Successfully reported this slideshow.

Tu Dien Dich Thuat Cau Duong(A V)

3,040 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tu Dien Dich Thuat Cau Duong(A V)

 1. 1. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt English ViÖtnamese A This is to respond to the captioned subject which §©y lµ c«ng v¨n phóc ®¸p vÊn ®Ò was submitted under cover your No. OSJV- nªu trªn Nhµ thÇu tr×nh nép qua WD-757/2005 dated 11th August 2005. th­ giao nhËn sè LDOS - WD-757/2005 ngµy 11th¸ng 8 n¨m Following review, your submitted drawings are Sau khi xem xÐt, chóng t«i xin göi returned herewith for your revision since there l¹i c¸c b¶n vÏ ®Ó Nhµ thÇu söa ®æi are some contractions between the drawings. do cã mét sè m©u thuÉn víi nhau Please refer to our comments marked up on the trong b¶n vÏ. §Ò nghÞ Nhµ thÇu attached drawing. Your reference should be tham kh¶o c¸c ý kiÕn cña Chóng t«i made to the submitted drawing of K1 Segment ®¸nh dÊu trong b¶n vÏ göi kÌm ®Ó so as to avoid revising drawings of the other submitted segments. kÞp thêi söa ®æi. Khi söa Nhµ thÇu nªn xem xÐt b¶n vÏ ®èt K1 ®· tr×nh ®Ó tr¸ch ph¶i söa ®æi b¶n vÏ In order to avoid any unnecessary delay in the cÇn c¸c ®èt kh¸c thñtr×nh. cña thiÕt trong ®· tôc phª duyÖt, approval process, you are advised to take the ®Ò nghÞ Nhµ thÇu hÕt søc cÈn utmost care in the prearation and checking of the träng trong viÖc lËp vµ kiÓm tra working drawings prior to submission. b¶n vÏ tr­íc khi tr×nh nép. Abrasive action T¸c ®éng mµi mßn Abrasive paper GiÊy r¸p Abutment, end support Mè cÇu Accelerant ChÊt lµm t¨ng nhanh qu¸ tr×nh Accelerated test Thö nghiÖm nhanh Accelerating Admixture Phô gia t¨ng tèc, PG t¨ng nhanh Acceleration due to gravity ninhtèc träng tr­êng Gia kÕt Accelerator, Earlystrength admixture Phô gia t¨ng nhanh hãa cøng bª Acceptance NghiÖm thu Accessories Phô tïng Accidental air KhÝ ®éc, khÝ cã h¹i Accidental combination Tæ hîp tai n¹n (®Æc biÖt) Accuracy (of test) §é chÝnh x¸c (thö nghiÖm) Action T¸c dông, t¸c ®éng Activator ChÊt ho¹t hãa Active crack VÕt nøt ho¹t ®éng Activity of cement §é ho¹t ho¸ xi m¨ng Actual construction period Thêi h¹n thi c«ng thùc tÕ Additional Bæ xung, thªm vµo Additional dead load TÜnh t¶i bæ xung sau Addtive ChÊt ®én, ChÊt phô gia Adhesion Sù d¸n dÝnh, b¸m dÝnh Adhesives D¸n dÝnh, b¸m dÝnh Adjustment §iÒu chØnh, c¨n chØnh cho ®óng 1 of 59
 2. 2. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Adsorbed water N­íc hÊp thô Adsorption HÊp thô Advanced composite material VËt liÖu composit tiªn tiÕn Aerodynamic Stability of bridge æn ®Þnh khÝ ®éng lùc cña cÇu After anchoring Sau khi neo xong cèt thÐp dù øng After cracking Sau khi nøt After sale service DÞch vô sau khi b¸n hµng Age of loading Tuæi ®Æt t¶i Agent Ho¸ chÊt, t¸c nh©n Aggregate Cèt liÖu Aggregate blending Trén cèt liÖu Aggregate content Hµm l­îng cèt liÖu Aggregate gradation CÊp phèi cèt liÖu Aggregate interlock Sù cµi vµo nhau cña cèt liÖu Aggregate, crusher-run Cèt liÖu (sái ®¸) Aggregate-cement ratio Tû lÖ cèt liÖu / xi m¨ng Agitating speed Tèc ®é khuÊt trén Agitating truck Xe trén vµ chuyªn chë Agitation Sù khuÊy trén Agitator M¸y trén Agitator Shaker M¸y khuÊy Agressivity TÝnh ¨n mßn Agressivity, Agressive X©m thùc Air caisson GiÕng ch×m h¬i Ðp Air content Hµm l­îng khÝ Air entraining Sù cuèn khÝ Air entrainment hµm l­îng cuèn khÝ Air meter M¸y ®o l­îng khÝ Air temperature NhiÖt ®é kh«ng khÝ Air void Bät khÝ XØ lß cao ®­îc ®Ó nguéi trong Air-cooled blast-furnace slag kh«ng khÝ Air-entraining agent Phô gia cuèn khÝ Air-entraining agent Phô gia cuèn khÝ Air-permeability test ThÝ nghiÖm ®é thÊm khÝ Air-water jet Vßi phun n­íc cao ¸p Alignment wire sîi thÐp ®­îc n¾n th¼ng Alkali KiÒm Alkali-aggregate reaction Ph¶n øng kiÒm- cèt liÖu Alkali-silica reaction Ph¶n øng kiÒm-silicat Allowable load T¶i träng cho phÐp Allowable stress design ThiÕt kÕ theo øng suÊt cho phÐp Allowable stress, Permissible stress øng suÊt cho phÐp Allowavle bearing capacity Kh¶ n¨ng chÞu lùc cho phÐp Alloy Hîp kim 2 of 59
 3. 3. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Alloy(ed) steel ThÐp hîp kim Alluvial soil §Êt phï sa, ®Êt båi tÝch Alluvion §Êt båi, phï sa Altenate So le Altenative, Option Ph­¬ng ¸n Altitude §é cao, Cao tr×nh Aluminate concrete Bª t«ng aluminat Aluminate cement Xi m¨ng aluminat Aluminous cement Xi m¨ng aluminat Aluminum bridge CÇu b»ng nh«m Amount of mixing Khèi l­îng trén Amplitude Biªn ®é Amplitude of stress Biªn ®é biÕn ®æi øng suÊt Analyse (US: analyze) Ph©n tÝch; Gi¶i tÝch Anchor Neo /hèc neo Anchor block Khèi neo Anchor bolt Bu l«ng neo Anchor by adherence Neo nhê lùc dÝnh b¸m Anchor plate B¶n cña mÊu neo, B¶n neo Anchor sliding §é tôt cña nót neo trong lç neo (sau khi ®· ®ãng chÆt nót neo) Anchor sliding §é tr­ît trong mÊu neo cña ®Çu Anchor slipping cèt lïi cña nót neo Tôt thÐp Anchor span NhÞp neo Anchorage MÊu neo Anchorage block Khèi neo,®Çu neo (cã lç chªm vµo,tú vµo ®Õ neo) Anchorage bond stress øng suÊt dÝnh b¸m ë neo BiÕn d¹ng cña neo khi dù øng lùc Anchorage deformation or seating tõ kÝch truyÒn vµo mÊu neo Anchorage device ThiÕt bÞ neo Anchorage length ChiÒu dµi ®o¹n neo gi÷ cña cèt Anchorage loss Mêt m¸t dù øng suÊt do tôt neo Anchorage region Khu vùc neo Anchorage seating BiÕn d¹ng cña neo khi dù øng lùc tõ kÝch truyÒn vµo mÊu neo Anchorage spacing Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÊu neo Anchorage zone Vïng ®Æt mÊu neo, vïng neo Anchored bulkhead abutment Mè neo Anchoring device ThiÕt bÞ ®Ó neo gi÷ Anchoring plug Nót neo (chªm trong mÊu neo dù Angle of interior friction Gãc ma s¸t trong Angle of repose Gãc nghØ Angular aggregate Cèt liÖu nhiÒu gãc c¹nh angular coarse aggregate cèt liÖu th« cã nhiÒu gãc c¹nh 3 of 59
 4. 4. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Annual ambient relative humidity §é Èm t­¬ng ®èi b×nh qu©n hµng Apparent defect KhuyÕt tËt lé ra (tr«ng thÊy ®­îc) Application field LÜnh vùc ¸p dông Application of live load XÕp ho¹t t¶i Application of lived load on deck slab §Æt hoÆt t¶i lªn mÆt cÇu Approach embankment §­êng ®¾p dÉn lªn cÇu Approach road §­êng dÉn Approach roadway §­êng dÉn vµo cÇu Approach span NhÞp dÉn Approach span CÇu dÉn Approach viaduct CÇu dÉn Approaches, appwoch road §­êng dÉn vµo cÇu Approval Tháa thuËn tæng c«ng ®· ®­îc Vèn ®Çu t­ (chuÈn y) Approved total investment cost chÊp thuËn Approximate ... GÇn ®óng Ph©n tÝch theo phwowng ph¸p approximate analysis dÇn ®óng approximate formular C«ng thøc gÇn ®óng Approximate load T¶i träng gÇn ®óng Approximate value TrÞ sè gÇn ®óng Apron S©n cèng Aqueduct CÇu m¸ng Aqueduct CÇu m¸ng Arch Vßm Arch action T¸c ®éng vßm, hiÖu øng vßm Arch axis §­êng trôc vßm Arch culvert Cèng vßm Arch rib S­ên vßm Arched bridge CÇu vßm Arched cantilerver bridge CÇu vßm hÉng+B298 Architectural concrete Bª t«ng kiÕn tróc Area of cross section (cross sectional area) DiÖn tÝch mÆt c¾t Area of nominal DiÖn tÝch danh ®Þnh Area of reinforcement DiÖn tÝch cèt thÐp Area of steel DiÖn tÝch thÐp Arenaceous c¸t pha Argillaceous sÐt, ®Êt pha sÐt Arrangement ... Bè trÝ Arrangement of longitudinales renforcement cut- Bè trÝ c¸c ®iÓm c¾t ®øt cèt thÐp out däc cña dÇm Arrangement of reinforcement Bè trÝ cèt thÐp artificially graded aggregate cèt liÖu ®· ®­îc ph©n cì h¹t Asbestos-cement product s¶n phÈm xi m¨ng-ami¨ng Ashlar §¸ héc ®Ó x©y Askew bridge CÇu xiªn, cÇu chÐo gãc 4 of 59
