Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

School newspaper 11th and 21st Primary School of Evosmos

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ :
Β΄Παγκόσμιος
Πόλεμος
2
Αφιέρω-
μα :Πολυτεχνείο
3-4
Χριστουγεννιάτι-
κη Πινακοθήκη
8-...
6 Απριλίου 1941
Οι Γερμανοί εισβάλουν
στην Ελλάδα, από τη
Βουλγαρία και τη Γιου-
γκοσλαβία και κατεβαί-
νουν ως την Κρήτη....
...ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ...ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Δέσποινα Σαββίδου Ε2
Στις 14 Νοεμβρίου 1973 οι φοιτητές αποφάσισαν α-
ποχή από τα μαθ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Upcoming SlideShare
A personality that I admire
A personality that I admire
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 18 Ad

School newspaper 11th and 21st Primary School of Evosmos

Download to read offline

"ΑΝΗΣΥΧΕΣ ΠΕΝΕΣ" ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤ.-ΔΕΚ. 2021

"ΑΝΗΣΥΧΕΣ ΠΕΝΕΣ" ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤ.-ΔΕΚ. 2021

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to School newspaper 11th and 21st Primary School of Evosmos (20)

Advertisement

More from Χάιδω Δράκου (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

School newspaper 11th and 21st Primary School of Evosmos

 1. 1. Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ : Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος 2 Αφιέρω- μα :Πολυτεχνείο 3-4 Χριστουγεννιάτι- κη Πινακοθήκη 8-9 Τα κάλαντα των σχολείων μας 9 Ιστορία των Video Games 10-12 Τι θα έλεγε ο Κολοκοτρώνης σήμερα στα παιδιά; 13-15 Άρθρο εσωτερικής 6 Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Κ Α Ι Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 2 1  Αφιέρωμα: 200 Χρόνια από την έναρξη της Ελλη- νικής Επανάστα- σης σ.13-15  Κλιματική αλλαγή σ. 16-19  Ο Πιτ Πατ συνα- ντά τους μικρούς ακτιβιστές σ.18 Ανήσυχες Πένες “Ανήσυχες Πένες” Σχολική και Μαθητική Εφημερίδα 11ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου https://11dim-evosm.thess.sch.gr 21ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου https://21dim-evosm.thess.sch.gr 1 9 4 0 - 1 9 4 4 ( Ο μ α δ ι κ ό ά ρ θ ρ ο Ε 1 ) Μετά την ήττα της στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η Γερμανία έχασε αρκετά εδάφη και αναγκάστηκε να πληρώσει αποζη- μιώσεις. Όμως η ε- πίσης ηττημένη Βουλγαρία υποχρε- ώθηκε να παραχω- ρήσει τη Δυτική Θράκη στην Ελλά- δα. Το 1936 η Ιταλί- α συμμάχησε με τη Γερμανία. Ο γερμα- νικός στρατός εισέ- βαλε στη γειτονική Πολωνία όπου την ασφάλειά της την εγγυήθηκε η Αγγλία και η Γαλλία. Με τον άξονα συμμάχησε η Ιαπωνία ενώ με τους Συμμάχους συντάχθη- κε η Ρωσία και κατό- πιν οι Η.Π.Α ΓΕΏΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΛΟΥΧΟΣ- ΑΝΤΩΝΗΣ Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Οι Αγώνες των Ελλήνων 1897-1947 ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 2008 ΧΡΙΣΤΟΥ- ΓΕΝΝΑ 2021! ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡ- ΦΟΤΕΡΗ ΓΙΟ- ΤΡΗ ΤΟΥ Ε- ΤΟΥΣ (σ. 5-9) (Επιμέλεια: Τμήματα της Α΄Τάξης) Κάρτες για Χριστού- γεννα (κατασκευή σ.7) Ο ι Α γ ώ ν ε ς τ ω ν Ε λ λ ή - ν ω ν γ ι α ε λ ε υ θ ε ρ ί α κ α ι δ η μ ο κ τ ρ α τ ί α ( σ . 2 - 3 ) Σκίτσο:Nadya Dimitrova Ε1 11ο και 21ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου
 2. 2. 6 Απριλίου 1941 Οι Γερμανοί εισβάλουν στην Ελλάδα, από τη Βουλγαρία και τη Γιου- γκοσλαβία και κατεβαί- νουν ως την Κρήτη. Μάιος 1941 Γίνεται μάχη στην Κρήτη με νίκη των Γερμανών αλλά και σοβαρές απώ- λειες. Σεπτέμβριος 1945: Λήγει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος με τη νίκη των συμμαχικών δυνάμεων. Ο Χίτλερ επιχειρεί να κατακτήσει τον κόσμο από το 1939. Τραγικές στιγμές του πολέμου Ολοκαύτωμα των Εβραίων! Ναζι- στικά στρατόπεδα συγκέντρωσης! Ρίψη ατομικής βόμβας στις Ιαπωνι- κές πόλεις Ναγκασάκι και Χιροσίμα από τους Αμερικάνους! λές που είχαν στην πατρί- δα μας. Στην ύπαιθρο γίνονταν μάχες σώμα με σώμα , ενώ στις πόλεις ο αγώνας έπαιρνε άλλη μορφή. Το 1942 στην Αθήνα γίνεται η πρώτη φοιτητική διαδή- λωση , η πρώτη καθολική απεργία των δημοσίων υπαλλήλων και η κηδεία του ποιητή Κωστή Παλα- μά μεταβάλλεται σε αυ- θόρμητη διαδήλωση κατά των κατακτητών. Το θάρρος του Ελληνι- κού λαού ήταν εξαιρετι- Βακάλη Σοφία Ε1 Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εναντίον των δυνάμεων κατοχής, δημιουργήθη- καν -κυρίως από νέους και όχι μόνο-ομάδες α- ντίστασης. Κάποιες μέ- σα στις πόλεις και κά- ποιες στην ύπαιθρο. Σκοπός τους ήταν να προκαλέσουν σοβαρά πλήγματα στους κατα- κτητές και να βοηθή- σουν τους Συμμάχους στις διάφορες αποστο- κά απαράμιλλο. Πολ- λές φορές η δράση των αντιστασιακών ομάδων είχε δυσάρε- στες συνέπειες , όπως εκτελέσεις κρατουμέ- νων ή αμάχων και καταστροφές πολλών χωριών. Όμως ο ηρω- ισμός των Ελλήνων έχει καταγραφεί στην ιστορία και έχει ανα- γνωριστεί από όλους τους Συμμάχους. Η γερμανική επίθεση και Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος Ομαδική εργασία Φωτεινή Κωνσταντινίδου,Γεωργία Δεληγιάννη, Έλενα Τσελίκογλου, Νάντια Ντιμίτροβα (Ε1) Σ ε λ ί δ α 2 Α ν τ ί σ τ α σ η ! Β α κ ά λ η Σ ο φ ί α Ε 1 1936 η Ιταλία συμμάχησε με τη Γερμανία. Ο γερμανικός στρατός εισέβαλε στη γειτονική Πολωνία παρόλο που την ασφάλειά της την εγγυήθηκαν η Αγγλία και η Γαλλία. Ανήσυχες Πένες Το 1942 στην Α- θήνα γίνεται η πρώτη φοιτητική διαδήλωση , η πρώτη καθολική απεργία των δη- μοσίων υπαλλή- λων και η κηδεία του ποιητή Κωστή Παλαμά μεταβάλ- λεται σε αυθόρμη- τη διαδήλωση κα- τά των κατακτη- τών. Η ιστορία των κρυμμέ- νων παιδιών της Κατοχής Ελληνόπουλα με εβραϊκό θρήσκευμα έκρυψαν στα σπίτια τους χριστιανικές οι- κογένειες με άμεσο και α- πόλυτο κίνδυνο της ζωής των μελών τους ,σε συνθή- κες τραγικές. Παιδιά που ευτυχώς σώθηκαν και μεγά- λωσαν πια!
