Advertisement
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Advertisement
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Advertisement
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Advertisement
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Advertisement
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Advertisement
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Advertisement
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Advertisement
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Advertisement
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Advertisement
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Tu Dien Du An Ctt (A V)
Upcoming SlideShare
Tu Dien Giao Thong(A V)Tu Dien Giao Thong(A V)
Loading in ... 3
1 of 157
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Tu Dien Du An Ctt (A V)

 1. Ph­¬ng ph¸p "VÆn ®ai èc" "Turn of the nut" method §é dèc däc lªn dèc Gradient (up-grade) §é dèc däc xuèng dèc Gradient (down-grade) §é dèc däc, ®­êng dèc Gradient Cét biÓn b¸o Sign supports Lùc ma s¸t ®¸ chÌn ®¸ Stone-to-stone friction Sè häc Arithmetric (nót giao) b¸n hoa thÞ Half clover leaf (nót giao) h×nh b¸n thoi Half diamond (nót giao) h×nh kÌn trumpet Trumpet ... ®­îc ®o song song víi mesured parallel to ... ... ®­îc nh©n víi is multiplied by ... kh«ng thay ®æi däc nhÞp Constant along the span ... víi ®iÒu kiÖn r»ng under condition of ¦íc l­îng b»ng lý thuyÕt Theoretical estimation ¨n mßn do sinh vËt Bacterial corrosion ¸nh s¸ng l¹nh Cold lighting ¸o gi¸p b¶o vÖ Chest hardnesses ¸o ph¶n quang Reflective jackets ¸p kÕ Pressure gauge ¸p lùc ®Êt Soil pressure ¸p lùc ®Èy cña ®Êt/ ¸p lùc ®Êt Earth pressure ¸p lùc bªn cña ®Êt Lateral earth pressure ¸p lùc cña dßng n­íc ch¶y Stream flow pressure ¸p lùc cùc ®¹i Maximum working pressure ¸p lùc ngoµi mÆt ph¼ng Out-of-plane force effects ¸p lùc n­íc lç rçng Pressure of pore water ¸p lùc thñy tÜnh Hydrostatic pressure ¸p lùc tiÒn cè kÕt Pre-consolidated pressure ¸p lùc tiÕp xóc Contact pressure ¸p lùc v¸n khu«n Form pressure = recovery peg, cäc kh«i phôc Reference peg ¤ ®ç xe Parking bay §¸ Rock, stone §¸ ®Ïo ®Ó x©y Patterned Ashlar §¸ d¨m Crushed stone, Crusher §¸ d¨m Gravel §¸ héc ®Ó x©y Ashlar §¸ héc x©y c¸t v÷a xi m¨ng Riprap §¸ héc, ®¸ x©y Cobble, ashalar stone §¸ l¸t khan Dry masonry §¸ l¸t mÐp vØa Gutter apron §¸ v«i / Th¹ch cao Gypsum §¸ vØa Guaid stone §¸ vØa (ch¾n vØa hÌ trªn cÇu) Curb §¸ vôn Rubble §¸ x©y v÷a Mortared stonework §¸ xi m¨ng Cement rock §¸nh gi¸, ­íc l­îng Evaluation §¸nh mµu xi m¨ng Hardener finishing §¸y ¸o ®­êng Pavement base §¸y dÇm Beam bottom §¸y dÇm Bottom of beam §¬n vÞ chiÕu s¸ng Lux §¬n vÞ lµn xe Traffic lane unit §µ gi¸o treo, giµn gi¸o Centering,false work §µ gi¸o tù di déng Moving construction §µ gi¸o tù di déng Moving forms §µ gi¸o, dµn gi¸o Scaffold, scaffolding §µo hè quan tr¾c (dïng pph¸p ®µo hè ®Ó quan s¸t Pit test t×nh h×nh ®Þa tÇng, ®Þa chÊt. §¶o dÉn dßng Channelization island §¶o ph©n c¸ch vµ lµn rÏ tr¸i kÐp Divisional islands and double left turn lanes §¶o ph©n lµn Reguge island/ Splitter island §¶o tró ch©n (§¶o an toµn) Refuge island §¼ng h­íng Isotropic /Isotropous §¾p ®¸ (ngoµi) Rockfill embankment (outer) §¾p ®¸ (trong) Rockfill embankment (inner) §¾p ®Êt läc mÞn Fine filter embankment §¾p ®Êt läc th« Coarse filter embankment §¾p lâi chèng thÊm Impervious core embankment §¹i tu Rehabilitation
 2. §¹i tu cÇu; kh«i phôc cÇu Bridge rehabilitation §¹o hµm Derivative §å ¸n Project §å ho¹, l­u tr÷ h×nh ¶nh tÜnh Graphics & stillstores §ª phô Sub-dyke §ª quai (ng¨n n­íc t¹m) Cofferdam §æ ®¸, ®¸ xÕp khan miÕt m¹ch Riprap §æ bª t«ng (sù ®æ bª t«ng) cast,(casting) §æ bª t«ng bÖ mè Footing concrete §æ bª t«ng theo nhiÒu giai ®o¹n Cast in many stage phrases §Æc ®iÓm vèn cã Inherent characteristics §Æc ®iÓm vËt liÖu Material properties §Æc tr­ng c¸c vËt liÖu Material characteristics §Æc tr­ng c¬ häc Mechanical characteristic §Æc tÝnh chèng/ gi¶m rung Damping characteristics §Æt hoÆt t¶i lªn mÆt cÇu Application of lived load on deck slab §Æt t¶i lªn ... Loading on ... §Æt t¶i thö lªn cÇu Test loading on bridge §Æt tr­ng cña c¸c ®­êng èng ngang ®Æt ngang qua Features for utility crossings ®­êng §Æt vµo trong khung cèt thÐp Put in the reinforcement case §ai èc Nut §ai U vµ gi»ng Stirrups and Ties §ãng cäc Driving, piling §ãng cäc piling §ãng cäc thªm Driving additional piles §ãng cäc xiªn Spur pile driving §ång chÊt Homonogeneity §ång hå ®o ¸p lùc Manometer §ãng neo Seating §Çm bµn Vibrator (surface pan type) §Çm bª t«ng cho chÆt Tamping §Çm c¹nh (rung v¸n khu«n) Form vibrator §Çm ch©n cõu Sheepfoot roller §Çm dïi Vibrator (internal type)/ spud vibrator §Çm dïi (®Ó ®Çm bª t«ng) Reedle vibrator §Çm èng Tube vibrator §Çm lÌn Compaction §Çm rung Vibrating tamper ... §Çm rung Vibration compactor §Çm rung bª t«ng Concrete vibrator §Çm trªn mÆt Surface vibrator §Çm trong (vïi vµo hçn hîp bª t«ng) Internal vibrator §Çm, chµy/ M¸y ®Çm ®Êt Tamper §Çu ®o ¸p lùc kÕ rçng Pore pressure transducer §Çu b¸o ch¸y Fire detector §Çu b¸o khãi = Bé c¶m biÕn khãi Smoke detector §Çu b¸o nhiÖt gia t¨ng = Bé c¶m biÕn nhiÖt Heat detector §Çu cÇu Bridge end §Çu cuèi d÷ liÖu Data terminals §Çu m¸y dieden Diesel locomotive §Çu m¸y h¬i n­íc Stream locomotive §Çu neo (polystryrene) Anchorage (for PS) §Çu neo chÕt ( kh«ng kÐo c¨ng) Dead end §Çu neo h×nh trô cã khoan lç Perforated cylindrical anchor head §Çu nhÞp Span end §Çu x¶ (cña èng chuyªn dông ®æ bª t«ng d­íi n­íc) Discharge end (of tremie pipe) §é ®ôc Turbidity §é ®µn håi Elasticity §é æn ®Þnh Stability §é æn ®Þnh h×nh d¸ng Figure stability §é æn ®Þnh xo¾n Torsional stability §é b·o hoµ n­íc Degree of saturation §é bÒn chÞu löa Fire resistance §é bÒn kÐo ®øt tèi thiÓu Tensile strength minimum §é bÒn l©u (tuæi thä) Durability §é cao, Cao tr×nh Altitude §é ch¶y cña v÷a Mortar flow §é chÆt Compactness §é chÆt Density §é chÆt ®Çm nÐn Density §é chÆt ®Çm nÐn Compaction density §é chãi Luminance
