tû lÖ nh­ sau installments, as follows 1129 Tæng tiÕn ®é thi c«ng Pveral Construction schedule tai n¹n hay tæn th­¬ng ®èi víi ng­ 1130 êi lao ®éng accident or injury to workmen 1131 Tay cÇm ngang Evener Arm 1132 tay nghÒ c«ng nh©n workmanship 1133 TÇm nh×n h·m xe Stoping sign distance 1134 ìng Subsoil 1135 Tèc ®é thoat n­íc Water discharge capacity 1136 Tèc ®é tiÕn Forward Speed 1137 TÊm giÊy x©y dùng Sheet of buiding paper 1138 TÊm mµng chèng thÊm Slip Sheet Memberane 1139 TÊm mµng chèng thÊm Slip Sheet Membrane 1140 TÊm ng¨n trung gian Intermediate bulkhead 1141 TÊm v¶I ®Þa kü thuËt Goe-Textile Sheet 1142 TÊm v¶I nhùa, v¶I dÇu Tarpaulin(n) 1143 T­êng ®Çu Parapets 1144 T­êng ®Çu Headwall 1145 T­êng bªn, t­êng c¸nh Wing walls 1146 T­êng ch¾n Retaining Wall 1147 T­êng ch¾n bª t«ng Concrete retaining walls TÊt c¶ c¸c b¶n ®Ò co ý nghÜa All copies pocess equal legal satus and 1148 ph¸p lý vµ gi¸ trÞ nh­ nhau strength tÊt c¶ c¸c tay nghÒ ph¶i ë tr×nh all workmanshep shall be the best of 1149 ®é tèt nhÊt its particular kind 1150 Th­ cam kÕt hç trî tµi chÝnh support 1151 Th­ chÊp thuËn Letter of Acceptance 1152 Th­ mêi thÇu Invitation for bid 1153 Th­ mêi thÇu Invitations for Bids 1154 Th­ tÝn dông dù phßng standby letter of credit 1155 th­ yªu cÇu thanh to¸n cuèi cïng application for final payment Th¨m hiÖn tr­êng tr­íc héi nghÞ 1156 tiÒn ®Êu thÇu site visit prior to the pre-bid meeting 1157 Th¸o ®æ bª t«ng Discharge of concrete 1158 Th¸o dì v¸n khu«n Removal of form 1159 th¸o n­íc, tho¸t n­íc to remove water
 27. 27. 1160 Th«ng b¸o khëi c«ng notice to proceed 1161 th«ng b¸o khëi c«ng notice to proceed 1162 th«ng b¸o trao thÇu notice of award Th«ng qua c¬ quan thùc hiÖn cã through thier authorized executing 1163 thÈm quyÒn lµ agency referred to as--- 1164 Th«ng tin bæ sung supplementary information 1165 th«ng tin kh«ng ®­îc tiÕt lé information not to be divulged 1166 Th«ng tin vÒ nh©n sù cao cÊp senior staff information 1167 Th«ng xe Traffic opening 1168 thµnh phÇn cÊp phèi mix proportion 1169 Thµnh PhÇn cèt liÖu Aggregate Fraction 1170 Thµnh phÇn cÊu t¹o vËt liÖu The Constituent Material 1171 Thµnh phÇn hçn hîp Composition of Mixture 1172 Thµnh phÇn hçn hîp Constituents of the mix 1173 Th¹ch cao gypsum 1174 thaÇu phô nh­îng hîp ®ång assignment by subcontractor 1175 Tham chiÕu ng©n hµng bank reference 1176 Tham kh¶o hå s¬ mêi thÇu bidding document reference 1177 Thanh ®Çm Bean 1178 Thanh g¹t Straightedge Runner 1179 Thanh gi»ng Tie bar 1180 Thanh gi»ng thÐp biÕn d¹ng Deformed steel tie bar 1181 Thanh ngang ®Òu nhau Equalizing Runner 1182 ®éng Osilating type transverse screed 1183 thanh to¸n t¹m øng advance payment 1184 thanh to¸n t¹m thêi interim payment 1185 thay ®æi to vary 1186 ThÇu phô Sub-contracting 1187 thÇu phô chØ ®Þnh nominated subcontractors 1188 ThÇu phô dù kiÕn proposed sub-contractor 1189 ThÇu phô dù kiÕn