Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4 Điều

Cựu SV thuỷ sản

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

4 Điều

 1. 1. Chuy ện k ể r ằng c ó 1 c ô g ái ở ph ía trong s â n bay, đang đợi l ê n m áy bay
 2. 2. L ú c đợi m á y bay đế n , C ô quy ết định mua 1 quy ể n s ách v à 1 h ộ p b ánh để g ặ m nh ắ m cho qua th ờ i gian
 3. 3. T ìm th ấy 1 ch ổ ng ồi y ê n l ặng v ừa có thể ngồi vừa có thể đọc sách .
 4. 4. Để h ộ p b ánh b ê n c ạnh ch ổ ng ồi , C ó 1 người đàn ông ngồi xuống mở quyển tạp chí bắt đầ u đọc
 5. 5. L úc c ô đư a tay l ấy mi ếng b ánh đầu ti ê n , Ng ười đàn ông bên cạnh cũng đồng thời đưa tay lấy b ánh .C ô cảm thấy khó chịu nhưng im lặng ko lên tiếng , Ngh ĩ th ầ m : Vô sĩ , th ậ t mu ố n giáo hu ấ n h ắ n 1 tr ậ n ,cho h ắ n 1qu ả đấ m nh ớ đời , Đ ể h ắ n ghi nhớ sau này ko dám vô l ễ nữa
 6. 6. M ỗi lần cô lấy bánh,đối phương cũng lấy k hi ế n c ô v ô c ùng t ứ c gi ận , Nh ưng cô nén giận ko để lộ ra
 7. 7. Khi c òn l ại 1 mi ế ng b ánh cu ối c ùng , C ô ngh ĩ : Xem thử tên vô lại này sẽ làm gì bây giờ ? Ti ế p theo , Ng ười đàn ông lấy miếng bánh b ẽ đôi , chia cho cô 1 nữa
 8. 8. Th ật qu á đáng ! – C ô gần như phát điên lên . Ti ếp theo , C ô xếp quyển sách lại , l ấy những đồ của mì nh rời khỏi ch ổ ngồi , xoay người hướng về phía cửa đăng ký b ước đi
 9. 9. Đăng ký xong c ô ng ồi v ào v ị tr í gh ế c ủa m ình , lúc n ày từ trong túi xách của mình c ô lấy chiếc mắt kính ra , c ô gi ậ t m ình ph át hi ệ n h ọ p b ánh c ủa m ình v ẫ n c òn nguy ê n , Ch ưa động đ ậ y đến !
 10. 10. C ô c ảm th ấy v ô c ùng h ổ th ẹn , Th ì ra b ản th â n nh ầ m r ồi …qu ên là để h ộ p bánh trong túi xách …
 11. 11. Ng ười đàn ô ng tr ước đó m ãi chia s ẽ b ánh c ủa m ình cho c ô , Ko h ề biểu hiện tâm trạng khó chịu , ác cảm hoặc ko vui .
 12. 12. C òn c ô t ưởng r ằ ng anh ta th ản nhi ê n l ấy b ánh ,T ức đến muốn phát điên . Nh ư ng b â y gi ờ ko c ó c ơ h ội để gi ải th ích , Xin anh bỏ lỗi !
 13. 13. Th ế gian có 4 việc như nước đổ đi khó mà lấy lại
 14. 14. Vi ên đá N ém đi.........!
 15. 15. Ng ôn ngữ … th ốt ra khỏi miệng
 16. 16. Đánh m ất .... .... C ơ hội
 17. 17. Th ời Gian ............. Qua đi !
 18. 18. slides Imagens: gettyimages

×