 3. 3. ...ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ...ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Δέσποινα Σαββίδου Ε2 Στις 14 Νοεμβρίου 1973 οι φοιτητές αποφάσισαν α- ποχή από τα μαθήματα και ξεκίνησαν διαδηλώσεις εναντίον του βάναυσου , στρατιωτικού καθεστώτος. Οι φοιτητές που αυτοαποκαλούνταν «Ελεύθεροι Πο- λιορκημένοι*», οχυρώθηκαν μέ- σα στο κτήμα της σχολής και ξεκίνησαν τη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού του Πο- λυτεχνείου. Στις 3π.μ. της 17ης Νοεμβρίου αποφασίστηκε η επέμβαση του στρατού. Ένα από τα άρματα γκρέμισε την κεντρική πύλη και επιτέθηκε στους φοιτητές. *Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι είναι ένα από τα κορυφαία ποιητικά συνθέματα του Διονύσιου Σολωμού που φαίνεται ότι τον «απασχόλησε στο μεγαλύτερο διάστη- μα της ζωής του»,καθώς και ένα από τα πιο σημαντικά έργα της ελληνικής ποίησης. Γραμμένο σε δεκαπεντασύλλαβο, το έργο είναι εμπνευσμένο από τα γεγονότα της πολιορκίας και της Εξόδου του Μεσολογγίου κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. (Πηγή: Βικιπαίδεια, Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια) Την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 1973, το πρωί εκατοντάδες φοιτητές του Πολυτεχνείου συγκεντρώνονται στο προαύλιο του Ιδρύματος. Αρ- χίζουν συνελεύσεις για να αποφα- σίσουν πώς θα αντιμετωπίσουν το νέο σχέδιο της χούντας για την κα- ταστολή του κινήματος. Την Πέμπτη 15 Νοέμβρη 1973, η κατάληψη αποτελεί πόλο έλξης του λαού της Αθήνας που αρχίζει να συρρέει στο Πολυτεχνείο. Ως τις 9:.30 το βράδυ η κατάληψη έχει πυκνώσει ενώ ο λαός στους γύρω από το Πολυτεχνείο δρό- μους, φωνάζει αντιαμερικανικά και αντιχουντικά συνθήματα. Την Παρασκευή 16 Νοέμβρη 1973 μπαίνουν σε λειτουργία οι πομποί του ραδιοφωνικού σταθ- μού στους 1.050 χιλιόκυκλους που μεταφέρουν το μήνυμα του αγώνα σε όλη την Αθήνα που παρακο- λουθεί τα γεγονότα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ( Σάββα- το 17 Νοέμβρη ) τα πρώτα τανκς εμφανίζονται, ενώ στο νοσοκομείο που οργανώθηκε στο Πολυτεχνείο, μεταφέρονται όλο και περισσότε- ροι νεκροί και τραυματίες. Στις 9 το πρωί στήνονται τα πρώτα οδο- φράγματα και σχηματίζονται δυο μεγάλες διαδηλώσεις στην Πανε- πιστημίου και στη Σταδίου. Οι συ- γκεντρωμένοι έξω από το Πολυτε- χνείο τραγουδάνε το «πότε θα κά- νει ξαστεριά». ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Διονυσία, Λυδία, Νάνσυ, Νάντια, Μαρία Στ΄2 Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο Αριστερά: έργο των μαθητών ΣΤ2, Υπεύ- θυνος εκπαιδευτικός Αχιλλέας Ιωάννου Έργα των μαθητών του Ε1 Ανήσυχες Πένες Σ ε λ ί δ α 3
 4. 4. Σ ε λ ί δ α 4 Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν μια λαϊκή, δυναμική εκδήλωση κατά του καθεστώτος της Χούντας Φοιτητικό Κίνημα Φωτεινή Παμπουκτσή Ε1 Στις αρχές της δεκαετίας του ΄60 δημιουργείται το φοιτητικό κίνημα. Η νεολαία κατέβηκε σε πολλές διαδηλώσεις κυρίως στο κέντρο της Αθήνας , διεκδι- κώντας ελεύθερη ψήφο, ελεύθερη σκέψη, περισσό- τερες κοινωνικές ελευθερίες, περισσότερα χρήματα για την παιδεία, ώστε να έχουν πρόσβαση στη μάθη- ση περισσότεροι Έλληνες. Επειδή οι αγώνες τους είχαν σκοπό την ενίσχυση της Δημοκρατίας είχαν σαν σύμβολο τον τριψήφιο αριθμό 114 του Συντάγ- ματος του 1952. , το οποίο έλεγε ότι η διαφύλαξη του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Η γενιά των νέων που έκαναν αυτούς τους αγώνες έμεινε στην ιστορία ως γενιά του «1-1-4» και του « 15% για την Παιδεία». Η γενιά του «1-1- 4» ήταν ο σπόρος της φοιτητικής αντίστασης κατά της Χούντας, παρόλο που η συνεισφορά της στη Δη- μοκρατία υπήρξε πολύ σημαντική , επισκιάστηκε από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Πηγή: Βικιπαίδεια, «Μηχανή Του χρόνου» ,(εφημερίδα) « Η Καθημερινή « «Εδώ Πολυτεχνείο ...Εδώ Πολυτεχνείο Δέσποινα Σαββίδου Ε2 Στις 14 Νοεμβρίου 1973 φοιτητές του Πολυτεχνείου αποφάσισαν αποχή από τα μαθήματα και ξεκίνησαν διαδηλώσεις, εναντίον του βάναυσου στρατιωτικού καθεστώτος. Οι φοιτητές που αυτοαποκαλούνταν «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», οχυρώθηκαν μέσα στο κτήριο της σχολής , ξεκίνησαν τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου. Στις 3μ.μ. της 17ης Νοεμβρίου αποφασίστηκε η επέμβαση του στρατού. Ένα από τα άρματα γκρέμισε την κεντρική πύλη …» “ Α ν ή σ υ χ ε ς Π έ ν ε ς ” Σ χ ο λ ι κ ή κ α ι Μ α θ η τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α