proposed subcontractor 1190 thÐp ®óc h×nh cÇu cã graphÝt spheroidal graphite iron castings 1191 chung rolled steel for general structures 1192 ThÐp dù øng lùc prestressing steel ThÐp èng c¸cbon vu«ng dïng cho carbon steel square pipes for general 1193 môc ®Ých kÕt cÊu chung structures purposes ThÐp èng cacbon dïng cho èng 1194 dÉn th«ng th­êng carbon steel pipes for ordinary piping ThÐp èng cacbon dïng cho môc carbon steel tubes for general 1195 ®Ých kÕt cÊu chung structures purposes 1196 ThÐp gia cè Reinforcing steel 1197 t¹m thêi structural steel for temporary work 1198 ThÐp ray Rail steel 1199 thêi gian b¶o hµnh period of warranty 120 Thêi gian cao ®iÓm cña c¸c peak period for the traffic movement 0 luång xe xÐt ®Õn under considerarion 1201 Thêi gian chê Holding Time 2 chËm trÔ commencement time and delays 3 dù thÇu Bid validity
 28. 28. 4 Thêi h¹n chÝnh key dates 5 Thêi h¹n cô thÓ nµo ®ã for the specified additional period 6 ThÊm Penetrate 1207 ®ång the contract 8 Theo chÝnh s¸ch nµy JBIC sÏ In persuance of this policy, JBIC; 9 Theo khèi By mass 1210 Theo quy ®Þnh d­íi ®©y In The Manner Specified Below 1211 theo sù lùa chän cña at one's opinion 1212 Theo tr×nh tù thêi gian ng­îc in reverse chronological order ThÊy tr­íc, biÕt tr­íc, ®o¸n tr­íc, 1213 l­êng tr­íc anticipate 1214 thî ®iÖn electrician 1215 Thi c«ng Set out 1216 Thi c«ng ®¹i trµ Mass- constructed 1217 Thi c«ng b¶o vÖ lßng s«ng riverbed protection construction 1218 Thi c«ng cäc cho trô P25 piing for P25 1219 Thi c«ng cäc, ®­êng kÝnh 2,0 pile constructon, 2,0m dia 0 Thi c«ng khu«n Constructure of form 1221 Thi c«ng kÌ b¶o vÖ bê s«ng Dyke revetment Contruction 2 Thi c«ng kÕt cÊu phÇn trªn superstructure construction 122 Thi c«ng mãng cäc bª t«ng ®óc Pre-cast concrete piling for the 3 s½n khu vùc ®µI cäc thang m¸y elevator pile cap 4 thî c¬ khÝ mechanic 5 thî c¶, qu¶n ®èc, ®èc c«ng foreman 6 Thî chôp ¶nh cã kü n¨ng a competent photographer 1227 Thi nghiệm chống mài mòn Abration Resistance Test 8 Thî vËn hµnh thiÕt bÞ equipment operator 9 Th­íc g¹t Scraping straight-edge 0 th­íc th¼ng straightedge 1231 Th­íc thÐp steel measuring 2 ThiÐt bÞ kiÓm so¸t thêi gian trén Control of Mixing time 3 Thïng / T¶I träng Bucket / Load 4 Thïng /Ng¨n Bin / Compatment 5 ThiÕt bÞ equipment 6 ThiÕt bÞ ®un nh­a Bituminous Mixing Plant 1237 ThiÕt bÞ c©n Plant Scale 8 ThiÕt bÞ c©n c«ng céng Public Weighing Facilities 9 thiÕt bÞ kh¶o s¸t surveying equipment 0 ThiÕt bÞ lµm ngu«i c¬ häc Equitment for Mechanical Cooking 1241 thiÕt bÞ t¸i xuÊt re-export of plant 2 ThiÕt bÞ thi c«ng construction equipment 3 ThiÕt bÞ thi c«ng construction Plan 4 ThiÕt bÞ trén nhùa Bitunios mixing plant 5 ThiÕt bÞ truyÒn t¶i Load tranfer device 6 khuÊy Non-Agitating hauling equipment ThiÕt bÞ vËn hµnh b»ng tay Mechanically or manually operated 1247 hoÆc ®éng c¬ device 8 ThiÕt kÕ theo giai ®o¹n Stage design 9 Thñy v¨n / thñy l­c Hydrological / Hydraulic