 3. §é chãi tèi thiÓu Minimum glare §é chªnh cao l­u vùc Height difference of catchment basin §é chªnh mùc n­íc gi÷a tr­íc vµ sau trô cÇu Bridge draw down depth §é chèi cña cäc Rebound of pile §é chèng thÊm Water tightness §é chÝnh x¸c (thö nghiÖm) Accuracy (of test) §é co ng¾n ®µn håi ban ®Çu Initial elastic shortening §é co ng¾n t­¬ng ®èi Unit shortening §é co ngãt tæng céng Total shrinkage §é cong Courbature §é cøng Stiffness §é cøng chèng uèn Flexural rigidity §é cøng chèng uèn Flexural stiffness §é cøng chèng xo¾n Torsional stiffness Torsional stiffness system deck §é cøng chèng xo¾n cña kÕt cÊu mÆt cÇu superstructure §é cøng ngang cña cÇu Lateral rigidity of the bridge §é dµi di chuyÓn ®­îc cña pittong cña kÝch Maximum stroke §é d·n dµi Elongation §é d·n dµi cña cèt thÐp Steel elongation §é d·n dµi t­¬ng ®èi Unit elongation §é dèc däc Grade §é dèc hîp thµnh Resultant gradient §é dèc ngang Crossfall,cross slope §é dèc ngang mÆt ®­êng vµ siªu cao Pavement crossfall and superelevation §é dèc thuû lùc Hydraulic gradient §é dêi ngang Shift §é dÎo tiªu chuÈn Normal consistency §é dÝnh b¸m Affinity §é Èm Moist §é Èm Moisture content §é Èm Natural moisture content §é Èm cèt liÖu Moisture content of aggregate §é Èm t­¬ng ®èi Relative humidity §é Èm t­¬ng ®èi b×nh qu©n hµng n¨m Annual ambient relative humidity §é Èm tèi ­u Optimum moisture content §é Èm tù do Free moiture §é Èm(®é Èm t­¬ng ®èi) Humidity (relative) §é ho¹t ho¸ xi m¨ng Activity of cement §é khÝt kÝn kh«ng rß n­íc Tightness (water tightness) §é liÒn (nguyªn) khèi cña kÕt cÊu Structural integrity §é lÖch t©m Eccentricity §é lÖch tiªu chuÈn Overall standard deviation §é lÖch tiªu chuÈn Standard deviation §é lón Setllement §é m¶nh Slenderness §é mÆn Salinity §é më réng vÕt nøt Crack opening, Crack width §é mÞn Fineness §é nh¹y c¶m Sensitivity, Sensitiveness §é nh¹y c¶m vÒ gØ Corrosion considerations §é nhít Viscosity §é o»n Buckling §é qu¸nh / §é sÖt Consistency §é r¾n cøng Hardness degree §é räi b»ng lux Illuminance in lux §é rçng Poroxity §é réng vÕt nøt Crack width §é sôt (h×nh nãn) cña bª t«ng Slump §é sôt ¸p Voltage Drop §é sôt duy tr× Slump retention §é thÈm thÊu, ®é thÊm Permeability §é tin cËy, ®é æn ®Þnh Reliability §é tôt cña nót neo trong lç neo (sau khi ®· ®ãng chÆt Anchor sliding nót neo) §é tr­ît trong mÊu neo cña ®Çu cèt thÐp Anchor sliding §é v­¬n hÉng Cantilever dimension §é vâng Deflection §é vång Camber §é vâng c¸p xiªn Cable sag §é vång h­íng däc Longitudinal camber §é vång hoÆc ®é vâng Camber or deflection §é vâng ngang Lateral deflection §é vªnh ban ®Çu Original out-of straightness
 4. §é vªnh xo¾n Torsional warping §é xèp rçng (cña bª t«ng) Porosity §é xo¸y n­íc Vorticity §èi träng Counterpoiser, Counterbalance §­êng ¸p lùc Line of pressure §èng ®¸ h¹ l­u/ ®èng ®¸ tiªu n­íc Toe drain §­êng ®· vµo cÊp Classified road §­êng ®¾p dÉn lªn cÇu Approach embankment §­êng ®ång møc Contour line §éng ®Êt Earthquake §­êng ¶nh h­ëng m« men Influence livie for moment §­êng bao Endevelope curve §­êng bé Road §­êng biªn d­íi cña vßm Intrados §­êng biªn trªn cña vßm Extrados §­êng cho xe ®¹p Cycle path §­êng cò ®¹i tu Overhaul road §­êng cong ®øng Vertical curve §­êng cong ®øng låi Crest §­êng cong ®øng lâm Sag §­êng cong biÓu diÔn ®å thÞ cña ... Representative curve of ... §­êng cong cÊp phèi h¹t Grading curve §­êng cong chuyÓn tiÕp Transition curve §­êng cong mui luyÖn (c¸c ®­êng cong t¹o thµnh ®é khum cña mÆt ®­êng, gåm cã ®­êng parabon vµ ®­ Camber curve êng th¼ng §­êng cong thùc nghiÖm Test curve (strain-stress) §­êng cong trßn Circular curve §­êng cong, ®o¹n tuyÕn cong Curve §­êng cøu n¹n khÈn cÊp Emergency escape ramps §­êng dÉn Approach road §­êng dÉn Channel §­êng dÉn cao ®¹c Leveling loop §­êng dÉn vµo cÇu Approach roadway §­êng dÉn vµo cÇu Approaches, appwoch road §­êng dÉn, ®­êng s­ên Traverse §­êng èng ¸p lùc Penstock §­êng giao d©n sinh, chç bé hµnh cho qua ®­êng Pedestrian crossing §­êng giao th«ng Service road §­êng gom Collector §­êng gom Frontage road §­êng kÝnh danh ®Þnh Nominal diameter §­êng kÝnh lç vá läc (®­êng kÝnh lç cña vá läc chiÕm Pore size opening ...% toµn bé diÖn tÝch lç läc §­êng kÝnh ngoµi Outside diameter §­êng kÝnh ngoµi cña cuén bÊc thÊm Outside diameter roll §­êng l©m nghiÖp Forest road §­êng l­u l­îng nguyªn tè cho phÐp Allowable unit hydrograph §éng lùc häc Dinamic §éng lùc triÒu Tidal dynamics §­êng mÆt ®Êt tù nhiªn Original ground surface §­êng n¨ng Energy grade line §­êng nh¸nh Feeder highway §­êng offset Offset line §­êng ph©n luång (tr¸nh ¸ch t¾c) Relief Road §­êng qu¸ tr×nh lò Hydrograph §­êng quay xe (vßng quay ®Çu xe) Turnaround loop §­êng s¾t Railway §­êng s¾t ®«i Double track railway §­êng s¾t néi ®« Rail-transit §­êng tªn vßm Rise of are §­êng thñy Waterway §­êng thu phÝ giao th«ng Toll Road §­êng tr¸nh, ®­êng vßng tr¸nh, TuyÕn tr¸nh By-pass §­êng trôc Arterial highway §­êng trôc c¸p Cable trace §­êng trôc c¸p d¹ng parabole Parapolic cable trace §­êng trôc c¸p gåm c¸c ®o¹n th¼ng Cable trace with segmental line §­êng trôc vßm Arch axis §­êng trôc, ®­êng tim Center line §­êng truyÒn t¶i träng Load path §­êng vßng Roundabout §Ëp ®Êu cäc Ship pile head
 5. §Ëp ch¾n n­íc Barrage §Ëp phô Auxiliary dam §Ëp trµn Spillway §Êt Earth, soil §Êt ¸ sÐt Loam §Êt ®¾p / má ®Êt Borrow material/Borrow pit §Êt ®¾p sau mè Back fill behind abutmait §Êt ®¾p trªn vßm b¶n/ líp ®Êt ®¾p Fill, earth fill §Êt båi, phï sa Alluvion §Êt chÆt Compact earth §èt dÇm hép Box girder segment §Êt dÝnh kÕt Cohesive soil §Êt kh«ng dÝnh kÕt, ®Êt rêi r¹c Cohesionless soil, granular material §Êt lò tÝch Diluvium soil §Êt nÒn bªn d­íi mãng Foundation soil §Êt phï sa, ®Êt båi tÝch Alluvial soil §Êt phÌn chua Acidic alum soil §Êt sÐt Clay Connect with existing water supply system §Êu nèi víi hÖ thèng n­íc hiÖn cã, Xóc x¶, khö trïng, thö ¸p lùc Rinsing, disinfecting, pressure testing §Ìn ®­êng Street lighting §Ìn b¸o (®Ìn nhÊp nh¸y hoÆc kh«ng nhÊp nh¸y) - ®Ìn Warning lights (flashing or steady) - low nhÊp nh¸y c­êng ®é thÊp; ®Ìn nhÊp nh¸y c­êng ®é intensity flashing; high intensity flashing; cao; ®Ìn kh«ng nhÊp nh¸y steady burn §Ìn chiÕu/ m¸y chiÕu Projector §Ìn h¬i natri ¸p suÊt thÊp Low pressure sodium lamp §Ìn huúnh quang thuû ng©n Flourescent mercury vapour lamp §Ìn nhÊp nh¸y (cho qua nh­ng cÇn cÈn thËn) Flashing signal §Ìn nung s¸ng, ®Ìn nãng s¸ng Incandescent lights §Ìn pha Flood-light §Ìn tô Spot light §Ìn vµng Amber light §Ìn/ tÝn hiÖu b¸o nguy vµ b¸o giao th«ng Warning and navigation signs/lights §inh ®Øa Cramp, Crampon §inh neo cã ®Çu Headed studs §inh t¸n Rivet §inh t¸n b¶n c¸nh Flange rivet §inh t¸n cã ®Çu Headed stud §iÓm ®Æt cña hîp lùc Location of the resultant Location of the concrete compressive §iÓm ®Æt hîp lùc nÐn bª t«ng resultant §iÓm ®Çu cèt thÐp ®­îc kÐo c¨ng b»ng kÝch Jacking end §iÓm ®o (®iÓm môc tiªu ®­îc quan tr¾c khi ®o ®¹c Observation point ngo¹i nghiÖp) §iÓm b¾t ®Çu ®­êng cong ®¬n PC - Point of curve (beginning of simple curve) §iÓm biÓu diÔn cña néi lùc (trªn ®å thÞ) Force representative point (on the curve) §iÓm cÇn ®o cao ®é Levelling point §iÓm chuyÓn (®iÓm ®o ph¶i t¨ng thªm khi v­íng ®­êng nh×n lóc c¾m tim tuyÕn, ®iÓm ®o qu¸ ®é ®Ó chuyÓn Turning point cao tr×nh khi ®o cao.) §iÓm cuèi ®­êng cong ®¬n PT - Point of tangent (end of simple curve) §iÓm gèi tùa Point of support §iÓm gi»ng Brace point §iÓm giao c¾t Intersection §iÓm khèng chÕ tuyÕn Control point §iÓm lý tr×nh Chainage point §iÓm nèi ®Çu ®­êng cong TS - Tangent to Spiral (Clothoid) Curve §iÓm nèi cuèi ®­êng cong ST - Spiral (clothoid) curve to tangent §iÓm ra vµo Terminal §iÓm tiÕp ®Çu ®­êng cong SC - Spiral (Clothoid) to circular curve §iÓm tiÕp cuèi ®­êng cong CS - Circular curve to spiral (clothoid) curve §iÓm to¹ ®é Co-ordination point §iÓm trén dßng Weaving point §iÓm xung ®ét Conflict point §iÒu chØnh, c¨n chØnh cho ®óng Adjustment §iÒu kiÖn ®Æt t¶i Loading conditions §iÒu kiÖn ®Êt Soild conditions §iÒu kiÖn c©n b»ng øng biÕn Balanced strain condition §iÒu kiÖn d­ìng hé bª t«ng Condition of curing §iÒu kiÖn khÝ hËu bÊt lîi Unfavourable climatic condition §iÒu kiÖn m«i tr­êng Enviromental condition §iÒu phèi ®Êt Cut-fill transition §iÒu tra (thanh tra) Inspection §iÒu tra b»ng ph­¬ng ph¸p sãng ©m Sounding §o ¸p lùc kÕ rçng Pore pressure gauge §o ®¹c ®iÓm khèng chÕ mÆt ®Êt Ground control point survey
 6. §o ®¹c ®Þa h×nh / Kh¶o s¸t ®Þa h×nh Topographic survey §o ®¹c ®Þnh tuyÕn Location survey §o ®¹c kh¶o s¸t thuû v¨n Investigative Hydrological survey §Ó h×nh loa cña mÊu neo dù øng lùc Trumplate, cast-guide §Õ mÊu neo dù øng lùc / B¶n ®ì tùa Bearing plate §Ó ng¨n c¶n sù t¸ch rêi nhau In order to prevent separation §Ò phßng qu¸ t¶i Overload provision §o thÓ tÝch kh« Dry-volume measurement §oµn tÇu ch¹y th­êng xuyªn trªn tuyÕn Train serving the line §oµn tÇu thö (®Ó thö cÇu) Test train §oµn xe t¶i Truck train §o¹n (®èt) hîp long cña kÕt cÊu nhÞp Key block segment §o¹n (®èt) kÕt cÊu nhÞp ë bªn trªn trô On-pier segment §o¹n dÇm, khóc dÇm /' §èt, ®o¹n (cña kÕt cÊu) Segment §o¹n èng loe ë ®Çu mÊu neo Trumpet §ôc (b»ng choßng) Pick §óc t¹i chç Cast-in-place §óc t¹i chç Cast-in-situ §Öm Template §Öm ®Çu cäc Pile cap §Öm gèi bearing pad §Öm neo Seating §Ønh ®­êng cong IP - Point of intersection §Ønh cét Top of column §Ønh m¸i dèc Apex §Ønh nÒn ®­êng ®µo Top of the cutting §Ønh ta luy nÒn ®­êng ®µo Top of slope of the cutting §ßn c©n Fulcrum §Þa chÊt häc Geology §Þa h×nh Topography §Þa m¹o Topographic featñe/ geomorphology §Þa m¹o s«ng Stream geomorphology §Þa tÇng thÝch hîp Appropriate soil profile §Þa vËt (tªn gäi chung cña c¸c lo¹i Culture §Þnh d¹ng thµnh phÇn Component format §Þnh l­îng Dispensing §Þnh luËt Hóc HookeÕs law §u«i mè Parapet wall ®æ bª t«ng líp t¹o ph¼ng Leveling concrete ®­êng kÝnh trong cña cuén bÊc thÊm Inside diameter roll ®Ëp chÝnh Main dam ®­îc céng ®¹i sè To be added algebraically Effects on the cross-section resulting from ¶nh h­ëng ®èi víi mÆt c¾t ngang do t¶i träng lÖch eccentric loading or unsymmetrical structure t©m hoÆc do sù mÊt ®èi xøng h×nh häc cña kÕt cÊu geometry ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é Temperature effect ¶nh h­ëng do biÕn d¹ng c¾t xuÊt hiÖn sau Effect of shear lag 380 v«n, 3 pha, 4 d©y, tÇn sè 50 Hz AC 380 volts, 3 phase, 4 wires, 50 Hz AC 6.5 ®é ritchter 6.5 on the Ritchter scale æn ®Þnh ®Êt Soil stabilizition æn ®Þnh khÝ ®éng lùc cña cÇu Aerodynamic Stability of bridge æn ®Þnh m¸i dèc Slope stability æn ®Þnh nÒn ®Êt b»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc Chemical soil stabilization æn ®Þnh thÓ tÝch Soundness An toµn lao ®éng Road safety flowing (loose poured) mixture ANFO : a free ANFO : mét hçn hîp láng gåm Nitrat Am«n xèp of porous prilled Ammonium Nitrate & Fuel Oil (Nitropil) vµ dÇu nhiªn liÖu (FO) ®­îc kÕt hîp trë thµnh (FO) formulated to be oxygen balance, for c©n b»ng «xy dïng lµm chÊt næ trong c¸c lç khoan kh« Asphalt pha lo·ng b¶o d­ìng nhanh use in dry blastholes asphalt Rapid-curing cut back Asphalt pha lo·ng b¶o d­ìng trung b×nh Medium-curing cut back asphalt B¨ng chuyÒn Conveyor B¨ng dÝnh Joint tape B¸n kÝnh ®­êng cong låi Crest curve radius B¸n kÝnh ®­êng cong lâm Sag curve radius B¸n kÝnh ®­êng cong n»m nhá nhÊt Minimum horizontal curve radius B¸n kÝnh cong (b¸n kÝnh ®o¹n ®­êng cong) Radius of curve B¸n kÝnh qu¸n tÝnh Radius of gyration B¸n kÝnh t¸c dông cña ®Çm dïi Reach (of vibrator) B¸n kÝnh thuû lùc Hydraulic radius B¸n kÝnh trong cña ®­êng cong Inside radius of curvature B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi Feasibility study report B¸o c¸o thÝ nghiÖm cäc Record of test piles B«i tr¬n Lubrification
 7. by equating the maximum potential and b»ng c¸ch c©n b»ng thÕ n¨ng vµ ®éng n¨ng cùc ®¹i b»ng c¸ch t¸c ®éng vµo kÕt cÊu mét t¶i träng n»m kinetic energies by applying a uniform horizontal load to the ngang r¶i ®Òu structure B»ng gang ®óc of cast iron B»ng thÐp c¸n of laminated steel B×nh ®å Mapping B×nh chøa khÝ nÐn Compressed air receiver tank B×nh diÖn tuyÕn Horizontal alignment B×nh nãng l¹nh dïng ®iÖn Electric heater B¬m (m¸y b¬m) Pump B¬m bª t«ng Concrete pump B¬m bª t«ng kiÓu tay víi Concrete pump, boom type B¬m ch×m Submersible pump B¬m cøu ho¶ Fire pump B¬m hót Aspiring pump, Extraction pump B¬m ly t©m Centifical pump, Impeller pump B¬m n­íc dïng tay Hand-act water pump Bµn nguéi Surface plate B¶n Slab B¶n ®¸y cña dÇm hép Bottom slab of box girder B¶n ®å ®Þa h×nh Topographic map B¶n ®å ph©n bè c¸c vÕt nøt Map cracking B¶n ®Æt cèt thÐp hai h­íng Slab reinforced in both directions B¶n bông vµ b¶n c¸nh Webs and flanges B¶n c¸ch chÞu nÐn Compression flange B¶n c¸nh (mÆt c¾t I,J, hép) Flange slab B¶n c¸nh dÇm /C¸nh dÇm/ B¶n c¸nh /gê Flange B¶n c¸nh d­íi Bottom flanger,Bottom slab B¶n c¸nh trªn Top flange,Top slab B¶n cã khoÐt lç Voided slab, Hollow slab Two-way spaning directions slab (slab B¶n cã nhÞp theo hai h­íng (b¶n 4 c¹nh) supported on four sides) B¶n cã nhÞp theo mét h­íng (b¶n 2 c¹nh) One-way spaning direction slab Rectangular slab simply supported along all B¶n ch÷ nhËt gèi gi¶n ®¬n trªn bèn c¹nh lªn c¸c dÇm four edges by beams B¶n cña mÊu neo, B¶n neo Anchor plate Slab simply supported along all four edges by B¶n gèi gi¶n ®¬n trªn 4 c¹nh