 5. 5. Σ ε λ ί δ α 5 “ Α ν ή σ υ χ ε ς Π έ ν ε ς ” Σ χ ο λ ι κ ή κ α ι Μ α θ η τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α «Καλησπερίζω φέρνοντας αγέρα μυρωμένο απ΄ των σχολειών μας τη γωνιά χιλιοτραγουδισμένο. Η πρώτη τάξη είναι εδώ για να σας τραγουδήσει. Ακούστε μας προσεκτικά, κανείς τ' αυτιά μη κλείσει.» Οι ζωγραφιές του πάνω μέρους της σελί- δας είναι από τους μαθητές και τις μαθή- τριες της Α΄ Τάξης και κάτω ζωγραφιές της Ε΄από το μάθημα των Γαλλικών! Ναταλία Κοτσαμπουικίδου Γ3 Το έλατο είναι παραδοσιακό δέντρο που δεν μαραίνονται τα φύλλα του και δεν πέ- φτουν ποτέ. Αυτό δεν είναι τυχαίο και συμβολίζει την αιώνια ζωή του Χριστού. Το σχήμα του είναι τριγωνικό και αυτό συμβολίζει μ’ αυτό τον τρόπο την Αγία Τριάδα. Τα λαμπάκια δείχνουν ότι ο Χρι- στός είναι το φως της ζωής και το αστέρι που βάζουμε στην κορυφή συμβολίζει το φωτεινό άστρο της Ανατολής που οδήγη- σε τους τρεις μάγους με τα δώρα στη φάτ- νη. Καμιά φορά αντί για άστρο βάζουμε άγγελο που συμβολίζει τον άγγελο του Κυρίου που ανακοίνωσε τη γέννηση του. Άρα, με λίγα λόγια στολίζουμε χριστου- γεννιάτικο δέντρο γιατί θυμίζουν πολλά στοιχεία του τον Χριστό και τη γέννηση Του. Γιατί στολίζουμε έλατο; (Γεωργία Δεληγιάννη, Νάντια Διμίτροβα Ε1) Στη Γαλλία, το Βέλγιο, το Κεμπέκ, το Βιετνάμ, το Λίβανο και γενικά σε όλες τις γαλλόφωνες χώρες, το χριστουγεν- νιάτικο γεύμα τελειώνει απολαμβάνο- ντας το γλυκό με την ονομασία «Buche de Noel ». Η γαστρονομική παράδοση αναπαράγει στην πραγματικότητα μια άλλη ιεροτελεστία που συνδέεται με τη γιορτή του χειμώνα. Το έθιμο αυτό μαρτυρείται από τον Μεσαίωνα και έχει κληρονομηθεί από διάφορες παγα- ναστικές τελετές και είναι διαδεδομένο σε όλη την Ευρώπη. Βρείτε τη συνταγή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.olivemagazine.gr/recipe/ buche-de-noel/ Bûche De Noël
 6. 6. ση, είναι αλλιώς! Μελαχρινός, αδύνατος, γελαστός με μαύρα γέ- νια και καμαρωτά φρύδια. Ντυμένος σαν βυζαντινός πεζοπόρος, με σκουφί και πέδιλα. Στο χέρι του κρατούσε ένα ραβδί. Αυτή είναι η περιγραφή του Άη-Βασίλη σύμφωνα με την ελληνική πα- ράδοση. Από Santa Claus ή Pere Noel με το έλκηθρο έγινε Άγιος Βασίλης. ΑΓΓΛΙΑ: Διακόσμηση με γκι Η Αγγλική κλασσική διακόσμηση περιλαμβάνει φωτεινά κόκκι- να Αλεξανδρινά γύρω από το τζάκι, καθώς και κλαδιά «γκι» που κρέμονται από την οροφή που σύμφωνα με τη παράδοση όποιος στέκεται κάτω απ’αυτό πρέπει να ανταλλάξει φιλιά με αγαπημέ- να πρόσωπα. Όπως κ στην Ελλάδα τα τελευταία χρονιά, το Χρι- στουγεννιάτικο δέντρο παίζει κεντρικό ρόλο στους εορτασμούς. Ωστόσο, ποτέ δεν αντικατέστησε εντελώς τον συνδυασμό πρασι- νάδας και γκι, που ονομάζεται και «φυτό των φιλιών» (kissing bough) ΕΛΛΑΔΑ: Χριστουγεννιάτικο στεφάνι Στα χωριά συνηθίζουν να κρεμάνε στους τοίχους και τις εξώπορτες πλεξούδες από σκόρδα, πάνω στις οποίες καρφώνουν γα- ριφαλάκια για να διώξουν την κακογλωσ- σιά που «καρφώνει» την ευτυχία του σπι- τιού τους. (Συνέχεια σελίδα:7) ΑΓΓΛΙΑ: Γράμμα στον Father Christmas Στη Μ. Βρετανία, τα παιδιά δεν ταχυδρο- μούν το γράμμα τους στον Father Christmas. Ο «Πατέρας των Χρι- στουγέννων», όπως ο- νομάζεται αλλιώς ο Άη Βασίλης στην Αγγλία απεικονίζεται με μια μακριά κάπα και κλα- δάκια από λιόπρινο, πλεγμένα στα μακριά άσπρα μαλλιά. Τα παι- διά του γράφουν γράμ- ματα, για να είναι σί- γουρα ότι δεν θα κάνει λάθος με την παραγγε- λία τους, αλλά δεν τα ταχυδρομούν. Εντού- τοις, τα ρίχνουν μέσα στο τζάκι και αν το γράμμα φύγει από την καμινάδα η ευχή τους θα πραγματοποιηθεί, αν όχι η επιθυμία τους δεν θα εκπληρωθεί. Αν το γράμμα καεί αμέ- σως, πρέπει να το ξα- ναγράψουν! ΕΛΛΑΔΑ: ο Santa Claus φτάνει στην Ελ- λάδα και γίνεται Άγιος Βασίλης. Παχουλός, με κόκκινη στολή, και τρανταχτό γέλιο, έτσι έχουν μάθει τα παιδιά μας ότι είναι ο Άη-Βασίλης. Ο δικός μας όμως, σύμφωνα με την ελληνική παράδο- ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΣΕ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ Μαίρη Βουκάντση Ε3 Σ ε λ ί δ α 6 Για τους Άγγλους, το εορταστικό χριστουγεννιάτι κο τραπέζι, περιλαμβάνει οπωσδήποτε ψητή γαλοπούλα ή βοδινό, κρεατόπιτα, ταρτάκια με γέμιση από φρούτα, σταφίδες και ζάχαρη και πουτίγκα με δαμάσκηνο για καλή τύχη. “ Α ν ή σ υ χ ε ς Π έ ν ε ς ” Σ χ ο λ ι κ ή κ α ι Μ α θ η τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α
 7. 7. φαγητό αλλά το ειδι- κό “ψωμί”. Για τούτο δεν υπήρχε Χριστου- γεννιάτικο τραπέζι σε Ελληνικό σπίτι χωρίς να έχει το απαραίτη- το “Χριστόψωμο”. Δεν ήταν κοινό καρ- βέλι όπως τα άλλα. Γινόταν με ειδική προετοιμασία. Είχε το σχήμα μεγάλου ψωμιού, αλειφόταν με κρόκο αυγού και στολιζόταν με λογής- λογής πλουμίδια από το ζυμάρι. Το κυριότερο στολίδι ήταν ο σταυρός, εξού και η ονομασία του. Ο νοικοκύρης του σπι- τιού, όπως γίνεται και την Πρωτοχρονιά με την βα- σιλόπιτα, το έκοβε και μοίραζε τα κομμάτια σε κάθε πιάτο. Δεν το πετού- σαν αυτό το ψωμί. Πί- στευαν πως ήταν μεγάλη αμαρτία και κατάρα. Σή- μερα στα περισσότερα χριστουγεννιάτικα τραπέ- ζια στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη ποικιλία και πλού- σιες συνταγές με κρέας, λαχανικά και γλυκά, επη- ρεασμένα και από άλλες χώρες. Σ ε λ ί δ α 7 . Την εξώπορτα των σπιτιών κοσμεί, επίσης, ένα στεφά- νι από έλατο, διακοσμημέ- νο με χριστουγεννιάτικα στολίδια. Σύμφωνα με την παράδοση, το στεφάνι φέρνει τύχη στους ενοί- κους του σπιτιού. ΑΓΓΛΙΑ: Εορταστικό Τραπέζι Για τους Άγγλους, το εορ- ταστικό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, περιλαμβάνει ο- πωσδήποτε ψητή γαλοπού- λα ή βοδινό, κρεατόπιτα, ταρτάκια με γέμιση από φρούτα, σταφίδες και ζά- χαρη και πουτίγκα με δα- μάσκηνο για καλή τύχη. ΕΛΛΑΔΑ: Ένα καθαρά Χριστουγεν- νιάτικο φαγητό είναι η “Μπάμπω”, δε λείπει από κανένα Θρακιώτικο τραπέ- ζι κατά τη μέρα αυτή. Πα- ρασκευάζεται