 5. 5. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Asphal overlay Líp phñ nhùa ®­êng Asphalt Nhùa ®­êng ¸t-phal Asphaltic concrete Bª t«ng nhùa.;Bª t«ng asphal Aspiring pump, Extraction pump B¬m hót Assumed temperature at the time of erection NhiÖt ®é gi¶ ®Þnh lóc l¾p r¸p ASTM Tiªu chuÈn Hoa kú vÒ thÝ nghiÖm vµ vËt liÖu At mid – span ë gi÷a nhÞp At quarter point ë 1/4 nhÞp Atmospherec-pressure steam curing quyÓn Atmospheric corrosion resistant steel ThÐp chèng rØ do khÝ quyÓn Attachment CÊu kiÖn liªn kÕt Atterberg limits C¸c giíi h¹n Atterberg cña ®Êt Atterberg test ThÝ nghiÖm c¸c chØ tiªu Atterberg Auger-cast piles Cäc khoan- nhåi Autoclave curing hÊp Autoclave cycle Chu kú ch­ng hÊp Automatic batcher Tr¹m trén tù ®éng Automatic design program Ch­¬ng tr×nh thiÕt kÕ tù ®éng Automatic design software Ch­¬ng tr×nh thiÕt kÕ tù ®éng Auxiliary bridge CÇu phô, cÇu t¹m thêi Auxiliary reinforcement Cèt thÐp phô auxiliary Reinforcement Cèt thÐp phô Average Trung b×nh Average bond stress øng suÊt dÝnh basm trung b×nh Average stress øng suÊt trung b×nh Axial compression nÐn ®óng t©m Axial force Lùc däc trôc axial reinforcing bars thanh cèt thÐp däc trôc Axial tension kÐo däc trôc Axially loaded column Cét chÞu t¶i ®óng t©m Axle Load T¶i träng trôc xe Axle load T¶i träng trôc xe Axle loading, Axle load T¶i träng trôc Axle spacing Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc xe Axle-steel reinforcement Cèt thÐp däc trôc B Bach mixer M¸y trén Bach plant Tr¹m trén Back fill behind abutmait §Êt ®¾p sau mè Backfill Khèi ®Êt ®¾p (sau mè sau t­êng Backfill concrete Bª t«ng chÌn lÊp ke hë backwater Chç n­íc ®äng, n­íc xo¸y ng­îc Bacterial corrosion ¨n mßn do sinh vËt 5 of 59
 6. 6. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Bag (of cement; also sack) bao ®ùng ( xi m¨ng) Balanced load T¶i träng c©n b»ng Balanced moment Momen c©n b»ng Balanced reinforcement Cèt thÐp c©n b»ng Balanced strain condition §iÒu kiÖn c©n b»ng øng biÕn Balasted reiforced concrete gleck MÆt cÇu BTCT cã bal¸t Ball mill M¸y nghiÒn bi Ball test ThÝ nghiÖm bi Bar (reinforcing bar) Thanh cèt thÐp Bar bender M¸y uèn cèt thÐp Bar mat L­íi thanh thÐp Bar schedule S¬ ®å tiÕn ®é kiÓu ngang Bar spacing Cù ly gi÷a c¸c thanh cèt thÐp Bar support MIÕng kª ®ì thanh cèt thÐp Barrage §Ëp ch¾n n­íc Barrel (of cement) Thïng trßn barrier Rµo ch¾n, Thanh ch¾n Bascule bridge CÇu di ®éng ( cÇu quay,cÇu nhÊc) Base coat Líp s¬n lãt, líp s¬n nÒn Base course Líp mÆt nÒn Base line C¬ tuyÕn Base plate Thít d­íi (cè ®Þnh) cña gèi Base plate TÊm ®Õ Basic assumption Gi¶ thiÕt c¬ b¶n Basic combinaison Tæ hîp c¬ b¶n (chÝnh) Basic creep Tõ biÕn c¬ b¶n Basic load combination tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n basic technical standards Tiªu chuÈn kü thuËt c¬ b¶n Batch MÎ trén Batch weights Träng l­îng mÎ trén Batched water N­íc ®Ó trén Batcher ThiÕt bÞ ®ong vµ n¹p liÖu Batching Plant Tr¹m trén bª t«ng Bateau bridge CÇu phao, cÇu næi Batten V¸n lãt Batter pile cäc nghiªng Bay NhÞp , khÈu ®é, kho¶ng trèng Bayou Nh¸nh s«ng Benchmark ca Beam DÇm Beam bottom §¸y dÇm Beam bridge CÇu dÇm Beam form V¸n khu«n dÇm Beam form-clamp Bé g¸ kÑp gi÷ v¸n khu«n dÇm Beam hanger thanh treo dÇm 6 of 59
 7. 7. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt beam haunch n¸ch dÇm, vót dÇm Beam of constant depth DÇm cã chiÒu cao kh«ng ®æi Beam reinforced in tension and compression DÇm cã c¶ cèt thÐp chÞu kÐo vµ chÞu nÐn Beam reinforced in tension only DÇm chØ cã cèt thÐp chÞu kÐo Beam spanning Beam test thÝ nghiÖm dÇm Beam theory Lý thuyÕt dÇm Beam-slab bridges CÇu dÇm b¶n Bearing Gèi cÇu Bearing area DiÖn tÝch tùa (Ðp mÆt) Bearing capacity Kh¶ n¨ng chÞu t¶i Bearing capacity of the foundation soils Kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña ®Êt nÒn Bearing plate §Õ mÊu neo dù øng lùc Bearing stress under anchor plates øng suÊt tùa (Ðp mÆt) d­íi b¶n Bed plate BÖ ®ì ph©n phèi lùc Bedding Mãng cèng Before anchoring Tr­íc khi neo cèt thÐp dù øng lùc Bending crack VÕt nøt do uèn Bending moment M« men uèn Bending moment per unit M« men uèn trªn 1 ®¬n vÞ chiÒu réng cña b¶n Bending stress øng suÊt uèn Bending-moment diagram biÓu ®å m« men uèn Bent bar thanh cèt thÐp uèn Bentonite V÷a sÐt Bent-up bar Cèt thÐp uèn nghiªng lªn Betonnite lubricated caisson GiÕng ch×m ¸o v÷a sÐt between steel and concrete Gi÷a thÐp vµ bª t«ng Biais buse ... Cèng chÐo, cèng xiªn biaxial eccentrical compression nÐn lÖch t©m theo 2 trôc Bicycle railing Hµng rµo ch¾n b¶o vÖ ®­êng xe ®¹p trªn cÇu Bill of materials Tæng hîp vËt t­ Binders ChÊt kÕt dÝnh,v÷a x©y Bitumen Bi tum Bitumen coating S¬n phñ líp bitum Bituminous concrete,asphalt concrete Bª t«ng bitum,bª t«ng nhùa Bituminous cement Xi m¨ng bitum Biturninous mastic M¸t tÝt bi tum Bleeding T¸ch n­íc Bleeding capacity n­íc Bleeding rate Møc ®é t¸ch n­íc Blended cement Xi m¨ng pha trén Blistering Rép phång 7 of 59
 8. 8. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Bloated bÞ tr­¬ng phång Bolt Bu l«ng Bolted construction KÕt cÊu ®­îc liªn kÕt b»ng bu l«ng Bolted splice Liªn kÕt bu l«ng Bond DÝnh b¸m Bond area DiÖn tÝch dÝnh b¸m Bond length ChiÒu dµi dÝnh b¸m Bond strength c­êng ®é dÝnh b¸m Bond stress øng suÊt dÝnh b¸m Bond transfer length ChiÒu dµi truyÒn lùc nhê dÝnh b¸m Bond, Bonding agent ChÊt dÝnh kÕt Bonded tendon Cèt thÐp dù øng lùc cã dÝnh b¸m víi bª t«ng Bonding Agent Phô gia t¨ng dÝnh b¸m Bonding agent ChÊt kÕt dÝnh, keo d¸n Bonding Layer Líp kÕt nèi Bonding layer Líp kÕt dÝnh, líp keo d¸n Bore pile Cäc khoan Bored cast-in-place pile Cäc khoan nhåi Bottom fiber Thí d­íi Bottom flanger,Bottom slab B¶n c¸nh d­íi Bottom lateral Thanh gi»ng chÐo ë mäc h¹ cña Bottom reinforcement Cèt thÐp bªn d­íi (cña mÆt c¾t) Bottom road bridge CÇu (cã ®­êng xe) ch¹y d­¬i Bottom slab of box girder B¶n ®¸y cña dÇm hép CÇu vßm cã thanh c¨ng(vßm-dÇm Bowstring arch bridge kÕt hîp) Box culvert Cèng hép Box girder DÇm hép Box girder DÇm hép Braced member Thanh gi»ng ngang Bracing Gi»ng giã Branch line TuyÕn nh¸nh Bridge CÇu Bridge builder Kü s­ cÇu Bridge composed of simple span precast CÇu liªn tôc ®­îc ghÐp tõ c¸c dÇm prestressed grider made continues prefabriques gi¶n ®¬n ®óc s½n Bridge deck KÕt cÊu nhÞp cÇu, mÆt cÇu Bridge deck B¶n mÆt cÇu Bridge design for one traffic lane CÇu cho mét lµn xe Bridge design for two or more traffic lanes CÇu cho 2 hay nhiÒu lµn xe Bridge end §Çu cÇu Bridge engineering Kü thuËt cÇu Bridge floor, Decking system HÖ mÆt cÇu Bridge loacation Chän vÞ trÝ x©y dùng cÇu 8 of 59