lªn c¸c dÇm beams B¶n gÊp nÕp Folded plate B¶n ghi chÐp tÝnh to¸n, B¶n tÝnh Calculating note B¶n mÆt cÇu Deck slab, deck plate B¶n mÆt cÇu ®óc bª t«ng t¹i chç Cast-in-situ flat place slab B¶n mÆt cÇu trùc h­íng Orthotropic desk B¶n n¾p hép Top slab of box B¶n nèi èp, b¶n m¸ Cover-plate B¶n nèi phñ Splice plat, scab B¶n neo hoÆc vÊu neo Anchor plate or blister B¶n nót, b¶n tiÕt ®iÓm Gusset plate B¶n ph¼ng Fat slab B¶n ph¼ng Flat plate B¶n ph¼ng Flat slab B¶n qu¸ ®é Transition slab B¶n sµn Floor slab B¶n thÐp cã gê Deformed plate B¶n thÐp phñ (ë phÇn b¶n c¸nh dÇm thÐp ...) Cover plate B¶n trªn ®Ønh Top slab B¶n vÏ thi c«ng Erection plan B¶ng ®øng Vertical panel B¶ng b¸o ®éng Alarm panel B¶ng b¸o hiÖu Traffic sign B¶ng gi¸ thÇu Bid schedule B¶o d­ìng b¨ng h¬i Èm Moist-air curing B¶o d­ìng bª t«ng b»ng h¬i n­íc ¸p lùc cao high-pressure steam Curing B¶o d­ìng bª t«ng b»ng h¬i n­íc nhiÖt ®é cao High-temperature steam curing B¶o d­ìng bª t«ng trong lóc hãa cøng Curing B¶o d­ìng h¬i n­íc ë ¸p lùc khÝ quyÓn Atmospherec-pressure steam curing B¶o d­ìng trong thiÕt bÞ ch­ng hÊp Autoclave curing B¶o d­ìng, duy tu Maintenance B¶o vÖ bê Slope protection B¶o vÖ catèt Cathodic protection B¶o vÖ cèt thÐp chèng rØ Protection against corrosion B¶o vÖ chèng mµi mßn Protection against abrasion B¶o vÖ chèng xãi lë Protection against scour B¶o vÖ thÝnh gi¸c Hearing protectors
 8. B·i næ Blast site B·i ngËp khi lôt Flood plain B·i s«ng/ vïng ngËp Floodplain B·i th¶i Disposal area B·i tr¬ khi mùc n­íc thÊp Shoal B·o hoµ Saturated B¾c cÇu, thanh gi»ng chèng Bridging Bã c¸p dù øng lùc dÑt Draped pretressing tendons Bã sîi xo¾n, Bã xo¾n 7 sîi thÐp Strand Bã t¨ng c­êng Confinement Bª t«ng (V÷a phun) Shotcrete Bª t«ng ®¸ v«i Gypsum concrete Bª t«ng ®· bÞ t¸ch líp (bÞ bãc líp) Spalled concrete Bª t«ng ®¹t c­êng ®é sím Early strength concrete Bª t«ng ®Çm c¸n ( b»ng xe lu) Roller-compacted concrete Bª t«ng ®É ®Çm rung Vibrated concrete Concrete placed against clean, hardened Bª t«ng ®­îc ®æ phñ lªn líp bª t«ng s¹ch, ®· cøng víi bÒ conrete with surface intentionally roughened mÆt ®­îc t¹o nh¸m cì 6 mm to an amplitude of 6 mm Bª t«ng ®­îc b¶o d­ìng b»ng h¬i n­íc hoÆc Èm ­ít Steam or moist-cured concrete Bª t«ng ®­îc cung cÊp qua èng th¼ng ®øng Tremie concrete Concrete anchored to as-rolled structural Bª t«ng ®­îc neo vµo thÐp c¸n kÕt cÊu b»ng ®inh neo steel by headed studs or by reinforcing bars cã ®Çu hoÆc b»ng c¸c thanh cèt thÐp mµ toµn bé where all steel in contact with concrete is phÇn thÐp tiÕp xóc víi bª t«ng lµ s¹ch vµ kh«ng s¬n Bª t«ng ®óc s½n clean and free system paint Precast concrete Bª t«ng ®óc t¹i chç Cast in situ place concrete Bª t«ng ®óc t¹i chç Cast-in-place concrete Bª t«ng ®óc t¹i chç In-situ concrete Bª t«ng aluminat Aluminate concrete Bª t«ng b¬m Pumped concrete Bª t«ng b¬m Pumping concrete Bª t«ng bät Foamed concrete Bª t«ng bi tum ®óc Mastic asphalt Bª t«ng bitum,bª t«ng nhùa Bituminous concrete, asphalt concrete Bª t«ng bÞt ®¸y (cña mãng C¸p cäc, cña giÕng, cña hè Fouilk, bouchon Bª t«ng bÞt ®¸y thõa d­ Residual seal concrete Bª t«ng c¸ch ly Insulating concrete Bª t«ng c¸ch nhiÖt Insulating concrete Bª t«ng c¸t Sand concrete Bª t«ng c¸t tû träng thÊp Sand-low-density concrete Bª t«ng c¸t tû träng thÊp Sand-low-density concrete Bª t«ng cã ®é sôt b»ng kh«ng Zero-slump concrete Bª t«ng cã qu¸ nhiÒu cèt thÐp Over-reinforced concrete Bª t«ng cã tû träng thÊp Low-density concrete Bª t«ng c­êng ®é cao High strength concrete Bª t«ng c­êng ®é cao High-strength concrete Bª t«ng c­êng ®é cao sím High-early-strength concrete Bª t«ng cèt liÖu sái / bª t«ng sái Gravel concrete Bª t«ng cèt sîi Fibrous concrete Bª t«ng cèt sîi ph©n t¸n Fiber-reinforced concrete Bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc Prestressed concrete Bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc ngoµi External prestressed concrete Bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc trong Internal prestressed concrete Bª t«ng cèt thÐp th­êng Reinforced concrete Bª t«ng ch©n kh«ng Vacuum concrete Bª t«ng chèng kiÒm chÕ côc bé Local confinement reinforcement Bª t«ng chÌn kh« Dry-packed concrete Bª t«ng chÌn lÊp ke hë Backfill concrete Bª t«ng chÞu nhiÖt Heat resistant concrete Bª t«ng d­îc cung cÊp b»ng xe trén Truck-mixed concrete Bª t«ng dù øng lùc Prestressed concrete Bª t«ng epoxy Epoxy concrete Bª t«ng hidrocacbon Hydrocarbon concrete Bª t«ng kh« Dry concrete Bª t«ng kh«ng ®é sôt No-slump concrete Bª t«ng kh«ng cèt thÐp Plain concrete, Unreinforced concrete Bª t«ng kh«ng cèt thÐp Unreinforced concrete Bª t«ng kh«ng cuèn khÝ Non-air-entrained concrete Bª t«ng khèi lín Structural mass concrete Bª t«ng kiÕn tróc Architectural concrete Bª t«ng kÕt cÊu Structural concrete Bª t«ng kÕt cÊu khèi lín Structural mass concrete Bª t«ng lé ra ngoµi Exposed concrete
 9. Bª t«ng liÒn khèi Concrete placed monolithically Bª t«ng liÒn khèi Mass concrete Bª t«ng liÒn khèi lín Monolithic concrete Bª t«ng m¸c thÊp Low-grade concrete resistance Bª t«ng mËt ®é cao,Bª t«ng rÊt nÆng High-density concrete Bª t«ng nÆng Heavy concrete Bª t«ng nghÌo Lean concrete (low grade concrete) Bª t«ng nhÑ Light weight concrete Bª t«ng nhÑ Low-density concrete Bª t«ng nhÑ cã c¸t Sandlight weight concrete Bª t«ng nhùa c¸t Sand asphalt Bª t«ng nhùa;Bª t«ng asphal Asphaltic concrete Bª t«ng phun Gunned concrete Bª t«ng phun Shotcrete Bª t«ng phun Sprayed concrete, Shotcrete, Bª t«ng phun ­ít Wet-mix shotcrete Bª t«ng polyme Polymer concrete Bª t«ng rçng Porous concrete Bª t«ng siªu dÎo Superplasticized concrete Bª t«ng t¸i chÕ Recycled concrete Bª t«ng t­¬i Newly laid concrete Bª t«ng t­¬i (míi trén xong) Fresh concrete Bª t«ng t¹o dù øng lùc b»ng ho¸ häc Chemically prestressed concrete Bª t«ng t¹o ph¼ng Blinding concrete Bª t«ng th«ng th­êng Conventional concrete Bª t«ng th­êng ( kh«ng cèt thÐp) Plain concrete Bª t«ng thñy c«ng Hydraulic concrete Bª t«ng toµn khèi Integral concrete Bª t«ng toµn khèi Monolithic concrete Normal weight concrete, Ordinary structural Bª t«ng träng l­îng th«ng th­êng Bª t«ng trén cèt liÖu s½n ,®æ vµo vÞ trÝ råi Ðp v÷a concrete Grouted-aggregate concrete vµo sau Bª t«ng trén kh« Dry-mix concrete Bª t«ng tù dù øng suÊt Concrete, (mortar or grout), self-stressing Bª t«ng tû träng thÊp Low-densiy concrete Bª t«ng xi m¨ng lu lÌn chÆt Rolled cement concrete Bª t«ng xim¨ng Portland-cement, Portland