από συκω- τάκια, κρέας ψιλοκομμένο, πράσο, ρύζι, πλιγούρι και μυρωδικά. Απαιτούσε με- γάλο κόπο η προετοιμασία της. Το έθιμο το διατηρούν πλέον μόνο οι παλιές νοι- κοκυρές μιας και τα τελευ- ταία χρόνια κυκλοφορούν και έτοιμες, συσκευασμέ- νες στα κρεοπωλεί- α. Εκείνο όμως που είχε ιδιαίτερη σημασία τη μέρα αυτή δεν ήταν το ειδικό “ Α ν ή σ υ χ ε ς Π έ ν ε ς ” Σ χ ο λ ι κ ή κ α ι Μ α θ η τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΣΕ ΑΓΓΛΙΑ και ΕΛΛΑΔΑ Ε΄3 «Αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετι- κά. Θα γιορτάσουμε τα πιο ιδιαίτερα Χρι- στούγεννα της ζωής μας. Χωρίς τις φυσικές παρουσίες των φίλων και συγγενών μας. Τίποτα όμως δεν θα μας στερήσει την μαγεί- α και τη ζεστασιά της γιορτής της γεννήσεως του Χριστού. Φέτος, θα αποδείξουμε ότι νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας, κρα- τώντας τους σε φυσική απόσταση γιατί ψυχι- κά θα είμαστε πάλι μαζί. Είναι ευκαιρία να δώσουμε αξία στα μικρά και απλά πράγμα- τα, αυτά που μας ταξιδεύουν, μας κάνουν να χαμογελούμε και να είμαστε ευτυχισμένοι» Διαφορετικά Χριστούγεννα με τον covid-19 – Θυμάμαι τα περσινά Χριστούγεννα… Αντώνης Σαββίδης Γ3
 8. 8. Ζωγραφιές της Α΄ Τάξης Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ι Α Τ Ι Κ Η Π Ι Ν Α Κ Ο Θ Η Κ Η 1 1 ο υ Κ Α Ι 2 1 ο υ Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ ε λ ί δ α 8 ( Ε π ά ν ω ) Λ ά ο υ ρ α Γ 3 , Ν α τ α λ ί α Γ 3 , Μ ί λ τ ο ς Γ 3 , Α ρ γ ύ ρ η ς ( κ ά τ ω ) Γ 3 , Δ η μ ή τ ρ η ς Γ 3 , Χ α ρ ά λ α μ π ο ς “ Α ν ή σ υ χ ε ς Π έ ν ε ς ” Σ χ ο λ ι κ ή κ α ι Μ α θ η τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α Σ ε λ ί δ α 8
 9. 9. Σ ε λ ί δ α 9 Κ ά λ α ν τ α 11ου & 21ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου!!! Καλησπερίζω φέρνοντας αγέρα μυρωμένο απ΄ των σχολειών μας τη γωνιά χιλιοτραγουδισμένο. Η πρώτη τάξη είναι εδώ για να σας τραγουδήσει. Ακούστε μας προσεκτικά, κανείς τ' αυτιά μη κλείσει. Σαράντα οκτώ πρωτάκια εμείς που αγαπημένα ζούμε, Καθίστε αναπαυτικά, ανοίξτε την καρδιά σας και δείτε τι ετοίμασαν μ’ αγάπη τα παιδιά σας. Εφημερίδα φτιάξαμε με των σχολειών μας νέα. Διαβάστέ τη να πάρετε κι εσείς μία ιδέα. Προγράμματα, εργαστήρια τώρα δεξιοτήτων Παίρνουμε γνώσεις αρκετές διαφόρων ενοτήτων. Αυτός ο covid-19 άλλαξε τη ζωή μας όμως εμείς χαιρόμαστε την καθεμιά στιγμή μας. Στα δυο σχολεία ευχόμαστε, πέτρες να μη ραγίσουν! Δάσκαλοι και διευθυντές χρόνια πολλά να ζήσουν! Όλοι οι εκπαιδευτικοί ωραία παρεούλα ας μη τους κάνουμε παιδιά να υψώνουνε φωνούλα. Μας αγαπάνε όλους μας και θέλουν το καλό μας. ας μη το βγάζουμε αυτό ποτέ απ' το μυαλό μας. Σε όλους σας ευχόμαστε αγάπη, ειρήνη, υγεία, καλή καρδιά, χαμόγελο και κάθε ευλογία. Και του χρόνου!!! “ Α ν ή σ υ χ ε ς Π έ ν ε ς ”
 10. 10. Το ταλέντο του Γκόλ- ντσμιθ δεν πέρασε απαρα- τήρητο από τις βιομηχανί- ες ηλεκτρονικών, με απο- τέλεσμα η εταιρεία DuMont να τον προσλά- βει ως επικεφαλής του τμήματος ερευνών. Εκεί ο εβραϊκής καταγω- γής επιστήμονας ξεκίνησε μια σειρά πειραμάτων για τη δημιουργία έγχρωμης τηλεόρασης χρησιμοποιώ- ντας κόκκινο, μπλε και πράσινο φώσφορο. Ο Β' Παγκόσμιος Πόλε- μος ωστόσο ανάγκασε την εταιρεία να στρέψει το ενδιαφέρον της στα ρα- ντάρ και τα συστήματα εκτόξευσης πυραύ- λων. Μετά το τέλος του ο Γκόλντσμιθ μπόρεσε επιτέλους να αφιερω- θεί στις έρευνές του για να δημιουργήσει το 1947 αυτό που αρ- γότερα αποκάλεσε «Συσκευή Ψυχαγωγί- ας Σωλήνα Καθοδι- κών Ακτίνων». Αυτό το πέτυχε χρη- σιμοποιώντας την τε- χνολογία των ραντάρ, των ηλεκτρομαγνητι- κών κυμάτων και ενός CRT, όπως αναφέρει η σχετική πατέντα που κατέθεσε τότε στο Γραφείο Κατοχύρω- σης Ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ. Ο Γκόλντσμιθ, ο οποίος γεννήθηκε το 1910, υ- πήρξε από τα παιδικά του χρόνια ένας μικρός Κύ- ρος Γρανάζης (ο πολυμή- χανος εφευρέτης του Γουόλτ Ντίσνεϊ) καθώς σε ηλικία μόλις 10 ετών κατασκεύασε έναν ενισχυτή για το ακου- στικό της βαρύκοης γιαγιάς του. Video Games:Ο παππούς των βιντεοπαιχνιδιων Τ.Γκόλντσμιθ Γράφει ο Στέργιος Κούτρας , Μποϊκλή Νεφέλη Ε1 Σ ε λ ί δ α 1 0 Ο Γκόλντσμιθ, ο οποίος γεννήθηκε το 1910, υπήρξε από τα παιδικά του χρόνια ένας μικρός Κύρος Γρανάζης (ο πολυμήχανος εφευρέτης του Γουόλτ Ντίσνεϊ) καθώς σε ηλικία μόλις 10 ετών κατασκεύασε έναν ενισχυτή για το ακουστικό της βαρύκοης γιαγιάς του. Τ. Γκολντσμιθ Α ν ή σ υ χ ε ς Π έ ν ε ς Υπάρχουν, βέβαια, γεγονότα, που σημάδεψαν τον χώρο της ψηφιακής ψυχαγωγίας και αποτέλεσαν σταθμούς στην ιστορία των ψηφιακών παιχνιδιών. Τα ψηφιακά παι- χνίδια εξασφαλίζουν σε παίκτες όλων των ηλικιών ατέλειωτες ώρες χαλάρωσης και αναψυχής. Αρκεί μία ηλεκτρονική συσκευή , ένας υπολογιστής (προσωπικός ή φορη- τός ηλεκτρονικός υπολογιστής) ή φορητή παιχνιδομηχανή, ένα έξυπνο κινητό τηλέ- φωνο (smartphone), ακόμα και μια έξυπνη τηλεόραση (smart TV).Τα ψηφιακά παι- χνίδια έχουν μια μεγάλη ιστορία. Σε αυτή την ανακάλυψη βοήθησαν η τεχνολογική ανάπτυξη και ιδιαίτερα η ανάπτυξη έξυπνων προγραμμάτων. Σήμερα είναι πολύ διά- σημα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια , και η μεγάλη εξέλιξη σε αυτόν το- μέα δημιουργεί εμπορικούς αντα- γωνισμούς. Σήμερα τα video- games έχουν εξελιχθεί πολύ πε- ρισσότερο από ότι είχε εξελιχθεί κάποτε ο κινηματογράφος .Τα videogames συναρπά- ζουν κυρίως τα παιδιά αλλά και τους εφήβους. Τα videogames ήρθαν στην ζωή μας για καλούς αλλά και για κακούς λόγους. Επάνω:Για τους παλαιότερους και τους γνώστες, το Αρκέιντ δε χρειάζεται συστάσεις (Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής)