 9. 9. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Bridge location, Bridge position VÞ trÝ cÇu Bridge on curve CÇu cong Bridge on slope CÇu dèc Bridge project design stages C¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ dù ¸n cÇu Bridge Rehabilitation §¹i tu cÇu; kh«i phôc cÇu bridge span nhÞp cÇu Bridge test result KÕt qu¶ thö nghiÖm cÇu Bridge type KiÓu cÇu Bridging B¾c cÇu, thanh gi»ng chèng Briquette mÉu thö h×nh sè 8 ®Ó thö kÐo Buckling MÊt æn ®Þnh do uèn däc Buckling lengh ChiÒu dµi uèn däc Buffer Bé gi¶m chÊn Built-in beam DÇm ngµm 2 ®Çu Buoyancy Lùc ®Èy næi Buoyancy effect HiÖu øng thñy triÒu Buried abutment Mè vïi Bursting concrete stress øng suÊt vì tung cña bª t«ng Bursting in the region of end anchorage Vì tung ë vïng ®Æt neo Buse ... Cèng Buttressed wall T­êng ch¾n cã c¸c t­êng chèng By-pass §­êng tr¸nh, ®­êng vßng tr¸nh Block out Lç thi c«ng Bearing Seat BÖ kª gèi. C Cable C¸p dù øng lùc, D©y c¸p Cable disposition Bè trÝ cèt thÐp dù øng lùc Cable passing Luån c¸p qua Cable stayed bridge CÇu d©y v¨ng Cable trace §­êng trôc c¸p Cable trace with segmental line §­êng trôc c¸p gåm c¸c ®o¹n th¼ng Cable-stayed bridge CÇu d©y xiªn Cable-stayed bridges CÇu d©y xiªn Caisson GiÕng ch×m Caisson on temporary cofferdam GiÕng ch×m ®¾p ®¶o Calcium-aluminate cement Xim¨ng aluminat-calxi Calculating note B¶n ghi chÐp tÝnh to¸n, B¶n tÝnh Calculation data D÷ liÖu ®Ó tÝnh to¸n Calculation example VÝ dô tÝnh to¸n Calculation stress øng suÊt tÝnh to¸n Camber §é vång ng­îc Camp Canlilever cosntruction method Ph­¬ng ph¸p thi c«ng hÉng Cantilever HÉng, phÇn hÉng Cantilever beam DÇm hÉng 9 of 59
 10. 10. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Cantilever bridge CÇu dÇm hÉng Cantilever dimension §é v­¬n hÉng Cap Xµ mò,bÖ Capacity Kh¶ n¨ng, Søc chøa Capacity reduction factor HÖ sè gi¶m kh¶ n¨ng Carbon steel ThÐp c¸c bon (thÐp than) Carbonation C¸c-b«-n¸t ho¸ Carbonation shrinkage Co ngãt do c¸c-b«-n¸t ho¸ PhÇn xe ch¹y ( trong mÆt c¾t Carriageway nga+B60+B5837ng cÇu) cast in many stage phrases §æ bª t«ng theo nhiÒu giai ®o¹n cast in place §óc bª t«ng t¹i chç Cast in situ place concrete Bª t«ng ®óc t¹i chç Cast in situ structure (slab, beam, column) KÕt cÊu ®óc bª t«ng t¹i chç (dÇm, b¶n, cét) Cast iron Gang ®óc Cast steel ThÐp ®óc Casting schedule Thêi gian biÓu cña viÖc ®æ bª t«ng Cast-in-place ®óc t¹i chç Cast-in-place concrete Bª t«ng ®óc t¹i chç Cast-in-place concrete caisson GiÕng ch×m bª t«ng ®óc t¹i chç Cast-in-place concrete pile Cäc ®óc bª t«ng t¹i chç Cast-in-place, posttensioned bridge CÇu dù øng lùc kÐo sau ®óc bª Cast-in-situ t«ng t¹i chç §óc t¹i chç Cast-in-situ flat place slab B¶n mÆt cÇu ®óc bª t«ng t¹i chç Cathodic protection B¶o vÖ catèt Caupling Nèi cèt thÐp dù øng lùc Cause for deterioratio Nguyªn nh©n h­ háng Cement Xi m¨ng Cement content Hµm l­îng xi m¨ng Cement paint S¬n xi m¨ng Cement paste V÷a xi m¨ng Cement plaster V÷a tr¸t xi m¨ng Cement rock §¸ xi m¨ng Cement, shrinkage-compensating Xi m¨ng bï co ngãt Cement, slag Xi m¨ng xØ Cement, sulfate-resistant Xi m¨ng bÒn sunphast Cement, white Xi m¨ng tr¾ng Cementation process Qu¸ tr×nh xi m¨ng ho¸ Cementitious cã tÝnh xi m¨ng Cement-sand grout pour injection V÷a xim¨ng c¸t ®Ó tiªm (phôt) Center line §­êng trôc, ®­êng tim Center of gravity Träng t©m Center spiral Lâi h×nh xo¾n èc trong bã sîi thÐp Centering,false work §µ gi¸o treo, giµn gi¸o 10 of 59
 11. 11. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Centifical pump, Impeller pump B¬m ly t©m Centifugal force Lùc ly t©m Central mixer Tr¹m trén trung t©m Centre line Tim ®­êng Centred prestressing Dù øng lùc ®óng t©m Centrifugal force Lùc ly t©m Centring, scafolding Dµn gi¸o Centroid lies Trôc trung t©m Chain bridge CÇu d©y xÝch Change Thay ®æi Characteristic strength C­êng ®é ®Æc tr­ng Charging ChÊt t¶i Checking concrete quality KiÓm tra chÊt l­îng bª t«ng Cheking KiÓm tra Chemical admixture Phô gia hãa chÊt Chemical bond Cjaast kÕt dÝnh ho¸ häc Chemically prestressed concrete Bª t«ng t¹o dù øng lùc b»ng ho¸ häc Chemically prestressing cement Xi m¨ng t¹o dù øng lùc b»ng ho¸ häc Chillid steel ThÐp ®· t«i Chloride penetration ThÊm chÊt cloride Chord Thanh biªn dµn circular arch Vßm trßn Circular section MÆt c¾t h×nh nhÉn Circular sliding surface MÆt tr­ît trßn Class (of concrete) CÊp cña bª t«ng Class of loading CÊp cña t¶i träng Classify Ph©n lo¹i, Ph©n cÊp Clay §Êt sÐt Clay content Hµm l­îng sÐt Clear span Kho¶ng c¸ch trèng (nhÞp trèng) Clearance TÞnh kh«ng (kho¶ng trèng) Clearance TÜnh kh«ng Clearance above bridge floor TÜnh kh«ng mÆt cÇu Clearance for navigation Khæ giíi h¹n th«ng thuyÒn Clearance of span TÜnh kh«ng d­íi cÇu Climbing form V¸n khu«n leo Clinker C¬ lanh ke Cloar span NhÞp tÞnh kh«ng Closed length ChiÒu dµi kÝch khi kh«ng ho¹t Closure Hîp long Closure joint Mèi nèi hîp long (®o¹n hîp long) coarse aggregate cèt liÖu th« Coarse Aggregate Cèt liÖu th« ( ®¸, sái) Coarse aggregate Cèt liÖu th« Coarse-aggregate factor HÖ sè cèt liÖu th« 11 of 59
 12. 12. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Coated bar Cèt thÐp cã s¬n phñ Coating VËt liÖu phñ ®Ó b¶o vÖ cèt thÐp D­L khái rØ hoÆc gi¶m ma s¸t khi c¨ng cèt thÐp Cobble, ashalar stone §¸ héc, ®¸ x©y Code, Standart, Specification Tiªu chuÈn Coefficient of roughness HÖ sè nh¸m Coefficient of scouring HÖ sè xãi Coefficient of sliding friction HÖ sè ma s¸t tr­ît Coefficient of thermal exspansion HÖ sè d·n dµi do nhiÖt Coefficient of variation HÖ sè biÕn sai Cofferdam §ª quai (ng¨n n­íc t¹m) Cohesionless soil, granular material §Êt kh«ng dÝnh kÕt, ®Êt rêi r¹c Cohesive soil §Êt dÝnh kÕt Cold-drawn Wire Sîi thÐp kÐo nguéi cold-drawn wire Reinforcement Cèt thÐp cîi kÐo nguéi cold-worked steel Reinforcement Cèt thÐp gia c«ng nguéi Column Cét Column pier Trô kiÓu cét Combined bridge CÇu ®i chung(ch0 «-t« vµ tÇu ho¶) Combined dead, live and impact stress øng suÊt do tæ hîp tÜnh t¶i, ho¹t t¶i cã xÐt xung kÝch Compact earth §Êt chÆt Compacted sand C¸t chÆt Compacting factor HÖ sè ®Çm lÌn Compaction §Çm lÌn Compactness §é chÆt Company, corporation C«ng ty Compatability of strains T­¬ng thÝch biÕn d¹ng Competition, Competing, Competitive C¹nh tranh Component, expansive thµnh phÇn Composite beam bridge CÇu dÇm liªn hîp Composite bridges CÇu liªn hîp Composite column Cét liªn hîp Composite concrete flexural members Cêu kiÖn bª t«ng liªn hîp chÞu uèn Composite construction KÕt cÊu liªn hîp Composite flexural member CÊu kiÖn liªn hiÖp chÞu uèn Composite member CÊu kiÖn liªn hîp Composite pile cäc liªn hîp Composite prestressed structure KÕt cÊu dù øng lùc liªn hîp Composite section MÆt c¾t liªn hîp Composite steel and concrete structure KÕt cÊu liªn hîp thÐp Ð bª t«ng cèt Compremed concrete zone Vïng bª t«ng chÞu nÐn compression concreted zone Vïng bª t«ng bÞ nÐn Compression flange B¶n c¸ch chÞu nÐn 12 of 59