concrete Bã thanh Bundled bars Bã thÐp dÝnh b¸m Bonded tendon Bã thÐp ngoµi External tendon Bã thÐp trong Internal tendon Bã thÐp víi c¸c ®iÓm gÉy hoÆc cong Tendons with angle points or curves Bã vØa b»ng Flush curb Bãc líp bª t«ng b¶o hé Removal of the concrete cover Bæ xung, thªm vµo Additional Båi tÝch Aggradation Bao ®ùng ( xi m¨ng) Bag (of cement; also sack) Bao, vá, èng luån thÐp c¨ng Sheath Bät khÝ Air void Bay thÐp ( ®Ó tr¸t v÷a) Steel trowel Bé c¶m biÕn Sensor Bé chÊn ®éng khèi-lß xo ®¬n t­¬ng ®­¬ng Equivalent single mass-spring oscillator Bé chèng rung Damper Bé chèng rung nhít t­¬ng ®­¬ng Equivalent viscous damping Bé chèng sÐt Lightning arrester Bé g¸ kÑp gi÷ v¸n khu«n dÇm Beam form-clamp Bé gi¶m chÊn Buffer Bé läc Strainer Bé lÊy tin truyÒn qua vÖ tinh Satellite News Gathering Bé n¹p th«ng tin h×nh Video signal store Bé nèi ®Ó nèi c¸c cèt thÐp dù øng lùc Coupler Bé nèi c¸c ®o¹n c¸p dù øng lùc kÐo sau Coupleur Bé neo Anchor set Bé nh¾c nh×n ®äc Prompter Reduce current control at midnight for saving Bé phËn ®iÒu ¸p vµo nöa ®ªm ®Ó tiÕt kiÖm n¨ng l­îng energy Bé phËn lµm lÖch h­íng c¸p / ô chuyÓn h­íng Deviator Special-purpose mechanical energy Bé phËn tiªu n¨ng c¬ häc chuyªn dông dissipator Bé s¬ cøu First aid equipment Bé thiÕt bÞ Equipement Set, Device Bé tiªu ©m Muffler Bè trÝ Arrangement ... Arrangement of longitudinales renforcement Bè trÝ c¸c ®iÓm c¾t ®øt cèt thÐp däc cña dÇm cut-out Bè trÝ cèt thÐp Arrangement of reinforcement
 10. Bè trÝ cèt thÐp dù øng lùc Cable disposition Bè trÝ chung cña cÇu General location of a bridge Bê vØa bª t«ng Concrete curb Bé vßi t¾m hoa sen cã van nãng l¹nh Shower set with mixing valve Bé xö lý tÝn hiÖu sè Digital signal processing BÊc thÊm Plastic board drain BÊc thÊm Vertical artificial drain BÊc thÊm hoµn chØnh Assembled drain BËc tù do Degrees-of-freedom Bét ®¸ Stone dust Bét kho¸ng Filler BÊt lîi Unfavorable... BÊt lîi nhÊt the most unfavorable Bét mÇu (®Ó pha s¬n) Pigment Bi tum Bitumen Bi tum c¶i tiÕn Modified bitumen Bi tum cøng Hard bitumen Bi tum láng Cut back bitumen Biªn ®é Amplitude Biªn ®é biÕn ®æi øng suÊt Amplitude of stress Biªn ®é dao ®éng Vibration amplitude Biªn ®é øng suÊt Stress range Biªn ®é thuû triÒu Tide amplitude B­íc xo¾n cña sîi thÐp trong bã xo¾n Twist step of a cable Bio-chemical Oxygen Demand BOD BiÕn ®æi nhiÖt ®é Variation of temperature BiÕn ®æi s¬ ®å tÜnh häc Variation of statical schema BiÕn ®æi theo thêi gian cña Variation in accordance with the time of ... BiÓn b¸o hiÖu lÖnh (biÓn h×nh trßn) Mandatory sign BiÓn b¸o kiÓu cæng, dµn biÓn b¸o Sign gantry BiÓn b¸o nguy hiÓm (biÓn tam gi¸c) Warning sign BiÓn chØ ®­êng Direction signing BiÕn d¹ng Deformation BiÕn d¹ng Strain BiÕn d¹ng ®µn håi Elastic deformation BiÕn d¹ng c¾t th¼ng ®øng Vertical shear deformation BiÕn d¹ng c¾t xuÊt hiÖn sau/ Sù biÕn d¹ng do c¾t Shear lag xuÊt hiÖn sau ®ã BiÕn d¹ng cña c¸c thí trªn mÆt c¾t, øng biÕn Strain BiÕn d¹ng cña neo khi dù øng lùc tõ kÝch truyÒn vµo Anchorage deformation or seating mÊu neo cña neo khi dù øng lùc tõ kÝch truyÒn vµo BiÕn d¹ng Anchorage seating mÊu neo BiÕn d¹ng co ng¾n t­¬ng ®èi Unit shortening BiÕn d¹ng d­ Residual deformation BiÕn d¹ng dµi h¹n Long-term deformation BiÕn d¹ng d·n dµi t­¬ng ®èi Unit lengthening BiÕn d¹ng do co ngãt Retrait deformation BiÕn d¹ng do lùc c¾t Shear deformation BiÕn d¹ng do tõ biÕn Deformation due to creep deformation BiÕn d¹ng do tõ biÕn cña bª t«ng Strain due to creep of concrete BiÕn d¹ng do uèn Flexible flexion deformation BiÕn d¹ng kh«ng thÓ håi phôc Nonreversible deformation BiÕn d¹ng nÐn compression strain BiÕn d¹ng phi ®µn håi Inelastic deformation BiÕn d¹ng phô thuéc thêi gian/ BiÕn d¹ng theo thêi Time-dependent deformation gian BiÕn d¹ng qu¸ møc Excessive deformation BiÕn d¹ng t­¬ng ®èi Relative strain BiÕn d¹ng tøc thêi Imediate deflection BiÕn d¹ng vång lªn Upward deflection Flexural and torsional deformation of the BiÕn d¹ng xo¾n vµ uèn cña mÆt cÇu deck BiÓn hiÖu Sign panels BiÖn ph¸p gia t¶i tr­íc Pre-loading BiÕn sè thiÕt kÕ Design variable Variation of maximum backwater height on BiÕn thiªn cña ®é dÒnh lín nhÊt ë nÒn ®­êng dÉn the embankment of approach road during trong thêi gian lò flood period BiÓu ®å biÕn d¹ng tuyÕn tÝnh Linear deformation diagram BiÓu ®å ch¹y tµu Train operation chart BiÓu ®å m« men uèn Bending-moment diagram BiÓu ®å t¸c dông t­¬ng hç m« men-lùc däc Momen-Axial force effort normal diagram BiÓu ®å tÝch luü diÖn tÝch tho¸t n­íc Accumulation diagram of drainage area BiÓu diÔn ®å thÞ cña Graphical representation of ... BÖ ®ì Bearing BÖ ®ì ph©n phèi lùc Bed plate
 11. BÖ cäc Pile Cap BÖ chèng tr­ît Skid BÒ dµy b¶n ®¸y dÇm Lower slab thickness BÒ dµy b¶n bông Web thickness BÒ dµy b¶n mÆt cÇu Deck slab thickness BÖ kÐo c¨ng cèt thÐp dù øng lùc Prestressing bed BÒ mÆt chuyÓn tiÕp/ mÆt tiÕp xóc Interface BÒ mÆt lé ra ngoµi Exposed face BÒ mÆt ngoµi Exterior face BÒ mÆt tiÕp xóc Contact surface BÒ mÆt v¸n khu«n Form exterior face ... BÖ mãng Invert BÖ mãng liªn tôc Continuous footing BÒ ngang l­u vùc Horizontal length of catchment basin BÖ ph¶n ¸p Cap concrete BÒ réng cã hiÖu cña b¶n Effective width of slab BÒ réng cÇu ®o gi÷a 2 lÒ ch¾n b¸nh Width between kerbs BÒ réng gèi lÊy theo kinh nghiÖm Empirical seat width BÒ réng mÆt cÇu Deck width BÒ réng ng­êi ®i Sidewalk width BÒ réng tùa Seat width Bóa Hammer Bóa h¬i ®¬n ®éng Steam hammer single stroke Bóa h¬i n­íc ®¬n ®éng Hydraulic hammer of simple effect Bóa h¬i song ®éng Steam hammer double stroke Bóa m¸y Diesel hammer Bóa m¸y khÝ nÐn lo¹i motor xoay vµ ®Ëp Pneumatic breaker motor drills & breakers Bóa m¸y thuû lùc g¾n trªn m¸y khoan hoÆc xóc Hydraulic rig-mounted breaker Bóa thuû lùc r¬i tù do Hydraulic free fall hammer Bóa xung kÝch Impact hammer Bøc x¹ mÆt trêi Solar radiation Bøc x¹ tæng céng Total radiation Bong d¸n De-bonding Bt«ng b¶o hé (bªn ngoµi cèt thÐp) /Líp bª t«ng b¶o vÖ Concrete cover BÞ tr­¬ng phång Bloated BÞt kÝn, lÊp kÝn Sealing Bu l«ng Bolt Bu l«ng c­êng ®é cao High strength bolt Bu l«ng h×nh ch÷ U U form bolt connection Bu l«ng neo Anchor bolt Bu l«ng neo mãng Founfation bolt Bu-l«ng h×nh c«n Cone bolt C¸c ®Çu nèi cña bã thÐp kÐo sau Couplers in posttensioning tendons C¸c ®­êng cong m« men chuyÓn ®éng quay Moment-rotation hysteresis curves C¸c ®iÓm v­ît s«ng vµ b·i s«ng Waterway and floodplain crossings C¸c biÕn d¹ng ®µn håi vµ phi ®µn håi Elastic