 29. 29. 0 Thö nghiÖm ®é ®ång ®Òu Test on Conformity 1251 Thö søc nÐn vì cña bª t«ng Concrete Compressive test 2 Tho¸t n­íc d¹ng thÊm Blind Drain 3 Tho¸t n­íc ngÇm Underdrains 4 Tho¸t n­íc phÝa ®­êng Road side drain 125 Tho¸t n­íc trong ®Êt theo ph­¬ng 5 ph¸p th¼ng ®øng Vertical Soil Drain 125 Thõa nhËn 1 nhµ thÇu lµ kh«ng 6 ®ñ t­ c¸ch recognise a contractor as ineligible 1257 thµnh clearance of site on completion 8 Thu håi expropriation 9 Thùc hiÖn undertake 0 Thùc hiÖn chèng ®Êt tam thêi Intermittent Soil Support 1261 Thùc hiÖn hîp ®ång undertake the contract 126 Thùc hiÖnc«ng viÖc theo h­íng execute the work to the instruction and 2 dÉn directions of the engineer 3 thuÕ tµi nguyªn royalty 4 thuû thñ sailor 5 ThÝ nghiªm ®Þa chÊt Soil Testing 6 ThÝ nghiệm xuyªn tĩnh The Static Cone Penetration Test 1267 ThÝ nghiÖm nÐn Cempression Test 8 ThÝ nghiÖm ®o ¸p lùc ngang Lateral loading test 9 ThÝ nghiÖm nÐn tÜnh Static load test ThÝ nghiÖm søc kh¸ng dßng 1270 ch¶y Marshall Marshall resistance to flow 1271 thÝ nghiÖm vËt liÖu test and examine 1272 ThÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn Standard Penetration Test 1273 Tỉ trọng riªng Specific Gravity Test 1274 thÇu Qualification of Bidders 1275 T­íi / lµm kh« Wet / Dry 1276 T­íi nhùa lãt /Cung cÊp /v¸ Prime(v) / Furnish / Patch 1277 Tim ®­êng Center line of the road 1278 Tim ®­êng èng Center line of the piles 1279 TiÕn ®é ngµy/giê day/hour schedule 128 The sequence of dates for carrying out 0 TiÕn ®é thêi gian ®Êu thÇu the bidding 1281 TiÕn ®é thi c«ng construction schedule 2 TiÕn ®é thi c«ng Construction Schedule 3 TiÒn gi÷ l¹i Retention money 128 TiÕn hµnh // theo chiÒu däc víi To Proceed longitudinally parallel to the 4 tim ®­êng road centre Line 5 TiÕn hµnh ®ãng cäc to set construction stakes 6 TiÒn thuª má royalties 1287 TiÕp qu¶n mÆt b»ng Possession of site 8 TiÕp sóc víi In contact with 9 Tir lÖ khèi l­îng Weight Proportioning 0 th©n trô From 7th lift up to top of pier column 1291 Tõ chèi mét hå s¬ ®Ò suÊt reject a proposal forward 129 TØ lÖ % cèt liÖu quy ®iÞnh qua The percentage of aggregate passing 2 mçi lo¹i sµng each specified sieve
 30. 30. 129 TØ lÖ % HHBT nhùa bæ sung The% of Bituminous material to be 3 trªn tæng sè cèt liÖu added on the total aggregate basic 4 träng l­îng Percentage passing by weight 5 TØ lÖ cèt yÕu Aggregate Proportioning 6 TØ lÖ mµI mßn /Natri The % of Wear /Sodium 1297 TØ lÖ ngang / tØ lÖ ®øng Hozirontal / Vertical Scale 8 TØ lÖ n­íc / xi m¨ng tèi ®a Maximum water / cement ratio 9 TØ lÖ vµ khèi l­îng mÎ Proportion & batch weights 0 TØ träng bÊt biÕn Constant Rate 1301 Toµn bé vµ tõng phÇn Complete and Paitrally 2 toµn phÇn/1 phÇn wholly/in part 130 toæng c«ng viÖc ®· h oµn thµnh 3 ®Õn nay Total of work completed to date 4 tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm chÐo cross liability 5 tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu contractor's liability 130 tr¸ch nhiÖm ph¸p lý c¸ nh©n cña 6 c¸c viªn chøc nhµ n­íc personal liability of the public officials 1307 Tr¸i víi, t­¬ng ph¶n víi as opposed to 8 Tr¸nh qu¸ nãng côc bé To avoid overheading 9 Tr¸nh sai lÖch vÞ trÝ Avoid Disloding 1310 tr«ng nom c«ng tr×nh care of works 1311 Tr×nh ®é chuyªn m«n professional qualifications 1312 Tr×nh tù thi c«ng cäc piling construction sequence 1313 b¶n typical piers 1314 Tr×nh tù vµ bè trÝ mÆt b»ng sequence and plan 1315 tr¶ tiÒn gi÷ l¹i release of retension monies tr¶ vµo c¸c kho¶n thanh to¸n theo 1316 hîp ®ång to payment under the contract 1317 Tr¶i asphalt líp mÆt asphalt surfacing 1318 Tr¾c däc Vertical Agliment 1319 Tr¾c däc / Tr¾c ngang Transverse / longitudinal profile 0 Tr¾c däc ®Þa chÊt Soil Profiles 1321 Tr¹m b¬m Pump station 2 Tr¹m khÝ t­îng thñy v¨n Meteorological Station 3 b¸m A proper condif of tackiness 4 Tra vßng ngoµI cña vßng ch½n Inspection of their Exterior 5 Trªn ¶nh vµ trªn phim in the print and negative 6 Trªn mÆt ®Êt The surface of the Ground 1327 Trªn mäi ph­¬ng diÖn in all respects 8 Trªn nÒn ®Êt yÕu On the soft ground 9 Träng l­îng c¶ b× Tare weight 133 Träng l­îng c¶ b× /Träng l­îng b× 0 / Träng l­îng tÞnh Gross weight /Tare weight / net Weight 1331 Träng l­îng riªng specific weight 2 Träng tµi arbitration 3 Trao hîp ®ång Award of contract 4 Trao hîp ®ång Awarding of the Contact 5 Trén lÉn, pha trén, hîp nhau Blend(v) 6 Tr­íc khi gi¶I líp trªn course
 31. 31. 1337 Tr­íc khi lµm g× Pior to ST 8 tr×nh Prior to final incorporation in the work 9 Tr­íc khi xuÊt x­ëng Before displayed for sale 134 Tr­íc ngµy hÕt h¹n thêi h¹n hiÖu prior to expiry of the original bid validity 0 lùc ban ®Çu cña hå s¬ dù thÇu period 1341 Tr­ît gi¸ Price escalation 2 trõ excluding 3 Trô cÇu Bridge piers 4 Trô chèng c¸nh dÇm Flange brace 5 Trõ khi cã c¸c quy ®Þnh kh¸c Unless otherwise provided 6 Trô l¨n / B¸nh l¨n Drive roll /whell 1347 Trô nèi cøng Integrated Piers 8 Trô nhÞp cÇu chÝnh Intermediate Piles 134 Trõ phi cã quy ®Þnh kh¸c trong Unless stated otherwise in the bidding 9 hå s¬ mêi thÇu documents 0 Trô t­êng ®Æc ®Çu h×nh bóa Solid wall Hammerhead Piers 1351 Trôc t©m Mandrel 2 TrÖch ®­êng Lu Display the lines 3 Trong bÊt kú tr­êng hîp nµo in no case 4 hîp In Due Time 135 Trong ph¹m vi thêi gian víi giíi within the time constraints given in 5 h¹n trong ®iÒu--- clause--- 135 Trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng 6 nÒn ®­êng During Embankment Work 1357 trong tr­êng hîp in the event of Trong tr­êng hîp cã sù kh¸c biÖt 135 gi­a c¸c b¶n hå s¬ th× b¶n gèc in the event of discrepancy between 8 cã gi¸ trÞ cao h¬n them the original shall prevail 9 Trong tr­êng hîp ngo¹i lÖ in exceptional circumstances 0 Truëng gi¸m s¸t (gi¸m s¸t dù ¸n) Manager) 1361 Truô cÇu, ch©n