 13. 13. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt compression Flange b¶n c¸nh chÞu nÐn Compression flange of T-girder ChiÒu réng b¶n chÞu nÐn cña Compression Member CaÊu kiÖn chÞu nÐn Compression member CÊu kiÖn chÞu nÐn Compression member CÊu kiÖn chÞu nÐn compression Reinforcement Cèt thÐp chÞu nÐn Compression reinforcement Cèt thÐp chÞu nÐn Compression test ThÝ nghiÖm nÐn Compressive strength C­êng ®é chÞu nÐn Compressive strength at 28 days age C­êng ®é chÞu nÐn ë 28 ngµy Compressive stress øng suÊt nÐn Computed strength capacity Kh¶ n¨ng chÞu lùc ®· tÝnh to¸n ®­îc Concentrated force Lùc tËp trung Concentrated load T¶i träng tËp trung Concentric tendons C¸p dù øng lùc lÖch t©m Concordant tendons C¸p dù øng lùc th«ng th­êng Concrete Bª t«ng Concrete age at prestressing time Tuæi cña bª t«ng lóc t¹o dù øng lùc Concrete block Khèi bª t«ng Concrete brick G¹ch bª t«ng Concrete composition Thµnh phÇn bª t«ng Concrete cover Bª t«ng b¶o hé (bªn ngoµi cèt Concrete finishing machine m¸y hoµn thiÖn bÒ mÆt bª t«ng Concrete hardning Durcissement du beton Concrete hinge Chèt bª t«ng Concrete masonry Khèi x©y bª t«ng Concrete paver Líp phñ mÆt ®­êng b»ng bª t«ng Concrete pile Cäc bª t«ng Concrete proportioning C«ng thøc pha trén bª t«ng Concrete pump B¬m bª t«ng Concrete riprap Neo chñ ®éng Concrete stress at tendon level øng suÊt bª t«ng ë thí ®Æt c¸p dù Concrete surface treatement Xö lý bÒ mÆt bª t«ng Concrete test hammer Sóng bËt n¶y ®Ó thö c­êng ®é bª Concrete thermal treatement Xö lý nhiÖt cho bª t«ng Concrete unit weight, density of concrete Träng l­îng riªng bª t«ng Concrete, (mortar or grout), self-stressing Bª t«ng tù dù øng suÊt Concrete-filled pipe pile Cäc èng thÐp nhåi bª t«ng lÊp lßng Condensed silica fume Muéi silic ®Ëm ®Æc Condition of curing §iÒu kiÖn d­ìng hé bª t«ng Cone bolt Bu-l«ng h×nh c«n Conic hole Lç h×nh chãp côt connect by hinge Nèi khíp Connecting angle thÐp gãc liªn kÕt Connection GhÐp nèi 13 of 59
 14. 14. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Connection strand by strand Nèi c¸c ®o¹n c¸p dù øng lùc kÐo sau Connector Neo (cña dÇm thÐp liªn hîp b¶n considered inclined section MÆt c¾t nghiªng ®­îc xÐt Considered section MÆt c¾t ®­îc xÐt Consolidation Cè kÕt Consolidation Sù cè kÕt constant - depth members Cêu kiÖn cã chiÒu cao kh«ng ®æi constant alongthe span ... kh«ng thay ®æi däc nhÞp Construction X©y dùng Construction work C«ng tr×nh Construction and operation. X©y dùng vµ vËn hµnh Construction Codes Quy chuÈn x©y dùng Construction composite ChÊt composit x©y dùng Construction cost Gi¸ thµnh thi c«ng Construction design. ThiÕt kÕ thi c«ng Construction document Hå s¬ thi c«ng Construction equipment ThiÕt bÞ thi c«ng Construction height of bridge ChiÒu cao kiÕn tróc cña cÇu Construction joint Khe nèi thi c«ng Construction load T¶i träng thi c«ng Construction material VËt liÖu x©y dùng Construction Sequence Tr×nh tù thi c«ng Construction solutions Gi¶i ph¸p x©y dùng Construction Standards Tiªu chuÈn x©y dùng Construction successive stage(s) (C¸c) Giai ®o¹n thi c«ng nèi tiÕp Consulting engineer Kü s­ t­ vÊn Contact tiÕp xóc Contact area DiÖn tÝch tiÕp xóc Contact pressure ¸p lùc tiÕp xóc Contact splice mèi nèi chång tiÕp xóc Contact surface BÒ mÆt tiÕp xóc Content, Dosage Hµm l­îng Continuity factor HÖ sè xÐt ®Õn tÝnh liªn tôc cña c¸c nhÞp Continuosly reinforced pavement mÆt ®­êng cã cèt thÐp liªn tôc Continuous beam DÇm liªn tôc Continuous beam bridge CÇu dÇm liªn tôc Continuous footing BÖ mãng liªn tôc continuous Grading cÊp phèi liªn tôc Continuous granulametry CÊp phèi h¹t liªn tôc Continuous mixer M¸y trén liªn tôc Continuous slab deck KÕt cÊu nhÞp b¶n liªn tôc Continuous span NhÞp liªn tôc Contract, agreement Hîp ®ång Contraction Co ng¾n l¹i 14 of 59
 15. 15. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Contraction joint Khe co Contraction, shrinkage Co ngãt Contraction-joint grouting Tiªm v÷a vµo khe co Contractor Ng­êi nhËn thÇu, nhµ thÇu (bªn B) Control joint Khe kiÓm tra Control, checking KiÓm tra (kiÓm to¸n) Controlled low-strength materials so¸t Conventional bridge CÇu th«ng th­êng Conventional concrete deck MÆt cÇu bª t«ng th«ng th­êng Conventional design ThiÕt kÕ th«ng th­êng Conventional elasticity limit Giíi h¹n ®µn håi qui ­íc Conventional retaining walls T­êng ch¾n th«ng th­êng Conventional value TrÞ sè qui ­íc Conveyer B¨ng truyÒn Coordinate Täa ®é Lâi bª t«ng ®Ó thö ( khoan lÊy tõ Core kÕt cÊu) Core test Thö lâi bª t«ng Cored beam DÇm ®· bÞ khoan lÊy lâi thö Coring khoan lÊy lâi thö bª t«ng Corner connector Neo kiÓu thÐp gãc corner Reinforcement Cèt thÐp gãc Corroded reinforcement Cèt thÐp ®· bÞ rØ Corrosion rØ, n mßn Corrosion fatigue RØ mái Corrosion inhibitor ChÊt h·m rØ Corrosive agent ChÊt x©m thùc Corrosive environment agressive M«i tr­êng ¨n mßn Counterfort wall T­êng ch¾n cã c¸c t­êng chèng Counterpoiser, Counterbalance §èi träng Coupler Bé nèi ®Ó nèi c¸c cèt thÐp dù øng Coupler (coupling) Mèi nèi c¸p dù øng lùc kÐo sau Coupleur Bé nèi c¸c ®o¹n c¸p dù øng lùc kÐo Courbature §é cong Course Gi¸o tr×nh (khãa häc) Cover Líp phñ Cover block Khoèi phñ, khèi bao che bªn ngoµi Cover plate B¶n thÐp phñ (ë phÇn b¶n c¸nh Covering material dÇm thÐp ...) VËt liÖu bao phñ Cover-meter, Rebar locator M¸y ®o líp bª t«ng b¶o hé cèt thÐp Cover-plate B¶n nèi èp, b¶n m¸ Crack VÕt nøt Crack in developement VÕt nøt ®ang ph¸t triÓn Crack opening, Crack width §é më réng vÕt nøt Crack width §é réng vÕt nøt 15 of 59
 16. 16. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt crack-control Reinforcement Cèt thÐp chèng nøt Crack-control reinforcement Cèt thÐp chèng nøt Cracked concrete section MÆt c¾t bª t«ng ®· bÞ nøt Cracked state Tr¹ng th¸i ®· cã vÕt nøt Cracking Nøt Cracking limit state Tr¹ng th¸i giíi h¹n vÒ më réng vÕt Cracking limit state Tr¹ng th¸i giíi h¹n h×nh thµnh vÕt nøt Cracking Load T¶i träng g©y nøt Cracking load T¶i träng g©y nøt Cracking moment M« men g©y nøt Cracking stress øng suÊt g©y nøt Cradle block Khèi kª ®Öm Cramp, Crampon §inh ®Øa Crane CÇn cÈu Creep Tõ biÕn Creep test ThÝ nghiÖm tõ biÕn Croa head Xµ mò (cña trô, mè) cross - sectional area DiÖn tÝch mÆt c¾t cross - sectional dimentions Kých th­íc mÆt c¾t Cross bracing thanh liªn kÕt ngang Cross joint Khe ngang Cross section MÆt c¾t ngang Cross section at mid span MÆt c¾t gi÷a nhÞp Cross sectional area DiÖn tÝch mÆt c¾t Cross tunnel HÇm ngang Crossfall,cross slope §é dèc ngang crushed rock aggregate cèt liÖu ®¸ d¨m Crushed Stone §¸ d¨m Crushed stone, Crusher §¸ d¨m Crushing machine M¸y nÐn mÉu thö bª t«ng Crystallize KÕt tinh Cube strength C­êng ®é khèi vu«ng Culvert Cèng , èng cèng Culvert Cèng Culvert head Cöa cèng Curb §¸ vØa (ch¾n vØa hÌ trªn cÇu) Cure to cure, curing D­ìng hé bª t«ng míi ®æ xong Curing B¶o d­ìng bª t«ng trong lóc hãa Curing agent, ChÊt b¶o d­ìng Curing Compound ChÊt b¶o d­ìng Curing cycle Chu kú b¶o d­ìng Curing Membrane Mµng b¶o d­ìng bª t«ng Curing membrane Mµng b¶o d­ìng Curing temperature NhiÖt ®é d­ìng hé bª t«ng Curvature friction Ma s¸t cong 16 of 59
