Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Đề cương

341 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Đề cương

 1. 1. HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ PGS.TS. VÕ CHÍ CHÍNH
 2. 2. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Mở đầu Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 1.1. Vai trò của điều hòa không khí 1.1.1. Vai trò đối với đời sống. 1.1.2. Vai trò đối với kỹ thuật và công nghiệp 1.2. Các hệ thống điều hòa không khí 1.2.1. Máy điều hòa cục bộ 1.2.2. Máy điều hòa VRV 1.2.3. Máy điều hòa Water Chiller 1.2.4. Máy điều hòa trung tâm 1.3. Phân tích lựa chọn hệ thống điều hòa không khí
 3. 3. Chương 2: TÍNH PHỤ TẢI NHIỆT ẨM 4000 PHO` G N PHO` G N 4000 PHO` G N PHO` G N 4000 2.1. Giới thiệu công trình 2.1.1. Giới thiệu công trình PHO` G N PHO` G N PHO` G N PHO` G N PHO` G N PHO` G N PHO` G N PHO` G N PHO` G N PHO` G N PHO` G N 4000 PHO` G N 4000 PHO` G N 4000 2000 PHO` G N PHO` G N SA? H N PHO` G N PHO` G N 6000 HÔ? TRUO` G 216M2 I N 2000 6000 6000 6000 6000 2000 6000 Nội dung giới thiệu: Tên công trình, vị trí, diện tích, tính năng, đặc điểm cấu tạo,
 4. 4. Chương 2: TÍNH PHỤ TẢI NHIỆT ẨM 2.1.2. Các thông số tính toán và khảo sát Tên phòng, khu vực Kích thước Đèn [kW] Máy móc [kW] Người 1. Phòng kỹ thuật 12 x 6 m 0,8 2,2 16 2. Phòng kế toán 12 x 4,5 m 0,6 1,8 12 2.2. Tính phụ tải nhiệt 2.2.1. Các cơ sở lý thuyết tính phụ tải nhiệt 1). Dòng nhiệt do máy móc, thiết bị điện tỏa ra Q1 2). Dòng nhiệt do các nguồn sáng nhân tạo Q2 3). Dòng nhiệt do người tỏa ra Q3 4). Dòng nhiệt do sản phẩm tỏa ra Q4 5). Dòng nhiệt do thiết bị nhiệt tỏa ra Q5 6). Dòng nhiệt do bức xạ nhiệt Q6. 7). Dòng nhiệt do lọt không khí Q7 8). Dòng nhiệt do truyền nhiệt qua kết cấu bao che Khác
 5. 5. Chương 2: TÍNH PHỤ TẢI NHIỆT ẨM 2.2. Tính phụ tải nhiệt 2.2.2. Kết quả tính toán Tên phòng, khu vực Q1 [kW] Q2 [kW] Q3 [kW] Q4 Q5 Q6 [kW] [kW] [kW] 1. Phòng kỹ thuật 2 - 4 5,5 - 2. Phòng kế toán - 1,5 4 5 3 ......... 2.3. Tính phụ tải ẩm 2.3.1. Cơ sở lý thuyết 1. Dòng ẩm do người tỏa ra W1 2. Dòng ẩm do bay hơi từ sản phẩm W2 3. Dòng ẩm bay hơi đoạn nhiệt từ sàn nhà W3 4. Dòng ẩm do hơi nóng mang vào W4 Q7 [kW] Q8 [kW] QΣ [kW] 7 4 2 24,5 - 3 4 20,5
 6. 6. Chương 2: TÍNH PHỤ TẢI NHIỆT ẨM 2.3. Tính phụ tải ẩm 2.3.2. Kết quả tính toán Tên phòng, khu vực W1 [kg/s] W2 [kg/s] W3 kg/s] W4 kg/s] WΣ [kg/s] 1. Phòng kỹ thuật 2 - 4 5,5 11,5 2. Phòng kế toán - 1,5 4 5 10,5 .........
 7. 7. Chương 3: THÀNH LẬP VÀ TÍNH TOÁN SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 3.1. Lựa chọn thông số 3.1.1. Lựa chọn thông số tính toán bên trong và bên ngoài 3.1.2. Lựa chọn sơ đồ ĐHKK 3.2. Thành lập và tính toán 3.2.1. Giới thiệu sơ đồ 3.2.2. Cơ sở tính toán lý thuyết sơ đồ 3.2.3. Bảng kết quả tính toán cho toàn bộ công trình Tên phòng, khu vực Qo, kW V, m3/s VN, m3/s 1. Phòng kỹ thuật 12 4,5 0,45 2. Phòng kế toán 8 3,0 0,3 .........
 8. 8. Chương 3: THÀNH LẬP VÀ TÍNH TOÁN SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 3.3. Lựa chọn máy và thiết bị 3.3.1. Lựa chọn thiết bị các phòng. 3.3.2. Lựa chọn máy điều hòa không khí Bảng kết quả chọn máy Tên phòng, khu vực 1. Phòng kỹ thuật 2. Phòng kế toán ......... Dàn nóng Dàn lạnh Ghi chú
 9. 9. Chương 4: TÍNH TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI 4.1. Thiết kế lắp đặt máy 4.1.1. Thiết kế, bố trí thiết bị. 4.1.2. ? ? ? ? ? Hệ điều hòa cục bộ 4.1.2. Lắp đặt thiết bị VRV Chiller 4.1.2. T.toán đường ống gas 4.1.2. T.toán đường ống nước 4.2. Thiết kế hệ thống cấp gió tươi 4.2.1. Tính toán lưu lượng gió tươi 4.2.2. Thiết kế, lắp đặt hệ thống gió tươi. 4.2.3. Chọn quạt cấp gió tươi 4.2.4. Tính toán đường ống gió tươi ♣♣♣
 10. 10. Chương 4: TÍNH TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI 4.1. Thiết kế lắp đặt máy 4.1.1. Thiết kế, bố trí thiết bị. 4.1.2. ? ? ? ? ? Hệ điều hòa cục bộ 4.1.2. Lắp đặt thiết bị VRV Chiller 4.1.2. T.toán đường ống gas 4.1.2. T.toán đường ống nước 4.2. Thiết kế hệ thống cấp gió tươi 4.2.1. Tính toán lưu lượng gió tươi 4.2.2. Thiết kế, lắp đặt hệ thống gió tươi. 4.2.3. Chọn quạt cấp gió tươi 4.2.4. Tính toán đường ống gió tươi ♣♣♣

×