 11. 11. Μόνο τα ηλεκτρονικά; Βελόνα Τουλή Ε1 Τα παιδιά τώρα που δε βγαίνουν έξω κάθονται ώρες μπροστά στον υπολογι- στή. Ασχολούνται με τους υπολογιστές για να κάνουν διαδικτυακά μάθημα, φροντιστήρια, προπονήσεις και στον ελεύθερό τους χρόνο, αφού δεν μπο- ρούν να παίξουν με τους φίλους τους κάνουν βιντεοκλίσεις και βλέπουν youtube. Ακόμη παίζουν με τα κινητά των γονέων τους, τα tablet, τους υπολογιστές και τις κονσόλες, γιατί είναι η καλύτερή τους δρα- στηριότητα. Καλό είναι να ασχολούνται με δραστηριότητες όπως το διάβασμα, τη ζωγραφική και το παιχνίδι. Αν συνηθίσουν να παίζουν με ηλεκτρονικά παρά να διαβάζουν ένα βιβλίο, μετά στο μυαλό τους θα έχουν μόνο τα ηλεκτρονικά. ποτα δεν μπορούσε να προβλέψει την επιτυχία που σημεί- ωσε το Fall Guys. “Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και οι πιο τρελές μας εκτιμή- σεις δεν μπόρεσαν με τίποτα να προ- βλέψουν την πραγ- ματική ανταπόκριση του κοινού απέναντι στο παιχνίδια μας. Αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα προγραμματίσεις, ούτε να τα προβλέ- ψεις. Καμιά φορά απλά είσαι στο σω- στό μέρος την κα- τάλληλη στιγμή. Το Fall Guys πάντα φάνταζε μια καλή ιδέα, όμως όσο πιο γρήγορα αρχίζεις να σκέφτεσαι ότι το παιχνίδι σου θα κάνει επιτυχία, τόσο να αι- σθάνεσαι πως ίσως το γρουσουζέψεις.” Οι δημιουργοί του Fall Guys έχουν σχέδια για αρκετό νέο περιε- χόμενο Το νέο battle royale φαινόμενο που α- κούει στο όνομα Fall Guys: Ultimate Knockout, έχει διαλύσει κάθε προσδοκία και ρε- κόρ, αφού οι πωλή- σεις και τα views που συγκεντρώνει στις streaming πλατ- φόρμες δεν μπόρε- σαν να τα προβλέ- ψουν ούτε οι ίδιοι οι δημιουργοί του.Ο lead designer του παιχνιδιού Joe Walsh μιλώντας στο Kotaku Αυστραλ ίας δήλωσε πως τί- V i d e o G a m e s : Η δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α τ ω ν π α ι δ ι ώ ν Σ ε λ ί δ α 1 1 Οι δημιουργοί του Fall Guys έχουν σχέδια για αρκετό νέο περιεχόμενο Γράφει ο Στέργιος Κούτρας , Μποϊκλή Νεφέλη Ε1 Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και οι πιο τρελές μας εκτιμήσεις δεν μπόρεσαν με τίποτα να προβλέψουν την πραγματική ανταπόκριση του κοινού απέναντι στο παιχνίδια μας. Α ν ή σ υ χ ε ς Π έ ν ε ς
 12. 12. της πανδημίας και εμείς αλλά και οι γονείς μας είδαμε τη θετική πλευρά της τεχνολογί- ας. Τα σχολεία κλείσανε και, αν δεν υπήρχαν τα διάφορα προγράμματα στην τεχνολογί- α, εμείς δε θα μπορούσαμε να μορφωθούμε, δε θα μπορούσα- με να δούμε τους φίλους μας και τους δασκάλους μας και θα περιμέναμε πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Έτσι θα χανόταν και η περσινή χρονιά αλλά και η φετινή, αφού ακόμη ταλαι- πωρούμαστε με όλη αυτή την κατάσταση. Καταλάβαμε ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπο- Η τεχνολογία στη ζωή των παιδιών_ Μποϊκλή Νεφέλη Ε1 Από τη μικρή μας ηλικία ακούμε συνέ- χεια τους γονείς μας να μας συμβου- λεύουν να μην είμαστε πολλές ώρες στα τάμπλετ, στους υπολογιστές και στα κινητά, γιατί αυτά τα μηχανή- ματα επηρεάζουν την υγεία μας αλ- λά και τον χαρακτήρα μας. Μπορεί, για παράδειγμα, να έχουμε πρόβλη- μα στην όρασή μας, μπορεί να γί- νουμε επιθετικοί, μπορεί να απομα- κρυνθούμε από τους φίλους μας και να πέσει ακόμη και η απόδοσή μας στο σχολείο. Από πέρσι τον Μάρτιο, όμως, λόγω ρέσουμε να εξελιχθούμε και ότι και η τεχνολογία, όπως και άλλα πράγμα- τα, κατάφερε να αποτελέσει στη ζωή μας σημαντικό παράγοντα. Η τεχνολογία, λοιπόν, όταν χρησιμο- ποιείται με τον σωστό τρόπο, έχει περισσότερα θετικά παρά αρνητικά στοιχεία και μπορεί να βοηθήσει στο καλύτερο μέλλον μας. Η Ιστορία των Ψηφιακών Παιχνιδιών, Γεγονότα-Σταθμοί Κούτρας Στέργιος Ε1 Σ ε λ ί δ α 1 2 “ Α ν ή σ υ χ ε ς Π έ ν ε ς ” Σ χ ο λ ι κ ή κ α ι Μ α θ η τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α 1947 Κατασκευάζεται το πρώτο γνωστό ηλεκτρονικό παιχνίδι από τους Τόμας Γκόλντσμιθ Τζούνιορ και Έστλε Ρέι Μαν. Το παιχνίδι ήταν ένας εξομοιωτής πυραύλων και σκοπός του παίκτη ήταν να πετύχει τον στόχο. 1949 Ο Τσάρλι Αντάμα δημιουργεί το ηλεκτρονικό παιχνίδι Bouncing Ball. Τα πρώτα βήματα των ηλεκτρονικών παι- χνιδιών είναι γεγονός. 1951 Παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ της Βρετανίας η πρώτη ψηφιακή παιχνιδομηχανή. Ο NIMROD, όπως λεγόταν, δημιουργήθηκε με σκοπό να μπορεί κάποιος να παίζει ψηφιακά το μαθηματικό παιχνίδι Nim. 1952 Ο Αλεξάντερ Σάφτο Ντάγκλας δημιουργεί το πρώτο ψηφιακό παιχνίδι με γραφικά. Ονομάζεται OXO και δεν είναι άλλο από την γνωστή μας τρίλιζα. Αντίπαλος του παίκτη είναι ο υπολογιστής. 1984 Ο μαθηματικός Αλεξέι Παζίτνοβ δημιουργεί το Tetris. 1987 Το παιχνίδι Legend of Zelda ενθουσιάζει τους παίκτες ψηφιακών παιχνιδιών παγκοσμίως. 1988 Το παιχνίδι Ράγκμπι του Τζον Μάντεν εισάγει τον ρεαλισμό στα ψηφιακά παιχνίδια. 1995 Η SEGA Saturn παρουσιάζει για πρώτη φορά τρισδιάστατα γραφικά στα ψηφιακά παιχνίδια και αντικαθιστά την κασέτα (cartridge) με cd. Η παραπάνω σύντομη αναφορά σε γεγονότα που αποτελούν σταθμούς στην ιστορία των ψηφιακών παιχνιδιών, έχει έναν και μόνο στόχο. Να αναδείξει την σημαντική και αλματώδη εξέλιξη της ψηφιακής ψυχαγωγίας, στο σύντομο, σε σχέση με το παραδοσιακό παιχνίδι, διάστημα της, κατά τ’άλλα, δυναμικής παρουσίας της στον χώρο της παιδικής και εφηβικής αναψυχής. Αποτελεί, θα λέγαμε, μια πρώτη επαφή με την ιστορία αυτού που λέμε ψηφιακό παιχνίδι, τμήματα της οποίας θα γνωρίσουμε εκτενέστερα σε επόμενα άρθρα μας!