 17. 17. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Curve §­êng cong, ®o¹n tuyÕn cong Curved failure surface MÆt ph¸ ho¹i cong Cut back bitumen Bi tum láng Cut pile head C¾t ®Çu cäc Cutting machine M¸y c¾t cèt thÐp Cycle path §­êng cho xe ®¹p Cylinder strength C­êng ®é l¨ng trô ( cña bª t«ng) Cylinder, Test cylinder MÉu thö bª t«ng h×nh trô D Damage (local damage) H­ háng (h­ háng côc bé) Data D÷ liÖu (sè liÖu ban®Çu) Dead end §Çu neo chÕt ( kh«ng kÐo c¨ng) Dead load TÜinh t¶i Dead to live load ratio Tû lÖ gi÷a tÜnh t¶i vµ ho¹t t¶i dead-end Anchorage §Çu neo chÕt ( kh«ng kÐo c¨ng) Dead-end anchorage MÊu neo chÕt ( kh«ng kÐo c¨ng) De-bonding Bong d¸n Decision of establishing QuyÕt ®Þnh thµnh lËp Deck KÕt cÊu nhÞp cÇu, MÆt cÇu Deck bridge CÇu cã ®­êng xe ch¹y trªn Deck bridge CÇu ®i trªn Deck panel Khèi b¶n mÆt cÇu ®óc s½n Deck plate girder DÇm b¶n thÐp cã ®­êng xe ch¹y Deck slab, deck plate B¶n mÆt cÇu Deck-Truss interaction T¸c ®éng t­¬ng hç hÖ mÆt cÇu víi Decompression limit state Tr¹ng th¸i giíi h¹n mÊt nÐn Deep foundation Mãng s©u Definitive evaluation Gi¸ trÞ quyÕt to¸n Deflection §é vâng Deflection calculation TÝnh to¸n do vâng Defledted tendons c¸p dù øng lùc bÞ vâng Deformation BiÕn d¹ng Deformation calculation TÝnh to¸n biÕn d¹ng Deformation due to Creep deformation BiÕn d¹ng do tõ biÕn Deformed bar Cèt thÐp v»n, cèt thÐp cã gê Deformed bar, deformed reinforcement Cèt thÐp cã gê (cèt thÐp gai) Deformed plate B¶n thÐp cã gê deformed Reinforcement Cèt thÐp v»n, cèt thÐp cã gê Deformed reinforcement Cèt thÐp cã ®é dÝnh b¸m cao (cã Deformed tie bar cèt thÐp ®ai cã gê Degradation Suy tho¸i (l·o hãa) Delayed action T¸c dông lµm chËm l¹i dense aggregate cèt liÖu chÆt Density of material Tû träng cña vËt liÖu 17 of 59
 18. 18. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Depth ChiÒu cao Depth of beam ChiÒu cao dÇm depth varried ChiÒu cao thay ®æi Description M« t¶ Design ThiÕt kÕ Design assumption Gi¶ thiÕt tÝnh to¸n Design flood Lò thiÕt kÕ Design frequency TÇn suÊt thiÕt kÕ Design lane Lµn xe thiÕt kÕ Design lane load T¶i träng lµn xe thiÕt kÕ Design Load T¶i träng thiÕt kÕ Design load T¶i träng thiÕt kÕ Design Notes Ghi chó thiÕt kÕ Design speed Tèc ®é thiÕt kÕ Design strength C­êng ®é thiÕt kÕ Design stress øng lùc tÝnh to¸n Design stress øng suÊt thiÕt kÕ Design stress cycles Chu kú øng suÊt thiÕt kÕ Design truck Xe t¶i thiÕt kÕ Design truck or design tandem Xe 2 trôc thiÕt kÕ Design volum L­u l­îng thiÕt kÕ Design water level Mùc n­íc thiÕt kÕ Design water level Møc n­íc thiÕt kÕ Design, Conception ThiÕt kÕ Designed elevation Cao ®é thiÕt kÕ Destructive testing method Ph­¬ng ph¸p thö cã ph¸ hñy mÉu Detailed Investigation Kh¶o s¸t chi tiÕt Deterioration Suy tho¸i (l·o hãa) Determine X¸c ®Þnh Development length ChiÒu dµi ph¸t triÓn cèt thÐp Deviator Bé phËn lµm lÖch h­íng c¸p Density Tû träng Deviator ô chuyÓn h­íng Diagnosis ChÈn ®o¸n diagonal bars Thanh cèt thÐp xiªn Diagonal crack Võt nøt xiªn Diagonal Cracking Nøt xiªn Diagonal cracking Nøt xiªn Diagonal tension øng suÊt chñ Diagonal tension traction stress, Principal strees øng suÊt kÐo chñ Diaphragm DÇm ngang Diaphragm V¸ch ng¨n Diaphragm spacing Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm ngang Diesel locomotive §Çu m¸y dieden 18 of 59
 19. 19. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Dile splicing Nèi dµi cäc Dimensionless coefficient HÖ sè kh«ng cã thø nguyªn Dimentioning X¸c ®Þnh s¬ bé kÝch th­íc Dinamic §éng lùc häc Dinamic force Lùc ®éng Dinse-graded Aggregate Cèt liÖu cã cÊp phèi chÆt Discharge capacity Kh¶ n¨ng tiªu n­íc Displacement ChuyÓn vÞ Distance center to center of ... Kho¶ng c¸ch tõ t©m ®Õn t©m cña Distance center to center of beams Kho¶ng c¸ch tõ tim ®Õn tim cña c¸c Distortion Xo¾n vÆn Distribution coefficient HÖ sè ph©n bè Distribution reinforcement Cèt thÐp ph©n bè Distribution width for wheel loads ChiÒu réng ph©n bè cña t¶i träng distribution-bar Reinforcement Cèt thÐp ph©n bè Dog anchor §inh ®Øa Double deck bridge, Double-storey bridge CÇu hai tÇng Double line bridge CÇu 2 ®­êng, CÇu ®­êng ®«i Double-tee beam DÇm mÆt c¾t 2 T ghÐp Down stream end H¹ l­u Downstream side H¹ l­u Drafting VÏ kü thuËt Drainage HÖ thèng tho¸t n­íc, sù tho¸t n­íc Drainage Tho¸t n­íc Drawback Nh­îc ®iÓm Drilled pier Trô khoan Drilled shafts Cäc khoan Driven pile Cäc ®· ®ãng xong Driver pile Cäc dÉn Driving additional piles §ãng cäc thªm Driving, piling §ãng cäc Dry Kh« Dry bridge CÇu c¹n, cÇu v­ît ®­êng Dry concrete Bª t«ng kh« Dry guniting Phun bª t«ng kh« dry mix Concrete Bª t«ng trén kh« Dry mixing trén kh« Dry pack ChÌn kh« Dry process C«ng nghÖ kh« Dry sand C¸t kh« drying Creep Tõ biÕn kh« Drying Shrinkage Co ngãt kh« Dry-mix concrete Beª t«ng trén kh« Dry-mix Shotcrete Bª t«ng phun kh« dry-packed concrete Be t«ng chÌn kh« 19 of 59
 20. 20. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Dry-packed concrete Bª t«ng chÌn kh« Dry-volume measurement §o thÓ tÝch kh« Duct èng chøa cèt thÐp dù øng lùc Ductile material VËt liÖu co d·n ®­îc (kim lo¹i) Ductility TÝinh dÎo Durability §é bÒn l©u (tuæi thä) Durability factor HÖ sè tuæi thä During stressing operation Trong qu¸ tr×nh kÐo c¨ng cèt thÐp Dusting Lµm thµnh bét, t¹o ra bôi Dusts sand C¸t bét Dye penetrant examination Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra b»ng thÊm chÊt mÇu Dynamic Analysis Ph©n tÝch ®éng häc Dynamic effects HiÖu øng ®éng Dynamic load T¶i träng ®éng Dynamic loading çngÕp t¶i ®éng Dynamic modulus of elasticity Mo®un ®µn håi ®éng Dynamic stress øng suÊt ®éng Dynamic test Thö nghiÖm ®«ng häc E Early strength concrete Bª t«ng ®¹t c­êng ®é sím Earth cover Thanh c¨ng Earth pressure ¸p lùc ®Èy cña ®Êt Earth, soil §Êt Earthquake §éng ®Êt Earthquake T¸c ®éng cña ®éng ®Êt Earthquake forces Lùc ®éng ®Êt Eccentric loading DÆt t¶i lÖch t©m Eccentric tendon C¸p dù øng lùc ®Æt lÖch t©m eccentrical compression NÐn lÖch t©m Eccentrically compressed members CÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m Eccentricity §é lÖch t©m Eddie current testing Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra b»ng dßng Edge beam DÇm biªn Edge beam,exterior girder DÇm biªn, dÇm ngoµi cïng edge-bar Reinforcement Cèt thÐp mÐp Effective area of reinforcement DiÖn tÝch cã hiÖu cña cèt thÐp Effective depth ChiÒu cao cã hiÖu Effective depth at the section ChiÒu cao cã hiÖu cña mÆt c¾t Effective flange width ChiÒu réng cã hiÖu cña b¶n c¸nh Effective flange Width BÒ réng cã hiÖu cña b¶n c¸nh Effective modulus M«dun cã hiÖu qu¶ Effective presstress Dù øng suÊt cã hiÖu Effective prestress after loses Dù øng suÊt cã hiÖu sau mäi mÊt 20 of 59