and inelastic deformations C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t¸c ®éng tiªu cùc cña dù ¸n Mitigating measures to limit negative impacts ®Õn m«i tr­êng of the project on the environment C¸c biÖn ph¸p t×m kiÕm Search procedures C¸c bÖ ®ì bã c¸p ®Æt ngoµi External tendon supports C¸c c«ng tr×nh chØnh trÞ s«ng River channel training works C¸c cèt thÐp ®ai cã nhiÒu nh¸nh Multiple leg stirrups C¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn cã mÆt c¾t h×nh ch÷ nhËt Hollow rectangular compression members rçng C¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn kh«ng liªn hîp Noncomposite compression components C¸c chi tiÕt phô kh¸c Appurtenances C¸c d¶i t­¬ng ®­¬ng Equivalent strips C¸c d¹ng vµ c¸c tÇn sè dao ®éng tù nhiªn kh«ng gi¶m Elastic undamped natural modes and rung ®µn håi frequencies C¸c dao ®éng do m­a giã Wind-rain-induced oscillations C¸c dÇm chñ chÞu lùc Main bars Bearings restrained for longitudinal C¸c gèi ®­îc ngµm däc chèng chuyÓn ®éng däc movement C¸c giai ®o¹n thi c«ng nèi tiÕp nhau Construction successive stages C¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ dù ¸n cÇu Bridge project design stages C¸c giíi h¹n Atterberg cña ®Êt Atterberg limits C¸c líp ¸o ®­êng Surface dressings c¸c líp xen kÏ sÐt vµ c¸t Alternate layers of clay & sand C¸c lo¹i b¶n vµ ®Õ mãng Slabs and footings C¸c lo¹i hép bª t«ng lç rçng, ®Æc hoÆc cã nhiÒu ng¨n Precast Solid, Voided or Cellular concrete ®­îc ®óc s½n vµ cã c¸c kho¸ chèng c¾t boxes with shear keys C¸c lùc kÐo ë mÐp Edge tension forces C¸c lùc kiÒm chÕ Restraining forces
 12. C¸c 'm« h×nh giµn ¶o' (m« h×nh chèng vµ gi»ng) cã Strut-and-tie models may be used for thÓ ®­îc ¸p dông ®Ó ph©n tÝch trong c¸c vïng t¶i träng analysis in areas of load or geometrical hoÆc vïng cã sù gi¸n ®o¹n vÒ h×nh häc discontinuity C¸c mãc chèng ®éng ®Êt Seismic hooks C¸c mÆt c¾t c¹nh gèi Sections near supports Sections subjªctd to combined shear and C¸c mÆt c¾t chÞu c¾t vµ xo¾n kÕt hîp torsion C¸c mÆt c¾t m« men d­¬ng vµ ©m Positive and negative moment sections C¸c mÎ trén kh«ng cã phô gia Plain mix C¸c neo ®Æt s¸t nhau Closely spaced anchorages C¸c neo b¶n kÐp Multiplie slab anchorage C¸c nh¸nh ®øng cña tÊm l­íi sîi thÐp hµn Vertical legs of welded wire fabric C¸c t¶i träng nót ph¶i t­¬ng ®­¬ng tÜnh häc víi t¶i Nodal loads shall be statistically equivalent to träng thùc tÕ ¸p dông the actual loads being applied C¸c thanh ®­îc gi»ng chèng o»n Members braced against sidesway C¸c thanh kÑp Hairpin bars C¸c thanh ngang t¨ng c­êng b¶n bông Transverse web stiffeners C¸c thanh treo Suspenders C¸c thiÕt bÞ b¸o ®éng tù ®éng Functioning automatic warning devices C¸c thiÕt bÞ chèng chãi Anti-glare devices C¸c thiÕt bÞ l¾p ®Æt Mounting accessories C¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn (bª t«ng) kh«ng khuÊy Non-agitating hauling equipment C¸c vïng chÞu uèn Flexural regions C¸c vïng gÇn vÞ trÝ thay ®æi kÝch th­íc ®ét ngét Regions near discontinuities C¸c vïng tiÕp gi¸p Interface regions C¸c yªn ®æi h­íng Deviations saddles C¸c yÕu tè cña b×nh diÖn Alignment elements C¸c-b«-n¸t ho¸ Carbonation Extraordinary and nonstructural C¸ch lµm ®Ñp kh«ng b×nh th­êng vµ phi kÕt cÊu embellishment C¸i bay Trowel C¸i bay / xoa ph¼ng Float / floating C¸i kÑp ph­¬ng vÞ Azimuth clamp C¸n bé phô tr¸ch an toµn Safety officer C¸nh hÉng tù do Free cantilever arm C¸nh tay ®ßn Momen arm C¸nh th­îng Top chord C¸nh tuyÕn Tangent C¸p ®· Ðp v÷a Grouted cable C¸p ®ång trôc Coaxial cable c¸p ®Çu ra Feeder C¸p ®­îc m¹ kÏm Galvanized strand C¸p cã ®é tù trïng thÊp Low relaxation strand C¸p cao thÕ trªn kh«ng High tension overhead cable C¸p dµi ®­îc kÐo c¨ng tõ 2 ®Çu Long cable tensioned at two ends c¸p dù øng lùc PC strand C¸p dù øng lùc ®Æt lÖch t©m Eccentric tendon C¸p dù øng lùc bÞ vâng Defledted tendons C¸p dù øng lùc lÖch t©m Concentric tendons C¸p dù øng lùc th«ng th­êng Concordant tendons C¸p dù øng lùc, d©y c¸p Cable Plastic coated greased strand enveloppes C¸p gåm c¸c bã sîi xo¾n bäc trong chÊt dÎo cable C¸p ng¾n ®­îc kÐo c¨ng tõ mét ®Çu Short cable tensioned at one end C¸p t¹m kh«ng Ðp v÷a Temporary non-grouted cable C¸p thÐp dù øng lùc Prestressing steel strand C¸p treo Hanger cables C¸p treo xiªn (cña hÖ d©y xiªn) Stay cable C¸t Sand C¸t gia cè xim¨ng Sand cement C¸t bét Dusts sand C¸t bïn l¬ löng Suspended muddy sand C¸t chÆt Compacted sand C¸t Èm Moisture sand C¸t ­ít (®Ém n­íc) Wet sand C¸t kh« Dry sand C¸t pha Arenaceous C«n thö ®é chÈy v÷a Flow cone C«ng nghÖ kh« Dry process C«ng son Suspender, bracket C«ng t¸c hoµn thiÖn Finishing C«ng t¸c kÐo c¨ng cèt thÐp Tensioning (tensioning operation) C«ng t¸c ngoµi hiÖn tr­êng Field work C«ng t¾c an toµn Safety switch C«ng t¾c phao cho dÇu Float switch for oil
 13. C«ng thøc gÇn ®óng Approximate formula C«ng thøc pha trén bª t«ng Concrete proportioning C«ng thøc tØ lÖ Rational formula C«ng tr×nh Construction work C«ng tr×nh chØnh dßng ch¶y Flow control works C«ng tr×nh chØnh dßng s«ng River training works C«ng tr×nh kü thuËt cao High tech work technique C«ng tr×nh phô t¹m ®Ó thi c«ng Temporary construction C«ng tr­êng Site C«ng ty vËn t¶i, vËn chuyÓn Freight Forwarder C©n ®ßn Beam-type scale C©n b»ng bøc x¹ Radiation balance C©n b»ng tÜnh häc Static equilibrum C©n bµn Spring-less dial type scale C¬ häc kÕt cÊu; Ph©n tÝch kÕt cÊu Structural analysis C¬ häc lý thuyÕt Pure mechanics, Theorical mechanic C¬ lanh ke Clinker C¬ së s¬ cøu (Tr¹m y tÕ) First aid base C¬ tuyÕn (®o¹n ®­êng th¼ng ®· ®o chiÒu dµi chÝnh Base line x¸c dïng trong tam gi¸c ®¹c) C¬ tuyÕn chôp ¶nh hµng kh«ng Aerophoto base C¾t ®Çu cäc Cut pile head C¾t gät mÐp Trimming edge C¾t thuÇn tóy Shear C¾t thuÇn tóy Simple shear C¹o gØ ®¸nh bãng tr­íc khi s¬n Prepaint cleaning Cã d¹ng sîi Stranded type Cã hai m¸i dèc double pitched cã tÝnh xi m¨ng Cementitious Cäc Pile Cäc ®¬n Single pile Cäc ®· ®ãng xong Driven pile Cäc ®­êng kÝnh lín Large diameter pile Cäc ®óc bª t«ng t¹i chç Cast-in-place concrete pile Cäc ®óc s½n, cäc chÕ s½n Precast pile Cäc bª t«ng Concrete pile Cäc bª t«ng ®óc s½n Precast concrete pile Cäc bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc Prestressed concrete pile Cäc c¸t Sand drain Cäc c¸t ®Çm chÆt Sand compaction pile Cäc cao ®é Grade stake Cäc cÇu Bridge Marker Cäc chèng Point-bearing pile Cäc dÉn Driver pile Cäc dÊu (cäc phô ®ãng xung quanh vÞ trÝ cña c¸c cäc quan träng (nh­ cäc ®Ønh) cã t¸c dông cè ®Þnh Reference stake vÞ trÝ cña c¸c cäc nµy) Cäc dù øng lùc Prestressed pile Cäc èng Pipe pile, hollow shell pile Cäc èng thÐp Steel pipe pile, tubular steel pile Cäc èng thÐp kh«ng lÊp lßng Unfilled tubular steel pile Cäc èng thÐp nhåi bª t«ng lÊp lßng Concrete-filled pipe pile Cäc khoan Bore pile Cäc khoan Drilled shafts Cäc khoan nhåi Bored cast-in-place pile Cäc khoan nhåi Cast-in-situ concrete pile Cäc khoan- nhåi Auger-cast piles Cäc liªn hîp Composite pile Cäc ma s¸t Friction pile Cäc mèc Demarcation Cäc mèc cho dèc Slope stake Cäc nghiªng Batter pile Cäc phô (cäc tim ®­îc ®ãng thªm gi÷a c¸c cäc chÝnh ë nh÷ng chç thay ®æi h×nh d¹ng tuyÕn hoÆc ®Þa Additional stake h×nh) Cäc rçng ly t©m Hollow pile Cäc tæ hîp thÐp Steel complex piles Cäc thÐp Steel pile Cäc thÐp h×nh H ... Steel H pile Cäc thö Test pile Cäc tho¸t n­íc cøng ®Çm chÆt Solid column by compaction Cäc tiªu Sign post Cäc tim (cäc hoÆc dÊu hiÖu cã ghi tªn cäc ®­îc c¾m theo ®­êng tim ®Ó bthÞ vtrÝ vµ h×nh d¹ng cña ®­êng Center stake tim)
 14. Cäc v¸n Sheet pile wall,sheetpiling Cäc v¸n, cäc v¸n thÐp Sheet pile Cäc vËt liÖu cøng Packed drain CÆn « xÝt ho¸ ®Çu hµn Weld head oxides Cao ®¹c Leveling Cao ®é Level Cao ®é ®µo ®¾p Fill & Cut elevation Cao ®é ®å ¸n Finish Grade Cao ®é ®­êng ®á Profile grade line Cao ®é ch©n cäc Pile bottom level Cao ®é n­íc ngÇm Underground water level Cao ®é tèi thiÓu cÇn thiÕt cña cÇu Minimum required bridge elevation Cao ®é thiÕt kÕ Designed elevation Cao ®é tù nhiªn, cao tr×nh mÆt ®Êt Ground elevation Cao su Ruber Cao tr×nh (cèt), mÆt ®Êt Ground Carbon monoxide CO CÇn ®«i/ cÇn ®¬n Double arm/single arm CÇn ®o Measuring rod CÇn cÈu Crane The number of deck joints shall be kept to a CÇn ph¶i gi¶m ®Õn møc tèi thiÓu sè l­îng khe co gi·n practical minimum CÇn trôc di ®éng / CÇn cÈu cæng Gantry crane cÇn trôc têi Hoist for gantry crane CÇu Bridge CÇu ®­êng s¾t ®¬n Single-track railway bridge CÇu liªn hîp Composite bridges CÇu (cã ®­êng xe) ch¹y d­¬i Bottom road bridge CÇu «-t«, cÇu ®­êng bé Road bridge CÇu «-t«; CÇu ®­êng bé Highway bridge, road bridge CÇu ®¸ stone bridge CÇu ®ãng -më Opening bridge CÇu ®­êng s¾t Railway bridge, rail bridge; railroad bridge CÇu ®i bé Pedestrian bridge CÇu ®i bé / CÇu bé hµnh Foot bridge CÇu ®i chung(cho «-t« vµ tÇu ho¶) Combined bridge CÇu ®i gi÷a Half through bridge CÇu 1 ®­êng, CÇu ®­êng ®¬n Single-track bridge CÇu 1 nhÞp ®¬n gi¶n Simple bridge CÇu 2 ®­êng, CÇu ®­êng ®«i Double line bridge CÇu b»ng nh«m Aluminum bridge CÇu b¶n Slab bridge CÇu b¶n liªn tôc cã 2 hai nhÞp b»ng nhau Two-equal spans continuos slab bridge CÇu bª t«ng cét thÐp th­êng Renforced concrete bridge CÇu bª t«ng cèt thÐp th­êng Reinforced concrete bridge CÇu bª t«ng ph©n ®o¹n Segmental concrete bridge CÇu c«ng t¸c Operating bridge CÇu c«ng vô Service bridge CÇu c¹n / CÇu cã trô cao Viaduct CÇu c¹n, cÇu v­ît ®­êng Dry bridge CÇu cã ®­êng xe ch¹y d­íi / CÇu ®i d­íi Through bridge CÇu cã ®­êng xe ch¹y gi÷a ( CÇu ch¹y gi÷a) Half through bridge CÇu cã ®­êng xe ch¹y trªn Top road bridge CÇu cã ®­êng xe ch¹y trªn, CÇu ®i trªn Deck bridge CÇu cã thu phÝ giao th«ng Toll bridge CÇu cè ®Þnh Fixed bridge CÇu cÊt; cÇu n©ng nhÊc Hoist bridge CÇu ch× Fuse CÇu cho ®­êng èng Pipe bridge CÇu cho 2 hay nhiÒu lµn xe Bridge design for two or more traffic lanes CÇu cho mét lµn xe Bridge design for one traffic lane CÇu cho xe ch¹y Vehicular bridge CÇu chui Underpass CÇu chÝnh Main bridge CÇu cò hiÖn cã Existing bridge CÇu cong Bridge on curve CÇu d©y v¨ng Cable stayed bridge CÇu d©y xiªn Cable-stayed bridge CÇu d©y xiªn Cable-stayed bridge CÇu d©y xÝch Chain bridge CÇu dµn cã ®­êng xe ch¹y d­íi Through truss bridge CÇu dµn m¹ hë Open-Truss bridge
 15. CÇu dµn thÐp Steel truss bridge CÇu dao Knife switch = Circuit breaker = Interruptor CÇu dao phô t¶i Disconnection switch /sub-switch CÇu dÇm Beam bridge CÇu dÇm b¶n Beam-slab bridges CÇu dÇm b¶n Plate girder bridge CÇu dÇm ghÐp b¶n Slab-stringer bridges CÇu dÇm gi¶n ®¬n Simple supported beam bridge CÇu dÇm hÉng Cantilever bridge CÇu dÇm liªn hîp Composite beam bridge CÇu dÇm liªn tôc Continuous beam bridge CÇu dÇm thÐp Steel gider bridge CÇu dèc Bridge on slope CÇu dÉn Approach viaduct CÇu di ®éng ( cÇu quay,cÇu nhÊc) Bascule bridge CÇu di ®éng (®ãng-më) kiÓu tiÕn -lïi Pull-back draw bridge CÇu di ®éng tr­ît Sliding bridge CÇu di ®éng; cÇu quay Movable bridge CÇu dù øng lùc kÐo sau ®óc bª t«ng t¹i chç Cast-in-place, posttensioned bridge CÇu g¹ch-®¸ x©y Masonry bridge CÇu gç Timber bridge CÇu giµn Truss bridge CÇu giµn m¾t c¸o ( cã nhiÒu thanh chÐo) Lattice bridge CÇu hai lµn xe Two-lane bridge CÇu hai tÇng Double deck bridge, Double-storey bridge CÇu kh«ng chèt Hingeless bridge CÇu khèi x©y Masonry bridge CÇu khung Frame bridge CÇu khung ch©n xiªn / CÇu cã trô nghiªng Portal bridge CÇu khung cøng Rigid frame bridge CÇu khung kiÓu n¹nh chèng; cÇu n¹nh chèng Strut-framed bridge CÇu khung T cã chèt Rigid frame with hinges CÇu l¾p ghÐp Fabricated bridge Bridge composed of simple span precast CÇu liªn tôc ®­îc ghÐp tõ c¸c dÇm gi¶n ®¬n ®óc s½n prestressed grider made continues prefabriques CÇu m¸ng Aqueduct CÇu m¸ng (®·n n­íc) Water conduit bridge CÇu më nhÊc 2 c¸nh Twin-leaf bascule bridge CÇu mét lµn xe Single lane bridge CÇu miÔn thu phÝ giao th«ng Toll-free bridge CÇu n©ng ( theo ph­¬ng th¼ng ®øng) Lift bridge; Lifting bridge CÇu n©ng-h¹ th¼ng ®øng Lifting bridge CÇu n©ng-h¹ th¼ng ®øng Vertical lift bridge CÇu nhiÒu nhÞp Multiple span bridge CÇu nhÞp lín Long span bridge CÇu nhÞp ng¾n Short span bridge designed in a manner Bridges should be CÇu ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho viÖc chÕ t¹o vµ l¾p such that fabrication and erection can be r¸p cã thÓ thùc hiÖn kh«ng qu¸ khã kh¨n hoÆc ph¸t sinh performed without undue difficulty or distress sù cè vµ c¸c øng lùc l¾p r¸p n»m trong giíi h¹n cho and that locked-in construction force effects phÐp CÇu phao are within tolerable limits Pontoon bridge CÇu phao cã phÇn quay Pontoon swing bridge CÇu phao, cÇu næi Bateau bridge CÇu phao, CÇu næi Floating bridge CÇu phô, cÇu t¹m thêi Auxiliary bridge CÇu quay Pivot bridge CÇu quay Swing bridge CÇu quay Turnable bridge CÇu quay Turning bridge CÇu quay cÊt (quay nhÊc lªn) Leaf bridge CÇu t¹m Emergency bridge Stairs CÇu t¹m Temporary bridge CÇu th«ng th­êng Conventional bridge CÇu th¼ng Straight bridge CÇu thÐp Steel bridge CÇu trªn ®Ëp n­íc trµn Spillway bridge CÇu treo d©y vâng Suspension bridge CÇu treo d©y vâng Suspension bridges CÇu treo d©y vâng kh«ng dÇm cøng Unstiffened suspension bridge CÇu treo d©y vâng-dÇm cøng Stiffned suspension bridge CÇu trung Medium span bridge CÇu v­ît Flyover