 13. 13. Παιδιά μου! Εγώ είμαι ο Κολοκοτρώνης και θέλω να σας πω ότι και παλιά είχαμε μια ασθένεια χειρότερη από τον κορονοϊό, τον πόλεμο. Αλλά δεν το βά- λαμε κάτω, πολεμήσαμε για την πατρίδα και ελευθερώσαμε την Ελλά- δα. Όπως εμείς πολεμήσαμε για την ελευθερία, εσείς θα πολεμήσετε για την υγεία σας. Οπλιστείτε με υπομονή και πολεμήστε για την υγεία όλου του κόσμου. Ντόντης Στέφανος 2 0 0 χ ρ ό ν ι α α π ό τ η ν Ε λ λ η ν ι κ ή Ε π α ν ά σ τ α σ η Σ ε λ ί δ α 1 3 “ Α ν ή σ υ χ ε ς Π έ ν ε ς ” Σ χ ο λ ι κ ή κ α ι Μ α θ η τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α Τι θα έλεγε ο Κολοκοτρώνης στα παιδιά του σχολείου το 2021; Ο Λόγος του Κολοκοτρώνη προς τα παιδιά του σχολείου το 2021 Δι Ο λόγος του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα αποτέλεσε μια ευκαιρία για τους μαθητές του Δ1 κατά τη σχολική χρονιά 2020-21 να συνθέσουν κείμενα στα οποία μιλάει ο ίδιος απευθυνόμενος στα σημερινά παιδιά και στα σύγχρονα γεγονότα. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ελένη Βλάχου Τμήμα Δ1 , Σχολικό Έτος 2020-21
 14. 14. Παιδιά μου, Αν δε ζήσει κανείς τη σκλαβιά, δεν μπορεί να εκτιμήσει τη ελευθερία του. Για να μη χρειαστεί να ζήσετε τα άσχημα χρόνια που περάσαμε εμείς, διδάσκουμε την Ιστορία μας, για να προσέχετε να μην κάνετε τα ίδια λάθη με τους προγόνους σας. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν σοφοί άνθρωποι. Ήταν οι πρώτοι μαθηματικοί, οι πρώτοι γιατροί, οι πρώτοι αρχιτέκτονες και έδωσαν τις γνώσεις τους σε όλο τον κόσμο. Η Ιστορία όμως μας λέει ότι, όταν μπήκε η διχόνοια ανάμεσά τους, βρήκαν ευκαιρία οι εχθροί τους και τους νίκησαν. Πρέπει να είμαστε αγαπημένοι και μονια- σμένοι, για να πάει καλά η Ελλάδα μας μπροστά, να θέλουμε ο ένας το καλό του άλλου και να μην κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας. Να είστε προκομμένοι! Εσάς τα παιδιά η δουλειά σας είναι τα μαθήματά σας. Να προσέχετε, να ακούτε τους γονείς σας και τους δασκάλους σας. Η Ελλάδα στηρίζεται στα νιάτα της, δηλαδή σε εσάς! Τσολόγλου Γιώργος Αν ζούσε σήμερα ο Κολοκοτρώνης, πιστεύω ότι θα μας έδινε τις ίδιες συμβουλές. Ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο λόγου, γιατί ήταν αγράμματος. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Κολοκοτρώνης ωθούσε τους Έλληνες στη μόρφωση. Πίστευε ότι ο μορφωμένος λαός δεν κατευθύνεται εύκολα από επιτήδειους και καιροσκόπους. Γι’ αυτό, έλεγε: «Η καλύτερη σκλαβιά είναι η σκλαβιά στα γράμματα. Αυτή σε κρατά- ει ελεύθερο!» Ένα ακόμη πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι ανά τους αιώνες είναι η διχόνοια. Αυτή έκανε με- γάλο κακό στους Έλληνες! Ο Κολοκοτρώνης το είχε νιώσει αυτό στο πετσί του. Η συμβουλή του φτάνει μέχρι σήμερα στ’ αυτιά μας: «Να είστε ενωμένοι και αγαπημένοι μεταξύ σας!»Αυτό εφαρμόζεται στους συμμαθητές, στους γείτονες, στην οικογένεια, γιατί μόνο έτσι προχωράει ο κόσμος μπροστά. Τέλος, ο Κολοκοτρώνης είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι σε όλες τις κοινωνίες χρειάζεται ένας αρχη- γός για να παίρνει τις αποφάσεις. Αυτό βοηθάει να λύνονται ευκολότερα τα προβλήματα, ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Ενώ όλοι έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να λένε τη γνώμη τους, ένας παίρνει την ευθύνη των αποφάσεων. Το συμπέρασμα όλων αυτών των λόγων είναι ότι τα σοφά λόγια είναι αναλλοίωτα! Γούναρης Κωνσταντίνος “ Α ν ή σ υ χ ε ς Π έ ν ε ς ” Σ χ ο λ ι κ ή κ α ι Μ α θ η τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α Σ ε λ ί δ α 1 4 «Η προκοπή σας και η μάθησή σας να μη γίνει σκεπάρνι μόνο δια το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της Κοινότητας και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας!» Θ. Κολοκοτρώνης ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ελένη Βλάχου Καλλιμάνης Αλέξαν- δρος: Συμφωνώ με τα σοφά λόγια του Κολοκοτρώ- νη, γιατί αν όλοι χρησι- μοποιήσουμε τη μάθη- ση και τα χαρίσματά μας για το καλό της κοινωνίας, θα ωφελη- θούμε κι εμείς. Π.χ. Να κάνουμε ανακύκλωση, να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφο- ράς για να μη μολύνου- με το περιβάλλον. Τζάμπος Ευάγγελος: Συμφωνώ με τις απόψεις του Κολοκοτρώνη, γιατί μας λέει να μη σκεφτόμα- στε μόνο τον εαυτό μας, αλλά να σκεφτόμαστε και τη δουλειά των άλλων. Συνέχεια σ.16