 21. 21. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Effective span NhÞp cã hiÖu Effective stress øng suÊt cã hiÖu Effective width (of T girder) ChiÒu réng cã hiÖu (cña dÇm T) Effective width of slab BÒ réng cã hiÖu cña b¶n Efflorescence è mÇu trªn bÒ mÆt bª t«ng Elastic analysis Ph©n tÝch ®µn håi (®èi víi kÕt cÊu) elastic Deformation BiÕn d¹ng ®µn håi Elastic deformation BiÕn d¹ng ®µn håi elastic Design ThiÕt kÕ dÎo Elastic design ThiÕt kÕ ®µn håi Elastic limit Giíi h¹n ®µn håi Elastic loss MÊt m¸t ®µn håi Elastic modulus Mo®un ®µn håi Elastic shortening Co ng¾n ®µn håi Elasticity §é ®µn håi Elastomatric bearing Gèi cao su Elastomer, Plastic ChÊt dÎo Elestomatric pot bearing Gèi hép chÊt dÎo Elongated piece Chi tiÕt kÐo dµi thªm Elongation §é d·n dµi Embankment NÒn ®­êng ®¾p Embeded item Chi tiÕt ch«n s½n Embedment length Chi×eu dµi ch«n ngÇm Emergency bridge Stairs CÇu t¹m Empirical method Ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm Emulsion Nhò t­¬ng End block Khèi ®Çu neo End diaphragm DÇm ngang ®Çu nhÞp End region of the member Vïng ®Çu cÊu kiÖn End support Gèi biªn (mè cÇu) Endevelope curve §­êng bao Engineer,Architect Chñ c«ng tr×nh Enol block Khèi ®Çu dÇm Enterprise XÝ nghiÖp Entrained air KhÝ bÞ cuèn vµo Entrapped air KhÝ bÞ ®ong gi÷ l¹i Enviromental condition §iÒu kiÖn m«i tr­êng Environment agressivity X©m thùc cña m«i tr­êng Environmental load T¶i träng m«i tr­êng Epingle Pin Cèt thÐp g¨m (®Ó truyÒn lùc c¾t tr­ît nh­ neo) Epoxy concrete Bª t«ng epoxy Epoxy mortar V÷a epoxy Epoxy resin Keo epoxy Equipement Set, Device Bé thiÕt bÞ 21 of 59
 22. 22. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Equipment Thieest bÞ Equipment for the distribution of concrete ThiÕt bÞ ph©n phèi bª t«ng Equivalent distribuled live load Ho¹t t¶i r¶i ®Òu t­¬ng ®­¬ng Equivalent load T¶i träng t­¬ng ®­¬ng Erection L¾p dùng Erection equipment ThiÕt bÞ x©y l¾p Erection jiont ... Khe nèi thi c«ng, vÕt nèi thi c«ng Erection load T¶i träng x©y l¾p (trong lóc thi Erection method Ph­¬ng ph¸p l¾p ghÐp Erection plan B¶n vÏ thi c«ng Erection reinforcement Cèt thÐp thi c«ng Erection schedule Thêi gian biÓu cña viÖc l¾p dùng Erosion Xãi mßn Erosion control Khèng chÕ xãi lë Establish ThieÕt lËp Established stream Dßng chÈy ®· x¸c lËp Estimate ø¬c l­îng, dù to¸n Estimation Dù to¸n Eternally applied load, External load T¶i träng tõ bªn ngoµi (ngo¹i t¶i) Evacuation gallery HÇm tr¸nh n¹n Evaluation §¸nh gi¸, ­íc l­îng Evironment M«i tr­êng Excavation NÒn ®­êng ®µo Excentred LÖch t©m Excentricity coefficient HÖ sè lÖch t©m Exceptional load T¶i träng ngo¹i h¹ng Excessive (excessive deflection) Qu¸ møc, (biÕn d¹ng qu¸ møc) Excessive deformation BiÕn d¹ng qu¸ møc Execution Thi c«ng thùc hiÖn Execution TiÕn hµnh thi c«ng Existing bridge CÇu cò hiÖn cã Existing structure (Existing concrete) KÕt cÊu hiÖn cã expanded-metal fabric Reinforcement Cèt thÐp l­íi kÐo gi·n Expanding cement Xi m¨ng në Expansion Gi·n në Expansion joint Khe co d·n, khe biÕn d¹ng Expansion joint for bridge, Road joint Khe biÕn d¹ng cho cÇu Expansive cement Xi m¨ng në Expansive-cement concrete (mortar or grout) expansive-cement Grout V÷a xi m¨ng në ®Ó phun Ðp Experiment Thùc nghiÖm Expertise contract Hîp ®ång chuyªn gia Exposed concrete Bª t«ng lé ra ngoµi Exposed face BÒ mÆt lé ra ngoµi Exposed reinforcement Cèt thÐp lé ra ngoµi 22 of 59
 23. 23. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Exterior anchor Neo ngoµi Exterior beams DÇm biªn Exterior face BÒ mÆt ngoµi Exterior panel Khoang bªn ngoµi external axial forces. Ngo¹i lùc däc External force Ngo¹i lùc External prestressed concrete Bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc ngoµi External prestressing Dù øng lùc ngoµi External vibrator ChÊn ®éng ngoµi Extrados §­êng biªn trªn cña vßm Extreme compressive fiber Thí biªn chÞu nÐn Extreme Event Limit State Tr¹ng th¸i giíi h¹n ®¨c biÖt Extreme tension fiber Thí chÞu kÐo ngoµi biªn F Fabricated bridge CÇu l¾p ghÐp Fabrication, Manufaction ChÕ t¹o, s¶n xuÊt facrored Load T¶i träng ®· nh©n hÖ sè Factor of safety HÖ sè an toµn Factor relating to ductility HÖ sè tÝnh dÎo Factor relating to operational importance HÖ sè tÇm quan träng ho¹t ®éng Factor relating to redundancy HÖ sè hiÖu øng d­ Factored load T¶i träng ®· nh©n hÖ sè Factored moment M« men ®· nh©n hÖ sè Factored resistance Søc chÞu ®· nh©n hÖ sè Factored shear force Lùc c¾t ®· nh©n hÖ sè Failure Ph¸ ho¹i Failure surface MÆt ph¸ ho¹i Failure, fatigue Mái False portal Cöa hÇm gi¶ Fastening angle ThÐp gãc gia cè Fastening pin (to bolt) Chèt ngang (l¾p chèt ngang) Fat Slab B¶n ph¼ng Fat slab B¶n ph¼ng Fatigue analysis Ph©n tÝch mái Fatigue and fracture Mái vµ dßn Fatigue failure Ph¸ huû do mái Fatigue limit state Tr¹ng th¸i giíi h¹n mái Fatigue strength C­êng ®é chÞu mái Fatigue test ThÝ nghiÖm mái Fatigue test machine M¸y thö mái Fatigue testing Thö nghiÖm vÒ mái Feasibility study report B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi Ferrocement Xi m¨ng l­íi thep Ferry Phµ 23 of 59
 24. 24. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Fiber, extreme compression Thí chÞu nÐn ngoµi cïng Fiber, extreme tension Thí chÞu kÐo ngoµi cïng fiber-reinforced Concrete Bª t«ng cèt sîi ph©n t¸n Fibrous concrete Bª t«ng cèt sîi Field connection Mèi nèi ë hiÖn tr­êng Field connection use high strength bolt Mèi nèi ë hiÖn tr­êng b»ng bu l«ng c­êng ®é cao Field investigation Kh¶o s¸t hiÖn tr­êng Field of application Ph¹m vi ¸p dông Field test Thö nghiÖm t¹i hiÖn tr­êng field-cured Cylinders MÉu trô,b¶o d­ìng t¹i hiÖn tr­êng Figure stability §é æn ®Þnh h×nh d¸ng Fild-weld Hµn t¹i c«ng tr­êng Fill,earth fill §Êt ®¾p trªn vßm b¶n Filler Bét kho¸ng fin by successive approximations T×m b»ng c¸ch xÊp xØ gÇn ®óng final design ThiÕt kÕ cuèi cïng Final prestress Dù øng suÊt cuèi cïng cßn l¹i Final Setting time Thêi gian kÕt thóc ninh kÕt Fine Aggregate Cèt liÖu mÞn ( c¸t) fine aggrregate cèt liÖu mÞn ( c¸t) Fine gravel Sái nhá, sái ®Ëp vôn Fineness §é mÞn Fineness modulus Mo-ddul ®é mÞn Finishing C«ng t¸c hoµn thiÖn Finishing machine M¸y lµm c«ng t¸c hoµn thiÖn Fire clay SÐt mÞn Fire resistance §é bÒn chÞu löa Fix point Mèc tr¾c ®¹c Fixation Gi÷ cho cè ®Þnh Fixation on the form Gi÷ cho cè ®Þnh vµo v¸n khu«n fixe the ends of reinforcement Gi÷ cè ®Þnh ®Çu cèt thÐp Fixed arch Vßm kh«ng chèt Fixed bearing Gèi cè ®Þnh fixed bridge CÇu cè ®Þnh Fixed capital Vèn cè ®Þnh Fixed framed bents Trô palª cè ®Þnh Flage thickness (web thickness) ChiÒu dµy cña b¶n (cña s­ên) Flange reinforcement Cèt thÐp b¶n c¸nh Flange rivet §inh t¸n b¶n c¸nh Flange slab B¶n c¸nh (mÆt c¾t I,J, hép) Flange thickness, Web thickness ChiÒu dÇy b¶n c¸nh Flanged member CÊu kiÖn cã b¶n c¸nh Flanged section MÆt c¾t cã b¶n c¸nh (mÆt c¾t T, Flare wing wall abutment Mè t­êng c¸nh xiªn 24 of 59
 25. 25. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Flash coat S¬n c¸ch n­íc Flat jack, Pushing jack KÝch dÑt, kÝch ®Üa KÝch ®Èy Flat piece (of aggregate) H¹t dÑt cña cèt liÖu Flat plate B¶n ph¼ng Flat slab B¶n ph¼ng Flexible connection Liªn kÕt mÒm Flexible connector Neo mÒm Flexible flexion deformation BiÕn d¹ng do uèn Flexible joint Khe co gi·n Flexible pier Trô mÒm Flexible sheath èng mÒm (chøa c¸p, thÐp D¦L) Flexible steel pipe èng thÐp uèn ®­îc Flexural beam DÇm chÞu uèn Flexural bond stress flexural moment M« men uèn Flexural rigidity §é cøng chèng uèn Flexural stiffness §é cøng chèng uèn Flexural strength C­êng ®é chÞu uèn Floating bridge CÇu phao, CÇu næi Floating caisson GiÕng ch×m chë næi Flood Lò lôt Flood plain B·i ngËp khi lôt flood-stream Dßng lò Floor beam,tranverse beam table DÇn ngang ®ì mÆt cÇu Floor slab B¶n sµn Floor system ,bridge deck HÖ mÆt cÇu Flow Dßng Flow cone C«n thö ®é chÈy v÷a Flow factor HÖ sè dßng ch¶y Flow regulation, Flow regime ChÕ ®é chÈy Flowcontrol works C«ng tr×nh chØnh dßng ch¶y Fluorescent method Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra b»ng ph¸t Flush water N­íc phun thµnh tia; N­íc chay xiÕt Fly ash Tro bay Flyover CÇu v­ît qua ®­êng Foamed concrete Bª t«ng bät Folded plate b¶n gÊp nÕp Foot bridge CÇu ®i bé Foot bridge CÇu bé hµnh Footing BÖ mãng Footing Mãng n«ng Footway ,side walk VØa hÌ Force Lùc Force distribution betwween ... Ph©n bè lùc gi÷a Force effects hiÖu øng lùc 25 of 59