 16. CÇu v­ît Overpasse, Passage superieure CÇu v­ît ®­êng s¾t Railway overpass CÇu v­ît qua ®­êng s¾t Railway overpasse CÇu võa cong võa chÐo Curved skewed bridge CÇu vßm Arched bridge CÇu vßm cã thanh c¨ng(vßm-dÇm kÕt hîp) Bowstring arch bridge CÇu vßm hÉng Arched cantilerver bridge CÇu vßm thÐp Steel arch bridge CÇu x¶ lò Relief Bridge CÇu xiªn Oblique bridge CÇu xiªn, cÇu chÐo Skew bridge / skewed bridge Cè kÕt Consolidation Cè kÕt b»ng tho¸t n­íc th¼ng ®øng Consolidation by drainage of water Cê lª Bolt tightening machine Cèng Buse ... Cèng , èng cèng Culvert C­êng ®é Strength C­êng ®é ®µn håi cña thÐp lóc kÐo Yield strength of reinforcement in tension Yield strength of reinforcement in C­êng ®é ®µn håi cña thÐp lóc nÐn compression C­êng ®é ®Æc tr­ng Characteristic strength C­êng ®é bª t«ng thiÕt kÕ (kg/cm2) Concrete strength C­êng ®é chèng vì Bursting strength C­êng ®é chèng xuyªn thñng Puncture strength C­êng ®é chÞu kÐo Tensile strength C­êng ®é chÞu kÐo cña bª t«ng ë 28 ngµy Tensile strength at 28 days age C­êng ®é chÞu kÐo cña lâi chÊt dÎo Tensile strength core C­êng ®é chÞu kÐo cña vá läc Tensile strength filter C­êng ®é chÞu kÐo giËt Grab tensile strength C­êng ®é chÞu kÐo giíi h¹n, M«-dun ph¸ huû Modulus of rupture C­êng ®é chÞu mái Fatigue strength C­êng ®é chÞu nÐn ë 28 ngµy Compressive strength at 28 days age C­êng ®é chÞu uèn Flexural strength C­êng ®é chÞu xÐ Tear strength C­êng ®é cùc h¹n Ultimate strength C­êng ®é danh ®Þnh Nominal strength C­êng ®é dÝnh b¸m Bond strength C­êng ®é giao th«ng Traffic intensity C­êng ®é kÐo chÎ Splitting tensile strength C­êng ®é khèi vu«ng Cube strength C­êng ®é l¨ng trô ( cña bª t«ng) Cylinder strength C­êng ®é l­îng m­a Rainfall intensity C­êng ®é nÐn (kg/cm2) Compressive strength C­êng ®é thiÕt kÕ Design strength C­êng ®é uèn trung b×nh cña bª t«ng Concrete average bending strength Cèng b¸n ¸p Inlet submerged culvert Cèng b¶n Slab culvert Cèng bª t«ng cèt thÐp Reinforced concrete culvert Cèng cã ¸p Outlet submerged culvert Cèng chÐo, cèng xiªn Biais buse ... Cèng hép Box culvert Cèng hép bª t«ng cèt thÐp Reinforced concrete box culverts Cèng kh«ng ¸p Inlet unsubmerged culvert Cèng trßn Pile culvert Cèng vßm Arch culvert CÊp (cña bª t«ng, cña É) Grade CÊp cña bª t«ng Class (of concrete) CÊp cña bª t«ng Grade of concrete CÊp cña cèt thÐp Grade of reinforcement CÊp cña t¶i träng Class of loading CÊp dù ¸n Project level Cèp pha Falsework CÊp phèi cèt liÖu Aggregate gradation CÊp phèi chÆt Narrow grading CÊp phèi h¹t Grading, Granulometry CÊp phèi h¹t kh«ng liªn tôc Uncontinuous granlametry CÊp phèi h¹t liªn tôc Continuous granulametry CÊp phèi liªn tôc Continuous grading CÊp sè Series CÊp sè céng Arithmetric progression Cét Column Cèt ®ai dù øng lùc Prestressed tie Cét ®iÖn ®¬n BTLT Electric pole-Centrifugal concrete, single
 17. Cét ®Þa chÊt Boring log Cét cã cèt ®ai vu«ng gãc víi trôc Lateral tied column Cét cã cèt thÐp xo¾n èc Spiral reinforced column Cét chèng Stanchion Cét chÞu t¶i ®óng t©m Axially loaded column Cét èng Pile column Cét liªn hîp Composite column Cèt liÖu Aggregate Cèt liÖu (sái ®¸) Aggregate, crusher-run Cèt liÖu ®¸ d¨m Crushed rock aggregate Cèt liÖu ®· ®­îc ph©n cì h¹t artificially graded aggregate Cèt liÖu c¸t-sái sand-gravel aggregate Cèt liÖu cã cÊp phèi cã khe hë Gap-graded Aggregate Cèt liÖu cã cÊp phèi chÆt Dinse-graded Aggregate Cèt liÖu chÆt Dense aggregate Cèt liÖu mÞn ( c¸t) Fine aggregate Cèt liÖu nÆng Heavyweight aggregate Cèt liÖu nhiÒu gãc c¹nh Angular aggregate Cèt liÖu nhÑ Lightweight aggregate Cèt liÖu qua m¸y nghiÒn Cursher-run aggregate Cèt liÖu sái Rounded aggregate Cèt liÖu th« ( ®¸, sái) Coarse Aggregate Cèt liÖu th« cã nhiÒu gãc c¹nh Angular coarse aggregate Cèt liÖu träng l­îng th«ng th­êng Normalweight Aggregate, Cét m¶nh Slender column Cét th¸p (cña hÖ treo) Pylone Cèt thÐp ©m; cèt thÐp chÞu m« men ©m Negative reinforcement Cèt thÐp ®· bÞ rØ Corroded reinforcement Cèt thÐp ®¼ng h­íng Isotropic reinforcement Cèt thÐp ®Æt theo vßng trßn / Cèt thÐp mãc Hoop reinforcement Cèt thÐp ®ai Stirrup Cèt thÐp ®ai Confinement reinforcement Cèt thÐp ®ai (d¹ng thanh) Stirrup,link,lateral tie Cèt thÐp ®ai cã gê Deformed tie bar Cèt thÐp ®ai xo¾n vµ cèt thÐp ®ai Spiral and tie reinforcement Cèt thÐp b»ng ray Rail-steel reinforcement Cèt thÐp b¶n c¸nh Flange reinforcement Cèt thÐp b¶n mÆt cÇu Slab reinforcement Cèt thÐp bªn Lateral reinforcement Cèt thÐp bªn d­íi (cña mÆt c¾t) Bottom reinforcement Cèt thÐp bªn trªn (cña mÆt c¾t) Top reinforcement Cèt thÐp c©n b»ng Balanced reinforcement Cèt thÐp cã ®é dÝnh b¸m cao (cã gê)/Cèt thÐp v»n, Deformed reinforcement cèt thÐp cã gê Cèt thÐp cã ®é tù chïng b×nh th­êng Medium relaxation steel Cèt thÐp cã gê (cèt thÐp gai) Deformed bar, deformed reinforcement Cèt thÐp cã s¬n phñ Coated bar Cèt thÐp c­êng ®é cao High-strength reiforcement Cèt thÐp chèng co ngãt Shrinkage reinforcement Cèt thÐp chèng Ðp vì Spalling reinforcement Cèt thÐp chèng nøt Crack-control reinforcement Cèt thÐp chñ Principal reinforcement Cèt thÐp chñ song song h­íng xe ch¹y Main reinforcement parallel to traffic Cèt thÐp chñ vu«ng gãc h­íng xe ch¹y Main reinforcement perpendicular to traffic Cèt thÐp chÞu c¾t Shear reinforcement Cèt thÐp chÞu kÐo Tensile test machine Cèt thÐp chÞu lùc në ngang Bursting reinforcement Cèt thÐp chÞu nÐn Compression reinforcement Cèt thÐp chÞu øng suÊt do nhiÖt ®é Temperature reinforcement Cèt thÐp d­¬ng ( Cèt thÐp chÞu m« men d­¬ng) Positive reinforcement Cèt thÐp däc Longgitudinal reinforcement Cèt thÐp däc Longitudinal reinforcement Cèt thÐp däc trôc Axle-steel reinforcement Cèt thÐp dù øng lùc Prestressing steel, cable Cèt thÐp dù øng lùc (c¸p hoÆc thanh) Tendon Cèt thÐp dù øng lùc cã dÝnh b¸m víi bª t«ng Bonded tendon Cèt thÐp dù øng lùc kh«ng dÝnh b¸m víi bª t«ng Unbonded tendon Cèt thÐp dÝnh b¸m Bonded reinforcement Cèt thÐp g¨m (®Ó truyÒn lùc c¾t tr­ît nh­ neo) Epingle Pin Cèt thÐp gãc Corner reinforcement Cèt thÐp gia c«ng nguéi Cold-worked steel reinforcement Cèt thÐp hµn Welded reinforcement Cèt thÐp lé ra ngoµi Exposed reinforcement
Advertisement