 15. 15. 2 0 0 χ ρ ό ν ι α α π ό τ η ν Ε λ λ η ν ι κ ή Ε π α ν ά σ τ α σ η Σ ε λ ί δ α 1 5 “ Α ν ή σ υ χ ε ς Π έ ν ε ς ” Σ χ ο λ ι κ ή κ α ι Μ α θ η τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α Μποϊκλή Νεφέλη: Συμφωνώ με τις απόψεις του Κολοκοτρώνη, γιατί αν δεν κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας και το προσωπικό μας συμφέρον, αλλά προσφέρουμε τις γνώσεις μας στην κοινωνία, τότε θα πετύχουμε να αποκτήσουμε ένα καλύτερο μέλλον και να είμαστε πιο ευτυχισμέ- νοι. Αν, για παράδειγμα, βοηθάμε στην καθαριότητα του περιβάλλοντος, τότε η πόλη μας θα είναι καθαρή και δε θα κινδυνεύει η υγεία μας… Επίσης, αν με τις γνώσεις μας βοηθάμε να λυθούν τα προβλήματα της Κοινότητας και αν βοηθάμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, τότε η πατρίδα μας θα είναι ενωμένη, η κοινωνία μας θα εξελιχθεί και ο καθένας προσωπι- κά θα αισθάνεται πιο δυνατός και καλός άνθρωπος, γιατί θα έχει βοηθήσει με την προσφορά του. Βακάλη Σοφία: Συμφωνώ γιατί όλοι πρέπει να φροντίζουν για το δικό τους καλό και μετά για το καλό των συναν- θρώπων τους. Για παράδειγμα, κάποιος γίνεται γιατρός και μέσα από αυτό προσφέρει και στον εαυτό του αλλά και στους συνανθρώπους του. Ένα άλλο παράδειγμα είναι του ανθρώπου που γίνεται δάσκαλος. Μέσα από αυτό προσφέρει πρώτα στον εαυτό τους και μετά στους συναν- θρώπους του. Δεληγιάννη Γεωργία: Συμφωνώ με αυτά που λέει ο Κολοκοτρώνης, γιατί είναι καλό ο ένας να μεταφέρει τις γνώσεις του στον άλλον και έτσι είναι πιο εύκολη η ζωή για όλους. Π.χ. αν κάποιος πάθει λάστιχο, μπορεί ένας άνθρωπος να τον βοηθήσει αν ξέρει και ο ίδιος τι πρέπει να κάνει. Τσομπάνης Στάθης: Τα σοφά λόγια του αείμνηστου προγόνου μας με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο, διότι ένας σοφός άνθρωπος δεν μπορεί να αλ- λάξει τον κόσμο, πολλοί όμως μαζί μπο- ρούν να τα καταφέρουν. Με συλλογικό- τητα και με ομόνοια και το ανέφικτο γίνε- ται εφικτό. Γεια σας, κ. Κολοκοτρώνη, σήμερα ήρθαμε για να σας κά- νουμε 8 ερωτήσεις: _ Κάνατε οικογένεια και παιδιά; _ Πώς αποχαιρετήσατε την οικογένειά σας, για να πάτε στον πόλεμο; _ Σας φόβισαν οι Τούρκοι στον πόλεμο; _ Αφού ήσασταν αγράμματος, δε σκεφτήκατε να μάθετε γράμματα και να γράψετε εσείς τα Απομνημονεύματά σας; _ Προσευχόσασταν στη διάρκεια του πολέμου; _ Πόση δυσκολία και αγωνία είχατε κατά τη διάρκεια του πολέμου; _ Νομίζατε ότι δε θα ξαναδείτε τους δικούς σας ανθρώπους; _ Θα θέλατε να γίνετε ποτέ δάσκαλος για να μοιραστείτε τη ζωή σας στους πολέμους; Τζάμπος Ευάγγελος ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΟ- ΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ελένη Βλάχου
 16. 16. τη μείωση της ποσότητας εκπο- μπών που εκλύονται στην ατμό- σφαιρα, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη καθαρών μορφών ε- νέργειας και την αύξηση των δασικών περιοχών. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αφορά επίσης την πα- ροχή βοήθειας στους πλέον ευά- λωτους και την επίτευξη προό- δου σε άλλες παγκόσμιες προ- κλήσεις, όπως η καταπολέμηση της φτώχειας, της ΠΗΓΗ : mononews Ζωγραφιές των τμημάτων της Πέμπτης Τάξης ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Γράφουν: ΒΟΥΤΣΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΙΜΩΝΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΜΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ε3 1. Τι είναι η κλιματική αλ- λαγή; Ως αποτέλεσμα της υπερθέρμαν- σης του πλανήτη, η κλιματική αλ- λαγή σχετίζεται με μακροπρόθε- σμα καιρικά φαινόμενα στη Γη, όπως η θερμοκρασία, η στάθμη της θάλασσας και ο υετός. (βροχή, χα- λάζι, χιόνι) 2. Ποιες είναι οι αιτίες της κλιματικής αλλαγής; Η κύρια αιτία της κλιματικής αλ- λαγής είναι η καύση ορυκτών καυ- σίμων, όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο, κα- τά την οποία εκπέμπονται αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαι- ρα. 3. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής; Ο κύριος αντίκτυπος της κλιματι- κής αλλαγής είναι η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας του πλανήτη, η οποία έχει αυξηθεί κα- τά 1,1 °C από την προβιομηχανική περίοδο και μετά. Αν συνεχιστεί η τρέχουσα τάση ανόδου της θερμο- κρασίας, οι θερμοκρασίες θα μπο- ρούσαν να αυξηθούν κατά 3-5 °C μέχρι το τέλος του τρέχοντος αιώ- να, με πιθανές καταστροφικές συ- νέπειες. 4. Τι σημαίνει αυτό για μας τους ανθρώπους; Τόσο η υγεία μας όσο και η επισι- τιστική μας ασφάλεια απειλούνται, ιδίως στην Αφρική και την Ασία, όπου ζουν ορισμένοι από τους με- γαλύτερους στον κόσμο πληθυ- σμούς. 