 26. 26. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Force from stream current on pier(abutment) Lùc do dßng n­íc ch¶y t¸c dông vµo mè trô Force representative point (on the curve) §iÓm biÓu diÔn cña néi lùc (trªn Forces due to curvature and eccentricity of truck Lùc do ®é cong ®­êng vµ ®é lÖch Forces on parapets t©m ®­êng Lùc lªn lan can Forecast Dù ®o¸n Form V¸n khu«n Form exterior face ... BÒ mÆt v¸n khu«n Form oil DÇu b«i tr¬n v¸n khu«n Form pressure Ap lùc v¸n khu«n Form removal Dì v¸n khu«n Form vibrator §Çm c¹nh (rung v¸n khu«n) Formal tender Hå s¬ ®Êu thÇu Formwork v¸n khu«n Foudation, mat Mãng n«ng fouilk, bouchon Bª t«ng bÞt ®¸y (cña mãng C¸p cäc, cña giÕng, cña hè Foundation design thiÕt kÕ mãng Foundation material VËt liÖu cña mãng Foundation soil §Êt nÒn bªn d­íi mãng Founfation bolt bu l«ng neo mãng Fracture Ph¸ huû dßn Fragil material VËt liÖu dßn Frame Khung Frame bridge CÇu khung Framed bent on ponton Trô palª trªn phao næi Framed bents Trô palª Free cantilever arm C¸nh hÉng tù do Free expansion Gi·n në tù do Free fall R¬i tù do Free lime V«i tù do Free moiture §é Èm tù do Free water N­íc tù do Fresh concrete Bª t«ng t­¬i (míi trén xong) Friction Ma s¸t Friction curvature coefficient HÖ sè ma s¸t do ®é cong Friction linear coefficient HÖ sè ma s¸t trªn ®o¹n th¼ng Friction looses MÊt m¸t do ma s¸t Friction Loss Coefficient HÖ sè mÊt m¸t do ma s¸t Friction pile Cäc ma s¸t Frost index ChØ sè ®ãng b¨ng G Galvanisation Nhóng kim lo¹i trong kÏm nãng ®Ó Galvanized strand chèng rØ kÏm C¸p ®­îc m¹ 26 of 59
 27. 27. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Galvanizing ViÖc m¹ kÏm Gantry crane CÇn cÈu cæng Gap-graded Aggregate Cèt liÖu cã cÊp phèi cã khe hë General estimation Tæng dù to¸n General layout S¬ ®å bè trÝ chung General location of a bridge Bè trÝ chung cña cÇu General scour Xãi chung General view H×nh vÏ tæng thÓ Geology Dþa chÊt häc Geotechnical parameters tham sè ®Þa kü thuËt Girder DÇm tæ hîp Girder spacing Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm Girder, beam DÇm Glass-fiber reinforced cement Xi m¨ng cèt sîi thuû tinh Glissement, sliding Tr­ît Gluing of steel plate D¸n b¶n thÐp Grade CÊp (cña bª t«ng, cña É) Grade of concrete CÊp cña bª t«ng Grade of reinforcement CÊp cña cèt thÐp Gradient §é dèc däc Grading ph©n cÊp cì h¹t; cÊp phèi h¹t Grading CÊp phèi Grading Curve §­êng cong cÊp phèi h¹t Grading curve ®­êng cong cÊp phèi h¹t Grading, Granulometry CÊp phèi h¹t Graphical representation of ... BiÓu diÔn ®å thÞ cña Gravel §¸ d¨m Gravel Sái gravel concrete Bª t«ng sái Gravel mixture Hçn hîp sái Gravity abutment Mè kiÓu träng lùc Gravity abutment Mè träng lùc Gravity Loads: Trong lùc Gravity pier Trô träng lùc Gravity wall T­êng ch¾n kiÓu träng lùc Gross area DiÖn tÝch bao (kh«ng kÓ thu hÑp Ground Cao tr×nh (cèt), mÆt ®Êt Ground anchor Neo trong ®Êt (dïng cho hÇm, t­ êng ch¾n) Ground elevation Cao ®é tù nhiªn Group of piles Nhãm cäc Grout V÷a ®Ó phun , ®Ó tiªm Grout hole Lç ®Ó b¬m v÷a vµo èng chøa c¸p Grout mixer M¸y trén v÷a Grout pump M¸y b¬m v÷a lÊp lßng èng chøa c¸p 27 of 59
 28. 28. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Grout, Grouting Ðp v÷a,b¬m v÷a Grouted cable C¸p ®· Ðp v÷a Bª t«ng trén cèt liÖu s½n ,®á vµo Grouted-aggregate concrete vÞ trÝ råi Ðp v÷a vµo sau Grouting Phun v÷a lÊp lßng èng chøa cèt thÐp dù øng lùc Grouting equipment ThiÕt bÞ ®Ó b¬m v÷a Grower washer Vßng ®Öm vªnh, r«ng ®en vªnh Guaid stone §¸ vØa Guided slipping bearing Gèi tr­ît cã h­íng dÉn Gusset plate B¶n nót, b¶n tiÕt ®iÓm Gypsum ®¸ v«i Gypsum concrete Bª t«ng ®¸ v«i H hairline Cracks VÕt nøt tãc ( rÊt nhá) CÇu cã ®­êng xe ch¹y gi÷a ( CÇu Half through bridge ch¹y gi÷a) Half through bridge CÇu ®i gi÷a Hammer Bóa Hand calculation TÝnh to¸n b»ng tay Hand rail Lan can Hand-act water pump B¬m n­íc dïng tay Handling equipment ThiÕt bÞ lao l¾p cÇu Handling stresses øng suÊt do cÈu l¾p Hanger Thanh ®øng (cña dµn) Hard bitumen Bi tum cøng Hardener ChÊt lµm cøng, ChÊt ho¸ cøng Hardening under normal condition Hãa cøng trong ®iÒu kiÖn b×nh th­ Hardness degree §é r¾n cøng Haunch,Tapered haunch N¸ch dÇm,vót c¸nh dÇm Haunched beam DÇm cã vót ë n¸ch dÇm HDPE sheath Vá bäc polyetylen mËt ®é cao cña c¸p dù øng lùc Heat of hydration nhiÖt do thuû ho¸ Heat of solution nhiÖt cña dung dÞch heat-resistant concrete Bª t«ng chÞu nhiÖt Heavy concrete Bª t«ng nÆng heavyweight Aggregate Cèt liÖu nÆng Height clearance, head room ,vertical clearance ChiÒu cao tÞnh kh«ng Hidden defect KhuyÕt tËt Èn dÊu High strength concrete Bª t«ng c­êng ®é cao High strength steel ThÐp c­êng ®é cao High tech work technique C«ng tr×nh kü thuËt cao High-density concrete nÆng 28 of 59
 29. 29. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt High-early-strength concrete Bª t«ng c­êng ®é cao sím Highest flood level Møc n­íc lò cao nhÊt high-pressure steam Curing lùc cao High-range water-reducing admixture Phô gia siªu gi¶m n­íc High-strength concrete Bª t«ng c­êng ®é cao High-strength material VËt liÖu c­êng ®é cao High-strength reiforcement C«èt thÐp c­êng ®é cao Hight density èng b»ng polyetylen mËt ®é cao B¶o d­ìng bª t«ng b»ng h¬i n­íc High-temperature steam curing nhiÖt ®é cao Highway Xa lé Highway bridge, road bridge CÇu «-t«; CÇu ®­êng bé Highway bridge, road bridge CÇu «t« Hinge Chèt Hinge Khíp nèi, chèt nèi Hinge joint Liªn kÕt chèt Hinged arch Vßm cã chèt Hingeless bridge CÇu kh«ng chèt Hip vertical Thanh ®øng treo cña dµn Historic flood level Møc n­íc lò lÞch sö Historical flood Lò lÞch sö Hoist bridge CÇu cÊt; cÇu n©ng nhÊc Hole Lç thñng, lç khoan Hollow pile Cäc rçng ly t©m Hollow slab deck KÕt cÊu nhÞp b¶n cã lç rçng Homogenous material VËt liÖu ®ång chÊt Homonegeity coefficient HÖ sè ®ång nhÊt Homonogeneity §ång chÊt Honeycomb rç tæ ong ( cña bª t«ng) Hook Mãc c©u (ë ®Çu cèt thÐp) Hooke’s law §Þnh luËt Hóc Hooked bar Thanh cã uèn mãc c©u ë ®Çu Hoop reinforcement Cèt thÐp ®Æt theo vßng trßn hoop Reinforcement Cèt thÐp mãc Horizontal clearance ChiÒu réng tÞnh kh«ng Horizontal shear Lùc c¾t tr­ît n»m ngang Horizontal shear Lùc c¾t n»m ngang Horizontal shoring Horizontal thrust Lùc ®Èy ngang ch©n vßm Humidity (relative) §é Èm(®é Èm t­¬ng ®èi) Hydrated lime V«i thuû ho¸ Hydration Thuû ho¸ xi m¨ng Hydraulic analysic TÝnh to¸n thñy lùc Hydraulic cement · m¨ng thuû ho¸ Hydraulic clearance TÞnh kh«ng tho¸t n­íc 29 of 59