cÇu, mãng cÇu pier 2 tÞch thu forfeit 3 Tû gi¸ b¸n The selling rates 136 Tû lÖ % giao thÇu phô trªn gi¸ 4 trÞ h¹ng môc thanh to¸n percentage of pay items to be sublet 136 Tû lÖ % giao thÇu phô trªn tæng percentage of total bid price to be 5 gi¸ bá thÇu sublet 6 Tû lÖ víi proportional to st 1367 Tû träng riªng The Specific Gravity 8 tu©n thñ compliance with--- 9 hiÓm compliance with policy condition Tu©n thñ ë møc cao nhÊt c¸c to observe the highest standard of nguyªn t¾c trong qu¸ tr×nh ®Êu ethics during the procurement and 1370 thÇu vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång execution of such contract 1371 tu©n thñ tÊt c¶ c¸c (h­íng dÉn) oblige to comply with st 1372 TÜnh kh«ng Clearance 1373 TÜnh kh«ng th«ng thuyÒn Navigation Clearance TÜnh kh«ng tho¸t lò vµ tÜnh 1374 kh«ng th«ng thuyÒn Flood and Navigation Clearance 1375 Tuú theo quy ®Þnh cña m×nh at its discretion
 32. 32. 1376 tuy nhiªn notwithstanding 1377 tuyÕn alignment 1378 TuyÕn /C¶I tuyÕn Agliment/Re-agliment 1379 tuyÓn dông lao ®éng Engagement of labor 0 Tỷ trọng kế Hydrometer 1381 Tỷ trọng ướt Wet Density Test 2 TÝnh ®¸p øng c¸c yªu cÇu Responsiveness 3 TÝnh ®Õn Make allowance for 4 TÝnh chÊt hiÖn tr­êng nature of site 5 TÝnh chÝnh x¸c cña cÊp ®é Trueness of Grate 138 tÝnh hîp lý vµ kh¶ n¨ng cña c¸c appropriateness and feasibility of 6 gi¶i ph¸p kü thuËt technical solutions 1387 TÝnh nhít, Deo,®é nhít Viscosity = Viscidity 8 TÝnh to¸n ®é xãi Calculation of Scour 9 TÝnh to¸n thiÕt kÕ Design Calculation 0 n¬I ¨n ë office/lab/accommodation 1391 V¸ söa mÆt ®­êng hiÖn t¹i Patching of existing pavement 2 V¸ch ®øng / V¸ch xiªn Vertical webs / Sloping webs 3 V¸ch cña hè vµ r·nh ®µo The sideÐ of pits and trenches 4 V¸ch r·nh The Sides of Trenches 5 V¸n khu«n Form 6 V¸n khu«n Form line 1397 V¸n khu«n Form work 8 V¸n khu«n cong xiªn trªn Form with bent top surface 9 V¸n khu«n mÆt trªn xiªn Form with battered top surface 0 V¸n khu«n s­ên Ðp Steel side form 1401 V¸n khu«n s­ên Ðp Steel side form 2 V¸n khu«n s­ên th¼ng Straigh side form 3 V¸n khu«n vì trªn xiªn Form with broken top surface 4 V¸n khu«n xo¸n trªn xiªn Form with twisted top surface 5 v× kh«ng ®¸p øng yªu cÇu as nonresponsive 6 V÷a xi m¨ng Cement Mortar 1407 V¹ch chia nhá nhÊt Minimum Gradas 8 Vá bäc h¬i Steam Jacket 9 Vá läc Filter Jacket 1410 Vai ®­êng ngoµi Outer shoulder 1411 Vai ®­êng trong Inner shoulder 1412 Vªnh Warping 1413 vËn chuyÓn transportation 1414 VËn chuyÓn / R¶I vËt liÖu Hauling / Speading VËn chuyÓn cäc/ §Þnh vÞ / Pile hauling, Positioning, Pile driving 1415 §ãng cäc / Ðp cäc and pressing 1416 VËt liệu đất đắp Soil Material 1417 VËt liÑu nhùa ®un nãng Bituminous Material 1418 VËt liÖu materials 1419 VËt liÖu ®æ theo yªu cÇu Poured material as required 0 VËt liÖu b¶o d­ìng Curing material 1421 VËt liÖu bäc d¹ng h¹t Gramelar filter Material 2 VËt liÖu bao d­ìng Curing material

×