5. Μπορούμε να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή; Οι δράσεις μετριασμού αφορούν “ Α ν ή σ υ χ ε ς Π έ ν ε ς ” Σ χ ο λ ι κ ή κ α ι Μ α θ η τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α Η καταστροφή του περιβάλλοντος_ Φωτεινή Κωνσταντινίδου Ε1 Οι άνθρωποι δε σέβονται καθόλου το περιβάλλον. Μια λάθος κίνηση μπο- ρεί να είναι καταστροφι- κή. Αν για παράδειγμα ένας άνθρωπος πετάξει ένα τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινή- του ή όταν περπατάμε, υπάρχει περίπτωση να μην έχει σβήσει το τσιγάρο και να αρπάξει φωτιά το δάσος. Επίσης, οι ξυλοκόποι κό- βουν απεριόριστα τα δέντρα πλέ- ον και καταστρέφονται τα δάση μας. Ενώ μας προσφέρουν πολλά πράγματα, όπως το οξυγόνο που είναι ό, τι πιο σημαντικό για τους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά. Επίσης, τα δέντρα με τις ρίζες τους πίνουν το νερό της βροχής, με αποτέλεσμα να μην έχουμε πλημμύρες. Και μας προσφέρουν τα φρούτα που τρώμε για μια υ- γιεινή διατροφή, τόσα πράγματα που μας δίνουν. Έτσι, για να προ- στατεύσουμε τα δάση, σκέφτηκα να βάλουμε πινακίδες που να γρά- φουν «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ Η ΚΟΠΗ ΔΕ- ΝΤΡΩΝ!!!» για να έχουμε όμορφα και υγιή δάση! Σ ε λ ί δ α 1 6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 17. 17. Κάθε ένας από εμάς με απλές κινήσεις στο σπίτι μας θα μπο- ρούσαμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα και να συμβάλλουμε έτσι στην προστα- σία του κλίματος. Πιο συγκεκρι- μένα θα μπορούσαμε να: φυσικό τρόπο.  φυτεύουμε δέντρα και λουλούδια στα μπαλκόνια και στους κήπους. Ταυτόχρονα να παίρνουμε μέρος σε δράσεις που αφορούν την αναδάσωση.  αγοράζουμε συσκευές οικιακής χρήσης που εξοικονο- μούν ενέργεια ,δηλαδή να είναι ενεργειακής κλάσης Α+++. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΙΤΣΜΕΖΗ -ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΝΗΣ Ε 3 Σ ε λ ί δ α 1 7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ “ Α ν ή σ υ χ ε ς Π έ ν ε ς ” Σ χ ο λ ι κ ή κ α ι Μ α θ η τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α Ζωγραφιές των τμημάτων της Πέμπτης Τάξης ( Τα κείμενα και ζωγραφιές δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των εργαστηρίων)  πηγαίνουμε σε κοντινές αποστάσεις με ποδήλα- το ή με τα πόδια και όχι με αυτοκίνητο.  κάνουμε οικονομία στο νερό, δηλ. να μη γεμίζουμε την μπανιέ- ρα μας μέχρι επάνω και να βάζουμε πλυντήριο μόνο όταν ο κάδος του είναι γεμάτος.  κάνουμε οικονομία στο ρεύμα αλλάζοντας τις λάμπες πυράκτωσης ή αλογόνου με λάμπες LED.  επιλέγουμε επαναχρη- σιμοποιούμενες και κυρίως υφασμάτινες σακούλες για τα καθη- μερινά μας ψώνια και όχι πλαστικές.  μη βάζουμε το καλορι- φέρ σε υψηλή θερμο- κρασία τον χειμώνα και να μη χρησιμοποι- ούμε το κλιματιστικό, όταν υπάρχει η δυνατό- τητα να γίνει ρεύμα μέ- σα στο σπίτι και να α- νανεωθεί ο αέρας με
 18. 18. πειδή δεν κάνουν τίποτα ή σχεδόν τίποτα για την προστασία του πλανήτη και μάλιστα αφήνουν τη Γη να «ουρλιάζει για βοήθεια». Ο Πιτ Πατ αποφασίζει να έρθει σε επαφή με τους νεαρούς ακτιβιστές και τις νεαρές ακτιβίστριες. Η επαφή μαζί τους έγινε πολύ γρήγορα. Το μικρό διαστημι- κό του σκάφος τον προσγείωσε στον τόπο δια- μαρτυρίας των παιδιών, σε μια μεγαλούπολη που έμοιαζε πολύ με την Μ-3 ,την πόλη όπου γεννή- θηκε και μεγάλωσε ο Πιτ Πατ. Ο Στάθης, ο Στέ- φανος , ο Στέργιος , η Φωτεινή , η Έλενα δεν πί- στευαν στα μάτια τους όταν ο Πιτ Πατ χώθηκε ανάμεσά τους στη διαδήλωση. Αρχικά πίστεψαν πως πρόκειται για μεταμφιεσμένο διαδηλωτή που ήθελε να προκαλέσει εντύπωση. Αφού τους δή- λωσε το ποιος είναι και ότι ο σκοπός της παρουσί- α του εκεί είναι για καλό οι μικροί ακτιβιστές τον δέχτηκαν με έκπληξη και ενθουσιασμό στην πα- ρέα τους. Άλλωστε ο Πιτ Πατ έμοιαζε πολύ στον Zelda τον ήρωα των βιντεοπαιχνιδίων τους! Πιτ Πατ: Χαίρομαι παιδιά. Αποτελείτε ένα φω- τεινό σημάδι ελπίδας , πως οι νέες γενιές θα αντι- μετωπίζουν σοβαρότερα την απειλή της κλιματι- κής αλλαγής. Ακτιβίστρια: Πώς βρέθηκες τόσο κοντά στη Γη; Αναγκάστηκες να ψάξεις νέο πλανήτη να ε- γκατασταθείς μετά την καταστροφή του δικού σου από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής; Πιτ Πατ: Ναι ακριβώς όπως το λες. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι πολύ καλά κάνετε που διαδηλώνετε και έχετε συνθέσει αυτό το κίνημα της νεολαίας για την κλιματική αλλαγή και σας συμβουλεύω ...Η φροντίδα του πλανήτη σας δεν πρέπει να είναι μόνο ένα κίνημα αλλά μέρος του πολιτισμού σας. Ακτιβιστής : Θα δενροφυτεύσουμε , θα κάνουμε την ανακύκλωση τρόπο ζωής του ανθρώπου. Θα μειώσουμε τα πλαστικά μπάζα από συσκευασίες μιας χρήσης , προωθώντας βιοδιασπώμενα επαναχρησιμοποιούμενα πλαστικά. Πιτ Πατ: Αν θέλετε να δείτε μεγάλη αλλαγή , θα πρέπει να δεχτείτε μεγάλες προκλήσεις! Σ ε λ ί δ α 1 8 Ο υπολογιστής του αφού τον πληροφόρη- σε για την κατάσταση στη Γη του έδωσε απογοητευτικά στοι- χεία για το μέλλον της. Τον ενημέρωσε για την κλιματική αλ- λαγή , τις φυσικές και υλικές καταστροφές που μεγεθύνονται και τον τρόπο που αντι- μετωπίζουν οι άνθρωποι αυτή τη δραματική αλλαγή. Τον διαφώτισε ακόμη περισσότερο όταν του μίλησε για μια ομάδα νεαρών –ακτιβιστών και ακτιβι- στριών ,μικροί μαθη- τές, που τα έβαλε με τους κυβερνήτες όλων των κρατών ε- Ο Πιτ Πατ συναντά μι- κρούς ακτι- βιστές (Κείμενο και σκί- τσα :Ευστάθιος Τσομπά- νης Ε1) Ο ΄Πιτ Πατ είναι εξω- γήινος κι έζησε ο ίδιος αλλά και οι άλλοι εξωγήινοι την κλιματική αλλαγή στον πλανήτη τους πριν μερικά έτη φω- τός. Ταξιδεύοντας μέσα στο σύμπαν με το διαστημόπλοιό του πέρασε κι από τον πλανήτη μας. “ Α ν ή σ υ χ ε ς Π έ ν ε ς ” Σ χ ο λ ι κ ή κ α ι Μ α θ η τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α

×