 30. 30. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Hydraulic concrete Bª t«ng thñy c«ng Hydraulic design ThiÕt kÕ thuû lùc Hydraulic free fall hammer Bóa thuû lùc r¬i tù do Hydraulic hammer of simple effect Bóa h¬i n­íc ®¬n ®éng Hydraulic investigation Kh¶o s¸t thñy lùc Hydraulic jack KÝch thñy lùc Hydraulic piling equipment ThiÕt bÞ thuû lùc ®ãng cäc Hydrocarbon concrete Bª t«ng hidrocacbon Hydrologic analysic TÝnh to¸n thñy v¨n Hydrologic investigation Kh¶o s¸t thñy v¨n Hydrostatic pressure ¸p lùc thñy tÜnh Hyperstatic system HÖ thèng siªu tÜnh Hypestatic moment of prestressing M« men tÜnh ®Þnh do dù øng lùc Hypestatic, Indetermined statical Siªu tÜnh I Identify NhËn d¹ng Imediate deflection BiÕn d¹ng tøc thêi Immediate replacement Thay thÕ khÈn cÊp Impact Lùc va ch¹m Impact Va ch¹m, va ®Ëp Impact due to track irregular Lùc va ch¹m do ®­êng kh«ng ®Òu Impact effect T¸c ®éng xung kÝch Impact factor HÖ sè xung kÝch Impact hammer Bóa xung kÝch Impact testing Thö nghiÖm vÒ va ®Ëp Implementation thi c«ng, thùc hiÖn Impression S¬n lãt In accordance with t­¬ng øng víi .. . in order of priority Theo tr×nh tù ­u tiªn In order to prevent separation §Ó ng¨n c¶n sù t¸ch rêi nhau Inaccuracy in construction Sai sãt (kh«ng chÝnh x¸c) trong thi Inclined bar Cèt thÐp nghiªng inclined section mÆt c¾t nghiªng Incremental lauching method Ph­¬ng ph¸p lao tõng ®èt, ph­¬ng ph¸p ®óc ®Èy Incremental push-launching method Ph­¬ng ph¸p lao ®Èy däc Plasticity Index ChØ sè dÎo Inelastic behavior Tra¹ng th¸i phi ®µn håi inelastic Deformation BiÕn d¹ng phi dµn håi Influence livie for moment §­êng ¶nh h­ëng m« men Infrastructure H¹ tÇng c¬ së Infrequent heavy load T¶i träng nÆng bÊt th­êng Initial prestress Dù øng suÊt ban ®Çu Initial Setting time Thêi gian b¾t ®Çu ninh kÕt 30 of 59
 31. 31. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Initial stress øng suÊt ban ®Çu Injection Tiªm vÕt nøt Inlet submerged culvert Cèng b¸n ¸p Inlet unsubmerged culvert Cèng kh«ng ¸p Inside radius of curvature B¸n kÝnh trong cña ®­êng cong In-situ concrete Bª t«ng ®óc t¹i chç Inspection §iÒu tra (thanh tra) Installation L¾p ®Æt thiÕt bÞ Installation ThiÕt lËp, l¾p ®Æt, trang bÞ Instant load T¶i träng tøc thêi insulating concrete Bª t«ng c¸ch ly Integral of Mohr TÝch ph©n Mo Intennediate diaphragm DÇm ngang trong nhÞp Inter mediat post Thanh ®øng kh«ng lùc cña dµn tam Interface BÒ mÆt chuyÓn tiÕp Interior girder DÇm phÝa trong Intermediate support Gèi trung gian (trô cÇu) Intermediate value TrÞ sè trung gian Internal anchor Neo trong Internal decoration Trang trÝ néi thÊt internal force Néi lùc Internal force redistribution Ph©n bè l¹i néi lùc Internal prestressed concrete Bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc trong Internal vibration ChÊn ®éng bªn trong Internal vibrator §Çm trong (vïi vµo hçn hîp bª t«ng) International Construction Standards Tiªu chuÈn X©y dùng quèc tÕ Interpretation of the data Xö lý sè liÖu Interruption of traffic Gi¸n ®o¹n giao th«ng Intrados §­êng biªn d­íi cña vßm Invert BÖ mãng Inverted L-beam DÇm ch÷ L ng­îc Inverted T section MÆt c¾t ch÷ T ng­îc Inverted T-beam DÇm ch÷ T ng­îc Investigation Kh¶o s¸t Investigation for bridges Kh¶o s¸t cÇu Investigative Hydrological survey §o ®¹c kh¶o s¸t thuû v¨n is multiplied by ... ®­îc nh©n víi I-section Mæt c¾t ch÷ I Isostatic system HÖ thèng tÜnh ®Þnh J Jack KÝch flat Jack KÝch dÑt, kÝch ph¼ng Jacking ViÖc kÝch, viÖc kÐo c¨ng cèt thÐp Jacking device ThiÕt bÞ kÝch 31 of 59
 32. 32. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Jacking end §iÓm ®Çu cèt thÐp ®­îc kÐo c¨ng Jacking force b»ng kÝch Lùc kÝch (®Ó kÐo c¨ng cèt thÐp) Joint Khe nèi Joint tape B¨ng dÝnh Joint, Connection, Splice Liªn kÕt, nèi joint-sealing compound ChÊt chÌn khe K Keeping the line operating Gi÷ cho th«ng tuyÕn ®­êng Key block segment §o¹n (®èt) hîp long cña kÕt cÊu Key stone Viªn ®¸ hîp long cÇu vßm ®¸ Key, Key block, Capstone Chèt ®Ønh vßm (ch×a kho¸) L Laboratory Phßng thÝ nghiÖm Laboratory testing Thö trong phßng thÝ nghiÖm Labour,(Labour cost) Nh©n c«ng, tiÒn c«ng thî Laminate timber Gç Ðp Laminated elastomeric bearing Gèi b»ng chÊt dÎo c¸n Laminated steel ThÐp c¸n Land planing MÆt b»ng vÞ trÝ c«ng tr×nh Lane loading, Lane load T¶i träng lµn xe Lane, traffic lane Lµn xe Lap Mèi nèi chång lªn nhau cña cèt Large diameter pile Cäc ®­êng kÝnh lín Latenal force Lùc t¸c dông tõ phÝa bªn Lateral bracing HÖ gi»ng liªn kÕt cña dµn Lateral distribution of the wheel loads Ph©n bè ngang cña t¶i träng b¸nh Lateral earth pressure ¸p lùc bªn cña ®Êt Lateral reinforcement Cèt thÐp bªn Lateral rigidity of the bridge §é cøng ngang cña cÇu Lateral tied column Cét cã cèt ®ai vu«ng gãc víi trôc Latex Mñ cao su CÇu giµn m¾t c¸o ( cã nhiÒu thanh Lattice bridge chÐo) Lauching Lao cÇu Launching Xãi n­íc ®Ó h¹ cäc Launching by sliding Lao ra b»ng c¸ch tr­ît Launching girder DÇm t¹m ®Ó lao cÇu Launching girder Gi¸ 3 ch©n ®Ó lao cÇu (d¹ng dµn) Launching nose Mòi dÉn ( ®Ó lao cÇu) Launching roller Con l¨n lao cÇu Layer Líp Leaf bridge +B2479 Lean concrete (low grade concrete) Bª t«ng nghÌo 32 of 59
 33. 33. Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ CÇu §­êng Anh - ViÖt Legar capital Vèn ph¸p ®Þnh Length of penetration <of pile> ChiÒu dµi cäc h¹ vµo ®Êt Level Cao ®é Leveling Cao ®¹c Levelling instrument M¸y cao ®¹c (m¸y thñy b×nh) Levelling point §iÓm cÇn ®o cao ®é Lift bridge; Lifting bridge ®øng) Lifting N©ng lªn (sù n©ng lªn) Lifting bridge CÇu n©ng-h¹ th¼ng ®øng Ligature, Tie D©y thÐp buéc Light weight concrete Bª t«ng nhÑ Light weight concrete Bª t«ng nhÑ lightweight Aggregate Cèt liÖu nhÑ Limit design ThiÕt kÕ theo tr¹ng th¸i giíi h¹n Limit state Tr¹ng th¸i giíi h¹n Limit state design TÝnh to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n Line of pressine §­êng ¸p lùc Linear deformation diagram BiÓu ®å biÕn d¹ng tuyÕn tÝnh Linear distribution Ph©n bè tuyÕn tÝnh Live load Ho¹t t¶i t¹m thêi Live load T¸c ®éng biÕn ®æi Live load moment M« men uèn do ho¹t t¶i Live load, moving load Ho¹t t¶i Load capacity of the pile as a structural member Kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu cña cäc Load capacity of the pile to transfer load to the Kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña cäc theo ®Êt ground nÒn Load capacity, Load-carrying capacity Kh¶ n¨ng chÞu t¶i Load combination Tæ hîp t¶i träng Load combination coefficient (for ...) HÖ sè tæ hîp t¶i träng (®èi víi ...) Load distribution, distibution of load Ph©n bè t¶i träng Load due to earth fill T¶i träng do ®Êt ®¾p Load dynamic T¶i träng d®éng häc Load factor HÖ sè t¶i träng Load factor design ThiÕt kÕ theo hÖ sè t¶i träng Load factor design TÝnh to¸n theo hÖ sè t¶i träng Load Factors for Construction Loads HÖ sè ®èi víi t¶i träng thi c«ng Load Factors for Jacking and Posttensioning HÖ sè ®èi víi lùc c¨ng kÝch vµ dù Forces øng lùc Load stage Giai ®o¹n ®Æt t¶i Load test Thö t¶i (thö nghiÖm chÞu t¶i) Load test at the site Thö t¶i ë hiÖn tr­êng Load-bearing wall T­êng chÞu t¶i Load-carrying capacity Kh¶ n¨ng chÞu t¶i Loaded lanes lµn xe ®­îc ®Æt t¶i 33 of 59

×